LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811           tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada     decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojektu ”Grozījumi likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” (Nr. 97/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījumi likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                  K.Leiškalns

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

 

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 12., 24.nr.; 2006, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 13.1 pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Valsts nodevas par pārbaudījuma organizēšanu administratora kvalifikācijas iegūšanai un par administratora sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

2. Izteikt 21.panta otrās daļas 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

“18) iesniegt par kriminālprocesa norisi atbildīgajās iestādēs ziņojumus un materiālus par maksātnespējas procesa gaitā atklātajiem faktiem, kuri var būt par pamatu kriminālprocesa uzsākšanai;

19) pārstāvēt parādnieku kriminālprocesā, ja saistībā ar konkrēto maksātnespējas procesu ir uzsākts kriminālprocess;”.

 

3. Aizstāt 74.panta otrās daļas 2.punktā vārdu “trim” ar vārdu “četriem”.

 

4. Aizstāt 107.panta trešās daļas 1.punktā vārdus “par trim gadiem uz priekšu” ar vārdiem “par četriem gadiem uz priekšu”.

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.