Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada 15. decembris

Nr.9/2 – 2.1-20-(9/06)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”” (Nr. 96/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz ______ lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā ²Par pievienotās vērtības nodokli²

(Nr.96/Lp9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

6.2 pants. Nodokļa 5 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 5 procentu likmi piemēro:

19) iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem (darbiem), kas veikti to dzīvojamo māju (dzīvokļu) iekštelpu vienkāršotai renovācijai, kuras tiek vai tiks izmantotas dzīvošanai. Šo pakalpojumu cenā nav iekļaujami izdevumi par materiāliem, tehnoloģijām un mehānismu izmantošanu.

6.2 panta 19.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

1. 6.2 pantā:

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

“19) iedzīvotājiem sniegtajiem vienkāršotās renovācijas pakalpojumiem (darbiem) un remonta pakalpojumiem būvniecības jomā (kuriem nav nepieciešams būvprojekts), kas veikti to dzīvojamo māju (dzīvokļu) iekštelpās, kuras tiek vai tiks izmantotas dzīvošanai. Šo pakalpojumu cenā nav iekļaujami izdevumi par materiāliem, tehnoloģijām un mehānismu izmantošanu;”;

 

 

 

 

1. 6.2 pantā:

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

“19) iedzīvotājiem sniegtajiem vienkāršotās renovācijas pakalpojumiem (darbiem) un remonta pakalpojumiem būvniecības jomā (kuriem nav nepieciešams būvprojekts), kas veikti to dzīvojamo māju (dzīvokļu) iekštelpās, kuras tiek vai tiks izmantotas dzīvošanai. Šo pakalpojumu cenā nav iekļaujami izdevumi par materiāliem, tehnoloģijām un mehānismu izmantošanu;”;

 

papildināt pantu ar 20.punktu šādā redakcijā:

“20) šādas malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem:

a) pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā,

b) koksnes šķeldas vai skaidas,

c) zāģskaidas un koksnes atlikumi,

d) zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā.”

 

 

 

 

papildināt pantu ar 20.punktu šādā redakcijā:

“20) šādas malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem:

a) pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā,

b) koksnes šķeldas vai skaidas,

c) zāģskaidas un koksnes atlikumi,

d) zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā.”

Pārejas noteikumi

 

1

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām papildināt likuma ″Par pievienotās vērtības nodokli″ pārejas noteikumus ar 51.punktu šādā redakcijā:

″51. Apliekamā persona, kas no iedzīvotājiem 2006.gadā ir saņēmusi avansa maksājumus par precēm un pakalpojumiem, kas minēti likuma 62.panta 16., 17., 18. vai 19.punktā, un šo preču piegāde un pakalpojumu sniegšana notiks pēc 2007.gada 1.janvāra, iesniedzot nodokļa deklarāciju par 2006.gadu, veic pārrēķinu, piemērojot šīm preču piegādēm vai pakalpojumu sniegšanai nodokļa 5 procentu likmi. Apliekamā persona līdz 2007.gada 1.jūlijam atmaksā iedzīvotājiem starpību starp samaksāto nodokli 18 procentu apmērā un piemērojamo nodokli 5 procentu apmērā.″

Atbalstīts

Atbalstīts

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 51.punktu šādā redakcijā:

″51. Apliekamā persona, kas no iedzīvotājiem 2006.gadā ir saņēmusi avansa maksājumus par precēm un pakalpojumiem, kas minēti likuma 62.panta 16., 17., 18. vai 19.punktā, un šo preču piegāde un pakalpojumu sniegšana notiks pēc 2007.gada 1.janvāra, iesniedzot nodokļa deklarāciju par 2006.gadu, veic pārrēķinu, piemērojot šīm preču piegādēm vai pakalpojumu sniegšanai nodokļa 5 procentu likmi. Apliekamā persona līdz 2007.gada 1.jūlijam atmaksā iedzīvotājiem starpību starp samaksāto nodokli 18 procentu apmērā un piemērojamo nodokli 5 procentu apmērā.″

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

30) Padomes 1986.gada 17.novembra Trīspadsmitās direktīvas 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem - pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā.

2. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 31.punktu šādā redakcijā:

“31) Padomes 2006.gada 27.jūnija direktīvas 2006/58/EK, ar ko groza direktīvu 2002/38/EK attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem.”

 

 

 

 

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 31.punktu šādā redakcijā:

“31) Padomes 2006.gada 27.jūnija direktīvas 2006/58/EK, ar ko groza direktīvu 2002/38/EK attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem.”

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.