Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada   14. decembris

Nr.9/2 – 2.1-11-(9/06) 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījums Meža likumā” (Nr. 93/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz  3 lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījums Meža likumā

 (Nr.93/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(2)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.; 2005, 5., 10.nr.; 2006, 7.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.; 2005, 5., 10.nr.; 2006, 7.nr.) šādus grozījumus:

39.pants

(2) Ja meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas Gaujas, Slīteres vai Ķemeru nacionālajā parkā vai arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervātā, apliecinājums saņemams no šo teritoriju administrācijas.

 

1

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs M.Jirgens

Papildināt likuma 39. panta otro daļu pēc vārda „Slīteres” ar vārdu „Rāznas”;

Atbalstīts

Atbalstīts

1. Papildināt 39.panta otro daļu pēc vārda „Slīteres” ar vārdu „Rāznas”;

43.pants

(1) Meža nozarē valsts pārvaldes funkcijas veic:

1) Zemkopības ministrija, kas izstrādā meža politiku un tās īstenošanai nepieciešamos normatīvos aktus un nodrošina visu ieinteresēto grupu informētību;

2) Valsts meža dienests, kas uzrauga visos Latvijas mežos to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu;

 

 

 

 

 

 

3) Vides ministrija, kas kontrolē dabas aizsardzības normu ievērošanu visos Latvijas mežos un apstiprina meža apsaimniekošanas plānus Gaujas, Slīteres, Ķemeru nacionālajā parkā, kā arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu un Moricsalas dabas rezervātā.

 

2

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs M.Jirgens

Papildināt likuma 43. panta pirmās daļas trešo punktu pēc vārda „Slīteres” ar vārdu „Rāznas”.

Atbalstīts

Atbalstīts

2. Papildināt 43.panta pirmās daļas trešo punktu pēc vārda „Slīteres” ar vārdu „Rāznas”.

(2) Valsts ar tās institūcijām un ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un meža nozares attīstību.

(3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek izveidots Meža attīstības fonds meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšanai, meža zinātniskajai izpētei, meža īpašnieku izglītošanai un apmācībai.

 

 

 

 

 

 

 

Papildināt likumu ar 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants

Par mežsaimnieciskām darbībām – apliecinājuma, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu un atzinuma izsniegšanu valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai –  maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants

Par mežsaimnieciskām darbībām – apliecinājuma, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu un atzinuma izsniegšanu valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai –  maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.