LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada  14. decembris 

Nr.9/2 – 2 .–  1-1-(9/06)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojektu ”Grozījumi Medību likumā” (Nr. 92/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījumi Medību likumā” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Grozījumi Medību likumā

 

Izdarīt Medību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 17.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. (1) Mednieku un medību vadītāju eksaminācijas komisiju apstiprina Valsts meža dienests. Komisijas sastāvā iekļauj Valsts meža dienesta, Vides ministrijas, Valsts policijas un pašvaldības pārstāvjus.

(2) Mednieku un medību vadītāju eksaminācijas komisijas darbību tehniski nodrošina un finansē Valsts meža dienests. Kārtību, kādā maksā valsts nodevu par mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, kā arī nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.”

 

2. Izteikt 19.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Kārtību, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās, nosaka Ministru kabinets.”

 

3. Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) To zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki, nosaka Valsts meža dienesta, bet nacionālo parku un dabas rezervātu teritorijās — attiecīgās administrācijas izveidota komisija. Komisijas darbā pieaicina cietušo, kam nodarīti zaudējumi, medību tiesību lietotāju un Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta speciālistus, ja tas nepieciešams. Kārtību, kādā nosaka to materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki, nosaka Ministru kabinets. Kārtību, kādā maksā valsts nodevu par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu, kā arī nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.”

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.