Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada 15. decembris

Nr.9/2 – 2.1-27-(9/06)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Par valsts budžetu 2007.gadam” (Nr. 91/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz ______ lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Par valsts budžetu 2007.gadam

(Nr. 91/Lp9 )

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(88)

 

Ministru kabineta atzinums

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Kopsavilkuma skaitļus likumprojekta tekstā un pielikumos precizēt pēc balsojumiem par konkrētām pielikumu pozīcijām.

 

Atbalstīts

 

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2007.gadam ieņēmumos 4218 294 376 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

 

 

 

 

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2007.gadam ieņēmumos 4218 294 376 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2007.gadam izdevumos  4 396 125 176 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

 

 

 

 

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2007.gadam izdevumos  4 396 125 176 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 250 135 965 latu apmērā, tajā skaitā:

 

 

 

 

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 250 135 965 latu apmērā, tajā skaitā:

1)            republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 165 143 399 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

 

2

 

Ministru kabinets

Izteikt  3.panta pirmo punktu šādā redakcijā :

“1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 165 107 887 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu; “

Atbalstīts

Atbalstīts

1)            republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 165 107 887 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

 

2)            republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 44 886 138 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3)            republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecg adīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 044 861 lata apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

 

 

 

 

2)            republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 44 886 138 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3)            republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 044 861 lata apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4)            republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 142 455 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

 

3

 

Ministru kabinets

Izteikt  3.panta ceturto punktu šādā redakcijā :

“4) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 177 967 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;“

Atbalstīts

Atbalstīts

4)            republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 177 967 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

 

5)            pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 746 922 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6)            plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

7)            investīcijām pašvaldībām 20 872 190 latu apmērā;

8)            pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

5)            pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 746 922 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6)            plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

7)            investīcijām pašvaldībām 20 872 190 latu apmērā;

8)            pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

9)            pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai 700 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 3.panta 9.punktā vārdu ‘’publiskajām’’.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

9)            pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai 700 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 11 024 453 latu apmērā, tajā skaitā:

1)            pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2)            Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā;

3)            nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām prognozes samazinājuma kompensācijai 3 596 556  latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

5

 

 

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Aizstāt likumprojekta 4.pantā skaitli “11 024 453” ar skaitli “36 024 453”.

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 11 024 453 latu apmērā, tajā skaitā:

1)            pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2)            Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā;

3)            nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām prognozes samazinājuma kompensācijai 3 596 556  latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

6

 

 

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Papildināt likumprojekta 4. pantu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4) pabalstu un kompensāciju izmaksai denacionalizēto namu īrniekiem 25 000 000 latu”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

5.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus investīcijām (to skaitā Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētajām programmām) un pārējām ilgtermiņa saistībām saskaņā ar 14.pielikumu.

 

 

 

 

5.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus investīcijām (to skaitā Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētajām programmām) un pārējām ilgtermiņa saistībām saskaņā ar 14.pielikumu.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 1 500 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2007.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 142 787 650 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

 

 

 

 

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 1 500 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2007.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 142 787 650 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu  49  850 000 latu apmērā.

 

 

 

 

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu  49 850 000 latu apmērā.

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kopējo pieļaujamo palielinājumu 74 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 44 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 10 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai noteikto aizņēmumu palielinājumu un pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 30 000 000 latu apmērā.

 

 

 

 

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kopējo pieļaujamo palielinājumu 74 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 44 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 10 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai noteikto aizņēmumu palielinājumu un pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 30 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, kas uzņemtas atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

 

 

 

 

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, kas uzņemtas atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

9.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 762 034 latu apmērā.

 

 

 

 

9.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 762 034 latu apmērā.

10.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 74,51 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 19,58 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,16 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,75 procenti.

 

 

 

 

10.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 74,51 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 19,58 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,16 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,75 procenti.

11.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 4 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

 

 

 

 

11.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 4 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

12.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2007.gadā 254 044 260 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

7

 

 

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Aizstāt likumprojekta 12.pantā skaitli un vārdu “254 044 260 latu” ar skaitli un vārdu “221 149 555 lati”.

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

12.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2007.gadā 254 044 260 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

13.pants. Budžeta izpildītājiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīt un apstiprināt valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu un pasākumu tāmes. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo valsts funkciju izpildi.

 

 

 

 

13.pants. Budžeta izpildītājiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīt un apstiprināt valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu un pasākumu tāmes. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo valsts funkciju izpildi.

14.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

 

 

 

 

14.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

15.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 3000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 600 latu apmērā.

 

 

 

 

15.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 3000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 600 latu apmērā.

16.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, programmas 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, programmas 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un programmas 14.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

 

 

 

 

16.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, programmas 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, programmas 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un programmas 14.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

17.pants.  Noteikt, ka programmas 02.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

 

 

 

 

17.pants.  Noteikt, ka programmas 02.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

18.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, programmas 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, programmas 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai”, programmas 15.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai” un programmas 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei” izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

 

 

 

 

18.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, programmas 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, programmas 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai”, programmas 15.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai” un programmas 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei” izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

19.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Dotācija pašvaldību izlīdzināšanas fondam” un  programmas 09.00.00 “Dotācija nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām prognozes samazinājuma kompensācijai” izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

 

 

 

 

19.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Dotācija pašvaldību izlīdzināšanas fondam” un  programmas 09.00.00 “Dotācija nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām prognozes samazinājuma kompensācijai” izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

20.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāk kā 349 952 077 lati.

8

 

 

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Aizstāt likumprojekta 20.pantā skaitli “349 952 077” ar skaitli “374 952 077”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

20.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāk kā 349 952 077 lati.

21.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 79% apmērā un valsts budžetam — 21% apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 50 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 35 lati mēnesī.

9

 

 

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Aizstāt likumprojekta 21. pantā skaitli un vārdu “50 lati” ar skaitli un vārdu “120 lati” un skaitli un vārdu “35 lati” ar skaitli un vārdu “70 lati”.

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

21.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 79% apmērā un valsts budžetam — 21% apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 50 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 35 lati mēnesī.

22.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 9 713 767 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

 

 

 

 

22.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 9 713 767 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

23.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu  un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 60 300 000 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības var pieprasīt finansējumu arī atbalsta sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai.

 

 

 

 

23.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu  un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 60 300 000 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības var pieprasīt finansējumu arī atbalsta sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai.

24.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

 

 

 

 

24.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

25.pants. Reorganizācijas rezultātā izveidoto valsts budžeta iestāžu (valsts aģentūru) darbība līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2007.gadam”, tiek finansēta, izmantojot maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atvērto norēķinu kontu Valsts kasē.

 

 

 

 

25.pants. Reorganizācijas rezultātā izveidoto valsts budžeta iestāžu (valsts aģentūru) darbība līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2007.gadam”, tiek finansēta, izmantojot maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atvērto norēķinu kontu Valsts kasē.

26.pants. Atļaut Zemkopības ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (subsīdijas)” atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajā subsīdiju programmā paredzētajam pārskaitīt subsīdijas Zemkopības ministrijas padotībā esošajām valsts budžeta finansētām institūcijām.

 

 

 

 

26.pants. Atļaut Zemkopības ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (subsīdijas)” atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajā subsīdiju programmā paredzētajam pārskaitīt subsīdijas Zemkopības ministrijas padotībā esošajām valsts budžeta finansētām institūcijām.

27.pants. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.996 “Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” valsts akciju sabiedrībai “Latvenergo” papildus maksājumam par valsts kapitāla izmantošanu ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividendes 847 615 latu apmērā, lai kompensētu valsts budžeta izdevumus Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā ““Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku”.

 

 

 

 

27.pants. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.996 “Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” valsts akciju sabiedrībai “Latvenergo” papildus maksājumam par valsts kapitāla izmantošanu ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividendes 847 615 latu apmērā, lai kompensētu valsts budžeta izdevumus Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā ““Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku”.

28.pants. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 16 394 758 latu apmērā.

 

 

 

 

28.pants. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 16 394 758 latu apmērā.

29.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto un finansēto projektu īstenošanai ministrijai, citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

 

 

 

 

29.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto un finansēto projektu īstenošanai ministrijai, citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

30.pants. Noteikt, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 “Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana” paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietojuma un tās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

30.pants. Noteikt, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 “Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana” paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietojuma un tās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

31.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Ekonomikas ministrijas programmā 25.00.00 „Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana” noteiktās apropriācijas ietvaros, kas paredzēta inovācijas veicināšanas projektu realizācijai, pārdalīt asignējumus starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, pašvaldībām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

10

 

 

Ministru kabinets

Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

"31.pants. Noteikt, ka  Ministru kabinetam  ir tiesības pamatojoties uz Latvijas nacionālo Lisabonas programmu 2005.-2008.gadam Ekonomikas ministrijas programmai  25.00.00 „Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītasekonomikas veicināšana”  noteiktās  apropriācijas ietvaros, kas paredzēta inovācijas veicināšanas  projektu  realizācijai,  pārdalīt  asignējumus   starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, pašvaldībām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām." 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

31.pants. Noteikt, ka  Ministru kabinetam  ir tiesības pamatojoties uz Latvijas nacionālo Lisabonas programmu 2005.-2008.gadam Ekonomikas ministrijas programmai  25.00.00 „Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītasekonomikas veicināšana”  noteiktās  apropriācijas ietvaros, kas paredzēta inovācijas veicināšanas  projektu  realizācijai,  pārdalīt  asignējumus   starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, pašvaldībām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

   32.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.03.00 “Kultūras infrastruktūras attīstība” 1 664 100 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un no likuma “Par Latvijas Banku” 18.pantā noteiktajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” Valsts kasē.

 

 

 

 

   32.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.03.00 “Kultūras infrastruktūras attīstība” 1 664 100 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un no likuma “Par Latvijas Banku” 18.pantā noteiktajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” Valsts kasē.

33.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmā 21.00.00 “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” paredzētās apropriācijas sadali nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo asignējumu pārdali starp ministriju programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un pašvaldībām.

11

 

 

Ministru kabinets

Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

“33.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmā 21.00.00 “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” paredzētās apropriācijas sadali nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo asignējumu pārdali starp ministriju programmām, apakšprogrammām, budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un pašvaldībām saskaņā ar Ministru kabineta noteikto pedagogu darba samaksas kārtību atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, pedagoģiskajam darba stāžam un darba slodzei."

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

33.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmā 21.00.00 “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” paredzētās apropriācijas sadali nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo asignējumu pārdali starp ministriju programmām, apakšprogrammām, budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un pašvaldībām saskaņā ar Ministru kabineta noteikto pedagogu darba samaksas kārtību atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, pedagoģiskajam darba stāžam un darba slodzei.

34.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” paredzētās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp ministrijām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

12

 

 

Ministru kabinets

Izteikt 34. pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” paredzētās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp ministrijām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar Ministru kabineta  noteikto kārtību par bāzes finansējuma piešķiršanu valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, vadoties no uzturēšanas izdevumu, zinātniskā personāla atalgojuma un zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējuma."

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

34.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” paredzētās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp ministrijām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar Ministru kabineta  noteikto kārtību par bāzes finansējuma piešķiršanu valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, vadoties no uzturēšanas izdevumu, zinātniskā personāla atalgojuma un zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējuma.

35.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammai 03.03.00 ”Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās” un apakšprogrammai 05.12.00 ”Valsts pētījumu programmas” noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp ministrijām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

13

 

 

Ministru kabinets

Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Noteikt, ka Ministru Kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammai 03.03.00. ''Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās'' saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā  augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, un apakšprogrammai 05.12.00.''Valsts pētījumu programmas'' Ministru kabineta apstiprinātajos prioritārajos zinātnes virzienos  saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par konkursu izsludināšanu pētījumu programmām, paredzētās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp ministrijām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām."

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

35.pants. Noteikt, ka Ministru Kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammai 03.03.00. ''Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās'' saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā  augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, un apakšprogrammai 05.12.00.''Valsts pētījumu programmas'' Ministru kabineta apstiprinātajos prioritārajos zinātnes virzienos  saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par konkursu izsludināšanu pētījumu programmām, paredzētās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp ministrijām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

36.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Labklājības ministrijas apakšprogrammai 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana” noteiktās apropriācijas ietvaros, kas paredzēta Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" projektu īstenošanai, pārdalīt asignējumus starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

14

 

 

Ministru kabinets

 “36.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Labklājības ministrijas apakšprogrammai 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana” noteiktās apropriācijas ietvaros, kas paredzēta apstiprināto Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" projektu finansēšanai, pārdalīt asignējumus starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām."

Atbalstīts

 

Atbalstīts

 

36.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Labklājības ministrijas apakšprogrammai 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana” noteiktās apropriācijas ietvaros, kas paredzēta apstiprināto Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" projektu finansēšanai, pārdalīt asignējumus starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

37.pants. Noteikt, ka Labklājības ministrijas apakšprogrammā 05.04.00 “Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole”  paredzētās apropriācijas 100 000  latu apmērā sadalījumu pa pašvaldībām un kārtību, kādā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas to sociālo darbinieku atalgojuma daļējai nodrošināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuriem ir vai kuri iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālā darba jomā un kuri pašvaldību sociālajos dienestos un pašvaldību domēs (padomēs) veic sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem,  nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

37.pants. Noteikt, ka Labklājības ministrijas apakšprogrammā 05.04.00 “Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole”  paredzētās apropriācijas 100 000  latu apmērā sadalījumu pa pašvaldībām un kārtību, kādā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas to sociālo darbinieku atalgojuma daļējai nodrošināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuriem ir vai kuri iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālā darba jomā un kuri pašvaldību sociālajos dienestos un pašvaldību domēs (padomēs) veic sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem,  nosaka Ministru kabinets.

   38.pants. Noteikt Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 33.05.00 “Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi” paredzētās apropriācijas 1 385 000 latu apmērā sadalījumu pa iestādēm saskaņā ar 17.pielikumu.

15

 

Ministru kabinets

Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. Noteikt Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 33.05.00 “Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi” paredzētās apropriācijas 1 520 000 latu apmērā sadalījumu pa iestādēm saskaņā ar 17.pielikumu."

Atbalstīts

Atbalstīts

 

   38.pants. Noteikt Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 33.05.00 “Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi” paredzētās apropriācijas 1 520 000 latu apmērā sadalījumu pa iestādēm saskaņā ar 17.pielikumu.

39.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas programmā 12.00.00 „Atbalsts novadiem” paredzētās apropriācijas 10 000 000 latu apmērā sadalījumu novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

39.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas programmā 12.00.00 „Atbalsts novadiem” paredzētās apropriācijas 10 000 000 latu apmērā sadalījumu novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai nosaka Ministru kabinets.

40.pants. Noteikt, ka programmā 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” paredzētās apropriācijas 20 872 190 latu apmērā sadalījumu pa pašvaldību investīciju projektiem nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

40.pants. Noteikt, ka programmā 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” paredzētās apropriācijas 20 872 190 latu apmērā sadalījumu pa pašvaldību investīciju projektiem nosaka Ministru kabinets.

41.pants. Noteikt, ka budžeta programmai “Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums” paredzētās apropriācijas pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām nosaka Ministru kabinets.

16

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

”41.pants. Noteikt, ka budžeta programmai “Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums” paredzētās apropriācijas pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām nosaka Ministru kabinets, paredzot finansējumu pašvaldību, izglītības, kultūras un citiem sabiedrībai nozīmīgiem pasākumiem.”

 

Atbalstīts

41.pants. Noteikt, ka budžeta programmai “Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums” paredzētās apropriācijas pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām nosaka Ministru kabinets, paredzot finansējumu pašvaldību, izglītības, kultūras un citiem sabiedrībai nozīmīgiem pasākumiem.

42.pants. Ja pēc šā likuma pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vai tiek palielināta apropriācija, Finanšu ministrija katru mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam atbilstoši veiktajām izmaiņām precizē valsts budžeta kopsavilkuma datus.

 

 

 

 

42.pants. Ja pēc šā likuma pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vai tiek palielināta apropriācija, Finanšu ministrija katru mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam atbilstoši veiktajām izmaiņām precizē valsts budžeta kopsavilkuma datus.

43.pants. Zinātniskie institūti konkursa kārtībā iegūto zinātnisko pētījumu projektu un programmu finansējumu un citus pašu ieņēmumus ieskaita Valsts kases norēķinu kontā un no šā konta veic attiecīgo izdevumu apmaksu.

 

 

 

 

43.pants. Zinātniskie institūti konkursa kārtībā iegūto zinātnisko pētījumu projektu un programmu finansējumu un citus pašu ieņēmumus ieskaita Valsts kases norēķinu kontā un no šā konta veic attiecīgo izdevumu apmaksu.

44.pants. Atļaut Valsts Kultūrkapitāla fondam no pamatbudžeta apakšprogrammas 22.01.00 „Valsts Kultūrkapitāla fonds” veikt transferta pārskaitījumus budžeta iestādēm Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto programmu, projektu un pasākumu finansēšanai.

 

 

 

 

44.pants. Atļaut Valsts Kultūrkapitāla fondam no pamatbudžeta apakšprogrammas 22.01.00 „Valsts Kultūrkapitāla fonds” veikt transferta pārskaitījumus budžeta iestādēm Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto programmu, projektu un pasākumu finansēšanai.

45.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

 

 

 

 

45.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

46.pants. Noteikt, ka valsts pamatbudžeta pārējo nenodokļu ieņēmumos plānotie ieņēmumi no valsts īpašuma atsavināšanas izmantojami nozīmīgu valsts pamatbudžetā paredzētu konkrētu pasākumu finansēšanai no šiem līdzekļiem. Pasākumu sarakstu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

46.pants. Noteikt, ka valsts pamatbudžeta pārējo nenodokļu ieņēmumos plānotie ieņēmumi no valsts īpašuma atsavināšanas izmantojami nozīmīgu valsts pamatbudžetā paredzētu konkrētu pasākumu finansēšanai no šiem līdzekļiem. Pasākumu sarakstu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

17

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumpro jekta pielikumos skaitli un vārdus ‘’2007. gada projekts’’ ar saīsinājumu ‘’Ls’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

 

 

18

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Sakārtot nobalsotos priekšlikumus pa attiecīgajiem pielikumiem un programmām (apakšprogrammām), saskaņā ar budžeta klasifikāciju.

 

Atbalstīts

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

Priekšlikumi no 19 - 87

 

 

 

 

Priekšlikums par izmaiņām 6. un 12.pielikumā

 

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2007.gadam"

6.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

88

Ministru kabinets

Izdarīt 6. un 12. pielikumā pozīcijai „Krāslava” sekojošas izmaiņas:

 

Atbalstīts

Atbalstīts

Rajoni

Republikas pilsētas

Ls

 

Priekšlikums par izmaiņām            Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga

41 131 951

 

 

 

 

 

Daugavpils

6 297 598

 

 

 

 

 

Jelgava

3 742 521

 

 

 

 

 

Jūrmala

3 329 854

 

 

 

 

 

Liepāja

4 853 006

 

 

 

 

 

Rēzekne

2 547 008

 

 

 

 

 

Ventspils

2 597 094

 

 

 

 

Aizkraukles

 

3 310 042

 

 

 

 

Alūksnes

 

2 332 235

 

 

 

 

Balvu

 

2 516 112

 

 

 

 

Bauskas

 

4 034 164

 

 

 

 

Cēsu

 

5 060 515

 

 

 

 

Daugavpils

 

2 729 662

 

 

 

 

Dobeles

 

3 167 960

 

 

 

 

Gulbenes

 

2 494 182

 

 

 

 

Jēkabpils

 

4 057 887

 

 

 

 

Jelgavas

 

2 739 348

 

 

 

 

Krāslavas

 

2 769 953

 

-35 512

 

 

Kuldīgas

 

3 070 948

 

 

 

 

Liepājas

 

3 306 441

 

 

 

 

Limbažu

 

3 229 491

 

 

 

 

Ludzas

 

2 567 814

 

 

 

 

Madonas

 

3 794 877

 

 

 

 

Ogres

 

4 278 417

 

 

 

 

Preiļu

 

3 634 891

 

 

 

 

Rēzeknes

 

3 433 625

 

 

 

 

Rīgas

 

7 867 816

 

 

 

 

Saldus

 

3 468 712

 

 

 

 

Talsu

 

3 760 349

 

 

 

 

Tukuma

 

4 213 854

 

 

 

 

Valkas

 

2 616 777

 

 

 

 

Valmieras

 

4 764 452

 

 

 

 

Ventspils

 

1 101 150

 

 

 

 

 

Kopā

154 820 706

 

-35 512

 

 

 

 

 

 

 

Mērķdotācijā ietverti līdzekļi piemaksu noteikšanai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri māca latviešu valodu un citus mācību priekšmetus latviešu valodā mazākumtautību skolēniem; darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri īsteno kristīgās mācības un ētikas programmu.

 

 

 

 

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2007.gadam"

12.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

 

 

 

Rajoni

Republikas pilsētas

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga

2 120 687

 

 

 

 

 

Daugavpils

386 101

 

 

 

 

 

Jelgava

207 208

 

 

 

 

 

Jūrmala

169 626

 

 

 

 

 

Liepāja

256 216

 

 

 

 

 

Rēzekne

114 454

 

 

 

 

 

Ventspils

121 406

 

 

 

 

Aizkraukles

 

142 400

 

 

 

 

Alūksnes

 

60 921

 

 

 

 

Balvu

 

36 817

 

 

 

 

Bauskas

 

93 246

 

 

 

 

Cēsu

 

159 108

 

 

 

 

Daugavpils

 

22 740

 

 

 

 

Dobeles

 

111 985

 

 

 

 

Gulbenes

 

78 753

 

 

 

 

Jēkabpils

 

79 610

 

 

 

 

Jelgavas

 

54 429

 

 

 

 

Krāslavas

 

17 173

 

+35 512

 

 

Kuldīgas

 

71 987

 

 

 

 

Liepājas

 

69 466

 

 

 

 

Limbažu

 

75 644

 

 

 

 

Ludzas

 

71 670

 

 

 

 

Madonas

 

124 318

 

 

 

 

Ogres

 

184 528

 

 

 

 

Preiļu

 

42 772

 

 

 

 

Rēzeknes

 

72 081

 

 

 

 

Rīgas

 

447 493

 

 

 

 

Saldus

 

151 074

 

 

 

 

Talsu

 

141 396

 

 

 

 

Tukuma

 

123 033

 

 

 

 

Valkas

 

83 447

 

 

 

 

Valmieras

 

218 976

 

 

 

 

Ventspils

 

31 690

 

 

 

 

 

Kopā

6 142 455

 

+35 512

 

 

 

 

 

Komisijas atbalstītā redakcija

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2007.gadam"

6.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Rajoni

Republikas pilsētas

Ls

 

 

 

 

Rīga

41 131 951

 

Daugavpils

6 297 598

 

Jelgava

3 742 521

 

Jūrmala

3 329 854

 

Liepāja

4 853 006

 

Rēzekne

2 547 008

 

Ventspils

2 597 094

Aizkraukles

 

3 310 042

Alūksnes

 

2 332 235

Balvu

 

2 516 112

Bauskas

 

4 034 164

Cēsu

 

5 060 515

Daugavpils

 

2 729 662

Dobeles

 

3 167 960

Gulbenes

 

2 494 182

Jēkabpils

 

4 057 887

Jelgavas

 

2 739 348

Krāslavas

 

2 734 441

Kuldīgas

 

3 070 948

Liepājas

 

3 306 441

Limbažu

 

3 229 491

Ludzas

 

2 567 814

Madonas

 

3 794 877

Ogres

 

4 278 417

Preiļu

 

3 634 891

Rēzeknes

 

3 433 625

Rīgas

 

7 867 816

Saldus

 

3 468 712

Talsu

 

3 760 349

Tukuma

 

4 213 854

Valkas

 

2 616 777

Valmieras

 

4 764 452

Ventspils

 

1 101 150

 

Kopā

154 785 194

 

Mērķdotācijā ietverti līdzekļi piemaksu noteikšanai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri māca latviešu valodu un citus mācību priekšmetus latviešu valodā mazākumtautību skolēniem; darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri īsteno kristīgās mācības un ētikas programmu.

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2007.gadam"

12.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Rajoni

Republikas pilsētas

Ls

 

 

 

 

Rīga

2 120 687

 

Daugavpils

386 101

 

Jelgava

207 208

 

Jūrmala

169 626

 

Liepāja

256 216

 

Rēzekne

114 454

 

Ventspils

121 406

Aizkraukles

 

142 400

Alūksnes

 

60 921

Balvu

 

36 817

Bauskas

 

93 246

Cēsu

 

159 108

Daugavpils

 

22 740

Dobeles

 

111 985

Gulbenes

 

78 753

Jēkabpils

 

79 610

Jelgavas

 

54 429

Krāslavas

 

52 685

Kuldīgas

 

71 987

Liepājas

 

69 466

Limbažu

 

75 644

Ludzas

 

71 670

Madonas

 

124 318

Ogres

 

184 528

Preiļu

 

42 772

Rēzeknes

 

72 081

Rīgas

 

447 493

Saldus

 

151 074

Talsu

 

141 396

Tukuma

 

123 033

Valkas

 

83 447

Valmieras

 

218 976

Ventspils

 

31 690

 

Kopā

6 177 967