Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

17.09.07.            9/7 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 3.lasījumā likumprojektu “Priekšlikumu un sūdzību likums” (reģ. nr.31/Lp9).

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                      Māris Krastiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Priekšlikumu un sūdzību likums (nr.31/Lp9)

 

 

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija (dok.nr.503)

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam (43)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

 

Iesniegumu likums

 

 

 

 

 

Iesniegumu likums

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt privātpersonas līdzdalību valsts pārvaldē.

 

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt privātpersonas līdzdalību valsts pārvaldē.

 

 

2.pants. Likuma darbība

(1) Likums nosaka kārtību, kādā privātpersona iesniedz un iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus (turpmāk – iestāde), izskata dokumentu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums (turpmāk – iesniegums), un atbild uz to, kā arī  nosaka kārtību, kādā iestāde pieņem apmeklētājus.

(2) Šis likums neattiecas uz informācijas pieprasījumiem, kas  izskatāmi saskaņā ar Informācijas atklātības likumu, kā arī uz iesniegumiem, kuriem ārējais normatīvais akts nosaka citu izskatīšanas kārtību.

 

 

 

(3) Šis likums nosaka kārtību, kādā izskatāms elektroniskā veidā saņemts iesniegums, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu. Ja elektroniskā veidā saņemts iesniegums nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  parakstīts ar elektronisko parakstu, tā izskatīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā dodama atbilde uz to,  un atbildes apjomu nosaka iestādes vadītājs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Šis likums neattiecas uz dokumentu apriti starp iestādēm.

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 2.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Likuma darbības joma”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šis likums neattiecas uz informācijas pieprasījumiem, kas  izskatāmi saskaņā ar Informācijas atklātības likumu, kā arī uz iesniegumiem, kuriem saskaņā ar likumu noteikta cita izskatīšanas kārtība.”

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šo likumu piemēro arī elektroniskā veidā saņemta iesnieguma izskatīšanai, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt 2.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja elektroniskā veidā saņemts iesniegums nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstīts ar elektronisko parakstu, iestādes vadītājs nosaka kārtību, kādā sniedz atbildi uz iesniegumu. Šādā gadījumā iesniedzējs nav tiesīgs prasīt atbildes sniegšanu tiesas ceļā (10.panta ceturtā daļa).“;

mainīt turpmāko daļu numerāciju.

 

Juridiskais birojs

Papildināt 2.panta ceturtās daļas tekstu pēc vārda “iestādēm” ar vārdiem “vai amatpersonām”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.panta ceturto daļu kā piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Šis likums neattiecas uz dokumentu apriti starp iestādēm un to amatpersonām un darbiniekiem.”

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat.

6.priekšl.

 

Atbalstīts

 

 

 

2.pants. Likuma darbības joma

(1)Likums nosaka kārtību, kādā privātpersona iesniedz un iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus (turpmāk – iestāde), izskata dokumentu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums (turpmāk – iesniegums), un atbild uz to, kā arī  nosaka kārtību, kādā iestāde pieņem apmeklētājus.

(2) Šis likums neattiecas uz informācijas pieprasījumiem, kas  izskatāmi saskaņā ar Informācijas atklātības likumu, kā arī uz iesniegumiem, kuriem saskaņā ar likumu noteikta cita izskatīšanas kārtība.

 

(3) Šo likumu piemēro arī elektroniskā veidā saņemta iesnieguma izskatīšanai, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu.

 

(4) Ja elektroniskā veidā saņemts iesniegums nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstīts ar elektronisko parakstu, iestādes vadītājs nosaka kārtību, kādā sniedzama atbilde uz iesniegumu. Šādā gadījumā iesniedzējs nav tiesīgs prasīt atbildes sniegšanu tiesas ceļā saskaņā ar šā lik uma  10.panta ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Šis likums neattiecas uz dokumentu apriti starp iestādēm un to amatpersonām un darbiniekiem.

 

 

3.pants. Iesnieguma iesniegšana

(1) Iesniegumu iesniedz iestādē, kuras kompetencē ietilpst iesniegumā norādītā jautājuma risināšana.

(2) Iesniegumā norāda vismaz tā iesniedzēju (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un  dzīvesvieta vai  citas ziņas, kas palīdz ar to sazināties; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese).

(3) Iesniegumu var iesniegt rakstveidā vai izteikt  mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē  noformē rakstveidā.

(4) Iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktiskos apstākļus.

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

Juridiskais birojs

Aizstāt 3.panta pirmajā daļā vārdus “ietilpst iesniegumā norādītā jautājuma risināšana” ar vārdiem “ir izskatīt iesniegumu pilnībā vai kādā tā daļā”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskai personai – vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja tas nepieciešams, arī citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese).”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt  mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē  noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.”

 

Mandātu, ētikas un  iesniegumu komisija

Papildināt 3.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Iesniegumu reģistrācijas un atbilžu nosūtīšanas kārtību nosaka iestādes vadītājs.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 3.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Iesniegumu un atbilžu reģistrācijas kārtību nosaka iestādes vadītājs.”

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat. 11.priekšl.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

3.pants. Iesnieguma iesniegšana

(1) Iesniegumu iesniedz iestādē, kuras kompetencē ir izskatīt iesniegumu pilnībā vai kādā tā daļā.

 

           (2) Iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai – vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams,  citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese).

(3) Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt  mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē  noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.

          (4) Iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktiskos apstākļus.

        (5) Iesniegumu un atbilžu reģistrācijas kārtību nosaka iestādes vadītājs.

 

 

4.pants. Iesnieguma izskatīšanas piekritība

(1) Ja iesniegums attiecas uz citu iestādi, iestāde, kas saņēmusi iesniegumu, ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārsūta to kompetentajai iestādei un informē par to privātpersonu. Šajā gadījumā atbildes sniegšanas termiņu skaita no dienas, kad iesniegumu saņēmusi iestāde, kuras kompetencē ir attiecīgā iesnieguma izskatīšana.

 

(2) Ja iesniegums attiecas uz citu iestādi un iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai ārējā normatīvajā aktā noteikta tāda kārtība (piemēram, tiesvedības kārtība), kas nepieļauj šā panta pirmās daļas piemērošanu, iestāde ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstveidā informē iesniedzēju un nesniedz atbildi pēc būtības.

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus “pārsūta to” ar vārdiem “pārsūta iesniegumu pilnībā vai kādā tā daļā”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 4.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Iestāde, kas saņēmusi pārsūtīto iesniegumu, šajā likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumu un atbilstoši kompetencei atbild uz to.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt 4.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Šādā gadījumā atbildes sniegšanas termiņu skaita no dienas, kad iesniegumu pārsūtījusi iestāde, kas to saņēma pirmā.”

  

Juridiskais birojs

Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus “Ja iesniegums attiecas uz citu iestādi un iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai” ar vārdiem “Ja iesniegumā ietvertā lūguma, sūdzības, priekšlikuma vai norādītā jautājuma risināšanai”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus “ārējā normatīvajā aktā” ar vārdiem “saskaņā ar likumu” ; izslēgt vārdu “rakstveidā”.

Mandātu, ētikas un  iesniegumu komisija

Izslēgt 4.panta otrajā daļā vārdus “un nesniedz atbildi pēc būtības”.     

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

4.pants. Iesnieguma izskatīšanas piekritība

(1) Ja iesniegums attiecas uz citu iestādi, iestāde, kas saņēmusi iesniegumu, ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā  iesnieguma saņemšanas pārsūta iesniegumu pilnībā vai kādā tā daļā kompetentajai iestādei un informē par to privātpersonu. Iestāde, kas saņēmusi pārsūtīto iesniegumu, šajā likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumu un atbilstoši kompetencei sniedz atbildi uz to. Šādā gadījumā atbildes sniegšanas termiņu skaita no dienas, kad iesniegumu pārsūtījusi iestāde, kas to saņēma pirmā.

 

(2) Ja iesniegumā ietvertā lūguma, sūdzības, priekšlikuma vai norādītā jautājuma risināšanai saskaņā ar likumu noteikta tāda kārtība (piemēram, tiesvedības kārtība), kas nepieļauj šā panta pirmās daļas piemērošanu, iestāde ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to informē iesniedzēju.

 

 

5.pants. Iesnieguma izskatīšana un atbildēšana uz to

(1) Izskatot iesniegumu un lemjot par pasākumiem, kas veicami saistībā ar to, iestādes sadarbojas. Iestāde iesniegumu izskata, vadoties pēc tā satura, nevis formas.

 

(2) Amatpersona, par kuras objektivitāti var rasties pamatotas šaubas, nepiedalās iesnieguma izskatīšanā.

 

(3) Iestāde atbildi pēc būtības dod iespējami saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, iestāde septiņu darbdienu laikā informē iesniedzēju, ka attiecīgo iesniegumu ir saņēmusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Atbildi uz vairāku privātpersonu iesniegumu nosūta tai privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu parakstījusi pirmā, ja iesnieguma iesniedzēji nav norādījuši citu personu. Ja minētā persona nav sasniedzama, atbildi nosūta vienam no iesnieguma parakstītājiem, kurš ir norādījis savu dzīvesvietu vai citas ziņas, kas palīdz ar viņu sazināties.

 

 

 

 

(5) Ja iestāde saņēmusi vairākus vienāda satura iesniegumus, uz kuriem nav nepieciešams atbildēt atsevišķi, iestāde, ievērojot šā panta trešās daļas pirmajā teikumā noteikto termiņu, uz šiem iesniegumiem var dot vienu atbildi, publicējot to mājas lapā internetā un vietējā laikrakstā vai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Ja iesniegumā ietverta sūdzība, kurā iestādei izteikts aizrādījums par tās kompetencē esošu jautājumu, iestāde atbildē uz iesniegumu norāda apsvērumus, kas ir par pamatu šādai iestādes rīcībai.

       

 

 

 

 

 (7) Ja privātpersona papildus šā panta trešās daļas otrajā teikumā minētajai atbildei vēlas saņemt detalizētāku informāciju par tāda iesnieguma turpmāko virzību, kura saturs neprasa atbildi pēc būtības, privātpersona iesniedz iestādei informācijas pieprasījumu Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

 

18.

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

28.

Juridiskais birojs

Izslēgt 5.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “nevis formas”.

Deputāts S.Dolgopolovs

Izteikt likumprojekta 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Amatpersona vai cits iestādes darbinieks, par kura objektivitāti var rasties pamatotas šaubas, nepiedalās iesnieguma izskatīšanā un atbildes sagatavošanā

Deputāts S.Dolgopolovs

Papildināt likumprojekta 5.panta trešās daļas otro teikumu aiz vārdiem “attiecīgo iesniegumu ir saņēmusi” ar vārdiem “informējot iesniedzēju, kādā kārtībā viņš var saņemt detalizētāku informāciju par sava iesnieguma turpmāko virzību (5.panta septītā daļa).”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

(3) Iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 5.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, iestāde septiņu darbdienu laikā informē iesniedzēju, ka attiecīgo iesniegumu ir saņēmusi. Ja nepieciešams, iestāde norāda, ka detalizētāku informāciju par sava iesnieguma turpmāko virzību iesniedzējs var saņemt Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā”.

 

Deputāts S.Dolgopolovs

Izslēgt likumprojekta 5.panta piekto daļu.

Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja iestāde saņēmusi vairākus pēc būtības vienāda satura iesniegumus, iestāde uz tiem var sniegt vienu kopīgu atbildi, to nosūtot katram iesniedzējam. Ja pēc būtības vienāda satura iesniegumu skaits ir tāds, ka atbildes sniegšana katram iesniedzējam atsevišķi prasītu nesamērīgu iestādes resursu patēriņu, uz šiem iesniegumiem var dot vienu kopīgu atbildi, publicējot to mājas lapā internetā, ja tāda ir, un vietējā laikrakstā vai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Atbildi uz vairākiem iesniegumiem formulē tā, lai netiktu pārkāpti informācijas izpaušanas ierobežojumi.”

 

Deputāts S.Dolgopolovs

Izteikt likumprojekta 5.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja iesniegumā ietverta sūdzība, kurā iestādei izteikts aizrādījums vai neapmierinātība par tās kompetencē esošu jautājumu vai iestādes darbinieka rīcību, iestāde atbildē uz iesniegumu norāda apsvērumus, kas ir par pamatu šādai iestādes vai tās darbinieka rīcībai.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 5.panta septīto daļu kā panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja privātpersona iesniegumā norādījusi, ka uz tās iesniegumu nav nepieciešams atbildēt, iestāde var neatbildēt uz šādu iesniegumu.”

Deputāts S.Dolgopolovs

Papildināt likumprojekta 5.pantu ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Iestāde bez sūdzības iesniedzēja piekrišanas nedrīkst publiskot faktus, kas minēti iesniegumā, ja tie attiecas uz iesniedzēja privāto dzīvi.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 5.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja privātpersona nav devusi norādījumus attiecībā uz atbildes nosūtīšanui, iestāde atbildi uz iesniegumu nosūta uz iesniedzēja norādīto adresi. Ja elektroniskā veidā iesniegtā iesniegumā privātpersona nav devusi norādījumus attiecībā uz atbildes nosūtīšanu, iestāde atbildi uz iesniegumu nosūta tikai elektroniskā veidā.”

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat.

22.priekšl.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat. 29.priekšl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, izteikt kā panta 5.daļu

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat.

39.priekšl.

 

 

 

 

Atbalstīts

5.pants. Iesnieguma izskatīšana un atbildēšana uz to

(1) Izskatot iesniegumu un lemjot par pasākumiem, kas veicami saistībā ar to, iestādes sadarbojas. Iestāde iesniegumu izskata, vadoties pēc tā satura.

 

(2) Amatpersona vai cits iestādes darbinieks, par kura objektivitāti var rasties pamatotas šaubas, nepiedalās iesnieguma izskatīšanā un atbildes sagatavošanā.

 

 

 

 

 

(3) Iestāde atbildi pēc būtības sniedz  saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, iestāde septiņu darbdienu laikā informē iesniedzēju, ka attiecīgo iesniegumu ir saņēmusi. Ja nepieciešams, iestāde norāda, ka detalizētāku informāciju par sava iesnieguma turpmāko virzību iesniedzējs var saņemt Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Ja iesniegumā ietverta sūdzība, kurā iestādei izteikts aizrādījums vai neapmierinātība par tās kompetencē esošu jautājumu vai iestādes darbinieka rīcību, iestāde atbildē uz iesniegumu norāda apsvērumus, kas ir par pamatu šādai iestādes vai tās darbinieka rīcībai.

 

 

 

(6) Ja privātpersona iesniegumā norādījusi, ka uz tās iesniegumu nav nepieciešams atbildēt, iestāde var neatbildēt uz šādu iesniegumu.

 

 

 

 

 

 

 

(7) Ja privātpersona nav devusi norādījumus attiecībā uz atbildes nosūtīšanu, iestāde atbildi uz iesniegumu nosūta uz iesniedzēja norādīto adresi. Ja elektroniskā veidā iesniegtā iesniegumā privātpersona nav devusi norādījumus attiecībā uz atbildes nosūtīšanu iestāde, atbildi uz iesniegumu nosūta tikai elektroniskā veidā.

 

 

 

 

29.

 

 

 Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Atbildēšana uz vairāku privātpersonu iesniegumiem

(1) Atbildi uz vairāku privātpersonu kopīgu iesniegumu nosūta tai privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu parakstījusi pirmā, ja iesnieguma iesniedzēji nav norādījuši citu privātpersonu. Ja minētā persona nav sasniedzama, atbildi nosūta vienam no iesnieguma parakstītājiem, kurš ir norādījis savu adresi vai citas ziņas, kas palīdz ar viņu sazināties.

 

(2) Ja iestāde saņēmusi vairākus vienas vai vairāku privātpersonu atsevišķus iesniegumus vai vairāku privātpersonu kopīgus, pēc būtības vienāda satura iesniegumus, iestāde uz tiem var sniegt arī vienu kopīgu atbildi. Atbildi nosūta katram iesniedzējam vai, ja saņemti vairāki vairāku privātpersonu kopīgi iesniegumi, to nosūta atbilstoši šā panta pirmās daļas prasībām.

 

(3) Ja šā panta otrajā daļā minēto iesniegumu skaits ir tāds, ka atbildes sniegšana uz katru iesniegumu prasītu nesamērīgu iestādes resursu patēriņu, un šiem iesniegumiem nepiemīt individuāls raksturs (piemēram, tie iesniegti organizētas akcijas ietvaros), uz šiem iesniegumiem attiecīgi septiņu darbdienu (4.pants un 5.panta ceturtā daļa) vai viena mēneša laikā  (5.panta trešā daļa un 7.panta otrā daļa) no pirmā iesnieguma saņemšanas dienas var sniegt vienu kopīgu atbildi, to nenosūtot iesniedzējam. Atbildi izliek iestādes apmeklētājiem pieejamās telpās un pēc mutvārdu pieprasījuma izsniedz personiski iesniedzējam, kā arī publicē iestādes mājaslapā internetā, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un, ja nepieciešams, arī vietējā laikrakstā. Atbildi formulē, ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas un otrās daļas otrā teikuma prasības.

 

(4) Ja iesnieguma pamatā ir pastiprinātu sabiedrības interesi izraisījis aktuāls jautājums, iestāde pirms vai pēc šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minētās atbildes sniegšanas un ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas un otrās daļas otrā teikuma prasības var publicēt attiecīgu informāciju laikrakstā vai mājaslapā internetā, kā arī izlikt to iestādes apmeklētājiem pieejamā telpā.”;

 

mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

6.pants. Atbildēšana uz vairāku privātpersonu iesniegumiem

(1) Atbildi uz vairāku privātpersonu kopīgu iesniegumu nosūta tai privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu parakstījusi pirmā, ja iesnieguma iesniedzēji nav norādījuši citu privātpersonu. Ja minētā persona nav sasniedzama, atbildi nosūta vienam no iesnieguma parakstītājiem, kurš ir norādījis savu adresi vai citas ziņas, kas palīdz ar viņu sazināties.

 

(2) Ja iestāde saņēmusi vairākus vienas vai vairāku privātpersonu atsevišķus iesniegumus vai vairāku privātpersonu kopīgus, pēc būtības vienāda satura iesniegumus, iestāde uz tiem var sniegt arī vienu kopīgu atbildi. Atbildi nosūta katram iesniedzējam vai, ja saņemti vairāki vairāku privātpersonu kopīgi iesniegumi, to nosūta atbilstoši šā panta pirmās daļas prasībām.

 

(3) Ja šā panta otrajā daļā minēto iesniegumu skaits ir tāds, ka atbildes sniegšana uz katru iesniegumu prasītu nesamērīgu iestādes resursu patēriņu, un šiem iesniegumiem nepiemīt individuāls raksturs (piemēram, tie iesniegti organizētas akcijas ietvaros), uz šiem iesniegumiem attiecīgi septiņu darbdienu (4.pants un 5.panta ceturtā daļa) vai viena mēneša laikā  (5.panta trešā daļa un 7.panta otrā daļa) no pirmā iesnieguma saņemšanas dienas var sniegt vienu kopīgu atbildi, to nenosūtot iesniedzējam. Atbildi izliek iestādes apmeklētājiem pieejamās telpās un pēc mutvārdu pieprasījuma izsniedz personiski iesniedzējam, kā arī publicē iestādes mājaslapā internetā, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un, ja nepieciešams, arī vietējā laikrakstā. Atbildi formulē, ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas un otrās daļas otrā teikuma prasības.

 

(4) Ja iesnieguma pamatā ir pastiprinātu sabiedrības interesi izraisījis aktuāls jautājums, iestāde pirms vai pēc šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minētās atbildes sniegšanas un ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas un otrās daļas otrā teikuma prasības var publicēt attiecīgu informāciju laikrakstā vai mājaslapā internetā, kā arī izlikt to iestādes apmeklētājiem pieejamā telpā.

 

6.pants. Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas

(1) Iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:

1) iesniegumā nav norādīts vismaz iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz ar to sazināties; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

2) iesniegums nav parakstīts;

3) iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;

 

4) iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms un saprotams;

5) atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem nav būtiski mainījies.

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētajā gadījumā iestāde, norādot pamatojumu, rakstveidā informē privātpersonu, ka iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas

 

30.

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

32.

 

 

33.

 

 

 

34.

 

 

 

 

35.

 

 

 

36.

 

 

37.

 

 

 

38.

 

 Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 6.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) iesniegumā nav norādīts vismaz iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

 Deputāts S.Dolgopolovs

Izteikt likumprojekta 6.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) iesniegums nav parakstīts, izņemot šā likuma 2.panta trešās daļas otrajā teikumā minēto gadījumu;”.

Deputāts S.Dolgopolovs

Izslēgt likumprojekta 6.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

Mandātu, ētikas un  iesniegumu komisija

Izteikt 6.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) iesnieguma saturs ir aizskarošs;”.

 

Mandātu, ētikas un  iesniegumu komisija

Izteikt 6.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) iesnieguma teksts nav salasāms un saprotams;”.

Deputāts S.Dolgopolovs

Aizstāt likumprojekta 6.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus “un saprotams” ar vārdiem “un ir gramatiski nesakarīgs”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 6.panta 4.punktā vārdu “un” ar vārdu “vai”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 6.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus “nav būtiski mainījies” ar vārdiem “pēc būtības nav mainījies”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt no 6.panta otrās daļas vārdu “rakstveidā”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

redakc.

preciz.

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

7.pants. Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas

(1) Iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:

1) iesniegumā nav norādīts vismaz iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

2) iesniegums nav parakstīts, izņemot šā likuma 2.panta ceturtajā daļā  minēto gadījumu;

3) iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;

4) iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;

5) atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies.

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētajā gadījumā iestāde, norādot pamatojumu, informē privātpersonu, ka iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas.

 

 

7.pants. Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 (1) Iestāde, ievērojot normatīvajos aktos tai noteiktās kompetences specifiku, nodrošina, ka tā ir pieejama apmeklētājiem.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam iestādes amatpersona, ja privātpersona ir iepriekš pieteikusies un norādījusi risināmo jautājumu, šo privātpersonu pieņem atbilstoši iestādes un savai kompetencei. Iestāde nodrošina, ka apmeklētāji šādā kārtībā tiek pieņemti periodiski, taču ne retāk kā reizi mēnesī.

(3) Apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību nosaka iestādes vadītājs, nodrošinot, lai apmeklētāji tiek  pieņemti pēc iespējas viņiem izdevīgā laikā.

(4) Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību ir pieejama iestādē (telpā, kas ir pieejama ikvienam iestādes apmeklētājam) un iestādes mājas lapā internetā. Ja iestādei nav mājas lapas internetā, apmeklētāju pieņemšanas laikus publicē vietējā laikrakstā.

 

 

 

 

8.pants. Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 (1) Iestāde, ievērojot normatīvajos aktos tai noteiktās kompetences specifiku, nodrošina, ka tā ir pieejama apmeklētājiem.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam iestādes amatpersona, ja privātpersona ir iepriekš pieteikusies un norādījusi risināmo jautājumu, šo privātpersonu pieņem atbilstoši iestādes un savai kompetencei. Iestāde nodrošina, ka apmeklētāji šādā kārtībā tiek pieņemti periodiski, taču ne retāk kā reizi mēnesī.

(3) Apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību nosaka iestādes vadītājs, nodrošinot, lai apmeklētāji tiek  pieņemti pēc iespējas viņiem izdevīgā laikā.

(4) Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību ir pieejama iestādē (telpā, kas ir pieejama ikvienam iestādes apmeklētājam) un iestādes mājaslapā internetā. Ja iestādei nav mājaslapas internetā, apmeklētāju pieņemšanas laiku publicē vietējā laikrakstā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Informācijas izpaušanas ierobežojumi

(1) Aizliegts bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas izpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti, izņemot gadījumu, kad iestādei saskaņā ar likumu šāda informācija ir jāizpauž.

(2) Ja iesniedzējs nevēlas, lai iesniegumā minētie fakti tiktu izpausti, viņš to norāda iesniegumā. Ja iesniegumā nav ietverta norāde par aizliegumu izpaust tajā minētos faktus, iestāde tos drīkst izpaust, ievērojot šā panta pirmās daļas un citu normatīvo aktu prasības.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

9.pants. Informācijas izpaušanas ierobežojumi

(1) Aizliegts bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas izpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti, izņemot gadījumu, kad iestādei saskaņā ar likumu šāda informācija ir jāizpauž.

(2) Ja iesniedzējs nevēlas, lai iesniegumā minētie fakti tiktu izpausti, viņš to norāda iesniegumā. Ja iesniegumā nav ietverta norāde par aizliegumu izpaust tajā minētos faktus, iestāde tos drīkst izpaust, ievērojot šā panta pirmās daļas un citu normatīvo aktu prasības.

 

 

8.pants. Iestādes rīcības kontrole

Iestādes rīcība tiek  kontrolēta Valsts pārvaldes iekārtas likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

40.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 8.pantu kā 10.pantu šādā redakcijā:šādā redakcijā:

“10.pants. Iestādes rīcības kontrole

(1) Iestādes rīcība tiek  kontrolēta Valsts pārvaldes iekārtas likumā,  Administratīvā procesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Neatbildēšana uz iesniegumu, atbildes nesniegšana likumā noteiktajā termiņā vai kārtībā  ir apstrīdama un pārsūdzama kā iestādes faktiskā rīcība, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(3) Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas vai citāda atteikšanās atbildēt uz iesniegumu ir apstrīdama un pārsūdzama kā administratīvais akts.

(4) Pieteikumu par administratīvo aktu vai faktisko rīcību var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā. Tiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

10.pants. Iestādes rīcības kontrole

(1) Iestādes rīcība tiek  kontrolēta Valsts pārvaldes iekārtas likumā,  Administratīvā procesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Neatbildēšana uz iesniegumu, atbildes nesniegšana likumā noteiktajā termiņā vai kārtībā  ir apstrīdama un pārsūdzama kā iestādes faktiskā rīcība, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(3) Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas vai citāda atteikšanās atbildēt uz iesniegumu ir apstrīdama un pārsūdzama kā administratīvais akts.

(4) Pieteikumu par administratīvo aktu vai faktisko rīcību var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā. Tiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 10.nr.).

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 10.nr.).

 

 

 

 

41.

 

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, kura izskatīšana uzsākta saskaņā ar likumu “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidz izskatīt saskaņā ar likumu “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās.”;

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

2. Iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, kura izskatīšana uzsākta saskaņā ar likumu “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidz izskatīt saskaņā ar likumu “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās.

 

 

 

 

42.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu 3,punktu šādā redakcijā:

“3. Šā likuma 10.panta ceturtā daļa neattiecas uz tām lietām, kurās Administratīvā rajona tiesa spriedumu pieņēmusi līdz šā likuma spēkā stāšanas dienai. Šajā lietās spriedums pārsūdzams Administratīvajā procesa likumā noteiktajā kārtībā”

 

 

 

Atbalstīts

 

3. Šā likuma 10.panta ceturtā daļa neattiecas uz tām lietām, kurās Administratīvā rajona tiesa spriedumu pieņēmusi līdz šā likuma spēkā stāšanas dienai. Šajā lietās spriedums pārsūdzams Administratīvajā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

43.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar likuma spēkā stāšanās nosacījumu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”

 

 

Atbalstīts

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.