Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

 

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

Vides aizsardzības likums

(Reģ. nr. 1779)

 

 

(2) Operatora saukšana pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības par vides normatīvo aktu pārkāpumu neatbrīvo operatoru no pienākuma segt izmaksas, ko radījis tā nodarītais kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi.

Pirmā lasījuma redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikumi

(57)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Vides aizsardzības likums

 

 

 

Vides aizsardzības likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) dabas resursi – dabas daļas, tai skaitā gaiss, ūdens, flora, fauna, augsne, zemes dzīles;

 

 

Redakc.

 preciz.

1) dabas resursi — dabas sastāvdaļas, tai skaitā gaiss, ūdens, flora, fauna, augsne, zemes dzīles;

2) ekoinovācija – jaunu zinātnisko, tehnisko, sociālo vai citu ideju ievie­šana vides tehnoloģiju jomā, kā arī izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā, kas uzlabo vides kvalitāti;

 

 

 

2) ekoinovācija — jaunu zinātnisko, tehnisko, sociālo vai citu ideju ieviešana vides tehnoloģiju jomā, kā arī izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā, kas uzlabo vides kvalitāti;

3) emisija – cilvēku darbības izraisīta tieša vai netieša ķīmisko vielu, ķīmisko produktu (preparātu), smaku, organismu vai mikroorganismu, vibrācijas, siltuma, nejonizējošā starojuma, trokšņa vai cita veida piesārņojuma izplūde vidē;

 

 

 

3) emisija — cilvēku darbības izraisīta tieša vai netieša ķīmisko vielu, ķīmisko produktu (preparātu), smaku, organismu vai mikroorganismu, vibrācijas, siltuma, nejonizējošā starojuma, trokšņa vai cita veida piesārņojuma izplūde vidē;

4) ilgtspējīga attīstība – sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides prasību ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas, kā arī nodrošina bioloģis­kās daudzveidības saglabāšanu;

1

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 1.panta 4.punktā vārdus “vides prasību” ar vārdiem “vides aizsardzības prasību”.

atbalstīt

 

4) ilgtspējīga attīstība — sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides aizsardzības prasību ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas, kā arī nodrošina bioloģis­kās daudzveidības saglabāšanu;

5) kaitējums augsnei vai zemes dzīlēm – jebkāda pārveidošana vai piesārņojums, kuru izraisa ķīmisko vielu, produktu (preparātu), organismu vai mikroorganismu tieša vai netieša ievadīšana augsnē vai zemes dzīlēs un kurš būtiski nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību vai vidi;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

5) kaitējums augsnei vai zemes dzīlēm — jebkāda pārveidošana vai piesārņojums, kuru izraisa ķīmisko vielu, ķīmisko produktu (preparātu), organismu vai mikroorganismu tieša vai netieša ievadīšana augsnē vai zemes dzīlēs un kurš būtiski nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību vai vidi;

6) kaitējums īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem – jebkādi postījumi, kuriem ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem, īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu labvēlīga aizsardzības statusa sasniegšanu vai uzturēšanu. Kaitējums īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem neietver iepriekš identificētu nelabvēlīgu ietekmi, kas radusies operatora profesionālās darbības dēļ, ja šo darbību nepārprotami atļāvusi attiecīgā iestāde saskaņā ar dabas aizsardzības jomu reglamentējošiem normatī­vajiem aktiem;

2

 

Deputāts L.Ozoliņš

Izslēgt 1. panta 6. punktā 2. teikumu :” Kaitējums īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem neietver iepriekš identificētu nelabvēlīgu ietekmi, kas radusies operatora profesionālās darbības dēļ, ja šo darbību nepārprotami atļāvusi attiecīgā iestāde saskaņā ar dabas aizsardzības jomu reglamentējošiem normatī­vajiem aktiem;”

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc.

 preciz. punkta teksts

 

6) kaitējums īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem — jebkādi postījumi, kuriem ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem, īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu aizsardzības labvēlīga statusa sasniegšanu vai uzturēšanu. Kaitējums īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem neietver iepriekš identificētu nelabvēlīgu ietekmi, kas radusies operatora profesionālās darbības dēļ, ja šo darbību nepārprotami atļāvusi attiecīgā iestāde saskaņā ar dabas aizsardzības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

7) kaitējums ūdenim – jebkāds kaitējums, kuram ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz konkrēta ūdensobjekta ekoloģisko vai ķīmisko kvalitāti, kvantitatīvo stāvokli vai ekoloģisko potenciālu, izņemot nelabvēlīgu ietekmi, uz ko attiecas Ūdens apsaimniekošanas likuma 14.pants;

 

 

 

7) kaitējums ūdenim — jebkāds kaitējums, kuram ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz konkrēta ūdensobjekta ekoloģisko vai ķīmisko kvalitāti, kvantitatīvo stāvokli vai ekoloģisko potenciālu, izņemot nelabvēlīgu ietekmi, uz ko attiecas Ūdens apsaimniekošanas likuma 14.pants;

8) kaitējums videi – novērtējamas nelabvēlīgas izmaiņas dabas resursos vai izmērāma ar dabas resursu saistīto funkciju pasliktināšanās, kas var rasties tieši vai netieši. Ar dabas resursu saistītā funkcija ir labums, kas rodas sabied­rībai vai videi no attiecīgā dabas resursa;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

8) kaitējums videi — novērtējamas nelabvēlīgas dabas resursu izmaiņas vai izmērāma ar dabas resursu saistīto funkciju pasliktināšanās, kas var rasties tieši vai netieši. Ar dabas resursu saistītā funkcija ir labums, ko sabiedrība vai vide gūst no attiecīgā dabas resursa;

9) neatliekami pasākumi – visi nepieciešamie un praktiski iespējamie pasākumi situācijas pārvaldīšanai, vidē nonākušo piesārņojošo vielu norobežo­šanai un savākšanai un citu kaitējumu izraisošu faktoru novēršanai, lai ierobe­žotu vai nepieļautu turpmāku kaitējumu videi un nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai ar dabas resursu saistīto funkciju pasliktināšanos;

 

 

 

9) neatliekami pasākumi — visi nepieciešamie un praktiski iespējamie pasākumi situācijas pārvaldīšanai, vidē nonākušo piesārņojošo vielu norobežošanai un savākšanai un citu kaitējumu izraisošu faktoru novēršanai, lai ierobežotu vai nepieļautu turpmāku kaitējumu videi un nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai ar dabas resursu saistīto funkciju pasliktināšanos;

10) operators – privātpersona vai publisko tiesību subjekts, kurš veic profesionālu darbību vai ir atbildīgs par šādas darbības veikšanu vai kuram ir noteicošā ekonomiskā ietekme uz profesionālas darbības tehnisko izpildījumu, vai kurš ir saņēmis atļauju attiecīgās profesionālās darbības veikšanai vai pieteicis attiecīgās darbības veikšanu;

3

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta 10. punktu šādā redakcijā:

“10) Operators – privātpersona vai tiešās pārvaldes vai pastarpinātas pārvaldes iestāde, kura veic profesionālu darbību vai ir atbildīga par šādas darbības veikšanu vai kurai ir noteicošā ekonomiskā ietekme uz profesionālas darbības tehnisko izpildījumu, vai kura ir saņēmusi atļauju attiecīgās profesionālās darbības veikšanai vai pieteikusi attiecīgās darbības veikšanu.”.

atbalstīt

 

10) operators — privātpersona vai tiešās pārvaldes vai pastarpinātas pārvaldes iestāde, kura veic profesionālu darbību vai ir atbildīga par šādas darbības veikšanu vai kurai ir noteicošā ekonomiskā ietekme uz profesionālas darbības tehnisko izpildījumu, vai kura ir saņēmusi atļauju attiecīgās profesionālās darbības veikšanai vai pieteikusi attiecīgās darbības veikšanu;

11) pamatstāvoklis – tāds stāvoklis laikā, kad dabas resursam vai ar dabas resursu saistītajai funkcijai sabiedrības vai cita resursa labā kaitējums nodarīts, kāds tas būtu bijis, ja kaitējums videi nebūtu noticis. Pamatstāvokli nosaka, pamatojoties uz pieejamo informāciju;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

11) pamatstāvoklis — tāds stāvoklis sabiedrības vai cita resursa labā dabas resursam vai ar dabas resursu saistītajai funkcijai nodarītā kaitējuma laikā, kāds tas būtu bijis, ja kaitējums videi nebūtu noticis. Pamatstāvokli nosaka, pamatojoties uz pieejamo informāciju;

12) preventīvi pasākumi – pasākumi, kas veicami, lai novērstu tiešus kaitējuma draudus videi un nepieļautu vai samazinātu iespējamo kaitējumu tai;

 

 

 

12) preventīvi pasākumi — pasākumi, kas veicami, lai novērstu tiešus kaitējuma draudus videi un nepieļautu vai samazinātu iespējamo kaitējumu tai;

13) profesionāla darbība – saimnieciska darbība, arī komercdarbība, neatkarīgi no tā, vai darbība nes vai nenes peļņu;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

13) profesionāla darbība — saimnieciska darbība, arī komercdarbība, neatkarīgi no tā, vai darbība dod vai nedod peļņu;

14) sanācijas pasākumi – pasākumi, kas veicami, lai novērstu kaitējumu, atjaunotu vai attīrītu, atveseļotu vai aizstātu dabas resursus, kuriem nodarīts kaitējums, un ar dabas resursiem saistītās funkcijas, kuras pasliktinājušās, arī pasākumi kaitējuma samazināšanai, novēršanai un pagaidu pasākumi, vai līdzvērtīgu alternatīvu nodrošināšana šiem resursiem vai ar dabas resursiem saistītajām funkcijām;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

14) sanācijas pasākumi — pasākumi, kas veicami, lai novērstu kaitējumu, atjaunotu vai attīrītu, atveseļotu vai aizstātu dabas resursus, kuriem nodarīts kaitējums, un ar dabas resursiem saistītās funkcijas, kuras pasliktinājušās, arī pasākumi kaitējuma samazināšanai, novēršanai un pagaidu pasākumi, vai līdzvērtīgu alternatīvu nodrošināšana dabas resursiem vai ar šiem resursiem saistītajām funkcijām;

15) tieši kaitējuma draudi – pietiekama varbūtība, ka kaitējums videi radīsies tuvākajā laikā;

 

 

 

15) tieši kaitējuma draudi — pietiekama varbūtība, ka kaitējums videi radīsies tuvākajā laikā;

16) vide – dabas, antropogēno un sociālo faktoru kopums;

 

 

 

16) vide — dabas, antropogēno un sociālo faktoru kopums;

17) vides aizsardzība – pasākumu kopums vides kvalitātes saglabāšanai un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai;

 

 

 

17) vides aizsardzība — pasākumu kopums vides kvalitātes saglabāšanai un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai;

18) vides informācija – informācija par:

 

 

 

18) vides informācija — informācija par:

a) vides, tai skaitā gaisa un atmosfēras, ūdens, augsnes, zemes dzīļu, ainavas, dabas, arī mitrāju, piekrastes un jūras teritoriju, bioloģiskās daudzvei­dības un tās komponentu, arī ģenētiski modificētu organismu, stāvokli un šo vides sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību,

 

 

 

a) vides, tai skaitā gaisa un atmosfēras, ūdens, augsnes, zemes dzīļu, ainavas, dabas, arī mitrāju, piekrastes un jūras teritoriju, bioloģiskās daudzvei­dības un tās komponentu, arī ģenētiski modificētu organismu, stāvokli un šo vides sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību,

b) vidi ietekmējošiem faktoriem (piemēram, par ķīmisko vielu, enerģijas, smaku, trokšņa, starojuma vai atkritumu emisiju un cita veida piesārņojuma novadīšanu vidē),

 

 

 

b) vidi ietekmējošiem faktoriem (piemēram, par ķīmisko vielu, enerģijas, smaku, trokšņa, starojuma vai atkritumu emisiju un cita veida piesārņojuma novadīšanu vidē),

c) pasākumiem, arī politikas plānošanas dokumentiem un citiem plāniem, programmām, nolīgumiem vides jomā, normatīvajiem aktiem un darbībām, kas ietekmē vai var ietekmēt vides sastāvdaļas un vidi ietekmējošos faktorus vai kuru mērķis ir aizsargāt vidi, kā arī par izmaksu un ieguvumu analīzi un citām ekonomiskajām analīzēm un pieņēmumiem, ko izmanto saistībā ar minētajiem pasākumiem un darbībām,

 

 

 

c) pasākumiem, arī politikas plānošanas dokumentiem un citiem plāniem, programmām, nolīgumiem vides jomā, normatīvajiem aktiem un darbībām, kuras ietekmē vai var ietekmēt vides sastāvdaļas un vidi ietekmējošos faktorus vai kuru mērķis ir aizsargāt vidi, kā arī par izmaksu un ieguvumu analīzi un citām ekonomiskajām analīzēm un pieņēmumiem, ko izmanto saistībā ar minētajiem pasākumiem un darbībām,

d) pārskatiem un ziņojumiem par vides aizsardzību, arī par vides normatīvo aktu ieviešanu,

 

 

 

d) pārskatiem un ziņojumiem par vides aizsardzību, arī par vides normatīvo aktu ieviešanu,

e) sabiedrības veselības un drošības stāvokli, dzīves apstākļiem un kultūras objektiem un būvēm tādā mērā, cik tos ietekmē vai var ietekmēt vides stāvoklis, vidi ietekmējošie faktori vai minētie pasākumi;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

e) sabiedrības veselības un drošības stāvokli, dzīves apstākļiem un kultūras objektiem un būvēm tādā mērā, kādā tos ietekmē vai var ietekmēt vides stāvoklis, vidi ietekmējošie faktori vai minētie pasākumi;

19) vides informācijas sistēma – integrēta starpnozaru valsts informā­cijas sistēma, kurā tiek apkopoti, uzkrāti un apstrādāti vides dati un informācija, nodrošināta vides datu pieejamība un aprite vides stāvokļa un tendenču novēr­tēšanai, perspektīvas analīzei, vides un ilgtspējīgas attīstības politikas izstrādei un līdzšinējo politisko, ekonomisko, administratīvo pasākumu lietderības un efektivitātes novērtēšanai;

 

 

 

19) vides informācijas sistēma — integrēta starpnozaru valsts informācijas sistēma, kurā tiek apkopoti, uzkrāti un apstrādāti vides dati un informācija, nodrošināta vides datu pieejamība un aprite vides stāvokļa un tendenču novēr­tēšanai, perspektīvas analīzei, vides un ilgtspējīgas attīstības politikas izstrādei un līdzšinējo politisko, ekonomisko, administratīvo pasākumu lietderības un efektivitātes novērtēšanai;

20) vides monitorings – sistemātiski, regulāri un mērķtiecīgi vides stāvokļa, sugu un biotopu, kā arī piesārņojuma emisiju novērojumi, mērījumi un analīze;

 

 

 

20) vides monitorings — sistemātiski, regulāri un mērķtiecīgi vides stāvokļa, sugu un biotopu, kā arī piesārņojuma emisiju novērojumi, mērījumi un analīze;

21) vides normatīvie akti – normatīvie akti, kas attiecas uz vidi vai veicina valsts vides politikas mērķu sasniegšanu – saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, ilgtspējīgi izmantot dabas resursus un nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

21) vides normatīvie akti — normatīvie akti, kas attiecas uz vidi vai palīdz sasniegt valsts vides politikas mērķus — saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, ilgtspējīgi izmantot dabas resursus un nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi;

22) vides tehnoloģijas – iekārtu un pasākumu kopums visās tautsaimnie­cības jomās, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

22) vides tehnoloģijas — visās tautsaimniecības jomās lietojamo iekārtu un veicamo pasākumu kopums, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu;

 

4

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 1. pantu ar šādiem terminiem:

„izglītība ilgtspējīgai attīstībai – izglītība, kura sekmē katra indivīda iespējas apgūt zināšanas, vērtības un prasmes, kas nepieciešamas dalībai lēmumu pieņemšanā par individuālām vai kolektīvām darbībām vietējā un pasaules līmenī, lai uzlabotu dzīves kvalitāti šodien, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzībām;

vides izglītība – izglītība, kuras ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, tiek attīstītas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī tiek attīstīta atbildīga attieksme un motivācija pamatotu lēmumu pieņemšanai;

vides zinātne – zinātnes nozare, kas pēta vides sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību un vides sastāvdaļu mijiedarbību ar cilvēka veidoto vidi, kā arī cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi un tās sastāvdaļām.”

atbalstīt

Redakc.

 preciz.

 

 

23) izglītība ilgtspējīgai attīstībai — izglītība, kura sekmē katra indivīda iespējas apgūt zināšanas, vērtības un prasmes, kas nepieciešamas dalībai lēmumu pieņemšanā par individuālām vai kolektīvām darbībām vietējā un pasaules līmenī, lai uzlabotu dzīves kvalitāti patlaban, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzībām;

24) vides izglītība — izglītība, kuras ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, tiek izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī tiek attīstīta atbildīga attieksme un motivācija pamatotu lēmumu pieņemšanai;

25) vides zinātne — zinātnes nozare, kas pēta vides sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību un vides sastāvdaļu mijiedarbību ar cilvēka veidoto vidi, kā arī cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi un tās sastāvdaļām.

 

 

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis un spēks telpā

(1) Šā likuma mērķis ir noteikt pasākumu kopumu vides kvalitātes saglabāšanai un atjaunošanai, kā arī dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai.

5

 

Juridiskais birojs

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā: 

“2.pants. Likuma mērķis un piemērojamība

“(1) Likuma mērķis ir nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

atbalstīt

 

2.pants. Likuma mērķis un piemērojamība

(1) Likuma mērķis ir nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

(2) Šā likuma nosacījumi attiecas arī uz Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu.

 

(2) Šā likuma nosacījumi piemērojami arī attiecībā uz Latvijas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu.”.

 

(2) Šā likuma nosacījumi piemērojami arī attiecībā uz Latvijas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu.

3.pants. Vides aizsardzības principi

 

 

 

3.pants. Vides aizsardzības principi

Vides politiku valstī veido un lēmumus, kas var ietekmēt vidi vai cilvēka veselību, pieņem, ievērojot šajā pantā minētos vides aizsardzības principus, kā arī Reģionālās attīstības likumā noteiktos reģionālās attīstības pamatprincipus:

6

 

Juridiskais birojs

3.pantā:

izteikt panta ievaddaļu kā pirmās daļas ievaddaļu  šādā redakcijā:

“(1) Vides politiku valstī veido un lēmumus, kas var ietekmēt vidi vai cilvēka veselību, pieņem, ievērojot šādus vides aizsardzības principus:”;

atbalstīt

Redakc.

 preciz.

 

 

(1) Vides politiku valstī veido un lēmumus, kas var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, pieņem, ievērojot šādus vides aizsardzības principus:

1) princips "piesārņotājs maksā" – persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības dēļ radīta piesārņojuma novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu;

 

 

 

1) princips “piesārņotājs maksā” — persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības dēļ radīta piesārņojuma novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu;

2) piesardzības princips – ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kas var ietekmēt vidi vai cilvēka veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēka veselības aizsardzību. Principu neattiecina uz neatliekamiem pasākumiem, ko veic, lai novērstu kaitējuma draudus vai neatgriezenisku kaitējumu;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

2) piesardzības princips — ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku veselības aizsardzību. Principu neattiecina uz neatliekamiem pasākumiem, ko veic, lai novērstu kaitējuma draudus vai neatgriezenisku kaitējumu;

3) novēršanas princips – persona, cik iespējams, novērš piesārņojuma un citu videi vai cilvēka veselībai kaitīgu ietekmju rašanos, bet, ja tas nav iespēj ams, novērš to izplatīšanos un negatīvās sekas;

 

 

 

3) novēršanas princips — persona, cik iespējams, novērš piesārņojuma un citu videi vai cilvēku veselībai kaitīgu ietekmju rašanos, bet, ja tas nav iespējams, novērš to izplatīšanos un negatīvās sekas;

4) izvērtēšanas princips – jebkuras darbības vai pasākuma, kas var būtiski ietekmēt vidi vai cilvēka veselību, ietekme jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atļaušanas vai uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēka veselību arī tad, ja ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams tikai tad, ja paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu videi un sabiedrībai.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

4) izvērtēšanas princips — jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atļaušanas vai uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku veselību arī tad, ja ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams tikai tad, ja paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu videi un sabiedrībai.

 

7

 

Juridiskais birojs

Papildināt 3.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Veidojot vides politiku un lēmumus, ievēro arī Reģionālās attīstības likumā noteiktos reģionālās attīstības pamatprincipus.”.

atbalstīt

Redakc.

 preciz.

 

 

(2) Veidojot vides politiku un pieņemot lēmumus, ievēro arī Reģionālās attīstības likumā noteiktos reģionālās attīstības pamatprincipus.

4.pants. Ilgtspējīgas attīstības plānošana

8

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 4.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„4.pants. Vides politikas plānošana”

atbalstīt

 

4.pants. Vides politikas plānošana

(1) Izstrādājot politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projek­tus, izstrādātājs plānošanas dokumenta vai normatīvā akta projekta anotācijā izvērtē tā ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību un vidi. Politikas plānošanas dokumentu projektiem veic stratē­ģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, ja tas noteikts ietekmes uz vidi novērtējumu reglamentējošos normatīvajos aktos.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(1) Izstrādājot politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus, izstrādātājs plānošanas dokumenta vai normatīvā akta projekta anotācijā izvērtē tā ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību un vidi. Pirms politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādes veic stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, ja tas noteikts ietekmes uz vidi novērtējumu reglamentējošos normatīvajos aktos.

(2) Ministru kabinets apstiprina Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes un Nacionālo vides politikas plānu, ņemot vērā nacionālās prioritātes un Eiropas Savienības un starptautiskos nosacījumus.

9

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Ministru kabinets apstiprina Vides politikas pamatnostādnes, ņemot vērā nacionālās prioritātes un Eiropas Savienības un starptautiskos nosacījumus.

atbalstīt

 

(2) Ministru kabinets apstiprina Vides politikas pamatnostādnes, ņemot vērā nacionālās prioritātes un Eiropas Savienības un starptautiskos nosacījumus.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādi un politikas plānošanas dokumentu īstenošanu pārrauga un izvērtē Ilgtspējīgas attīstības padome. Ilgtspējīgas attīstības padome ir konsultatīva institūcija, kuras lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Ilgtspējīgas attīstības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets, bet personālsastāvu – vides ministrs.

10

 

Vides ministrs R.Vējonis

Svītrot 4. panta trešo daļu.

atbalstīt

 

 

5.pants. Ekoinovācija un vides tehnoloģijas

 

 

 

5.pants. Ekoinovācija un vides tehnoloģijas

(1) Vides ministrija sadarbībā ar citām institūcijām veicina vides tehnoloģiju attīstību, izstrādi un izmantošanu, lai uzlabotu vides kvalitāti, dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu un uzlabotu dzīves kvalitāti.

 

 

 

(1) Vides ministrija sadarbībā ar citām institūcijām veicina vides tehnoloģiju attīstību, izstrādi un izmantošanu, lai uzlabotu vides kvalitāti, dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu un uzlabotu dzīves kvalitāti.

(2) Ministru kabinets apstiprina rīcības programmu vides tehnoloģiju attīstībai un ekoinovācijas veicināšanai.

11

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 5. panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Vides politikas pamatnostādnēs nosaka starpnozaru rīcībpolitiku dabas resursu izmantošanā, vides tehnoloģiju attīstībā un ekoinovācijas veicināšanai.”.

atbalstīt

Redakc.

 preciz.

 

 

(2) Vides politikas pamatnostādnēs nosaka starpnozaru rīcībpolitiku dabas resursu izmantošanā, vides tehnoloģiju attīstībā un ekoinovācijas veicināšanā.

II nodaļa. Sabiedrības tiesības vides jomā

 

 

 

II nodaļa. Sabiedrības tiesības vides jomā

6.pants. Sabiedrības vispārējās tiesības vides jomā

 

 

 

6.pants. Sabiedrības vispārējās tiesības vides jomā

Ikvienai privātpersonai, kā arī to apvienībām, organizācijām un grupām (turpmāk – sabiedrība) ir tiesības:

 

 

Redakc.

 preciz.

 

Ikvienai privātpersonai, kā arī personu apvienībām, organizācijām un grupām (turpmāk — sabiedrība) ir tiesības:

1) prasīt, lai valsts iestādes un pašvaldības, amatpersonas vai privātper­sonas izbeidz tādu darbību vai bezdarbību, kas pasliktina vides kvalitāti, kaitē cilvēku veselībai vai apdraud viņu dzīvību, likumiskās intereses vai īpašumu;

 

 

 

1) prasīt, lai valsts iestādes un pašvaldības, amatpersonas vai privātpersonas izbeidz tādu darbību vai bezdarbību, kas pasliktina vides kvalitāti, kaitē cilvēku veselībai vai apdraud viņu dzīvību, likumiskās intereses vai īpašumu;

2) atbalstīt vides aizsardzības pasākumus un sadarboties ar valsts iestādēm un pašvaldībām, lai nepieļautu tādu darbību, arī tādu lēmumu pieņemšanu, kas var pasliktināt vides kvalitāti vai ir pretrunā vides normatīvo aktu prasībām;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

2) atbalstīt vides aizsardzības pasākumus un sadarboties ar valsts iestādēm un pašvaldībām, lai nepieļautu tādu darbību veikšanu, arī tādu lēmumu pieņemšanu, kas var pasliktināt vides kvalitāti vai ir pretrunā ar vides normatīvo aktu prasībām;

3) sniegt informāciju valsts iestādēm un pašvaldībām par darbībām un pasākumiem, kas ietekmē vai var ietekmēt vides kvalitāti, kā arī ziņas par vidē novērotajām negatīvajām pārmaiņām šādu darbību vai pasākumu dēļ;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

3) sniegt informāciju valsts iestādēm un pašvaldībām par darbībām un pasākumiem, kas ietekmē vai var ietekmēt vides kvalitāti, kā arī ziņas par vidē novērotajām negatīvajām pārmaiņām, kas radušās šādu darbību vai pasākumu dēļ;

4) iesniegt valsts iestādēm un pašvaldībām priekšlikumus par tiesisko regulējumu un izstrādātajiem dokumentu projektiem vides jomā.

 

 

 

4) iesniegt valsts iestādēm un pašvaldībām priekšlikumus par tiesisko regulējumu un izstrādātajiem dokumentu projektiem vides jomā.

7.pants. Sabiedrības tiesības uz vides informāciju

 

 

 

7.pants. Sabiedrības tiesības uz vides informāciju

(1) Sabiedrībai ir tiesības saņemt no šā likuma 10.pantā minētajām iestādēm vides informāciju rakstiskā, vizuālā, audioieraksta, elektroniskā vai citā veidā.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(1) Sabiedrībai ir tiesības saņemt no šā likuma 10.pantā minētajām iestādēm vides informāciju rakstveidā, audioierakstā, vizuālā, elektroniskā vai citā veidā.

(2) Sabiedrībai ir tiesības saņemt informāciju, ja tā ir pieejama, par mērījumu procedūrām, arī analīzes metodēm, paraugu ņemšanas un iepriekšējas apstrādes metodēm, vai par citu standartizēto procedūru, kas izmantota, apkopojot informāciju par vidi ietekmējošiem faktoriem.

 

 

 

(2) Sabiedrībai ir tiesības saņemt informāciju, ja tā ir pieejama, par mērījumu procedūrām, arī analīzes metodēm, paraugu ņemšanas un iepriekšējas apstrādes metodēm, vai par citu standartizēto procedūru, kas izmantota, apkopojot informāciju par vidi ietekmējošiem faktoriem.

(3) Vides informācijas pieprasītājam nav jāpamato, kādam nolūkam šī informācija nepieciešama.

 

 

 

(3) Vides informācijas pieprasītājam nav jāpamato, kādam nolūkam šī informācija nepieciešama.

 

 

 

 

 

8.pants. Sabiedrības līdzdalība ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā

(1) Sabiedrībai ir tiesības piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā un plānošanas dokumentu sagatavošanā, arī grozījumu sagatavošanā tajā (turpmāk šajā pantā – dokumenta sagatavošana), kas var ietekmēt vidi, pirms ir pieņemts attiecīgais lēmums vai dokuments, tai skaitā par:

 

 

Redakc.

 preciz.

 

8.pants. Sabiedrības līdzdalība ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā

(1) Sabiedrībai ir tiesības piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā un plānošanas dokumentu sagatavošanā, arī grozījumu sagatavošanā tajos (turpmāk šajā pantā — dokumenta sagatavošana), kas var ietekmēt vidi. Sabiedrība šīs tiesības var īstenot pirms ir pieņemts attiecīgais lēmums vai dokuments, tai skaitā attiecībā uz:

1) plānošanas dokumentiem – saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē teritorijas plānošanu, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu vai konkrētu vides jomu, uz ko attiecas dokuments, arī tādiem plānošanas dokumentiem, kuri izstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē:

 

 

 

1) plānošanas dokumentiem — saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē teritorijas plānošanu, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu vai konkrētu vides jomu, uz ko attiecas dokuments, arī tādiem plānošanas dokumentiem, kuri izstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē:

a) atkritumu apsaimniekošanu, arī bīstamo atkritumu apsaimniekošanu,

 

 

 

a) atkritumu apsaimniekošanu, arī bīstamo atkritumu apsaimniekošanu,

b) bateriju un akumulatoru apsaimniekošanu,

 

 

 

b) bateriju un akumulatoru apsaimniekošanu,

c) iepakojuma apsaimniekošanu,

 

 

 

c) iepakojuma apsaimniekošanu,

d) gaisa kvalitāti,

 

 

 

d) gaisa kvalitāti,

e) ūdens resursu aizsardzību, arī pret lauksaimniecībā lietoto nitrātu piesārņojumu;

 

 

 

e) ūdens resursu aizsardzību, arī pret lauksaimniecībā lietoto nitrātu piesārņojumu;

2) paredzētu darbību – saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ietekmes uz vidi novērtēšanu un būvniecību;

 

 

 

2) paredzētu darbību — saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ietekmes uz vidi novērtēšanu un būvniecību;

3) iecerētu būvniecību – saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatī­vajiem aktiem;

 

 

 

3) iecerētu būvniecību — saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatī­vajiem aktiem;

4) piesārņojošu darbību – saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē piesārņojošu darbību veikšanu un attiecīgu atļauju izsniegšanu;

 

 

 

4) piesārņojošu darbību — saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē piesārņojošu darbību veikšanu un attiecīgu atļauju izsniegšanu;

5) ģenētiski modificētu organismu izplatīšanu vidē – saskaņā ar normatī­vajiem aktiem, kas reglamentē darbības ar ģenētiski modificētiem organismiem.

 

 

 

5) ģenētiski modificētu organismu izplatīšanu vidē — saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darbības ar ģenētiski modificētiem organismiem.

(2) Sabiedrībai ir tiesības sniegt priekšlikumus vai izteikt viedokli pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai dokumenta galīgās redakcijas sagatavošanas.

 

 

 

(2) Sabiedrībai ir tiesības sniegt priekšlikumus vai izteikt viedokli pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai dokumenta galīgās redakcijas sagatavošanas.

 

 

 

 

9.pants. Sabiedrības tiesību aizsardzība

9.pants. Sabiedrības tiesību aizsardzība (1) Ikviena persona, kas pieprasījusi informāciju atbilstoši šā likuma 7.pantam un uzskata, ka informācijas pieprasījums ir ignorēts vai nepamatoti noraidīts (pilnībā vai daļēji), nav saņemta atbilstoša atbilde vai citādi pārkāptas tiesības uz vides informāciju, ir tiesīga apstrīdēt un pārsūdzēt attiecīgu darbību vai bezdarbību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(1) Ikviena persona, kas pieprasījusi informāciju atbilstoši šā likuma 7.pantam un uzskata, ka informācijas pieprasījums ir ignorēts vai nepamatoti noraidīts (pilnībā vai daļēji), nav saņemta atbilstoša atbilde vai citādi pārkāptas tiesības uz vides informāciju, ir tiesīga apstrīdēt un pārsūdzēt attiecīgu darbību vai bezdarbību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja ir aizskartas personas tiesības, kas paredzētas šā likuma 8.pantā, vai nav ievērotas šajā likumā noteiktās sabiedrības līdzdalības tiesības, persona ir tiesīga apstrīdēt un pārsūdzēt attiecīgu darbību vai bezdarbību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(2) Ja ir aizskartas personas tiesības, kas paredzētas šā likuma 8.pantā, vai nav ievērotas šajā likumā noteiktās sabiedrības līdzdalības tiesības, persona ir tiesīga apstrīdēt un pārsūdzēt attiecīgu darbību vai bezdarbību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Sabiedrība ir tiesīga apstrīdēt un pārsūdzēt valsts iestādes vai pašval­dības administratīvu aktu vai faktisko rīcību, ja tā neatbilst vides normatīvo aktu prasībām, rada kaitējuma draudus vai kaitējumu videi.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(3) Sabiedrība ir tiesīga apstrīdēt un pārsūdzēt valsts iestādes vai pašvaldības administratīvu aktu vai faktisko rīcību, kas neatbilst vides normatīvo aktu prasībām, rada kaitējuma draudus vai kaitējumu videi.

(4) Ja kāda privātpersona pārkāpj vides normatīvo aktu prasības, ikviena persona var, norādot pamatotu informāciju par iespējamo pārkāpumu, vērsties iestādē, kuras kompetencē ir attiecīgā normatīvā akta ievērošanas kontrole, un prasīt, lai iestāde rīkotos atbilstoši kompetencei.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(4) Ja kāda privātpersona pārkāpj vides normatīvo aktu prasības, ikviena cita persona var, sniedzot pamatotu informāciju par iespējamo pārkāpumu, vērsties iestādē, kuras kompetencē ir attiecīgā normatīvā akta ievērošanas kontrole, un prasīt, lai iestāde rīkotos atbilstoši kompetencei.

(5) Iesniegums vai pieteikums, kas iesniegts, pamatojoties uz šo pantu, ir tiesisks vides aizsardzības līdzeklis, par kura izmantošanu nevienu nedrīkst sodīt, vajāt vai saukt pie jebkāda veida tiesiskās atbildības.

12

 

Juridiskais birojs

Izteikt 9.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5)  Šajā pantā privātpersonai noteikto tiesību izmantošana pati par sevi nevar radīt tai nelabvēlīgas, tai skaitā privāttiesiskas sekas.”

atbalstīt

Redakc.

 preciz.

 

 

(5) Šajā pantā privātpersonai noteikto tiesību izmantošana pati par sevi nevar radīt šai personai nelabvēlīgas, tai skaitā privāttiesiskas sekas.

III nodaļa. Valsts un pašvaldību iestāžu pienākumi attiecībā uz
vides informācijas izsniegšanu un izplatīšanu un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā

 

 

Redakc.

 preciz.

 

III nodaļa. Valsts un pašvaldību iestāžu pienākumi attiecībā uz
vides informācijas sniegšanu un izplatīšanu un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā

10.pants. Valsts un pašvaldību iestāžu uzdevumi attiecībā uz vides informācijas izsniegšanu un izplatīšanu

 

 

Redakc.

 preciz.

 

10.pants. Valsts un pašvaldību iestāžu uzdevumi attiecībā uz vides informācijas sniegšanu un izplatīšanu

(1) Iestādes rīcībā esošās (tās sagatavotās vai saņemtās) vides informā­cijas izsniegšanu nodrošina šādas iestādes (turpmāk – iestādes):

13

 

Juridiskais birojs

Izteikt 10.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts un pašvaldību iestāžu (turpmāk – iestādes) rīcībā esošās (tās sagatavotās vai saņemtās) vides informā­cijas izsniegšanu nodrošina:”.

atbalstīt

Redakc.

 preciz.

 

 

(1) Valsts un pašvaldību iestāžu (turpmāk — iestādes) rīcībā esošās (to sagatavotās vai saņemtās) vides informācijas sniegšanu nodrošina:

1) jebkura valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība;

 

 

 

1) jebkura valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība;

2) personas, kas veic valsts pārvaldes funkcijas, tai skaitā pilda pienāku­mus, veic darbības vai sniedz pakalpojumus vides jomā;

 

 

 

2) personas, kas veic valsts pārvaldes funkcijas, tai skaitā pilda pienākumus, veic darbības vai sniedz pakalpojumus vides jomā;

3) personas, kurām deleģēti valsts uzdevumi vai publisko pakalpojumu sniegšana šīs daļas 1. vai 2.punktā minēto personu pārraudzībā.

 

 

 

3) personas, kurām deleģēti valsts uzdevumi vai publisko pakalpojumu sniegšana šīs daļas 1. vai 2.punktā minēto personu pārraudzībā.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajai informācijai iestāde nodrošina arī tādas vides informācijas pieejamību, kuru tās uzdevumā glabā privātpersona.

 

 

 

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajai informācijai iestāde nodrošina arī tādas vides informācijas pieejamību, kuru tās uzdevumā glabā privātpersona.

(3) Iestāde atbilstoši kompetencei:

 

 

 

(3) Iestāde atbilstoši kompetencei:

1) apkopo un atjauno tās rīcībā esošo vides informāciju;

 

 

 

1) apkopo un atjauno tās rīcībā esošo vides informāciju;

2) pastāvīgi sniedz sabiedrībai vides informāciju, kas ir tās rīcībā;

 

 

 

2) pastāvīgi sniedz sabiedrībai vides informāciju, kas ir tās rīcībā;

3) norīko atbildīgo koordinatoru vai amatpersonu, kas nodrošina sabied­rībai vides informācijas pieejamību un sniedz informācijas pieprasītājam nepie­ciešamo palīdzību, formulējot vai precizējot iesniegumu;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

3) norīko atbildīgo koordinatoru vai amatpersonu, kas nodrošina vides informācijas pieejamību sabiedrībai un sniedz informācijas pieprasītājam nepieciešamo palīdzību, formulējot vai precizējot iesniegumu;

4) informē sabiedrību par tās tiesībām un iespējām saņemt vides informā­ciju;

 

 

 

4) informē sabiedrību par tās tiesībām un iespējām saņemt vides informāciju;

5) izveido un aktualizē publiski pieejamas bezmaksas datu bāzes, kurās iekļauj šā likuma 16.pantā minēto vides informāciju, vai arī sniedz minēto informāciju citai iestādei, kura šādu datu bāzi uztur;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

5) izveido un aktualizē publiski pieejamas bezmaksas datubāzes, kurās iekļauj šā likuma 16.pantā minēto vides informāciju, vai arī sniedz minēto informāciju citai iestādei, kura šādu datubāzi uztur;

6) izveido iestādes rīcībā esošās vides informācijas uzskaites sistēmu, kā arī norāda, kur attiecīgā informācija ir pieejama, arī veidojot norādes uz citu iestāžu rīcībā esošo informāciju.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

6) izveido tās rīcībā esošās vides informācijas uzskaites sistēmu, kā arī norāda, kur attiecīgā informācija ir pieejama, arī veidojot norādes uz citu iestāžu rīcībā esošo informāciju.

(4) Iestāde pastāvīgi izplata vides informāciju, kuru tā apkopojusi atbilstoši kompetencei un kas ir tās rīcībā.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(4) Iestāde pastāvīgi izplata vides informāciju, kuru tā apkopojusi atbilstoši kompetencei un kura ir tās rīcībā.

(5) Publiski pieejamo informāciju noformē tā, lai tā būtu iespējami viegli uztverama un saprotama.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(5) Publiski pieejamo informāciju noformē tā, lai šī informācija būtu iespējami viegli uztverama un saprotama.

(6) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra ne retāk kā reizi četros gados sagatavo un publicē nacionālo ziņojumu par vides stāvokli, ietverot tajā informāciju par vides kvalitāti un slodzi uz vidi. Starplaikos starp ziņojumu publicēšanas reizēm informāciju regulāri papildina un ievieto aģentūras mājas lapā internetā.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(6) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra ne retāk kā reizi četros gados sagatavo un publicē nacionālo ziņojumu par vides stāvokli, ietverot tajā informāciju par vides kvalitāti un slodzi uz vidi. Ziņojumu publicēšanas starplaikos informāciju regulāri papildina un ievieto aģentūras mājaslapā internetā.

(7) Ja pastāv apdraudējums videi vai cilvēka veselībai, kas radies cilvēka darbības vai bezdarbības dēļ vai dabas parādību dēļ, attiecīgā iestāde, kuras rīcībā ir informācija, kas varētu palīdzēt veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu kaitējumu, nekavējoties izplata šādu informāciju sabiedrībai, kuru tas var ietekmēt.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(7) Ja cilvēka darbības vai bezdarbības dēļ vai dabas parādību dēļ radies vides vai cilvēka veselības apdraudējums, attiecīgā iestāde, kuras rīcībā ir informācija, kas varētu palīdzēt veikt nepieciešamos pasākumus, lai kaitējumu novērstu vai mazinātu, nekavējoties izplata šādu informāciju sabiedrībai, kuru tas var ietekmēt.

11.pants. Vides informācijas sniegšanas kārtība, termiņi un maksa par tās sniegšanu

 

 

 

11.pants. Vides informācijas sniegšanas kārtība, termiņi un maksa par tās sniegšanu

 (1) Vides informācija izsniedzama iespējami ātrāk, ņemot vērā informā­cijas pieprasītāja norādīto termiņu vai Informācijas atklātības likumā noteiktos informācijas pieprasījuma izskatīšanas termiņus, bet ne vēlāk kā mēnesi no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja informācijas apjoma vai sarežģītības dēļ attiecīgajā termiņā informāciju sagatavot nav iespējams, informācijas izsniegšanas termiņu var pagarināt līdz diviem mēnešiem. Pieprasītāju informē par termiņa pagarinājumu un tā iemesliem.

14

 

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 11.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā vārdus „Informācijas atklātības likums” attiecīgajā locījumā ar vārdiem „normatīvie akti, kas reglamentē informācijas sniegšanu,”.

 

atbalstīt

Redakc.

 preciz.

(1) Vides informācija sniedzama iespējami drīzāk, ņemot vērā informācijas pieprasītāja norādīto termiņu vai informācijas sniegšanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieprasījuma izskatīšanas termiņus, bet ne vēlāk kā mēnesi no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja informācijas apjoma vai sarežģītības dēļ attiecīgajā termiņā informāciju sagatavot nav iespējams, informācijas sniegšanas termiņu var pagarināt līdz diviem mēnešiem. Pieprasītāju informē par termiņa pagarinājumu un tā iemesliem.

(2) Vides informācija, kas vākta un apkopota par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, un publiskajās datu bāzēs ietvertā vides informācija ir pieejama bez maksas. Ja pieprasītās informācijas sniegšanai ir nepieciešama papildu apstrāde vai sagatavošana, par to var noteikt maksu saskaņā ar Informācijas atklātības likumu. Ja ir noteikta maksa, pieprasītāju informē par tās apmēru, kā arī norāda, kādos gadījumos pieprasītāju no maksas var atbrīvot.

 

 

 

(2) Vides informācija, kas vākta un apkopota par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, un publiskajās datubāzēs ietvertā vides informācija ir pieejama bez maksas. Ja pieprasītās informācijas sniegšanai ir nepieciešama papildu apstrāde vai sagatavošana, par to var noteikt maksu saskaņā ar informācijas sniegšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Ja ir noteikta maksa, pieprasītāju informē par tās apmēru, kā arī norāda, kādos gadījumos pieprasītāju no maksas var atbrīvot.

(3) Vides informāciju sniedz, ņemot vērā šā panta ceturtās un piektās daļas nosacījumus, kā arī saskaņā ar Informācijas atklātības likuma, Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām attiecībā uz ierobežotas pieejamības informāciju un tās izsniegšanas kārtību.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(3) Vides informāciju sniedz, ņemot vērā šā panta ceturtās un piektās daļas nosacījumus, kā arī saskaņā ar informācijas sniegšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām attiecībā uz ierobežotas pieejamības informāciju un tās sniegšanas kārtību.

(4) Ierobežot vides informācijas saņemšanu var tikai likumā noteiktajos gadījumos Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā. Iestāde var ierobe­žot vides informācijas saņemšanu attiecībā uz informāciju par vides sastāv­daļām, arī par sugām un biotopiem, kuras atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai, un attiecībā uz informāciju, kuras atklāšana var apdraudēt sabiedrības drošību.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(4) Ierobežot vides informācijas saņemšanu var tikai likumā paredzētajos gadījumos Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā. Iestāde var ierobežot vides informācijas saņemšanu attiecībā uz tādu informāciju par vides sastāvdaļām, arī par sugām un biotopiem, kuras atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai, un attiecībā uz informāciju, kuras atklāšana var apdraudēt sabiedrības drošību.

(5) Vides informācijas saņemšanas ierobežojumus katrā atsevišķā gadī­jumā samēro ar sabiedrības interesēm informācijas atklāšanā. Informācija par emisiju vidē nav ierobežotas pieejamības informācija.

 

 

 

(5) Vides informācijas saņemšanas ierobežojumus katrā atsevišķā gadījumā samēro ar sabiedrības interesēm informācijas atklāšanā. Informācija par emisiju vidē nav ierobežotas pieejamības informācija.

(6) Vides informāciju sniedz informācijas pieprasījumā norādītajā veidā vai formātā, izņemot gadījumu, ja:

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(6) Vides informāciju sniedz informācijas pieprasījumā norādītajā veidā vai formātā, izņemot gadījumu, kad:

1) pieprasītā informācija jau ir pieprasītājam pieejama citādā veidā vai formātā;

 

 

 

1) pieprasītā informācija jau ir pieprasītājam pieejama citādā veidā vai formātā;

2) ir pamatots iemesls sniegt informāciju citādā veidā vai formātā. Šajā gadījumā pieprasītāju informē par minēto iemeslu šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā.

 

 

 

2) ir pamatots iemesls sniegt informāciju citādā veidā vai formātā. Šajā gadījumā pieprasītāju informē par minēto iemeslu šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā.

 

 

 

 

 

12.pants. Sabiedrības iesaistīšana ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā

(1) Iestāde nodrošina savlaicīgu un efektīvu sabiedrības informēšanu un līdzdalību šā likuma 8.panta pirmajā daļā minēto lēmumu vai dokumentu sagatavošanas procesā. Sabiedrības līdzdalību nodrošina, ievērojot šā likuma, starptautisko līgumu un attiecīgo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

 

12.pants. Sabiedrības iesaistīšana ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā

(1) Iestāde nodrošina savlaicīgu un efektīvu sabiedrības informēšanu un līdzdalību šā likuma 8.panta pirmajā daļā minēto lēmumu vai dokumentu sagatavošanā. Sabiedrības līdzdalību nodrošina, ievērojot šā likuma, starptautisko līgumu un attiecīgo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

(2) Iestāde sabiedrībai bez maksas nodrošina piekļuvi informācijai, kas attiecas uz lēmuma pieņemšanu vai dokumenta sagatavošanu un ir pieejama sabiedrības līdzdalības procesā.

 

 

 

(2) Iestāde sabiedrībai bez maksas nodrošina piekļuvi informācijai, kas attiecas uz lēmuma pieņemšanu vai dokumenta sagatavošanu un ir pieejama sabiedrības līdzdalības procesā.

(3) Lēmuma pieņemšanas un dokumentu sagatavošanas process iestādē notiek atklāti, ievērojot šādus pamatnosacījumus:

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(3) Lēmuma pieņemšana un dokumentu sagatavošana iestādē notiek atklāti, ievērojot šādus pamatnosacījumus:

1) laikus un pienācīgā veidā informējot sabiedrību par attiecīgā lēmuma vai dokumenta sagatavošanu, lietojot arī elektroniskos saziņas līdzekļus;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

1) laikus un pienācīgā veidā, arī ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, informējot sabiedrību par attiecīgā lēmuma vai dokumenta sagatavošanu;

2) sniedzot informāciju sabiedrībai par līdzdalības iespējām, tai skaitā norādot:

 

 

 

2) sniedzot informāciju sabiedrībai par līdzdalības iespējām, tai skaitā norādot:

a) iestādi, kurā pieejama informācija, attiecīgā lēmuma vai dokumenta projekts, ja tāds ir, un ar to saistītie dokumenti,

 

 

 

a) iestādi, kurā pieejama informācija, attiecīgā lēmuma vai dokumenta projekts, ja tāds ir, un ar to saistītie dokumenti,

b) iestādi, kurai iesniedzami priekšlikumi vai viedokļi,

 

 

 

b) iestādi, kurai iesniedzami priekšlikumi vai viedokļi,

c) atbildīgo par lēmuma pieņemšanu vai dokumenta sagata­vošanu un par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu,

 

 

 

c) atbildīgo par lēmuma pieņemšanu vai dokumenta sagatavošanu un par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu,

d) termiņu, kādā sniedzami priekšlikumi vai viedokļi,

 

 

 

d) termiņu, kādā sniedzami priekšlikumi vai viedokļi,

e) vietu un laiku, ja tiek organizēta sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

 

 

Redakc.

 preciz.

e) sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises vietu un laiku, ja šāda sanāksme tiek organizēta.

(4) Termiņš sabiedrības priekšlikumu iesniegšanai nosakāms ne mazāk kā 30 dienas, ja citos normatīvajos aktos, kuros noteikta sabiedrības līdzdalība, nav noteikts cits termiņš. Minēto termiņu var saīsināt, ja sabiedrībai jau ir bijusi iespēja izteikt viedokli par attiecīgo dokumentu. Ja tiek rīkota sabiedriskās apspriešanas sanāksme, sanāksmes organizētājs pienācīgi un laikus paziņo par to.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(4) Termiņš sabiedrības priekšlikumu iesniegšanai nosakāms ne īsāks par 30 dienām, ja citos normatīvajos aktos, kuros noteikta sabiedrības līdzdalība, nav paredzēts cits termiņš. Minēto termiņu var saīsināt, ja sabiedrībai jau ir bijusi iespēja izteikt viedokli par attiecīgo dokumentu. Ja tiek rīkota sabiedriskās apspriešanas sanāksme, tās organizētājs pienācīgi un laikus paziņo par to.

(5) Šā panta nosacījumi neattiecas uz dokumentiem, kuri izstrādāti valsts vai civilajai aizsardzībai, kā arī uz plānošanas dokumentiem, kurus izstrādājot sabiedrības līdzdalība notikusi:

 

 

 

(5) Šā panta nosacījumi neattiecas uz dokumentiem, kuri izstrādāti valsts vai civilajai aizsardzībai, kā arī uz plānošanas dokumentiem, kurus izstrādājot sabiedrības līdzdalība notikusi:

1) stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros;

 

 

 

1) stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros;

2) saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumu.

 

 

 

2) saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumu.

(6) Iestāde, pieņemot šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētos lēmumus vai dokumentus:

 

 

 

(6) Iestāde, pieņemot šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētos lēmumus vai dokumentus:

1) izvērtē sabiedrības līdzdalības procesā izteiktos viedokļus un priekš­likumus;

 

 

 

1) izvērtē sabiedrības līdzdalības procesā izteiktos viedokļus un priekšlikumus;

2) samēro indivīda tiesības un intereses ar sabiedrības ieguvumiem un zaudējumiem, ņemot vērā lēmuma vai dokumenta ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, kā arī ievērojot izvērtēšanas principu.

 

 

 

2) samēro indivīda tiesības un intereses ar sabiedrības ieguvumiem un zaudējumiem, ņemot vērā lēmuma vai dokumenta ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, kā arī ievērojot izvērtēšanas principu.

(7) Iestāde pienācīgi informē sabiedrību par pieņemto lēmumu vai doku­mentu, norādot izraudzītā risinājuma pamatojumu, kā arī vietu, kur var iepazīties ar pieņemto dokumentu un ar to saistītajiem dokumentiem, arī ar informāciju par sabiedrības līdzdalības procesu.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(7) Iestāde pienācīgi informē sabiedrību par pieņemto lēmumu vai dokumentu, norādot izraudzītā risinājuma pamatojumu, kā arī vietu, kur var iepazīties ar pieņemto dokumentu un citiem dokumentiem, kas ar to saistīti, arī ar informāciju par sabiedrības līdzdalības procesu.

 

 

 

 

 

13.pants. Sabiedrības iesaistīšana vides normatīvo aktu sagatavošanā

(1) Iestāde iesaista sabiedrību vai tās pārstāvjus vides normatīvo aktu, arī to grozījumu, sagatavošanā un apspriešanā iespējami agrākā stadijā.

 

 

 

13.pants. Sabiedrības iesaistīšana vides normatīvo aktu sagatavošanā

(1) Iestāde iesaista sabiedrību vai tās pārstāvjus vides normatīvo aktu, arī to grozījumu, sagatavošanā un apspriešanā iespējami agrākā stadijā.

(2) Attiecīgā iestāde nodrošina vides normatīvā akta projekta pieejamību saskaņā ar tiesību aktu projektu apriti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

15

 

Juridiskais birojs

Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2)  Iestāde, kura izstrādā vides normatīvā akta projektu, nodrošina tā pieejamību saskaņā ar tiesību aktu projektu apriti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.”

atbalstīt

 

(2)  Iestāde, kura izstrādā vides normatīvā akta projektu, nodrošina tā pieejamību saskaņā ar tiesību aktu projektu apriti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

14.pants. Vides konsultatīvā padome

 

 

 

14.pants. Vides konsultatīvā padome

 (1) Vides ministrija sadarbībā ar ieinteresētajām biedrībām un nodibināju­miem izveido vides konsultatīvo padomi. Padomes lēmumiem vides jomā ir ieteikuma raksturs. Ministru kabinets apstiprina padomes nolikumu. Padomes nolikumā nosaka vides konsultatīvās padomes tiesības, funkcijas un darbības kārtību, kā arī kārtību, kādā šajā pantā minētās biedrības un nodibinājumi deleģē pārstāvjus darbam vides konsultatīvajā padomē.

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

Deputāts L.Ozoliņš

Izteikt 14. panta pirmās daļas 1.teikumu šādā redakcijā:

„Vides ministrija izveido vides konsultatīvo padomi, iekļaujot tajā individuālo biedru biedrības, nodibinājumus un sabiedriskā labuma organizācijas.”

 

Deputāts L.Ozoliņš

Izteikt 14. panta pirmās daļas 2.teikumu šādā redakcijā:

„Padomes lēmumiem, kuru mērķis ir vides aizsardzība, ir obligāts raksturs.”

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

Redakc.

 preciz. daļas teksts

(1) Vides ministrija sadarbībā ar ieinteresētajām biedrībām un nodibinājumiem izveido vides konsultatīvo padomi. Padomes lēmumiem vides jomā ir ieteikuma raksturs. Ministru kabinets apstiprina padomes nolikumu. Nolikumā nosaka vides konsultatīvās padomes tiesības, funkcijas un darbības kārtību, kā arī kārtību, kādā šajā pantā minētās biedrības un nodibinājumi deleģē pārstāvjus darbam vides konsultatīvajā padomē.

(2) Vides konsultatīvā padome veicina iespējami plašāku sabiedrības iesaistīšanu ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā, sadarbību un informācijas apmaiņu vides jomā starp ikvienu personu un sabiedrību kopumā, valsts iestā­dēm un pašvaldībām, kā arī sekmē priekšlikumu sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar vides politikas izstrādi un īstenošanu un attiecīgu normatīvo aktu vai plānošanas dokumentu sagatavošanu.

 

 

 

(2) Vides konsultatīvā padome veicina iespējami plašāku sabiedrības iesaistīšanu ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā, sadarbību un informācijas apmaiņu vides jomā starp ikvienu personu un sabiedrību kopumā, valsts iestā­dēm un pašvaldībām, kā arī sekmē priekšlikumu sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar vides politikas izstrādi un īstenošanu un attiecīgu normatīvo aktu vai plānošanas dokumentu sagatavošanu.

(3) Vides ministrija finansiāli nodrošina vides konsultatīvās padomes darbību, kā arī sadarbojas ar vides konsultatīvo padomi, iesniedzot tai apsprie­šanai un priekšlikumu sniegšanai vides normatīvo aktu projektus un iesaistot to uz vidi attiecināmo dokumentu sagatavošanā.

 

 

 

(3) Vides ministrija finansiāli nodrošina vides konsultatīvās padomes darbību, kā arī sadarbojas ar vides konsultatīvo padomi, iesniedzot tai apspriešanai un priekšlikumu sniegšanai vides normatīvo aktu projektus un iesaistot to uz vidi attiecināmo dokumentu sagatavošanā.

IV nodaļa. Valsts vides informācijas sistēma

 

 

 

Redakc.

 preciz.

IV nodaļa. Vides informācijas sistēma

15.pants. Vides informācijas sistēmas pamatprincipi

 

 

 

15.pants. Vides informācijas sistēmas pamatprincipi

 (1) Vides informācijas sistēmu veido atbilstoši vides un ilgtspējīgas attīstības politikas mērķiem, prioritātēm, vides kvalitātes un resursu stāvokļa izmaiņām. Vides un ilgtspējīgas attīstības politikas ieviešanas efektivitāti un vides stāvokļa atbilstību politikas mērķiem novērtē, izmantojot vides informācijas sistēmu un nacionālos vides un ilgtspējīgas attīstības indikatorus. Nacionālos vides un ilgtspējīgas attīstības indikatorus iekļauj attiecīgi Nacionālajā vides politikas plānā un Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēs.

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 15. panta pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā: „Nacionālos vides indikatorus nosaka Ministru kabinets”.

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

(1) Vides informācijas sistēmu veido atbilstoši vides un ilgtspējīgas attīstības politikas mērķiem, prioritātēm, vides kvalitātes un resursu stāvokļa izmaiņām. Vides un ilgtspējīgas attīstības politikas ieviešanas efektivitāti un vides stāvokļa atbilstību politikas mērķiem novērtē, izmantojot vides informācijas sistēmu un nacionālos vides un ilgtspējīgas attīstības indikatorus. Nacionālos vides indikatorus nosaka Ministru kabinets.

(2) Vides informācijas sistēmu veido valsts vides informācijas sistēmas savstarpēji savietojami atsevišķi reģistri un datu bāzes, kas atrodas dažādu valsts iestāžu pārziņā un kuru izveidi un darbību nosaka vides normatīvie akti.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(2) Vides informācijas sistēmu veido savstarpēji savietojami atsevišķi reģistri un datubāzes, kuras atrodas dažādu valsts iestāžu pārziņā un kuru izveidi un darbību nosaka vides normatīvie akti.

(3) Vides informācijas sistēma ir savietojama ar tautsaimniecības nozaru valsts informācijas sistēmām. Vispārīgās prasības vides informācijas sistēmas izveidošanai un attīstībai nosaka Valsts informācijas sistēmu likums.

 

 

 

(3) Vides informācijas sistēma ir savietojama ar tautsaimniecības nozaru valsts informācijas sistēmām. Vispārīgās prasības vides informācijas sistēmas izveidošanai un attīstībai nosaka Valsts informācijas sistēmu likums.

(4) Katra vides informācijas sistēmas reģistra vai datu bāzes turētājs nodrošina savlaicīgu, precīzu, atbilstošu, ticamu datu un informācijas uzkrāšanu un aktualizēšanu, arī informācijas sistēmas kvalitātes vadību un kvalitātes kontroli. Vides informācijas sistēmā ietverto informāciju un datus telpiski piesaista un apstrādā ģeogrāfiskajās informācijas sistēmās.

 

 

Redakc.

 preciz.

(4) Katra vides informācijas sistēmas reģistra vai datubāzes turētājs nodrošina savlaicīgu, precīzu, atbilstošu, ticamu datu un informācijas uzkrāšanu un aktualizēšanu, arī informācijas sistēmas kvalitātes vadību un kvalitātes kontroli. Vides informācijas sistēmā ietverto informāciju un datus telpiski piesaista un apstrādā ģeogrāfiskajās informācijas sistēmās.

(5) Vides informācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību koordinē Vides ministrija vides normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī valsts informācijas sistēmas un elektronisko dokumentu apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Redakc.

 preciz.

(5) Vides informācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību koordinē Vides ministrija vides normatīvajos aktos, kā arī valsts informācijas sistēmas un elektronisko dokumentu apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16.pants. Vides informācijas sistēmā ietveramā informācija

 

 

 

16.pants. Vides informācijas sistēmā ietveramā informācija

(1) Vides informācijas sistēmā ietverama vismaz šāda informācija:

 

 

 

(1) Vides informācijas sistēmā ietverama vismaz šāda informācija:

1) vides normatīvie akti, starptautiskie nolīgumi, konvencijas un Eiropas Savienības normatīvie akti vides jomā;

 

 

 

1) vides normatīvie akti, starptautiskie nolīgumi, konvencijas un Eiropas Savienības normatīvie akti vides jomā;

2) vides politikas plāni, programmas, stratēģijas un citi plāni attiecībā uz vidi;

 

 

 

2) vides politikas plāni, programmas, stratēģijas un citi plāni attiecībā uz vidi;

3) ziņojumi (ja tādi ir sagatavoti) par šīs daļas 1. un 2.punktā minēto dokumentu ieviešanu;

 

 

 

3) ziņojumi (ja tādi ir sagatavoti) par šīs daļas 1. un 2.punktā minēto dokumentu ieviešanu;

4) ziņojumi un pārskati par vides stāvokli, piesārņojumu un tā avotiem, vides un ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskati;

 

 

 

4) ziņojumi un pārskati par vides stāvokli, piesārņojumu un tā avotiem, vides un ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskati;

5) dati un informācija par to darbību uzraudzību, kuras ietekmē vai var ietekmēt vidi;

 

 

 

5) dati un informācija par to darbību uzraudzību, kuras ietekmē vai var ietekmēt vidi;

6) atļaujas, kuras izsniegtas saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu" un citiem vides normatīvajiem aktiem, un šo atļauju nosacījumi vai norāde, kur šo informāciju var pieprasīt vai atrast;

 

 

 

6) atļaujas, kuras izsniegtas saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” un citiem vides normatīvajiem aktiem, un šo atļauju nosacījumi vai norāde, kur šo informāciju var pieprasīt vai atrast;

7) vides monitoringa programmas, plāni un rezultāti;

 

 

 

7) vides monitoringa programmas, plāni un rezultāti;

8) pētījumi par ietekmi uz vidi un riska novērtējumi attiecībā uz vides sastāvdaļām vai norāde, kur šo informāciju var pieprasīt vai atrast;

 

 

 

8) pētījumi par ietekmi uz vidi un riska novērtējumi attiecībā uz vides sastāvdaļām vai norāde, kur šo informāciju var pieprasīt vai atrast;

9) informācija par ziņojumu sniegšanu Eiropas Komisijai un citām starptautiskajām institūcijām.

 

 

 

9) informācija par ziņojumu sniegšanu Eiropas Komisijai un citām starptautiskajām institūcijām.

(2) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izveido un uztur aizsargājamo teritoriju reģistru, kurā informāciju grupē atbilstoši katram upju baseinu apgabalam. Aizsargājamās teritorijas šā panta izpratnē ir Ūdens apsaim­niekošanas likuma 1.panta 1.punktā minētās teritorijas.

 

 

 

(2) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izveido un uztur aizsargājamo teritoriju reģistru, kurā informāciju grupē atbilstoši katram upju baseinu apgabalam. Aizsargājamās teritorijas šā panta izpratnē ir Ūdens apsaimniekošanas likuma 1.panta 1.punktā minētās teritorijas.

17.pants. Vides monitorings

 

 

 

17.pants. Vides monitorings

(1) Vides monitoringa mērķis ir noteikt vides stāvokli, izvērtēt tendences un perspektīvu, izstrādāt vides politikas pasākumus un novērtēt līdzšinējo pasākumu lietderību un efektivitāti.

 

 

 

(1) Vides monitoringa mērķis ir noteikt vides stāvokli, izvērtēt tendences un perspektīvu, izstrādāt vides politikas pasākumus un novērtēt līdzšinējo pasākumu lietderību un efektivitāti.

(2) Vides monitoringu organizē un veic valsts iestādes un komersanti saskaņā ar vides normatīvo aktu prasībām. Ministru kabinets nosaka prasības vides monitoringam un tā veikšanas kārtību.

19

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 17.panta otrās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem „valsts iestādes” ar vārdiem „ pašvaldību iestādes”.

 

atbalstīt

 

Redakc.

 preciz. daļas teksts

(2) Vides monitoringu organizē un veic valsts iestādes, pašvaldību iestādes un komersanti saskaņā ar vides normatīvo aktu prasībām. Ministru kabinets nosaka prasības attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību.

(3) Ministru kabinets ne retāk kā reizi četros gados apstiprina vides monitoringa programmas pamatnostādnes. Pamatnostādnēs nosaka monitoringa struktūru, prioritātes un nepieciešamo finansējumu normatīvo aktu, Eiropas Savienības tiesību aktu un starptautisko konvenciju prasību izpildei.

20

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 17. panta trešās daļas pirmajā teikumā vārdus „ne retāk kā”.

 

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz. daļas teksts

 

(3) Ministru kabinets reizi četros gados apstiprina Vides monitoringa programmas pamatnostādnes, kurās nosaka monitoringa struktūru, prioritātes un finansējumu, kas nepieciešams normatīvo aktu, Eiropas Savienības tiesību aktu un starptautisko konvenciju prasību izpildei.

(4) Pamatojoties uz šā panta trešajā daļā minētajām pamatnostādnēm, vides ministrs apstiprina vides monitoringa programmu četriem gadiem. Programmā nosaka valsts vides aizsardzības iestāžu veiktā un organizētā vides monitoringa tīklu, nosakāmos parametrus un indikatorus, regularitāti un izman­tojamās metodes.

21

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 17.panta ceturtās daļas otrajā teikumā vārdus „un indikatorus”.

 

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz. daļas teksts

 

(4) Pamatojoties uz šā panta trešajā daļā minētajām pamatnostādnēm, vides ministrs apstiprina Vides monitoringa programmu četriem gadiem. Programmā nosaka valsts vides aizsardzības iestāžu veiktā un organizētā vides monitoringa tīklu, parametrus, regularitāti un izmantojamās metodes.

(5) Personām, kuras vides normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic vides monitoringu un kurām ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras vai citas vides normatīvajos aktos noteiktās valsts iestādes izdota dienesta apliecība, ir tiesības, informējot īpašnieku vai atbildīgo personu, iekļūt valsts, pašvaldību un privātā īpašuma teritorijās, ciktāl tas nepieciešams, lai veiktu vides monitoringam nepieciešamos novērojumus un mērījumus. Valsts drošībai un aizsardzībai paredzētajos objektos un teritorijās, arī ieslodzījuma vietās, drīkst iekļūt attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(5) Personām, kuras vides normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic vides monitoringu un kurām ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras vai citas vides normatīvajos aktos noteiktās valsts iestādes izdota dienesta apliecība, ir tiesības, informējot īpašnieku vai atbildīgo personu, iekļūt valsts, pašvaldību un privātā īpašuma teritorijās, ciktāl tas nepieciešams, lai veiktu vides monitoringam nepieciešamos novērojumus un mērījumus. Valsts drošībai un aizsardzībai paredzētajos objektos un teritorijās, arī ieslodzījuma vietās, drīkst iekļūt attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(6) Vides monitoringa datus un informāciju uzkrāj un apstrādā vides informācijas sistēmas datu bāzēs un reģistros.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(6) Vides monitoringa datus un informāciju uzkrāj un apstrādā vides informācijas sistēmas datubāzēs un reģistros.

V nodaļa. Kontrole vides jomā

 

 

 

V nodaļa. Kontrole vides jomā

18.pants. Valsts kontrole vides jomā

 

 

 

18.pants. Valsts kontrole vides jomā

(1) Valsts kontrole vides jomā (turpmāk – vides valsts kontrole) ir vides normatīvo aktu prasību ievērošanas kontrole, tai skaitā šādās jomās:

 

 

 

Valsts kontrole vides jomā (turpmāk — vides valsts kontrole) ir vides normatīvo aktu prasību ievērošanas kontrole, tai skaitā šādās jomās:

1) dabas resursu izpēte, ieguve, lietošana un uzskaite;

 

 

 

1) dabas resursu izpēte, ieguve, lietošana un uzskaite;

2) piesārņojošo darbību veikšana;

 

 

 

2) piesārņojošo darbību veikšana;

3) piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpēte un sanācija;

 

 

 

3) piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpēte un sanācija;

4) darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem (preparātiem);

 

 

 

4) darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem (preparātiem);

5) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem;

 

 

 

5) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem;

6) rūpniecisko avāriju riska novērtēšana un samazināšana;

 

 

 

6) rūpniecisko avāriju riska novērtēšana un samazināšana;

7) atkritumu apsaimniekošana;

 

 

 

7) atkritumu apsaimniekošana;

8) valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikroliegumu apsaimniekošana un aizsardzība;

 

 

 

8) valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikroliegumu apsaimniekošana un aizsardzība;

9) paredzēto darbību veikšanai noteikto nosacījumu vai tehnisko noteikumu ievērošana atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējumu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

9) paredzēto darbību veikšanas nosacījumu vai tehnisko noteikumu ievērošana atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējumu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

(2) Vides valsts kontrolei ir pakļautas jomas, kuras ar likumu "Par pašvaldībām" vai vides normatīvajiem aktiem nav nodotas vietējās pašvaldības kompetencē.

22

 

 

23

Atbildīgā komisija

Izslēgt 18. panta 2. daļu.

 

Juridiskais birojs

Precizēt 18.panta otro daļu.

 

 

atbalstīt

 

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.32

 

19.pants. Vides valsts kontroles iestādes

 

 

 

19.pants. Vides valsts kontroles iestādes

(1) Vides valsts kontroli īsteno Valsts vides dienests, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas un citas vides normatīvajos aktos noteiktās tiešās pārvaldes iestādes.

 

 

 

(1) Vides valsts kontroli īsteno Valsts vides dienests, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas un citas vides normatīvajos aktos noteiktās tiešās pārvaldes iestādes.

(2) Valsts vides dienests kontrolē to vides normatīvo aktu ievērošanu, kuru kontrole ar normatīvajiem aktiem nav nodota citu tiešās pārvaldes iestāžu vai pašvaldības kompetencē.

 

 

 

(2) Valsts vides dienests kontrolē to vides normatīvo aktu ievērošanu, kuru kontrole ar normatīvajiem aktiem nav nodota citu tiešās pārvaldes iestāžu vai pašvaldības kompetencē.

20.pants. Valsts vides inspektori

 

 

 

20.pants. Valsts vides inspektori

(1) Vides valsts kontroli veic Valsts vides dienesta un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju valsts vides inspektori.

 

 

 

(1) Vides valsts kontroli veic Valsts vides dienesta un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju valsts vides inspektori.

(2) Valsts vides inspektoram ir apliecība, žetons un formas tērps. Apliecī­bas, žetona un formas tērpa paraugu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

(2) Valsts vides inspektoram ir apliecība, žetons un formas tērps. Apliecī­bas, žetona un formas tērpa paraugu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Valsts vides inspektoru lēmumus, kas saistīti ar vides valsts kontroli, var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts vides dienesta ģenerāl­direktoram. Valsts vides dienesta ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

 

 

 

(3) Valsts vides inspektoru lēmumus, kas saistīti ar vides valsts kontroli, var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts vides dienesta ģenerāldirektoram. Valsts vides dienesta ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

21.pants. Valsts vides inspektoru tiesības

 

 

 

21.pants. Valsts vides inspektoru tiesības

(1) Veicot vides valsts kontroli, valsts vides inspektoram ir tiesības:

 

 

 

(1) Veicot vides valsts kontroli, valsts vides inspektoram ir tiesības:

1) iebraukt vai ieiet un netraucēti, bez jebkādiem ierobežojumiem un iepriekšēja brīdinājuma pārbaudīt jebkuru teritoriju, iekārtu vai citu objektu neatkarīgi no īpašuma formas, ja tas nepieciešams vides prasību kontrolei. Valsts drošībai un aizsardzībai paredzētajos objektos un teritorijās, arī ieslodzījuma vietās, valsts vides inspektoram ir tiesības iekļūt attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

Juridiskais birojs

21.panta pirmajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) iebraukt vai ieiet un netraucēti, bez jebkādiem ierobežojumiem un iepriekšēja brīdinājuma pārbaudīt jebkuru teritoriju, iekārtu vai citu objektu neatkarīgi no īpašuma piederības, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei. Valsts drošībai un aizsardzībai paredzētajos objektos un teritorijās, arī ieslodzījuma vietās, valsts vides inspektoram ir tiesības iekļūt attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;”;

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 21.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt jebkuru teritoriju, iekārtu vai citu objektu neatkarīgi no īpašuma piederības, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem. Valsts drošībai un aizsardzībai paredzētajos objektos un teritorijās, arī ieslodzījuma vietās, valsts vides inspektoram ir tiesības iekļūt attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;”;

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

1) iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt jebkuru teritoriju, iekārtu vai citu objektu neatkarīgi no īpašuma piederības, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem. Valsts drošībai un aizsardzībai paredzētajos objektos un teritorijās, arī ieslodzījuma vietās, valsts vides inspektoram ir tiesības iekļūt attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2) ņemt paraugus un veikt kontrolmērījumus;

 

 

 

2) ņemt paraugus un veikt kontrolmērījumus;

3) apturēt kuģošanas līdzekļus un likt tiem iebraukt ostā vai piebraukt krastā;

26

 

Juridiskais birojs

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) apturēt kuģus un citus peldošus līdzekļus un likt tiem iebraukt ostā vai piebraukt krastā;”;

atbalstīt

Redakc.

 preciz.

 

 

3) apturēt kuģus un citus peldošus līdzekļus un likt tiem iebraukt ostā vai piestāt krastā;

4) apturēt mehāniskos transportlīdzekļus ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu zonā un pludmalē, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

4) apturēt mehāniskos transportlīdzekļus ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu zonā un pludmalē, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

5) pieprasīt un bez maksas saņemt no privātpersonām, valsts un pašval­dību iestādēm vides valsts kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, kas ir privātpersonas vai iestādes rīcībā, tai skaitā grāmatvedības dokumentus, līgu­mus, dabas resursu uzskaites dokumentus un citus dokumentus, lai kontrolētu dabas resursu ieguves, lietošanas, vides piesārņošanas apjomus, iepakojuma plūsmu, atkritumu apsaimniekošanu, būvniecību un citas vidi ietekmējošas darbības;

27

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 21.panta 5.punktā vārdus „tai skaitā grāmatvedības dokumentus, līgu­mus”.

atbalstīt

 

5) pieprasīt un bez maksas saņemt no privātpersonām, valsts un pašvaldību iestādēm vides valsts kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, kas ir privātpersonas vai iestādes rīcībā, dabas resursu uzskaites dokumentus un citus dokumentus, lai kontrolētu dabas resursu ieguves, lietošanas, vides piesārņošanas apjomus, iepakojuma plūsmu, atkritumu apsaimniekošanu, būvniecību un citas vidi ietekmējošas darbības;

6) uz laiku apturēt vai aizliegt veikt darbību, ar kuru tiek pārkāpti vides normatīvie akti vai kura rada negatīvas izmaiņas vidē, vai kura ietekmē cilvēku veselību vai dzīvību;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

6) uz laiku apturēt vai aizliegt veikt darbību, ar kuru tiek pārkāpti vides normatīvie akti, kura rada negatīvas izmaiņas vidē vai kura apdraud cilvēku veselību vai dzīvību;

7) dot privātpersonām saistošus rīkojumus un norādījumus vides norma­tīvajos aktos noteikto prasību izpildei, likumā "Par piesārņojumu" noteikto vides kvalitātes normatīvu sasniegšanai un racionālai dabas resursu izmantošanai;

28

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 21.panta 7. punktu šādā redakcijā:

„7) savas kompetences ietvaros izdot administratīvos aktus, kas nepieciešami vides normatīvo aktu prasību izpildei, likumā “Par piesārņojumu” noteikto vides kvalitātes normatīvu sasniegšanai un racionālai dabas resursu izmantošanai;”

atbalstīt

 

7) savas kompetences ietvaros izdot administratīvos aktus, kas nepieciešami vides normatīvo aktu prasību izpildei, likumā “Par piesārņojumu” noteikto vides kvalitātes normatīvu sasniegšanai un racionālai dabas resursu izmantošanai;

8) Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajos gadījumos izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;

29

 

Juridiskais birojs

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajos gadījumos sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;”.

atbalstīt

 

8) Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajos gadījumos sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;

9) citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

 

 

9) citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

(2) Ja tiek pārkāptas normatīvo aktu prasības par mehānisko transport­līdzekļu pārvietošanos, arī stāvēšanu vai apstāšanos, ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā vai pludmalē, vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, valsts vides inspektoram ir tiesības sastādīt protokolu–paziņo­jumu par uzlikto naudas sodu. Administratīvā pārkāpuma protokola–paziņojuma noformēšanas un naudas soda iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Pārkāpumus var fiksēt, izmantojot tehniskus līdzekļus (fotoiekārtas vai video­iekārtas).

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 21.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„Administratīvā pārkāpuma protokola–paziņojumā norādāmo informāciju, protokola–paziņojuma noformēšanas kārtību, paziņojumā par nesamaksāto naudas sodu norādāmo informāciju un paziņojuma par nesamaksāto naudas sodu nosūtīšanas kārtību, aizliegumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā termiņā nesamaksāta naudas soda gadījumā, kā arī naudas soda iekasēšanas un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 21.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„Administratīvā pārkāpuma protokolā-paziņojumā ietveramo informāciju, protokola-paziņojuma noformēšanas kārtību, paziņojumā par nesamaksāto naudas sodu ietveramo informāciju un paziņojuma par nesamaksāto naudas sodu nosūtīšanas kārtību, kā arī naudas soda iekasēšanas un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Redakc.

 preciz. daļas 1.teikums

 

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

(2) Ja tiek pārkāptas normatīvo aktu prasības attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanos, arī stāvēšanu vai apstāšanos, ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā vai pludmalē, vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, valsts vides inspektoram ir tiesības sastādīt protokolu-paziņojumu par uzlikto naudas sodu. Administratīvā pārkāpuma protokolā-paziņojumā ietveramo informāciju, protokola-paziņojuma noformēšanas kārtību, paziņojumā par nesamaksāto naudas sodu ietveramo informāciju un paziņojuma par nesamaksāto naudas sodu nosūtīšanas kārtību, kā arī naudas soda iekasēšanas un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

22.pants. Vietējās pašvaldības kontrole vides jomā

(1) Vietējā pašvaldība atbilstoši likumā "Par pašvaldībām" noteiktajai pašvaldības atbildībai veic kontroli vides jomā.

32

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 22. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Vietējā pašvaldība atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” vai vides normatīvajos aktos noteiktajai pašvaldības atbildībai veic kontroli vides jomā.”

atbalstīt

 

22.pants. Vietējās pašvaldības kontrole vides jomā

(1) Vietējā pašvaldība atbilstoši likumā “Par pašvaldībām” vai vides normatīvajos aktos noteiktajai pašvaldības atbildībai veic kontroli vides jomā.

(2) Pašvaldības vides kontroles amatpersonām ir šā likuma 21.panta pirmās daļas 1., 2., 5. un 9.punktā noteiktās tiesības.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(2) Pašvaldības vides kontroles amatpersonām ir šā likuma 21.panta pirmās daļas 1., 2., 5. un 9.punktā minētās tiesības.

23.pants. Sabiedriskā kontrole vides jomā

 

 

 

23.pants. Sabiedriskā kontrole vides jomā

(1) Valsts vides dienests var iesaistīt vides kontrolē sabiedriskos vides inspektorus – Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.

 

 

 

(1) Valsts vides dienests var iesaistīt vides kontrolē sabiedriskos vides inspektorus — Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.

(2) Sabiedriskā vides inspektora statusu piešķir un anulē Valsts vides dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Sabiedriskajiem vides inspekto­riem izvirzāmos kritērijus un prasības nosaka Ministru kabinets. Sabiedriskā vides inspektora apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(2) Sabiedriskā vides inspektora statusu piešķir un anulē Valsts vides dienests Ministru kabineta noteikt ajā kārtībā. Sabiedriskajiem vides inspektoriem izvirzāmos kritērijus un prasības nosaka Ministru kabinets. Sabiedriskā vides inspektora apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.

(3) Sabiedriskajiem inspektoriem ir tiesības:

 

 

Redakc.

 preciz.

(3) Sabiedriskajiem vides inspektoriem ir tiesības:

1) veikt pārbaudes kopā ar valsts vides inspektoru;

33

 

Deputāts L.Ozoliņš

Izteikt 23. panta trešās daļas 1. punktu jaunā redakcijā:

„Veikt pārbaudes patstāvīgi.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.34

1) veikt pārbaudes kopā ar valsts vides inspektoru;

2) sastādīt pārbaudes aktu, konstatējot faktisko situāciju, un nosūtīt to Valsts vides dienestam.

 

 

 

2) sastādīt pārbaudes aktu, konstatējot faktisko situāciju, un nosūtīt to Valsts vides dienestam;

 

34

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 23. panta trešo daļu ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

„3) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veikt pārbaudes bez valsts vides inspektora klātbūtnes, sastādīt administratīvo protokolu un nosūtīt to izskatīšanai attiecīgajai kompetentajai iestādei”.

atbalstīt

 

3) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veikt pārbaudes bez valsts vides inspektora klātbūtnes, sastādīt administratīvo protokolu un nosūtīt to izskatīšanai attiecīgajai kompetentajai iestādei.

VI nodaļa. Atbildība par videi nodarīto kaitējumu

 

 

 

VI nodaļa. Atbildība par videi nodarīto kaitējumu

24.pants. Kaitējums videi

 

 

 

24.pants. Kaitējums videi

(1) Šīs nodaļas nosacījumi attiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritori­jām, mikroliegumiem, kā arī uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, ūdeni, augsni un zemes dzīlēm.

35

 

Juridiskais birojs

Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šīs nodaļas nosacījumi par atbildību par videi nodarīto kaitējumu attiecas uz kaitējumu, kas nodarīts īpaši aizsargājamām dabas teritori­jām, mikroliegumiem, kā arī īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, ūdenim, augsnei un zemes dzīlēm.”.

atbalstīt

 

(1) Šīs nodaļas nosacījumi par atbildību par videi nodarīto kaitējumu attiecas uz kaitējumu, kas nodarīts īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, kā arī īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, ūdenim, augsnei un zemes dzīlēm.

(2) Kaitējuma īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem ietekmes būtis­kumu novērtē attiecībā pret pamatstāvokli, ņemot vērā Ministru kabineta noteiktos kritērijus.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(2) Īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskumu novērtē salīdzinājumā ar pamatstāvokli, ņemot vērā Ministru kabineta noteiktos kritērijus.

(3) Kaitējums videi ietver arī kaitējumu, ko izraisījušas gaisu piesārņo­jošas vielas, ja tās rada kaitējumu īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikro­liegumiem vai īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, ūdenim, augsnei un zemes dzīlēm.

 

 

 

(3) Kaitējums videi ietver arī kaitējumu, ko izraisījušas gaisu piesārņojošas vielas, ja tās rada kaitējumu īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem vai īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, ūdenim, augsnei un zemes dzīlēm.

25.pants. Atbildības pamatnosacījumi

 

 

 

25.pants. Atbildības pamatnosacījumi

(1) Operators ir atbildīgs par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko, veicot profesionālu darbību, izraisījusi tā tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, pārkāpjot vides normatīvo aktu prasības.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(1) Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi tā tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.

(2) Operatora saukšana pie administratīvās atbildības vai kriminālatbil­dības par vides normatīvo aktu pārkāpumu neatbrīvo operatoru no pienākuma segt izmaksas, kas radušās tā nodarītā kaitējuma videi vai tiešu kaitējuma draudu dēļ.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(3) Persona, kas nav uzskatāma par operatoru šā likuma izpratnē, ir atbildīga par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko radījusi tās tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, pārkāpjot vides normatīvo aktu prasības, un uz to attiecas šajā nodaļā operatoram noteiktās tiesības un pienākumi.

36

 

 

37

 

 

Juridiskais birojs

Precizēt 25.panta trešo daļu.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 25.panta trešo daļu izteikt šādā redakcijā:

„(3) Persona, kas nav uzskatāma par operatoru, ir atbildīga par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi tās tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības, un šai personai ir pienākums segt izmaksas, ko radījis tās nodarītais kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi, tajā skaitā preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.37

 

atbalstīt

 

 

(3) Persona, kas nav uzskatāma par operatoru, ir atbildīga par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi tās tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības, un šai personai ir pienākums segt izmaksas, ko radījis tās nodarītais kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi, tajā skaitā preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas.

(4) Operators ir atbildīgs par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem neatkarīgi no vainas, ja kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi radušies, veicot šādas profesionālās darbības:

 

 

 

(4) Operators ir atbildīgs par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem neatkarīgi no vainas, ja kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi radušies, veicot šādas profesionālās darbības:

1) likumā "Par piesārņojumu" noteiktās A vai B kategorijas piesārņojošās darbības;

 

 

 

1) likumā “Par piesārņojumu” noteiktās A vai B kategorijas piesārņojošās darbības;

2) darbības, kuru veikšanai nepieciešama atkritumu apsaimniekošanas atļauja;

 

 

 

2) darbības, kuru veikšanai nepieciešama atkritumu apsaimniekošanas atļauja;

3) ūdens ieguvi un uzkrāšanu, kuru veikšanai nepieciešama ūdens resursu lietošanas atļauja;

 

 

 

3) ūdens ieguvi un uzkrāšanu, kuras veikšanai nepieciešama ūdens resursu lietošanas atļauja;

4) degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes ekspluatāciju;

 

 

 

4) degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes ekspluatāciju;

5) ķīmisko vielu un ķīmisko produktu (preparātu) apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto bīstamo ķīmisko vielu vai produktu (preparātu), augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu ražošanu, izmantošanu, pārstrādi, iepako­šanu, izplatīšanu vidē vai pārvadāšanu ražotnes teritorijā;

 

 

 

5) ķīmisko vielu un ķīmisko produktu (preparātu) apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto bīstamo ķīmisko vielu vai produktu (preparātu), augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu ražošanu, izmantošanu, pārstrādi, iepakošanu, izplatīšanu vidē vai pārvadāšanu ražotnes teritorijā;

6) ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu (preparātu) transportēšanu pa cauruļvadiem;

 

 

 

6) ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu (preparātu) transportēšanu pa cauruļvadiem;

7) bīstamo vai piesārņojošo kravu pārvadājumus pa sauszemes, iekšzemes ūdeņu, jūras vai gaisa ceļiem;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

7) bīstamo vai piesārņojošo kravu pārvadāšanu pa sauszemes, iekšzemes ūdeņu, jūras vai gaisa ceļiem;

8) ģenētiski modificētu organismu, arī ģenētiski modificētu mikroorga­nismu, ierobežotu izmantošanu, apzinātu izplatīšanu vidē, izplatīšanu tirgū, arī pārvadāšanu;

 

 

 

8) ģenētiski modificētu organismu, arī ģenētiski modificētu mikroorganismu, ierobežotu izmantošanu, apzinātu izplatīšanu vidē, izplatīšanu tirgū, arī pārvadāšanu;

9) Eiropas Savienības regulās noteiktos atkritumu pārrobežu pārvadā­jumus, kuru veikšanai nepieciešama atļauja.

 

 

 

9) Eiropas Savienības regulās noteiktos atkritumu pārrobežu pārvadājumus, kuru veikšanai nepieciešama atļauja.

(5) Uz kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko radījis difūzais piesārņojums (piesārņojums gaisā, ūdenī vai augsnē, kas netiek organizēti uztverts un izvadīts no stacionāriem piesārņojuma avotiem), šīs nodaļas nosacījumi attiecas tikai tad, ja var konstatēt cēloņsakarību starp kaitējumu vai tiešiem kaitējuma draudiem un operatora darbību.

 

 

 

(5) Uz kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko radījis difūzais piesārņojums (piesārņojums gaisā, ūdenī vai augsnē, kas netiek organizēti uztverts un izvadīts no stacionāriem piesārņojuma avotiem), šīs nodaļas nosacījumi attiecas tikai tad, ja var konstatēt cēloņsakarību starp kaitējumu vai tiešiem kaitējuma draudiem un operatora darbību.

 

 

 

 

 

26.pants. Starptautiski regulētā atbildība par videi nodarīto kaitējumu

(1) Operators nav atbildīgs par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem saskaņā ar šo nodaļu, ja tā atbildība vai kompensācija ir noteikta saskaņā ar šādām Latvijas Republikai saistošām starptautiskām konvencijām un to grozījumiem, ciktāl tie ir spēkā:

38

 

Juridiskais birojs

Izteikt 26.panta nosaukumu un pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“26.pants. Starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktā atbildība par videi nodarīto kaitējumu

(1) Operators nav atbildīgs par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem, ja viņa atbildība vai radīto zaudējumu kompensācija ir noteikta šādās Latvijai saistošās starptautiskajās konvencijās un to grozījumos:”.

atbalstīt

Redakc.

 preciz.

 

26.pants. Starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktā atbildība par kaitējumu videi

(1) Operators nav atbildīgs par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem, ja viņa atbildība vai radīto zaudējumu kompensācija ir noteikta šādās Latvijai saistošās starptautiskajās konvencijās un to grozījumos:

1) Protokols par grozījumiem Starptautiskajā konvencijā par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem;

 

 

 

1) Protokols par grozījumiem Starptautiskajā konvencijā par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem;

2) 1992.gada Protokolu par grozījumiem 1971.gada Starptautiskajā konvencijā par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai;

 

 

 

2) 1992.gada Protokols par grozījumiem 1971.gada Starptautiskajā konvencijā par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai;

3) Starptautiskā konvencija par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

3) Starptautiskā konvencija par civilo atbildību par bunkura degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu;

4) 1996.gada 3.maija Starptautiskā konvencija par atbildību un kaitējuma kompensēšanu saistībā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru;

 

 

 

4) 1996.gada 3.maija Starptautiskā konvencija par atbildību un kaitējuma kompensēšanu saistībā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru;

5) 1963.gada 21.maija Vīnes konvencija par civilo atbildību par kodol­kaitējumiem;

 

 

 

5) 1963.gada 21.maija Vīnes konvencija par civilo atbildību par kodolkaitējumiem;

6) 1988.gada 21.septembra Kopīgais protokols par Vīnes konvencijas un Parīzes konvencijas pielietojumu;

 

 

 

6) 1988.gada 21.septembra Kopīgais protokols par Vīnes konvencijas un Parīzes konvencijas pielietojumu;

7) 1971.gada Konvencija par civiltiesisko atbildību kodolmateriālu jūras pārvadājumu jomā.

 

 

 

7) 1971.gada Konvencija par civiltiesisko atbildību kodolmateriālu jūras pārvadājumu jomā.

(2) Šajā nodaļā minētie nosacījumi neattiecas uz kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi darbība, uz kuru attiecas Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(2) Šīs nodaļas nosacījumi neattiecas uz kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi darbība, uz kuru attiecas Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums.

(3) Operators ir tiesīgs ierobežot savu atbildību saskaņā ar 1976.gada Konvenciju par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām (LLMC 1976) un tās grozījumiem.

 

 

 

(3) Operators ir tiesīgs ierobežot savu atbildību saskaņā ar 1976.gada Konvenciju par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām (LLMC 1976) un tās grozījumiem.

27.pants. Rīcība tiešu kaitējuma draudu gadījumā

 

 

 

27.pants. Rīcība tiešu kaitējuma draudu gadījumā

(1) Ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, operators nekavējoties veic visus nepieciešamos preventīvos pasākumus.

 

 

 

(1) Ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, operators nekavējoties veic visus nepieciešamos preventīvos pasākumus.

(2) Ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, operators nekavē­joties rakstiski informē Valsts vides dienestu par pastāvošajiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturo­jošiem aspektiem.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(2) Ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, operators nekavējoties rakstveidā informē Valsts vides dienestu par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem.

(3) Valsts vides dienests:

 

 

 

(3) Valsts vides dienests:

1) konstatē operatoru, kura profesionālā darbība ir izraisījusi tiešus kaitējuma draudus;

 

 

 

1) konstatē operatoru, kura profesionālā darbība ir izraisījusi tiešus kaitējuma draudus;

2) ir tiesīgs prasīt operatoram iesniegt informāciju par tiešiem kaitējuma draudiem, arī tad, ja ir aizdomas par tādu draudu pastāvēšanu;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

2) ir tiesīgs prasīt, lai operators sniedz informāciju par tiešiem kaitējuma draudiem, arī tad, ja ir aizdomas par šādu draudu pastāvēšanu;

3) pieprasa, lai operators veic nepieciešamos preventīvos pasākumus;

 

 

 

3) pieprasa, lai operators veic nepieciešamos preventīvos pasākumus;

4) ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus par veicamajiem preventīvajiem pasākumiem;

 

 

 

4) ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus par veicamajiem preventīvajiem pasākumiem;

5) ja nepieciešams, Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā organizē preventīvo pasākumu veikšanu.

 

 

 

5) ja nepieciešams, Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā organizē preventīvo pasākumu veikšanu.

(4) Šā panta trešās daļas 1., 3. un 4.punktā minētajā gadījumā Valsts vides dienests pieņem lēmumu par operatora konstatēšanu un preventīvo pasākumu veikšanu un nekavējoties paziņo to operatoram. Valsts vides dienesta lēmumu 15 dienu laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Lēmuma apstrīdēšana un pieteikuma iesniegšana tiesā par lēmuma atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur lēmuma darbību.

39

 

Juridiskais birojs

Izteikt 27.panta ceturtās daļas pirmo teikumu kā pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

“Šā panta trešās daļas 1., 3. un 4.punktā minētajā gadījumā Valsts vides dienests pieņem lēmumu par operatora, kura profesionālā darbība ir izraisījusi tiešus kaitējuma draudus, konstatēšanu un preventīvo pasākumu veikšanu. Šo lēmumu nekavējoties paziņo operatoram.”.

atbalstīt

Redakc.

 preciz.

 

 

(4) Šā panta trešās daļas 1., 3. un 4.punktā minētajos gadījumos Valsts vides dienests pieņem lēmumu par tā operatora konstatēšanu, kura profesionālā darbība ir izraisījusi tiešus kaitējuma draudus, un preventīvo pasākumu veikšanu. Šo lēmumu nekavējoties paziņo operatoram. Valsts vides dienesta lēmumu 15 dienu laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Lēmuma apstrīdēšana un pieteikuma iesniegšana tiesā par lēmuma atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur lēmuma darbību.

28.pants. Rīcība videi nodarīta kaitējuma gadījumā

 

 

Redakc.

 preciz.

28.pants. Rīcība gadījumā, kad ir nodarīts kaitējums videi

(1) Ja ir nodarīts kaitējums videi, operators, kura profesionālā darbība to izraisījusi vai varētu būt izraisījusi:

 

 

 

(1) Ja ir nodarīts kaitējums videi, operators, kura profesionālā darbība to izraisījusi vai varētu būt izr aisījusi:

1) nekavējoties rakstiski informē Valsts vides dienestu par kaitējumu videi un sniedz pilnīgu situācijas raksturojumu;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

1) nekavējoties rakstveidā informē Valsts vides dienestu par kaitējumu videi un sniedz pilnīgu situācijas raksturojumu;

2) nekavējoties veic neatliekamos pasākumus;

 

 

 

2) nekavējoties veic neatliekamos pasākumus;

3) veic sanācijas pasākumus.

 

 

 

3) veic sanācijas pasākumus.

(2) Valsts vides dienests ir tiesīgs pieprasīt, lai operators, kura profe­sionālā darbība izraisījusi vai varētu būt izraisījusi kaitējumu videi, sniedz visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar šo kaitējumu videi.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(2) Valsts vides dienests ir tiesīgs pieprasīt, lai operators, kura profesionālā darbība izraisījusi vai varētu būt izraisījusi kaitējumu videi, sniedz visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar šo kaitējumu.

(3) Valsts vides dienests informē vietējo pašvaldību par kaitējumu videi.

 

 

 

(3) Valsts vides dienests informē vietējo pašvaldību par kaitējumu videi.

(4) Valsts vides dienests:

 

 

 

(4) Valsts vides dienests:

1) konstatē operatoru, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi;

 

 

 

1) konstatē operatoru, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi;

2) pieprasa, lai operators veic neatliekamos pasākumus kaitējuma novēr­šanai, un ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus par šiem pasākumiem;

 

 

 

2) pieprasa, lai operators veic neatliekamos pasākumus kaitējuma novēršanai, un ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus par šiem pasākumiem;

3) pieprasa, lai operators veic nepieciešamos sanācijas pasākumus, un ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus par šiem pasākumiem;

 

 

 

3) pieprasa, lai operators veic nepieciešamos sanācijas pasākumus, un ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus par šiem pasākumiem;

4) organizē neatliekamo pasākumu veikšanu, ja nav konstatēts operators, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi, vai ja operators neveic šos pasākumus, kā arī ja operators neievēro šīs daļas 2.punktā minētos saistošos norādījumus;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

4) organizē neatliekamo pasākumu veikšanu, ja nav konstatēts operators, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi, vai ja operators neveic šos pasākumus, vai ja operators neievēro šīs daļas 2.punktā minētos saistošos norādījumus;

5) noskaidro, izvērtē un pēc iespējas ņem vērā privātpersonas apsvēru­mus, kura iesniegusi iesniegumu atbilstoši šā likuma 30.pantam, kā arī tā nekus­tamā īpašuma īpašnieka apsvērumus, kurā paredzēts veikt sanācijas pasākumus.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

5) noskaidro, izvērtē un pēc iespējas ņem vērā tās privātpersonas apsvērumus, kura iesniegusi iesniegumu atbilstoši šā likuma 30.pantam, kā arī tā nekustamā īpašuma īpašnieka apsvērumus, kurā paredzēts veikt sanācijas pasākumus.

(5) Šā panta ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajā gadījumā Valsts vides dienests pieņem lēmumu par operatora konstatēšanu un neatliekamo un sanācijas pasākumu veikšanu un nekavējoties paziņo to operatoram. Valsts vides dienesta lēmumu par operatora konstatēšanu un neatliekamo pasākumu veikšanu 15 dienu laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, bet lēmumu par sanācijas pasākumu veikšanu – Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā. Lēmuma par neatliekamo pasākumu veikšanu apstrīdēšana un pieteikuma iesniegšana tiesā par lēmuma atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur lēmuma darbību.

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

Juridiskais birojs

Izteikt 28.panta piektās daļas pirmo teikumu kā pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

“Šā panta ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajā gadījumā Valsts vides dienests pieņem lēmumu par operatora, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi, konstatēšanu un neatliekamo un sanācijas pasākumu veikšanu. Šo lēmumu nekavējoties paziņo operatoram.”.

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 28.panta piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„ Valsts vides dienesta lēmumu par operatora konstatēšanu un neatliekamo pasākumu veikšanu var apstrīdēt 15 dienu laikā, bet lēmumu par sanācijas pasākumu veikšanu – Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā Vides pārraudzības valsts birojā”.

atbalstīt

Redakc.

 preciz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt, izteikt kā 3.teikumu.

 

(5) Šā panta ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajos gadījumos Valsts vides dienests pieņem lēmumu par tā operatora konstatēšanu, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi, un neatliekamo un sanācijas pasākumu veikšanu. Šo lēmumu nekavējoties paziņo operatoram. Valsts vides dienesta lēmumu par operatora konstatēšanu un neatliekamo pasākumu veikšanu var apstrīdēt 15 dienu laikā, bet lēmumu par sanācijas pasākumu veikšanu — Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā Vides pārraudzības valsts birojā. Lēmuma par neatliekamo pasākumu veikšanu apstrīdēšana un pieteikuma iesniegšana tiesā par lēmuma atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur lēmuma darbību.

 

(6) Ministru kabinets nosaka sanācijas mērķus un metodes, kā arī kārtību, kādā nosakāmi un veicami sanācijas pasākumi.

 

 

 

(6) Ministru kabinets nosaka sanācijas mērķus un metodes, kā arī kārtību, kādā nosakāmi un veicami sanācijas pasākumi.

(7) Ja kaitējums videi radies tādā veidā, ka nav iespējams nodrošināt neatliekamo un sanācijas pasākumu vienlaicīgu veikšanu, Valsts vides dienests ir tiesīgs izlemt neatliekamo un sanācijas pasākumu veikšanas secību, ievērojot videi nodarītā kaitējuma raksturu, apmēru un bīstamību, draudus cilvēka veselībai, kā arī dabiskās atjaunošanās iespējamību.

42

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt visā 28.panta septītās daļas tekstā vārdus „neatliekamo un”.

 

atbalstīt

 

(7) Ja kaitējums videi radies tādā veidā, ka nav iespējams nodrošināt sanācijas pasākumu vienlaicīgu veikšanu, Valsts vides dienests ir tiesīgs izlemt sanācijas pasākumu veikšanas secību, ievērojot videi nodarītā kaitējuma raksturu, apmēru un bīstamību, draudus cilvēku veselībai, kā arī dabiskās atjaunošanās iespējamību.

 

 

 

 

 

29.pants. Rīcība gadījumā, ja kaitējumam videi ir pārrobežu ietekme

(1) Ja kaitējums videi ietekmē vai var ietekmēt citas valsts teritoriju, Valsts vides dienests, informējot Ārlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, sniedz citas valsts kompetentajai iestādei informāciju par kaitējuma videi raksturu, apjomu, izplatību, veiktajiem un nepiecieša­majiem neatliekamajiem vai sanācijas pasākumiem.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

29.pants. Rīcība gadījumā, kad kaitējumam videi ir pārrobežu ietekme

(1) Ja kaitējums videi ietekmē vai var ietekmēt citas valsts teritoriju, Valsts vides dienests, informējot Ārlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, sniedz citas valsts kompetentajai iestādei informāciju par šā kaitējuma raksturu, apjomu, izplatību, veiktajiem un nepieciešamajiem neatliekamajiem vai sanācijas pasākumiem.

(2) Ja citā valstī izraisītais kaitējums videi ietekmē vai var ietekmēt Latvijas Republikas teritoriju, Valsts vides dienests sadarbībā ar citas valsts kompetento iestādi nosaka nepieciešamos neatliekamos vai sanācijas pasākumus un paziņo par tiem attiecīgajām Latvijas vietējām pašvaldībām.

43

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 29.panta otrajā daļā vārdu “Republikas”.

 

 

atbalstīt

 

(2) Ja citā valstī izraisītais kaitējums videi ietekmē vai var ietekmēt Latvijas teritoriju, Valsts vides dienests sadarbībā ar citas valsts kompetento iestādi nosaka nepieciešamos neatliekamos vai sanācijas pasākumus un paziņo par tiem attiecīgajām Latvijas vietējām pašvaldībām.

(3) Ja operators, kurš veic profesionālo darbību citas valsts teritorijā, labprātīgi neveic neatliekamos vai sanācijas pasākumus, Valsts vides dienests ir tiesīgs, vienojoties ar operatoru vai tiesvedības ceļā, prasīt šo pasākumu izmaksu atlīdzināšanu.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(3) Ja operators, kurš veic profesionālo darbību citas valsts teritorijā, labprātīgi neveic neatliekamos vai sanācijas pasākumus, Valsts vides dienests ir tiesīgs — vienojoties ar operatoru vai tiesvedības ceļā — prasīt šo pasākumu izmaksu atlīdzināšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.pants. Sabiedrības tiesības kaitējuma videi un tiešu kaitējuma draudu gadījumā

 

 

Redakc.

 preciz.

 

30.pants. Sabiedrības tiesības gadījumā, kad ir radies kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi

(1) Ja sabiedrībai kļūst zināms par radušos kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, tai ir tiesības iesniegt iesniegumu attiecīgā valsts iestādē ar lūgumu veikt nepieciešamās darbības saskaņā ar šo nodaļu.

44

 

 

 

 

45

 

Juridiskais birojs

Precizēt 30.panta pirmajā un trešajā daļā terminu “attiecīgā iestāde”.

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Ja sabiedrībai kļūst zināms par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, tai ir tiesības iesniegt Valsts vides dienestam vai citai kompetentai iestādei iesniegumu ar lūgumu veikt nepieciešamās darbības saskaņā ar šo nodaļu.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.45, 46

 

atbalstīt

 

(1) Ja sabiedrībai kļūst zināms par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, tai ir tiesības iesniegt Valsts vides dienestam vai citai kompetentai iestādei iesniegumu ar lūgumu veikt nepieciešamās darbības saskaņā ar šo nodaļu.

(2) Iesniegumā norāda pēc iespējas precīzāku informāciju par radušos kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(2) Iesniegumā norāda pēc iespējas precīzāku informāciju par attiecīgo kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem.

(3) Attiecīgā valsts iestāde Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iespējami īsā laikā izvērtē iesniegumu, noskaidro operatora viedokli par iesniegumā minētajiem faktiem un apsvērumiem un, ja nepieciešams, veic attiecīgas darbības saskaņā ar šo nodaļu.

46

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 30.panta trešajā daļā vārdus „Attiecīgā valsts iestāde” ar vārdiem „Valsts vides dienests vai cita kompetenta iestāde”.

 

(3) Valsts vides dienests vai cita kompetenta iestāde Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iespējami īsā laikā izvērtē iesniegumu, noskaidro operatora viedokli par iesniegumā minētajiem faktiem un apsvērumiem un, ja nepieciešams, veic attiecīgas darbības saskaņā ar šo nodaļu.

31.pants. Kaitējuma videi atlīdzināšana

 

 

 

31.pants. Kaitējuma videi atlīdzināšana

(1) Operators, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, sedz preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas.

 

 

 

(1) Operators, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, sedz preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas.

(2) Ja kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus konstatē pēc darbības pabeigšanas vai iekārtas slēgšanas, preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas sedz pēdējais operators.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(2) Ja kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus konstatē pēc attiecīgās darbības pabeigšanas vai iekārtas slēgšanas, preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas sedz pēdējais operators.

(3) Gadījumos, kad operators tika konstatēts pirms preventīvo, neatlie­kamo vai sanācijas pasākumu veikšanas un Valsts vides dienests ir nodrošinājis šo pasākumu veikšanu saskaņā ar šā likuma 27.panta trešās daļas 5.punktu vai 28.panta ceturtās daļas 4.punktu, minēto pasākumu izmaksas sedz operators, pamatojoties uz Valsts vides dienesta sastādīto administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksu aprēķinu.

47

 

 

 

48

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 31.panta trešajā daļā vārdus “piespiedu izpildes”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 31.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja operatoru, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, Valsts vides dienests konstatē pirms preventīvo, neatliekamo vai sanācijas pasākumu veikšanas un Valsts vides dienests ir nodrošinājis šo pasākumu veikšanu saskaņā ar šā likuma 27.panta trešās daļas 5.punktu vai 28.panta ceturtās daļas 4.punktu, minēto pasākumu izmaksas sedz operators (privātpersona vai pastarpināta pārvaldes iestāde) Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos un paredzētajā kārtībā.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.48

 

atbalstīt

 

 

(3) Ja operatoru, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, Valsts vides dienests konstatē pirms preventīvo, neatliekamo vai sanācijas pasākumu veikšanas un Valsts vides dienests ir nodrošinājis šo pasākumu veikšanu saskaņā ar šā likuma 27.panta trešās daļas 5.punktu vai 28.panta ceturtās daļas 4.punktu, minēto pasākumu izmaksas sedz operators (privātpersona vai pastarpināta pārvaldes iestāde) Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos un paredzētajā kārtībā.

(4) Ja operatoru, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, Valsts vides dienests konstatē pēc preventīvo, neatlie­kamo vai sanācijas pasākumu veikšanas, Valsts vides dienests Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā piedzen no operatora naudas summu šā panta pirmajā daļā minēto izmaksu segšanai.

49

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 31.panta ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

            „Valsts vides dienests ir atbrīvots no valsts nodevas samaksas prasībās par līdzekļu piedziņu šā panta pirmajā daļā minēto izmaksu segšanai”.

 

atbalstīt

 

(4) Ja operatoru, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, Valsts vides dienests konstatē pēc preventīvo, neatliekamo vai sanācijas pasākumu veikšanas, Valsts vides dienests Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā piedzen no operatora naudas summu šā panta pirmajā daļā minēto izmaksu segšanai. Valsts vides dienests ir atbrīvots no valsts nodevas samaksas prasībās par līdzekļu piedziņu šā panta pirmajā daļā minēto izmaksu segšanai.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētās izmaksas ietver izmaksas, ko pamato nepieciešamība nodrošināt pareizu un efektīvu šīs nodaļas nosacījumu īsteno­šanu, ietverot izmaksas par kaitējuma videi, tiešu kaitējuma draudu un rīcības alternatīvu novērtēšanu, administratīvās izmaksas, tiesu izdevumus un izpildes izmaksas, datu vākšanas un monitoringa izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(5) Šā panta pirmajā daļā minētās izmaksas ietver izmaksas, ko pamato nepieciešamība nodrošināt pareizu un efektīvu šīs nodaļas nosacījumu īstenošanu, tai skaitā izmaksas par kaitējuma videi, tiešu kaitējuma draudu un rīcības alternatīvu novērtēšanu, administratīvās izmaksas, tiesu izdevumus un izpildes izmaksas, datu vākšanas un monitoringa izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem.

(6) Ja operators pierāda, ka kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus izraisījusi trešā persona, lai gan tika veikti atbilstoši drošības pasākumi, kurus operatoram bija pienākums nodrošināt, vai kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus radījusi tāda publisko tiesību subjekta saistoša lēmuma ievērošana, kas neattiecas uz paša operatora izraisītu emisiju vai negadījumu, operators:

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(6) Ja operators pierāda, ka kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus izraisījusi trešā persona, lai gan tika veikti pienācīgi drošības pasākumi, kurus operatoram bija pienākums nodrošināt, vai kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus radījusi tāda publisko tiesību subjekta saistoša lēmuma ievērošana, kas neattiecas uz paša operatora izraisītu emisiju vai negadījumu, operators:

1) ir tiesīgs atgūt radušās preventīvo un neatliekamo pasākumu izmaksas;

 

 

Redakc.

 preciz.

1) ir tiesīgs atgūt tā segtās preventīvo un neatliekamo pasākumu izmaksas;

2) nesedz sanācijas pasākumu izmaksas un ir tiesīgs atgūt izmaksas, kas tam ir radušās.

 

 

Redakc.

 preciz.

2) nesedz sanācijas pasākumu izmaksas un ir tiesīgs atgūt tā segtās izmaksas.

(7) Ja operators pierāda, ka kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus izraisījusi trešā persona, lai gan tika veikti atbilstoši drošības pasākumi, kurus operatoram bija pienākums nodrošināt, operators ir tiesīgs Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā prasīt veikto preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksu atlīdzināšanu no trešās personas, kas izraisījusi kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(7) Ja operators pierāda, ka kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus izraisījusi trešā persona, lai gan tika veikti pienācīgi drošības pasākumi, kurus operatoram bija pienākums nodrošināt, operators ir tiesīgs Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā prasīt, lai trešā persona, kas izraisījusi kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, atlīdzina veikto preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas.

(8) Ja operators pierāda, ka kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus radījusi tāda publisko tiesību subjekta saistoša lēmuma ievērošana, kas neattie­cas uz paša operatora izraisītu emisiju vai negadījumu, operators ir tiesīgs prasīt veikto preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksu atlīdzināšanu saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu.

 

 

 

(8) Ja operators pierāda, ka kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus radījusi tāda publisko tiesību subjekta saistoša lēmuma ievērošana, kas neattiecas uz paša operatora izraisītu emisiju vai negadījumu, operators ir tiesīgs prasīt veikto preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksu atlīdzināšanu saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu.

(9) Operators nesedz sanācijas pasākumu izmaksas, ja tas pierāda, ka kaitējums videi nav radies viņa tīšas vai aiz neuzmanības veiktas darbības vai bezdarbības dēļ un kaitējumu videi izraisījusi:

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(9) Operators nesedz sanācijas pasākumu izmaksas, ja pierāda, ka kaitējums videi nav radies viņa tīšas vai aiz neuzmanības veiktas darbības vai bezdarbības dēļ un kaitējumu videi izraisījusi:

1) emisija vai darbība, kas ir tieši atļauta un pilnībā atbilst šā likuma 26.panta ceturtajā daļā minēto darbību veikšanai izsniegtās atļaujas vai cita administratīvā akta nosacījumiem;

 

 

 

1) emisija vai darbība, kas ir tieši atļauta un pilnībā atbilst šā likuma 26.panta ceturtajā daļā minēto darbību veikšanai izsniegtās atļaujas vai cita administratīvā akta nosacījumiem;

2) emisija, darbība vai kāda produkta lietošana darbībai, ja to ietekme uz vidi saskaņā ar zinātnes un tehnikas atziņām netika uzskatīta par kaitīgu laikā, kad notika emisija vai konkrētā darbība.

 

 

 

2) emisija, darbība vai kāda produkta lietošana darbībai, ja to ietekme uz vidi saskaņā ar zinātnes un tehnikas atziņām netika uzskatīta par kaitīgu laikā, kad notika emisija vai konkrētā darbība.

(10) Šā panta devītā daļa neattiecas uz ģenētiski modificētu organismu, arī ģenētiski modificētu mikroorganismu, ierobežotu izmantošanu, apzinātu izplatī­šanu vidē, izplatīšanu tirgū, arī pārvadāšanu.

 

 

 

(10) Šā panta devītā daļa neattiecas uz ģenētiski modificētu organismu, arī ģenētiski modificētu mikroorganismu, ierobežotu izmantošanu, apzinātu izplatī­šanu vidē, izplatīšanu tirgū, arī pārvadāšanu.

(11) Lēmumu par operatora, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitē­jumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, vai trešās personas konstatēšanu un preventīvo pasākumu vai neatliekamo un sanācijas pasākumu veikšanu Valsts vides dienests var pieņemt vai prasības pieteikumu tiesā var iesniegt piecu gadu laikā no dienas, kad šie pasākumi pabeigti, vai no dienas, kad operators vai trešā persona ir konstatēta, atkarībā no tā, kurš no minētajiem notikumiem ir vēlāks.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(11) Lēmumu par tāda operatora konstatēšanu, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitē­jumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, vai par trešās personas konstatēšanu un preventīvo pasākumu vai neatliekamo un sanācijas pasākumu veikšanu Valsts vides dienests var pieņemt vai prasības pieteikumu tiesā var iesniegt piecu gadu laikā no dienas, kad šie pasākumi pabeigti, vai no dienas, kad operators vai trešā persona ir konstatēta, atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem ir vēlāks.

(12) Ieņēmumus no maksājumiem par videi nodarīta kaitējuma novērtē­šanu, novēršanu, preventīvo vai sanācijas pasākumu veikšanu, ietverot šā panta pirmajā daļā minētās izmaksas, ieskaita valsts pamatbudžetā.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(12) Ieņēmumus no maksājumiem par videi nodarīta kaitējuma novērtēšanu, novēršanu, preventīvo vai sanācijas pasākumu veikšanu, arī šā panta pirmajā daļā minētās izmaksas, ieskaita valsts pamatbudžetā.

(13) Kaitējuma videi novērtēšanas un šā panta pirmajā daļā minēto izmaksu aprēķināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(13) Kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas šā panta pirmajā daļā minētās izmaksas, nosaka Ministru kabinets.

32.pants. Solidārā atbildība par tiešiem kaitējuma draudiem vai kaitējumu videi

 

 

 

32.pants. Solidārā atbildība par tiešiem kaitējuma draudiem vai kaitējumu videi

(1) Par tiešiem kaitējuma draudiem vai kaitējumu videi, ko izraisījušas vairāku operatoru darbības, operatori ir solidāri atbildīgi.

 

 

 

(1) Par tiešiem kaitējuma draudiem vai kaitējumu videi, ko izraisījušas vairāku operatoru darbības, operatori ir solidāri atbildīgi.

(2) Ja operators pierāda, ka viņa veiktā darbība ir izraisījusi tikai daļu no tiešiem kaitējuma draudiem vai kaitējuma videi, operators sedz preventīvo, neatliekamo vai sanācijas pasākumu izmaksas par to tiešo kaitējuma draudu vai videi nodarītā kaitējuma daļu, kuru izraisījusi viņa rīcība.

 

 

 

(2) Ja operators pierāda, ka viņa veiktā darbība ir izraisījusi tikai daļu no tiešiem kaitējuma draudiem vai kaitējuma videi, operators sedz preventīvo, neatliekamo vai sanācijas pasākumu izmaksas par to tiešo kaitējuma draudu vai videi nodarītā kaitējuma daļu, kuru izraisījusi viņa rīcība.

 

 

 

 

 

33.pants. Finansiālo garantiju nodrošināšana noteiktām darbībām

Lai nodrošinātu šajā likumā noteikto preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu veikšanu, operatori var izmantot finansējuma nodrošinājuma veidus, arī apdrošināšanu, fondus un banku garantijas.

 

 

 

33.pants. Finansiālo garantiju nodrošināšana noteiktām darbībām

Lai nodrošinātu šajā likumā noteikto preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu veikšanu, operatori var izmantot finansējuma nodrošinājuma veidus, arī apdrošināšanu, fondus un banku garantijas.

34.pants. Informācijas apkopošana par kaitējumu videi

 

 

 

34.pants. Informācijas apkopošana par kaitējumu videi

(1) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izveido un uztur datu bāzi, kurā apkopo informāciju par gadījumiem, kad radies kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi, lai uzskaitītu gadījumus, kuros saskaņā ar šo nodaļu veicami preventīvie, neatliekamie vai sanācijas pasākumi.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(1) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izveido un uztur datubāzi, kurā apkopo informāciju par gadījumiem, kad radies kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi, lai uzskaitītu gadījumus, kuros saskaņā ar šo nodaļu veicami preventīvie, neatliekamie vai sanācijas pasākumi.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā iesniedz Valsts vides dienests un operatori Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai sniedz Valsts vides dienests un operatori Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

35.pants. Nepārvarama vara un citi izņēmumi

 

 

 

35.pants. Nepārvarama vara un citi izņēmumi

(1) Šajā nodaļā minētie nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad kaitē­jums videi vai tieši kaitējuma draudi radušies ārkārtējas, neizbēgamas, laikus neparedzamas un nenovēršamas dabas parādības dēļ vai bruņota konflikta, kara­darbības, pilsoņu kara vai sacelšanās dēļ (turpmāk – nepārvarama vara).

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(1) Šīs nodaļas nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad kaitē­jums videi vai tieši kaitējuma draudi radušies ārkārtējas, neizbēgamas, laikus neparedzamas un nenovēršamas dabas parādības dēļ vai bruņota konflikta, karadarbības, pilsoņu kara vai sacelšanās dēļ (turpmāk — nepārvarama vara).

(2) Šajā nodaļā minētie nosacījumi neattiecas uz darbībām, kuru galvenais mērķis ir valsts aizsardzība vai starptautiskā drošība, kā arī uz darbībām, kuru vienīgais mērķis ir aizsardzība pret dabas katastrofu.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(2) Šīs nodaļas nosacījumi neattiecas uz darbībām, kuru galvenais mērķis ir valsts aizsardzība vai starptautiskā drošība, kā arī uz darbībām, kuru vienīgais mērķis ir aizsardzība pret dabas katastrofu.

(3) Nepārvaramas varas gadījumā o perators nekavējoties rakstiski informē Valsts vides dienestu par radušos kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ja iespējams, norādot veiktos un plānotos pasākumus, lai novērstu, ierobežotu vai samazinātu kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, kā arī nekavējoties veic visus neatliekamos pasākumus.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(3) Nepārvaramas varas gadījumā operators nekavējoties rakstveidā informē Valsts vides dienestu par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ja iespējams, norādot veiktos un plānotos pasākumus, lai novērstu, ierobežotu vai samazinātu kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, kā arī nekavējoties veic visus neatliekamos pasākumus.

(4) Pēc nepārvaramas varas seku likvidēšanas operators iesniedz Valsts vides dienestā informāciju par radušos kaitējumu videi, tā apjomu un veiktajiem pasākumiem tā ierobežošanai vai novēršanai un esošās situācijas novērtējumu.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(4) Pēc nepārvaramas varas seku likvidēšanas operators sniedz Valsts vides dienestam informāciju par kaitējumu videi, tā apjomu un veiktajiem pasākumiem tā ierobežošanai vai novēršanai, kā arī pašreizējās situācijas novērtējumu.

VII nodaļa. Brīvprātīgi pasākumi vides pārvaldībai

 

 

Redakc.

 preciz.

VII nodaļa. Brīvprātīgi vides pārvaldības pasākumi

36.pants. Vienošanās ar komersantu par vides mērķu sasniegšanu

 

 

 

36.pants. Vienošanās ar komersantu par vides mērķu sasniegšanu

(1) Valsts iestāde var noslēgt vienošanos ar komersantu vai komersantus pārstāvošu organizāciju par tādu vides prasību ievērošanu, kas pārsniedz vides normatīvajos aktos noteiktās prasības, vai par noteiktu vides mērķu sasniegšanu.

50

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 36.panta pirmajā daļā vārdus “vides prasību” ar vārdiem “vides aizsardzības prasību”.

 

 

atbalstīt

 

Redakc.

 preciz. daļas teksts

(1) Valsts iestāde var noslēgt vienošanos ar komersantu vai komersantus pārstāvošu organizāciju par tādu vides aizsardzības prasību ievērošanu, kuras pārsniedz vides normatīvo aktu prasības, vai par noteiktu vides mērķu sasniegšanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās ar komersantu sastāvdaļa var būt pilnīgs vai daļējs atbrīvojums no dabas resursu nodokļa maksāšanas Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajos gadījumos.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās ar komersantu noslēgtās vienošanās sastāvdaļa var būt pilnīgs vai daļējs atbrīvojums no dabas resursu nodokļa maksāšanas Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajos gadījumos.

37.pants. Brīvprātīgi piemērojami vides pārvaldības līdzekļi

 

 

 

37.pants. Brīvprātīgi piemērojami vides pārvaldības līdzekļi

Lai veicinātu dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežotu vides piesārņošanu un samazinātu vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, valsts iestādes un pašvaldības:

 

 

 

Lai veicinātu dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežotu vides piesārņošanu un samazinātu vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, valsts iestādes un pašvaldības:

1) veicot publisko iepirkumu, tehniskajās specifikācijās iekļauj pamatotus vides nosacījumus;

51

 

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 37.panta pirmajā punktā vārdus „vides nosacījumus” ar vārdiem „vides aizsardzības prasības”.

atbalstīt

 

1) veicot publisko iepirkumu, tehniskajās specifikācijās iekļauj pamatotas vides aizsardzības prasības;

2) var ieviest brīvprātīgus vides pārvaldības līdzekļus, tai skaitā vides sertifikātus, vai veicināt to piemērošanu.

 

 

 

2) var ieviest brīvprātīgus vides pārvaldības līdzekļus, tai skaitā vides sertifikātus, vai veicināt to piemērošanu.

38.pants. Ekoetiķete (ekomarķējums) un tās piešķiršana

 

 

 

38.pants. Ekoetiķete (ekomarķējums) un tās piešķiršana

(1) Lai veicinātu videi draudzīgu produktu ražošanu un izplatīšanu, attie­cīgajiem produktiem, kuri atbilst Eiropas Komisijas noteiktajiem kritērijiem, piešķir Eiropas Savienības ekoetiķeti (ekomarķējumu) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija Regulai (EK) Nr.1980/2000 par pārskatīto Kopienas ekoetiķetes piešķiršanas programmu.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

(1) Lai veicinātu videi draudzīgu produktu ražošanu un izplatīšanu, attiecīgajiem produktiem, kuri atbilst Eiropas Komisijas noteiktajiem kritērijiem, piešķir Eiropas Savienības ekoetiķeti (ekomarķējumu) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija regulu (EK) Nr.1980/2000 par pārskatīto Kopienas ekoetiķetes piešķiršanas programmu.

(2) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra koordinē Eiro­pas Savienības ekoetiķetes (ekomarķējuma) piešķiršanas programmu Latvijā, informē ražotājus par attiecīgajām prasībām, popularizē Eiropas Savienības ekoetiķeti (ekomarķējumu), kā arī sniedz nepieciešamo informāciju Eiropas Komisijai.

 

 

 

(2) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra koordinē Eiropas Savienības ekoetiķetes (ekomarķējuma) piešķiršanas programmu Latvijā, informē ražotājus par attiecīgajām prasībām, popularizē Eiropas Savienības ekoetiķeti (ekomarķējumu), kā arī sniedz nepieciešamo informāciju Eiropas Komisijai.

 

 

 

 

 

39.pants. Vides vadības un audita sistēma (1) Lai novērtētu un uzlabotu komercsabiedrības, korporācijas, komer­santa, iestādes vai arī kādas to daļas vai apvienības, kas ir vai nav reģistrēta, ir publiska vai privāta un kam ir noteiktas funkcijas un atsevišķa vadība (turp­māk – organizācija), veikumu vides jomā, kā arī sniegtu sabiedrībai un citām ieinteresētajām personām attiecīgu informāciju, organizācija var piedalīties Eiropas Kopienas vides vadības un audita sistēmā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta Regulai (EK) Nr.761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā.

52

 

Juridiskais birojs

39.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai novērtētu un uzlabotu publisko un privāto tiesību subjektu (iestāžu, komer­santu, biedrību, saimniecisko darbību veicēju un tml.), veikumu vides jomā, kā arī sniegtu sabiedrībai un citām ieinteresētajām personām attiecīgu informāciju, publisko un privāto tiesību subjekti drīkst piedalīties Eiropas Kopienas vides vadības un audita sistēmā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta Regulai (EK) Nr.761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā.”;

atbalstīt

 

39.pants. Vides vadības un audita sistēma

(1) Lai novērtētu un uzlabotu publisko un privāto tiesību subjektu (iestāžu, komersantu, biedrību, saimniecisko darbību veicēju u.tml.) veikumu vides jomā, kā arī sniegtu sabiedrībai un citām ieinteresētajām personām attiecīgu informāciju, publisko un privāto tiesību subjekti drīkst piedalīties Eiropas Kopienas vides vadības un audita sistēmā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta regulai (EK) Nr.761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā.

(2) Vides pārraudzības valsts birojs veic pasākumus, kas nepieciešami šā panta pirmajā daļā minētās regulas 11., 12. un 13.panta prasību izpildei.

 

 

 

(2) Vides pārraudzības valsts birojs veic pasākumus, kas nepieciešami šā panta pirmajā daļā minētās regulas 11., 12. un 13.panta prasību izpildei.

(3) Vides pārraudzības valsts birojs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izveido un uztur vides vadības un audita sistēmas reģistru un reģistrē organi­zācijas minētajā reģistrā vai lemj par reģistrācijas atteikumu.

53

 

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdu “organizācijas” ar vārdiem “publisko un privāto tiesību subjektus”.

atbalstīt

 

(3) Vides pārraudzības valsts birojs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izveido un uztur vides vadības un audita sistēmas reģistru un reģistrē publisko un privāto tiesību subjektus minētajā reģistrā vai lemj par reģistrācijas atteikumu.

(4) Reģistrācijai vides vadības un audita sistēmā nepieciešamos elementus pārbauda un apstiprina akreditēts vides verificētājs. Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic vides verificētāju akreditāciju un viņu darbības uzraudzību, kā arī izveido un uztur vides verificētāju reģistru.

 

 

 

(4) Reģistrācijai vides vadības un audita sistēmā nepieciešamos elementus pārbauda un apstiprina akreditēts vides verificētājs. Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic vides verificētāju akreditāciju un viņu darbības uzraudzību, kā arī izveido un uztur vides verificētāju reģistru.

 

54

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumprojektu ar jaunu nodaļu:

„VIII nodaļa. Vides zinātne, vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

40.pants. Vides zinātnes attīstība

Vides ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju veic nepieciešamos pasākumus vides zinātnes attīstībai, lai sekmētu zinātnisko darbību ilgtspējīgas attīstības, vides aizsardzības un vides izglītības jomā, nodrošinot vides kvalitātes pētījumu veikšanu, ekoinovācijas un vides tehnoloģiju attīstību, kā arī vides aizsardzības problēmu apzināšanu un risināšanu.

atbalstīt

Redakc.

 preciz.

 

 

           VIII nodaļa. Vides zinātne, vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

40.pants. Vides zinātnes attīstība

Vides ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju veic nepieciešamos pasākumus vides zinātnes attīstībai, lai sekmētu zinātnisko darbību ilgtspējīgas attīstības, vides aizsardzības un vides izglītības jomā, nodrošinot vides kvalitātes pētījumu veikšanu, ekoinovācijas un vides tehnoloģiju attīstību, kā arī vides aizsardzības problēmu apzināšanu un risināšanu.

 

 

41. pants. Vides zinātnes un izglītības padome

(1) Vides ministrija sadarbībā ar citām vides zinātnē un vides izglītībā iesaistītajām ministrijām un augstākās izglītības iestādēm izveido Vides zinātnes un izglītības padomi. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Vides ministrija finansiāli nodrošina Vides zinātnes un izglītības padomes darbību.

(2) Vides zinātnes un izglītības padome veicina ar vides zinātni un vides izglītības attīstību saistītu institūciju sadarbību, apzina un risina problēmas vides zinātnes un izglītības ilgtspējīgai attīstībai jomā, kā arī sekmē iesaistīto institūciju sadarbību ilgtspējīgas vides politikas ieviešanā un tās instrumentu pilnveidošanā.

(priekšlikuma turpinājums nāk. lpp.)

 

41.pants. Vides zinātnes un izglītības padome

(1) Vides ministrija sadarbībā ar citām vides zinātnē un vides izglītībā iesaistītajām ministrijām un augstākās izglītības iestādēm izveido Vides zinātnes un izglītības padomi. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Vides ministrija finansiāli nodrošina Vides zinātnes un izglītības padomes darbību.

(2) Vides zinātnes un izglītības padome veicina ar vides zinātnes un vides izglītības attīstību saistītu institūciju sadarbību, apzina un risina problēmas, kas attiecas uz vides zinātni un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, kā arī sekmē iesaistīto institūciju sadarbību ilgtspējīgas vides politikas ieviešanā un tās instrumentu pilnveidošanā.

 

 

(priekšlikuma turpinājums no iepriekš. lpp.)

42. pants. Vides izglītība

(1) Mācību priekšmeta vai kursa standarta obligātajā mācību saturā iekļauj vides izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai jautājumus atbilstoši katra mācību priekšmeta specifikai, saskaņojot un nodrošinot pēctecību dažādās izglītības pakāpēs.

(2) Augstāko mācību iestāžu visu studiju programmu obligātajā daļā iekļauj vides aizsardzības kursu.

(3) Visu augstāko izglītības iestāžu pedagogu studiju programmās iekļauj kursu par ilgtspējīgu attīstību.”

 

42.pants. Vides izglītība

(1) Mācību priekšmeta vai kursa standarta obligātajā mācību saturā atbilstoši katra mācību priekšmeta specifikai, saskaņojot un nodrošinot pēctecību dažādās izglītības pakāpēs, iekļauj jautājumus, kas attiecas uz vides izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

(2) Augstākās izglītības iestāžu visu studiju programmu obligātajā daļā iekļauj vides aizsardzības kursu.

(3) Visu augstākās izglītības iestāžu pedagogu studiju programmās iekļauj kursu par ilgtspējīgu attīstību.

Pārejas noteikumi

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par vides aizsar­dzību" (Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 33.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 141.nr.; 2000, 252./254.nr.; 2001, 4.nr.; 2002, 158.nr.; 2003, 82.nr.; 2004, 62.nr.; 2005, 28.nr.).

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par vides aizsardzību” (Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 33.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 141.nr.; 2000, 252./254.nr.; 2001, 4.nr.; 2002, 158.nr.; 2003, 82.nr.; 2004, 62.nr.; 2005, 28.nr.).

2. Šā likuma 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34. un 35.pants stājas spēkā 2007.gada 30.aprīlī.

 

 

 

2. Šā likuma 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34. un 35.pants stājas spēkā 2007.gada 30.aprīlī.

3. Ja piesārņojums radies pirms 2007.gada 30.aprīļa, piesārņoto un poten­ciāli piesārņoto vietu izpēti un sanāciju veic saskaņā ar likumu "Par piesārņo­jumu".

 

 

 

3. Ja piesārņojums radies pirms 2007.gada 30.aprīļa, piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpēti un sanāciju veic saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu”.

4. Kaitējumu videi, kas radies pirms 2007.gada 30.aprīļa, nosaka un kompensē šādā kārtībā:

 

 

 

4. Kaitējumu videi, kas radies pirms 2007.gada 30.aprīļa, nosaka un kompensē šādā kārtībā:

1) privātpersonām, kas nodarījušas kaitējumu videi, ir pienākums:

 

 

 

1) privātpersonām, kas nodarījušas kaitējumu videi, ir pienākums:

a) pēc iespējas likvidēt vai samazināt videi nodarītā kaitējuma sekas, lai novērstu negatīvo ietekmi uz vidi un apdraudējumu vides ilgtspējīgai attīstībai,

 

 

Redakc.

 preciz.

 

a) pēc iespējas likvidēt vai samazināt videi nodarītā kaitējuma sekas, lai novērstu negatīvo ietekmi uz vidi un vides ilgtspējīgas attīstības apdraudējumu,

b) kompensēt izdevumus, kas nepieciešami, lai atjaunotu ietekmētās vides vērtības vai radītu līdzvērtīgas vides vērtības, ja videi nodarīto kaitējumu nav iespējams novērst;

 

 

 

b) kompensēt izdevumus, kas nepieciešami, lai atjaunotu ietekmētās vides vērtības vai radītu līdzvērtīgas vides vērtības, ja videi nodarīto kaitējumu nav iespējams novērst;

2) reģionālās vides pārvaldes, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas admi­nistrācijas vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktors ar rīkojumu izveido komisiju, lai noteiktu zaudējumus, ko radījis videi nodarītais kaitējums (turpmāk – komisija). Zaudējumus, kas radušies videi nodarītā kaitējuma dēļ, saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem nosaka komisija, pamatojoties uz pārbaudes aktu;

55

 

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt Pārejas noteikumu 4.punkta 2., 3. un 6.apakšpunktā vārdus „reģionālās vides pārvaldes, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktors” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktors vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas direktors” (attiecīgā locījumā).

atbalstīt

 

 

 

 

Redakc.

 preciz. punkta teksts

 

2) Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktors vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas direktors ar rīkojumu izveido komisiju, lai noteiktu zaudējumus, ko radījis kaitējums videi (turpmāk — komisija). Zaudējumus, ko radījis kaitējums videi, saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem nosaka komisija, pamatojoties uz pārbaudes aktu;

3) reģionālās vides pārvaldes, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas admi­nistrācijas vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktors divu mēnešu laikā pēc veiktās pārbaudes, pamatojoties uz komisijas izdarītajiem aprēķiniem, izdod administratīvo aktu par videi nodarītā kaitējuma novēršanu un zaudējumu kompensēšanu (turpmāk – akts). Aktu dara zināmu personai, kas nodarījusi kaitējumu videi. Aktā uzrāda kopējos zaudējumus un nosaka atjaunošanas darbu uzsākšanas termiņu, šo darbu veikšanas kārtību un termiņu, līdz kuram veicami minētie darbi. Ja videi nodarīto kaitējumu nav iespējams novērst, komisija nosaka termiņu, līdz kuram aprēķinātā zaudējumu summa jāiemaksā valsts pamatbudžetā;

 

 

 

3) Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktors vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas direktors divu mēnešu laikā pēc veiktās pārbaudes, pamatojoties uz komisijas izdarītajiem aprēķiniem, izdod administratīvo aktu par videi nodarītā kaitējuma novēršanu un zaudējumu kompensēšanu (turpmāk — akts). Aktu dara zināmu personai, kas nodarījusi kaitējumu videi. Aktā uzrāda kopējos zaudējumus un nosaka atjaunošanas darbu uzsākšanas termiņu, šo darbu veikšanas kārtību un termiņu, līdz kuram veicami minētie darbi. Ja videi nodarīto kaitējumu nav iespējams novērst, komisija nosaka termiņu, līdz kuram aprēķinātā zaudējumu summa jāiemaksā valsts pamatbudžetā;

4) kopējos zaudējumus, kas radušies videi nodarītā kaitējuma dēļ, nosaka, pamatojoties uz darbu apjomu un izmaksām, kas nepieciešamas, lai atjaunotu ietekmētās vides vērtības vai radītu līdzvērtīgas vides vērtības, ja videi nodarīto kaitējumu nav iespējams novērst, kā arī uz zaudējumu summām, kas saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem aprēķinātas par vidē palikušo un sekundāro piesār­ņojumu;

 

 

Redakc.

 preciz.

 

4) kopējos zaudējumus, ko radījis kaitējums videi, nosaka, pamatojoties uz darbu apjomu un izmaksām, kas nepieciešamas, lai atjaunotu ietekmētās vides vērtības vai radītu līdzvērtīgas vides vērtības, ja videi nodarīto kaitējumu nav iespējams novērst, kā arī pamatojoties uz zaudējumu summām, kas saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem aprēķinātas par vidē palikušo un sekundāro piesārņojumu;

5) ja videi nodarītā kaitējuma sekas iespējams novērst tikai daļēji, perso­nai, kura nodarījusi kaitējumu videi, ir pienākums atlikušo zaudējumu summu aktā noteiktajā termiņā iemaksāt valsts pamatbudžetā;

 

 

 

5) ja videi nodarītā kaitējuma sekas iespējams novērst tikai daļēji, personai, kura nodarījusi kaitējumu videi, ir pienākums atlikušo zaudējumu summu aktā noteiktajā termiņā iemaksāt valsts pamatbudžetā;

6) reģionālās vides pārvades, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas admi­nistrācijas vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora izdoto aktu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

6) Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas direktora izdoto aktu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5. Ministru kabinets:

56

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt Pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Ministru kabinets:

atbalstīt

 

5. Ministru kabinets:

1) līdz 2007.gada 1.janvārim izdod Ilgtspējīgas attīstības padomes nolikumu;

 

1) līdz 2008. gada 1. decembrim apstiprina vides politikas pamatnostādnes;

 

1) līdz 2008.gada 1.decembrim apstiprina Vides politikas pamatnostādnes;

2) līdz 2007.gada 1.februārim apstiprina Rīcības programmu vides tehno­loģiju attīstībai un ekoinovāciju veicināšanai;

 

2) līdz 2007.gada 1.decembrim apstiprina Vides monitoringa programmas pamatnostādnes;

 

2) līdz 2007.gada 1.decembrim apstiprina Vides monitoringa programmas pamatnostādnes;

3) līdz 2007.gada 1.martam apstiprina Vides monitoringa programmas pamatnostādnes;

 

3) līdz 2007.gada 1.martam izdod šā likuma 24.panta otrajā daļā minētos noteikumus;

(priekšlikuma turpinājums nāk. lpp.)

 

3) līdz 2007.gada 1.martam izdod šā likuma 24.panta otrajā daļā minētos noteikumus;

4) līdz 2007.gada 1.martam izdod šā likuma 24.panta otrajā daļā minētos noteikumus;

 

(priekšlikuma turpinājums no iepriekš. lpp.)

4) līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 15. panta pirmajā daļā, 17.panta otrajā daļā, 20.panta otrajā daļā, 21.panta otrajā daļā, 23.panta otrajā daļā, 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos noteikumus”.

 

4) līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 15.panta pirmajā daļā, 17.panta otrajā daļā, 20.panta otrajā daļā, 21.panta otrajā daļā, 23.panta otrajā daļā, 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos noteikumus.

5) līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 17.panta otrajā daļā, 20.panta otrajā daļā, 21.panta otrajā daļā, 23.panta otrajā daļā, 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

6. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.decembrim piemēro šādus Ministru kabineta noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

6. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.decembrim piemēro šādus Ministru kabineta noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.162 "Noteikumi par vides monitoringu un piesārņojošo vielu reģistru";

 

 

 

1) Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.162 “Noteikumi par vides monitoringu un piesārņojošo vielu reģistru”;

2) Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumi Nr.357 "Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma dēļ radīto zaudējumu aprēķināšanas kārtība";

 

 

 

2) Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumi Nr.357 “Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma dēļ radīto zaudējumu aprēķināšanas kārtība”;

3) Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.320 "Kārtība, kādā izveido un uztur vides pārvaldības un audita sistēmas reģistru un reģistrē tajā organizācijas";

 

 

 

3) Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.320 “Kārtība, kādā izveido un uztur vides pārvaldības un audita sistēmas reģistru un reģistrē tajā organizācijas”;

4) Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumi Nr.689 "Noteikumi par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un vides verificētāju akreditāciju un uzraudzību".

 

 

 

4) Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumi Nr.689 “Noteikumi par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un vides verificētāju akreditāciju un uzraudzību”;

 

57

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt Pārejas noteikumu 6.punktu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:

„5) Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumi Nr.187 "Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā".”

atbalstīt

 

5) Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumi Nr.187 “Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”.

7. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.decembrim piemēro Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.333 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū, kā arī par monitoringa kārtību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

7. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.decembrim piemēro Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.333 “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū, kā arī par monitoringa kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

58

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Līdz jauna likuma par biotehnoloģijām spēkā stāšanās dienai piemēro Ministru kabineta noteikumus, kas izdoti saskaņā ar likuma „Par vides aizsardzību” 9.panta 18.punktu”.

neatbalstīt

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu;

 

 

 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa direktīvas 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesu iestādēs un groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK;

 

 

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesu iestādēs un groza Padomes direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra Direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu;

 

 

 

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes direktīvas 90/313/EEK atcelšanu;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.

 

 

 

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.