Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”

Likumprojekts

 

Grozījumi Civilprocesa likumā

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 40.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 539.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Šā likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā izpildāmi atbildīgās institūcijas lēmumi par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi."

 

2. Papildināt 540.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) atbildīgās institūcijas lēmumi par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi."

 

3. 549.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes" ar vārdiem "atbildīgās institūcijas";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Tiesu izpildītājam jāpieņem izpildei šā likuma 540.panta 7.punktā norādītais izpildu dokuments neatkarīgi no tā, vai parādnieka dzīvesvieta (juridiskajām personām – juridiskā adrese), mantas atrašanās vieta vai darbavieta ir tiesu izpildītāja amata vietai noteiktajās robežās (iecirknī)."

 

4. Papildināt 567.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Ja izpildāms atbildīgās institūcijas lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi, sprieduma izpildes izdevumi tiesu izpildītājam tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

Tieslietu ministrs

G.Grīnvalds

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Civilprocesa likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ministru kabinets 2004.gada 14.jūlijā apstiprināja Koncepciju “Par Koncepciju par starptautisko organizāciju noteikto sankciju režīmu īstenošanas mehānismu Latvijā saistībā ar finanšu aktīvu un ekonomisko resursu iesaldēšanu un šādu aktīvu un ekonomisko resursu plūsmas ierobežošanu” (turpmāk – Koncepcija). Koncepcija paredz likumā noteikt kompetentās iestādes, kas ir tieši atbildīgas par dažāda veida sankciju ieviešanu, dažādu sankciju veidu definējumu, kas ļautu arī precīzāk noteikt, kuras valsts pārvaldes iestādes ir nepieciešams iesaistīt sankciju ieviešanā, paredzēt funkcionētspējīgu informācijas aprites mehānismu.

Saskaņā ar Koncepciju sankciju režīma piespiedu izpildi daļēji īstenos zvērināti tiesu izpildītāji. Ārlietu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu “Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā”, kurā Tieslietu ministrija ir noteikta kā atbildīgā iestāde par civiltiesisko ierobežojumu ieviešanu. Tieslietu ministrija sankciju ieviešanai vairākus noteiktos pasākumus varēs īstenot tikai ar tiesu izpildītāju līdzdalību, kuri to veiks Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumu un Civilprocesa likumu zvērinātam tiesu izpildītājam nav pienākums veikt starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts nosaka zvērinātam tiesu izpildītājam pienākumu izpildīt atbildīgās iestādes lēmumus par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi. 

3. Cita informācija

Nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts paredz sankciju ieviešanas mehānismu, kas dod iespēju personām vienkāršā veidā konstatēt, vai pret kādu personu vai valsti Latvijas Republikā pastāv kāda veida aizliegumi veikt civiltiesiskus darījumus. Šī informāciju būs fiksēta visos pastāvošajos Latvijas Republikas publiskajos reģistros (aizliegums attiecībā pret konkrētu personu). 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2006

2007

   2008

2009

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likum-projekts šo jomu neskar.

 

50,0

 

50,0

 

50,0

 

50,0

3. Finansiālā ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar.

 

–50,0

 

–50,0

 

–50,0

 

–50,0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

2007.gads un turpmākie gadi:    Ls 50,0 tūkst

Gada laikā starptautiskās organizācijas vidēji pieņem 4-5 lēmumus.

Katra lēmuma pielikuma sarakstā norādītas apmēram 53 personas.

Kopējā summa par veiktajām darbībām sastāda Ls 188,19 (izcenojumu tabula pievienota anotācijai kā pielikums).

5 (lēmumu skaits gadā) x 53 (personas) x Ls 188,19 = Ls 49 870.

 

 

6. Cita informācija

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 79.pantu par katru amata darbību, ko veic zvērināts tiesu izpildītājs, viņam ir tiesības saņemt atlīdzību.

Saskaņā ar Koncepciju šim mērķim Tieslietu ministrijai ir nepieciešami papildu budžeta līdzekļi Ls 50 000 tiesu izpildītāju nepieciešamo izdevumu un amata atlīdzības takses apmērā segšanai. Tieslietu ministrijai 2006.gadā šim mērķim nav piešķirti valsts budžeta līdzekļi, līdz ar to likumprojektā noteikts, ka tas stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī un tam pievienots Ministru kabineta protokollēmums.

Vienlaicīgi jāatzīmē, ka nav iespējams prognozēt, cik pieņems lēmumus starptautiskās organizācijas par noteiktu sankciju noteikšanu pret trešo valsti vai cik lēmumus pret ar trešo valsti saistītajām personām. Līdz ar to atkarībā no pieņemto starptautisko organizāciju lēmumu skaita Tieslietu ministrijai var būt nepieciešami papildu budžeta līdzekļi sankciju ieviešanai atbilstoši Tieslietu ministrijas kompetencei un kārtībā.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

1) Nepieciešams izdarīt grozījumus likumā “Par Uzņēmumu reģistru”. Grozījumu projektu ir sagatavojusi Tieslietu ministrija;

2) Nepieciešamie izdarīt grozījumus Tiesu izpildītāju likumā. Tieslietu ministrija 2005.gada 11.oktobrī attiecīgos grozījumus (reģ.Nr.1-7.2/3410) iesniegusi kā priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” (reģ.Nr.1322), kas pieņemti Saeimā 2005.gada 22.decembrī un publicēti 2006.gada 3.janvāra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Likums „Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” stājās spēkā 2006.gada 17.janvārī;

3) Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā tiesu izpildītājam tiek segti sprieduma izpildes izdevumi gadījumos, kad izpildāms atbildīgās institūcijas lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi”, kura mērķis noteikt kārtību, kādā tiesu izpildītājiem tiek segti izpildu darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi un amata atlīdzība takses apmērā.

Noteikumu projekts patreiz nav izstrādāts.

Noteikumu projektu paredzēts izstrādāt līdz 2006.gada 1.oktobrim.

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojektā ietvertais tiesiskais regulējums atbilst Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā ietvertajām valstu saistībām attiecībā uz kapitāla kustības ierobežošanu ar trešajām valstīm (Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 60. un 301.pants).

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts atbilst saistībām, ko Latvija ir uzņēmusies kā ANO dalībvalsts, ieviešot pasākumus, ko ANO Drošības padome ir noteikusi par nepieciešamiem, pieņemot rezolūciju, pamatojoties uz 1945.gada ANO Statūtu 7.nodaļu.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                   

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Eiropas Savienības Padome pieņem regulas par noteiktu sankciju ieviešanu attiecībā pret trešajām valstīm izvērtējot katru konkrēto gadījumu.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas notikušas ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi.

< /td>

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome atbalsta daļēji.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiek radītas jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiesību akts tiks publicēts “Latvijas Vēstnesī”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Gadījumos, kad zvērināts tiesu izpildītājs izpildīs atbildīgās institūcijas lēmumus par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi persona varēs aizstāvēt savas tiesības Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                       G.Grīnvalds

 

 

25.04.2006. 13:15

1133

Baldiņa, 7036944

ineta.baldina@tm.gov.lv

 

 

Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece

likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G.Grīnvalds

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

I.Baldiņa

 


Likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā”

anotācijas pielikums

 

Iespējamais finanšu aprēķins izdevumiem, kas saistīti ar starptautisko organizāciju sankciju ieviešanu

 

N.p.k.

Darbība

Darbību skaits

Izcenojums par vienu darbību Ls

PVN 18% vienai darbībai

Kopā

1

Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu

1

1.00

0.00

1.00

2

Par prasības nodrošinājuma izpildi par naudas līdzekļu apķīlāšanu kredītiestādēs vai pie trešajām personām

1

19.40

3.49

22.89

3

Pieprasījums CSDD reģistram caur datorsistēmu

1

0.50

0.09

0.59

4

Rīkojums par lieguma piemērošanu

1

3.90

0.70

4.60

5

Lieguma noņemšana CSDD datu bāzē

1

3.90

0.70

4.60

6

Pieprasījums lieguma noņemšanai CSDD datu bāzē caur datorsistēmu

1

0.50

0.09

0.59

7

Pieprasījums Iedzīvotāju reģistram

1

3.90

0.70

4.60

8

Pasta izdevumi par pieprasījumu iedzīvotāju reģistram

1

0.40

0.07

0.47

9

Iedzīvotāju reģistra izziņa par 1 personu

1

1.00

0.18

1.18

10

Pieprasījums VZD

1

3.90

0.70

4.60

11

Pasta izdevumi par pieprasījuma nosūtīšanu

1

0.40

0.07

0.47

12

VZD izziņa

1

4.00

0.72

4.72

13

Piedziņas atzīmes noņemšana VZD datu bāzē

1

3.90

0.70

4.60

14

Pasta izdevumi par lieguma noņemšanu VZD

1

0.40

0.07

0.47

15

Pieprasījums Zemesgrāmatai

1

3.90

0.70

4.60

16

 Informācijas pārbaude Zemesgrāmatas datu bāzē

1

1.02

0.18

1.20

17

 Nostiprinājuma lūguma sastādīšana un iesniegšana

1

19.40

3.49

22.89

18

Pasta izdevumi par nostiprinājuma lūguma nosūtīšanu

1

0.50

0.09

0.59

19

Kancelejas nodeva

1

2.00

0.36

2.36

20

Pārbaude Zemesgrāmatas datu bāzē par piemēroto piedziņas atzīmi

1

1.02

0.18

1.20

21

Nostiprinājuma lūguma atcelšana

1

19.40

3.49

22.89

22

Pasta izdevumi par nostiprinājuma lūguma atcelšanu

1

0.50

0.09

0.59

23

Kancelejas nodeva

1

2.00

0.36

2.36

24

 Pieprasījums Kuģu reģistram

1

3.90

0.70

4.60

25

Pasta izdevumi par pieprasījuma nosūtīšanu Kuģu reģistram

1

0.40

0.07

0.47

26

 Informatīva izziņa no Kuģu reģistra

1

5.00

0.90

5.90

27

 Pieprasījums Civilās aviācijas administrācijai (CAA)

1

3.90

0.70

4.60

28

Pasta izdevumi par pieprasījuma nosūtīšanu CAA

1

0.40

0.07

0.47

29

Izziņa no CAA

1

Bez maksas

0.00

0.00

30

Lieguma noņemšana CAA datu bāzē

1

3.90

0.70

4.60

31

Pasta izdevumi par lieguma noņemšanu CAA datu bāzē

1

0.40

0.07

0.47

32

 Aprēķins par sprieduma izpildes izdevumiem

1

3.90

0.70

4.60

33

Pasta izdevumi par aprēķina nosūtīšanu

1

0.40

0.07

0.47

34

 Pieprasījums Latvijas centrālajam depozitārijam

1

3.90

0.70

4.60

35

Pasta izdevumi par pieprasījuma nosūtīšanu Latvijas centrālajam depozitārijam

1

0.40

0.07

0.47

36

Izziņa no Latvijas centrālā depozitārija

1

4.00

0.72

4.72

37

Pieprasījums Uzņēmuma reģistram

1

3.90

0.70

4.60

38

Lieguma piemērošana Uzņēmuma reģistra datu bāzē uz parādnieka vārda reģistrētajām kapitāldaļām

1

3.90

0.70

4.60

39

Par prasības nodrošinājuma izpildi par aizliegumu atbildētājam veikt noteiktas darbības

1

19.40

3.49

22.89

40

Pieprasījums Lauksaimniecības datu centram (LDC)

1

3.90

0.70

4.60

41

Pasta izdevumi par pieprasījuma nosūtīšanu LDC

1

0.40

0.07

0.47

42

Informatīva izziņa no LDC

1

0.85

0.15

1.00

 

Kopā:

 

159,69

28,50

188.19

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                          G.Grīnvalds

 

 

25.04.2006. 13:15

499

Baldiņa, 7036944

ineta.baldina@tm.gov.lv

 

 

Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece

likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G.Grīnvalds

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

I.Baldiņa