Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 215.4 pantu šādā redakcijā:

 

"215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155.panta pirmajā, otrajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 99., 155.5, 155.9, 155.10, 155.11, 155.12, 155.14 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 166.9 panta pirmajā un trešajā daļā, 166.10, 166.11 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.13 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15, 166.16 un 204.14 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Patērētāju tiesību aizsardzības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki – uzlikt naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra struktūrvienību vadītāji – uzlikt naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotās amatpersonas – uzlikt naudas sodu līdz trīssimt latiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas, kas minētas šā panta otrajā daļā, gadījumos, kad netiek savlaicīgi izpildītas to likumīgās prasības, ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šā kodeksa 175.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu."

 

2. Izslēgt 236.6 pantu.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūnijā.

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

A.Štokenbergs


Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

 

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Uz doto brīdi likuma „Par mērījumu vienotību” 9.panta astotajā un devītajā daļā un 15.pantā noteikts, ka Valsts metroloģiskā inspekcija (VMI) veic metroloģisko uzraudzību.

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas izstrādātajiem grozījumiem likumā “Par mērījumu vienotību” noteikts, ka VMI tiek reorganizēta un pievienota Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC).

Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 “Ministru kabineta kārtības rullis” 91.punktam savstarpēji saistītos normatīvos aktus ar vienādu juridisko spēku jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaicīgi, izstrādāti šie grozījumi “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likuma grozījumi paredz, ka turpmāk izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus būs tiesīgs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Ņemot vērā VMI un PTAC uzticēto uzraudzības funkciju apjomu, aizvien pieaugošos personāla un finanšu resursus un administratīvās izmaksas, kas nepieciešamas uzraudzības funkciju veikšanai, kā arī faktu, ka PTAC mērķis ir veikt patērētāju tiesību aizsardzību un tirgus uzraudzību dažādās jomās, VMI tiek reorganizēta, to pievienojot PTAC.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-

projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā

ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Papildus normatīvie akti nav jāizdod vai jāveic grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos.

2. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Informēšanas pasākumi nav veikti

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas

 

 

5. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

VMI tiks reorganizēta, to pievienojot PTAC, līdz ar to paplašinās PTAC funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu pēc tā pieņemšanas likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

Informācija par likumprojektu tiks ievietota Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts indivīdu tieši neierobežo.

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

Ekonomikas ministrs                                                                 A.Štokenbergs

 

 

Ministra vietā - satiksmes ministrs

Valsts

sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

K.Peters

K.Gerhards

Dž.Innusa

J.Eglītis

R.Ansone

 

 

19.04.2006 10:18

738

R.Ansone

7013147, Raimonda.Ansone@em.gov.lv