Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību”

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"

 

Izdarīt likumā "Par mērījumu vienotību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 7.nr.; 2001, 10.nr.; 2004, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) tipa apstiprināšana – mērīšanas līdzekļa tipa atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tipa apstiprināšanu lietošanai reglamen­tētajā sfērā;";

 

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

 

"16) verificēšana – darbību kopums, lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi atbilst noteiktajām prasībām;";

 

papildināt pantu ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

 

"17) pirmreizējā verificēšana – iepriekš neverificēta mērīšanas līdzekļa verificēšana pirms tā ievietošanas tirgū vai nodošanas lietošanai;

18) atkārtotā verificēšana – mērīšanas līdzekļa periodiska verificēšana pēc iepriekšējas verificēšanas, kā arī mērīšanas līdzekļa verificēšana pēc tā remonta."

 

2. Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Nacionālā metroloģijas cen­tra (turpmāk – Metroloģijas centrs)" ar vārdiem "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālā metroloģijas aģentūra" (turpmāk – Metroloģijas aģentūra)".

 

3. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, norādot to pirmreizējās un atkārtotās verificēšanas periodiskumu, apstiprina Ministru kabinets."

 


4. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskās kontroles veidi

Mērīšanas līdzekļiem ir noteikti šādi valsts metroloģiskās kontroles veidi:

1) tipa apstiprināšana;

2) pirmreizējā verificēšana;

3) atkārtotā verificēšana;

4) valsts metroloģiskā uzraudzība."

 

5.  9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "centrs" ar vārdu "aģentūra";

aizstāt otrajā daļā vārdu "verificēšana" ar vārdiem "pirmreizējā un atkār­totā verificēšana";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu tipu ap­stiprina Metroloģijas aģentūra.";

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "verificēšanu" ar vārdiem "pirmreizējo un atkārtoto verificēšanu";

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Mērīšanas līdzekļu pirmreizējās un atkārtotās verificēšanas pozitīvu rezultātu apstiprina, izdarot īpašu atzīmi uz mērīšanas līdzekļa vai izsniedzot verificēšanas sertifikātu.

(6) Mērīšanas līdzekļu pirmreizējās un atkārtotās verificēšanas atzīmes formu un pirmreizējās un atkārtotās verificēšanas sertifikātā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.";

 

aizstāt septītajā daļā vārdu "verificēšana" ar vārdiem "pirmreizējā un at­kār­totā verificēšana";

aizstāt astotajā daļā vārdus "Valsts metroloģiskā inspekcija" ar vārdiem "Patērētāju tiesību aizsardzības centrs";

izteikt devītās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"(9) Veicot valsts metroloģisko uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pārbauda:";

 

aizstāt devītās daļas 2.punktā vārdu "verificēšanas" ar vārdiem "atkārtotās verificēšanas";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pilnvarots veikt metroloģisko uzraudzību vietās, kur lieto, izgatavo, remontē vai realizē mērīšanas līdzekļus."

 

6. 11.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "centra" ar vārdu "aģentūras";

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdu "verificēšanas" ar vārdiem "atkārtotās verificēšanas".

 

7. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 

"14.pants. Metroloģijas aģentūra

(1) Metroloģijas aģentūra ir nacionālā metroloģijas institūcija, un tā ir atbildīga par šā likuma un citu normatīvo aktu ievērošanu metroloģijas jomā.

(2) Metroloģijas aģentūra ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

(3) Metroloģijas aģentūras galvenie uzdevumi ir:

1) nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzi un mērvienību reproducēšanu;

2) apstiprināt mērīšanas līdzekļu tipus un reģistrēt tos valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā;

3) sniegt kalibrēšanas pakalpojumus;

4) sadarboties ar citu valstu metroloģijas organizācijām;

5) iesaistīties starptautisko metroloģijas organizāciju darbā;

6) organizēt starplaboratoriju salīdzināšanu un piedalīties tajā;

7) organizēt apmācību metroloģijas jomā."

 

8. Svītrot 15.pantu.

 

9.  16.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) valsts metroloģisko uzraudzību.";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Visus izdevumus, kas saistīti ar tipa apstiprināšanas un kalibrēšanas pakalpojumiem, ko sniedz Metroloģijas aģentūra, kā arī ar starplaboratoriju salī­dzināšanu un apmācību metroloģijas jomā, sedz fiziskās vai juridiskās per­sonas normatīvajos aktos par publisko pakalpojumu izcenojumiem noteiktajā kārtībā."

 


10. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

 

"5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.maijam apstiprina Metroloģijas aģentūras nolikumu.

 

6. Līdz Metroloģijas aģentūras darbības uzsākšanai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" veic šajā likumā Metroloģijas aģentūrai noteiktās funkcijas un valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanu, pirmreizējo un atkārtoto verificēšanu.

 

7. Ekonomikas ministrija līdz 2006.gada 31.maijam likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" turpmāko darbību.

 

8. Ar 2006.gada 1.jūniju reorganizējama Valsts metroloģiskā inspekcija, pievienojot to Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

 

9. Līdz 2006.gada 31.maijam Valsts metroloģiskā inspekcija veic šajā likumā Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktās funkcijas.

 

10. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.452 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

11. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem."

 

 

 

Ekonomikas ministrs

A.Štokenbergs


Likumprojekta „Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību”” anotācija

 

I.                  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

 

Uz doto brīdi mērījumu vienotību valstī, lai aizsargātu cilvēka dzīvību un veselību, vidi un patērētāju no neprecīzu un nepareizu mērījumu negatīvām sekām un veicinātu valsts ekonomikas un starptautiskās sadarbības attīstību, reglamentē likums “Par mērījumu vienotību” un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.

Mērījumu vienotība valstī tiek nodrošināta ar mērījumu izsekojamību līdz nacionālajiem un starptautiskajiem mērvienību etaloniem, kas uz doto brīdi ir viens no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” (turpmāk – LNMC) uzdevumiem.

Likumā “Par mērījumu vienotību” noteikts, kādās jomās mērīšanas līdzekļi ir pakļauti valsts metroloģiskai kontrolei un metroloģiskās kontroles veidi (tipa apstiprināšana, verificēšana un valsts metroloģiskā uzraudzība). Uz doto brīdi valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanu ir tiesīgs veikt LNMC un akreditētas sertifikācijas institūcijas, bet verificēšanu – LNMC un akreditētas laboratorijas.

Vadoties no citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzes, nākas atzīt, ka LNMC uz doto brīdi veic Nacionālai metroloģijas institūcijai neraksturīgas funkcijas, t.i. valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu verificēšanu. Līdz ar akreditētu atbilstības novērtēšanas institūciju ienākšanu tirgū 2004.gadā ir saasinājusies konkurence šajā tirgus jomā, pamatojoties uz ko samazinājušies arī LNMC ieņēmumi no šo pakalpojumu sniegšanas. Līdz ar to kļuvis finansiāli daudz grūtāk nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzes uzturēšanu un mērvienību reproducēšanas nodrošināšanu, kas daļēji tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem.

Tādēļ pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra instrukcijas Nr. 2 “Valsts aģentūru izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kritēriji” 4.punktu, lietderīgi būtu izveidot valsts pārvaldes iestādi (valsts aģentūru “Latvijas Nacionālā metroloģijas aģentūra”), kuras galvenais uzdevums būtu nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzes uzturēšanu un kas neveiktu valsts pārvaldes iestādei neraksturīgas funkcijas, tādējādi salīdzinoši efektīvāk sasniedzot nospraustos darbības rādītājus.

Atbilstoši likumam “Par mērījumu vienotību” valsts metroloģisko uzraudzību valstī veic Valsts metroloģiskā inspekcija (turpmāk – VMI).

Ņemot vērā VMI un Patērētāju tiesību aizsardzības centram (turpmāk – PTAC) uzticēto uzraudzības funkciju apjomu, aizvien pieaugošos personāla un finanšu resursus un administratīvās izmaksas, kas nepieciešamas uzraudzības funkciju veikšanai, kā arī faktu, ka PTAC mērķis ir veikt patērētāju tiesību aizsardzību un tirgus uzraudzību dažādās jomās, lietderīgi būtu VMI reorganizēt, pievienojot to PTAC.

Turklāt nepieciešams precizēt un papildināt likumā “Par mērījumu vienotību” lietotos terminus atbilstoši starptautiskajos normatīvajos aktos par mērījumu vienotību lietotai terminoloģijai.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts precizē mērījumu vienotības jomā lietoto terminoloģiju, mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskās kontroles veidus un uzraudzības organizācijas, kuras tiesīgas veikt mērīšanas līdzekļu kontroli.

Likumprojekts paredz izveidot jaunu valsts pārvaldes iestādi (valsts aģentūru “Latvijas Nacionālā metroloģijas aģentūra”), kas galvenokārt uzturētu fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzi un nodrošinātu mērvienību reproducēšanu, kā arī reorganizēt VMI, to pievienojot PTAC.

3.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Līdz ar likumprojekta spēkā stāšanos tāds mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskās kontroles veids kā pirmreizējā un atkārtotā verificēšana tiks pilnībā nodots akreditētu atbilstības novērtēšanas institūciju uzraudzībā, tādējādi šis pakalpojums tiks pilnībā nodots brīvā tirgū un patērētājiem būs iespējams to saņemt daudz kvalitatīvāku.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2005.)

 

 

Trīs nākamie gadi

(2006. – 2008.)

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Līdz 2006.gada 31.maijam, atbilstoši likumprojektā noteiktajam, paredzēts veikt nepieciešamos grozījumus:

- MK 28.06.2005 noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība” (noteikumi nosaka valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanas, pirmreizējās verificēšanas un tirgus uzraudzības kārtību);

- MK 26.10.2004 noteikumos Nr. 889 “Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums” (noteikumi apstiprina Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības nolikumu);

- “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (kodekss nosaka, kāda darbība vai bezdarbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu, kādu administratīvo sodu, kāda institūcija (amatpersona) un kādā kārtībā var uzlikt personai, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu);

- MK 25.01.2005 noteikumos Nr. 57 “Nacionālās metroloģijas padomes nolikums” (noteikumi apstiprina Nacionālās metroloģijas padomes darbības nolikumu);

- MK 03.08.2005 rīkojumā Nr. 505 “Par Nacionālo metroloģijas padomi” (rīkojums apstiprina Nacionālās metroloģijas padomes sastāvu);

- MK 22.05.2001 noteikumos Nr. 203 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām pudelēm, ko izmanto par mērtraukiem, un to metroloģiskās kontroles kārtība” (noteikumi nosaka metroloģiskās prasības pudelēm, ko izmanto par mērtraukiem, un to metroloģiskās kontroles kārtību);

- MK 22.05.2001 noteikumos Nr. 201 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām fasētām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība” (noteikumi nosaka metroloģiskās prasības un metroloģiskās kontroles kārtību Latvijā izplatāmajām fasētajām precēm, kas fasētas nemainīgos, noteiktos nominālos daudzumos);

 

- MK 08.02.2005 noteikumos Nr. 102 “Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums” (noteikumi apstiprina Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes darbības nolikumu);

- MK 29.04.2003 noteikumos Nr. 238 “Ekonomikas ministrijas nolikums” (noteikumi apstiprina Ekonomikas ministrijas darbības nolikumu);

- MK 20.01.1998 Nr. 23 “Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi” (noteikumi nosaka piegādātāja un lietotāja savstarpējās attiecības, piegādājot un lietojot gāzi, kā arī norēķinoties par to);

- MK 22.10.1996 Nr. 413 “Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” (noteikumi nosaka piegādātāja un lietotāja savstarpējās attiecības, piegādājot un lietojot elektroenerģiju, kā arī norēķinoties par to);

- MK 28.02.1995 noteikumos Nr. 41 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” (noteikumi nosaka attiecības, kas veidojas starp siltumenerģijas Piegādātājiem un Lietotājiem, piegādājot un lietojot siltumenerģiju, kā arī norēķinoties par izlietoto siltumenerģiju);

- MK 17.08.2005 rīkojums Nr. 551 “Par Nacionālās akreditācijas padomes sastāvu” (rīkojums apstiprina Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes sastāvu);

- MK 31.08.1998 noteikumi Nr. 303 “Noteikumi par fizikālo lielumu mērvienībām, to latviskajiem nosaukumiem un rakstību (noteikumi apstiprina starptautiskās mērvienību sistēmas mērvienības, kā arī nosaka to latviskos nosaukumus un rakstību, un nosaka arī Latvijā lietojamos bezdimensiju raksturlielumu un koeficientu un starptautiskajā mērvienību sistēmā neietverto mērvienību latviskos nosaukumus un rakstību).

 

 

Līdz 2006.gada 31.maijam, atbilstoši likumprojektā noteiktajam, paredzēts izstrādāt sekojošus normatīvo aktu projektus:

 

 

- MK noteikumu projekts “Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālā metroloģijas aģentūra” nolikums” (noteikumi apstiprina valsts aģentūras “Latvijas Nacionālās metroloģijas aģentūra” darbības nolikumu);

- MK rīkojuma projekts “Par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālā metroloģijas aģentūra” izveidošanu (rīkojums paredz valsts aģentūras “Latvijas Nacionālās metroloģijas aģentūra” izveidošanas kārtību);

- MK rīkojuma projekts “Par Valsts metroloģiskās inspekcijas reorganizāciju, pievienojot to Patērētāju tiesību aizsardzības centram” (rīkojums paredz Valsts metroloģiskās inspekcijas reorganizācijas un pievienošanas Patērētāju aizsardzības centram kārtību);

- MK noteikumu projekts “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” (noteikumi nosaka valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atkārtotās verificēšanas kārtību, apstiprina verificēšanas sertifikāta parauga un verificēšanas atzīmes veidus, kā arī to lietošana kārtību).

Ar 2006.gada 1.jūniju spēku zaudēs MK 08.03.2005 noteikumi Nr. 174 “Valsts metroloģiskās inspekcijas nolikums”.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piem. Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u,tml., numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija)

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts saskaņošanai nosūtīts Latvijas Testēšanas laboratoriju asociācijai un Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības sadarbības padomei.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Augstāk minētās nevalstiskās organizācijas savu viedokli nav paudušas.

Latvijas Nacionālā kvalitātes biedrība ierosinājusi svītrot no Metroloģijas aģentūras uzdevumu saraksta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanu un pirmreizējo verificēšanu, kā arī ierosinājusi likvidēt Valsts mērīšanas līdzekļu reģistru.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta prasību izpildei uz LNMC bāzes tiks radīta jauna valsts pārvaldes iestāde (valsts aģentūra “Latvijas Nacionālā metroloģijas aģentūra”).

VMI tiks reorganizēta, to pievienojot PTAC, līdz ar to paplašinās PTAC funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu pēc tā pieņemšanas likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

Informācija par likumprojektu tiks ievietota Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts indivīdu tieši neierobežo.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Ekonomikas ministrs                                                            A.Štokenbergs

 

 

Ministra vietā - satiksmes ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

K.Peters

K.Gerhards

Dž.Innusa

J.Eglītis

R.Ansone

 

 

19.04.2006 10:47

1659

R.Ansone

7013147, Raimonda.Ansone@em.gov.lv