Likumprojekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums"

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 24. aprīlī Nr. 8/6-2-111

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums”.

 

Pielikumā: Likumprojekts, anotācija likumprojektam.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ___________________              _______________________

 

2. ___________________              _______________________

 

3. ___________________              _______________________

 

4. ___________________              _______________________

 

5. ___________________              _______________________

 

6. ___________________              _______________________

 

7. ___________________             _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas

biroja amatpersonu izdienas pensiju likums

 

 

1.pants. Likuma mērķis

 

Likuma mērķis ir nodrošināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās tiesības uz izdienas pensiju un reglamentēt kārtību, kādā izdienas pensija tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta.

 

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

 

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk — Birojs) amatpersonai, kura:

1) sasniegusi 50 gadu vecumu un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, no kuriem pēdējie pieci gadi nostrādāti Biroja amatpersonas statusā;

2) neatkarīgi no vecuma atbrīvota no amata veselības stāvokļa dēļ vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem;

 (2) Uz izdienas pensiju nav tiesību amatpersonām, kuras saņem citas valsts pensiju, kā arī amatpersonām, kuras atbrīvotas no amata sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai disciplinārsoda dēļ.

 

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

 

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

1) darba laiku Biroja amatpersonas statusā;

2) dienesta (darba) laiku Latvijas Republikas valsts drošības iestāžu amatpersonas statusā;

3) laiku, ko Biroja amatpersona nodienējusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;

4) laiku, kas nostrādāts Latvijas Republikas prokuratūras iestādēs prokurora amatos (vai prokuratūras atestēto darbinieku amatos, kādi bija noteikti prokuratūras iestādēs līdz 1994.gada 1.oktobrim) vai tiesā tiesneša amatos, ja Birojā amatpersona nostrādājusi vismaz 5 gadus;

5) laiku, kas nostrādāts valsts pārvaldes iestādēs vai Valsts kontrolē amatpersonas statusā, ja Birojā amatpersona nostrādājusi vismaz 5 gadus, bet Biroja amatpersonām, kuras darbu uzsākušas pēc šā likuma spēkā stāšanās, — ja Birojā nostrādāti vismaz 10 gadi.

  

4.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

 

(1) Izdienas pensiju aprēķina no Biroja amatpersonas vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no darba.

(2) Darba samaksā ietilpst amatalga, piemaksas un prēmijas.

 

5.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

 

(1) Amatpersonai, kura sasniegusi 50 gadu vecumu, izdienas pensiju piešķir 55 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu, un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu.

(2) Amatpersonai, kura neatkarīgi no vecuma atbrīvota no amata veselības stāvokļa dēļ vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu, un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu.

(3)  Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 4.pantu.

(4) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(5) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Birojam saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

(6) Izdienas pensijas saņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Ar dienu, kad sasniegts likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums, līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, izdienas pensiju samazinot par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

6.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

 

(1) Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma pēc amatpersonas atbrīvošanas no amata, ja ir saņemts pieprasījums par izdienas pensijas piešķiršanu.

(2) Izdienas pensiju piešķir ar to dienu, kad tā tiek pieprasīta.

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

 

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu indeksa izmaiņas.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju indeksācijai.

 

8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

 

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Birojam.

(2) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus Biroja priekšnieks izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas.

(3) Lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu Biroja amatpersonām pieņem Biroja priekšnieks un paziņo par to pensijas pieprasītājam.

(4) Amatpersonai, kurai ir tiesības vienlaikus uz vairākām izdienas pensijām, tiek piešķirta tikai viena pensija pēc šīs amatpersonas izvēles.

(5) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa izdienas pensiju, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc kārtas.

(6) Izdienas pensiju piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 (7) Sūdzības izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas vai izmaksas jautājumos izdienas pensijas pieprasītājs var iesniegt Biroja priekšniekam. Biroja priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

 

9.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana vai tās apmēra grozīšana

 

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc vai pensijas apmēru groza šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja:

1) izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”;

2) izdienas pensijas saņēmējs no jauna uzsāk dienestu (darbu) iestādē, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Birojam par vecuma pensijas piešķiršanu vai par dienesta (darba) uzsākšanu citā iestādē, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

 


10.pants. Izdienas pensijas izmaksa par pagājušo laiku

 

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko pensijas saņēmējs nav saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

(2) Ja aprēķinātā izdienas pensija nav laikus saņemta tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir vai izmaksā izdienas pensiju, neizmaksāto pensijas summu izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

 

11.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

 

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1) pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2) saskaņā ar Biroja priekšnieka lēmumu, lai piedzītu tās izdienas pensijas summas, kuras izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 9.panta noteikumus, ja pensijas saņēmējs ir iesniedzis iesniegumu par pārmaksātās summas labprātīgu atmaksu. Šādā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra, izņemot Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos.

(4) Ja izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, pirms parāds dzēsts, atlikušo parāda daļu piedzen likumos noteiktajā kārtībā.

 

12.pants. Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

 

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

 

13.pants. Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

 

Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, pensijas saņēmējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm.

 

 

Pārejas noteikumi

 

1.                       Biroja darbinieka nostrādātais darba laiks Birojā tiek ieskaitīts darba stāžā, kas Biroja amatpersonām dod tiesības uz izdienas pensiju, ja līdz šī likuma spēkā stāšanās dienai Biroja darbinieka amata statuss tiek mainīts uz Biroja amatpersonas statusu.

 

2. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās izdod šā likuma 8.panta sestajā daļā paredzētos noteikumus.

 


Likumprojekta

„Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

    2005.gada 1.martā stājās spēkā grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, kuri papildināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu ar jaunu 15.1 pantu, paredzot, ka Biroja amatpersonām izdienas pensijas tiek piešķirtas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Biroja amatpersonu izdienas pensiju piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību. Turklāt, minētā likuma pārejas noteikumi tika papildināti ar 8.punktu, kas nosaka, ka minētā likuma 15.1 pants stājas spēkā vienlaikus ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumu.

Nepieciešamība izdot normatīvo aktu nosaka tas, ka, atšķirībā no citām tiesībaizsardzības iestādēm,  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām netiek paredzētas izdienas pensijas, tādejādi nostādot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas nevienlīdzīgā situācijā ar citu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām.

Vienlaicīgi vēršam uzmanību uz to, ka citu tiesībaizsardzības  iestāžu darbiniekiem pārnākot uz darbu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nav iespēja saņemt izdienas pensiju, līdz ar to, viņi zaudē iespēju izmantot tās sociālās garantijas, kas viņām pienācās, strādājot citās tiesībaizsardzības iestādēs.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz noteikt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu tiesības uz izdienas pensiju un reglamentēt kārtību, kādā tā tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta. Turklāt, attiecībā uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbiniekiem tiek noteikts, ka Biroja darbinieka nostrādātais darba laiks Birojā tiek ieskaitīts darba stāžā, ja līdz šī likuma spēkā stāšanās dienai Biroja darbinieka amata statuss tiek mainīts uz Biroja amatpersonas statusu, lai minētie darbinieki nezaudētu Birojā nostrādāto izdienas laiku.

3. Cita informācija

Nav

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts dos iespēju nokomplektēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja personālsastāvu ar speciālistiem, veicinās viņu profesionālo izaugsmi un samazinās kadru maiņu, kas negatīvi ietekmē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts vērsts uz sociālo garantiju nodrošināšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, kas līdz šim netika paredzēts, jo nebija izstrādāts likums par izdienas pensiju aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. Latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2005.

2006.

2007.

2008.

*).

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Ietekme iespējama tikai sākot ar 2008.gadu atkarībā no kadru plūsmas. Tiesību akta īstenošana notiks Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam piešķirtā budžeta ietvaros.

Nepieciešamais finansējums izdienas pensijām tiks aprēķināts, ņemot vērā esošo Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu vecuma un speciālā darba stāža struktūras analīzi.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Sešu mēnešu laikā pēc likuma stāšanās spēkā jāpieņem Ministru kabineta noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

 

5. Cita informācija

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas un to funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav