Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

 

Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10.nr.; 2003, 8., 14.nr.; 2005, 2., 5., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Likuma mērķis ir noteikt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) tiesisko statusu un darbību, lai kompleksi risinātu korupcijas novēršanu un apkarošanu, kā arī lai kontrolētu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu izpildi."

 

2. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Birojs ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas pilda šajā likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē."

 

3. Papildināt likumu ar 9.pantu šādā redakcijā:

 

"9.pants. Biroja funkcijas vēlētāju apvienību finansēšanas noteiku­mu izpildes kontrolē

 

Birojs, kontrolējot vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu izpildi, veic šādas funkcijas:

1) saņem un publicē vēlētāju apvienību pārskatus par ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar vēlēšanu kampaņu;

2) likumos noteiktajos gadījumos kontrolē vēlētāju apvienību finansē­šanas noteikumu izpildi;

3) likumā noteiktajos gadījumos sauc vainīgās personas pie administra­tīvās atbildības un piemēro sodus;

4) veic izziņu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus, ja tie saistīti ar vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumu un ja saskaņā ar likumu tie nav valsts drošības iestāžu kompetencē;

5) atbilstoši savai kompetencei pārbauda sūdzības un iesniegumus, kā arī veic Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta un ģenerālprokurora ierosinātās pārbaudes;


6) apkopo un analizē sagatavoto informāciju par likumā noteikto ierobe­žojumu neievērošanu;

7) izglīto sabiedrību vēlētāju apvienību finansēšanas jomā;

8) informē sabiedrību par atklātajiem vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par veiktajiem pasākumiem to novēršanai."

 

4. Izteikt 10.panta pirmās daļas 15.punktu šādā redakcijā:

 

"15) pildot korupcijas apkarošanas, politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas kontroles funkcijas un vēlētāju apvienību finansēšanas kontroles funkcijas, pārbaudīt personu apliecinošus dokumentus;".

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents

A.Kalvītis

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

 „Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā”

anotācija

 

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma Pārejas noteikumu 10.punktu, Ministru kabinetam līdz 2004.gada 31.decembrim jāiesniedz Saeimai likumprojektus par grozījumiem, kas nepieciešami attiecīgajos likumos, lai nodrošinātu šā likuma 51.panta noteikumu izpildi. Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums nosaka vēlētāju apvienību darbību un likuma 51.pants nosaka vispārīgus finansēšanas ierobežojumus.

Atbilstoši minētajam ir izstrādāts Vēlētāju apvienību finansēšanas likumprojekts, kas regulēs vēlētāju apvienību finansiālo darbību.  Vēlētāju apvienību finansēšanas likumprojekts paredz, ka  finansēšanas ierobežojumu kontrolējošā un uzraugošā iestāde ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, līdz ar to nepieciešamas izdarīt attiecīgus grozījumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, nosakot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci vēlētāju apvienību finansēšanas kontroles jomā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz papildināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja funkcijas ar funkcijām vēlētāju apvienību finansiālās darbības kontrolē. Tiek paredzēts, ka Birojs, kontrolējot vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu izpildi, veiks šādas funkcijas:

1) savāks un publicēs vēlētāju apvienību pārskatus par ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar vēlēšanu kampaņu;

2) likumos paredzētajos gadījumos kontrolēs vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu izpildi;

3) likumā noteiktajos gadījumos sauks vainīgās personas pie administratīvās atbildības un piemēros sodus;

4) veiks izziņu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus, ja tie saistīti ar vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumu un ja saskaņā ar likumu tie nav valsts drošības iestāžu kompetencē;

5) atbilstoši savai kompetencei pārbaudīs sūdzības un iesniegumus, kā arī veiks Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta un ģenerālprokurora ierosinātās pārbaudes;

6) apkopos un analizēs sagatavoto informāciju par likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu;

7) izglītos sabiedrību vēlētāju apvienību finansēšanas jomā;

8) informēs sabiedrību par atklātajiem vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

Likuma spēkā stāšanā paredzēta vienlaikus ar Vēlētāju apvienību finansēšanas likuma spēkā stāšanos, tas ir ar 2008.gada 1.janvāri, jo nākamās pašvaldību vēlēšanas paredzētas 2009.gadā.

 

3. Cita informācija

 

Nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

-

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2006

2007

2008

2009

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu. neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu. neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu  neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Nav

Nav

62,2

62,2

62,2

3. Finansiālā ietekme

Nav

Nav

- 62,2

- 62,2

- 62,2

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu  neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu  neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem uz 2001.gada 11.marta pašvaldību vēlēšanām savus deputātu kandidātu sarakstus iesniedza 1 256 vēlētāju apvienības, no kurām mandātus guva (no saraksta ir ievēlēts vismaz viens deputāta kandidāts) 1 209 vēlētāju apvienības. Savukārt uz 2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanām savus deputātu kandidātu sarakstus iesniedza 1 108 vēlētāju apvienības, no kurām mandātus guva (no saraksta ir ievēlēts vismaz viens deputāta kandidāts) 1 035 vēlētāju apvienības.

Ievērojot minēto un ņemot vērā to, ka likumprojekts paredz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam jaunu pienākumu, proti - vēlētāju apvienību finanšu kontroli, bet ar esošajiem biroja darbinieku resursiem nodrošināt papildu funkcijas realizāciju nav iespējams, ir nepieciešams paredzēt papildu finansējumu 62,2 tūkst. Ls apmērā gadā 5 papildu štata vietām.

Aprēķins tika veikts saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā un Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumos Nr.334 „Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku atalgojumu sociālajām garantijām un ar mācībām un kvalifikācijas celšanu saistīto izdevumu segšanu” noteikto.

Detalizēts aprēķins:

2008.gadā – kapitālieguldījumi (datortehnika, darba vietas aprīkojums u.c) 6,8 tūkst. Ls + kārtējie izdevumi 55,4 tūkst. Ls, tai skaitā atalgojumi štata vietas [5 * (vid.alga 0,42 tūkst. Ls + piemaksa 20%)*12 + atvaļinājuma pabalsts 2,3 tūkst. Ls] + materiālā stimulēšana 15% no algas fonda 5,0 tūkst. Ls = 37,6 tūkst. Ls (atalgojumi – kopā) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) 9,1 tūkst. Ls, kā arī citi izdevumi (telpu noma, obligātā valsts apdrošināšana, kancelejas piederumi un citi) 8,7 tūkst. Ls apmērā.

2009.gadā - kārtējie izdevumi 55,4 tūkst. Ls, tai skaitā atalgojumi štata vietas [5 * (vid.alga 0,42 tūkst. Ls + piemaksa 20%)*12 + atvaļinājuma pabalsts 2,3 tūkst. Ls] + materiālā stimulēšana 15% no algas fonda 5,0 tūkst. Ls = 37,6 tūkst. Ls (atalgojumi – kopā) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) 9,1 tūkst. Ls, kā arī citi izdevumi (telpu noma, obligātā valsts apdrošināšana, kancelejas piederumi un citi) 8,7 tūkst. Ls apmērā.

 

 

 

Turpmākajos gados (katru gadu) - kārtējie izdevumi 55,4 tūkst. Ls, tai skaitā atalgojumi štata vietas [5 * (vid.alga 0,42 tūkst. Ls + piemaksa 20%)*12 + atvaļinājuma pabalsts 2,3 tūkst. Ls] + materiālā stimulēšana 15% no algas fonda 5,0 tūkst. Ls = 37,6 tūkst. Ls (atalgojumi – kopā) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) 9,1 tūkst. Ls, kā arī citi izdevumi (telpu noma, obligātā valsts apdrošināšana, kancelejas piederumi un citi) 8,7 tūkst. Ls apmērā.

6. Cita informācija

Šādi aprēķini iekļauti arī Vēlētāju apvienību finansēša-nas likumpro-jekta anotācijā.

Šādi aprēķini iekļauti arī Vēlētāju apvienību finansēša-nas likumpro-jekta anotācijā.

Šādi aprēķini iekļauti arī Vēlētāju apvienību finansēša-nas likumpro-jekta anotācijā.

Šādi aprēķini iekļauti arī Vēlētāju apvienību finansēša-nas likumpro-jekta anotācijā.

Šādi aprēķini iekļauti arī Vēlētāju apvienību finansēša-nas likumproje-kta anotācijā.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīv ie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Sagatavots Vēlētāju apvienību finansēšanas likums, kas nosaka vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumus un to kontroli.

Sagatavots likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā”, kas paredz noteikt atbildību par šī likumprojekta normu pārkāpšanu. Sagatavots arī likumprojekts „Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā”.

2. Cita informācija

Likumprojekts izskatāms vienlaicīgi ar likumprojektu „Vēlētāju apvienību finansēšanas likums”, „Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā”, „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un „Grozījumi Krimināllikumā”.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekta 1. un 2.pants

Latvijas pievienošanās līguma Eiropas Savienībai Pievienošanās akta 6.pantam

Atbilst

-

 

5. Cita informācija

-

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikuša ar Latvijas Pašvaldību savienību (vecākais padomnieks M.Pūķis).

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Kopumā atbalsta likumprojektā paredzētos risinājumus.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas, tiek paplašinātas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja funkcijas.

Likumprojekta izpilde iespējama ir uzreiz pēc tā pieņemšanas, pārejas laiks nav nepieciešams.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

Ministru prezidents                   A.Kalvītis

 

 

 

 

 

KNAB priekšnieks

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Loskutovs

V.Zeppa-Priedīte

I.Čodare

A.Vilks

 

 

 

20.12.2005. 17:42

1414

I.Krastiņa

Tālr. 7356165 (207)

Ilze.Krastina@knab.gov.lv