Grozījumi Krimināllikumā

Likumprojekts

 

Grozījums Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 288.2 pantu šādā redakcijā:

 

"288.2 pants. Politisko organizāciju (partiju) un vēlētāju apvienību finansēšana, izmantojot starpniecību

Par politiskās organizācijas (partijas) vai vēlētāju apvienības finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību, ja tas izdarīts lielā apmērā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu no trīsdesmit līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

Ministru prezidents

A.Kalvītis

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

"Grozījumi Krimināllikumā"

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma Pārejas noteikumu 10.punktu, Ministru kabinetam jāiesniedz Saeimai likumprojektus par grozījumiem, kas nepieciešami attiecīgajos likumos, lai nodrošinātu šā likuma 51.panta noteikumu izpildi. Minētā likuma 51.pants nosaka vēlētāju apvienību vispārīgus finansēšanas ierobežojumus.

Atbilstoši Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam vēlētāju apvienība var iesniegt kandidātu sarakstus visos pagastos, pilsētās un novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000. Pašreiz vēlētāju apvienību darbība tiek regulēta ļoti minimāli, un par to darbības pārkāpumiem nav paredzēta atbildība. Minētais rada nevienlīdzību starp politiskajām organizācijām (partijām) un vēlētāju apvienībām pašvaldību vēlēšanās.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Ņemot vērā to, ka ir sagatavots Vēlētāju apvienību finansēšanas likums, kas nosaka vēlētāju apvienību finansēšanas un atskaitīšanās par saņemto un izlietoto finansējumu kārtība, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetence minētās jomas kontrolē, likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" paredz noteikt kriminālatbildību par vēlētāju apvienību finansēšanu izmantojot starpniecību, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par starpniecību, kas nav lielā apmērā, tiks paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šāda atbildība patreiz ir noteikta arī attiecībā uz politisko organizāciju (partiju) finansēšanu izmantojot starpniecību.

Likuma spēkā stāšanā paredzēta vienlaicīgi ar Vēlētāju apvienību finansēšanas likuma spēkā stāšanos, tas ir ar 2008.gada 1.janvāri, jo nākamās pašvaldību vēlēšanas paredzētas 2009.gadā.

3. Cita informācija

-


 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2006

2007

2008

2009

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.


 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

6. Cita informācija

-

-

-

-

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Ir sagatavoti šādi likumprojekti, kas saistīti ar šo projektu:

1) Vēlētāju apvienību finansēšanas likums;

2) Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā;

3) Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā;

4) Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.


 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekta 1. un 2.pants

Latvijas pievienošanās līguma Eiropas Savienībai Pievienošanās akta 6.pantam

Atbilst

-

 

5. Cita informācija

-

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

-

 


 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas, tiek paplašinātas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja funkcijas.

Likumprojekta izpilde ir iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas, pārejas laiks nav nepieciešams.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs".

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā.

4. Cita informācija

-

 

 

 

Ministru prezidents                                                  A.Kalvītis

 

 

 

KNAB priekšnieks

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Loskutovs

V.Zeppa-Priedīte

I.Čodare

A.Vilks

 

 

 

 

 

07.11.2005. 16:34

895

I.Jaunskunga

7356147, Inga.Jaunskunga@knab.gov.lv