Likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" anotācija

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

 

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "eiras" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "eiro".

 

2.  1.pantā:

izteikt 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

 

"16) mērķa sabiedrība – akciju sabiedrība, kuras akcijas atrodas publiskajā apgrozībā un par kuras akcijām ir izteikts atpirkšanas piedāvājums;

17) piedāvātājs – persona vai savstarpēji saistītu personu grupa, kas izsaka obligāto, brīvprātīgo vai galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu vai kurai ir pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu;";

 

papildināt pantu ar 43. un 44.punktu šādā redakcijā:

 

"43) atpirkšanas piedāvājums – publiski izteikts piedāvājums (kas nav pašas mērķa sabiedrības izteikts piedāvājums) mērķa sabiedrības akcionāriem iegādāties no tiem visas akcijas vai daļu akciju, lai iegūtu kontroli mērķa sabiedrībā;

44) personas, kuras rīkojas saskaņoti, – piedāvātājs un fiziskas vai juridiskas personas, kas sadarbojas ar piedāvātāju vai mērķa sabiedrību saskaņā ar vienošanos, kuras mērķis ir iegūt mērķa sabiedrībā kontroli vai izjaukt veiksmīgu piedāvājuma rezultātu."

 

3.  3.pantā:

izslēgt ceturtās daļas 7.punktu;

papildināt piekto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem finanšu instrumentos.";

 

izslēgt septītās daļas ievaddaļā vārdus "un 41.panta prasības".

 

4. Aizstāt 3.1 panta otrās daļas 3.punktā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums".

 

5. Aizstāt 14.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "emitenta pilnvarotas pārvaldes institūcijas" ar vārdiem "publiskā piedāvājuma izteicēja, ja publiskā piedāvājuma izteicējs ir juridiska persona".

 

6.  16.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "publicēšanas" ar vārdu "sagatavošanas";

aizstāt pirmās un otrās daļas ievaddaļā vārdu "publicēt" ar vārdu "sagatavot";

izslēgt otrās daļas 5.punktu.

 

7. Aizstāt 22.panta ceturtajā daļā vārdus un skaitļus "Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 4.novembra direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, ar ko groza direktīvu 2001/34/EK" ar vārdiem "prasībām, kas noteiktas spēkā esošos tiesību aktos par emisijas prospekta saturu un sagatavošanas kārtību".

 

8. Aizstāt 28.panta trešajā daļā vārdu "padomē" ar vārdu "valdē".

 

9.  35.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) apstiprina tirgus organizētāja noteikumus un nodrošina tajos minēto prasību ievērošanu;";

 

izslēgt trešo daļu.

 

10. Izslēgt 41.panta ceturtajā daļā skaitli "8.".

 

11.  47.pantā:

aizstāt nosaukumā vārdu "publicēšanas" ar vārdu "sagatavošanas";

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdu "publicēt" ar vārdu "sagatavot".

 

12. Aizstāt 49.panta ceturtās daļas ievaddaļā vārdu un skaitļus "direktīvu 2003/71/EK" ar vārdiem "spēkā esošiem tiesību aktiem par prospekta sagatavošanu".

 

13. Izteikt 55.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Ja tirgus organizētājs vai Komisija ir pieņēmusi lēmumu par finanšu instrumentu izslēgšanu no regulētā tirgus, jo attiecīgo finanšu instrumentu emitents nav ievērojis likuma un tirgus organizētāja noteikumus, emitenta valde vai padome mēneša laikā sasauc akcionāru ārkārtas sapulci, un akcionāru sapulce izskata jautājumu par finanšu instrumentu izņemšanu no regulētā tirgus. Ja akcionāru sapulce pieņem lēmumu par finanšu instrumentu izņemšanu no regulētā tirgus, tie akcionāri, kuri balsojuši "par" finanšu instrumentu izņemšanu no regulētā tirgus, izsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši šā likuma D sadaļas V nodaļas noteikumiem."

 

14. Papildināt 56.panta piekto daļu aiz vārdiem "noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "četru mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām".

 

15. Papildināt likumu ar 56.1 pantu šādā redakcijā:

 

"56.pants. Gada pārskatā papildus iekļaujamā informācija

(1) Kapitālsabiedrības, kuru akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, gada pārskatā norāda arī šādu informāciju:

1) kapitāla struktūru, akciju kategorijas, no katras akciju kategorijas izrietošās tiesības un pienākumus un to procentuālo daļu no pamatkapitāla, atsevišķi norādot to akciju skaitu, kuras nav iekļautas regulētajos tirgos;

2) ziņas par akciju atsavināšanas ierobežojumiem vai nepieciešamību saņemt kapitālsabiedrības vai pārējo akcionāru piekrišanu akciju atsavināšanai;

3) personas, kurām pieder tiešā vai netiešā veidā iegūta būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā (norādot līdzdalības daļu);

4) akcionārus, kuriem ir īpašas kontroles tiesības, un šo tiesību aprakstu;

5) veidu, kādā tiks izmantotas no darbinieku akcijām izrietošās balsstiesības, ja tās neizmanto paši darbinieki;

6) balsstiesību ierobežojumus gadījumos, ja ir noteikts maksimālais balsstiesību apjoms (neatkarīgi no piederošo balsstiesīgo akciju skaita), akcionāru tiesības uz peļņas daļu, kas nav saistīta ar tiem proporcionāli piederošo akciju daļu, un citus līdzīgus ierobežojumus;

7) akcionāru vienošanās, kas ir zināmas kapitālsabiedrībai un var radīt ierobežojumus akcionāriem piederošo akciju vai balsstiesību nodošanai citām personām (arī nosacījumus, kuri paredz šādas nodošanas iepriekšēju apstiprinā­šanu);

8) noteikumus, kas reglamentē valdes locekļu iecelšanu un aizstāšanu un statūtu grozīšanu;

9) valdes locekļu pilnvaras (īpaši – pilnvaras emitēt vai atpirkt akcijas);

10) visas būtiskās vienošanās un līgumus, kurus noslēgusi mērķa sabied­rība un kuros paredzēts, ka kontroles maiņas gadījumā tie stājas spēkā, tiem beidzas termiņš vai tie tiek grozīti, un to spēkā stāšanās, izbeigšanās vai grozīšanas sekas. Ja šādas informācijas izpaušana nopietni kaitētu komerc­sabiedrībai, Komisija ir tiesīga pēc sabiedrības lūguma atļaut minēto informāciju neizpaust;

11) visas vienošanās starp kapitālsabiedrību un tās valdes locekļiem, kuras paredz kompensāciju gadījumos, ja tie a tkāpjas no amata, tos atlaiž bez pamatota iemesla vai tie tiek atcelti akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā.

(2) Par šā panta pirmajā daļā minēto informāciju valde sniedz ziņojumu arī kārtējā akcionāru sapulcē."

 

16. Papildināt 61.panta pirmo daļu aiz vārdiem "nodrošina vismaz" ar vārdiem "vienu divdesmito daļu".

 

17. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

 

"65.pants. Šīs nodaļas darbības joma

Šīs nodaļas noteikumi par obligātā, brīvprātīgā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu un obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma neizteikšanas sekām attiecas uz personām, kuras izsaka vai kurām ir pienākums izteikt mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājumu."

 

18.  66.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "kas" ar vārdiem "vai personas, kas rīkojas saskaņoti, ja tās";

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) tieši vai netieši iegūst no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balsstiesības sasniedz vai pārsniedz 50 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita;";

 

papildināt pantu ar 1.daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums nav jāizsaka, ja persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, iegūst šā panta pirmās daļas 1.punktā minēto balsstiesību daudzumu brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā."

 

19. Izteikt 69.pantu šādā redakcijā:

 

"69.pants. Akciju atpirkšanas piedāvājuma vispārīgie noteikumi

(1) Lai nodrošinātu mērķa sabiedrības akcionārus ar pietiekamu informā­ciju pamatota lēmuma pieņemšanai par piedāvājumu, piedāvātājs sagatavo un iesniedz Komisijai akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu.

(2) Piedāvātājs piedāvā visiem vienas kategorijas mērķa sabiedrības akciju īpašniekiem vienādus akciju atsavināšanas noteikumus.

(3) Akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām un garāks par 70 dienām, skaitot no tā izteikšanas dienas. Ja brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā tiek nolemts sasaukt mērķa sabiedrības akcionāru sapulci, kuras darba kārtībā ir iekļauts jautājums par izteikto akciju atpirkšanas piedāvājumu, piedāvājuma termiņš tiek pagarināts par laiku, kas nepieciešams sapulces sasaukšanai, bet tas nedrīkst pārsniegt 70 dienas.

(4) Obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņā nedrīkst notikt:

1) mērķa sabiedrības dividenžu aprēķins;

2) mērķa sabiedrības akciju nominālvērtības maiņa;

3) mērķa sabiedrības akciju emisiju apvienošana un dalīšana.

 

 (5) Ja kāds no šā panta ceturtajā daļā minētajiem notikumiem ir iepriekš ieplānots un publiski izziņots, Komisija nosaka obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma sākuma termiņu pēc minētā notikuma pabeigšanas. Šādā gadījumā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma cena tiek precizēta pēc šā panta ceturtajā daļā minētā notikuma pabeigšanas.

(6) Nekādi mērķa sabiedrības statūtos vai mērķa sabiedrības un tās akcionāru savstarpējos līgumos noteiktie akciju atsavināšanas ierobežojumi nav spēkā attiecībā uz akciju atpirkšanas piedāvājuma izteicēju akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņā.

(7) Izsakot brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, mērķa sabiedrības darbība nedrīkst tikt kavēta ilgāk nekā ir nepieciešams, lai varētu veikt akciju atpirkšanas piedāvājumu, un brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš nedrīkst būt garāks par šā panta trešajā daļā noteikto termiņu.

(8) Ja komercsabiedrība ir emitējusi akcijas ar dažādas nominālvērtības balsstiesīgo kategoriju akcijām, tad akcionāru sapulcē, kurā lemj par aizstāvības pasākumiem pret sabiedrības pārņemšanu brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā, katra akcionāra balsstiesību skaits ir atbilstošs tā ieguldīju­mam mērķa sabiedrības kapitālā.

(9) Ja komercsabiedrība ir emitējusi akcijas ar dažādas nominālvērtības balsstiesīgo kategoriju akcijām, tad pirmajā akcionāru sapulcē, ko pēc piedāvā­juma beigu termiņa sasauc pēc piedāvātāja iniciatīvas, lai grozītu statūtus vai atbrīvotu no amata esošos padomes locekļus un ieceltu amatā jaunus padomes locekļus, katra akcionāra balsstiesību skaits ir atbilstošs tā ieguldījumam mērķa sabiedrības kapitālā.

(10) Ja pēc piedāvājuma izteikšanas piedāvātājam ir vismaz 75 procenti balsstiesīgo akciju, mērķa sabiedrības akcionāriem nav saistoši mērķa sabiedrības statūtos noteiktie akciju atsavināšanas vai balsstiesību ierobežojumi. Tāpat nav spēkā mērķa sabiedrības statūtos vai akcionāru savstarpējos līgumos noteiktās izņēmuma tiesības kādam no akcionāriem iecelt amatā vai atbrīvot no amata valdes vai padomes locekļus.

(11) Ja, pamatojoties uz šā panta piekto, septīto, astoto un devīto daļu, tiek ierobežotas kāda mērķa sabiedrības akcionāra tiesības un tādēļ minētajai personai rodas zaudējumi, tai ir tiesības pieprasīt akciju atpirkšanas piedāvājuma izteicējam atbilstošu kompensāciju. Ja puses nespēj vienoties par kompensācijas apmēru, to nosaka tiesa.

(12) Šā panta septītajā, astotajā un devītajā daļā noteiktie ierobežojumi nav spēkā, ja balsstiesību ierobežojumiem ir paredzēta atbilstoša mantiska kompensācija.

(13) Šo pantu nepiemēro attiecībā uz kooperatīvajām sabiedrībām, dalīb­valstu tiesību aktos paredzētām īpašām tiesībām, kas ir saderīgas ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un gadījumos, ja dalībvalstīm pieder mērķa sabiedrības akcijas, kas tām piešķir īpašas tiesības, kuras ir saderīgas ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu."

 

20. Papildināt likumu ar 69.pantu šādā redakcijā:

 

"69.1 pants. Atpirkšanas piedāvājumu uzraudzība

(1) Akciju atpirkšanas piedāvājumu regulē šis likums, un tā norisi uzrauga Komisija, ja:

1) mērķa sabiedrības juridiskā adrese ir  Latvijā un tās akcijas ir iekļautas Latvijā reģistrētā regulētajā tirgū;

2) mērķa sabiedrības juridiskā adrese nav Latvijā, bet tās akcijas ir iekļautas Latvijā reģistrētā regulētajā tirgū;

3) mērķa sabiedrības juridiskā adrese nav Latvijā un tās akcijas ir laistas publiskā apgrozībā Latvijā un citā dalībvalstī, bet Latvijā reģistrētā regulētajā tirgū tās ir iekļautas pirms laišanas publiskā apgrozībā šajā dalībvalstī.

(2) Ja mērķa sabiedrības akcijas ir laistas publiskajā apgrozībā vienlaikus vairākās dalībvalstīs, no kurām viena ir Latvija, mērķa sabiedrība nosaka, kuras dalībvalsts uzraudzības iestāde uzraudzīs akciju atpirkšanas piedāvājumu. Ja mērķa sabiedrība par iestādi, kas uzraudzīs akciju atpirkšanas piedāvājumu, izvēlas Komisiju, mērķa sabiedrība paziņo par to regulētā tirgus organizētājiem, kuru organizētajos regulētajos tirgos ir iekļautas mērķa sabiedrības akcijas, un Komisijai pirmajā dienā, kad vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū."

 

21. Izteikt 70.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Piedāvātājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šā likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktā minēto apstākļu iestāšanās vai 66.panta pirmās daļas 2.punktā minētā akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas, vai piedāvātāja lēmuma izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu iesniedz Komisijai iesniegumu par akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu."

 

22. Izteikt 71.pantu šādā redakcijā:

 

"71.pants. Akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts

Akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektā norāda:

1) mērķa sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī faksa numuru, e-pasta adresi (ja tāda ir) un mājas lapas internetā adresi (ja tāda ir izveidota);

2) informāciju par piedāvātāju un personām, kas rīkojas saskaņoti ar piedāvātāju vai mērķa sabiedrību, ja iespējams, norādot to attiecības ar piedāvātāju un mērķa sabiedrību:

a) fiziskajām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāds ir) vai dzimšanas gadu un datumu,

b) juridiskajām personām – firmu, reģistrācijas numuru, datumu un vietu un juridisko adresi;

3) piedāvājuma veidu (obligātais vai brīvprātīgais). Ja izteikts obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, norāda, kurš no normatīvajos aktos minētajiem nosacījumiem attiecīgā piedāvājuma izteikšanai ir iestājies;

4) akciju ISIN kodu (unikāla burtu vai ciparu kombinācija, ko Latvijas Centrālais depozitārijs pirms iegrāmatošanas piešķir finanšu instrumentiem, lai tos identificētu) un, ja izteikts brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums, maksimālo vai minimālo akciju skaitu (daļu procentos no akcijām), ko piedāvātājs apņemas iegādāties;

5) vienas akcijas atpirkšanas cenu un tās noteikšanai izmantotās metodes (ja izteikts obligātais vai galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums);

6) informāciju par akciju apmaksas un maiņas kārtību un termiņiem un gadījumos, ja kā atlīdzība par akcijām tiek piedāvāti citi finanšu instrumenti, informāciju par šiem finanšu instrumentiem;

7) piedāvājuma termiņu;

8) kārtību, kādā mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu, atsevišķi norādot kārtību, kādā piedāvājumu var pieņemt:

a) personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā esošas mērķa sabiedrības akcijas,

b) personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas mērķa sabiedrības akcijas;

9) piedāvātāja nodomus par mērķa sabiedrības turpmāko darbību, darba vietu saglabāšanu, ieskaitot visas būtiskās izmaiņas nodarbinātības nosacījumos, piedāvātāja komercsabiedrību (ja piedāvātājs ir juridiska persona un piedāvājums ietekmē tā turpmāko darbību) un stratēģiskos plānus attiecībā uz abām komercsabiedrībām un to iespējamo ietekmi uz mērķa sabiedrības un piedāvātāja komercsabiedrības nodarbinātību un komercsabiedrības atrašanās vietas maiņu;

10) citu būtisku informāciju, kura tieši attiecināma uz piedāvājumu un kuru piedāvātājs uzskata par nepieciešamu;

11) piedāvāto zaudējumu kompensācijas apmēru mērķa sabiedrības akcionāriem, kuru tiesības tiek ierobežotas saskaņā ar šā likuma 69.panta vien­padsmito daļu, sniedzot detalizētu informāciju par to, kā minētā kompensācija tiks izmaksāta, un norādot metodi, kas izmantota kompensācijas noteikšanā;

12) informāciju par piedāvājuma finansēšanas avotiem;

13) norādi, kādi tiesību akti reglamentēs piedāvātāja un mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājumu, un kompetentās tiesas."

 

23. Aizstāt 72.panta ceturtajā daļā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums".

 

24. Papildināt likumu ar 72.pantu šādā redakcijā:

 

"72.pants. Atpirkšanas piedāvājuma prospektu savstarpējā atzīšana

(1) Pēc atpirkšanas piedāvājuma prospekta apstiprināšanas piedāvātājs, iztulkojot atpirkšanas piedāvājuma prospektu attiecīgo dalībvalstu kompetento institūciju atzītās valodās un papildinot to ar attiecīgo dalībvalstu normatīvajos aktos noteikto informāciju, ir tiesīgs izteikt akciju atpirkšanas piedāvājumu visās dalībvalstīs, kuru regulētajos tirgos ir iekļautas mērķa sabiedrības akcijas.

(2) Piedāvātājs ir tiesīgs izteikt atpirkšanas piedāvājumu par Latvijā reģistrētā regulētajā tirgū iekļautu citā dalībvalstī reģistrētu sabiedrību akcijām, iesniedzot Komisijā šajā dalībvalstī apstiprinātu akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu un tā notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, papildinot akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu ar kārtību, kādā piedāvājumu var pieņemt Latvijā esošie mērķa sabiedrības akcionāri, un kārtību, kādā notiks norēķini par šīm akcijām."

 

25.  74.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) cenu, par kuru piedāvātājs vai personas, kas rīkojas saskaņoti ar piedāvātāju, pēdējo 12 mēnešu laikā ir ieguvušas mērķa sabiedrības akcijas. Ja akcijas iegādātas par dažādām cenām, atpirkšanas cena ir augstākā akciju iegādes cena pēdējo 12 mēnešu laikā pirms šā likuma 66.panta pirmajā daļā norādīto apstākļu iestāšanās;";

 

papildināt otro daļu ar piekto un sesto teikumu šādā redakcijā:

 

"Ja mērķa sabiedrība sagatavo arī konsolidēto gada pārskatu, tad, nosakot atpērkamās akcijas vērtību, izmanto konsolidētā pārskata datus. Ja mērķa sabiedrība sagatavo gada pārskatus gan saskaņā ar reģistrācijas valsts likumiem, gan saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, tad, nosakot atpērkamās akcijas vērtību, izmanto saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem sagatavotā pārskata datus."

 

26.  77.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Mērķa sabiedrības valde piecu darbdienu laikā pēc tam, kad publicēts sludinājums par akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu, sagatavo atzinumu, kurā pauž savu viedokli par piedāvājumu un tā pamatojumu, par piedāvājuma īstenošanas ietekmi uz mērķa sabiedrības interesēm (īpaši – uz nodarbinātību), kā arī par piedāvātāja stratēģiskajiem plāniem attiecībā uz mērķa sabiedrību un šo plānu iespējamo netiešo ietekmi uz nodarbinātību un komercsabiedrības atrašanās vietas maiņu.";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Mērķa sabiedrības valde par savu viedokli informē mērķa sabiedrības darbiniekus vai to pārstāvjus. Ja mērķa sabiedrības darbinieku pārstāvji līdz valdes viedokļa publicēšanai ir iesnieguši valdei atsevišķu atzinumu par piedā­vājuma ietekmi uz nodarbinātību, šādu atzinumu pievieno valdes atzinumam.";

 

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Mērķa sabiedrības valde un padome no brīža, kad piedāvātājs ir informējis to par savu nodomu izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvā­jumu, līdz piedāvājuma termiņa beigām pirms tādu pasākumu veikšanas, kuri var izjaukt atpirkšanas piedāvājuma sekmīgu norisi, iegūst akcionāru sapulces atļauju šādām darbībām. Minētā atļauja nav nepieciešama, ja tiek meklēti alternatīvi akciju atpirkšanas piedāvājumi.

(6) Ja šā panta piektajā daļā noteiktie lēmumi ir pieņemti pirms tam, kad sabiedrības valde vai padome ir uzzinājusi par brīvprātīgā akciju  atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu, un piedāvājums vēl nav daļēji vai pilnīgi īstenots, akcionāru sapulces piekrišana ir nepieciešama jebkuram lēmumam, kas nav daļa no mērķa sabiedrības parastās saimnieciskās darbības un kura īstenošana var izjaukt akciju atpirkšanas piedāvājumu."

 

27. Aizstāt 80.panta otrajā un trešajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

28.  81.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Persona, kura, ievērojot visas šā likuma prasības, tiešā veidā iegūst vai brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā ir noslēgusi līgumus, ar kuriem saskaņā tā tiešā veidā iegūs no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no balsstiesīgo akciju kopskaita, var pieprasīt, lai pārējie akcionāri tai pārdod sev piederošās akcijas. Šāds piedāvājums uzskatāms par galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.";

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu persona ir tiesīga izteikt triju mēnešu laikā no brīža, kad tā ir ieguvusi tādu akciju skaitu, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus balsstiesīgo akciju kopskaita.";

 

papildināt ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Ja persona iegūst šā panta pirmajā daļā noteikto balsstiesību daudzumu brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā, tā ir tiesīga izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par cenu, kāda bija noteikta brīvprātīgajā akciju atpirkšanas piedāvājumā."

 

29. Papildināt likumu ar 83.pantu šādā redakcijā:

 

"83.pants. Mazākuma akcionāru pieprasījums atpirkt akcijas

Ja personai tiešā vai netiešā veidā pieder 90 vai vairāk procentu no kapitālsabiedrības akcijām, katrs no kapitālsabiedrības pārējiem akcionāriem līdz brīdim, kad tiek izteikts galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums, var pieprasīt, lai šī persona atpērk tam piederošās akcijas par cenu, kas nav mazāka par cenu, ko nosaka atbilstoši šā likuma 74.pantam."

 

30.  86.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) personām, kas cieši saistītas ar šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā minētajām personām. Par cieši saistītām personām uzskatāmi: laulātais, aizgādībā esošie bērni, citi radinieki, kuriem vismaz gadu ar minēto personu ir kopīga saimniecība, jebkura juridiskā persona, ja tajā pārvaldes pienākumus pilda vai tieši vai netieši šo juridisko personu kontrolē šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā minētās personas vai šo personu laulātais, aizgādībā esošie bērni vai šajā punktā minētie radinieki.";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Iekšējās informācijas turētāju sarakstu, kā arī jebkādus grozījumus tajā ietvertajā informācijā emitents iesniedz tirgus organizētājam. Grozījumus sarakstā izdara nekavējoties, ja saraksts papildināms ar informāciju par jaunu iekšējās informācijas turētāju, ja mainās pamatojums iekšējās informācijas turētāja iekļaušanai sarakstā vai ja iekšējā informācija personai vairs nav pieejama, norādot gadu un datumu, ar kuru sākot attiecīgā informācija personai ir vai vairs nav pieejama. Tirgus organizētājs nodrošina Komisijai elektronisku pieeju datiem par iekšējās informācijas turētāju sarakstiem un to grozījumiem, nodrošinot, ka grozījumu izdarīšanai ir iespējams izsekot."

 


31. Papildināt 87.panta pirmo daļu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

 

"Iekšējās informācijas atklāšanu nedrīkst maldinošā veidā apvienot ar emitenta darbības reklamēšanu. Emitents ir nodrošinājis iekšējās informācijas atklāšanu, ja tas ir nekavējoties informējis sabiedrību par apstākļu kopuma iestāšanos vai notikumu, pirms to var uzskatīt par oficiāli notikušu."

 

32. Izteikt 93.panta devīto daļu šādā redakcijā:

 

"(9) Šā panta astotajā daļā minētos naudas līdzekļus Centrālais depozitārijs ir tiesīgs izvietot dalībvalstu emitētos vērtspapīros vai citos zema riska parāda vērtspapīros un izmantot ienākumus (augļus), kas iegūti no šā ieguldījuma."

 

33. Izslēgt 94.panta pirmajā daļā skaitli "1.".

 

34. Aizstāt 104.panta otrās daļas 5.punktā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu".

 

35. Papildināt 106.panta piektās daļas ievaddaļu aiz vārdiem "īpašnieki (akcionāri)" ar vārdiem "kuriem ir būtiska līdzdalība".

 

36. Izteikt 126.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pirms ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas uzsākšanas ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde noslēdz ar klientu rakstveida līgumu par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu. Minētajā līgumā iekļauj šādus nosacījumus:

1) ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes klienta identifikācijas dati un klienta adrese. Ja tiek atvērts nominālais konts, norāda nominālā konta atvērēja identifikācijas datus un adresi;

2) kārtība, kādā klients ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei sniedz rīkojumu darījuma veikšanai ar finanšu instrumentiem, un klienta autentifikācijas kārtība;

3) kārtība, kādā notiek ar finanšu instrumentu darījumu veikšanu saistītās informācijas apmaiņa starp ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestādi un klientu (piemēram, informācijas nodošanas un saņemšanas veidi, līdzekļi, termiņi);

4) finanšu instrumentu notikumu (piemēram, akcionāru sapulce, dividenžu, procentu izmaksa, parāda finanšu instrumentu dzēšana, finanšu instrumentu nominālvērtības maiņa, finanšu instrumentu emisiju apvienošana, finanšu instrumentu emisiju dalīšana, parakstīšanās tiesību emitēšana) apkalpošanas kārtība;

5) ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes un klienta norēķinu kārtība par finanšu instrumentu darījumu veikšanu;

6) klienta informēšanas kārtība ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes pakalpojumu tarifu maiņas gadījumā;

7) savstarpējā zaudējumu atlīdzināšanas kārtība;

9) savstarpējā strīdu izskatīšanas kārtība;

10) līguma grozīšanas kārtība."

 

37. Izslēgt XIII nodaļā vārdus "vai dalībvalsts sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

38. Izslēgt XIII nodaļas nosaukumā un 134.panta nosaukumā vārdus "un dalībvalstīs".

 

39. Izslēgt 135.panta septītajā daļā vārdus "un dalībvalstu sabiedrību".

 

40. Papildināt likumu ar 144.2 pantu šādā redakcijā:

 

"144.2 pants. Informācijas apmaiņa ar dalībvalstu uzraudzības institūcijām akciju atpirkšanas piedāvājumu uzraudzības nodrošināšanai

(1) Komisija ir atbildīga par informācijas apmaiņu ar citu dalībvalstu uzraudzības institūcijām, kuras mērķis ir nodrošināt akciju atpirkšanas piedāvā­jumu norises uzraudzību visu dalībvalstu teritorijā.

(2) Komisija, pamatojoties uz attiecīgu motivētu pieprasījumu, sniedz dalībvalstu uzraudzības institūcijām informāciju un dokumentus par akciju atpirkšanas piedāvājumu, mērķa sabiedrības akcionāriem, darījumiem ar mērķa sabiedrības akcijām un citu informāciju, kas dalībvalstu uzraudzības institūcijām ir nepieciešama akciju atpirkšanas piedāvājumu uzraudzības nodrošināšanai vai iespējamo ar akciju atpirkšanas piedāvājumu saistīto pārkāpumu izmeklēšanai."

 

41. Papildināt 147.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) akciju atpirkšanas piedāvājumiem, kas izteikti par mērķa sabiedrībām, kuru akcijas ir laistas publiskajā apgrozībā Latvijā."

 

42. Papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18., 19., 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

 

"17. Ja mērķa sabiedrības akcijas šā likuma spēkā stāšanās dienā ir laistas publiskajā apgrozībā vienlaikus vairākās dalībvalstīs, no kurām viena ir Latvija, un nevienā no tām neatrodas mērķa sabiedrības juridiskā adrese, Komisija kopā ar pārējo dalībvalstu uzraudzības iestādēm četru nedēļu laikā no 2006.gada 20.maija vienojas, kura no uzraudzības iestādēm uzraudzīs atpirkšanas piedāvājumus, kas tiks izteikti par mērķa sabiedrības akcijām. Ja Komisija kopā ar pārējo dalībvalstu uzraudzības iestādēm noteiktajā termiņā nav vienojušās, tad pirmajā dienā pēc minētā četru nedēļu termiņa beigām mērķa sabiedrība nosaka, kura no minētajām iestādēm uzraudzīs piedāvājumus, kas tiks izteikti par mērķa sabiedrības akcijām.

 

18. Kapitālsabiedrības, kuru akcijas iekļautas regulētajā tirgū līdz 2006.gada 20.maijam, šā likuma 56.pantā minēto informāciju iekļauj gada pārskatā, kas sagatavots par 2006.gadu.

 

19. Akciju sabiedrību (kuru akcijas ir laistas publiskajā apgrozībā) akcionāri, kuri ieguvuši vismaz 95 procentus no balsstiesīgo akciju kopskaita, ir tiesīgi izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu triju mēnešu laikā no šā likuma 69.panta spēkā stāšanās dienas.

 

20. Akciju sabiedrību (kuru akcijas ir izņemtas no publiskās apgrozības) akcionāri, kuri ieguvuši no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no balsstiesīgo akciju kopskaita, triju mēnešu laikā pēc šā likuma 69.panta spēkā stāšanās dienas ir tiesīgi izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, neiekļaujot akciju sabiedrības akcijas regulētajā tirgū.

 

21. Persona, kas tieši vai netieši ir ieguvusi līdzdalību akciju sabiedrībā (kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū) tādā daudzumā, kas nodrošina vismaz vienu divdesmito daļu, bet nepārsniedz vienu desmito daļu, triju mēnešu laikā pēc šā likuma 69.panta spēkā stāšanās dienas par to informē to tirgus organizētāju, kura regulētajos tirgos ir iekļautas šīs akciju sabiedrības akcijas, un pašu akciju sabiedrību.

 

22. Šā likuma 56.pants stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

 

43. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12.punktu šādā redakcijā:

 

"12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem."

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

Likumprojekta

 

"Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā " anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

  

Finanšu instrumentu tirgus likums šobrīd regulē virkni jautājumu, kas saistīti ar pārvedamu vērtspapīru publisku piedāvāšanu un apgrozību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, Latvijas Centrālā depozitārija un regulēto tirgu organizētāju darbību, obligāto un brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu izteikšanu, tirgus manipulāciju aizliegumu un citus jautājumus, kas saistīti ar finanšu instrumentu apgrozību un to emitentiem.

Pieņemot 2004. gada 21. aprīļa Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīvu 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem, tajā tika paredzēts obligāto un brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu regulējums, kas nedaudz atšķiras no Finanšu instrumentu tirgus likumā ietvertā.

Tāpat, piemērojot likumu, ir atklājušies vairāki jautājumi, kuri likumā nav pietiekami skaidri noregulēti un par kuriem vairākkārt ir saņemti jautājumi no tirgus dalībniekiem.

Lai ieviestu direktīvas 2004/25/EK prasības un novērstu Finanšu instrumentu tirgus likuma piemērošanas gaitā konstatētās neskaidrības, ir nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus minētajā likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts ievieš 2004. gada 21. aprīļa Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīvas 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem prasības, precizējot informāciju, kāda jāpublisko mērķa sabiedrībai un piedāvātājam, nosaka akcionāru un mērķa sabiedrības tiesības un pienākumus akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā, regulē jautājumus, kas saistīti ar citā valstī izteikta akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu atzīšanu Latvijā.

Tāpat tiek precizēti atsevišķi jautājumi, kas saistīti ar publisko piedāvājumu izteikšanu par pārvedamiem vērtspapīriem, iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļaujamo personu loku, termiņiem, kādos komercsabiedrībām, kuru vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, ir jāsniedz regulētā tirgus organizētājam gada pārskati, un informāciju, kas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem ir jāiekļauj to līgumos ar klientiem.

3. Cita informācija

 Nav.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Tiek palielināts informācijas apjoms, kas komercsabiedrībām, kuru akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, ir jāiekļauj gada pārskatā.

Tiek vienkāršota kārtība, kādā personas var izteikt akciju atpirkšanas piedāvājumu vienlaicīgi Latvijā un citās dalībvalstīs.

 

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija 

 Nav.

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. (tūkst. latu)

 

Rādītāji

 

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija  

Nav.

 

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

 

Likumprojekts neparedz pilnvarojumu citu tiesību aktu izstrādei.

 

Grozījumi citos tiesību aktos nav nepieciešami.

 

2. Cita informācija 

 Nav.

 

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Ar likumprojektu tiek ieviestas Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīvas 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem prasības. Saskaņā ar direktīvas 2004/25//EK 21. pantu direktīvas prasības jāievieš līdz 20.05.2006.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts šo jomu nekar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Likumprojekts šo jomu nekar.

 

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                   1. tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem (OJ L 142 2004, p.12-23.)

Padomes 1993. gada 10. maija Direktīva 93/22/EEK par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā (OJ L 141 1993, p. 27.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū, un par grozījumiem direktīvā 2001/34/EK (OJ L 390 2004, p. 38-57.)

 

 

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

1. pants 

 

 

2. pants

 

 

 

 

 

3. pants

 

 

 

 

 

 

4. pants

 

 

 

 

5. pants

 

 

 

 

 

 

 

6. pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. pants

9. pants

 

 

 

 

 

 

 

10. pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. pants

 

 

 

 

 

 

 

12. pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. pants

 

 

 

 

 

 

14. pants

 

 

 

 

15. pants

 

 

 

 

16. pants

 

 

 

17. pants

 

 

18. pants

 

 

 

 

19. pants

 

 

 

 

20. pants

 

 

21. pants

 

 

 

22. pants

 

 

 

 

23. pants

 

 

 

24. pants

 

 

 

 

25. pants

 

 

 

 

26. pants

 

 

27. pants

 

 

 

28. pants

 

 

 

 

29. pants

 

 

 

 

30. pants

 

 

 

31. pants

 

 

 

 

32. - 39. pants

 

 

 

40. pants

 

 

 

 

41. pants

 

 

 

42. pants

 

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 2. panta pirmās daļas a, b, c un d apakšpunkts

 

Padomes 1993. gada 10. maija Direktīva 93/22/EEC par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā, pielikuma C iedaļas 6. punkts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktīvas 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, ar ko groza Direktīvu 2001/34/EK 18. pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktīvas 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, ar ko groza Direktīvu 2001/34/EK 18. pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktīvas 2004/109/EK 4. panta pirmā daļa

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 10. pants

 

 

Direktīvas 2004/109/EK 9. panta pirmā daļa

 

 

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 5. panta pirmā un otrā daļa

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 3. pants

 

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 4. pants

 

 

 

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 6. pants

 

 

 

 

 

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 6. panta otrā daļa

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 5. panta ceturtā daļa

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 9. pants

 

 

 

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 15. pants

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 16. pants

 

 

 

 

 

 

Direktīvas 2003/124 2. panta 1. punkta trešā rindkopa un 2. punkts

 

 

 

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 4. panta ceturtā daļa

 

 

Direktīvas 2004/25/EK 20. pants

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& nbsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

Atbilst

 Tiek aizstāts termins "eira" ar terminu "eiro".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiek aizstāts termins "pieteikums" ar terminu "iesniegums"

 

 

Tiek precizēts, ka lēmums par publiskā piedāvājuma izteikšanu ir jāiesniedz, ja izteicējs ir juridiska persona. Šis jautājums ES tiesību aktos nav regulēts.

 

Tā kā termins "publicēšanas pienākuma izņēmums" radīja neskaidrības, vai emisijas prospektu ir nepieciešams sagatavot, bet to var nepublicēt, vai tomēr to var arī nesagatavot, tiek precizēts minētais termins, nosakot, ka emisijas prospekts nav jāsagatavo.

 

 

Ievērojot Tieslietu ministrijas iebildumus, tiek precizēta tiesību norma, atsakoties no tiešas atsauces uz Direktīvu 2003/71/EK.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiek noteikts, ka turpmāk regulētā tirgus organizētāja noteikumus apstiprinās valde, nevis padome. Šis jautājums netiek regulēts ES tiesību aktos.

 

 

 

Tā kā Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta septītās daļas 8. punktā ir noteikts, ka likums neattiecas uz gadījumiem, kad piedāvājumā tiek iekļauti vērtspapīri, ja par 12 mēnešiem aprēķinātā kopējā samaksa ir mazāka par 2.5 milj. eiro, tiek svītrots šis izņēmums attiecībā uz šādu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū.

 

Tā kā termins "publicēšanas pienākuma izņēmums" radīja neskaidrības, vai prospektu ir nepieciešams sagatavot, bet to var nepublicēt, vai tomēr to var arī nesagatavot, tiek precizēts minētais termins, nosakot, ka prospekts nav jāsagatavo.

 

Ievērojot Tieslietu ministrijas iebildumus, tiek precizēta tiesību norma, atsakoties no tiešas atsauces uz Direktīvu 2003/71/EK.

 

 

 

 

 

 

 

Tiek regulēta kārtība obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai gadījumos, kad emitents tiek izslēgts no regulētā tirgus. Šis jautājums netiek regulēts ES tiesību aktos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizējumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizējumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiek aizstāts termins "pieteikums" ar terminu "iesniegums".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiek aizstāts termins "pieteikums" ar terminu "iesniegums".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizējumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiek precizēti jautājumi, kas netiek regulēti ES tiesību aktos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildina Finanšu instrumentu tirgus likumu ar Pārejas noteikumiem.

 

 

 

Citas normas, kas izriet no Direktīvas 2004/25/EK ir ieviestas ar jau spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – Finanšu instrumentu tirgus likuma 68., 69., 72., 75., 76., 148. pants, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 20. pants, tādējādi pieņemot šo likumprojektu, Direktīva 2004/25/EK būs pilnībā ieviesta.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts saskaņots ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvo finanšu un kapitāla tirgus padomi, kas ir izveidota, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 21. pantu un kurā ietilpst Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas un Latvijas Vērtspapīru tirgus profesionālo dalībnieku asociācijas pārstāvji.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvā finanšu un kapitāla tirgus padome likumprojektu ir atbalstījusi.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Likumprojekts ir ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  

Nav notikušas.

5. Cita informācija  

 Nav.

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas. Likuma izpildi nodrošinās Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Pēc likuma pieņemšanas tas tiks ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv, kurā ar likumu varēs iepazīties visas ieinteresētās personas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Likums neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

 Nav.

  

 

Finanšu ministrs                                                                                                O. Spurdziņš

 

 

 

Valsts sekretāre

 

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

I. Krūmane

E. Strazdiņa

M. Radeiko

J. Bogdanovs

 

 

 

 

02.01.2006 17:14

J. Bogdanovs

1496

7774856, juris.bogdanovs@fktk.lv