Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes
vēlēšanu likumā

 

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.; 2000, 10.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12.nr.; 2004, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 15.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Par vēlētāju apvienības darbības likumību atbild pirmais kandidātu saraksta parakstītājs."

 

2. 51.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumus regulē īpašs likums.";

 

izslēgt otro daļu.

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents

A.Kalvītis


Likumprojekta

"Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes

vēlēšanu likumā" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma Pārejas noteikumu 10.punktu, Ministru kabinetam jāiesniedz Saeimai likumprojekti par grozījumiem, kas nepieciešami attiecīgajos likumos, lai nodrošinātu šā likuma 51.panta noteikumu izpildi. Minētā likuma 51.pants nosaka vēlētāju apvienību vispārīgus finansēšanas ierobežojumus.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumus regulē Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums, kas detalizēti nosaka politisko organizāciju (partiju) un valsts institūciju tiesības un pienākumus politisko organizāciju (partiju) finansēšanā. Savukārt vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumi šobrīd spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek regulēti ļoti minimāli. Minētais rada nevienlīdzību starp politiskajām organizācijām (partijām) un vēlētāju apvienībām pašvaldību vēlēšanās.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Patreiz ir izstrādāts Vēlētāju apvienību finansēšanas likums, kas noteiks vēlētāju apvienību finansēšanas un atskaitīšanās par saņemto un izlietoto finansējumu kārtību, kā arī noteikta kompetentā valsts institūcija minētās jomas kontrolē. Ņemot vērā minēto ar šo likumprojektu no Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma tiek svītroti nosacījumi par vēlētāju apvienību finansēšanu, vienlaicīgi nosakot, ka vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumus nosaka īpašs likums. Tas nepieciešams, lai likumi būtu saskaņoti savā starpā, jo Vēlētāju apvienību finansēšanas likumā finansēšanas nosacījumi detalizēti tiks atrunāti.

Likumprojektā tiek noteikts, ka par vēlētāju apvienības darbības likumību atbild persona, kas kandidātu sarakstā minēta kā pirmā, lai tiktu noteikta viena konkrēta atbildīgā persona par likumā, tai skaitā arī par Vēlētāju apvienību finansēšanas likumā noteikto pienākumu izpildi.

Likuma spēkā stāšanā paredzēta vienlaicīgi ar Vēlētāju apvienību finansēšanas likuma spēkā stāšanos, tas ir ar 2008.gada 1.janvāri, jo nākamās pašvaldību vēlēšanas paredzētas 2009.gadā.


 

3. Cita informācija

-

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu tieši neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

-

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2006

2007

2008

2009

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

 

Likumprojekts šo jomu neietekmē.


 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

Likumprojekts šo jomu neietekmē

6. Cita informācija

-

-

-

-

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Sagatavots Vēlētāju apvienību finansēšanas likumprojekts.

Sagatavots likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā", kas paredz noteikt atbildību par finansēšanas nosacījumu pārkāpšanu, kā arī sagatavots likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā", kas paredz noteikt biroja kompetenci vēlētāju apvienību finansiālās darbības kontrolē.

 


 

2. Cita informācija

Likumprojekts izskatāms vienlaicīgi ar likumprojektu "Vēlētāju apvienību finansēšanas likums", "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā", "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un "Grozījumi Krimināllikumā".

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri


 

Likumprojekta 1. un 2.pants

Latvijas pievienošanās līguma Eiropas Savienībai Pievienošanās akta 6.pantam

Atbilst

-

 

5. Cita informācija

-

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikuša ar Latvijas Pašvaldību savienību (vecākais padomnieks M.Pūķis).

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Kopumā atbalsta likumprojektā paredzētos risinājumus.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

-

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas, tiek paplašinātas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja funkcijas.

Likumprojekta izpilde iespējama ir uzreiz pēc tā pieņemšanas, pārejas laiks nav nepieciešams.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs".


 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

-

 

 

 

Ministru prezidents                   A.Kalvītis

 

 

 

KNAB priekšnieks

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Loskutovs

V.Zeppa-Priedīte

I.Čodare

A.Vilks

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2005. 14:13

944

I.Jaunskunga

Tālr. 7356147,

Inga.Jaunskunga@knab.gov.lv