Bērnu tiesību aizsardzības likums

Rīgā, 2006. gada ____ oktobrī

 

Nr. 9/4_____________

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” (reģ.nr.1571) izskatīšanai 3.lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts 3.lasījumam un priekšlikumu apkopojums uz ____lpp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu

 

 

priekšsēdētāja                                                                                      Ingrīda Circene

Komisijas atbalstītā redakcija

trešajam lasījumam

 

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 4.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) bērna drošību, kā arī viņa veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, sevišķu uzmanību tam veltot publisku pasākumu vai bērniem pieejamu publisku izklaides, sporta vai atpūtas vietu apmeklēšanas, bruņotu konfliktu, ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju (plūdu, vētras, paaugstināta radiācijas līmeņa u.tml.) laikā.”

 

2. Aizstāt 30.panta otrajā daļā vārdus “piedzenama no vecākiem tiesas ceļā” ar vārdiem “atgūstama no vecākiem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā”.

 

3. Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Audžuģimene, aizbildnis un bērnu aprūpes iestāde informē vecākus par bērna attīstību un veicina ģimenes saišu atjaunošanos.”

 

4. Izteikt 50.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, iegādāšanās, lejupielādes, izplatīšanas, uzglabāšanas, publiskas demonstrēšanas un reklāmas ierobežojumus, kā arī izplatīšanas ierobežojumus attiecībā uz informāciju par šādiem materiāliem nosaka Ministru kabinets.”

 

5. Papildināt likumu ar 50.2 pantu šādā redakcijā:

“50.2 pants. Bērna drošība publiskos pasākumos vai publisku vietu apmeklēšanas laikā

(1) Publiskos pasākumos, kuros piedalās bērni, vai bērniem pieejamās publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās nodrošināma bērna drošība.

(2) Ministru kabinets nosaka bērna drošības prasības, kuras jāievēro publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās.

(3) Par bērna drošību publiskos pasākumos ir atbildīgas šā likuma 72.pantā minētās personas.”

 

6. Papildināt 61.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) nosaka kārtību, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem veic tajā minētās darbības un sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības iestādēm.”

 

7. Izslēgt 65.panta otrās daļas 5.punktā vārdus “pārrauga un”.

 

8. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

“65.1 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kompetence

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā.”

 

9. Aizstāt 65.panta nosaukumā un tekstā vārdus “Valsts cilvēktiesību birojs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Tiesībsarga birojs” (attiecīgā locījumā).

 

10. 67.1 pantā:

papildināt pirmo teikumu pēc vārdiem “Veselības ministrija” ar vārdiem “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija”;

papildināt pēdējo teikumu pēc vārdiem “Bērnu un ģimenes lietu ministrijai” ar vārdiem “un Tiesībsarga birojam”.

 

11. Pārejas noteikumos:

izslēgt 8.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“12. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.martam izdod šā likuma 50.2 panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.

13. Grozījumi šā likuma 65.pantā (par vārdu “Valsts cilvēktiesību birojs” aizstāšanu ar vārdiem “Tiesībsarga birojs”) un 67.pantā (par papildināšanu ar vārdiem “un Tiesībsarga birojam”) stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

 

 


Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija           

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”

(reģ.nr. 1571)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Priekšlikumi

(6)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

 

 

 

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Bērna tiesību aizsardzības mērķi

 

 

 

 

 

Bērna tiesības tiek aizsargātas, lai sasniegtu šādus mērķus:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā;

 

 

 

 

 

2) bērna orientāciju uz darbu kā vienīgo morāli atbalstāmo eksistences līdzekļu iegūšanas un labklājības avotu;

 

 

 

 

 

3) bērna orientāciju uz ģimeni kā sabiedrības organizācijas pamatvērtību un vienu no sabiedrības un indivīda galvenajām vērtībām;

 

 

 

 

 

4) bērna orientāciju uz veselīgu dzīvesveidu kā tautas izdzīvošanas objektīvu priekšnosacījumu;

 

 

 

 

 

5) bērna veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, sevišķu uzmanību tam veltot publisku pasākumu, bruņotu konfliktu, ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju (plūdu, vētras, paaugstināta radiācijas līmeņa u. tml.) laikā.

1. Izteikt 4.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) bērna drošību, kā arī viņa veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, sevišķu uzmanību tam veltot publisku pasākumu vai bērniem pieejamu publisku izklaides, sporta vai atpūtas vietu apmeklēšanas, bruņotu konfliktu, ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju (plūdu, vētras, paaugstināta radiācijas līmeņa u.tml.) laikā.”

 

 

 

 

1. Izteikt 4.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) bērna drošību, kā arī viņa veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, sevišķu uzmanību tam veltot publisku pasākumu vai bērniem pieejamu publisku izklaides, sporta vai atpūtas vietu apmeklēšanas, bruņotu konfliktu, ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju (plūdu, vētras, paaugstināta radiācijas līmeņa u.tml.) laikā.”

10.pants. Bērna tiesības uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem

 

 

 

 

 

(1) Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte.

 

 

 

 

 

(2) Bērnam ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem ir tiesības arī uz visu, kas nepieciešams viņa speciālo vajadzību apmierināšanai.

 

 

 

 

 

(3) Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu dzīvesvietu.

(4) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 23.11.2002).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2000. likumu, kas stājas spēkā no 11.04.2000 .)

 

 

1.

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 10.panta trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Bērnu nedrīkst izlikt no dzīvojamās telpas.”

 

Neatbalstīts

 

30.pants. Maksa par bērna ārpusģimenes aprūpi

 

 

 

 

 

(1) Vecākiem ir pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem. Ministru kabinets nosaka ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru.

 

 

 

 

 

(2) Tas apstāklis, ka vecāki nevar samaksāt par bērna ārpusģimenes aprūpi, nevar būt par pamatu ārpusģimenes pakalpojumu nesniegšanai. Maksa par pakalpojumiem šajos gadījumos tiek segta attiecīgi no valsts vai pašvaldības budžeta un pēc tam piedzenama no vecākiem tiesas ceļā.

 

 

 

2. Aizstāt 30. panta otrajā daļā vārdus “piedzenama no vecākiem tiesas ceļā” ar vārdiem “atgūstama no vecākiem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā”.

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 30. panta otrajā daļā vārdus “piedzenama no vecākiem tiesas ceļā” ar vārdiem “atgūstama no vecākiem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā”.

(3) Bērna un ģimenes pabalsti ārpusģimenes aprūpes laikā vecākiem netiek izmaksāti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

44.pants. Darbs ar vecākiem bērna ārpusģimenes aprūpes laikā

 

 

 

 

 

(1) Bērna ārpusģimenes aprūpes laikā pašvaldība sniedz izglītojošu, sociālu un citu palīdzību bērna vecākiem, lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē.

 

 

 

 

 

(2) Audžuģimene un bērnu aprūpes iestāde informē vecākus par bērna attīstību un veicina ģimenes saišu atjaunošanos.

3. Izteikt 44. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Audžuģimene, aizbildnis un bērnu aprūpes iestāde informē vecākus par bērna attīstību un veicina ģimenes saišu atjaunošanos.”

 

 

 

3. Izteikt 44. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Audžuģimene, aizbildnis un bērnu aprūpes iestāde informē vecākus par bērna attīstību un veicina ģimenes saišu atjaunošanos.”

50.pants. Bērns un spēles, filmas, plašsaziņas līdzekļi

 

 

 

 

 

(1) Aizliegts bērnam demonstrēt, pārdot, dāvināt, izīrēt un propagandēt rotaļlietas un videoierakstus, datorspēles, laikrakstus, žurnālus un cita veida publikācijas, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija, kas rada draudus bērna garīgajai attīstībai.

 

 

 

 

 

(6) Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas un reklāmas ierobežojumus nosaka Ministru kabinets.

 

4. Izteikt 50.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, iegādāšanās, lejupielādes, izplatīšanas, uzglabāšanas, publiskas demonstrēšanas un reklāmas ierobežojumus, kā arī izplatīšanas ierobežojumus attiecībā uz informāciju par šādiem materiāliem nosaka Ministru kabinets.”

 

2.

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta parlamentārā sekretāre I.Grapmane

Izslēgt likuma 50.panta sesto daļu.

 

 

 

 

Neatbalstīts

4. Izteikt 50.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, iegādāšanās, lejupielādes, izplatīšanas, uzglabāšanas, publiskas demonstrēšanas un reklāmas ierobežojumus, kā arī izplatīšanas ierobežojumus attiecībā uz informāciju par šādiem materiāliem nosaka Ministru kabinets.”

 

 

5. Papildināt likumu ar 50.2 pantu šādā redakcijā:

“50.2 Bērna drošība publiskos pasākumos vai publisku vietu apmeklēšanas laikā

(1) Publiskos pasākumos, kuros piedalās bērni, vai bērniem pieejamās publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās nodrošināma bērna drošība.

(2) Ministru kabinets nosaka bērna drošības prasības, kuras jāievēro publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās.

(3) Par bērna drošību publiskos pasākumos ir atbildīgas šā likuma 72.pantā minētās personas.”

 

 

 

5. Papildināt likumu ar 50.2 pantu šādā redakcijā:

“50.2 Bērna drošība publiskos pasākumos vai publisku vietu apmeklēšanas laikā

(1) Publiskos pasākumos, kuros piedalās bērni, vai bērniem pieejamās publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās nodrošināma bērna drošība.

(2) Ministru kabinets nosaka bērna drošības prasības, kuras jāievēro publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās.

(3) Par bērna drošību publiskos pasākumos ir atbildīgas šā likuma 72.pantā minētās personas.”

61.pants. Ministru kabineta kompetence bērna tiesību aizsardzības jomā

 

 

 

 

 

Ministru kabinets:

 

 

 

 

 

1) izstrādā bērna tiesību aizsardzības nodrošināšanai attiecīgus likumprojektus un izdod nepieciešamos noteikumus;

 

 

 

 

 

2) apstiprina ilgtermiņa valsts politikas projektus bērna tiesību aizsardzības jomā;

 

 

 

 

 

3) izveido bērna tiesību aizsardzības komisiju, piesaistot arī sabiedriskās bērna tiesību aizsardzības organizācijas un pašvaldības vai to sabiedrisko organizāciju pārstāvjus;

 

 

 

 

 

4) apstiprina valsts programmu sociālo pedagogu un sociālo darbinieku sagatavošanā;

 

 

 

 

 

5) apstiprina programmu bērnu noziedzības novēršanai un bērna aizsardzībai pret noziegumu.

 

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2000. likumu, 15.05.2003. likumu un 17.03.2005. likumu)

6. Papildināt 61. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) nosaka kārtību, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem veic tajā minētās darbības un sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības iestādēm.”

 

 

 

6. Papildināt 61. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) nosaka kārtību, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem veic tajā minētās darbības un sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības iestādēm.”

65.pants. Bērnu un ģimenes lietu ministra un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetence

 

 

 

 

 

(2) Bērnu un ģimenes lietu ministrija:

 

 

 

 

 

5) pārrauga un metodiski vada bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbu bērna tiesību aizsardzības jomā;

 

7. Izslēgt 65.panta otrās daļas 5.punktā vārdus “pārrauga un”.

 

 

 

7. Izslēgt 65.panta otrās daļas 5.punktā vārdus “pārrauga un”.

65.1 pants. Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektori

(1) Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoru pienākums ir uzraudzīt attiecīgo likumu izpildi noteiktā administratīvajā teritorijā.

8. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

“65.1 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kompetence

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā.”

 

 

 

8. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

“65.1 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kompetence

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā.”

(2) Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoram ir tiesības pēc savas iniciatīvas vai sakarā ar sūdzību pārbaudīt jebkuras valsts vai pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās vai juridiskās personas darbību bērna tiesību aizsardzības jautājumos, pieprasīt no minētajām institūcijām, organizācijām un personām informāciju vai paskaidrojumus šajā jomā.

 

 

 

 

 

(3) Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, inspektors dod ieteikumus pārkāpumu novēršanai un, ja nepieciešams, atbilstoši savai kompetencei sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, uzliek administratīvo sodu vai ierosina, lai attiecīgā institūcija vainīgo amatpersonu sauc pie disciplinārās vai citas likumā noteiktās atbildības.

(2003.gada 15.maija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.05.2004. likumu un 17.03.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

65.2 pants. Valsts cilvēktiesību biroja kompetence

Valsts cilvēktiesību birojs:

1) informē sabiedrību par bērna tiesībām;

2) izskata sūdzības par bērna tiesību pārkāpumiem, īpašu uzmanību pievēršot valsts vai pašvaldību iestāžu un to darbinieku izdarītajiem pārkāpumiem;

3) iesniedz priekšlikumus, kas veicina bērna tiesību ievērošanu.

(2005.gada 17.marta likuma redakcijā)

 

 

3.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Aizstāt likuma 65.2 panta nosaukumā un tekstā vārdus “Valsts cilvēktiesību birojs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Tiesībsarga birojs” (attiecīgā locījumā).

 

 

Atbalstīts

9. Aizstāt 65.2 panta nosaukumā un tekstā vārdus “Valsts cilvēktiesību birojs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Tiesībsarga birojs” (attiecīgā locījumā).

67.1 pants. Statistiskā informācija par bērna tiesību stāvokli

Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Tieslietu ministrija, Veselības ministrija un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei sniedz statistisko informāciju par bērna tiesību aizsardzību valstī, par vecākiem, kuriem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības, un par ģimenēm, kuras kopā ar bērniem izliktas no dzīvokļa, par bērnu adopciju, bērnu nodošanu ārpusģimenes aprūpē, audzinoša un ārstnieciska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, bērnu saukšanu pie kriminālatbildības, par obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes, un par bērniem, kuri kļuvuši par vardarbības upuriem, un ielas bērniem, kā arī iesniedz attiecīgu kopsavilkumu Centrālajai statistikas pārvaldei. Centrālā statistikas pārvalde reizi gadā apkopo minēto informāciju un iesniedz to Bērnu un ģimenes lietu ministrijai.

(2003.gada 15.maija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.05.2004. likumu /67.1 panta noteikums par statistiskās informācijas sniegšanu attiecībā uz ielas bērniem stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī/)

 

 

 

9. Papildināt 67.panta pirmo teikumu pēc vārdiem “Veselības ministrija” ar vārdiem “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija”.

 

4.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta 9.pantu šādā redakcijā:

“9. 67.1pantā:

papildināt pirmo teikumu pēc vārdiem “Veselības ministrija” ar vārdiem “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija”;

papildināt pēdējo teikumu pēc vārdiem “Bērnu un ģimenes lietu ministrijai” ar vārdiem “un Tiesībsarga birojam”.”

 

 

Atbalstīts

10. 67.1pantā:

papildināt pirmo teikumu pēc vārdiem “Veselības ministrija” ar vārdiem “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija”;

 

papildināt pēdējo teikumu pēc vārdiem “Bērnu un ģimenes lietu ministrijai” ar vārdiem “un Tiesībsarga birojam”.

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ministru kabinets:

līdz 2000.gada 31.decembrim iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos;

līdz 2000.gada 31.decembrim iesniedz Saeimai likumprojektu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem.

(2000.gada 9.marta likuma redakcijā, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 23.11.2002.)

 

 

 

 

 

8. Šā likuma 65.1 pants stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

(2003.gada 15.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 18.06.2003. )

10. Pārejas noteikumos:

izslēgt 8.punktu;

 

 

 

11. Pārejas noteikumos:

izslēgt 8.punktu;

11. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūnijam ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 2.decembra noteikumi Nr.348 “Noteikumi par erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanu, izgatavošanu, izplatīšanu, publisku demonstrēšanu vai reklamēšanu”.

 

 

 

 

 

(2005.gada 17.marta likuma redakcijā)

papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.novembrim izdod šā likuma 50.2 panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.”

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 12. punktā skaitļus un vārdus “2006.gada 1.novembrim” ar skaitļiem un vārdiem “2007.gada 31.martam”.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

“13. Grozījumi šā likuma 65.2 pantā (par vārdu “Valsts cilvēktiesību birojs” aizstāšanu ar vārdiem “Tiesībsarga birojs”) un 67.1 pantā (par papildināšanu ar vārdiem “un Tiesībsarga birojam”) stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“12. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.martam izdod šā likuma 50.2 panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.

 

13. Grozījumi šā likuma 65.2 pantā (par vārdu “Valsts cilvēktiesību birojs” aizstāšanu ar vārdiem “Tiesībsarga birojs”) un 67.1 pantā (par papildināšanu ar vārdiem “un Tiesībsarga birojam”) stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”