Likumprojekts

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola”, tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem

 

 

1.pants. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola” ir valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij, un izglītības iestāde, kura nodrošina izglītības programmu īstenošanu.

 

          2.pants. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola”  darbības pamatmērķis ir izglītības programmu īstenošana, pilnveidojot un uzturot materiālo, metodisko un organizatorisko bāzi, radot iespējas izglītojamo tālākai izglītībai pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguves.

 

          3.pants. Noteikt, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola”, kā arī tās kapitāla daļas nav atsavināmas un privatizējamas.

 

          4.pants. Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola” piederošie pamatkapitālā esošie nekustamie īpašumi, kuri minēti šā likuma pielikumā,  izmantojami šīs izglītības iestādes vajadzībām, kā arī lai gūtu ienākumus mācību procesa nodrošināšanai šajā izglītības iestādē, un tie nav atsavināmi un privatizējami.

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

                                                                

 

 

 

 

 

Likuma “Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola”, tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem” pielikums

 

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola” piederošie pamatkapitālā esošie  nekustamie īpašumi

 

 

1. Nekustamais īpašums “Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums”, kas atrodas Rīgas rajona Babītes pagastā un sastāv no zemesgabala (kadastra Nr. 8048-002-0046)  116,52 ha kopplatībā un uz tā esošām trijām ēkām.

           

2. Nekustamais īpašums, kas atrodas Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84, un sastāv no zemesgabala (kadastra Nr. 1300-007-7813)  80871 m2  platībā un uz tā esošām piecpadsmit ēkām (būvēm).

 

3. Nekustamais īpašums, kas atrodas Jūrmalā, Ganību ceļš 1/3, un sastāv no zemesgabala (kadastra Nr. 1300-007-7814)  12527 m2  platībā un uz tā esošas vienas ēkas (būves).

 

4. Nekustamais īpašums, kas atrodas Jūrmalā, Viestura ielā 8, un sastāv no zemesgabala (kadastra Nr. 1300-007-7803)  24364 m2  platībā un uz tā esošas vienas ēkas (būves).

 

5. Nekustamais īpašums, kas atrodas Jūrmalā, Viestura ielā 6, un sastāv no zemesgabala (kadastra Nr. 1300-007-7801)  143224 m2  platībā un uz tā esošām divdesmit ēkām (būvēm).

 

 

 

 

 

 


 

Anotācija

likumprojektam “Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola”, tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem”

 

1) kādēļ likums ir vajadzīgs;

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola”  darbības pamatmērķis ir izglītības programmu īstenošana, pilnveidojot un uzturot materiālo, metodisko un organizatorisko bāzi, radot iespējas izglītojamo tālākai izglītībai pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguves.

Likumprojekts nosaka, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola” ir saglabājama kā valsts kapitālsabiedrība, kura uz saimnieciskā aprēķina pamata nodrošina izglītības programmu īstenošanu, un ka nav pieļaujama tās privatizācija un atsavināšana. VSIA “Bulduru dārzkopības vidusskola” piederošie pamatkapitālā esošie nekustamie īpašumi, izmantojami šīs izglītības iestādes vajadzībām, kā arī lai gūtu ienākumus mācību procesa nodrošināšanai šajā izglītības iestādē, un tie nav privatizējami un atsavināmi.

2) kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību;

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola” tiks  saglabāta kā moderna kvalitatīva, uz attīstību orientēta mācību iestāde augsti kvalificētu dārzkopības speciālistu sagatavošanai. VSIA “Bulduru dārzkopības vidusskola” piederošie pamatkapitālā esošie nekustamie īpašumi, izmantojami šīs izglītības iestādes vajadzībām, kā arī lai gūtu ienākumus mācību procesa nodrošināšanai šajā izglītības iestādē.

3) kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem;

Likumprojekts šo jomu neskar.

4) kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu;

Likumprojekts šo jomu neskar.

5) kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts;

Likumprojekts šo jomu neskar.

6) kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu;

Sagatavojot likumprojektu notikušas konsultācijas ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi.

7) kā tiks nodrošināta likuma izpilde.

Jaunas papildu funkcijas valsts institūcijām neradīsies. Papildu finansējums nav nepieciešams.