Likumprojekts par Līgumu starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privelēģijām un imunitātēm

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Anotācija

 

 

Likumprojekts

 

 

 

Par Līgumu starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas,
Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm

 

1.pants. 1998.gada 2.februārī Helsinkos parakstītais Līgums starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 16.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis

 

 

 

 

 


Tulkojums

 

LĪGUMS

 

starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām

par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm

 

Šī Līguma Puses:

Atsaucoties uz 1974.gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju un 1992.gada  Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju;

Ņemot vērā, ka Helsinku Komisija 1980.gada 5.maijā ir noslēgusi līgumu ar Somijas valdību par biroja un Komisijas privilēģijām un imunitātēm;

Apliecinot, ka šī līguma mērķis ir veicināt un nodrošināt Baltijas jūras vides aizsardzības komisijai Helsinkos efektīvu tās funkciju veikšanu;

 

Ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Definīcijas

 

Šī Līguma mērķiem:

a)        "Helsinku konvencija" nozīmē 1974.gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju vai 1992.gada Baltijas reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju, lai kura no tām būtu spēkā;

 

b)       "Komisija" nozīmē Baltijas jūras vides aizsardzības komisiju, kas nodibināta saskaņā ar Helsinku konvenciju;

c)       "Helsinku konvencijas Puse" nozīmē Helsinku konvencijas Līgumslēdzēju pusi;

d)   "Uzņēmējas valsts līgums" nozīmē līgumu starp Somijas valdību un Baltijas jūras vides aizsardzības komisiju  par biroja un par Komisijas privilēģijām un imunitāti;

e)   "Pārstāvji" nozīmē Helsinku konvencijas Līgumslēdzēju pušu pārstāvjus un katrā gadījumā nozīmē delegācijas vadītājus un delegācijas locekļus;

f)   "Personāla loceklis" ir Izpildsekretārs un ikviena persona, kas pastāvīgi ir nodarbināta Komisijā un ir tās personāla noteikumu subjekts un kas uzturas Somijā;

g)       "Misijas eksperts" nozīmē citu personu nevis štata darbinieku, kurš ir nozīmēts, lai veiktu konkrētu uzdevumu Komisijai vai tās vārdā;

h)       "Oficiālās funkcijas" nozīmē aktivitātes, ko Komisija veic atbilstoši tās Helsinku konvencijā definētajam mērķim un iekļauj tās administratīvās aktivitātes;

i)          "Arhīvi" ietver visus manuskriptus, korespondenci, dokumentus, fotogrāfijas, filmas, optiskos un magnētiskos ierakstus, datu ierakstus, grafiskās prezentācijas un datorprogrammas, kas pieder Komisijai vai atrodas Komisijas valdījumā;

j)          "Īpašums" nozīmē visu, kas var būt īpašuma tiesību subjekts, ieskaitot līgumu slēgšanas tiesības un kustamo un nekustamo īpašumu.

 

2.pants

Komisijas juridiskais statuss

 

Komisijai ir juridiskais statuss, kas nepieciešams, lai īstenotu tās mērķus, darbības un aktivitātes. Tā ir īpaši pilnvarota noslēgt līgumus, iegūt un lietot kustamo un nekustamo īpašumu, un sūdzēt tiesā.

 

3.pants

Komisijas imunitāte pret saukšanu pie atbildības

 

Viss Komisijas īpašums un aktīvi neatkarīgi no to atrašanās vietas ir imūni pret jebkuru kratīšanu, arestu, rekvizīciju, apķīlāšanu, konfiskāciju, ekspropriāciju, aizturēšanu vai soda uzlikšanu, neatkarīgi no izpildu varas, administratīvās vai tiesu darbības, izņemot attiecībā uz:

a)        civilprasību par kaitējumu, kas radies no automašīnas vai cita transporta līdzekļa, kas pieder Komisijai  vai ko lieto Komisijas uzdevumā, izraisītā nelaimes gadījumā, vai attiecībā uz satiksmes pārkāpumu, iesaistot minētos transporta līdzekļus;

b)       pretprasību, kas tieši saistīta ar tiesas procesu, ko ierosinājusi Komisija.

 

4.pants

Arhīvu neaizskaramība

Komisijas arhīvi, neatkarīgi no tā, kur tie izvietoti, ir neaizskarami.

 

5.pants

Atbrīvošana no nodokļiem un nodevām

 

1.        Savas oficiālās funkcijas ietvaros Komisija un tās īpašums un ienākumi ir atbrīvoti  no visiem valsts tiešajiem un citiem nodokļiem vai nodevām, ko parasti neiekļauj preču vai pakalpojumu cenā. Tomēr jāsaprot, ka Komisija neprasīs atbrīvošanu no nodokļiem, ko iekasē par sabiedriskiem  pakalpojumiem.

2.   Ja Komisija savas oficiālās funkcijas ietvaros iegādājas preces vai izmanto pakalpojumus ar ievērojamu vērtību un ja šo preču vai pakalpojumu cenā ir iekļauti  nodokļi vai nodevas, Puse, kad vien iespējams, pielieto atbilstošus līdzekļus, lai atlaistu vai kompensētu šādus nodokļus vai nodevas.

3.   Atbrīvojumi netiks attiecināti uz precēm, kas iegādātas, vai pakalpojumiem, kas sniegti Komisijai  personāla locekļu personīga labuma iegūšanai, ja vien to nepieļauj attiecīgās Puses likumi un cits regulējums.

 

6.pants

Fondi, valūta un vērtspapīri

 

Komisija drīkst saņemt un pārvaldīt jebkura veida fondus, valūtu vai vērtspapīrus un brīvi ar tiem rīkoties savas oficiālās funkcijas ietvaros. Tai var būt konti bankās jebkurā valstī tādā apjomā, kāds nepieciešams tās saistību izpildei.

 

7.pants

Personāla locekļu imunitāte

 

1. Personāla locekļi, kuri ceļo, lai veiktu savus oficiālos pienākumus, bauda šādas imunitātes:

a)   imunitāti pret arestu vai aizturēšanu un personīgās bagāžas apķīlāšanu;

b)  imunitāti pret jurisdikciju attiecībā uz izteikto vai uzrakstīto, vai veikto darbību, pildot savas oficiālās funkcijas Komisijas uzdevumā;

c)  visu rakstu un dokumentu, kas saistīti ar darbu, kura veikšanu Komisija viņam vai viņai uzdevusi, neaizskaramību;

d)  izmantojamās ērtības attiecībā uz valūtu vai tās maiņas noteikumiem, kas nepieciešamas viņa vai viņas funkciju efektīvai veikšanai.

Imunitāte pret juridisko procesu netiek piemērota gadījumā, kad personāla loceklis izdarījis satiksmes pārkāpumu vai kaitējuma gadījumā, ko nodarījusi šai personai piederoša vai šīs personas vadīta automašīna.

2. Komisija var izdot Identifikācijas karti personām, kuras ceļo, lai veiktu oficiālu pienākumu Komisijas uzdevumā. Dokumentu, kurš neaizstāj parastos ceļojuma dokumentus, izdos atbilstoši Pielikumā A attēlotajai formai un dos tiesības tās īpašniekam uz šajā pantā minēto izturēšanos.

 

8.pants

Personāla locekļu atbrīvojumi no nodokļiem

 

Darba algas un honorāri, ko Komisija izmaksā personālam, tiek atbrīvoti no ienākuma nodokļa, sākot no dienas, kad personāla locekļa alga, ko izmaksājusi Komisija, ir apliekama ar nodokli. Puses var ņemt šīs algas un honorārus vērā, nosakot nodokļu lielumu, ar ko tiek aplikti no citiem avotiem saņemtie ienākumi.

Pusēm nav jāpiemēro atbrīvojumi no ienākumu nodokļa attiecībā uz pensijām un ikgadējiem pabalstiem, kas tiek izmaksāti bijušajiem personāla locekļiem.

 

9.pants

Helsinku konvencijas līgumslēdzēju pušu pārstāvji

 

1. Konvencijas puses un eksperti, veicot savas oficiālās funkcijas un atrodoties ceļā uz un no Komisijas aizbildnībā organizētu sanāksmju vietas, bauda sekojošas privilēģijas un imunitātes:

 

a)   imunitāti pret jebkuru arestu vai pirmstiesas apcietinājumu;

b) imunitāti pret jurisdikciju, pat arī pēc viņu misijas izbeigšanās, attiecībā uz darbībām, tai skaitā izteikto vai uzrakstīto, ko tie veikuši, pildot savas oficiālās funkcijas; tomēr šī imunitāte netiek piešķirta ne gadījumā, kad pārstāvis pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, ne zaudējumu gadījumā, ko nodarījusi viņam vai viņai piederoša vai viņa/ viņas vadīta automašīna vai cits transporta līdzeklis;        

c) visu viņu oficiālo dokumentu neaizskaramību;

d) tādus pašus noteikumus attiecībā uz valūtu un tās apmaiņas kontroli, kādi tiek piemēroti ārvalstu diplomātiskajiem aģentiem to īslaicīgo oficiālo misiju laikā;

e)   tādus pašus muitas kontroles noteikumus attiecībā uz viņu personīgo bagāžu, kādi tiek piemēroti ārvalstu diplomātiskiem aģentiem, tiem atrodoties īslaicīgās oficiālās misijās.

2. 1.punkta noteikumi netiek piemēroti attiecībā starp Helsinku konvencijas līgumslēdzēju pusi un tās pārstāvjiem. Bez tam, 1.punkta apakšpunktu (a), (d) un (e) noteikumi netiek piemēroti attiecībās starp Helsinku konvencijas līgumslēdzēju pusi un tās pilsoņiem vai personām, kas pastāvīgi dzīvo tās teritorijā.

 

10.pants

Komisijas misijas eksperti

 

1. Komisijas misijas eksperti, tiem pildot savas oficiālās funkcijas Komisijas uzdevumā un atrodoties ceļā uz Komisijas sanāksmju vietām un atpakaļ, bauda sekojošas privilēģijas un imunitātes:

a)     imunitāti pret jebkuru arestu vai pirmstiesas apcietinājumu;

b) imunitāti pret jurisdikciju, pat arī pēc viņu misijas izbeigšanās, attiecībā uz darbībām, tai skaitā izteikto vai uzrakstīto, ko tie veikuši pildot savas oficiālās funkcijas; tomēr šī imunitāte netiek piešķirta ne gadījumā, kad eksperts pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, ne zaudējuma gadījumā, ko nodarījusi viņam vai viņai piederoša vai viņa/viņas vadīta automašīna vai cits transporta līdzeklis;

b)    visu viņu oficiālo dokumentu neaizskaramību;

d)  tādus pašus noteikumus attiecībā uz valūtu un tās apmaiņas kontroli, kādi tiek piemēroti ārvalstu diplomātiskiem aģentiem to īslaicīgo oficiālo misiju laikā;

e)   tādus pašus muitas kontroles noteikumus attiecībā uz viņu personīgo bagāžu, kādi tiek piemēroti ārvalstu diplomātiskajiem aģentiem, tiem atrodoties īslaicīgās oficiālās misijās.

2. 1.punkta apakšpunktu (a), (d) un (e)  noteikumi netiek piemēroti attiecībā starp Helsinku konvencijas līgumslēdzēju pusi un ekspertiem, kuri ir tās pilsoņi vai personas, kas pastāvīgi dzīvo tās teritorijā.

 

11.pants

Atteikšanās

 

1. Šajā Līgumā paredzētās privilēģijas un imunitātes tiek nodrošinātas ne atsevišķu cilvēku personīgā labuma dēļ, bet gan, lai tie varētu efektīvi veikt Komisijas oficiālās funkcijas.

2. Ja kāda no zemāk uzskaitītajām institūcijām uzskata, ka privilēģijas un imunitātes var aizkavēt taisnīgas tiesas norisi, kā arī visos gadījumos, kad atteikšanās no tām nekaitē mērķiem, kuru dēļ tās tiek piešķirtas, šīs institūcijas var atteikties no tādām privilēģijām un imunitātēm:

 

a)     Puses attiecībā uz  saviem pārstāvjiem;

b)    Komisija attiecībā uz Izpildsekretāru;

c)     Izpildsekretārs attiecībā uz personāla locekļiem un misijas ekspertiem;

d)    Komisijas sanāksme, kas sakarā ar nepieciešamību sasaukta uz ārkārtas sesiju, attiecībā uz Komisiju.

 

12.pants

Procedūras atvieglošana

 

Pēc Izpildsekretāra ielūguma Komisijas vārdā Līguma puses darīs visu iespējamo, lai bez maksas un kavēšanās atvieglotu pārstāvju, personāla locekļu un ekspertu iekļūšanu Komisijas vai tās palīgstruktūru sanāksmēs, kuras sasauktas, lai noritētu viņu valstīs.

 

13.pants

Strīdu izšķiršana

 

Strīdi, kas rodas starp attiecīgajām Pusēm attiecībā uz Līguma piemērošanu un interpretāciju tiek  atrisināti ar diplomātisko kanālu palīdzību.

 

14.pants

Attiecības ar Uzņēmējas valsts līgumu

 

Iespējama konflikta gadījumā starp šī Līguma noteikumiem un Uzņēmējas valsts līgumu spēkā ir  Uzņēmējas valsts līgums.

 

15.pants

Parakstīšana, ratifikācija, pieņemšana, apstiprināšana un pievienošanās

 

1. Šis Līgums tiek atklāts parakstīšanai visām Helsinku konvencijas dalībvalstīm. Līgums ir jāratificē, jāpieņem vai jāapstiprina.

2. Pēc Līguma stāšanās spēkā, pamatojoties uz 16.panta 1.punktu, ikviena Helsinku konvencijas dalībvalsts var tam pievienoties.

3. Ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenti nododami glabāšanai Somijas valdībai.

 

16.pants

Līguma stāšanās spēkā un darbības ilgums

 

1. Šis Līgums stājas spēkā pēc 30 dienām, kopš glabāšanai nodots trešais ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokuments.

2. Attiecībā uz valsti, kura ratificējusi, pieņēmusi vai apstiprinājusi to pēc tam, vai pievienojusies tam vēlāk, šis Līgums stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments nodots Depozitārijam.

3. Šī Līguma darbība izbeidzas, ja izbeidzas Helsinku konvencijas darbība.

 

17.pants

Izstāšanās

 

Jebkurā laikā pēc 2 gadu beigām kopš šī Līguma Pusei spēkā stāšanās šī Puse var izstāties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Depozitārijam. Izstāšanās stājas spēkā pēc 1 gada no dienas, kad Depozitārijs saņēmis paziņojumu par izstāšanos, vai pēc cita, ilgāka laika, kas var tikt minēts izstāšanās paziņojumā.

 

18.pants.

Depozitārijs

 

Somijas valdība, darbodamās kā Depozitārijs,

 

a)     informē visas Puses un Izpildsekretāru par:

(i)       parakstīšanu;

(ii)     ikvienu deponēto ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās  dokumentu;

(iii)   ikvienu datumu, kad šis Līgums stājas spēkā;

(iv)  ikvienu paziņojumu par izstāšanos un par dienu, kad šāda izstāšanās stājas spēkā;

(v)    ikvienu rīcību vai paziņojumu, kas skar šo Līgumu.

b)      nogādā apstiprinātas šī Līguma kopijas Helsinku konvencijas līgumslēdzējām pusēm un Komisijas Izpildsekretāram.

 

TAM PIEKRIŠANU APLIECINOT, apakšā parakstījušies, būdami tam atbilstoši pilnvaroti, parakstījuši šo Līgumu.

 

PARAKSTĪTS Helsinkos, šajā tūkstoš deviņsimt deviņdesmit astotā gada februāra otrajā dienā, vienā autentiskā eksemplārā angļu valodā, kuru glabās Somijas valdība.

 


PIELIKUMS  A

 

Uzvārds:

Vārds:

Dzimšanas datums:

Valsts pilsonis:

Pases No.___________, izdota__________izdevis____________

 

 

Ar šo apliecinu, pamatojoties uz 1998.g.2.februāra Līguma par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm 7.pantu, ka šajā dokumentā minētā persona veic oficiālu uzdevumu Baltijas jūras vides aizsardzības komisijā laikā no _____līdz ___________sekojošās valstīs, kuras ir 1974.g. 22.marta* Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencijas dalībvalstis.

 

Ar šo Baltijas jūras vides aizsardzības komisija lūdz visus, uz ko tas varētu attiekties, šajā dokumentā minētai personai

-         atļaut iebraukt un izbraukt bez aizkavēšanas un  šķēršļiem,

-         nepieciešamības gadījumā sniegt visu nepieciešamo tiesisko palīdzību un aizsardzību.

 

Šis dokuments neaizstāj iebraukšanai vai izbraukšanai nepieciešamos ceļojuma dokumentus.

 

Izdota(kur)_________(kad)_____________(kas izdevis)_______________

 

 

Paraksts:_________________

Ieņemamais amats:___________

 

____________________

* Datums tiks nomainīts pret 1992.g.9.aprīli, kad spēkā stāsies 1992.g. Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencija un aizstās 1974.g.konvenciju.

 

 

 

 

 

Vides ministrs

 

Valsts sekretārs

Par politikas dokumentiem atbildīgā amatpersona

 

Juridiskā departamenta direktore

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

R.Vējonis

G.Puķītis

M.Klismets

A.Stašāne

V.Puriņš

Dz.Hadoņina

 

 

06092005  15:30

1768

Dzidra Hadoņina

7026556, Dzidra.Hadonina@vidm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

AGREEMENT

 

between the Governments of the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Federal Republic of Germany, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Poland, the Russian Federation and the Kingdom of Sweden on the Privileges and Immunities of the Baltic Marine Environment Protection Commission

 

 

The Parties to this Agreement,

 

Having regard to the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1974 and the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992;

 

Taking note that the Baltic Marine Environment Protection Commission has concluded an Agreement on the Office and the Privileges and Immunities of the Commission with the Government of Finland on 5 May 1980;

 

Confirming that the aim of this Agreement is to facilitate and ensure the efficient functions of the Baltic Marine Environment Protection Commission in Helsinki;

 

Have agreed as follows:

 

 

Article 1

Definitions

 

For the purposes of this Agreement:

 

a) "Helsinki Convention" means the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1974 or the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992, whichever is in force;

 

b) "Commission" means the Baltic Marine Environment Protection Commission in Helsinki established pursuant to the Helsinki Convention;

 

c) "Party to the Helsinki Convention" means a Contracting Party to the Helsinki Convention;

 

d) "Host Agreement" means the Agreement between the Government of Finland and the Baltic Marine Environment Protection Commission on the Office and the Privileges and Immunities of the Commission;

 

e) "Representatives" means representatives of the Parties to the Helsinki Convention and in each case means heads of delegations and members of the delegations;

 

f) "Staff Member" means the Executive Secretary and any person employed permanently by the Commission and subject to its staff regulations and stationed in Finland;

 

g)"Expert on mission" means a person other than a staff member appointed to carry out a specific task for or on behalf of the  Commission;

 

h) "Official functions" means activities carried out by the Commission in pursuance of its purpose as defined in the Helsinki Convention and includes its administrative activities;

 

i) "Archives" include all manuscripts, correspondence, documents, photographs, films, optical and magnetic recordings, data recordings, graphic presentations and computer programmes, belonging to or held by the Commission;

 

j) "Property" means anything that can be the subject of a right of ownership, including contractual rights and movable and immovable property.

 

 

Article 2

Juridical Personality of the Commission

 

The Commission shall have the juridical personality necessary for the realisation of its purposes, operations and activities. It shall, in particular, have the capacity to enter into contracts, to acquire and dispose of immovable and movable property, and to institute legal proceedings.

 

 

Article 3

Immunity of the Commission from Execution

 

All property and assets of the Commission, wherever located, shall be immune from any search, restraint, requisition, seizure, confiscation, expropriation, sequestration or execution, whether by executive, administrative or judicial action, except in respect of:

 

a) a civil action for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to, or operated on behalf of the Commission, or in respect of a traffic offence involving such means of transport;

 

b) a counter-claim directly connected with judicial proceedings initiated by the Commission.

 

 

Article 4

Inviolability of Archives

 

The archives of the Commission shall be inviolable wherever located.

 

 

Article 5

Exemption from Taxes and Duties

 

1. Within the scope of its official functions, the Commission and its property and income shall be exempt from all national direct and other taxes or duties not normally incorporated in the price of goods or services. However, it is understood that the Commission will not claim exemption from taxes which are in fact no more than charges for public utility services.

 

2. If the Commission, within the scope of its official functions, acquires goods or uses services of substantial value, and if the price of these goods or services includes taxes or duties, the Party shall, whenever possible, take appropriate measures to remit or reimburse the amount of such taxes or duties.

 

3. No exemption shall be accorded in respect of goods acquired by, or services provided to the Commission for the personal benefit of staff members, unless laws or other regulations of the Party concerned allow it.

 

 

Article 6

Funds, Currency and Securities

 

The Commission may receive and hold any kind of funds, currency or securities and dispose of them freely for any of its official functions. It may hold accounts in any State to the extent required to meet its obligations.

 

Article 7

Immunity of Staff Members

 

1. The staff members shall, when travelling on official duty, be accorded:

 

a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of personal luggage;

 

b)immunity from legal process in respect of words spoken or written or acts done in the performance of official functions for the Commission;

 

c)inviolability of all papers and documents relating to the work for which he or she is engaged by the Commission;

 

d)facilities in respect of currency or exchange regulations as necessary for the effective exercise of his or her functions.

 

No immunity from legal process shall apply in case of a motor traffic offence committed by a staff member, or in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by such person.

 

2. The Commission may issue an Identity Card to persons travelling on official duty for the Commission. The document, which will not substitute ordinary travel documents, will be issued in accordance with the form set out in Annex A and will entitle the bearer to the treatment specified therein.

 

 

Article 8

Tax Exemptions of Staff Members

 

Salaries and emoluments paid by the Commission to staff members shall be exempt from income tax from the date upon which such staff members have begun to be liable for a tax imposed on their salaries by the Commission for the latter's benefit. Parties may take these salaries and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied to income from other sources.

 

Parties are not required to grant exemption from income tax in respect of pensions and annuities paid to former staff members.

 

 

Article 9

Representatives of the Parties to the Helsinki Convention

 

1. Representatives of the Parties to the Helsinki Convention shall enjoy, while exercising their official functions and in the course of their journeys to and from meetings, held under the auspices of the Commission, the following privileges and immunities:

 

a) immunity from any form of arrest or detention pending trial;

 

b) immunity from legal process, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immunity in the case of a traffic offence committed by a representative, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him or her;

 

c) inviolability of all their official papers;

 

d) the same facilities in respect of currency and exchange control as is accorded to diplomatic agents of foreign states on temporary official missions;

 

e) the same facilities in respect of customs as regards their personal luggage as is accorded to diplomatic agents of foreign states on temporary official missions.

 

2. The provisions of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Helsinki Convention and its representatives. Further, the provisions of sub-paragraphs (a), (d) and (e) of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Helsinki Convention and its nationals or permanent residents.

 

 

Article 10

Experts on Mission for the Commission

 

1. Experts on Mission for the Commission shall enjoy, while exercising their official functions and in the course of their journeys to and from meetings, held under the auspices of the Commission, the following privileges and immunities:

 

a) immunity from any form of arrest or detention pending trial;

 

b) immunity from legal process, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immunity in the case of a traffic offence committed by an expert, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him or her;

 

c) inviolability for all their official papers;

 

d) the same facilities in respect of currency and exchange control as is accorded to diplomatic agents of foreign states on temporary official missions;

 

e) the same facilities in respect of customs as regards their personal luggage as is accorded to diplomatic agents of foreign states on temporary official missions.

 

2. The sub-paragraphs (a), (d) and (e) of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Helsinki Convention and experts of the same nationality as the Party concerned or having permanent residence in that country.

 

 

Article 11

Waiver

 

1. The privileges and immunities provided for in this Agreement are not granted for the personal benefit of individuals but for the efficient performance of the official functions of the Commission.

 

2. If, in the opinion of the authorities listed below, privileges and immunities are likely to impede the course of justice, and in all cases where they may be waived without prejudice to the purposes for which they have been accorded, these authorities have the right and duty to waive such privileges and immunities:

 

a) the Parties in respect of their representatives;

 

b) the Commission in respect of the Executive Secretary;

 

c) the Executive Secretary in respect of staff members and experts on mission;

 

d) the meeting of the Commission convened, if necessary in extraordinary session, in respect of the Commission.

 

 

Article 12

Facilitation of Procedures

 

Upon the invitation issued by the Executive Secretary on behalf of the Commission the Parties to the Agreement shall take all appropriate measures to facilitate the entry of representatives, staff members and experts on missions, free of charge and without delay, to the meetings of the Commission or its subsidiary bodies called to be held in their countries.

 

 

 

Article 13

Settlement of Disputes

 

Disputes arising between the Parties related to the application and interpretation of this Agreement shall be solved through diplomatic channels.

 

 

Article 14

Relationship to the Host Agreement

 

In the event of a possible conflict between a provision of this Agreement and a provision of the Host Agreement, the provision of the Host Agreement shall prevail.

              

                                                 

Article 15

Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession

 

1. This Agreement shall be open for signature by all States Parties to the Helsinki Convention. The Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval.

 

2. After the Agreement has entered into force in accordance with Article 16, paragraph 1, any State Party to the Helsinki Convention may accede to it.

 

3. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Government of Finland.

 

 

Article 16

Entry into Force and Duration of the Agreement

 

1. This Agreement shall enter into force 30 days after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval.

 

2. For a State Party ratifying, accepting or approving it subsequently, or acceding to it, this Agreement shall enter into force 30 days after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

 

3. This Agreement shall cease to be in force if the Helsinki Convention ceases to be in force.

 

 

            

Article 17

Withdrawal

 

At any time after two years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Agreement by giving written notice to the Depositary. The withdrawal shall take effect upon the expiry of one year from the date of receipt of the notice by the Depositary or on such later date as may be specified in the notice of withdrawal.

 

 

Article 18

Depositary

 

The Government of Finland, acting as the Depositary, shall:

 

a) notify all Parties and the Executive Secretary of the Commission of:

(i)                  the signatures;

 

(ii)                 the deposit of any instrument of

                               ratification, acceptance, approval or

                               accession;

            

(iii)                any date of entry into force of this

                               Agreement;

 

(iv)                any notification of withdrawal and

                               the date on which such withdrawal

                               takes effect;

 

             (v)             any other act or notification

                               relating to this Agreement.

 

b)  transmit certified copies of this Agreement to the Parties to the Helsinki Convention and to the Executive Secretary of the Commission.

 

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

 

DONE at Helsinki, this 2nd day of February 1998 in a single authentic copy in the English language which shall be deposited with the Government of Finland.

 

 


 

ANNEX   A

 

 

 

 

 

Surname:

First Name:

Date of Birth:

National of:

Holder of passport no. ______________, issued on ______________ by _____________.

 

It is hereby certified, in accordance with Article 7 of the Agreement on the Privileges and Immunities of the Baltic Marine Environment Protection Commission of  2 February, 1998 that the person identified in the present document is conducting official business for the Baltic Marine Environment Protection Commission during the period from _____ to ____ in the following States which are Contracting Parties to the Convention of the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area of 22 March 1974[1]:

 

The Baltic Marine Environment Protection Commission hereby requests all whom it may concern that the person identified herein

 

- be allowed to pass without delay or hindrance,

- in case of need be accorded all necessary lawful assistance and protection.

 

This document does not replace travel documents required for entry or exit.

 

Issued in ______ on ________ by _______.

 

 

Signature:                ____________

Title:      _____________

 

 

Vides ministrs

 

Valsts sekretārs

Par politikas dokumentiem atbildīgā amatpersona

 

Juridiskā departamenta direktore

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

R.Vējonis

G.Puķītis

M.Klismets

A.Stašāne

V.Puriņš

Dz.Hadoņina

 

 

 

06092005  15:30

2339

Dzidra Hadoņina

7026556, Dzidra.Hadonina@vidm.gov.lv

 

 

 

 

Likumprojekta “Par Līgumu starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm” anotācija

 

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik spēkā ir 1980.gada 5.maijā parakstītais Uzņēmējas valsts Līgums starp Baltijas jūras vides aizsardzības komisiju (turpmāk - Helsinku komisiju) un Somijas valdību par Komisijas biroju un privilēģijām un imunitātēm, kurš  arī turpmāk paliks spēkā, jo attiecas tikai uz Komisijas biroju (HELCOM sekretariātu). Līgums starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm, kuru Latvija vēstnieka līmenī parakstīja 1998.gada 2.februārī.

Saskaņā ar Ārlietu ministrijā saņemto Somijas Ārlietu ministrijas 2004.gada 25.oktobra cirkulāro notu, Latvija ir viena no trim Līguma parakstītājām valstīm, kura to vēl nav ratificējusi.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Līgums starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm, atšķirībā no 1980.g.5.maija līguma, bez Komisijas privilēģijām un imunitātēm nosaka arī Komisijas juridisko statusu, tās imunitāti pret jurisdikciju, kā arī Līgumslēdzēju pušu pārstāvju un Komisijas personāla locekļu juridisko statusu, privilēģijas un imunitāti, kā arī nodokļu atvieglojumu piemērošanu visās konvencijas dalībvalstīs. Likumprojekta mērķis ir veicināt un nodrošināt Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas ekspertu efektīvu savu oficiālo funkciju īstenošanu visu konvencijas dalībvalstu teritorijās.

 

3. Cita informācija

 

Nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

 un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Latvija kā Helsinku komisijas dalībvalsts aktīvi piedalās tās darbā un, ieviešot Helsinku konvencijas un Helsinku komisijas rekomendāciju prasības, nodrošina labāku vides kvalitāti visā Baltijas jūras reģionā, kā arī piesaista papildus investīcijas Latvijas vides sektorā.

5. Cita informācija

 

Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

 

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

 

 

Kārtējais

gads

 

 

Nākamie trīs gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Papildu izdevumi no valsts un pašvaldību budžeta nav paredzēti.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildu normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

 

Nav.

 

 

 

V. Kādām Latvijas Starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Noteikumu projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

LR Saeima ratificēja Helsinku konvenciju par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību (1974.g., 1992.g.) 1994.gadā, pieņemot 1994.g. 3.marta likumu “Par 1974.g. un 1992.g. Helsinku konvencijām”.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

LR Saeima ratificēja Helsinku konvenciju par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību (1974.g., 1992.g.) 1994.gadā, pieņemot 1994.g. 3.marta likumu “Par 1974.g. un 1992.g. Helsinku konvencijām”. Pievienojoties Starpvaldību līgumam par Helsinku komisijas privilēģijām un imunitātēm, Latvija izpildīs saistības, kas izriet no dalības Baltijas jūras vides aizsardzības komisijā (Helsinku komisija, HELCOM).

 

4. Atbilstības izvērtējums

1. tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

 

 

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

 

Atbilstības pakāpe (atbilst / neatbilst)

 

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

Nav

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav veiktas.

3.Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Starpvaldību līgumu par Helsinku komisijas privilēģijām un imunitātēm izstrādāja īpaši izveidota darba grupa Komisijas ietvaros, kurā piedalījās visu Līgumslēdzēju pušu, t.sk. Latvijas pārstāvji. Līguma teksts pirms tā parakstīšanas tika saskaņots un 1996.- 1997.gadā atzinumi saņemti no LR Tieslietu, Finansu un Ārlietu un ministrijām.

 

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiks radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ievietos VIDM  interneta mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības vispārējā administratīvā procesa noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 

 

Nav.

 

 

 

Ministrs                                                                          R. Vējonis

 

 

 

 

Valsts sekretārs

 

 

 

 

Par politikas

dokumentiem

atbildīgā

amatpersona

 

Juridiskā departamenta direktora p.i.

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

G.Puķītis

M.Klismets

G.Gailis

J.Kovals

Dz.Hadoņina

 

 

23.08.2005    10:34

914

Dz.Hadoņina

7026556, Dzidra.Hadonina@vidm.gov.lv

  The date  will be replaced by 9 April 1992 when the Convention of the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992, comes into force and replaces the Convention of 1974.