Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "1,22" ar skaitli "1,30";

aizstāt otrās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "0,61 lats" ar skaitli un vārdu "0,65 lati";

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "1,22 lati" ar skaitli un vārdu "1,30 latu".

 

2. Aizstāt 13.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā skaitli "13" ar skaitli "14".

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

ekonomikas ministrs

A.K.Kariņš

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Padomes direktīvu, kas nosaka minimālās akcīzes nodokļa likmes, nosacījumiem valstīm, kas nav piesaistījušas savu nacionālo valūtu pie eiro, katru gadu ir jākoriģē nacionālās akcīzes nodokļa likmes nacionālajā valūtā, lai tās atbilstu direktīvās noteiktajām likmēm eiro. Pārrēķinot nodokļa likmes nacionālajā likumdošanā, tiek ņemts vērā oficiālais eiro kurss oktobra pirmajā darba dienā, kas ir publicēts “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”, un šis kurss tiek ņemts vērā, salīdzinot nodokļu līmeņa atbilstību direktīvu prasībām nākamā kalendārā gada 1.janvārī. Nacionālās nodokļa likmes nav jāmaina, ja nepieciešamais nacionālo nodokļa likmju palielinājums nepārsniedz 5 EUR vai 5%, neatkarīgi no tā, kura summa ir mazāka.

Pēdējo reizi Latvijas akcīzes nodokļa likmju salīdzināšana ar direktīvās noteiktajām minimālajām likmēm tika veikta, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas noteikto eiro/lata kursu 2004.gada 1.oktobrī, un attiecīgās izmaiņas likumā “Par akcīzes nodokli” stājās spēkā 2005.gada 1.janvārī. Ar 2005.gada 1.janvāri lats ir piesaistīts eiro, un eiro/lata svārstības ir salīdzinoši nelielas. Taču no 2004.gada 1.oktobra, kad atbilstoši direktīvu nosacījumiem tika veikts pēdējais akcīzes nodokļa pārrēķins, līdz 2005.gada 1.janvārim, kad lats tika piesaistīts eiro, eiro/lata valūtas kurss turpināja augt, un starpība starp Latvijas nodokļa likmēm un direktīvās noteiktajām nodokļa likmēm atsevišķām akcīzes precēm – alum un smēķējamai tabakai – ir izveidojusies lielāka par pieļaujamo (5%). Līdz ar to šīm akcīzes precēm ir nepieciešams paaugstināt akcīzes nodokļa likmes.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.53 13.§ 4.punkts), akcīzes nodokļa likmju salīdzināšana un likmju pārskatīšana attiecībā uz naftas produktiem netika veikta.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz precizēt akcīzes nodokļa likmes alum un smēķējamai tabakai atbilstoši Padomes direktīvu noteikumiem, ņemot vērā eiro/lata kursa svārstības. Akcīzes nodokļa likmes ir precizētas, ņemot vērā eiro/lata kursu 2005.gada 3.oktobrī (EUR/LVL = 0,6961), kas ir publicēts “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”.

3. Cita informācija

Nav.

 

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Tā ka akcīzes nodokļa likmju paaugstinājums alum un smēķējamai tabakai ir salīdzinoši neliels, tiek prognozēts, ka likmju kāpums neatstās būtisku ietekmi uz makroekonomisko vidi.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tā ka akcīzes nodokļa likmju paaugstinājums alum un smēķējamai tabakai ir salīdzinoši neliels, tiek prognozēts, ka likmju kāpums neatstās būtisku ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojektam nav ietekmes uz sociālo vidi.

4. Ietekme uz vidi

Nav.

5. Cita informācija

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

 

2005

2006

2007

2008

 

1.     Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

+727,6

+727,6

+727,6

+727,6

2.     Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3.     Finansiālā ietekme

-

+727,6

+727,6

+727,6

+727,6

4.     Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Kompensējošie pasākumi nav nepieciešami.

5.     Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Papildus ieņēmumi budžeta ieņēmumos plānoti no akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa.

2006. gadā un turpmākajos gados papildus ieņēmumi tiek pieņemti kā starpība starp prognozētajiem ieņēmumiem, ņemot vērā normatīvā akta ietekmi, un prognozētajiem ieņēmumiem, neņemot vērā normatīvā akta ietekmi.

2006. un turpmākajos gados netiek ņemtas vērā patēriņa izmaiņas salīdzinājumā ar 2005. gadu.

6.     Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav.

2. Cita informācija

Nav.

 

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekta normas atbilst ES sekundāro tiesību aktu prasībām. ES paredz harmonizēt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem.

Likumprojekts atbilst Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīvas 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu, Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīvas 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem, un Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīvas 92/80/EEK par nodokļu saskaņošanu tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, prasībām.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

 

Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīva 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

1.pants (precizētās nodokļa likmes alum)

6.pants

Atbilst

 

 

Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīva 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem

1.pants (precizētā samazinātā akcīzes nodokļa likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum)

4.panta pirmā daļa

Atbilst

 

 

Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīva 92/80/EEK par nodokļu saskaņošanu tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes

2.pants (precizētā akcīzes nodokļa likme smēķējamai tabakai)

3.panta pirmā daļa

Atbilst

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Nav.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav.

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc tā pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un pēc tam arī "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā".

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

Nav

 
 

Finanšu ministrs                                                                          O.Spurdziņš

 

 

 

Valsts sekretāres vietā – valsts sekretāres vietniece

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

S.Zvidriņa
E.Strazdiņa
M.Radeiko
M.Jurušs

 

 

 

06.10.2005 8:43

1012

M.Jurušs 7095530, 7095517

Maris.Juruss@fm.gov.lv