likumprojekts „Grozījumi likumā “Par pašvaldību budžetiem””

Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Grozījumi likumā “Par pašvaldību budžetiem”

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldību budžetiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

 

2. Aizstāt 6.panta otrajā teikumā skaitļus un vārdu “17. un 34.” ar vārdu un skaitli “un 17.”.

 

3. Aizstāt 11.panta otrajā teikumā vārdus “finansu ministrs” ar vārdiem Ministru kabinets".

 

4. Aizstāt 12.pantā vārdus “likumā “Par budžetu un finansu vadību”” ar vārdiem “Likumā par budžetu un finanšu vadību”.

 

5. Aizstāt 16.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā vārdus “finansu ministra” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

 

6. Aizstāt 20.pantā vārdus “pašvaldību uzņēmumu” ar vārdu “kapitālsabiedrību”.

 

7. Aizstāt 25.panta trešajā daļā vārdus “tādiem pašvaldību uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām” ar vārdiem “tādām kapitālsabiedrībām”.

 

8. 26.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Galvojumus pašvaldības var sniegt tikai tām kapitālsabiedrībām, kurās attiecīgās pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz 50 procentus, vai arī vairāku pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai, kurā pašvaldību kapitāla daļu summa pārsniedz 65 procentus.”;

 

izteikt trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) vairāku pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai sniegtā galvojuma apmērs procentuāli atbilst pašvaldības kapitāla daļu skaitam attiecīgajā pamatkapitālā.”

 

9. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Pašvaldības dome (padome) organizē pašvaldības budžeta izpildi, nodrošina nodokļu iekasēšanu un līdzekļu racionālu izlietošanu, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

 

10. Izslēgt VIII nodaļu.

 

11. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Ja saimnieciskā gada laikā pašvaldības apvienojas, jaun­izveidotajai pašvaldībai līdzekļi no valsts budžeta (dotācijas un mērķdotācijas atbilstoši kārtējā gada valsts budžeta likumam), dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi un citi maksājumi, kurus veic Valsts kase, tiek pārskaitīti kā apvienotajām pašvaldībām apstiprināto līdzekļu summa.”

 

12. Izslēgt pārejas noteikumu 2.punktu.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.