Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

18.10.2005

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” (reģ.nr.1369) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

1

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā (atsaucēs uz likuma oficiālajām publikācijām) skaitli ‘’2004’’ ar skaitli ‘’2005’’.

 

Atbalstīt

Atbalstīt

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

I. Likumā lietotie termini

Budžeta finansētas institūcijas - budžeta iestādes, valsts un pašvaldību aģentūras, visi pilnīgi vai daļēji tieši no budžeta finansētie komersanti un organizācijas.

 

1. I nodaļā:

izteikt terminu "Budžeta finansētas institūcijas" šādā redakcijā:

"Budžeta finansētas institūcijas – budžeta iestādes, visi pilnīgi vai daļēji tieši no budžeta finansētie komersanti un organizācijas.";

 

 

 

 

1. I nodaļā:

izteikt terminu "Budžeta finansētas institūcijas" šādā redakcijā:

"Budžeta finansētas institūcijas – budžeta iestādes, visi pilnīgi vai daļēji tieši no budžeta finansētie komersanti un organizācijas.";

Budžeta iestāde - valsts vai pašvaldības iestāde, kurai ar normatīvu aktu piešķirtas noteiktas publiskas varas pilnvaras, lai veiktu valsts vai pašvaldības funkcijas, un kuru pilnīgi finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

 

izteikt terminu "Budžeta iestāde" šādā redakcijā:

"Budžeta iestāde – valsts vai pašvaldības iestāde, kurai ar normatīvu aktu piešķirtas noteiktas publiskas varas pilnvaras valsts vai pašvaldīb as funkciju veikšanai un kuru pilnīgi finansē no valsts vai pašvaldības budžeta, kā arī valsts un pašvaldību aģentūras.";

 

 

 

 

izteikt terminu "Budžeta iestāde" šādā redakcijā:

"Budžeta iestāde – valsts vai pašvaldības iestāde, kurai ar normatīvu aktu piešķirtas noteiktas publiskas varas pilnvaras valsts vai pašvaldības funkciju veikšanai un kuru pilnīgi finansē no valsts vai pašvaldības budžeta, kā arī valsts un pašvaldību aģentūras.";

Tieši no budžeta finansētie komersanti - komersanti, kas saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju saņem finansējumu no valsts budžeta atbilstoši finanšu ministra noteiktajā kārtībā apstiprinātajiem finansēšanas plāniem vai no valsts pārvaldes iestādes kā līdzekļu nodrošinājumu konkrēta valsts pārvaldes uzdevuma izpildei.

izteikt terminu "Tieši no budžeta finansētie komersanti" šādā redakcijā:

"Tieši no budžeta finansētie komersanti – komersanti, kas saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju saņem finansējumu no valsts budžeta atbilstoši apstiprinātajiem finansēšanas plāniem vai no valsts pārvaldes iestādes kā līdzekļu nodrošinājumu konkrētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildei."

 

 

 

 

izteikt terminu "Tieši no budžeta finansētie komersanti" šādā redakcijā:

"Tieši no budžeta finansētie komersanti – komersanti, kas saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju saņem finansējumu no valsts budžeta atbilstoši apstiprinātajiem finansēšanas plāniem vai no valsts pārvaldes iestādes kā līdzekļu nodrošinājumu konkrētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildei."

2.pants. Finanšu vadība

(4) Ministru kabinets nosaka valsts budžeta procesa izpildes nodrošināšanas kārtību, izņemot šā likuma 13.panta trešajā daļā un 36.panta pirmajā daļā noteiktos gadījumus.

2.  2.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

 

 

 

 

2.  2.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

(5) Ministru kabinets nosaka Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un realizācijas kārtību.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets nosaka Valsts investīciju programmas sagatavo­šanas, finansēšanas, īstenošanas un uzraudzības kārtību."

 

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets nosaka Valsts investīciju programmas sagatavo­šanas, finansēšanas, īstenošanas un uzraudzības kārtību."

 5.pants. Valsts budžets

(9) Ministru kabinets izdod noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu.

 

3. Papildināt 5.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets divus mēnešus pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma pieņemšanas izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem un kārtību, kādā nosaka rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi."

 

 

 

 

3. Papildināt 5.pantu ar desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets divus mēnešus pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma pieņemšanas izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem un kārtību, kādā nosaka rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

 

 

 

2

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt likuma 5.pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Ministru kabinets nosaka tiesu sniegto maksas pakalpojumu veidus, samaksas apmēru un kārtību.”

Atbalstīt

Atbalstīt

(11) Ministru kabinets nosaka tiesu sniegto maksas pakalpojumu veidus, samaksas apmēru un kārtību.”

11.pants. Klasifikācija

Lai nodrošinātu budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli un dotu iespēju veikt nepieciešamo analīzi atbilstoši administratīvajām, funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, Ministru kabinets nosaka:

1) budžetu (valsts budžeta un pašvaldību budžetu) ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju;

2) valsts parāda klasifikāciju;

3) vispārējo valdības parāda un institucionālo sektoru klasifikāciju.

4. Aizstāt 11.panta 3.punktā vārdus "vispārējo valdības parāda" ar vārdiem "vispārējās valdības parāda".

 

 

3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

 

 

Atbalstīt

 

13.pants. Valsts noslēpumi (slepenie izdevumi)

(3) Slepeno izdevumu revīzija tiek veikta saskaņā ar noteikumiem, kurus kopīgi izdevuši finanšu ministrs un Valsts kontrole.

 

4

Publisko izdevumu un revīzijas komisija

Papildināt likumprojektu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

“Izslēgt 13.panta trešo daļu.”

Atbalstīt

Atbalstīt

4. Izslēgt 13.panta trešo daļu.

14.pants. Informācijas par budžetu pieejamība

(3) Lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas un pašvaldības līdz nākamā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ministru kabinets nosaka gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību.

5. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas un pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par gada publiskā pārskata pieņemšanu un iespēju iepazīties ar pilnu tā tekstu. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas gada publiskos pārskatus publicē savā mājaslapā internetā. Pašvaldības gada publiskos pārskatus iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā, kā arī publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā vai atsevišķā sabiedrībai pieejamā izdevumā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata saturu un sagatavošanas kārtību.”

 

 

 

 

5. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas un pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par gada publiskā pārskata pieņemšanu un iespēju iepazīties ar pilnu tā tekstu. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas gada publiskos pārskatus publicē savā mājaslapā internetā. Pašvaldības gada publiskos pārskatus iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā, kā arī publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā vai atsevišķā sabiedrībai pieejamā izdevumā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata saturu un sagatavošanas kārtību.”

17.pants. Budžeta pieprasījumu sastādīšanas instrukcija

(1) Finanšu ministrs izdod budžeta pieprasījumu izstrādāšanas instrukciju un informē ministrijas un citas centrālās valsts iestādes par vidēja termiņa izdevumu plānošanas pamatprincipiem un vidēja termiņa ekonomiskās situācijas prognozi.

(2) Budžeta pieprasījumu sastādīšanas instrukcija var noteikt finanšu ierobežojumus, kas jāievēro, gatavojot budžeta aprēķinus.

6. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Budžeta pieprasījumu izstrādāšana

Finanšu ministrs informē ministrijas un citas centrālās valsts iestādes par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem, vidējā termiņa izdevumu plānošanas pamatprincipiem un vidējā termiņa ekonomiskās situācijas prognozi, kā arī par finanšu ierobežojumiem, kas jāievēro, sagatavojot budžeta aprēķinus."

 

 

 

 

6. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Budžeta pieprasījumu izstrādāšana

Finanšu ministrs informē ministrijas un citas centrālās valsts iestādes par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem, vidējā termiņa izdevumu plānošanas pamatprincipiem un vidējā termiņa ekonomiskās situācijas prognozi, kā arī par finanšu ierobežojumiem, kas jāievēro, sagatavojot budžeta aprēķinus."

18.pants. Budžeta pieprasījumu sastāvs

(1) Budžeta pieprasījumos:

9) iesniedz citus valsts budžeta finansētas institūcijas finanšu darbības rādītājus saskaņā ar finanšu ministra izdoto budžeta pieprasījuma izstrādāšanas instrukciju.

7.  18.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) iesniedz citus valsts budžeta finansētas institūcijas finanšu darbības rādītājus saskaņā ar budžeta pieprasījuma izstrādāšanas pamatprincipiem.";

 

 

 

 

7.  18.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) iesniedz citus valsts budžeta finansētas institūcijas finanšu darbības rādītājus saskaņā ar budžeta pieprasījuma izstrādāšanas pamatprincipiem.";

(3) Budžeta finansētas institūcijas, kas tieši saņem valsts budžeta dotāciju, izstrādā valsts budžeta pieprasījumu saskaņā ar finanšu ministra izdoto budžeta pieprasījuma izstrādāšanas instrukciju.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Budžeta finansētas institūcijas, kas tieši saņem valsts budžeta dotāciju, izstrādā valsts budžeta pieprasījumu saskaņā ar budžeta pieprasījuma izstrādāšanas pamatprincipiem."

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Budžeta finansētas institūcijas, kas tieši saņem valsts budžeta dotāciju, izstrādā valsts budžeta pieprasījumu saskaņā ar budžeta pieprasījuma izstrādāšanas pamatprincipiem."

24.pants. Izdevumi, kurus paredz likums

(2) Vienīgi Valsts kase var piešķirt asignējumus tādiem izdevumiem, kas noteikti apropriācijas kārtībā saskaņā ar likumu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izstrādātiem finansēšanas plāniem.

8. Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts kase piešķir asignējumus izdevumiem saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju un nodrošina to izpildi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

8. Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts kase piešķir asignējumus izdevumiem saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropri āciju un nodrošina to izpildi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

29.pants. Uzskaite

(2) Budžeta iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kārto grāmatvedības uzskaiti, ievērojot Ministru kabineta apstiprinātās pamatlīdzekļu nolietojuma normas un pielietošanas nosacījumus. Ministru kabinets izdod budžetu finanšu uzskaites noteikumus.

9. Izslēgt 29.panta otrās daļas otro teikumu.

 

 

 

 

 

9. Izslēgt 29.panta otrās daļas otro teikumu.

 

30.pants. Pārskati un ziņojumi Valsts kasei

(3) Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz Valsts kasei gada pārskatu, kam pievienots Valsts kontroles atzinums par gada pārskata sastādīšanas pareizību, līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.maijam.

 

5

Publisko izdevumu un revīzijas komisija

Papildināt likumprojektu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 30.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz Valsts kasei gada pārskatu līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.maijam. Ministrijas un centrālās valsts iestādes gada pārskatam pievieno Valsts kontroles atzinumu par gada pārskata sastādīšanas pareizību. Pašvaldības gada pārskatam pievieno zvērināta revidenta ziņojumu.””

Atbalstīt

Atbalstīt

10. Izteikt 30.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz Valsts kasei gada pārskatu līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.maijam. Ministrijas un centrālās valsts iestādes gada pārskatam pievieno Valsts kontroles atzinumu par gada pārskata sastādīšanas pareizību. Pašvaldības gada pārskatam pievieno zvērināta revidenta ziņojumu.”

31.pants. Saimnieciskā gada pārskats

(1) Ministru kabinets iesniedz Saeimai saimnieciskā gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli) attiecīgajā saimnieciskajā gadā.

(2) Saimnieciskā gada pārskats ietver:

1) visu valsts budžeta norēķinu gada slēguma bilances salīdzinājumā ar iepriekšējā gada bilancēm;

2) pārskatu par ieņēmumiem un izdevumiem visos valsts budžeta norēķinos salīdzinājumā ar valsts budžeta apropriāciju un iepriekšējā gada ieņēmumiem un izdevumiem kopā ar pielikumu par ieņēmumu atlikumiem saskaņā ar 27.pantu;

3) pārskatu par izdevumiem sakarā ar neparedzētiem gadījumiem gada laikā (saskaņā ar 12.pantu);

4) salīdzinājuma tabulu, kas parāda:

a) neatmaksāto valsts parādu un maksājumus, kas saskaņā ar parāda saistībām veikti kārtējā gadā un pēdējos trijos gados,

b) ikgadējās parāda saistības attiecībā uz pieciem turpmākajiem gadiem;

5) neatmaksāto valsts parādu, valsts ņemto aizņēmumu un doto aizdevumu pilnīgu sarakstu;

6) pārskatu par valsts vārdā izsniegtajiem galvojumiem, kā arī darījumiem sakarā ar valsts galvojumu saistībām;

7) pārskatu par finanšu ministra veiktajām investīcijām šā likuma 34.panta kārtībā;

8) pašvaldību budžetu izpildes kopsavilkumu un konsolidētā kopbudžeta izpildes pārskatu;

9) citus paskaidrojumus, kurus finanšu ministrs atzīst par nepieciešamiem.

10. Papildināt 31.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu ministrija līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.novembrim iesniedz Ministru kabinetam Valsts ieņēmumu dienesta apkopoto informāciju par valsts un pašvaldību nodokļu un nodevu ieņēmumiem, nodokļu parādiem un nesaņemtajām nodokļu summām, kas piešķirtas komersantiem saskaņā ar nodokļu likumos noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem."

6

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 31.panta trešajā daļā vārdus ‘’un nesaņemtajām nodokļu summām, kas piešķirtas komersantiem saskaņā ar nodokļu likumos noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem’’ ar vārdiem ‘’kā arī nesaņemtajām nodokļu summām, kas izveidojušās nodokļu maksātājiem likumos noteikto nodokļu atvieglojumu piemērošanas rezultātā’’.

 

Atbalstīt

Atbalstīt

11. Papildināt 31.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu ministrija līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.novembrim iesniedz Ministru kabinetam Valsts ieņēmumu dienesta apkopoto informāciju par valsts un pašvaldību nodokļu un nodevu ieņēmumiem, nodokļu parādiem kā arī nesaņemtajām nodokļu summām, kas izveidojušās nodokļu maksātājiem likumos noteikto nodokļu atvieglojumu piemērošanas rezultātā."

34.pants. Valsts budžeta naudas līdzekļu ieguldīšana

(1) Finanšu ministrs naudas vadības ietvaros, izmantojot naudas līdzekļus, kas atrodas Valsts kases budžeta kontos, var ieguldīt valsts vērtspapīru vai depozītu veidā uz tādiem termiņiem un ar tādiem noteikumiem, kādus viņš atzīst par pieņemamiem, kā arī likvidēt šādus ieguldījumus, lai nodrošinātu valsts budžeta izpildi.

(2) Finanšu ministrs nosaka kārtību, kādā veicama šā panta pirmajā daļā noteiktā valsts budžeta līdzekļu ieguldīšana un saņemto procentu ieskaitīšana valsts pamatbudžetā.

(3) Valsts budžeta izpildītājiem attiecībā uz speciālo budžetu, ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politiku instrumentiem ir tiesības noslēgt vienošanos ar Valsts kasi par speciālā budžeta, ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļu atlikuma ieguldīšanu depozītu veidā, kā arī ieguldīt šo līdzekļu atlikumu Latvijas valsts vērtspapīros.

11. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Valsts budžeta naudas līdzekļu ieguldīšana

(1) Finanšu ministrs naudas vadības ietvaros var ieguldīt Valsts kases budžeta kontos esošos līdzekļus fiksēta ienākuma vērtspapīru vai noguldījumu veidā uz tādiem termiņiem un ar tādiem noteikumiem, kādus viņš atzīst par pieņemamiem, likvidēt šādus ieguldījumus, lai nodrošinātu valsts budžeta izpildi, kā arī izmantot naudas vadības ietvaros atvasinātos finanšu instrumentus.

(2) Budžeta izpildītājiem attiecībā uz pašvaldību budžetu, speciālo budžetu, ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politiku instrumentiem ir tiesības noslēgt vienošanos ar Valsts kasi par pašvaldību budžetu līdzekļu, speciālā budžeta, ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļu atlikuma ieguldīšanu noguldījumu veidā, kā arī ieguldīt šo līdzekļu atlikumu Latvijas valsts vērtspapīros."

 

 

 

 

12. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Valsts budžeta naudas līdzekļu ieguldīšana

(1) Finanšu ministrs naudas vadības ietvaros var ieguldīt Valsts kases budžeta kontos esošos līdzekļus fiksēta ienākuma vērtspapīru vai noguldījumu veidā uz tādiem termiņiem un ar tādiem noteikumiem, kādus viņš atzīst par pieņemamiem, likvidēt šādus ieguldījumus, lai nodrošinātu valsts budžeta izpildi, kā arī izmantot naudas vadības ietvaros atvasinātos finanšu instrumentus.

(2) Budžeta izpildītājiem attiecībā uz pašvaldību budžetu, speciālo budžetu, ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politiku instrumentiem ir tiesības noslēgt vienošanos ar Valsts kasi par pašvaldību budžetu līdzekļu, speciālā budžeta, ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļu atlikuma ieguldīšanu noguldījumu veidā, kā arī ieguldīt šo līdzekļu atlikumu Latvijas valsts vērtspapīros."

36.pants. Aizņēmuma vai aizdevuma pilnvarojums

(1) Tikai finanšu ministrs drīkst kārtot valsts aizņēmumu vai aizdevumu lietas gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajos ietvaros. Finanšu ministrs:

1) pārstāv valsti visos aizņēmuma vai aizdevuma līgumos vai, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, pilnvaro citu personu parakstīt šos līgumus;

2) pilnvaro atbildīgo institūciju glabāt dokumentu oriģinālus un visu valsts vārdā noslēgto aizņēmuma un aizdevuma līgumu un valsts vārdā sniegto galvojumu reģistrus, kā arī neparedzētu apstākļu radīto parādu saistību reģistrus;

3) (izslēgts ar 20.12.2004. likumu);

4) periodiski dara zināmus sabiedrībai valsts vārdā noslēgto līgumu noteikumus attiecībā uz aizņēmumiem naudas vai kapitāla tirgū;

5) saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību dzēš valsts aizdevumus.

12.  36.panta pirmajā daļā:

izteikt ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts aizņēmumu vai aizdevumu lietas, darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī citus darījumus valsts parāda vadības ietvaros saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu, ārvalstu finanšu institūciju aizdevuma līgumu nosacījumiem, kā arī pamatojoties uz finanšu tirgus resursu izmaksām, kārto finanšu ministrs.";

 

izslēgt 1.punktā vārdus "pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu".

 

 

 

 

13.  36.panta pirmajā daļā:

izteikt ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts aizņēmumu vai aizdevumu lietas, darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī citus darījumus valsts parāda vadības ietvaros saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu, ārvalstu finanšu institūciju aizdevuma līgumu nosacījumiem, kā arī pamatojoties uz finanšu tirgus resursu izmaksām, kārto finanšu ministrs.";

 

izslēgt 1.punktā vārdus "pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu".

37.pants. Galvojumi

(1) Tikai finanšu ministram ir tiesības valsts vārdā gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros Valsts investīciju programmas projektu un komercdarbības atbalsta programmu īstenošanai, kā arī studiju un studējošo kreditēšanai sniegt galvojumus, kas uzliek saistības valsts līdzekļiem, ar noteikumu, ka:

1) viņš ir saņēmis no attiecīgās ministrijas un izskatījis galvojuma sniegšanai nepieciešamo pamatojumu un saistības ar ierosinātajiem vai jau esošajiem galvojumiem;

2) izdevumi, kas rodas sakarā ar šo galvojuma saistību izpildi, tiek attiecināti uz valsts parādu.

13.  37.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tikai finanšu ministram ir tiesības valsts vārdā gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros sniegt galvojumus, kas uzliek saistības valsts līdzekļiem, ar noteikumu, ka:

1) viņš ir saņēmis no attiecīgās ministrijas un izskatījis galvojuma sniegšanai nepieciešamo pamatojumu un saistības ar ierosinātajiem vai jau esošajiem galvojumiem;

2) izdevumi, kas rodas sakarā ar šo galvojumu saistību izpildi, tiek attiecināti uz valsts parādu.";

 

 

 

 

14.  37.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tikai finanšu ministram ir tiesības valsts vārdā gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros sniegt galvojumus, kas uzliek saistības valsts līdzekļiem, ar noteikumu, ka:

1) viņš ir saņēmis no attiecīgās ministrijas un izskatījis galvojuma sniegšanai nepieciešamo pamatojumu un saistības ar ierosinātajiem vai jau esošajiem galvojumiem;

2) izdevumi, kas rodas sakarā ar šo galvojumu saistību izpildi, tiek attiecināti uz valsts parādu.";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Galvojumus valsts vārdā sniedz tikai studiju un studējošo kreditēšanas, Valsts investīciju programmas projektu un komercdarbības atbalsta programmu īstenošanai."

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Galvojumus valsts vārdā sniedz tikai studiju un studējošo kreditēšanas, Valsts investīciju programmas projektu un komercdarbības atbalsta programmu īstenošanai."

46.pants. Atbildība par budžeta izpildi

(1) Budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par šajā likumā noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

(2) Finanšu ministrs atbild par valsts budžeta izpildes procesa organizāciju un vadību, kā arī uzrauga Valsts kases darbību atbilstoši šā likuma prasībām.

(3) Valsts kases amatpersonas ir atbildīgas par finanšu vadību atbilstoši šā likuma prasībām.

(4) Saistības, kuras no budžeta finansētu institūciju vadītāji uzņēmušies attiecībā uz budžeta līdzekļiem bez asignējuma, pārsniedzot piešķirto asignējumu vai pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, nav uzskatāmas par valsts saistībām.

14. Papildināt 46.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.augustam iesniedz Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par pārskata gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, politiku un darbību rezultatīvo rādītāju izpildi, kā arī skaidrojumu par rezultatīvo rādītāju izpildes novirzēm, ja tādas ir."

 

 

 

 

 

15. Papildināt 46.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.augustam iesniedz Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par pārskata gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, politiku un darbību rezultatīvo rādītāju izpildi, kā arī skaidrojumu par rezultatīvo rādītāju izpildes novirzēm, ja tādas ir."

 

Pārejas noteikumi

6. Šā likuma preambulā, I nodaļas termina "budžeta finansētas institūcijas" skaidrojumā, kā arī 27.panta trešajā daļā minētā norma saistībā ar valsts un pašvaldību aģentūrām stājas spēkā vienlaikus ar likuma par aģentūrām stāšanos spēkā.

15. Pārejas noteikumos:

izslēgt 6.punktu;

 

 

 

 

 

16. Pārejas noteikumos:

izslēgt 6.punktu;

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Šā likuma 5.panta desmitajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus attiecībā uz 2006.gadu Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 1.aprīlim."

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Šā likuma 5.panta desmitajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus attiecībā uz 2006.gadu Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 1.aprīlim."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.