Likumprojekts ''Grozījumi likumā ''Par pevienotās vērtības nodokli''''

18.10.2005

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"” (reģ.nr.1368) izskatīšanai 2.lasījum ā

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

4) atlīdzība - preču un pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē, kuru piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs saņem no pircēja vai citas personas kā samaksu vai kura tam būtu jāsaņem kā samaksa (ieskaitot akcīzes nodokli un citus nodokļus un nodevas) par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, neatkarīgi no tā, vai samaksa izdarīta pilnīgi vai daļēji;

 

1.  1.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) atlīdzība – preču un pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē, kuru piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs saņem no pircēja vai citas personas kā samaksu vai kura tam būtu jāsaņem kā samaksa par preču piegādi vai pakalpojumu (ieskaitot subsīdijas, kas tieši saistītas ar preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas cenām, akcīzes nodokli un citus nodokļus un nodevas, bet izņemot pievienotās vērtības nodokli) neatkarīgi no tā, vai samaksa izdarīta pilnīgi vai daļēji;";

 

 

 

 

1.  1.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) atlīdzība – preču un pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē, kuru piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs saņem no pircēja vai citas personas kā samaksu vai kura tam būtu jāsaņem kā samaksa par preču piegādi vai pakalpojumu (ieskaitot subsīdijas, kas tieši saistītas ar preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas cenām, akcīzes nodokli un citus nodokļus un nodevas, bet izņemot pievienotās vērtības nodokli) neatkarīgi no tā, vai samaksa izdarīta pilnīgi vai daļēji;";

5) pašpatēriņš — preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana uzņēmējam, viņa ģimenes locekļiem, darbiniekiem un citām personām bez atlīdzības, ja tā nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas saimnieciskā darbība;

izslēgt 5.punktā vārdus "uzņēmējam, viņa ģimenes locekļiem, darbinie­kiem un citām personām";

 

 

 

 

 

izslēgt 5.punktā vārdus "uzņēmējam, viņa ģimenes locekļiem, darbinie­kiem un citām personām";

 

7) ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk arī — apliekamā persona) — fiziskā vai juridiskā persona vai ar līgumu vai norunu saistīta šādu personu grupa, vai šādas grupas pārstāvis, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk – apliekamā persona) – fiziskā vai juridiskā persona vai ar līgumu vai norunu saistīta šādu personu grupa, vai šādas grupas pārstāvis, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;";

 

 

 

 

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk – apliekamā persona) – fiziskā vai juridiskā persona vai ar līgumu vai norunu saistīta šādu personu grupa, vai šādas grupas pārstāvis, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;";

12) tirgus vērtība preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas gadījumā - atlīdzība par precēm vai pakalpojumiem, pieņemot, ka preces ir piegādātas vai pakalpojumi sniegti, lai gūtu peļņu;

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) tirgus vērtība (cena) preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas gadījumā – atlīdzība par precēm vai pakalpojumiem bez pievienotās vērtības nodokļa, pieņemot, ka preces ir piegādātas vai pakalpojumi sniegti, lai gūtu peļņu;";

 

 

 

 

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) tirgus vērtība (cena) preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas gadījumā – atlīdzība par precēm vai pakalpojumiem bez pievienotās vērtības nodokļa, pieņemot, ka preces ir piegādātas vai pakalpojumi sniegti, lai gūtu peļņu;";

19) lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumi:

a) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas veic lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi (to skaitā piena kombināti, gaļas kombināti, konservu kombināti, labības pārstrādes uzņēmumi, cukurfabrikas),

b) lopbarības ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas pārstrādā iepirktu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju,

c) (izslēgts ar 11.03.2004. likumu);

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji – personas, kas veic lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi (to skaitā piena kombināti, gaļas kombināti, konservu kombināti, labības pārstrādātāji, cukurfabrikas), un lopbarības ražotāji, kas pārstrādā iepirktu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju;".

 

 

 

 

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19) lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji – personas, kas veic lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi (to skaitā piena kombināti, gaļas kombināti, konservu kombināti, labības pārstrādātāji, cukurfabrikas), un lopbarības ražotāji, kas pārstrādā iepirktu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju;".

2.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to apliekamā vērtība

(19) Nomas darījumos ar nodokli apliekamā vērtība ir visi nomas līgumā noteiktie maksājumi.

2.  2.pantā:

papildināt pantu ar 19.1 daļu šādā redakcijā:

"(191) Ar nodokli apliekamajā vērtībā neietilpst:

1) cenu samazinājums (atlaides veidā) par to, ka samaksa veikta iepriekš;

2) cenu atlaides un rabati, kas piešķirti preču un pakalpojumu saņēmējam preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas brīdī.";

1

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likuma 2.panta 19.1 daļā vārdus ‘’un rabati’’, vienlaikus aizstājot vārdus ‘’kas piešķirti’’ ar vārdiem ‘’kas piešķirtas’’.

 

Atbalstīt

Atbalstīt

2.  2.pantā:

papildināt pantu ar 19.1 daļu šādā redakcijā:

"(191) Ar nodokli apliekamajā vērtībā neietilpst:

1) cenu samazinājums (atlaides veidā) par to, ka samaksa veikta iepriekš;

2) cenu atlaides, kas piešķirtas preču un pakalpojumu saņēmējam preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas brīdī.";

(21) Šā panta trīspadsmitā daļa nav piemērojama:

1) dzīvokļu pārvaldēm, namu pārvaldēm, namīpašniekiem un citām personām, kuras saņem maksu par komunālajiem pakalpojumiem kopā ar pievienotās vērtības nodokli un pilnā apmērā to pārskaita uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas snieguši komunālos pakalpojumus. Šādos gadījumos ar nodokli ir apliekama kasiera pakalpojuma vērtība;

2) tūrisma (ceļojumu) firmām un aģentūrām, kas saņem no tūristiem maksu par tūrisma ceļazīmes kopējo vērtību, kurā iekļauta arī citu personu (tai skaitā viesnīcu, transporta un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu) sniegto pakalpojumu vērtība kopā ar pievienotās vērtības nodokli, ja minētos pakalpojumus sniedz apliekamās personas, un pārskaita saņemto maksu attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem. Ar nodokli ir apliekami tūrisma (ceļojumu) firmu un aģentūru pašu sniegtie pakalpojumi (tai skaitā ceļojumu paketes veidošana, reklāmas bukletu izdošana);

3) personām, kas sniedz kuģu aģentēšanas pakalpojumus, kā arī kravu pārvadājumu aģentiem;

4) personām, kas sniedz Latvijas Republikas starptautisko autopārvadātāju uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) šādus pakalpojumus:

a) noformē lielgabarīta un virsnormas svara kravu atļaujas pārvadājumiem uz ārvalstīm,

b) noformē vīzas autopārvadātājiem,

c) izplata ārvalstu degvielas kredītkartes;

5) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri sniedz starpniecības pakalpojumus, realizējot:

a) biļetes regulārajiem pasažieru pārvadājumiem,

b) priekšapmaksas kartes,

c) apdrošināšanas polises,

d) dāvanu kartes,

e) loterijas biļetes,

f) ieejas biļetes kultūras un sporta pasākumos;

6) personām, kuras sniedz citām apliekamām personām masu informācijas līdzekļu abonēšanas pakalpojumus.

izslēgt divdesmit pirmo daļu;

 

 

 

 

izslēgt divdesmit pirmo daļu;

 

papildināt pantu ar 21.1,  21.2 un 21.3 daļu šādā redakcijā:

"(211) Šā panta trīspadsmitā daļa nav piemērojama:

1) tūrisma aģentūrām un tūrisma operatoriem, kas saņem no tūristiem maksu par tūrisma ceļazīmes kopējo vērtību, kurā iekļauta arī citu personu sniegto pakalpojumu (tai skaitā viesnīcu, transporta un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu) vērtība kopā ar pievienotās vērtības nodokli, ja minētos pakalpojumus sniedz apliekamās personas un pārskaita saņemto maksu attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem. Ar nodokli ir apliekami tūrisma aģentūru un tūrisma operatoru pašu sniegtie pakalpojumi (tai skaitā ceļojumu paketes veidošana, reklāmas bukletu izdošana);

2) personām, kas sniedz kuģu aģentēšanas pakalpojumus, kā arī kravu pārvadājumu aģentiem;

3) personām, kas sniedz Latvijas Republikas starptautiskajiem autopār­vadātājiem šādus pakalpojumus:

a) noformē lielgabarīta un virsnormas svara kravu atļaujas pārvadājumiem uz ārvalstīm,

b) noformē vīzas autopārvadātājiem,

c) izplata ārvalstu degvielas kredītkartes;

4) personām, kas sniedz starpniecības pakalpojumus, realizējot:

a) regulāro pasažieru pārvadājumu biļetes,

b) priekšapmaksas kartes,

c) apdrošināšanas polises,

d) dāvanu kartes,

e) loterijas biļetes,

f) biļetes uz kultūras un sporta pasākumiem;

5)           personām, kuras sniedz citām apliekamām personām masu informācijas līdzekļu abonēšanas pakalpojumus.

(212) Šā panta trīspadsmito daļu var nepiemērot dzīvokļu pārvaldes, namu pārvaldes, namīpašnieki un citas personas, kuras saņem maksu par piegādāto ūdeni, siltumenerģiju, elektroenerģiju vai gāzi, kā arī par kanalizācijas un sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumiem kopā ar pievienotās vērtības nodokli un pilnā apmērā to pārskaita apliekamām personām, kas piegādājušas šīs preces vai sniegušas šos pakalpojumus. Šādos gadījumos ar nodokli ir apliekams kasiera pakalpojums.

(213) Persona, kura saskaņā ar šā panta 21.2 daļu izvēlas nepiemērot šā panta trīspadsmito daļu, izraudzīto kārtību piemēro, sākot ar katra kalendārā gada 1.janvāri, un tai nav tiesību gada laikā to mainīt."

 

 

 

 

papildināt pantu ar 21.1,  21.2 un 21.3 daļu šādā redakcijā:

"(211) Šā panta trīspadsmitā daļa nav piemērojama:

1) tūrisma aģentūrām un tūrisma operatoriem, kas saņem no tūristiem maksu par tūrisma ceļazīmes kopējo vērtību, kurā iekļauta arī citu personu sniegto pakalpojumu (tai skaitā viesnīcu, transporta un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu) vērtība kopā ar pievienotās vērtības nodokli, ja minētos pakalpojumus sniedz apliekamās personas un pārskaita saņemto maksu attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem. Ar nodokli ir apliekami tūrisma aģentūru un tūrisma operatoru pašu sniegtie pakalpojumi (tai skaitā ceļojumu paketes veidošana, reklāmas bukletu izdošana);

2) personām, kas sniedz kuģu aģentēšanas pakalpojumus, kā arī kravu pārvadājumu aģentiem;

3) personām, kas sniedz Latvijas Republikas starptautiskajiem autopār­vadātājiem šādus pakalpojumus:

a) noformē lielgabarīta un virsnormas svara kravu atļaujas pārvadājumiem uz ārvalstīm,

b) noformē vīzas autopārvadātājiem,

c) izplata ārvalstu degvielas kredītkartes;

4) personām, kas sniedz starpniecības pakalpojumus, realizējot:

a) regulāro pasažieru pārvadājumu biļetes,

b) priekšapmaksas kartes,

c) apdrošināšanas polises,

d) dāvanu kartes,

e) loterijas biļetes,

f) biļetes uz kultūras un sporta pasākumiem;

5)           personām, kuras sniedz citām apliekamām personām masu informācijas līdzekļu abonēšanas pakalpojumus.

(212) Šā panta trīspadsmito daļu var nepiemērot dzīvokļu pārvaldes, namu pārvaldes, namīpašnieki un citas personas, kuras saņem maksu par piegādāto ūdeni, siltumenerģiju, elektroenerģiju vai gāzi, kā arī par kanalizācijas un sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumiem kopā ar pievienotās vērtības nodokli un pilnā apmērā to pārskaita apliekamām personām, kas piegādājušas šīs preces vai sniegušas šos pakalpojumus. Šādos gadījumos ar nodokli ir apliekams kasiera pakalpojums.

(213) Persona, kura saskaņā ar šā panta 21.2 daļu izvēlas nepiemērot šā panta trīspadsmito daļu, izraudzīto kārtību piemēro, sākot ar katra kalendārā gada 1.janvāri, un tai nav tiesību gada laikā to mainīt."

3.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija

(1) Personu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā veic, ievērojot šādus nosacījumus:

1) fiziskās personas reģistrē pēc to deklarētās dzīvesvietas;

2) juridiskās personas reģistrē pēc to juridiskās adreses;

3) līgumsabiedrības reģistrē pēc Uzņēmumu reģistrā fiksētās adreses;

3.  3.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) personālsabiedrības reģistrē pēc to juridiskās adreses, kas norādīta Komercreģistrā;";

 

 

 

 

3.  3.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) personālsabiedrības reģistrē pēc to juridiskās adreses, kas norādīta Komercreģistrā;";

(11) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt personu ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja šī persona:

1)  nav sasniedzama tās norādītajā juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā;

2)  pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nesniedz informāciju vai sniedz nepatiesu informāciju par tās materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto uzņēmējdarbību.

izteikt 1.1 daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nesniedz informāciju vai sniedz nepatiesu informāciju par tās materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto saimniecisko darbību.";

 

 

 

 

 

izteikt 1.1 daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nesniedz informāciju vai sniedz nepatiesu informāciju par tās materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto saimniecisko darbību.";

 

(8) Apliekamā persona var griezties Valsts ieņēmumu dienestā ar iesniegumu par tās izslēgšanu no apliekamo personu reģistra ne agrāk kā pēc gada no reģistrācijas brīža, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

izslēgt astotajā daļā vārdus "ne agrāk kā pēc gada no reģistrācijas brīža";

 

 

 

 

 

izslēgt astotajā daļā vārdus "ne agrāk kā pēc gada no reģistrācijas brīža";

 

(81) Valsts ieņēmumu dienestam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir tiesības izslēgt personu no apliekamo personu reģistra agrāk kā pēc gada no reģistrācijas brīža, ja:

1) notikusi attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidācija vai reorganizācija;

izslēgt 8.1 daļas ievaddaļā vārdus "agrāk kā pēc gada no reģistrācijas brīža";

izteikt 8.1 daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) notikusi attiecīgās apliekamās personas likvidācija vai reorgani­zācija;";

 

 

 

 

 

izslēgt 8.1 daļas ievaddaļā vārdus "agrāk kā pēc gada no reģistrācijas brīža";

izteikt 8.1 daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) notikusi attiecīgās apliekamās personas likvidācija vai reorgani­zācija;";

 


 

2) apliekamā persona mēneša laikā pēc likumā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa neiesniedz nodokļa deklarācijas vai nodokļa deklarācijās sniedz nepatiesu informāciju, vai pēc nodokļu administrācijas rakstveida pieprasījuma neiesniedz dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei;

 

 

2

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

3.pantā:

izteikt 8.1 daļas 2.punktu šādā redakcijā:

²2) apliekamā persona mēneša laikā pēc likumā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa neiesniedz nodokļa deklarāciju vai nodokļa deklarācijā sniedz nepatiesu informāciju, vai pēc nodokļu administrācijas rakstveida pieprasījuma neiesniedz dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei;²

Atbalstīt

Atbalstīt

izteikt 8.1 daļas 2.punktu šādā redakcijā:

²2) apliekamā persona mēneša laikā pēc likumā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa neiesniedz nodokļa deklarāciju vai nodokļa deklarācijā sniedz nepatiesu informāciju, vai pēc nodokļu administrācijas rakstveida pieprasījuma neiesniedz dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei;²

3)  Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 35.pantu ir iesniedzis Uzņēmumu reģistram priekšlikumu par nodokļu maksātāja izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra.

izslēgt 8.1 daļas 3.punktu;

 

 

 

 

izslēgt 8.1 daļas 3.punktu;

 

papildināt 8.1 daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) apliekamā persona nav sasniedzama juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā vai arī šī adrese faktiski nepastāv."

 

 

 

 

papildināt 8.1 daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) apliekamā persona nav sasniedzama juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā vai arī šī adrese faktiski nepastāv."

(84) Personu, kas izslēgta no apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta 8.1 daļas 2.punktu, atkārtoti reģistrē apliekamo personu reģistrā pēc savlaicīgi neiesniegto nodokļa deklarāciju iesniegšanas un šajās nodokļa deklarācijās norādītās budžetā maksājamās nodokļa summas, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas, kā arī par nodokļa deklarāciju savlaicīgu neiesniegšanu aprēķinātās soda naudas samaksas.

 

 

3

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

izteikt 8.4 daļu šādā redakcijā:

²(84) Personu, kura izslēgta no apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta 8.1 daļas 2.punktu, atkārtoti reģistrē apliekamo personu reģistrā pēc minētajā punktā noteikto pārkāpumu novēršanas un pēc budžetā maksājamās nenomaksātās nodokļa summas, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas samaksas, kā arī par nodokļa deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu aprēķinātās soda naudas samaksas.²

Atbalstīt

Atbalstīt

izteikt 8.4 daļu šādā redakcijā:

²(84) Personu, kura izslēgta no apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta 8.1 daļas 2.punktu, atkārtoti reģistrē apliekamo personu reģistrā pēc minētajā punktā noteikto pārkāpumu novēršanas un pēc budžetā maksājamās nenomaksātās nodokļa summas, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas samaksas, kā arī par nodokļa deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu aprēķinātās soda naudas samaksas.²

4.pants. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vieta

(71) Šā panta septītās daļas 11.punktā minēto pakalpojumu sniegšanas vieta ir iekšzeme, ja Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona sniedz šos pakalpojumus neapliekamai personai, kas neveic saimniecisko darbību.

 

4. Papildināt 4.pantu ar 7.2, 7.3  un 7.4 daļu šādā redakcijā:

“(72) Lai izvairītos no nodokļa dubultas uzlikšanas, nodokļa neuzlikšanas vai konkurences traucējumiem, šā panta septītajā daļā minēto pakalpojumu (izņemot šā panta septītās daļas 11.punktā minētos pakalpojumus) sniegšanas vieta ir:

1)           ārpus Eiropas Savienības teritorijas, ja pakalpojumus izmanto ārpus Eiropas Savienības teritorijas, kaut arī saskaņā ar šā panta prasībām pakalpojuma sniegšanas vieta ir iekšzeme;

2)           iekšzeme, ja pakalpojumus izmanto iekšzemē, kaut arī saskaņā ar šā panta prasībām pakalpojuma sniegšanas vieta ir ārpus Eiropas Savienības teritorijas.

 (73) Telekomunikāciju, radio un televīzijas apraides pakalpojumu sniegša­nas vieta ir iekšzeme, ja trešo valstu persona šos pakalpojumus sniedz neapliekamai personai.

(74) Starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir vieta, kur tiek veikts darījums, kurā tas piedalās kā starpnieks, ja šajā un 24.pantā nav noteikts citādi."

 

 

 

 

4. Papildināt 4.pantu ar 7.2, 7.3  un 7.4 daļu šādā redakcijā:

“(72) Lai izvairītos no nodokļa dubultas uzlikšanas, nodokļa neuzlikšanas vai konkurences traucējumiem, šā panta septītajā daļā minēto pakalpojumu (izņemot šā panta septītās daļas 11.punktā minētos pakalpojumus) sniegšanas vieta ir:

1)           ārpus Eiropas Savienības teritorijas, ja pakalpojumus izmanto ārpus Eiropas Savienības teritorijas, kaut arī saskaņā ar šā panta prasībām pakalpojuma sniegšanas vieta ir iekšzeme;

2)           iekšzeme, ja pakalpojumus izmanto iekšzemē, kaut arī saskaņā ar šā panta prasībām pakalpojuma sniegšanas vieta ir ārpus Eiropas Savienības teritorijas.

(73) Telekomunikāciju, radio un televīzijas apraides pakalpojumu sniegša­nas vieta ir iekšzeme, ja trešo valstu persona šos pakalpojumus sniedz neapliekamai personai.

(74) Starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir vieta, kur tiek veikts darījums, kurā tas piedalās kā starpnieks, ja šajā un 24.pantā nav noteikts citādi."

6.pants. Izņēmumi

(1) Ar nodokli neapliek šādu preču piegādes un pakalpojumus:

1) pakalpojumus (tai skaitā ēdināšanas), ko sniedz veco ļaužu pansionāti vai mītnes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri, specializētie aprūpes centri vai nami, kurus pilnīgi vai daļēji finansē no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem;

5. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1)          sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz valsts un pašvaldību finansētas institūcijas (tajā skaitā pansionāti, centri, nami, patversmes, dienesti) vai personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai kuru sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām ir atzinusi valsts vai pašvaldība, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, ko nodrošina sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar savām programmām;”;

 

 

 

 

5. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1)          sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz valsts un pašvaldību finansētas institūcijas (tajā skaitā pansionāti, centri, nami, patversmes, dienesti) vai personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai kuru sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām ir atzinusi valsts vai pašvaldība, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, ko nodrošina sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar savām programmām;”;

26) pasta pakalpojumus, kurus sniedz bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" un uz kuriem saskaņā ar Pasta likumu tai ir monopoltiesības, kā arī pastmarkas, aploksnes ar iespiestu pastmarkas attēlu un starptautiskos atbildes kuponus, ko saskaņā ar Pasta likumu izdod un realizē bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" vai realizē citas personas saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību "Latvijas pasts;

izteikt pirmās daļas 26.punktu šādā redakcijā:

"26) pasta pakalpojumus, kurus sniedz valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" un uz kuriem saskaņā ar Pasta likumu tai ir monopoltiesības, kā arī pastmarkas, aploksnes ar iespiestu pastmarkas attēlu un starptautiskos atbildes kuponus, ko saskaņā ar Pasta likumu izdod un realizē valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" vai realizē citas personas saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas pasts";";

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 26.punktu šādā redakcijā:

"26) pasta pakalpojumus, kurus sniedz valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" un uz kuriem saskaņā ar Pasta likumu tai ir monopoltiesības, kā arī pastmarkas, aploksnes ar iespiestu pastmarkas attēlu un starptautiskos atbildes kuponus, ko saskaņā ar Pasta likumu izdod un realizē valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" vai realizē citas personas saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas pasts";";

(11) Šā panta pirmās daļas 8.punktā minēto atbrīvojumu var piemērot fiziskās vai juridiskās personas un ar līgumu vai norunu saistītās šādu personu grupas vai to pārstāvji (uzņēmumi, iestādes, organizācijas), ja, sniedzot šos pakalpojumus, sistemātiski netiek gūta peļņa. Ja peļņa tiek gūta, atbrīvojumu piemēro tādā gadījumā, ja gūtā peļņa tiek novirzīta vai ieguldīta šo pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai.

aizstāt 1.1 daļā vārdu "uzņēmumi" ar vārdu "komersanti";

 

 

 

 

aizstāt 1.1 daļā vārdu "uzņēmumi" ar vārdu "komersanti";

(2) Ar nodokli neapliek šādu preču importu:

5) preču importu, kas netiek aplikts ar muitas nodokli, izņemot to preču importu, ka s tiek aplikts ar muitas nodokļa 0 procentu likmi.

 

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) preču importu, kas netiek aplikts ar muitas nodokli saskaņā ar Padomes 1983.gada 28.marta regulu (EEK) Nr.918/83, kas izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem."

4

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 6. panta otrās daļas 5.punktā vārdus ‘’kas izveido’’ ar vārdiem ‘’ar kuru izveido’’.

Atbalstīt

Atbalstīt

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) preču importu, kas netiek aplikts ar muitas nodokli saskaņā ar Padomes 1983.gada 28.marta regulu (EEK) Nr.918/83, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem."

 


 

6.2 pants. Nodokļa 5 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 5 procentu likmi piemēro:

5) grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm;

 

5

Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija

Izteikt 6.2 panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) grāmatu, izņemot mācību grāmatu un kartogrāfisko izdevumu.”

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

14) iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumiem (pasažieru un bagāžas pārvadāšana pilsētas, rajona un tālsatiksmes autobusos, kā arī tramvajos, trolejbusos un iekšzemes vilcienos).

6. Izteikt 6.2 panta 14.punktu šādā redakcijā:

"14) sabiedriskā transporta pakalpojumiem iekšzemē (pasažieru un bagāžas pārvadāšana tramvajos, trolejbusos, pilsētas, rajona un tālsatiksmes autobusos, iekšzemes un starptautiskajos vilcienos, kā arī iekšzemes lidojumos)."

 

 

 

 

6. Izteikt 6.2 panta 14.punktu šādā redakcijā:

"14) sabiedriskā transporta pakalpojumiem iekšzemē (pasažieru un bagāžas pārvadāšana tramvajos, trolejbusos, pilsētas, rajona un tālsatiksmes autobusos, iekšzemes un starptautiskajos vilcienos, kā arī iekšzemes lidojumos)."

7.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana

(1) Nodokļa 0 procentu likme tiek piemērota:

8)  pārstrādes pakalpojumiem, kurus Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai personai sniedz persona, kas ievedusi iekšzemē preces saskaņā ar normatīvajos aktos muitas lietās noteikto muitas procedūru “ievešana pārstrādei”, saņēmusi muitas iestādes atļauju šo preču pārstrādei un izved kompensācijas produktus no Eiropas Savienības teritorijas;

 

 

6

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 7.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

²8) pakalpojumam, kas saistīts ar kustamu (ķermenisku) lietu (īpašumu), kas iegādāta vai ievesta pakalpojuma sniegšanai Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām, un kuru pēc pakalpojuma sniegšanas no Eiropas Savienības teritorijas uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām nosūta vai transportē pakalpojuma sniedzējs vai pakalpojuma saņēmējs, ja tā juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvietas adrese nav iekšzemē, vai arī cita persona, kas rīkojas pakalpojuma sniedzēja vai pakalpojuma saņēmēja vārdā.²

 

Atbalstīt

Atbalstīt

7. Izteikt 7.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

²8) pakalpojumam, kas saistīts ar kustamu (ķermenisku) lietu (īpašumu), kas iegādāta vai ievesta pakalpojuma sniegšanai Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām, un kuru pēc pakalpojuma sniegšanas no Eiropas Savienības teritorijas uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām nosūta vai transportē pakalpojuma sniedzējs vai pakalpojuma saņēmējs, ja tā juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvietas adrese nav iekšzemē, vai arī cita persona, kas rīkojas pakalpojuma sniedzēja vai pakalpojuma saņēmēja vārdā.²

7.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana

(1) Nodokļa 0 procentu likme tiek piemērota:

12) elektroenerģijas importam vai dabasgāzes importam, ja dabasgāze tiek piegādāta, izmantojot pārvades vai sadales sistēmu.

 

7

Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija

Papildināt 7.panta pirmo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13) mācību grāmatu piegādēm;”

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

8.pants. Pievienotās vērtības nodokļa rēķins

(42) Apliekamā persona, saņemot šā likuma 31.pantā minētos pakalpojumus no citas dalībvalsts apliekamās personas un šā likuma 4.panta septītajā daļā minētos pakalpojumus no Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas, par saņemtajiem pakalpojumiem nodokļa rēķinu neizraksta. Apliekamā persona nodokļa aprēķināšanai un priekšnodokļa atskaitīšanai veic nepieciešamos aprēķinus uz pakalpojuma sniedzēja izrakstītā nodokļa rēķina pamata.

7.  8.pantā:

aizstāt 4.2 daļā vārdus "citas dalībvalsts apliekamās personas" ar vārdiem "citas dalībvalsts personas";

 

 

 

 

8.  8.pantā:

aizstāt 4.2 daļā vārdus "citas dalībvalsts aplie kamās personas" ar vārdiem "citas dalībvalsts personas";

(51) Par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:

15) ja tiek piegādāti jauni transportlīdzekļi, — norāde uz to;

 

papildināt 5.daļas 15.punktu pēc vārdiem "norāde uz to" ar vārdiem un skaitļiem "un informācija, kas pierāda, ka minētā prece ir jauns transportlīdzeklis saskaņā ar šā likuma 1.panta 30. un 31.punktu";

 

 

 

 

papildināt 5.daļas 15.punktu pēc vārdiem "norāde uz to" ar vārdiem un skaitļiem "un informācija, kas pierāda, ka minētā prece ir jauns transportlīdzeklis saskaņā ar šā likuma 1.panta 30. un 31.punktu";

 

papildināt pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:

"(52) Personas, kuras iekasē maksu par piegādāto ūdeni, siltumenerģiju, elektroenerģiju, gāzi, sniegtajiem kanalizācijas pakalpojumiem vai sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumiem, bet netiek uzskatītas par faktiskajiem šo preču piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, izrakstot rēķinus šo preču un pakalpojumu saņēmējiem, tajos drīkst atsevišķi nodalīt piegādāto preču vai pakalpojumu vērtību un nodokļa summu."

 

 

 

 

papildināt pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:

"(52) Personas, kuras iekasē maksu par piegādāto ūdeni, siltumenerģiju, elektroenerģiju, gāzi, sniegtajiem kanalizācijas pakalpojumiem vai sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumiem, bet netiek uzskatītas par faktiskajiem šo preču piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, izrakstot rēķinus šo preču un pakalpojumu saņēmējiem, tajos drīkst atsevišķi nodalīt piegādāto preču vai pakalpojumu vērtību un nodokļa summu."

9.pants. Nodokļa taksācijas periods

(4.1) Par piegādātajiem graudaugiem, pākšaugu kultūrām un rapsi (turpmāk - graudaugiem), ko lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumiem piegādājuši paši šo graudaugu ražotāji, kā taksācijas periods tiek noteikts tas periods, kurā graudaugu ražotāji saņem atlīdzību par veikto graudaugu piegādi, bet tas nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus no graudaugu piegādes un rēķina izrakstīšanas mēneša.

8. Aizstāt 9.panta 4.daļā vārdus "lauksaimniecības produkcijas pārstrā­des uzņēmumiem" ar vārdiem "lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem".

 

 

 

 

9. Aizstāt 9.panta 4.daļā vārdus "lauksaimniecības produkcijas pārstrā­des uzņēmumiem" ar vārdiem "lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem".

10.pants. Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana

(1) Tikai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētai apliekamai personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt:

7)  aprēķināto nodokļa summu par Eiropas Savienības teritorijā iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem savu apliekamo darījumu nodrošināšanai.

9. 10.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) nodokļa summas, kuras norādītas rēķinos, kas izrakstīti saskaņā ar šā likuma 8.panta 5.2 daļu.";

 

 

 

 

10. 10.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) nodokļa summas, kuras norādītas rēķinos, kas izrakstīti saskaņā ar šā likuma 8.panta 5.2 daļu.";

 

 

8

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Papildināt 10.pantu ar 1.4 , 1.5 , 1.6  un 1.7 daļu šādā redakcijā:

²(14) Apliekamajai personai ir tiesības atskaitīt kā priekšnodokli no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par iegātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem pirms šīs personas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi ir izmantoti vai tiks izmantoti apliekamu darījumu nodrošināšanai. Minētais priekšnodoklis ir atskaitāms atbilstoši apliekamo un neapliekamo darījumu proporcijai.

(15) Šā panta 14.daļā minētā atskaitāmā priekšnodokļa summu nosaka:

1) attiecībā uz krājumos esošajām precēm, pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;

2) attiecībā uz pamatlīdzekļiem – pēc to bilances vērtības dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;

3) attiecībā uz pakalpojumiem – pamatojoties uz apliekamās personas pilnvarotās personas apstiprināto sarakstu.

(16) Šā panta 14.daļā minētās tiesības nav piemērojamas:

1) ja preces ir iegādātas agrāk kā divpadsmit mēnešus pirms ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība, šī norma nav attiecināma uz vieglo automašīnu iegādi, izņemot gadījumus, kad minētā automašīna tiek izmantota vai tiks izmantota tādu apliekamu darījumu nodrošināšanai kā autovadītprasmes apgūšana vai taksometru pakalpojumu sniegšana, vai automašīnu nomas pakalpojumu sniegšana vai automašīnu nomas pirkuma (līzinga) darījumu nodrošināšana;

2) ja pakalpojumi ir saņemti agrāk kā trīs mēnešus pirms ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;

3) attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem, kuri ir radušies pirms šīs personas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā (tajā skaitā – biroja telpu noma, biroja uzturēšanas pakalpojumi, telekomunikāciju pakalpojumi, degvielas iegāde, transportlīdzekļu nomas pakalpojumi).

(17) Šā panta 1.4 daļā minētās tiesības apliekamā persona var realizēt tikai pēc reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, iesniedzot pirmo nodokļa deklarāciju.²

Atbalstīt

Atbalstīt

papildināt pantu ar 1.4 , 1.5, 1.6  un 1.7 daļu šādā redakcijā:

²(14) Apliekamajai personai ir tiesības atskaitīt kā priekšnodokli no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par iegātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem pirms šīs personas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi ir izmantoti vai tiks izmantoti apliekamu darījumu nodrošināšanai. Minētais priekšnodoklis ir atskaitāms atbilstoši apliekamo un neapliekamo darījumu proporcijai.

(15) Šā panta 14.daļā minētā atskaitāmā priekšnodokļa summu nosaka:

1) attiecībā uz krājumos esošajām precēm, pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;

2) attiecībā uz pamatlīdzekļiem – pēc to bilances vērtības dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;

3) attiecībā uz pakalpojumiem – pamatojoties uz apliekamās personas pilnvarotās personas apstiprināto sarakstu.

 (16) Šā panta 14.daļā minētās tiesības nav piemērojamas:

1) ja preces ir iegādātas agrāk kā divpadsmit mēnešus pirms ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība, šī norma nav attiecināma uz vieglo automašīnu iegādi, izņemot gadījumus, kad minētā automašīna tiek izmantota vai tiks izmantota tādu apliekamu darījumu nodrošināšanai kā autovadītprasmes apgūšana vai taksometru pakalpojumu sniegšana, vai automašīnu nomas pakalpojumu sniegšana vai automašīnu nomas pirkuma (līzinga) darījumu nodrošināšana;

2) ja pakalpojumi ir saņemti agrāk kā trīs mēnešus pirms ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;

3) attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem, kuri ir radušies pirms šīs personas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā (tajā skaitā – biroja telpu noma, biroja uzturēšanas pakalpojumi, telekomunikāciju pakalpojumi, degvielas iegāde, transportlīdzekļu nomas pakalpojumi).

(17) Šā panta 1.4 daļā minētās tiesības apliekamā persona var realizēt tikai pēc reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, iesniedzot pirmo nodokļa deklarāciju.² ;

(4) Darījumos ar nekustamo īpašumu:

7) ja nekustamais īpašums 10 gadu laikā pēc tā reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienestā ir gājis bojā vai iznīcināts stihiskas nelaimes rezultātā vai citādā piespiedu kārtā un tas ir pierādīts dokumentāri, priekšnodokļa korekcijas veikšanu izbeidz ar to taksācijas gadu, kad par minēto nekustamo īpašumu noformēti zaudējumu apliecinoši dokumenti.

papildināt ceturto daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ja nomas pirkuma (līzinga) līgums noslēgts par lietota nekustamā īpašuma piegādi, bet līguma nosacījumi netiek izpildīti un tādēļ nomas pirkuma (līzinga) objekts paliek līzinga devēja īpašumā, nodoklis piemērojams kā nomas darījumam un attiecināms uz visiem iepriekš veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem (izņemt kredītprocentus). Šī norma nav piemērojama dzīvojamo telpu nomas pirkuma (līzinga) darījumiem, ja dzīvojamā telpa nav izmantota saimnieciskai darbībai.";

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ja nomas pirkuma (līzinga) līgums noslēgts par lietota nekustamā īpašuma piegādi, bet līguma nosacījumi netiek izpildīti un tādēļ nomas pirkuma (līzinga) objekts paliek līzinga devēja īpašumā, nodoklis piemērojams kā nomas darījumam un attiecināms uz visiem iepriekš veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem (izņemt kredītprocentus). Šī norma nav piemērojama dzīvojamo telpu nomas pirkuma (līzinga) darījumiem, ja dzīvojamā telpa nav izmantota saimnieciskai darbībai.";

(10) Ja iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi tiek izmantoti gan apliekamu, gan neapliekamu darījumu veikšanai un ja nav nodrošināta to atsevišķa uzskaite, atskaitāmā priekšnodokļa daļu taksācijas periodā aprēķina, izmantojot šādu proporciju:

skaitītājā - veikto apliekamo darījumu vērtība bez nodokļa (ieskaitot to darījumu vērtību, kas apliekama ar nodokļa 0 procentu likmi);

saucējā - kopējā veikto darījumu vērtība bez nodokļa (skaitītājā ietverto darījumu un saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo daļu neapliekamo darījumu vērtību summa).

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Ja iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi tiek izmantoti gan apliekamu, gan neapliekamu darījumu veikšanai, gan valsts izpildvaras funkciju nodrošināšanai un ja nav nodrošināta to atsevišķa uzskaite, atskaitāmā priekšnodokļa daļu taksācijas periodā aprēķina, izmantojot šādu proporciju:

skaitītājā — veikto apliekamo darījumu vērtība bez nodokļa (ieskaitot to darījumu vērtību, kas apliekama ar nodokļa 0 procentu likmi);

saucējā — kopējā veikto darījumu vērtība bez nodokļa (skaitītājā ietverto darījumu, valsts vai pašvaldību izpildvaras funkciju veikšanai saņemto dotāciju un šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto neapliekamo darījumu vērtību summa).”;

 

 

 

 

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Ja iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi tiek izmantoti gan apliekamu, gan neapliekamu darījumu veikšanai, gan valsts izpildvaras funkciju nodrošināšanai un ja nav nodrošināta to atsevišķa uzskaite, atskaitāmā priekšnodokļa daļu taksācijas periodā aprēķina, izmantojot šādu proporciju:

skaitītājā — veikto apliekamo darījumu vērtība bez nodokļa (ieskaitot to darījumu vērtību, kas apliekama ar nodokļa 0 procentu likmi);

saucējā — kopējā veikto darījumu vērtība bez nodokļa (skaitītājā ietverto darījumu, valsts vai pašvaldību izpildvaras funkciju veikšanai saņemto dotāciju un šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto neapliekamo darījumu vērtību summa).”;

 

papildināt pantu ar 11.3 daļu šādā redakcijā:

"(113) Ja apliekamā persona taksācijas periodā izmanto tiesības atskaitīt priekšnodokli šā likuma 10.panta 11.daļā noteiktajā kārtībā, nepiemērojot šā likuma 10.panta desmitajā daļā noteikto proporciju, tad apliekamā persona pirms gada deklarācijas iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju kopumā par gadu un koriģē atskaitāmā priekšnodokļa apmēru un budžetā maksājamo nodokli.";

 

 

 

 

papildināt pantu ar 11.3 daļu šādā redakcijā:

"(113) Ja apliekamā persona taksācijas periodā izmanto tiesības atskaitīt priekšnodokli šā likuma 10.panta 11.daļā noteiktajā kārtībā, nepiemērojot šā likuma 10.panta desmitajā daļā noteikto proporciju, tad apliekamā persona pirms gada deklarācijas iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju kopumā par gadu un koriģē atskaitāmā priekšnodokļa apmēru un budžetā maksājamo nodokli.";

(16) Ja apliekamā persona sistemātiski un ilglaicīgi piegādā preces vai sniedz pakalpojumus par cenu, kas ir zemāka par ekonomiski pamatoto (attaisnoto) cenu, apliekamā persona, noslēdzoties taksācijas gadam, pirms gada deklarācijas iesniegšanas veic pārrēķinu, koriģē atskaitāmā priekšnodokļa apmēru un iemaksā nodokli budžetā no starpības starp preču iegādes vai saņemtā pakalpojuma cenu vai pašizmaksu un preču piegādes vai sniegtā pakalpojuma cenu, izņemot gadījumus, kad ir piemērotas cenu atlaides. Metodes, pēc kurām nodokļa aprēķināšanai izvērtē, vai piegādātās preces vai sniegtā pakalpojuma cena ir zemāka par ekonomiski pamatoto (attaisnoto) cenu, nosaka Ministru kabinets.

izslēgt sešpadsmito daļu.

 

 

 

 

izslēgt sešpadsmito daļu.

11.pants. Nodokļa deklarācija

(1) Apliekamā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa deklarāciju ar nodokļa aprēķinu par taksācijas periodu 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Apliekamās personas, kuras pievienotās vērtības nodokli maksā budžetā centralizēti par vairākiem uzņēmumiem (filiālēm, nodaļām), kā arī zemnieku saimniecības pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu iesniedz ne vēlāk kā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

(8) Apliekamās personas, kuras piegādā preces citu dalībvalstu apliekamām personām, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatus par preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk — pārskats). Pārskats iesniedzams par katru kalendāra ceturksni līdz tam sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. Apliekamās personas, kuras nodokli budžetā maksā centralizēti par vairākiem uzņēmumiem (filiālēm, nodaļām), kā arī zemnieku saimniecības pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu iesniedz pārskatu par taksācijas periodu ne vēlāk kā līdz ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam.

10.  11.pantā:

aizstāt pirmajā un astotajā daļā vārdus "vairākiem uzņēmumiem (filiālēm, nodaļām)" ar vārdiem "vairākām filiālēm";

 

 

 

 

11.  11.pantā:

aizstāt pirmajā un astotajā daļā vārdus "vairākiem uzņēmumiem (filiālēm, nodaļām)" ar vārdiem "vairākām filiālēm";

(61) Apliekamā persona, kura gada laikā ir veikusi gan ar nodokli apliekamus, gan neapliekamus darījumus, pirms gada deklarācijas iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju (atbilstoši šā likuma 10.panta devītajai, desmitajai un vienpadsmitajai daļai) kopumā par gadu un, ja nepieciešams, koriģē aprēķinātā nodokļa un atskaitāmā priekšnodokļa apmēru, kā arī iemaksā nodokli budžetā līdz pēctaksācijas gada 1.maijam.

izteikt 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Apliekamā persona, kura gada laikā ir veikusi apliekamus un neapliekamus darījumus vai apliekamus un neapliekamus darījumus un valsts izpildvaras funkcijas, vai apliekamus darījumus un valsts izpildvaras funkcijas, pirms gada deklarācijas iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju, izmantojot šā likuma 10.panta devītajā un desmitajā daļā noteikto kārtību un, ja nepieciešams, koriģē aprēķinātā nodokļa un atskaitāmā priekšnodokļa apmēru, kā arī iemaksā nodokli budžetā līdz pēctaksācijas gada 1.maijam."

 

 

 

 

izteikt 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Apliekamā persona, kura gada laikā ir veikusi apliekamus un neapliekamus darījumus vai apliekamus un neapliekamus darījumus un valsts izpildvaras funkcijas, vai apliekamus darījumus un valsts izpildvaras funkcijas, pirms gada deklarācijas iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju, izmantojot šā likuma 10.panta devītajā un desmitajā daļā noteikto kārtību un, ja nepieciešams, koriģē aprēķinātā nodokļa un atskaitāmā priekšnodokļa apmēru, kā arī iemaksā nodokli budžetā līdz pēctaksācijas gada 1.maijam."

12.pants. Nodokļa iemaksāšanas kārtība

(1) Apliekamā persona iemaksā nodokli valsts budžetā par taksācijas periodu 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Apliekamās personas, kuras pievienotās vērtības nodokli maksā budžetā centralizēti par vairākiem uzņēmumiem (filiālēm, nodaļām), kā arī zemnieku saimniecības pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu nodokli valsts budžetā par taksācijas periodu iemaksā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

11.  12.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "vairākiem uzņēmumiem (filiālēm, nodaļām)" ar vārdiem "vairākām filiālēm";

 

 

 

 

 

12.  12.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "vairākiem uzņēmumiem (filiālēm, nodaļām)" ar vārdiem "vairākām filiālēm";

 

(17) Nodokli par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā maksā, kad saņemtas preces un saņemts nodokļa rēķins vai samaksāts avanss saskaņā ar rēķinu, taču ne vēlāk kā piecpadsmitajā dienā pēc taksācijas perioda, kad notikusi preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā.

izteikt 1.7 daļu šādā redakcijā:

"(17) Nodokli par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā maksā, kad saņemtas preces un saņemts nodokļa rēķins vai samaksāts avanss saskaņā ar rēķinu. Aprēķināto nodokli par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā, par kuru nav saņemts nodokļa rēķins, iekļauj nākamā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā pēc preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā.";

 

 

 

 

izteikt 1.7 daļu šādā redakcijā:

"(17) Nodokli par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā maksā, kad saņemtas preces un saņemts nodokļa rēķins vai samaksāts avanss saskaņā ar rēķinu. Aprēķināto nodokli par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā, par kuru nav saņemts nodokļa rēķins, iekļauj nākamā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā pēc preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā.";

(21) Izlaižot pamatlīdzekļus brīvam apgrozījumam, nodokli par to importu saskaņā ar šā panta otro daļu var nemaksāt budžetā, bet norādīt nodokļa deklarācijā kā aprēķināto nodokli, ja:

1)  apliekamā persona ieved pamatlīdzekli, kuru paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot apliekamo darījumu nodrošināšanai;

papildināt 2.1 daļas 1.punktu pēc vārdiem “darījumu nodrošināšanai” ar vārdiem un skaitli “vismaz 12 mēnešu laikā no pamatlīdzekļu ievešanas brīža”;

 

 

 

 

papildināt 2.1 daļas 1.punktu pēc vārdiem “darījumu nodrošināšanai” ar vārdiem un skaitli “vismaz 12 mēnešu laikā no pamatlīdzekļu ievešanas brīža”;

(91) Ja citas Eiropas Savienības dalībvalsts persona saskaņā ar šā likuma 26.panta piektajā daļā minēto kārtību vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona saskaņā ar šā likuma 3.panta desmito daļu nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, nodokli par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā un par saņemtajiem pakalpojumiem aprēķina un maksā preces vai pakalpojuma saņēmējs (apliekamā persona), iesniedzot nodokļa deklarāciju par to taksācijas periodu, kad saņemta prece vai pakalpojums.

papildināt 9.1 daļu pēc vārda “piektajā” ar vārdiem “un astotajā”;

 

 

 

 

 

papildināt 9.1 daļu pēc vārda “piektajā” ar vārdiem “un astotajā”;

 

(12) Valsts ieņēmumu dienests var atteikties atmaksāt apliekamai personai šā panta vienpadsmitajā daļā minēto nodokļa pārmaksu šādos gadījumos:

4) persona taksācijas periodā pieprasa atmaksāt pārmaksāto nodokļa summu, bet to darījumu vērtība, kuriem piemērojama nodokļa 0 procentu likme atbilstoši šim likumam, nepārsniedz 50 procentus no kopējās apliekamo darījumu vērtības. Beidzoties taksācijas gadam, pārmaksātā nodokļa summa atmaksājama no valsts budžeta pilnā apmērā atbilstoši nodokļa gada deklarācijai. Šā punkta nosacījumi nav attiecināmi uz nodokli, kas samaksāts par iegādātajām vai ievestajām precēm un par saņemtajiem pakalpojumiem Valsts investīciju programmā ietverto projektu realizācijai.


papildināt divpadsmito daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) apliekamā persona, kuru Valsts ieņēmumu dienests bija izslēdzis no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā likuma 3.panta 8.daļas 2.punktu un kura kā apliekamā persona ir reģistrēta atkārtoti, pieprasa atmaksāt pārmaksāto nodokļa summu agrāk nekā sešus mēnešus pēc atkārtotās reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā."

 

 

 

 


papildināt divpadsmito daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) apliekamā persona, kuru Valsts ieņēmumu dienests bija izslēdzis no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā likuma 3.panta 8.daļas 2.punktu un kura kā apliekamā persona ir reģistrēta atkārtoti, pieprasa atmaksāt pārmaksāto nodokļa summu agrāk nekā sešus mēnešus pēc atkārtotās reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā."

12.pants. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana citu dalībvalstu apliekamām personām un trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām apliekamām personām

(1) Citu dalībvalstu apliekamām personām, samaksāto pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un par preču importu atmaksā, ja attiecīgā persona:

1) ir reģistrējusi uzņēmējdarbību Eiropas Savienības teritorijā;

2) neveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem reģistrējamu uzņēmējdarbību Latvijas Republikā.

(2) Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētām personām, samaksāto pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem atmaksā pēc paritātes principa, ja attiecīgā persona:

1) nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

2) ir reģistrējusi uzņēmējdarbību un ir reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona savā mītnes zemē ārpus Eiropas Savienības teritorijas — valstī, kurā tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (arī identisks vai pēc būtības līdzīgs nodoklis);

3) neveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrējamu uzņēmējdarbību Latvijas Republikā.

(3) Ministru kabinets, ievērojot šā panta pirmās un otrās daļas prasības:

1) nosaka nodokļa atmaksāšanas kārtību, termiņus un atmaksājamā nodokļa minimālo summu;

2) nosaka Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus;

3) apstiprina iesnieguma nodokļa atmaksāšanai veidlapas paraugu.

12. Aizstāt 12.2 pantā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdiem "saimniecisko darbību".

 

 

 

 

 

13. Aizstāt 12.2 pantā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdiem "saimniecisko darbību".

 

13.pants. Nodokļa piemērošana tūrisma (ceļojumu) firmu un aģentūru pakalpojumiem

(1) Nodoklis tiek piemērots tūrisma (ceļojumu) firmu un aģentūru pakalpojumiem, ja tūrisma (ceļojumu) firma vai aģentūra darbojas savā vārdā un izmanto citu personu preču piegādes un pakalpojumus tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai.

(2) Visi pasākumi, kurus iekšzemes tūrisma (ceļojumu) firma vai aģentūra veic sakarā ar ceļojumu, tiek uzskatīti par vienu pakalpojumu, ko firma vai aģentūra sniedz ceļotājam. Šis pakalpojums apliekams ar nodokli.

(3) Ar nodokli apliekamā vērtība attiecībā uz tūrisma (ceļojumu) firmu vai aģentūru pakalpojumiem ir starpība starp visu summu (bez nodokļa), ko samaksā pakalpojuma saņēmējs (ceļotājs), un faktiskajām izmaksām par preču piegādēm un pakalpojumiem, kurus tūrisma (ceļojumu) firmām vai aģentūrām nodrošina citas  personas.

(4) Tūrisma (ceļojumu) firmas aprēķinātais nodoklis par pašas sniegtajiem pakalpojumiem (to skaitā ceļojumu paketes veidošana, reklāmas bukletu izdošana) iekļaujams kopējā ceļojumu paketes vērtībā un iekasējams no pakalpojuma saņēmēja. Aprēķinot budžetā maksājamā nodokļa apmēru, kā priekšnodoklis atskaitāms iekšzemē samaksātais nodoklis savu pakalpojumu nodrošināšanai (to skaitā par telpu nomu, telefonsarunām, elektrību).

(41) Tūrisma (ceļojumu) firma vai aģentūra aprēķina pašas sniegtā pakalpojuma vērtību un iekļauj to nodokļa deklarācijā tajā taksācijas periodā, kad pakalpojums sniegts ceļotājam un ir saņemti rēķini no citām personām par sniegtā pakalpojuma faktisko vērtību, bet ne vēlāk kā nākamajā taksācijas periodā pēc pakalpojuma sniegšanas ceļotājam.

(5) Nodoklis par citiem ar tūrismu (ceļojumiem) saistītiem pakalpojumiem (to skaitā par viesnīcu, transporta, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem), kurus iekšzemē faktiski sniedz citas apliekamās personas, iekļaujams kopējā tūrisma ceļazīmes vērtībā un iekasējams no pakalpojuma saņēmēja. Par šiem pakalpojumiem iekasēto nodokļa summu tūrisma (ceļojumu) firma pilnā mērā pārskaita faktiskajam pakalpojuma sniedzējam. Tūrisma (ceļojumu) firma šo summu nedrīkst atskaitīt kā priekšnodokli.

(6) (Zaudējusi spēku no 2003.gada 1.janvāra /skat. "Pārejas noteikumi" 18.punktu/).

13.  13.pantā:

aizstāt visā pantā vārdu "firma" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "operators" (attiecīgā locījumā);

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "pašas" ar vārdu "paša".

 

 

9

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 13.pantu šādā redakcijā:

"13.  13.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus “tūrisma (ceļojumu) firmu un aģentūru” ar vārdiem “tūrisma aģentūru un tūrisma operatoru”;

aizstāt pirmajā, otrajā, trešajā un 41.daļā  vārdus “tūrisma (ceļojumu) firma vai aģentūra” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “tūrisma aģentūra vai tūrisma operators” (attiecīgā locījumā);

aizstāt otrajā daļā  vārdus “firma vai aģentūra” ar vārdiem “tūrisma aģentūra vai tūrisma operators”;

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus “tūrisma (ceļojumu) firma” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “tūrisma aģentūra vai tūrisma operators” (attiecīgā locījumā);

aizstāt ceturtajā un 4.1daļā vārdu "pašas" ar vārdu "paša".

 

Atbalstīt

14.  13.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus “tūrisma (ceļojumu) firmu un aģentūru” ar vārdiem “tūrisma aģentūru un tūrisma operatoru”;

aizstāt pirmajā, otrajā, trešajā un 41.daļā  vārdus “tūrisma (ceļojumu) firma vai aģentūra” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “tūrisma aģentūra vai tūrisma operators” (attiecīgā locījumā);

aizstāt otrajā daļā  vārdus “firma vai aģentūra” ar vārdiem “tūrisma aģentūra vai tūrisma operators”;

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus “tūrisma (ceļojumu) firma” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “tūrisma aģentūra vai tūrisma operators” (attiecīgā locījumā);

aizstāt ceturtajā un 4.1daļā vārdu "pašas" ar vārdu "paša".

(7) Ja tūrisma (ceļojumu) firmu vai aģentūru pakalpojumi tiek sniegti gan Eiropas Savienības teritorijā, gan ārpus tās, ar nodokļa 0 procentu likmi tiek aplikta tikai tā pakalpojumu daļa, kas saistīta ar darījumiem ārpus Eiropas Savienības teritorijas.

 

10

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt likuma 13.panta septīto daļu šādā redakcijā:

²(7) Tūrisma aģentūru vai tūrisma operatoru pašu sniegtā pakalpojuma vērtība apliekama ar nodokļa 18 procentu likmi. Ja tūrisma aģentūru vai tūrisma operatoru pakalpojumi tiek sniegti gan Eiropas Savienības teritorijā, gan ārpus tās, ar nodokļa 0 procentu likmi tiek aplikta tikai tā pakalpojumu daļa, kas sniegta ārpus Eiropas Savienības teritorijas.²

Atbalstīt

Atbalstīt

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

²(7) Tūrisma aģentūru vai tūrisma operatoru pašu sniegtā pakalpojuma vērtība apliekama ar nodokļa 18 procentu likmi. Ja tūrisma aģentūru vai tūrisma operatoru pakalpojumi tiek sniegti gan Eiropas Savienības teritorijā, gan ārpus tās, ar nodokļa 0 procentu likmi tiek aplikta tikai tā pakalpojumu daļa, kas sniegta ārpus Eiropas Savienības teritorijas.²

13.1 pants. Nodokļa piemērošana zemnieku saimniecībām

(1) Fiziskās un juridiskās personas, kuras ražo lauksaimniecības produkciju un nav reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamās personas (turpmāk - zemnieku saimniecība), nododot pašu ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju apliekamām personām - lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumiem, saņem no tiem arī kompensāciju 12 procentu apmērā no piegādātās produkcijas vērtības par nodokli, kas samaksāts, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus lauksaimniecības produkcijas ražošanas vajadzībām (turpmāk - kompensācija).

(2) Kompensāciju var izmaksāt arī šādas apliekamās personas, ja tās ievēro šā panta septītajā un astotajā daļā lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumiem noteiktos nosacījumus:

1) lauksaimniecības un zvejniecības kooperatīvās sabiedrības;

2) paju sabiedrības par lauksaimniecības produkciju;

3)  Lauku atbalsta dienests, kas iepērk no zemnieku saimniecībām pašu ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju intervences uzkrājumu veidošanai.

(4) Lai zemnieku saimniecība varētu saņemt kompensāciju, tā konkrētajam lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izdotu izziņu par to, ka zemnieku saimniecība nav apliekamā persona un tai ir tiesības saņemt kompensāciju.

(8) Ja lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmums iepērk produkciju no zemnieku saimniecībām par vērtību (bez kompensācijas), kas ir augstāka vai zemāka par to piegādes vērtību, par kādu tiek iepirkta analoga produkcija no apliekamām personām, tas zaudē tiesības uz šā panta septītajā daļā noteikto atvieglojumu.

14.  13.1 pantā:

aizstāt pirmajā, otrajā, ceturtajā un astotajā daļā vārdus "pārstrādes uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pārstrādātājs" (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

15.  13.1 pantā:

aizstāt pirmajā, otrajā, ceturtajā un astotajā daļā vārdus "pārstrādes uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pārstrādātājs" (attiecīgā locījumā);

 

(6) Valsts ieņēmumu dienests šā panta ceturtajā daļā minēto izziņu iesniegšanai konkrētajam lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumam izsniedz uz vienu kalendāro (taksācijas) gadu. Atkārtotu izziņu iesniegšanai lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumam Valsts ieņēmumu dienests zemnieku saimniecībai izsniedz pēc tam, kad no attiecīgā pārstrādes uzņēmuma ir saņemtas ziņas par konkrētās zemnieku saimniecības nodotās produkcijas daudzumu un vērtību pirmstaksācijas gadā.

(7) Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmums savā nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu valsts budžetā maksājamo nodokļa summu drīkst samazināt par zemnieku saimniecībām izmaksātās kompensācijas lielumu. Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmuma pienākums ir veikt zemnieku saimniecību uzskaiti un, taksācijas gadam beidzoties, sniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kura izsniegusi zemnieku saimniecībai šā panta ceturtajā daļā noteikto izziņu, datus par attiecīgās zemnieku saimniecības nodoto produkciju, tās daudzumu un vērtību.

izteikt sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts ieņēmumu dienests šā panta ceturtajā daļā minēto izziņu iesniegšanai konkrētajam lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam izsniedz uz vienu kalendāra (taksācijas) gadu. Atkārtotu izziņu iesniegšanai lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam Valsts ieņēmumu dienests zemnieku saimniecībai izsniedz pēc tam, kad no attiecīgā pārstrādātāja ir saņemtas ziņas par konkrētās zemnieku saimniecības nodotās produkcijas daudzumu un vērtību pirmstaksācijas gadā.

(7) Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji savā nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu valsts budžetā maksājamo nodokļa summu drīkst samazināt par zemnieku saimniecībām izmaksātās kompensācijas lielumu. Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāja pienākums ir veikt zemnieku saimniecību uzskaiti un, taksācijas gadam beidzoties, līdz pēctaksācijas gada 1.februārim sniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kura izsniegusi zemnieku saimniecībai šā panta ceturtajā daļā noteikto izziņu, datus par attiecīgās zemnieku saimniecības nodoto produkciju, tās daudzumu un vērtību."

 

 

 

 

izteikt sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts ieņēmumu dienests šā panta ceturtajā daļā minēto izziņu iesniegšanai konkrētajam lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam izsniedz uz vienu kalendāra (taksācijas) gadu. Atkārtotu izziņu iesniegšanai lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam Valsts ieņēmumu dienests zemnieku saimniecībai izsniedz pēc tam, kad no attiecīgā pārstrādātāja ir saņemtas ziņas par konkrētās zemnieku saimniecības nodotās produkcijas daudzumu un vērtību pirmstaksācijas gadā.

(7) Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji savā nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu valsts budžetā maksājamo nodokļa summu drīkst samazināt par zemnieku saimniecībām izmaksātās kompensācijas lielumu. Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāja pienākums ir veikt zemnieku saimniecību uzskaiti un, taksācijas gadam beidzoties, līdz pēctaksācijas gada 1.februārim sniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kura izsniegusi zemnieku saimniecībai šā panta ceturtajā daļā noteikto izziņu, datus par attiecīgās zemnieku saimniecības nodoto produkciju, tās daudzumu un vērtību."

14.pants. Uzņēmuma vai tā daļas īpašnieka maiņa, uzņēmuma likvidācija

(1) Ja tiek privatizēts valsts vai pašvaldības uzņēmums un tā jaunais īpašnieks saimnieciskās darbības turpināšanai pārņem visas uzņēmuma (tā patstāvīgi funkcionējošo daļu) tiesības un saistības, darījums ar nodokli netiek aplikts.

(2) Ja lauksaimniecības statūtsabiedrībās, kuras izveidojušās saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", tiek nošķirta manta par kapitāla daļām, kas pieder privatizēto kolhozu biedriem vai personām, kurām saskaņā ar likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" 3.pantu ir piemērojams kolhoza biedra statuss, nošķirtā manta ar nodokli netiek aplikta.

(3) Nododot valsts vai citu uzņēmumu nomā ar izpirkuma tiesībām, nomas maksa par nekustamā īpašuma izmantošanu, kā arī izpirkuma maksa par pamatlīdzekļiem uzņēmējdarbības nodrošināšanai ar nodokli netiek aplikta.

(4) Ja tiek likvidēts uzņēmums, kas savas darbības laikā nav bijis apliekamā persona, tad, pārdodot vai nododot šā uzņēmuma mantu, nodoklis nav jāmaksā.

(5) Ja tiek likvidēts uzņēmums, kas savas darbības laikā bija apliekamā persona (vai kuram bija jābūt apliekamai personai), tad par piegādātajām un pašpatēriņa precēm nodoklis jāaprēķina un jāmaksā saskaņā ar šo likumu. Šajos gadījumos uzņēmuma likvidatoriem vai likvidatoram jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pēc savas atrašanās vietas pievienotās vērtības nodokļa deklarācija. No budžetā maksājamās nodokļa summas uzņēmumam ir tiesības atskaitīt apgrozījuma nodokļa daļu, kas līdz 1993.gada 1. novembrim samaksāta par iegādāto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību. Šīs daļas noteikumi neattiecas uz pamatlīdzekļiem, kuri iegādāti, nenomaksājot apgrozījuma nodokli.

(6) Ja uzņēmuma - apliekamās personas - īpašumu pārdod tiesu izpildītājs, īstenojot tiesas nolēmumu, ar nodokli apliekama īpašuma tirgus vērtība vai izsoles cena.

(7) Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas savas darbības laikā bija reģistrēts kā apliekamā persona, reorganizācijas rezultātā tiek sadalīts vai tiek atdalīta tā daļa un izveidotie jaunie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) 30 dienu laikā pēc to reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamās personas, nodokli par nodalīto mantu neaprēķina.

(8) Ja uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas savas darbības laikā bija reģistrēti kā apliekamās personas, reorganizācijas rezultātā tiek apvienoti vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) — apliekamā persona — tiek pievienots otram uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) un jaunizveidotais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pārņem visu apvienoto vai pievienoto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) tiesības un saistības, nodokli par nodoto mantu neaprēķina."

15. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Komercsabiedrības dalībnieku maiņa, reorganizācija, komersanta (uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības) likvidācija

(1) Ja tiek privatizēta valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība un tās jaunais īpašnieks saimnieciskās darbības turpināšanai pārņem visas kapitāl­sabiedrības tiesības un saistības, darījums ar nodokli netiek aplikts.

(2) Ja tiek likvidēta komercsabiedrība (uzņēmums vai uzņemējsabiedrība), kas savas darbības laikā nav bijusi apliekamā persona, tad, pārdodot vai nododot šīs personas mantu, nodoklis nav jāmaksā.

(3) Ja tiek likvidēta komercsabiedrība (uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība), kas savas darbības laikā bija apliekamā persona (vai kurai bija jābūt apliekamai personai), tad par piegādātajām un pašpatēriņa precēm nodokli aprēķina un maksā saskaņā ar šo likumu. Šajos gadījumos persona, kas veic likvidatora funkcijas, iesniedz nodokļa deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestam pēc savas juridiskās adreses, bet, ja tādas nav, — pēc deklarētās dzīvesvietas.

(4) Ja apliekamās personas īpašumu pārdod tiesu izpildītājs, īstenojot tiesas nolēmumu, ar nodokli apliekama īpašuma tirgus vērtība (cena) vai izsoles cena.

(5) Ja komercsabiedrība (apliekamā persona) reorganizācijas rezultātā tiek sadalīta (sašķelta) vai tiek nodalīta tās daļa un izveidotās jaunās komercsabiedrības 30 dienu laikā pēc to reģistrācijas Komercreģistrā tiek reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamās personas, nodokli par nodalīto mantu neaprēķina.

(6) Ja komercsabiedrība (apliekamā persona) reorganizācijas rezultātā tiek pievienota citai komercsabiedrībai vai divas vai vairākas komercsabiedrības (apliekamās personas) apvienojas (saplūst) un iegūstošā komercsabiedrība pārņem visu apvienoto vai pievienoto komercsabiedrību tiesības un saistības, nodokli par nodoto mantu neaprēķina.

(7) Ja komersants (apliekamā persona) reorganizācijas rezultātā tiek pārveidots par komercsabiedrību un jaunizveidotā komercsabiedrība pārņem visas komersanta tiesības un saistības, nodokli par nodoto mantu neaprēķina.”

 

 

 

 

 

 

16. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Komercsabiedrības dalībnieku maiņa, reorganizācija, komersanta (uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības) likvidācija

(1) Ja tiek privatizēta valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība un tās jaunais īpašnieks saimnieciskās darbības turpināšanai pārņem visas kapitāl­sabiedrības tiesības un saistības, darījums ar nodokli netiek aplikts.

(2) Ja tiek likvidēta komercsabiedrība (uzņēmums vai uzņemējsabiedrība), kas savas darbības laikā nav bijusi apliekamā persona, tad, pārdodot vai nododot šīs personas mantu, nodoklis nav jāmaksā.

(3) Ja tiek likvidēta komercsabiedrība (uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība), kas savas darbības laikā bija apliekamā persona (vai kurai bija jābūt apliekamai personai), tad par piegādātajām un pašpatēriņa precēm nodokli aprēķina un maksā saskaņā ar šo likumu. Šajos gadījumos persona, kas veic likvidatora funkcijas, iesniedz nodokļa deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestam pēc savas juridiskās adreses, bet, ja tādas nav, — pēc deklarētās dzīvesvietas.

(4) Ja apliekamās personas īpašumu pārdod tiesu izpildītājs, īstenojot tiesas nolēmumu, ar nodokli apliekama īpašuma tirgus vērtība (cena) vai izsoles cena.

(5) Ja komercsabiedrība (apliekamā persona) reorganizācijas rezultātā tiek sadalīta (sašķelta) vai tiek nodalīta tās daļa un izveidotās jaunās komercsabiedrības 30 dienu laikā pēc to reģistrācijas Komercreģistrā tiek reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamās personas, nodokli par nodalīto mantu neaprēķina.

(6) Ja komercsabiedrība (apliekamā persona) reorganizācijas rezultātā tiek pievienota citai komercsabiedrībai vai divas vai vairākas komercsabiedrības (apliekamās personas) apvienojas (saplūst) un iegūstošā komercsabiedrība pārņem visu apvienoto vai pievienoto komercsabiedrību tiesības un saistības, nodokli par nodoto mantu neaprēķina.

(7) Ja komersants (apliekamā persona) reorganizācijas rezultātā tiek pārveidots par komercsabiedrību un jaunizveidotā komercsabiedrība pārņem visas komersanta tiesības un saistības, nodokli par nodoto mantu neaprēķina.”

 

 

18.pants. Apliekamie darījumi Eiropas Savienības teritorijā

(1) Apliekamie darījumi Eiropas Savienības teritorijā ir:

2) preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā ir arī apliekamās personas preču pārvietošana no citas dalībvalsts uz iekšzemi šīs personas uzņēmējdarbības nodrošināšanai iekšzemē;

3) preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā ir arī apliekamās personas preču pārvietošana no iekšzemes uz citu dalībvalsti šīs apliekamās personas uzņēmējdarbības nodrošināšanai citā dalībvalstī;

16.  18.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdiem "saimnieciskās darbības";

 

izslēgt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdu "apliekamās".

 

 

 

 

 

17.  18.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdiem "saimnieciskās darbības";

 

izslēgt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdu "apliekamās".

 

30.pants.  Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams nodoklis par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā

(5) Ja Latvijas Republikā tiek saņemtas preces no citas Eiropas Savienības dalībvalsts neapliekamās personas, nodoklis par preču iegādi nav jāaprēķina un nav jāmaksā budžetā.

17. Papildināt 30.panta piekto daļu pēc vārdiem "par preču iegādi" ar vārdiem "izņemot jaunu transportlīdzekļu iegādi".

 

 

 

 

18. Papildināt 30.panta piekto daļu pēc vārdiem "par preču iegādi" ar vārdiem "izņemot jaunu transportlīdzekļu iegādi".

33.pants. Nodokļa piemērošana, izlaižot preces brīvam apgrozījumam iekšzemē

(4) Ja preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam citā dalībvalstī un tiek pārsūtītas apliekamai personai saimnieciskās darbības nodrošināšanai iekšzemē, šī persona aprēķina un maksā nodokli valsts budžetā.

 

11

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Papildināt likuma 33.panta ceturto daļu ar vārdiem ²kā par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā².

 

Atbalstīt

Atbalstīt

19. Papildināt 33.panta ceturto daļu ar vārdiem ²kā par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā².

34.pants.  Nodokļa piemērošana, veicot jaunu transportlīdzekļu iegādes un piegādes Eiropas Savienības teritorijā

(1) Jebkura persona, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no citas dalībvalsts personas un reģistrējot to iekšzemē, maksā nodokli. Neapliekamā persona nodokli valsts budžetā maksā pirms transportlīdzekļa reģistrācijas.

18. 34.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Jebkura persona, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no citas dalībvalsts personas, maksā nodokli.";

 

 

 

 

20. 34.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Jebkura persona, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no citas dalībvalsts personas, maksā nodokli.";

 

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Jauna transportlīdzekļa iegādes brīdi nosaka saskaņā ar šā likuma 8.panta 1.daļu.

(6) Nodokli par jauna transportlīdzekļa iegādi maksā saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.7 daļu."

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Jauna transportlīdzekļa iegādes brīdi nosaka saskaņā ar šā likuma 8.panta 1.daļu.

(6) Nodokli par jauna transportlīdzekļa iegādi maksā saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.7 daļu."

35.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

 (21) Ja nodokļa maksātājs taksācijas periodā maksājamo nodokļa summu aprēķinājis un iekļāvis nodokļa deklarācijā par pēctaksācijas periodu vai tam sekojošiem pēctaksācijas periodiem, minētajai nodokļa summai par kavējuma periodu aprēķina pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

19.  35.pantā:

izteikt 2.daļu šādā redakcijā:

(21) Ja nodokļa maksātājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par apliekamo darījumu iekļāvis nodokļa deklarācijā par pēctaksācijas periodu vai tam sekojošiem pēctaksācijas periodiem vai arī nodokļa summu par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai atskaitījis kā priekšnodokli taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurā tam vēl nebija tiesību atskaitīt šo nodokļa summu kā priekšnodokli, minētajai nodokļa summai aprēķina soda naudu 10 procentu apmērā.";

 

 

 

 

21.  35.pantā:

izteikt 2.daļu šādā redakcijā:

(21) Ja nodokļa maksātājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par apliekamo darījumu iekļāvis nodokļa deklarācijā par pēctaksācijas periodu vai tam sekojošiem pēctaksācijas periodiem vai arī nodokļa summu par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai atskaitījis kā priekšnodokli taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurā tam vēl nebija tiesību atskaitīt šo nodokļa summu kā priekšnodokli, minētajai nodokļa summai aprēķina soda naudu 10 procentu apmērā.";

(9) Ja apliekamā persona nav aprēķinājusi un nav maksājusi nodokli valsts budžetā saskaņā ar šā likuma 30. un 31.pantu, tā maksā soda naudu 10 procentu apmērā no nesamaksātās nodokļa summas.

 

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Ja apliekamā persona nav aprēķinājusi un nav maksājusi nodokli valsts budžetā saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.1 daļu, 30. un 31.pantu, tā maksā soda naudu 10 procentu apmērā no nesamaksātās nodokļa summas. Soda naudas samaksa neatbrīvo apliekamo personu no nodokļa iemaksāšanas valsts budžetā šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.”;

 

 

 

 

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Ja apliekamā persona nav aprēķinājusi un nav maksājusi nodokli valsts budžetā saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.1 daļu, 30. un 31.pantu, tā maksā soda naudu 10 procentu apmērā no nesamaksātās nodokļa summas. Soda naudas samaksa neatbrīvo apliekamo personu no nodokļa iemaksāšanas valsts budžetā šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.”;

 

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Ja apliekamā persona neiesniedz nodokļa deklarācijas, kā arī saimnieciskās darbības un grāmatvedības dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei, nodokļu administrācija, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju, nosaka ar nodokli apliekamo darījumu vērtību, aprēķina pievienotās vērtības nodokli un piemēro soda sankcijas saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.”

 

 

 

 

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Ja apliekamā persona neiesniedz nodokļa deklarācijas, kā arī saimnieciskās darbības un grāmatvedības dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei, nodokļu administrācija, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju, nosaka ar nodokli apliekamo darījumu vērtību, aprēķina pievienotās vērtības nodokli un piemēro soda sankcijas saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.”

 


 

36.pants. Likuma normu piemērošanas kārtība

Likuma normu piemērošanas kārtību, sniedzot likuma normu interpretāciju un skaidrojošus piemērus, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

 

20. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. Likuma normu piemērošanas kārtība

Lai nodrošinātu šā likuma normu vienotu piemērošanu, Ministru kabinets nosaka:

1) likumā lietoto terminu piemērošanu, aprēķinot nodokli;

2)           ar nodokli apliekamos darījumus un darījumus, kuriem likuma normas nav piemērojamas, kā arī ar nodokli apliekamo darījuma vērtību;

3)           apliekamo personu reģistrācijas kārtību, ņemot vērā likumā noteiktās tiesības;

4)           preču piegādes vietas, preču iegādes vietas Eiropas Savienības teritorijā un pakalpojumu sniegšanas vietas kritērijus un nosacījumus;

5) nosacījumus, ar kādiem ir piemērojami likumā noteiktie izņēmumi;

6)           nosacījumus, ar kādiem ir piemērojama likumā noteiktā samazinātā nodokļa likme;

7)           dokumentus un nosacījumus, uz kuru pamata apliekamā persona var piemērot nodokļa 0 procentu likmi;

8)           darījuma brīdi un nodokļa rēķina izrakstīšanas nosacījumus, ņemot vērā atsevišķu darījumu specifiku;

9)  priekšnodokļa atskaitīšanas nosacījumus;

10)         nekustamā īpašuma reģistrācijas un pārreģistrācijas, kā arī priekšnodokļa atskaitīšanas un atskaitāmā priekšnodokļa korekcijas nosacījumus;

11)         rēķina izrakstīšanas nosacījumus un priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, ja tiek lauzts nomas pirkuma (līzinga) līgums par lietota nekustamā īpašuma piegādi;

12) nosacījumus attiecībā uz atskaitāmā priekšnodokļa proporciju;

13)         nodokļa deklarācijas iesniegšanas nosacījumus, kā arī atsevišķos gadījumos papildus iesniedzamo informāciju;

14) pārmaksātā nodokļa atmaksas ierobežojumus un atvieglojumus;

15)         preču īpašas uzskaites nosacījumus darījumos Eiropas Savienības teritorijā;

16)         paziņojuma par pievienotās vērtības nodokļa samaksu veidlapas paraugu;

17)  nosacījumus attiecībā uz nodokļa taksācijas periodu;

18)         nosacījumus attiecībā uz nodokļa aprēķināšanu un maksāšanas kārtību;

19)         likuma normu praktiskai piemērošanai nepieciešamos situāciju aprakstus un aprēķinu formulas.”

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Juridiskais birojs

Likuma 36. pantā:

ierosinām aizstāt vārdus ‘’Lai nodrošinātu šā likuma normu vienotu piemērošanu, Ministru kabinets nosaka’’ ar vārdiem ‘’Šā likuma normu piemērošanai, Ministru kabinets nosaka:’’;

 

Juridiskais birojs

vienlaikus tos šā panta punktus, kuros dots deleģējums tādā apjomā, kas faktiski atbilst likumā ietvertajam regulējumam, ierosinām precizēt, nosakot konkrētu nepieciešamā deleģējuma apjomu’’ (panta 2., 4., 9., 12., 14. un 18. punkts).

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 20.pantu šādā redakcijā:

“20. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. Likuma normu piemērošanas kārtība

Šā likuma normu piemērošanai, Ministru kabinets:

1)              skaidro atsevišķus likumā lietotos terminus;

2)  skaidro ar nodokli apliekamos darījumus un darījumus, kuriem likuma normas nav piemērojamas, kā arī ar nodokli apliekamo darījuma vērtību;

3)  nosaka apliekamo personu reģistrācijas kārtību, ņemot vērā likumā noteiktās tiesības;

4)  skaidro preču piegādes vietas, preču iegādes vietas Eiropas Savienības teritorijā un pakalpojumu sniegšanas vietas kritērijus un nosacījumus;

5)  paredz nosacījumus, ar kādiem ir piemērojami likumā noteiktie izņēmumi;

6)  paredz nosacījumus, ar kādiem ir piemērojama likumā noteiktā samazinātā nodokļa likme;

7)  nosaka dokumentus un paredz nosacījumus, uz kuru pamata apliekamā persona var piemērot nodokļa 0 procentu likmi;

8)  nosaka darījuma brīdi un nodokļa rēķina izrakstīšanas nosacījumus, ņemot vērā atsevišķu darījumu specifiku;

9)              skaidro priekšnodokļa atskaitīšanas nosacījumus;

10)            skaidro nekustamā īpašuma reģistrācijas un pārreģistrācijas, kā arī priekšnodokļa atskaitīšanas un atskaitāmā priekšnodokļa korekcijas nosacījumus;

11)            skaidro rēķina izrakstīšanas nosacījumus un priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, ja tiek lauzts nomas pirkuma (līzinga) līgums par lietota nekustamā īpašuma piegādi;

12)            skaidro nosacījumus atskaitāmā priekšnodokļa proporcijas noteikšanai;

13)            skaidro nodokļa deklarācijas iesniegšanas nosacījumus, kā arī atsevišķos gadījumos papildus iesniedzamo informāciju;

14)            nosaka pārmaksātā nodokļa atmaksas apmēra ierobežojumus un nosacījumus uz kuriem nodokļa atmaksas ierobežojumi nav attiecināmi;

15)            paredz preču īpašas uzskaites nosacījumus darījumos Eiropas Savienības teritorijā;

16)            nosaka paziņojuma par pievienotās vērtības nodokļa samaksu veidlapas paraugu;

17)            nosaka kārtību kādā apliekamai personai var mainīt taksācijas periodu;

18)            skaidro nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību;

 19)           sniedz likuma normu praktiskai piemērošanai nepieciešamos situāciju aprakstus un nosaka aprēķinu formulas.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā (nr.14)

 

 

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā (nr.14)

 

 

 

 

Atbalstīt

22. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. Likuma normu piemērošanas kārtība

Šā likuma normu piemērošanai, Ministru kabinets:

1)               skaidro atsevišķus likumā lietotos terminus;

2)   skaidro ar nodokli apliekamos darījumus un darījumus, kuriem likuma normas nav piemērojamas, kā arī ar nodokli apliekamo darījuma vērtību;

3)   nosaka apliekamo personu reģistrācijas kārtību, ņemot vērā likumā noteiktās tiesības;

4)   skaidro preču piegādes vietas, preču iegādes vietas Eiropas Savienības teritorijā un pakalpojumu sniegšanas vietas kritērijus un nosacījumus;

5)   paredz nosacījumus, ar kādiem ir piemērojami likumā noteiktie izņēmumi;

6)   paredz nosacījumus, ar kādiem ir piemērojama likumā noteiktā samazinātā nodokļa likme;

7)   nosaka dokumentus un paredz nosacījumus, uz kuru pamata apliekamā persona var piemērot nodokļa 0 procentu likmi;

8)   nosaka darījuma brīdi un nodokļa rēķina izrakstīšanas nosacījumus, ņemot vērā atsevišķu darījumu specifiku;

9)  skaidro priekšnodokļa atskaitīšanas nosacījumus;

10)  skaidro nekustamā īpašuma reģistrācijas un pārreģistrācijas, kā arī priekšnodokļa atskaitīšanas un atskaitāmā priekšnodokļa korekcijas nosacījumus;

11)  skaidro rēķina izrakstīšanas nosacījumus un priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, ja tiek lauzts nomas pirkuma (līzinga) līgums par lietota nekustamā īpašuma piegādi;

12)             skaidro nosacījumus atskaitāmā priekšnodokļa proporcijas noteikšanai;

13)  skaidro nodokļa deklarācijas iesniegšanas nosacījumus, kā arī atsevišķos gadījumos papildus iesniedzamo informāciju;

14)  nosaka pārmaksātā nodokļa atmaksas apmēra ierobežojumus un nosacījumus uz kuriem nodokļa atmaksas ierobežojumi nav attiecināmi;

15)             paredz preču īpašas uzskaites nosacījumus darījumos Eiropas Savienības teritorijā;

16)             nosaka paziņojuma par pievienotās vērtības nodokļa samaksu veidlapas paraugu;

17)              nosaka kārtību kādā apliekamai personai var mainīt taksācijas periodu;

18)             skaidro nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību;

 19) sniedz likuma normu praktiskai piemērošanai nepieciešamos situāciju aprakstus un nosaka aprēķinu formulas;

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Papildināt 36.pantu ar 20.punktu šādā redakcijā:

  ²20) šā likuma 10.panta 1.4 daļā minētā priekšnodokļa noteikšanas kārtību;².

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 36.pantu ar 20.punktu šādā redakcijā:

  ²20) nosaka šā likuma 10.panta 1.4 daļā minētā priekšnodokļa noteikšanas kārtību;².

Atbalstīt

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā (nr.16)

 

 

 

Atbalstīt

20) nosaka šā likuma 10.panta 1.4 daļā minētā priekšnodokļa noteikšanas kārtību.².

Pārejas noteikumi

29. Siltumenerģijas ražošanas uzņēmumi (apliekamās personas), kas piegādā siltumenerģiju iedzīvotājiem, iesniedzot nodokļa deklarāciju par 2006.gada jūliju, var atskaitīt 2005. un 2006.gadā samaksāto un neatskaitīto priekšnodokli par iegādāto kurināmo. Atskaitāmā priekšnodokļa apmēru nosaka attiecībā uz inventarizācijas rezultātā noteiktā atlikumā esošā kurināmā daudzumu 2006.gada 1.jūlijā, ievērojot iegādes brīdī piemēroto proporciju.

21. Pārejas noteikumos:

aizstāt 29.punktā vārdus "Siltumenerģijas ražošanas uzņēmumi" ar vārdiem "Siltumenerģijas ražotāji";

 

 

 

 

23. Pārejas noteikumos:

aizstāt 29.punktā vārdus "Siltumenerģijas ražošanas uzņēmumi" ar vārdiem "Siltumenerģijas ražotāji";

35. Ja līgums par nomas pirkumu (līzingu) noslēgts līdz 2004.gada 30.aprīlim, nodoklis par šo darījumu maksājams kopā ar veicamajiem maksājumiem līgumā norādītajos termiņos, piemērojot tādu nodokļa likmi, kāda bija piemērojama nomas pirkuma (līzinga) objektam līguma slēgšanas dienā. Ja nomas pirkuma (līzinga) līgums noslēgts par šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto preču piegādi, bet līguma nosacījumi netiek izpildīti un tādēļ nomas pirkuma (līzinga) objekts paliek līzinga devēja īpašumā, nodoklis piemērojams kā nomas darījumam un attiecināms uz visiem iepriekš veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem. Šādā gadījumā nesamaksātā nodokļa apmēram piemēro likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.pantā paredzēto pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu.

izslēgt 35.punkta otro un trešo teikumu;

 

 

 

 

izslēgt 35.punkta otro un trešo teikumu;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 45., 46. un 47.punktu šādā redakcijā:

"45. Valsts ieņēmumu dienests var atteikties atmaksāt apliekamai personai šā likuma 12.panta vienpadsmitajā daļā minēto pārmaksāto nodokļa summu, ja apliekamā persona, kuru Valsts ieņēmumu dienests bija izslēdzis no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 35.pantu (bija spēkā līdz 2005.gada 31.decembrim) un par kuru Uzņēmumu reģistrā bija iesniedzis priekšlikumu par nodokļu maksātāja izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra un kura kā apliekamā persona ir reģistrēta atkārtoti, pieprasa atmaksāt pārmaksāto nodokļa summu agrāk nekā sešus mēnešus pēc at kārtotas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

17

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt pārejas noteikumu 45.punktu.

 

Atbalstīt

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 45. un 46.punktu šādā redakcijā:

 

 

46. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.februārim izdod šā likuma 3.panta 8.daļā paredzētos noteikumus.

47. Līdz šā likuma 36.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.aprīlim piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.534 "Likuma "Par pievienotās vērtī­bas nodokli" normu piemērošanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 

45. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.februārim izdod šā likuma 3.panta 8.daļā paredzētos noteikumus.

46. Līdz šā likuma 36.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.aprīlim piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.534 "Likuma "Par pievienotās vērtī­bas nodokli" normu piemērošanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Atsauce 06.11.2003. likuma redakcijā)

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 77/388/EEC un 86/560/EEC.

 

22. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1977.gada 17.maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu likumi par apgrozījuma nodokļiem – kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma: vienāds pamats vērtējumam;

2) Padomes 1986.gada 17.novembra Trīspadsmitās direktīvas 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā;

3) Padomes 1979.gada 6.decembra Astotās direktīvas 79/1072/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – kārtība pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti attiecīgajā valstī."

18

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt Informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1.punktu šādā redakcijā:

‘’1) Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma: vienota aprēķinu bāze;’’.

 

Atbalstīt

Atbalstīt

24. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1977.gada 17.maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma: vienota aprēķinu bāze;

2) Padomes 1986.gada 17.novembra Trīspadsmitās direktīvas 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā;

3) Padomes 1979.gada 6.decembra Astotās direktīvas 79/1072/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – kārtība pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti attiecīgajā valstī."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.