Likumprojekts 1

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

2005. gada 26. maijā

Nr.9/1- 552

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2005. gada 26. maija Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā  likumprojektu

„ Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību „  / reģ.nr. 1225; dok.nr. 4248 / un iekļaut to aiz 23. darba kārtības jautājuma .

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības Ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 


 

 

Likumprojekts 1. lasījumam                                  Iesniedz Ārlietu komisija

 

Par Vispārējo konvenciju

par nacionālo minoritāšu aizsardzību

 

1.pants. 1995.gada 1.februāra Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību (turpmāk — Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Latvijas Republika paziņo, ka termins “nacionālās minoritātes”, kas nav definēts Konvencijā, Konvencijas izpratnē nozīmē Latvijas pilsoņus, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojuši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu. Personas, kas nav Latvijas pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijas Republikā, nepieder pie nacionālās minoritātes Konvencijas izpratnē atbilstoši attiecīgajā Latvijas Republikas deklarācijā sniegtajai nacionālās minoritātes definīcijai, bet identificē sevi ar šai definīcijai atbilstošu nacionālo minoritāti, var izmantot Konvencijā paredzētās tiesības, ja vien likums nenosaka īpašus izņēmumus.

 

3.pants. Latvijas Republika paziņo, ka Konvencijas 10.panta otro daļu tā uzskata par saistošu, ciktāl tā nav pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts valodas lietojumu.

 

4.pants. Latvijas Republika paziņo, ka Konvencijas 11.panta trešo daļu tā uzskata par saistošu, ciktāl tā nav pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts valodas lietojumu.

 

5.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts.

 

6.pants. Konvencija stājas spēkā tās 28.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

7.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _____________________.