Rīga

 

 

 

 

Rīga

2005.gada 18.maijā

Nr.8/5 -                                                                                                   Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Par “Grozījumiem likumā “Par izlozēm un azartspēlēm””

      Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par izlozēm un azartspēlēm””.

Pielikumā: 1.Likumprojekts, 1 lpp.

                  2.Anotācija, 1 lpp.

 

 1.--------------------------------                    2.--------------------------------

 

3.--------------------------------                    4.--------------------------------

 

 

5.--------------------------------                    6.--------------------------------

 

 

7.--------------------------------                   8.--------------------------------

 

 

9.--------------------------------                    10.------------------------------

 

 

11.--------------------------------                  12.------------------------------

 

 

13.--------------------------------                  14.------------------------------

 

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTS

 

“Grozījumi likumā „Par izlozēm un azartspēlēm””

Izdarīt likumā “Par izlozēm un azartspēlēm” grozījumus un

1.     Izteikt likuma  20.pantu sekojošā redakcijā:

20. pants.

(1) Pašvaldībai ir tiesības noteikt teritorijas, kurās aizliegts organizēt azartspēles.

 

(2) Pašvaldības informē Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju par teritorijām, kurās nedrīkst organizēt azartspēles.

(3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neizsniedz un nepagarina (nepārreģistrē) speciālās atļaujas (licences) azartspēļu organizēšanai un rīkošanai teritorijās, kurās pašvaldība aizliegusi rīkot azartspēles.

2.     Izteikt likuma 21. panta 7. punktu sekojošā redakcijā:

7) ja azartspēles tiek organizētas pasta vai banku iestādēs, masu kultūras pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, medicīnas un izglītības iestāžu ēkās, valsts pārvaldes iestādēs, baznīcās un kulta celtnēs, kā arī visa veida ēkās vai būvēs, kas atrodas tuvāk par 500 metriem no izglītības iestādēm, baznīcām un kulta celtnēm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā „Par izlozēm un azartspēlēm”” ANOTĀCIJA 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašvaldībai izmantojot šajā likumā dotās tiesības, pieņemot lēmumu par azartspēļu aizliegumu kādā noteiktā teritorijā, kazino, spēļu zāles vai bingo zāles īpašniekiem ir 3 gadi laika, lai pārtrauktu savu uzņēmējdarbību un pārceltu savu azartspēļu organizēšanu uz citu vietu. Reālā laika izteiksmē pašvaldības pieņemtais lēmums nemaina situāciju un teritorijā, kurā ir aizliegtas azartspēles, tās joprojām tur tiek organizētas. Spēkā esošā likuma norma, uzliekot pienākumu azartspēļu organizētājiem pārtraukt savu darbību aizlieguma teritorijās tikai pēc trīs gadiem, ir pārāk liberāla un nesasniedz likuma 20. panta 1. daļas pirmajā teikumā noteikto tiesību reālu izmantošanu.

         Izsniegtās izložu un azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) katru gadu līdz datumam, kurā tās tika izsniegtas, pārreģistrē Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

         Likumā nav noteikts minimālais atālums, kādā  no izglītības iestādēm, baznīcām un kulta celtnēm drīkst atrasties ēkas vai būves, kurās tiek organizētas un rīkotas izlozes un azartspēles. Aizvien biežāk vērojamas situācijas, kad spēlu zāles un kazino tiek atvērti iepretīm skolām un bērnudārziem, tādējādi kaitējot bērnu garīgajai un tikumiskajai attīstībai un veicinot no azartspēļu atkarīgo pieaugumu bērnu un pusaudžu vidū.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

          Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, saņemot pašvaldības lēmumu par teritorijas noteikšanu, kurā aizliegts organizēt azartspēles, atsaka izsniegtās izložu un azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanu un līdz ar to organizēt azartspēles šajā pašvaldības noteiktā teritorijā vairs nedrīkst. Gada laikā pašvaldības noteikto aizliegumu konkrētā teritorijā var realizēt.

          Likumā iestrādāta norma, kas aizliedz organizēt un rīkot izlozes un azartspēles visa veida ēkās vai būvēs, kas atrodas tuvāk par 500 metriem no izglītības iestādēm, baznīcām un kulta celtnēm.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

Samazināsies azartspēļu negatīvā ietekme uz iedzīvotājiem, īpaši bērniem un pusaudžiem,  kā arī no azartspēlēm atkarīgo personu skaita pieaugums

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Normatīvā akta projekts būtiski šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un MK noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde neietekmē valsts vai pašvaldību institūciju funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot normatīvo aktu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.