Grozījums Stratēģiskas noz'mes preču aprites likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā

 

Izdarīt Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licence

(1) Katram stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta darījumam ir nepieciešama Komitejas izsniegta licence.

(2) Lai saņemtu jonizējošā starojuma avotu (to skaitā kodolmateriālu) eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta Radiācijas drošības centra speciāla atļauja (licence) atsevišķiem komercdarbības veidiem.

(3) Lai saņemtu Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minēto militāro preču eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm. Licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm izsniegšanas, derīguma termiņa pagarināšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību, kā arī valsts nodevas apmēru par licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm izsniegšanu nosaka Ministru kabinets.

(4) Komitejas izsniegta stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence nepieciešama arī tad, ja persona, kura veic stratēģiskas nozīmes preču starpniecības darījumu, pārvieto stratēģiskas nozīmes preces tranzītā bez ievešanas Latvijas Republikas teritorijā, bet, ja šīs preces ir Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minētās militārās preces, stratēģiskas nozīmes preču starpniekam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm.

(5) Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm nav nepieciešama, ja tiek veikts darījums ar militārajiem ieročiem, to sastāvdaļām vai palīgierīcēm, munīciju, sprāgstvielām, spridzināšanas ietaisēm, speciālajiem līdzekļiem vai pirotehniskajiem izstrādājumiem un stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir Ieroču aprites likuma 37.panta otrās daļas 1.punktā paredzētā speciālā atļauja (licence).

(6) Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanu Komiteja saskaņo ar to valsts pārvaldes iestādi, kura izsniegusi šā panta otrajā vai trešajā daļā paredzēto licenci. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde triju darbdienu laikā pēc Komitejas pieprasījuma saņemšanas dod saskaņojumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanai vai ieteikumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licenci neizsniegt."

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs

elektroniskās pārvaldes lietās

J.Reirs

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums nosaka, ka darījumiem ar Eiropas Savienības 17.11.2003. Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minētajām militārajām precēm ir nepieciešama Aizsardzības ministrijas izdota speciālā atļauja (licence) atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem. Tomēr likums neparedz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā notiek šādas atļaujas izsniegšana. Lēmums par atļaujas izsniegšanu vai neizsniegšanu ir administratīvs akts, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 11.pantu privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu var izdot uz Ministru kabineta izdoto noteikumu pamata vienīgi, ja Satversme, likums vai starptautisko tiesību norma tieši vai netieši pilnvaro Ministru kabinetu izdot šādu noteikumus.

Eiropas Savienības 17.11.2003. Kopējā militāro preču saraksts Nr.2003/C314/01 ietver arī preces, darījumiem ar kurām ir nepieciešama Ieroču aprites likuma 37.panta otrajā daļā minētā Aizsardzības ministrijas izdota speciālā atļauja (licence). Līdz ar to, ir iespējamas situācijas, kad darījums ar preci ir licencējams saskaņā ar Ieroču aprites likumu un Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumu. Tas nav pozitīvi no komercdarbības veicināšanas viedokļa.

Par nepieciešamību izdarīt grozījumus šajā likumā tika atzīmēts arī Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas 2004.gada 6.oktobra  sēdē (protokols Nr.48)

 

2. Tiesību akta projekta būtība

Likumprojekts:

1)                   pilnvaro Ministru kabinetu noteikt kārtību, kādā Aizsardzības ministrija izdod licenci komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm;

2)                sakārto speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu darījumiem ar precēm, kuras vienlaicīgi ir Ieroču aprites likuma un Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma objekti, tādējādi veicinot komercdarbību.

 


 

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Jūtama ietekme netiek prognozēta.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Pozitīva ietekme. Likumprojekts sakārto speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu darījumiem ar precēm, kuras vienlaicīgi ir Ieroču aprites likuma un Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma objekti, tādējādi veicinot komercdarbību.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Tiesību akts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Tiesību akts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

Tiesību akts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Tiesību akts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Ir plānots budžeta ieņēmumu pieaugums sakarā ar valsts nodevas iekasēšanu licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm izsniegšanu. Valsts nodevas apmēru par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu noteiks Ministru kabinets

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts  deleģē Ministru kabinetam  noteikt kārtību, kādā Aizsardzības ministrija  izdod licenci komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm. Tāpēc pēc likuma spēkā stāšanās būs jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi, kuros būs jānosaka licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm izsniegšanas, derīguma termiņa pagarināšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtība, kā arī valsts nodevas apmērs

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

 

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akts šo jomu tieši neskar.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu tieši neskar (kārtība, kādā Aizsardzības ministrija izsniedz licences komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm, tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos, un pārsūdzēt Aizsardzības ministrijas lēmumu indivīds varēs tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

Aizsardzības ministra vietā

Īpašu uzdevumu ministrs

elektroniskās pārvaldes lietās                                                                         J.Reirs

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Dokumenta autors

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

S.Araslanova

 

 

18.03.2005. 12:20

778

Araslanova

Svetlana.Araslanova@mod.gov.lv; tālr.7335133