Likumprojekts "Grozījums Patentu likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Patentu likumā

 

Izdarīt Patentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 21.panta otrās daļas pirmo teikumu.

 

2. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

 

"27.pants. Apelācijas padome

(1) Patentu valdes Apelācijas padome ir koleģiāla lēmējinstitūcija, kas izveidota patentu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju strīdu izskatīšanai un darbojas atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātam nolikumam.

(2) Pēc Patentu valdes direktora priekšlikuma tieslietu ministrs nosaka Apelācijas padomes locekļu kopskaitu un uz trim gadiem ieceļ Apelācijas padomes priekšsēdētāju un Apelācijas padomes locekļus.

(3) Apelācijas padomes sastāvā ir Patentu valdes pārstāvji un speciālisti zinātnē, tehnikā vai jurisprudencē.

(4) Apelācijas padome, pamatojoties uz rakstisku apelāciju vai iebildumu, izskata patentu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju strīdus. Katru apelāciju un iebildumu izskata ne mazāk kā trīs Apelācijas padomes locekļi, turklāt vismaz vienam no viņiem jābūt juristam.

(5) Pieņemot lēmumus, Apelācijas padomes locekļi ir neatkarīgi. Apelācijas padomes sastāvā apelācijas vai iebilduma izskatīšanai nedrīkst iekļaut personu, kas Patentu valdē veikusi attiecīgā pieteikuma iepriekšējo izskatīšanu vai ekspertīzi.

(6) Apelācijas padome izskata apelācijas un iebildumus šajā likumā, likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm", Dizainparaugu likumā un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā norādītajā kārtībā.

(7) Patentu valde nodrošina Apelācijas padomi ar darba telpām, sakaru līdzekļiem, atbilstošu materiāltehnisko bāzi un darba samaksu."

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

Likumprojekta

 “Grozījumi Patentu likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Ministru kabineta sēdes protokollēmuma (protokols Nr.41 2.§) 10. un 11. punktu Patentu likumā nepieciešami grozījumi, jo tajā vēl saglabājusies norāde, ka Patentu valde savu finansiālo darbību veic atbilstoši speciālā budžeta noteikumiem. Pašlaik Patentu valdes darbība tiek finansēta no valsts pamatbudžeta.

Spēkā esošais Patentu likums nosaka, ka patentu strīdu izskatīšanai tiek izveidota Patentu valdes Apelācijas padome, kas darbojas atbilstoši tieslietu ministra apstiprinātam nolikumam. Ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma pieņemšanu 2002.gada 6. jūnijā minētais Patentu likuma 27. panta noteikums un līdz ar to Apelācijas padomes darbības reglamentācija neatbilst likumam.

Patentu likuma 27. panta noteikumi nosaka, ka   Patentu valdes Apelācijas padome tiek izveidota patentu strīdu izskatīšanai. Ņemot vērā, ka Patentu likums sākotnēji bija paredzēts piemērošanai vienīgi patentu tiesību jomā, normās par Apelācijas padomi nav norādes uz citiem rūpnieciskā īpašuma tiesību objektiem. Vēlāk pieņemtajos rūpnieciskā īpašuma likumos, lai neradītu dublēšanos, noteikumi par Apelācijas padomi netika ietverti. Apelācijas padomē izskatot preču zīmju un dizainparaugu strīdus praksē attiecīgie Patentu likuma noteikumi tiek piemēroti pēc analoģijas.

Patentu likuma 27.pants arī nosaka, ka Patentu valdes Apelācijas padomes sastāvā ir 3 Patentu valdes pārstāvji, kā arī 4 neatkarīgi speciālisti zinātnē, tehnikā un jurisprudencē. Salīdzinot ar laiku, kad tika pieņemts Patentu likums, Apelācijas Padomē izskatāmo lietu skaits ievērojami pieaudzis. Tādēļ ar Patentu likumā noteikto Apelācijas padomes skaitlisko sastāvu nav iespējams nodrošināt normālu Apelācijas padomes darbību.

 

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

No Patentu likuma tiek izslēgts noteikums par Patentu valdes finansējumu no speciālā budžeta.

Likumprojekts novērš Patentu likuma 21. panta otrās daļas 27. panta neatbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likumam, paredzot, ka turpmāk Patentu valdes Apelācijas padomes darbību noteiks Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

 

Likumprojekts nosaka Patentu valdes Apelācijas padomes tiesisko statusu un to, kādā veidā tiek nodrošināta tās darbība.

 

Likumprojekts paredz, ka Patentu valdes Apelācijas padome izskata ne tikai patentu tiesību, bet arī preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju strīdus.

 

Likumprojekts nosaka, ka Patentu valdes Apelācijas padomes izveidošanas kārtību – tās skaitlisko sastāvu nosaka un locekļus pēc Patentu valdes direktora priekšlikuma ieceļ tieslietu ministrs.

 

Likumprojektā nostiprināta Patentu valdes Apelācijas padomes neatkarība lēmumu pieņemšanā līdzīgi kā tas ir attiecīgā institūcijā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (preču zīmes un dizainparaugi) (OHIM) Alikantē, kas ir noteikts ar Padomes 1993. gada 20. decembra regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi.  

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

  Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojekts veicinās Patentu valdes Apelācijas padomes  lietu izskatīšanas procedūras sakārtošanu.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Likuma īstenošana budžeta ieņēmumus tiešā veidā neiespaido.

   Likumprojekts šo jomu neskar.

   Likum-

projekts šo jomu neskar.

  Likum-

projekts šo jomu neskar.

 Likum-

projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Likuma īstenošanai papildus budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 Likum-

projekts šo jomu neskar.

 Likum-

projekts šo jomu neskar.

 Likum-

projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 Likumprojekts šo jomu neskar.

   Likumprojekts šo jomu neskar.

Likum-

projekts šo jomu neskar.

 Likum-

projekts šo jomu neskar.

Likum-

projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

  Likumprojekts šo jomu neskar.

Likum-

projekts šo jomu neskar.

Likum-

projekts šo jomu neskar.

Likum-

projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

  Likumprojekts šo jomu neskar.

Likum-

projekts šo jomu neskar.

Likum-

projekts šo jomu neskar.

Likum-

projekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Tieslietu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Patentu valdes Apelācijas padomes nolikums” (VSS-387) un šobrīd notiek projekta saskaņošana.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

  Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                   1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

   Likumprojekts šo jomu neskar.

                                                                                                                            2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

   Likumprojekts šo jomu neskar.

   Likumprojekts šo jomu neskar.

   Likumprojekts šo jomu neskar.

   Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 Likumprojekts regulē ar rūpnieciskā īpašuma strīdu izskatīšanu saistītus jautājumus, kas atbilst kārtībai, kādā strīdi tiek izskatīti Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (preču zīmes un dizainparaugi) (OHIM) Alikantē un ir noteikti ar Padomes 1993. gada 20. decembra regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Informācija nosūtīta Starptautiskās rūpnieciskā īpašuma aizsardzības asociācijas (AIPPI) Latvijas nacionālajai grupai un Latvijas  patentpilnvaroto asociācijai.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas. 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Jaunas valsts institūcijas netiek radītas, un esošo institūciju funkcijas netiek paplašinātas. Likumprojekta izpilde paredzēta darba kārtībā pilnveidojot Patentu valdes Apelācijas padomes darba organizāciju.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Likuma grozījumi tiks publicēti Patentu valdes oficiālajā biļetenā un būs pieejami Patentu valdes mājas lapā www.lrpv.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Tieslietu ministre                                                                             S.Āboltiņa

 

12.04.05. 10:33

1022

S.Drozdovska

7027635; silva@lrpv.lv

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

 

Z.Aumeisters