M/U/T/TA-556

Likumprojekts

 

Grozījums Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 169.1, 169.2 un 169.3 pantu šādā redakcijā:

 

"169.1 pants. Nelikumīga piekrišanas pieprasīšana nepilngadīgā adopcijai

 

(1) Par piekrišanas pieprasīšanu nepilngadīgā adopcijai no nepilngadīgā mātes, tēva vai aizbildņa personīgi vai ar starpnieku, ja piekrišana nepilngadīgā adopcijai ir dota mantkārīgā nolūkā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trīs līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu.

 

169.pants. Starpniecība nelikumīgā piekrišanas pieprasīšanā un došanā  nepilngadīgā adopcijai

 

(1) Par starpniecību nelikumīgā piekrišanas pieprasīšanā vai došanā  nepilngadīgā adopcijai –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu.

 

169.pants. Nelikumīga piekrišanas došana nepilngadīgā adopcijai

 

Par piekrišanas došanu nepilngadīgā adopcijai mantkārīgā nolūkā, ja to izdarījusi nepilngadīgā māte, tēvs vai aizbildnis, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām."

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

  Krimināllikuma 154.2pants paredz kriminālatbildību par cilvēku tirdzniecību, ja ir konstatējams ekspluatācijas nolūks. Tomēr ne vienmēr attiecībā uz bērniem ir konstatējams šāds nolūks. Var būt iespējamas situācijas, kad bērns mantkārīgā nolūkā tiek nodots citām personām adopcijai.

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Likumprojekts paredz papildināt Krimināllikumu ar 169.1, 169.2 un 169.3pantu, lai par noziedzīgu nodarījumu atzītu:

 1) nelikumīgas piekrišanas pieprasīšanu no nepilngadīgā mātes, tēva vai aizbildņa personīgi vai ar starpnieku, kā rezultātā ir dota piekrišana nepilngadīgā adopcijai mantkārīgā nolūkā, 

2) nelikumīgas piekrišanas došanu nepilngadīgā adopcijai mantkārīgā nolūkā, ja to izdarījusi nepilngadīgā māte, tēvs vai aizbildnis, un

3) starpniecību šādas piekrišanas pieprasīšanā vai došanā.

 

Nav

  II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojektā „Grozījumi Krimināllikumā” iekļautajām normām būs ne tikai soda funkcija, bet arī preventīva nozīme, proti, informācija par iespējamo sodu par iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem atturēs no noziedzīgas attieksmes pret bērniem.

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Nav

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads 2005

2006

2007

2008

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija 

 Nav

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Nav

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1.       Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek izveidotas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Informācija par likumprojektu tiks ievietota Bērnu un ģimenes lietu ministrijas interneta mājas lapā www.bm.gov.lv un tiks publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

 Nav

 

 

 

15.04.2005. 10:05

719

Ābele

7356493, Dace.Abele@bm.gov.lv

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

Valsts sekretāres p.i.

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Baštiks

I.Liepa

N.Abagjana

M.Dzērve

D.Ābele