Likumprojekts „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”

Likumprojekts

 

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

 

Izdarīt Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9.nr.; 2002, 1.nr.; 2003, 11.nr.; 2004, 11.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 33.1 pantu šādā redakcijā:

 

"33.1 pants. Patērētāja tiesības, ja prettiesiski izmantota viņa maksājumu karte

(1) Ja prettiesiski izmantota patērētāja maksājumu karte, viņam ir tiesības prasīt kredītiestādei, kura patērētājam izsniegusi maksājumu karti, attiecīgā maksājuma atcelšanu vai prettiesiski debetētās summas atlīdzināšanu.

(2) Ja patērētājs apgalvo, ka viņa maksājumu karte ir tikusi prettiesiski izmantota, un ja kredītiestāde, kura patērētājam izsniegusi maksājumu karti, nevar pierādīt, ka attiecīgais maksājums ir ticis apstiprināts ar identifikācijas kodu vai kādu citu identifikācijas pierādījumu vai ka patērētājs ir rīkojies nevērīgi vai prettiesiski, kredītiestāde atlīdzina prettiesiski debetēto summu.

(3) Kredītiestāde, kura patērētājam izsniegusi maksājumu karti, ir atbildīga par neuzmanību vai kļūdām, ko tā pieļāvusi, sniedzot pakalpojumu saistībā ar patērētājam izsniegto maksājumu karti."

 

2. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1985.gada 20.decembra Direktīvas 85/577/EEK par patērētāja aizsardzību attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām;

2) Padomes 1986.gada 22.decembra Direktīvas 87/102/EEK par to dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz patēriņa kredītu;

3) Padomes 1993.gada 5.aprīļa Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 26.oktobra Direktīvas 94/47/EK par tiesību ieguvēju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem līgumos par tādu tiesību pirkšanu, kas uz laiku ļauj izmantot nekustamo īpašumu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 20.maija Direktīvas 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 19.maija Direktīvas 98/27/EK par patērētāju interešu aizsardzības izpildrakstiem;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 25.maija Direktīvas 1999/44/EK par dažiem patēriņa preču tirdzniecības aspektiem un saistītajām garantijām;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 23.septembra Direktīvas 2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu un ar kuru groza Padomes Direktīvu 90/619/EEK un Direktīvas 97/7/EK un 98/27/EK."

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

A.K.Kariņš

 

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Ministru kabinets, pieņemot 21.12.2004. noteikumus Nr. 1037 „Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”, uzdeva Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju triju mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai normatīvā akta projektu, kas nodrošinātu ES Direktīvu 1997/7/EK un 2002/65/EK 8. pantu prasību ieviešanu attiecībā uz patērētāju tiesībām lūgt maksājumu atcelšanu, ja saistībā ar distances līgumiem negodīgi izmantota maksājumu karte, un iespēju patērētājiem šādā situācijā saņemt atpakaļ veiktos maksājumus. Tas tika darīts tādēļ, ka MK 21.12.2004. noteikumi Nr. 1037 neieviesa Direktīvas 8.panta prasības sakarā ar deleģējuma trūkumu Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Pašreiz Direktīvas 8.pantā noteikto jomu nosaka Latvijas Bankas 13.09.2001. lēmumu Nr. 89/9 apstiprinātās „Rekomendācijas darījumu veikšanai ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem”, kas pārņem Eiropas Komisijas rekomendāciju Nr. 97/489/EC "Rekomendācija darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem un attiecībām starp to emitentu un turētāju" kā arī Civillikuma normas.

Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu ES Direktīvas 2002/65/EK un ES Direktīvas 97/7/EK 8. pantu prasības, kuri nosaka patērētāju tiesības, gadījumos, ja prettiesiski izmantota viņu maksājumu karte.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Tā kā ir nepieciešams patērētāju aizsargāt arī tādas viņa maksājuma kartes izmantošanas gadījumā, kas nav saistīti ar distances līgumiem, likumprojekts nosaka patērētāja tiesības un maksājumu kartes emitenta atbildību visos gadījumos, kad prettiesiski ir izmantota patērētāja maksājumu karte.

3. Cita informācija 

 

   II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts veicinās patērētāju ekonomisko aizsardzību, nodrošinot patērētājiem tiesības maksājuma kartes prettiesiskas izmantošanas gadījumā, pr asīt attiecīgā maksājuma atcelšanu. Tādējādi tiks veicināta patērētāju uzticība maksājumu karšu izmantošanai iegādājoties preces vai pakalpojumus, t.sk., izmantojot distances līdzekļus.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts nosaka maksājumu karšu emitentu atbildību un pierādīšanas pienākumu, gadījumos, kad prettiesiski ir izmantota patērētāja maksājumu karte, tādējādi veicinot patērētāju uzticību maksājumu karšu izmantošanu preču un pakalpojumu iegādē.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts nodrošinās lielāku patērētāju tiesību aizsardzību gadījumos, kad prettiesiski izmantota to maksājumu karte.

4. Ietekme uz vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

2

3

4

5

6

 

2005

2006

2007

2008

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

 

8,6

 

7,1

 

7,1

 

7,1

 

3. Finansiālā ietekme  

 

- 8,6

- 7,1

- 7,1

- 7,1

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Valsts budžeta līdzekļi.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Papildus izdevumi Patērētāju tiesību aizsardzības centram normatīvajā akta noteikto papildus pienākumu uzraudzībai (2004. gada laikā PTAC ir saņēmis 2 patērētāju sūdzības, kas saistītas ar maksājuma karšu izmantošanu, pēc detalizēta regulējuma ieviešanas attiecībā uz patērētāja tiesībām maksājumu karšu prettiesiskas izmantošanas gadījumā, kā arī sakarā ar patērētāju iepirkumu elektroniskajā vidē apjoma pieaugumu, sagaidāms šādu sūdzību skaita palielināšanās):

1)     darbinieku skaita palielināšana par 1 štata vietu:

darba alga mēnesī 350 Ls;

2)      sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%)

3)     apmācība, kvalifikācijas paaugstināšana

4)     pakalpojumi un uzturēšanas izdevumi 1 darbiniekam 140 ls/mēn

5)     kapitālie izdevumi infrastruktūras un darba vietu izveidošanai 1 darbiniekam

(biroja krēsls 81Ls, , darba vietas 116Ls, atvilkņu bloks 172Ls,  telefons*50Ls, galda lampa*20Ls,  dators 690Ls)

 

Kopā:

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

 

1,0

 

 

0,7

 

 

1,6

 

 

1,1

 

Kopā:

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

 

1,0

 

 

0,3

 

 

1,6

 

 

 

Kopā:

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

 

1,0

 

 

0,3

 

 

1,6

 

 

 

Kopā:

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

 

1,0

 

 

0,3

 

 

1,6

 

 

 

 

6. Cita informācija 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Cita informācija 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojektu nepieciešams pieņemt, lai izpildītu Eiropas kopienas dibināšanas līguma 249.pantā noteikto pienākumu pārņemt direktīvas prasības.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                    1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīvas 2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu un ar kuru groza Padomes Direktīvu 90/619/EEK un Direktīvas 97/7/EK un 98/27/EK, Official Journal L 271, 09/10/2002 p. 0016 – 0024.

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 20. maija Direktīva 97/7/EC par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem – Padomes un Parlamenta paziņojums attiecībā uz 6. panta 1. punktu. – Komisijas paziņojums attiecībā uz 3. panta 1. punkta pirmo ievilkumu, Official Journal L 144, 04/06/1997 p. 0019 – 0027.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

1.

 

Nav saistīts.

 

2.

2002/65/EK

8.pants

97/7/EK 8.pants

Atbilst.

 

5. Cita informācija 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar Latvijas Komercbanku asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Komercbanku asociācija uzskatīja, ka direktīvas 2002/65/EC 8.panta prasību ieviešanai piemērotākais ir Patērētāju tiesību aizsardzības likums, nevis Kredītiestāžu likums un kopumā atbalsta izstrādāto likumprojektu. 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts tiks ievietots Ministru kabineta Ekonomikas ministrijas Interneta mājas lapā (www.em.gov.lv).

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

 

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Patērētāju tiesību aizsardzības centram tiks uzticēts veikt uzraudzību par maksājuma kartes emitenta un patērētāja savstarpējo saistību izpildi, kas izriet no maksājuma kartes prettiesiskas izmantošanas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likuma teksts tiks publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī Ekonomikas ministrijas Internet lapā (www.em.gov.lv)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Indivīds var pārsūdzēt lēmumu Ekonomikas ministrijā vispārējā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam.

4. Cita informācija 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs                                                                        A.K.Kariņš

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

K.Gerhards

Dž.Innusa

J.Eglītis

A.Apsītis

 

 

26.04.2005 14:35

1063

A.Apsītis

7013274, Antis.Apsitis@em.gov.lv