Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Reģ

2005.05.23.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Reģ.nr.1175) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

(22)

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.) šādus grozījumus:

27.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija var anulēt kredītiestādes licenci (atļauju), ja:

8) kredītiestāde regulāri neievēro šā likuma un citu kredītiestādes darbību regulējošo likumu prasības un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvos noteikumus un rīkojumus.

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 27.panta pirmās daļas astotajā punktā vārdu “regulāri”.

Atbalstīt

1. Izslēgt 27.panta pirmās daļas astotajā punktā vārdu “regulāri”.

 

1. Papildināt 27.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

 "9) kredītiestāde neievēro likuma "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legali­zācijas novēršanu" prasības un veic darbības, kas apdraud vai var apdraudēt šīs kredītiestādes stabilitāti, maksātspēju vai reputāciju."

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

Atbalstīt

 

62.pants.

(3) Ziņas par valsts budžeta iestāžu (institūciju) kontiem un veiktajām banku operācijām (darījumiem) sniedzamas Valsts kasei pēc tās pieprasījuma.

(4) Ziņas par klientu, viņa kontiem un veiktajiem darījumiem saskaņā ar rakstveida līgumu sniedzamas trešajai personai, ja šādu ziņu sniegšanai trešajai personai klients nepārprotami piekritis ar kredītiestādi noslēgtajā līgumā.

2. 62.pantā:

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Ziņas par klientu un viņa darījumiem, ko kredītiestāde iegūst, snie­dzot finanšu pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ir neizpaužamas ziņas, kas nesatur valsts noslēpumu."

 

 

 

2. 62.pantā:

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Ziņas par klientu un viņa darījumiem, ko kredītiestāde iegūst, snie­dzot finanšu pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ir neizpaužamas ziņas, kas nesatur valsts noslēpumu."

63.pants. (1) Ziņas par fizisko un juridisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem sniedzamas tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgo funkciju veikšanai, vienīgi šādām valsts institūcijām likumos noteiktajā kārtībā:

3. Izteikt 63.pantu šādā redakcijā:

“63.pants. (1) Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas valsts institūcijām sniedzamas šajā likumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

3

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 3.pantā: 

pirmajā daļā:

aizstāt  ievaddaļā vārdus “valsts institūcijām” ar vārdiem “valsts institūcijai, valsts amatpersonai”;

Atbalstīt

3. Izteikt 63.pantu šādā redakcijā:

“63.pants. (1) Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas valsts institūcijai, valsts amatpersonai sniedzamas šajā likumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

1) tiesai un prokuratūrai, ja ziņas nepieciešamas:

a) krimināllietā vai lietā, kurā likumā noteiktajos gadījumos var piemērot mantas konfiskāciju,

b) civillietā, ar kuru apmierina civilprasību, kas radusies no krimināllietas,

c) civillietā par uzturnaudas (alimentu) piedziņu, ja nav izpeļņas vai citas mantas, uz kuru vērst piedziņu,

d) civillietā par tāda noguldījuma sadalīšanu, kas ir laulāto kopīga manta,

e) lietā par parādnieka maksātnespēju un bankrotu,

f) mantojuma lietā noguldītāja nāves gadījumā;

2) Valsts kontrolei - par juridiskajām personām, kuru rīcībā ir valsts manta vai kuras tiek finansētas no valsts līdzekļiem, vai kuras izpilda valsts pasūtījumus un piegādes;

3) Valsts ieņēmumu dienestam, ja:

a) nodokļu maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus,

b) nodokļu maksātāja nodokļu audita pārbaudes laikā ir konstatēti grāmatvedības uzskaites vai nodokļu normatīvo aktu pārkāpumi,

c) nodokļu maksātājs neveic nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu likumu prasībām;

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai — likumā noteikto uzraudzības funkciju īstenošanai;

2) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam — likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” noteiktajā kārtībā un apjomā;

3) tiesām — to lietvedībā esošo lietu ietvaros uz tiesas (tiesneša) lēmuma pamata;

 

 

 

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai — likumā noteikto uzraudzības funkciju īstenošanai;

2) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam — likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” noteiktajā kārtībā un apjomā;

3) tiesām — to lietvedībā esošo lietu ietvaros uz tiesas (tiesneša) lēmuma pamata;

4) (Izslēgts ar 30.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.98.);

4) izziņas iestādēm — pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz izziņas iestādes vadītāja rakstveida pieprasījumu, ko akceptējis rajona tiesnesis;

 

4

 

 

 

 

 

 

5

Juridiskais birojs

izslēgt 4.punktā vārdu “rakstveida” kā lieku, jo šā panta otrā daļa nosaka, ka pieprasījums  iesniedzams  rakstveidā.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 63.panta 4.punktā pēc vārda “rajona” ar vārdiem  “(pilsētas) tiesas“.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4) izziņas iestādēm — pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz izziņas iestādes vadītāja pieprasījumu, ko akceptējis rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis;

5) noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam - likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" paredzētajos gadījumos un kārtībā;

5) prokuratūrai — pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz prokurora rakstveida pieprasījumu, ko akceptējis rajona tiesnesis;

6

 

 

 

 

 

 

 

7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 63.panta 5.punktā vārdu “rakstveida”. (Šā panta otrā daļa  nosaka, ka pieprasījums  iesniedzams  rakstveidā)

 

Juridiskais birojs

papildināt 5.punktā pēc vārda “rajona” ar vārdiem  “(pilsētas) tiesas“.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

5) prokuratūrai — pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz prokurora pieprasījumu, ko akceptējis rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis;

6) valsts drošības iestādēm pēc ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora akceptēta pieprasījuma, ja ziņas nepieciešamas, lai pārbaudītu personu vai finanšu līdzekļu saistību ar terorismu;

6) operatīvās darbības subjektiem — operatīvās uzskaites lietās, pamatojoties uz operatī­vās darbības subjekta rakstveida pieprasījumu, ko akceptējis Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis;

8

 Juridiskais birojs

izslēgt 6.punktā vārdu “rakstveida” kā lieku, jo šā panta otrā daļa nosaka, ka pieprasījums  iesniedzams  rakstveidā.

Atbalstīt

6) operatīvās darbības subjektiem — operatīvās uzskaites lietās, pamatojoties uz operatī­vās darbības subjekta pieprasījumu, ko akceptējis Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis;

 


 

7) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:

a) pēc prokurora akceptēta pieprasījuma, ja ziņas nepieciešamas, lai veiktu izziņu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietvedībā esošajās krimināllietās,

b) pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa īpaši pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša akceptēta pieprasījuma, ja ziņas nepieciešamas, lai veiktu operatīvo darbību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietvedībā esošajās operatīvās uzskaites lietās, lai nodrošinātu likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu kontroli un noskaidrotu valsts amatpersonas bezskaidras naudas uzkrājumus, gūtos ienākumus, veiktos darījumus vai parādsaistības, vai ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto normu kontroli, noskaidrotu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību ikgadējās finansiālās darbības, priekšvēlēšanu perioda izdevumu un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādīto finanšu līdzekļu un saņemto ziedojumu (dāvinājumu) patiesumu un likumību.

 

9

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 63.panta pirmo daļu ar jaunu 7.punktu (mainot turpmāko punktu numerāciju un attiecīgās atsauces) šādā redakcijā:

“7) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam  - šā panta pirmās daļas 4. un 6.punktā minētajos gadījumos, kā arī uz priekšnieka vai viņa pilnvarotas personas pieprasījuma pamata, ko akceptējis Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis, ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu kontroli un noskaidrotu valsts amatpersonas bezskaidras naudas uzkrājumus, gūtos ienākumus, veiktos darījumus vai parādsaistības, vai ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto normu kontroli, noskaidrotu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību ikgadējās finansiālās darbības, priekšvēlēšanu perioda izdevumu un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādīto finanšu līdzekļu un saņemto ziedojumu (dāvinājumu) patiesumu un likumību;”

Atbalstīt

7) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam  - šā panta pirmās daļas 4. un 6.punktā minētajos gadījumos, kā arī uz priekšnieka vai viņa pilnvarotas personas pieprasījuma pamata, ko akceptējis Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis, ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu kontroli un noskaidrotu valsts amatpersonas bezskaidras naudas uzkrājumus, gūtos ienākumus, veiktos darījumus vai parādsaistības, vai ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto normu kontroli, noskaidrotu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību ikgadējās finansiālās darbības, priekšvēlēšanu perioda izdevumu un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādīto finanšu līdzekļu un saņemto ziedojumu (dāvinājumu) patiesumu un likumību;

 


 

(2) Tiesu izpildītājam izpildu lietā par naudas summu piedziņu ziņas sniedzamas par fizisko un juridisko personu kontiem tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgo funkciju veikšanai likumos noteiktajā kārtībā.

7) tiesu izpildītājiem — pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu, kam pievienota tā tiesas vai citas institūcijas, vai amatpersonas nolēmuma kopija, kura izpildei tiek veiktas amata darbības;

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

izslēgt 7.punktā vārdu “rakstveida” kā lieku, jo šā panta otrā daļa nosaka, ka pieprasījums  iesniedzams  rakstveidā.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 63.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) tiesu izpildītājiem – uz pieprasījuma pamata, kam pievienota tā tiesas vai citas institūcijas, vai amatpersonas nolēmuma kopija, kura izpildei tiek veiktas amata darbības, vai tikai uz pieprasījuma pamata – gadījumos, kad ziņas nepieciešamas inventāra saraksta sastādīšanai, kā arī mantas aprakstes veikšanai kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā;”.

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā nr.11

 

 

Atbalstīt

8) tiesu izpildītājiem – uz pieprasījuma pamata, kam pievienota tā tiesas vai citas institūcijas, vai amatpersonas nolēmuma kopija, kura izpildei tiek veiktas amata darbības, vai tikai uz pieprasījuma pamata – gadījumos, kad ziņas nepieciešamas inventāra saraksta sastādīšanai, kā arī mantas aprakstes veikšanai kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā;

 

8) Valsts kasei — pamatojoties uz vadītāja vai viņa pilnvarota darbinieka rakstveida pieprasījumu par budžeta finansēto institūciju kontiem un darījumiem;

12

Juridiskais birojs

izslēgt 8.punktā vārdu “rakstveida” kā lieku, jo šā panta otrā daļa  nosaka, ka pieprasījums  iesniedzams  rakstveidā.

Atbalstīt

9) Valsts kasei — pamatojoties uz vadītāja vai viņa pilnvarota darbinieka pieprasījumu par budžeta finansēto institūciju kontiem un darījumiem;

 

9)  Valsts kontrolei — pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu, ko akceptējis valsts kontrolieris, par juridiskajām personām, kuru rīcībā ir valsts vai pašvaldības manta vai kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, vai kuras izpilda valsts vai pašvaldības pasūtījumus un piegādes;

13

Juridiskais birojs

izslēgt 9.punktā vārdu “rakstveida” kā lieku, jo šā panta otrā daļa  nosaka, ka pieprasījums  iesniedzams  rakstveidā.

Atbalstīt

10) Valsts kontrolei — pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis valsts kontrolieris, par juridiskajām personām, kuru rīcībā ir valsts vai pašvaldības manta vai kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, vai kuras izpilda valsts vai pašvaldības pasūtījumus un piegādes;

3) Valsts ieņēmumu dienestam, ja:

a) nodokļu maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus,

b) nodokļu maksātāja nodokļu audita pārbaudes laikā ir konstatēti grāmatvedības uzskaites vai nodokļu normatīvo aktu pārkāpumi,

c) nodokļu maksātājs neveic nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu likumu prasībām;

 

10) Valsts ieņēmumu dienestam[1] — pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu, ko akceptējis Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai pieprasītājas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktors vai viņa vietnieks, saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem par nodokļu maksātājiem, ja:

a) nodokļu maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus,

b) nodokļu maksātāja nodokļu audita laikā ir konstatēti grāmatvedības uzskaites vai nodokļu normatīvo aktu pārkāpumi,

c) nodokļu maksātājs neveic nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu likumu prasībām;

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Juridiskais birojs

izslēgt 10.punktā vārdu “rakstveida” kā lieku, jo šā panta otrā daļa  nosaka, ka pieprasījums  iesniedzams  rakstveidā.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 63.panta pirmās daļas 10.punktā pēc vārda “ģenerāldirektors” ar vārdu “vai” un svītrot pēc vārda “vietnieks” vārdus “vai pieprasītājas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktors vai viņa vietnieks”.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

11) Valsts ieņēmumu dienestam — pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vai viņa vietnieks, saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem par nodokļu maksātājiem, ja:

a) nodokļu maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus,

b) nodokļu maksātāja nodokļu audita laikā ir konstatēti grāmatvedības uzskaites vai nodokļu normatīvo aktu pārkāpumi,

c) nodokļu maksātājs neveic nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu likumu prasībām;

 

11) Valsts ieņēmumu dienestam, ja kredītiestāde ir uzkrājumu ienākumu izmaksātājs saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” vai tā izmaksā vai nodrošina uzkrājumu ienākuma izmaksu saskaņā ar minēto likumu.

16

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 63.panta pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Valsts ieņēmumu dienestam, ja kredītiestāde ir uzkrājumu ienākumu izmaksātājs saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 45.panta[2] pirmo daļu vai kredītiestāde izmaksā vai nodrošina uzkrājumu ienākuma izmaksu saskaņā ar minētā likuma 45.panta trešo daļu."

Atbalstīt

12) Valsts ieņēmumu dienestam, ja kredītiestāde ir uzkrājumu ienākumu izmaksātājs saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 45.panta pirmo daļu vai kredītiestāde izmaksā vai nodrošina uzkrājumu ienākuma izmaksu saskaņā ar minētā likuma 45.panta trešo daļu;

 

 

17

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 63.panta pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“notāram, kas ved mantojuma lietu, ziņas, kas nepieciešamas fiziskas personas – mantojuma atstājēja mantojuma masas apzināšanai.”.

Atbalstīt

13) notāram, kas ved mantojuma lietu, ziņas, kas nepieciešamas fiziskas personas – mantojuma atstājēja mantojuma masas apzināšanai.”

(2) Tiesu izpildītājam izpildu lietā par naudas summu piedziņu ziņas sniedzamas par fizisko un juridisko personu kontiem tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgo funkciju veikšanai likumos noteiktajā kārtībā.

(2) Izņemot šā panta pirmās daļas 1. un 11.punktā minēto gadījumu, valsts institūcija nepieciešamās ziņas pieprasa rakstveidā, pieprasījumā norādot ziņu precīzu nosaukumu un apjomu, kā arī ziņu pieprasīšanas pamatojumu — attiecīgo normatīvo aktu, starptautisko līgumu vai Eiropas Savienības normatīvo aktu.

18

Juridiskais birojs

papildināt otrajā daļā pēc vārda “institūcija” ar vārdiem “valsts amatpersona”.

Atbalstīt

(2) Izņemot šā panta pirmās daļas 1. un 12.punktā minēto gadījumu, valsts institūcija, valsts amatpersona nepieciešamās ziņas pieprasa rakstveidā, pieprasījumā norādot ziņu precīzu nosaukumu un apjomu, kā arī ziņu pieprasīšanas pamatojumu — attiecīgo normatīvo aktu, starptautisko līgumu vai Eiropas Savienības normatīvo aktu.

(3) Kredītiestāde ziņas sniedz, pamatojoties uz valsts institūcijas vai amatpersonas rakstveida pieprasījumu, kurā norādīta konkrētā pārbaudāmā persona un pamatota ziņu nepieciešamība atbilstoši konkrētā likuma prasībām.

(3) Kredītiestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā sniedz pieprasītās ziņas, ja ievērota šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā kārtība. Kredītiestāde var apstrīdēt vai pārsūdzēt pieprasījuma likumību kriminālprocesā, civilprocesā vai administratīvajā procesā noteiktajā kārtībā. Šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajā gadījumā kredītiestāde ziņas sniedz likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā un termiņos.

19

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 63.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kredītiestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā sniedz pieprasītās ziņas, ja ievērota šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā kārtība. Šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajā gadījumā kredītiestāde ziņas sniedz likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā un termiņos.”

Atbalstīt

(3) Kredītiestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā sniedz pieprasītās ziņas, ja ievērota šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā kārtība. Šā panta pirmās daļas 12.punktā minētajā gadījumā kredītiestāde ziņas sniedz likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā un termiņos.

 


 

 

 

(4) Dalībvalsts un ārvalsts tiesu un izmeklēšanas iestādei neizpaužamās ziņas kredītiestāde sniedz starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

(5) Dalībvalsts, izņemot Latviju, un ārvalsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas novēršanas kontroles dienestam vai kredītiestāžu darbības uzraudzības institūcijai atbilstošā Latvijas institūcija neizpaužamās ziņas sniedz uz savstarpējas sadarbības līguma vai citas vienoša­nās pamata. Attiecīgā Latvijas Republikas institūcija neizpaužamās ziņas iegūst šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā kārtībā. Šai institūcijai pirms informācijas sniegšanas dalībvalsts vai ārvalsts institūcijai jāpārliecinās par attiecīgo ziņu aizsardzību pret izpaušanu.

 

 

 

 

(4) Dalībvalsts un ārvalsts tiesu un izmeklēšanas iestādei neizpaužamās ziņas kredītiestāde sniedz starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

(5) Dalībvalsts, izņemot Latviju, un ārvalsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas novēršanas kontroles dienestam vai kredītiestāžu darbības uzraudzības institūcijai atbilstošā Latvijas institūcija neizpaužamās ziņas sniedz uz savstarpējas sadarbības līguma vai citas vienoša­nās pamata. Attiecīgā Latvijas Republikas institūcija neizpaužamās ziņas iegūst šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā kārtībā. Šai institūcijai pirms informācijas sniegšanas dalībvalsts vai ārvalsts institūcijai jāpārliecinās par attiecīgo ziņu aizsardzību pret izpaušanu.

 

(6) Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas citai Latvijas Republikā, dalībvalstī vai ārvalstī reģistrētai kredītiestādei, ar kuru nodibinātas korespondentattiecības, kredītiestāde likumā noteiktajā kārtībā sniedz, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai citu noziedzīgu nodarījumu.”

20

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas citai Latvijas Republikā, dalībvalstī vai ārvalstī reģistrētai kredītiestādei, ar kuru nodibinātas korespondentattiecības, kredītiestāde sniedz likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" noteiktajā kārtībā.";

Atbalstīt

(6) Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas citai Latvijas Republikā, dalībvalstī vai ārvalstī reģistrētai kredītiestādei, ar kuru nodibinātas korespondentattiecības, kredītiestāde sniedz likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" noteiktajā kārtībā.”

63.1 pants. (1) Kredītiestādei likumos un Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos nav tiesību informēt klientu vai trešo personu par to, ka ziņas par klienta kontu vai tā darījumu (darījumiem) ir sniegtas tiesai vai prokuratūrai atbilstoši šā likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktam.

(2) Tiesa vai prokuratūra, pieprasot ziņas par fizisko un juridisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem saskaņā ar šā likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu, pieprasījumā papildus šā likuma 63.panta trešajā daļā minētajai informācijai norāda, ka kredītiestādei nav tiesību informēt klientu un trešās personas par šāda pieprasījuma saņemšanu un to, uz kāda likuma un starptautiskā līguma pamata šāds aizliegums noteikts.

4. 63.1 pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus un skaitļus “atbilstoši šā likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktam”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesa, prokuratūra, izziņas iestāde vai operatīvās darbības subjekts, pieprasot ziņas par fizisko un juridisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem, pieprasījumā papildus šā likuma 63.panta otrajā daļā minētajai informācijai norāda, ka kredītiestādei nav tiesību informēt klientu un trešās personas par šāda pieprasījuma saņemšanu, kā arī to, uz kāda likuma un starptautiskā līguma pamata šāds aizliegums noteikts.”

 

 

 

 

4. 63.1 pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus un skaitļus “atbilstoši šā likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktam”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesa, prokuratūra, izziņas iestāde vai operatīvās darbības subjekts, pieprasot ziņas par fizisko un juridisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem, pieprasījumā papildus šā likuma 63.panta otrajā daļā minētajai informācijai norāda, ka kredītiestādei nav tiesību informēt klientu un trešās personas par šāda pieprasījuma saņemšanu, kā arī to, uz kāda likuma un starptautiskā līguma pamata šāds aizliegums noteikts.”

 

198.pants. (1) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 8.panta prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Banka ir tiesīgas uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latiem.

(2) Ja kredītiestāde nepilda šā likuma 32., 90., 91., 95. un 96.panta prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 1000 latiem.

(3) Ja banka, tās meitas sabiedrība, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, nepilda šā likuma 106.panta ceturtās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt bankai, tās meitas sabiedrībai, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, soda naudu līdz 5000 latiem.

 

21

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 198.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas likuma "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija kredītiestādei uzliek soda naudu no 5000 līdz 100 000 latiem.".

 

Atbalstīt

5. Papildināt 198.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas likuma "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija kredītiestādei uzliek soda naudu no 5000 līdz 100 000 latiem.".

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 20.marta direktīvas 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra direktīvas 2000/46/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 4.aprīļa direktīvas 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju.

 

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1977.gada 19.decembra direktīvas 77/799/EEK par dalībvalstu kompetentu iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo un netiešo nodokļu jomā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 20.marta direktīvas 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra direktīvas 2000/46/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 4.aprīļa direktīvas 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju;

5) Padomes 2003.gada 3.jūnija direktīvas 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.”

22

Juridiskais birojs

Aizstāt informatīvajā atsaucē uz Eiropas savienības direktīvām 5.punktā vārdus “par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli” ar vārdiem “par tādu ienākumu  aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem”.

Atbalstīt

6. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1977.gada 19.decembra direktīvas 77/799/EEK par dalībvalstu kompetentu iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo un netiešo nodokļu jomā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 20.marta direktīvas 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra direktīvas 2000/46/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 4.aprīļa direktīvas 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju;

5) Padomes 2003.gada 3.jūnija direktīvas 2003/48/EK par tādu ienākumu  aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem.”

 [1] Par Valsts ieņēmumu dienestu

10.pants. Ierēdņu tiesības nodokļu administrēšanā

1. Visiem ierēdņiem, pildot dienesta pienākumus nodokļu administrēšanā, ir tiesības:

5) pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus un saņemt no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), iestādēm, organizācijām, pašvaldībām, finanšu iestādēm un kredītiestādēm dokumentu norakstus ar nodokli apliekamā objekta (ienākumu) uzskaitei un reģistrācijai vai nodokļu un nodevu pārbaudei, kā arī saņemt no fiziskajām personām nepieciešamās izziņas un dokumentu norakstus, kas liecina par pārbaudāmās juridiskās vai fiziskās personas nodokļu saistībām un maksājumiem, mantu un ienākumiem, kā arī pieprasīt un saņemt attiecīgus paskaidrojumus;

2. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un viņa vietniekiem, ģenerāldirektora pilnvarotajiem centrālā aparāta nodokļu administrēšanas struktūrvienību vadītājiem un viņu vietniekiem, teritoriālo iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem ir tiesības:

2) saņemt no ministrijām, citām valsts pārvaldes institūcijām, finanšu iestādēm un kredītiestādēm un pašvaldībām to veikto pārbaužu un revīziju aktus, kā arī jebkuras citas ziņas, kas saistītas ar nodokļu maksātāju uzskaiti un viņu saimniecisko un finansiālo darbību;

4) dot finanšu iestādēm un kredītiestādēm obligāti izpildāmus rīkojumus par juridisko un fizisko personu norēķinu operāciju daļēju vai pilnīgu apturēšanu, līdz attiecīgās personas ir pilnīgi norēķinājušās ar budžetu, ja juridiskās un fiziskās personas nav laikā iesniegušas, atsakās iesniegt vai slēpj no nodokļu administrācijas ierēdņiem dokumentus par attiecībām ar budžetu, pretojas vai nepakļaujas nodokļu pārbaudes vai revīzijas (audita) veikšanai, noteiktajā termiņā neizpilda nodokļu administrācijas ierēdņu lēmumus, kā arī ja pārbaudes laikā konstatēta ienākumu slēpšana, nepareiza nodokļu aprēķināšana vai nelikumīgu operāciju veikšana;

16.pants. Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijas ierēdņu tiesības likumpārkāpumu atklāšanā valsts ieņēmumu jomā

7) saņemt no ministrijām, citām valsts pārvaldes institūcijām, finanšu iestādēm un kredītiestādēm, un pašvaldībām to veikto pārbaužu un revīziju aktus, kā arī jebkuras citas ziņas, kas saistītas ar nodokļu maksātāju uzskaiti un viņu saimniecisko un finansiālo darbību, ja attiecīgo ierēdni tam rakstveidā ir pilnvarojis Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai finanšu policijas pārvaldes direktors vai viņa vietnieks.

 

[2] 45.pants. Izmaksātājs

(1) Šīs nodaļas izpratnē izmaksātājs ir:

1)  saimnieciskā vienība (Latvijas rezidenti — fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, juridiskās personas, nodibinājumi un personālsabiedrības, kā arī ārvalsts komersantu Latvijas filiāles un nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā), kas izmaksā uzkrājumu ienākumu faktiskajam īpašniekam vai nodrošina uzkrājumu ienākuma izmaksu faktiskā īpašnieka vajadzībām. Izmaksātājs ir gan saimnieciskā vienība, kas ir parādnieks attiecībā uz parāda saistību, kura rada šo uzkrājumu ienākumu, gan saimnieciskā vienība, kurai parādnieks vai faktiskais īpašnieks ir uzdevis izmaksāt uzkrājumu ienākumu vai nodrošināt tā izmaksu;

2) arī vienība (fiziskās vai juridiskās personas, nodibinājumi un ieguldījumu fondi, pamatojoties uz līgumu vai norunu izveidotas fizisko un juridisko personu grupas vai to pārstāvji), kas izveidota Eiropas Savienības dalībvalstī, tās atkarīgajā vai saistītajā teritorijā un kam uzkrājumu ienākums tiek izmaksāts vai kurai tā izmaksa tiek nodrošināta faktiskā īpašnieka vajadzībām, — attiecībā uz tai veiktajiem vai nodrošinātajiem uzkrājumu ienākuma maksājumiem. Šis nosacījums nav jāpiemēro, ja saimnieciskā vienība, pamatojoties uz dalībvalsts, tās atkarīgās vai saistītās teritorijas kompetentās iestādes (attiecībā uz šā punkta “c” apakšpunktu — uzraudzības institūcijas) izdotu apliecību, kuru iesniedz šī vienība, piekrīt vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: 

a) šī vienība ir juridiskā persona, izņemot vienības, kuru veidam atbilstošā oriģinālforma tiesību aktos ir: Somijā — “avoin yhtio (Ay)”, “kommadiittiyhtio (Ky)”/”Oppet bolag” un “Kommanditbolag”; Zviedrijā — “handelsbolag (HB)” un “kommanditbolag (KB)”,

b) šīs vienības ienākumi tiek aplikti ar nodokļiem saskaņā ar vispārpiemērojamiem nodokļu normatīvajiem aktiem, 

c) šī vienība ir pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu fonds vai arī tam līdzīgs fonds, kas nodibināts dalībvalsts atkarīgajā vai saistītajā teritorijā.

(2) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētā vienība var izvēlēties, vai to uzskata par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu fondu vai tam līdzīgu fondu, kāds minēts šā panta pirmās daļas 2.punkta “c” apakšpunktā. Lai izmantotu minēto izvēles iespēju, nepieciešama Eiropas Savienības dalībvalsts, tās atkarīgās vai saistītās teritorijas, kurā vienība izveidota, uzraudzības institūcijas izsniegta apliecība, kuru vienība iesniedz saimnieciskajai vienībai.

(3) Saimnieciskā vienība, kas taksācijas periodā izmaksā uzkrājumu ienākumu vai nodrošina tā izmaksu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tās atkarīgajā vai saistītajā teritorijā izveidotai vienībai, kura saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu tiek uzskatīta par izmaksātāju, triju mēnešu laikā pēc tā taksācijas perioda beigām, kurā veikta uzkrājumu ienākuma izmaksa vai izmaksas nodrošināšana, rakstveidā informē Eiropas Savienības dalībvalsts, tās atkarīgās vai saistītās teritorijas, kurā šī saimnieciskā vienība izveidota, kompetento iestādi par vienības nosaukumu, adresi un kopējo izmaksāto vai nodrošināto uzkrājumu ienākuma summu. Kompetentā iestāde savukārt nodod šo informāciju Eiropas Savienības dalībvalsts, tās atkarīgās vai saistītās teritorijas kompetentajai iestādei, kuras teritorijā ir izveidota vienība, kas saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu tiek uzskatīta par izmaksātāju.

(4) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētās kompetentās iestādes apliecības Latvijā izveidotajām vienībām tiek izsniegtas Ministru kabineta noteiktā formā.