Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu  likumā “otrajam lasījumam ( reģ. nr 1160)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (dok. nr3979)

Pr

Iesniegtie priekšlikumi  ( 1)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā

 

 

 

Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā

 

Izdarīt Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 2001, 3., 22.nr.; 2003, 23.nr.) šādus grozījumus: 

 

 

 

Izdarīt Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 2001, 3., 22.nr.; 2003, 23.nr.) šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt visā likumā:

vārdus "Latvijas Vides aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā);

vārdus "uzņēmējdarbība (komercdarbība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā);

vārdus "Eiropas Kopienā" ar vārdiem "Eiropas Savienībā".

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā

vārdus "Latvijas Vides aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā),

vārdus "uzņēmējdarbība (komercdarbība)" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā) un

vārdus "Eiropas Kopienā" - ar vārdiem "Eiropas Savienībā".

9.pants. Darbību veicēja vispārīgie pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Darbību veicējam, ņemot vērā ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu bīstamību, daudzumu un to lietošanas vai uzglabāšanas apstākļus, jāievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības, kā arī rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.

 

 

 

 

 

(2) Darbību veicējam jāizvairās no darbībām ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, kas klasificēti kā bīstami, ja ir pieejami mazāk bīstami to aizvietotāji.

 

 

 

 

 

(3) Darbību veicēja rīcībā jābūt nepieciešamajai informācijai par attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un iedarbību uz vidi un cilvēku veselību. Šai informācijai jābūt pietiekamai, lai novērtētu attiecīgo vielu vai produktu radītos iespējamos draudus videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam, veiktu ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta marķēšanu un atbilstoši rīkotos avārijas gadījumā.

 

 

 

 

 

(4) Darbību veicējam, ja tas veic uzņēmējdarbību (komercdarbību), jānovērtē avāriju iespējamība un jāparedz pasākumi, kas novērstu avārijas vai samazinātu to sekas.

 

 

 

 

 

(5) Darbību veicējam, ja tas veic uzņēmējdarbību (komercdarbību), atbilstoši attiecīgo darbību apjomam un izmantoto ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu īpašībām nepieciešams noteikts izglītības līmenis, kuram izvirzāmās prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Ja darbību veicējs ir juridiskā persona, attiecīgā izglītība nepieciešama tām fiziskajām personām, kuras ir norīkotas veikt darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem un ir atbildīgas par šīm darbībām.

 

 

 

 

 

(6) Plānojot, projektējot un rekonstruējot ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu lietošanas vai uzglabāšanas iekārtas un ar tām saistītās būves, kā arī veicot darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem:

 

 

 

 

 

1) jānovērtē tādu avāriju iespējamība, kas var ietekmēt vidi, cilvēku veselību vai īpašumu, un jāparedz pasākumi, lai novērstu avārijas vai samazinātu to sekas;    

 

 

 

 

 

2) jāievēro ražotnes izvietojums, topogrāfiskie, ģeoloģiskie, meteoroloģiskie un hidroloģiskie apstākļi, citu tuvāko ražotņu, maģistrālo autoceļu, dzelzceļa, cauruļvadu, kā arī īpaši aizsargājamo dabas objektu un teritoriju izvietojums.

 

 

 

 

 

(7) Prasības, kādas jāievēro, veicot darbības ar biocīdiem, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(8) Lai veiktu ar dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu saistītu uzņēmējdarbību  (komercdarbību), šo pakalpojumu sniedzējam nepieciešama licence. Licenci izsniedz valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra”.

2. Izteikt 9.panta astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Lai veiktu ar dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu saistītu komercdarbību, šo pakalpojumu sniedzējam nepieciešama licence. Licenci izsniedz valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Par licenci tiek maksāta valsts nodeva. Valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

2. Izteikt 9.panta astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Lai veiktu ar dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu saistītu komercdarbību, šo pakalpojumu sniedzējam nepieciešama licence. Licenci izsniedz valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Par licenci maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

 

11.pants. Riska analīze

 

 

 

 

 

(1) (Izslēgta ar 21.12.2000. likumu, kas stājas spēkā no 19.01.2001.).

 

 

 

 

 

 (2) Ministru kabinets nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumus un norāda, uz kurām vielām un kuriem produktiem (atkarībā no to daudzuma un bīstamības pakāpes) šī kārtība un šie pasākumi attiecas.

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Vides pārraudzības valsts birojs izvērtē rūpniecisko avāriju novēršanas programmu, drošības pārskatu vai objekta avārijgatavības plānu un 90 dienu laikā pēc attiecīgā dokumenta un visas nepieciešamās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par programmas, drošības pārskata vai plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām."

 

 

 

1

LR vides ministrs R.Vējonis

 

Izteikt 11. panta trešo daļu ;šādā redakcijā:

“(3) Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas un drošības pārskata izvērtēšanu  veic Vides pārraudzības valsts birojs, objekta civilās aizsardzības plāna izvērtēšanu veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un 90 dienu laikā  no programmas, pārskata vai plāna un visas nepieciešamās informācijas saņemšanas dienas, pieņem lēmumu par programmas, pārskata vai plāna atbilstību normatīvo aktu prasībām civilās aizsardzības, darba drošības, vides un veselības aizsardzībā.””

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts.

3. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un drošības pārskatu izvērtē  Vides pārraudzības valsts birojs, objekta civilās aizsardzības plānu - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un 90 dienu laikā  no programmas, pārskata vai plāna un visas nepieciešamās informācijas saņemšanas dienas pieņem lēmumu par programmas, pārskata vai plāna atbilstību normatīvo aktu prasībām civilās aizsardzības, darba drošības, vides un veselības aizsardzības jomā.””

13.pants. Jaunas ķīmiskās vielas pieteikšana

 

 

 

 

 

(1) (Izslēgta ar 21.12.2000. likumu, kas stājas spēkā no 19.01.2001.).

 

 

 

 

 

(2) Jauna ķīmiskā viela ir ķīmiskā viela, kas nav minēta Eiropas Kopienā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS).

 

 

 

 

 

(3) Valstī aizliegts importēt vai pārdot jaunu ķīmisko vielu vai polimēru vai citu ķīmisko produktu, kas satur jaunu ķīmisko vielu, pirms nav izpētīta tās iedarbība uz vidi vai cilvēku veselību un šī viela nav pieteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikto jaunas ķīmiskās vielas pieteikšanas un vides un cilvēka veselības riska novērtēšanas kārtību.

 

 

 

 

 

(4) Šā panta trešajā daļā minētais aizliegums neattiecas uz:

 

 

 

 

 

1) ķīmiskajām vielām, kuras tiek ražotas vai importētas tādā daudzumā, kas nepārsniedz 10 kilogramus uz ražotāju vai importētāju gadā, un kuru ražotājs vai importētājs ievēro visus pārējos tam izvirzītos noteikumus. Šādā gadījumā ražotājam vai importētājam jāsaglabā un jāuzrāda uzraudzības un kontroles iestādēm (pēc to pieprasījuma) rakstveida informācija par ķīmiskās vielas daudzumu, marķējumu un saņēmējiem.

 

 

 

 

 

2) ķīmiskajām vielām, kuras tiek ražotas vai importētas tādā daudzumā, kas nepārsniedz 100 kilogramus uz ražotāju vai importētāju gadā, tādiem zinātniskajiem eksperimentiem, analīzēm vai pētījumiem, kuri tiek veikti kontrolētos apstākļos un kuru nolūks ir noteikt šīm vielām piemītošās īpašības un šo vielu iedarbību

 

 

 

 

 

3) ķīmiskajām vielām, kuras precīzi formulētiem eksperimentālās ražošanas mērķiem ražo vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā importē reģistrēts ierobežots patērētāju skaits tādā daudzumā, kas nepārsniedz to daudzumu, kāds ir nepieciešams konkrētā procesa izpētei. Šis izņēmums ir spēkā vienu gadu no minēto ķīmisko vielu ražošanas vai importa uzsākšanas ar nosacījumu, ka darbību veicējs iesniedz Latvijas Vides aģentūrai rakstveida ziņas par sevi un attiecīgo ķīmisko vielu, tās marķējumu, daudzumu, saņēmēju sarakstu un izpētes pasākumu plānu. Latvijas Vides aģentūra, ņemot vērā darbību veicēja pamatotu pieprasījumu, var pagarināt šā izņēmuma termiņu, bet ne vairāk kā par vienu gadu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 13.panta ceturtās daļas 3.punkta trešajā teikumā vārdu "pieprasījumu" ar vārdu "iesniegumu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 13.panta ceturtās daļas 3.punkta trešajā teikumā vārdu "pieprasījumu" ar vārdu "iesniegumu".

 

4) polimēriem, kas satur mazāk par diviem procentiem jaunu ķīmisko vielu;

 

 

 

 

 

5) ķīmiskajiem produktiem, kas satur mazāk par vienu procentu jaunu ķīmisko vielu.

 

 

 

 

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Atsauce 16.10.2003. likuma redakcijā)

 

 

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 67/548/EEC, 92/32/EEC, 91/155/EEC, 1999/45/EC un 2001/58/EC.

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

1Eiropas Komisijas 1991.gada 5.marta Direktīvas 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot Direktīvas 88/379/EEK
10.pantu;

 

 

 

 

1Eiropas Komisijas 1991.gada 5.marta direktīvas 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot direktīvas 88/379/EEK
10.pantu;

 

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1992.gada 30.aprīļa Direktīvas 92/32/EEK, ar ko septīto reizi groza Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

 

 

 

 

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1992.gada 30.aprīļa direktīvas 92/32/EEK, ar ko septīto reizi groza ddirektīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

 

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1967.gada 27.jūnija Direktīvas 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

 

 

 

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1967.gada 27.jūnija direktīvas 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

 

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 31.maija Direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

 

 

 

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 31.maija direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

 

5) Eiropas Komisijas 2001.gada 27.jūlija Direktīvas 2001/58/EK, ar kuru otro reizi groza Direktīvu 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK 14.pantu, un attiecībā uz bīstamām vielām, īstenojot Padomes Direktīvas 67/548/EEK 27.pantu (drošības datu lapas)."

 

 

 

5) Eiropas Komisijas 2001.gada 27.jūlija direktīvas 2001/58/EK, ar kuru otro reizi groza direktīvu 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 1999/45/EK 14.pantu, un attiecībā uz bīstamām vielām, īstenojot Padomes direktīvas 67/548/EEK 27.pantu (drošības datu lapas)."