Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Grozījumi likumā ”Par aviāciju”

(reģ. Nr. 1157)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (3)

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

 

 

 

 

Par aviāciju

Grozījumi likumā ”Par aviāciju”

 

 

 

Grozījumi likumā ”Par aviāciju”

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 13., 20.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 13., 20.nr.) šādus grozījumus:

Likumā lietotie termini

......

Civilās aviācijas gaisa kuģis - civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis, kuru neizmanto militārie, muitas vai policijas dienesti.

......

Latvijas Republikas muitas un policijas dienestu aviācija - gaisa kuģu, lidlauku un citu objektu kopums, kas galvenokārt paredzēts minēto dienestu funkciju izpildei.

......

 Muitas un policijas dienestu gaisa kuģi - gaisa kuģi, kurus izmanto muitas vai policijas dienesti.

1. Aizstāt sadaļā "Likumā lietotie termini" vārdu "policijas" ar vārdiem "Valsts robežsardzes".

 

 

 

1. Aizstāt sadaļā "Likumā lietotie termini" vārdu "policijas" ar vārdiem "Valsts robežsardzes".

Pirmā nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 

 

 

 

3.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

 

 

 Šajā likumā noteiktās prasības attiecas uz:

 

 

 

 

 

1) civilo aviāciju Latvijas Republikas teritorijā;

 

 

 

 

 

2) Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģiem, kuri atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja tās valsts likumdošanas aktos, kuras teritorijā atrodas gaisa kuģis, nav noteikts citādi;

 

 

 

 

 

3) Latvijas Republikas muitas un policijas dienestu aviāciju.

2. Aizstāt 3.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu "policijas" ar vārdiem "Valsts robežsardzes".

 

 

 

2.  3.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdu "policijas" ar vārdiem "Valsts robežsardzes" ;

 Šā likuma 14., 28. un 29.panta, 40.panta pirmās, otrās un trešās daļas, 41. un 42.panta, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas, 45., 47., 48., 49. un 52.panta, 56.panta otrās daļas, 63. un 97.panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviāciju, bet 40.panta ceturtās daļas noteikumi — uz militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem.

 

1.

Likumprojekts reģ.nr.1202

Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus "uz militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem" ar vārdiem "uz publisko funkciju veikšanai paredzētiem ārvalstu gaisa kuģiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē".

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

aizstāt otrajā daļā vārdus "uz militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem" ar vārdiem "uz publisko funkciju veikšanai paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē".

 Šā likuma 40. un 41.panta noteikumi attiecas uz personām, kas veic šā likuma 40.panta pirmās daļas 2.- 4.punktā un otrajā daļā paredzēto darbību vai šā likuma 41.pantā norādīto objektu celtniecību un izvietošanu.

 

 

 

 

 

Atkāpšanās no šā panta pirmās daļas 3.punkta un otrās daļas noteikumiem, ja tas nepieciešams, lai pildītu šo dienestu ārkārtējās funkcijas, pieļaujama ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.09.2004. likumu)

 

 

 

 

 

Trešā nodaļa
GAISA KUĢI

 

 

 

 

 

7.pants. Gaisa kuģi, kurus reģistrē Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus, kas ir Latvijas Republikas valsts institūciju, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un Latvijas pilsoņu īpašumā, kā arī Latvijas Republikas muitas un policijas dienestu gaisa kuģus.

3. Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdu "policijas" ar vārdiem "Valsts robežsardzes".

 

 

 

3. Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdu "policijas" ar vārdiem "Valsts robežsardzes".

Izņēmuma kārtā Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā var reģistrēt gaisa kuģus, kuru īpašnieki nav Latvijas Republikas valsts institūcijas, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un Latvijas pilsoņi, bet kurus regulāri izmanto lidojumiem no Latvijas Republikas teritorijas.

 

 

 

 

 

Ieķīlātu gaisa kuģi Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē, kā arī izdara grozījumus reģistrācijas datos tikai ar kreditora (kreditoru) rakstveida piekrišanu.

 

 

 

 

 

Šā panta prasībām atbilstošos gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē, ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 28.11.97.)

 

 

 

 

 

Ceturtā nodaļa
LIDLAUKI UN GAISA TRASES

 

 

 

 

 

28.pants. Maksa par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmuma (dienesta) pakalpojumiem un uz civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī par aeronavigācijas un citu radiotehnisko iekārtu izmantošanu

 

 

 

 

 

 Gaisa kuģa īpašnieks vai ekspluatants, ja gaisa kuģi ekspluatē cita persona, Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmuma (dienesta) pakalpojumus un uz civilās aviācijas lidlauka sniegtos pakalpojumus, kā arī aeronavigācijas un citas radiotehniskās iekārtas izmanto par maksu.

 

 

 

 

 

Šā panta pirmajā daļā noteiktos maksājumus pēc Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmuma (dienesta) vai lidlauka administrācijas priekšlikuma apstiprina Aviācijas departaments.

 

 

 

 

 

Kārtību, kādā saskaņā ar šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem paredzētos maksājumus kārto Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 28.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā saskaņā ar šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem paredzētos maksājumus kārto Valsts robežsardzes aviācija, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets."

 

 

 

4. Papildināt 28.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā saskaņā ar šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem paredzētos maksājumus kārto Valsts robežsardzes aviācija, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets."

Sestā nodaļa
LATVIJAS REPUBLIKAS GAISA TELPAS IZMANTOŠANAS
KĀRTĪBA UN LIDOJUMU VEIKŠANA

 

 

 

 

 

40.pants. Ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu saistīta darbība

 

 

 

 

 

 Par darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu, uzskata:

 

 

 

 

 

1) gaisa kuģu lidojumus;

 

 

 

 

 

2) visu veidu darbību, kas saistīta ar materiālo objektu pacelšanu, pārvietošanu vai nolaišanos gaisa telpā;

 

 

 

 

 

3) šaušanu, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību;

 

 

 

 

 

4) spridzināšanas darbus.

 

 

 

 

 

Šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, kā arī darbību, kas saistīta ar gaismas, radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu, kurš var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, drīkst veikt pēc attiecīgas apliecības vai atļaujas saņemšanas. Šādas apliecības un atļaujas, kas paredzētas darbībai militāros nolūkos, izsniedz un to izsniegšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, pārējos gadījumos - Civilās aviācijas administrācija.

 

 

 

 

 

Kārtību, kādā veicama šā panta pirmajā daļā paredzētā darbība, kā arī darbība, kas saistīta ar gaismas, radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu, kurš var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, nosaka Civilās aviācijas administrācija.

 

 

 

 

 

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu lidojumiem ar militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.98. likumu un 16.09.2004. likumu)

 

2.

Likumprojekts reģ.nr.1202

Izteikt 40.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē."

 

 

 

 

atbalstīts

5. Izteikt 40.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē."

Septītā nodaļa
CIVILĀS AVIĀCIJAS DROŠĪBA

 

 

 

 

 

57.pants. Civilās aviācijas drošības programmas

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas administrācija izstrādā un Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprina civilās aviācijas drošības garantēšanai nepieciešamo pasākumu kompleksu - Nacionālo civilās aviācijas drošības programmu.

 

 

 

 

 

Minētā programma paredz:

 

 

 

 

 

1) kārtību, kādā tiek sagatavoti aviācijas speciālisti un citi lidostu un gaisa kuģu ekspluatantu darbinieki un pārbaudīta viņu atbilstība noteiktām prasībām;

 

 

 

 

 

2) attiecīgu iekārtu uzstādīšanu gaisa kuģos, lidostās un atsevišķos lidlauku objektos;

 

 

 

 

 

3) profilaktisku pasākumu veikšanu lidlauku nekontrolējamajās zonās;

 

 

 

 

 

4) pasākumu veikšanu, lai novērstu nepiederošu personu un transporta nekontrolētu iekļūšanu un atrašanos lidlauku kontrolējamajās zonās;

 

 

 

 

 

5) pasākumu veikšanu, lai novērstu iespēju pārvadāt un nosūtīt ieročus, munīciju, sprāgstvielas un citus bīstamus priekšmetus un vielas bez attiecīgas atļaujas vai priekšmetus un vielas, kuru pārvadāšana ar gaisa transportu ir aizliegta;

 

 

 

 

 

6) speciālu noteikumu izstrādāšanu sankcionētai ieroču, munīcijas un paaugstinātas bīstamības kravu pārvadāšanai;

 

 

 

 

 

7) gaisa kuģu un atsevišķu lidlauku objektu pastāvīgu uzraudzību un pārbaudi, lai novērstu to bojāšanu, nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos vai sprāgstvielu novietošanu tajos;

 

 

 

 

 

8) ārkārtējus pasākumus gaisa kuģa nolaupīšanas gadījumā vai gadījumos, kad tiek izdarīti citi nelikumīgas iejaukšanās akti civilās aviācijas darbībā;

 

 

 

 

 

9) kompetences un funkciju sadali starp Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, valsts drošības iestādēm, muitas, policijas dienestiem, Civilās aviācijas administrāciju, Lidostas aviodrošības dienestu un citām valsts institūcijām, kā arī civilās aviācijas uzņēmumiem Latvijas Republikā;

5. Aizstāt 57.panta otrās daļas 9.punktā vārdu "policijas" ar vārdiem "Valsts policijas un Valsts robežsardzes".

 

 

 

6. Aizstāt 57.panta otrās daļas 9.punktā vārdu "policijas" ar vārdiem "Valsts policijas un Valsts robežsardzes".

10) izmeklēšanu un analīzi attiecībā uz nelikumīgas iejaukšanās aktiem civilās aviācijas darbībā.

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Nacionālo civilās aviācijas drošības programmu katra lidosta un katrs gaisa kuģa ekspluatants izstrādā civilās aviācijas drošības programmu, kuru apstiprina Civilās aviācijas administrācija.

 

 

 

 

 

58.pants. Civilās aviācijas drošības programmās ietverto pasākumu koordinācija

 

 

 

 

 

Lai realizētu Nacionālo civilās aviācijas drošības programmu un koordinētu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku, valsts drošības iestāžu, muitas un policijas dienestu un citu valsts institūciju, kā arī lidlauku un gaisa kuģu ekspluatantu darbību, Latvijas Republikas Ministru kabinets izveido Nacionālo civilās aviācijas drošības komisiju.

6. 58.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "un policijas" ar vārdiem "Valsts policijas un Valsts robežsardzes";

 

 

 

7. 58.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "un policijas" ar vārdiem "Valsts policijas un Valsts robežsardzes";

Lidlauka drošības programmā paredzētos pasākumus īsteno lidostas drošības dienests, sadarbojoties ar lidlaukā esošajiem robežapsardzības, muitas, policijas un citiem dienestiem. Minēto dienestu darbību koordinē lidlauka civilās aviācijas drošības komisija.

aizstāt otrajā daļā vārdus "robežapsardzības, muitas, policijas" ar vārdiem "muitas, Valsts policijas, Valsts robežsardzes".

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "robežapsardzības, muitas, policijas" ar vārdiem "muitas, Valsts policijas, Valsts robežsardzes".

Par gaisa kuģa ekspluatanta drošības programmas izpildi ir atbildīgs pats ekspluatants.

 

 

 

 

 

Astotā nodaļa
AVIĀCIJAS GLĀBŠANAS DARBI UN
AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMU IZMEKLĒŠANA

 

 

 

 

 

61.pants. Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienests

 

 

 

 

 

 Latvijas Republikā tiek izveidots Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienests, kas veic nelaimes gadījumā cietušo gaisa kuģu glābšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī ārpus tās, ja tas paredzēts starptautiskajos līgumos, kuru dalībniece ir Latvijas Republika. Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienests darbojas Civilās aviācijas administrācijas vadībā un savā darbībā balstās uz šā likuma, citu uz tā pamata izdoto normatīvo aktu noteikumiem un attiecīgo starptautisko līgumu normām.

 

 

 

 

 

Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienests uztur pastāvīgus sakarus ar Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Republikas Civilās aizsardzības sistēmas ātrās reaģēšanas spēkiem, policiju, Latvijas jūras avāriju un glābšanas dienestu un citiem glābšanas dienestiem, kā arī ar Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta struktūrvienībām un veselības aizsardzības institūcijām, saskaņo ar šīm institūcijām kopīgas sadarbības iespējas un koordinē to darbību nelaimes gadījumā cietušā gaisa kuģa glābšanas laikā.

7. Aizstāt 61.panta otrajā daļā vārdu "policiju" ar vārdiem "Valsts policiju".

 

 

 

8. Aizstāt 61.panta otrajā daļā vārdu "policiju" ar vārdiem "Valsts policiju".

Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienestu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var iesaistīt iedzīvotāju, jūras un upju kuģu glābšanas operācijās un stihisku nelaimju seku likvidēšanā, ja netiek traucēta tā pamatfunkciju veikšana.

 

 

 

 

 

Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienests ar ārvalstu glābšanas dienestiem sadarbojas uz līguma pamata.

 

 

 

 

 

64.pants. Ziņošana par aviācijas nelaimes gadījumiem

 

 

 

 

 

Personām par visiem tām zināmajiem aviācijas nelaimes gadījumiem nekavējoties jāziņo pašvaldības vai policijas institūcijai vai arī Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienestam, vai tuvākajam aviācijas uzņēmumam (lidlaukam).

8. Aizstāt 64.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "policijas" ar vārdiem "Valsts policijas".

 

 

 

9. Aizstāt 64.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "policijas" ar vārdiem "Valsts policijas".

Pašvaldības vai policijas institūcijām par visiem zināmajiem aviācijas nelaimes gadījumiem nekavējoties jāziņo Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienestam.

 

 

 

 

Lai ziņotu par aviācijas nelaimes gadījumiem, var izmantot jebkuras personas sakaru līdzekļus, bet Latvijas Republikas sakaru iestādēm jānodrošina steidzamu telegrammu nosūtīšana vai steidzamas telefonsarunas bez maksas.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikums

 

 

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 1993.gada 23.februāra likums "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.) un Ministru kabineta noteikumi nr.78 "Par grozījumiem un papildinājumiem likumā "Par aviāciju"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.).

 

 

 

 

 

2. Grozījumi likuma 70.pantā par to, ka Latvijas Republikas teritorijā notikušos aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus izmeklē Satiksmes ministrijas Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa, stājas spēkā 2003.gada 1.oktobrī.

(2003.gada 12.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 18.07.2003.)

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 73.panta trešā un ceturtā daļa un 76.panta trešā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

 

 

3.

Likumprojekts reģ.nr.1202

Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.augustam piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 19.septembra noteikumi Nr.882 "Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu lidojumiem ar militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 173.nr.)."

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.augustam piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 19.septembra noteikumi Nr.882 "Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu lidojumiem ar militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 173.nr.)."