Saeimas Prezidijam

 

     .04.2005.

9/8 -

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 19. aprīļa komisijas sēdē izskatīja likumprojektu  "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā"   (Reģ. nr.1152)    (Dok. nr.3943, 3943A)            un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

         

 

 

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

                

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā

 

Izdarīt Preču un pakalpojumu drošuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests";

svītrot otrajā daļā vārdus "Sanitārā robežinspekcija".

 

2. Svītrot 11.panta otrajā daļā vārdus "Sanitārās robežinspekcijas".

 

3. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas."

 

4. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīvas 87/357/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību vai drošību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 3.decembra Direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību."