2005

2005. gada 18. maijā

9/5 – 4/

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g. 18.maija sēdē, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”” (reģ.nr. 1141; dok.nr.3891), nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā  lasījumā.

         

 

 

Ar cieņu

 

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas tiesiskais statuss

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir kultūras ministra padotībā esoša valsts zinātniskās pētniecības iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu."

 

2. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondu izmantošana

Juridiskas un fiziskas personas, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos autortiesību aizsardzības jomā, ir tiesīgas bez maksas izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras fondu un saņemt bibliotēkā pieejamo informāciju."

 

3. Izslēgt 9.pantu.

 

4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

 

"10.pants Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansiālā darbība

(1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas valdījumā ir valsts kustamā un nekustamā manta, kas nodrošina bibliotēkas funkcionālo darbību.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai nepiecie­šamos finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.

(3) Latvijas Nacionālā bibliotēka nemaksā par pasta pakalpojumiem, ja sūtījumi netiek sūtīti ārpus Latvijas teritorijas.

(4) Maksas pakalpojumu veidus un maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina Ministru kabinets."