Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Reģ

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"” (Reģ.nr.1130) izskatīšanai 3.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi(1)

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

Likumā lietotie termini

 

1. Papildināt daļu “Likumā lietotie termini” ar terminiem un to skaidrojumu šādā redakcijā:

“Ieguldījuma īpašumi ir zeme, ēka vai tās daļa, ko uzņēmums tur (kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu), lai iegūtu nomas (īres) maksu vai sagaidītu cenas celšanos (vērtības pieaugumu), nevis lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, administratīvā nolūkā vai pārdotu parastā uzņēmējdarbības gaitā.

Bioloģiskie aktīvi ir dzīvnieki vai augi, kurus uzņēmums tur, lai iegūtu lauksaimniecības produktus pārdošanai vai papildu bioloģiskos aktīvus. Lauksaimniecība šā likuma izpratnē ir arī mežsaimniecība, zivsaimniecība vai cita tāda pamatdarbība, kas ietver dzīvnieku vai augu bioloģiskās pārvei­des — to augšanas, deģenerācijas, ražošanas un vairošanās procesa — pārvaldību.

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi ir tādi ilgtermiņa ieguldījumu objekti, kuru bilances vērtība tiks atgūta pārdošanas darījumā, nevis turpmākas izmantošanas gaitā un kuri atbilst abiem šādiem klasifikācijas kritērijiem:

1) šie objekti to pašreizējā stāvoklī ir pieejami tūlītējai pārdošanai un pakļauti tikai parastiem šādu objektu pārdošanas nosacījumiem;

2) to pārdošana ir ticama (pamatojoties uz vadības lēmumu par šo objektu pārdošanu, ir uzsākts pārdošanas process, un ir pārliecība par tā pabeigšanu gada laikā no šā procesa uzsākšanas dienas).

Atliktā nodokļa aktīvi ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras atgūstamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz atskaitāmām pagaidu starpībām.

Atliktā nodokļa saistības ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras maksājamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz tām pagaidu starpībām, kuras apliekamas ar šo nodokli.”

 

 

 

1. Papildināt daļu “Likumā lietotie termini” ar terminiem un to skaidrojumu šādā redakcijā:

“Ieguldījuma īpašumi ir zeme, ēka vai tās daļa, ko uzņēmums tur (kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu), lai iegūtu nomas (īres) maksu vai sagaidītu cenas celšanos (vērtības pieaugumu), nevis lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, administratīvā nolūkā vai pārdotu parastā uzņēmējdarbības gaitā.

Bioloģiskie aktīvi ir dzīvnieki vai augi, kurus uzņēmums tur, lai iegūtu lauksaimniecības produktus pārdošanai vai papildu bioloģiskos aktīvus. Lauksaimniecība šā likuma izpratnē ir arī mežsaimniecība, zivsaimniecība vai cita tāda pamatdarbība, kas ietver dzīvnieku vai augu bioloģiskās pārvei­des — to augšanas, deģenerācijas, ražošanas un vairošanās procesa — pārvaldību.

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi ir tādi ilgtermiņa ieguldījumu objekti, kuru bilances vērtība tiks atgūta pārdošanas darījumā, nevis turpmākas izmantošanas gaitā un kuri atbilst abiem šādiem klasifikācijas kritērijiem:

1) šie objekti to pašreizējā stāvoklī ir pieejami tūlītējai pārdošanai un pakļauti tikai parastiem šādu objektu pārdošanas nosacījumiem;

2) to pārdošana ir ticama (pamatojoties uz vadības lēmumu par šo objektu pārdošanu, ir uzsākts pārdošanas process, un ir pārliecība par tā pabeigšanu gada laikā no šā procesa uzsākšanas dienas).

Atliktā nodokļa aktīvi ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras atgūstamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz atskaitāmām pagaidu starpībām.

Atliktā nodokļa saistības ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras maksājamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz tām pagaidu starpībām, kuras apliekamas ar šo nodokli.”

1.pants

(1) Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, arī bezpeļņas organizācijas formā nodibinātajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām neatkarīgi no to uzņēmējdarbības formas un īpašuma veida (turpmāk — uzņēmums).

(2) Šis likums neattiecas uz individuālajiem komersantiem, individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 45 000 latu.

2. Izteikt 1.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, kooperatī­vajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām un Eiropas komercsabiedrībām (turpmāk arī — uzņēmums).

(2) Šis likums neattiecas uz tiem individuālajiem komersantiem, indivi­duāla­jiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 45 000 latu.”

 

 

 

2. Izteikt 1.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, kooperatī­vajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām un Eiropas komercsabiedrībām (turpmāk arī — uzņēmums).

(2) Šis likums neattiecas uz tiem individuālajiem komersantiem, indivi­duāla­jiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 45 000 latu.”

3.pants

(1) Pārskata gadam jāaptver 12 mēneši, un parasti tas sakrīt ar kalendāra gadu. Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai tad, ja to nosaka attiecīgā uzņēmuma statūti vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) līgums.

 

3. Izteikt 3.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, Latvijā reģistrētai Eiropas ekono­misko interešu grupai un Eiropas komercsabiedrībai, ja to nosaka attiecīgi minētā uzņēmuma statūti vai sabiedrības līgums.”

 

 

 

3. Izteikt 3.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, Latvijā reģistrētai Eiropas ekono­misko interešu grupai un Eiropas komercsabiedrībai, ja to nosaka attiecīgi minētā uzņēmuma statūti vai sabiedrības līgums.”

4.pants

(2) Gada pārskatu sastāda atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem. Ministru kabinets izdod noteikumus par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata sastādīšanas kārtību, kā arī par saņemtā valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības), ziedojumu un dāvinājumu naudā vai natūrā atspoguļošanu finanšu pārskatos.

4. Izslēgt 4.panta otrajā daļā vārdus “par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata sastādīšanas kārtību, kā arī”.

 

 

 

 

4. Izslēgt 4.panta otrajā daļā vārdus “par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata sastādīšanas kārtību, kā arī”.

 

5.pants

(1) Bilance ir jāsastāda, peļņa vai zaudējumi jāaprēķina atbilstoši šā likuma 10. - 14. pantā dotajām shēmām. Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšanai uzņēmums var izvēlēties vienu no šīm shēmām.

(2) Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmu nedrīkst mainīt, ja pēc vienas un tās pašas shēmas aprēķins nav sastādīts vismaz divus gadus pēc kārtas.

(3) Izslēgta ar 06.11.96. likumu, kas stājas spēkā no 10.12.96.

(4) Izņēmuma gadījumos var nepiemērot šā panta otrās daļas prasības, ja peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas maiņas pamatojums ir koncerna meitas uzņēmuma iegāde un koncerna mātes uzņēmuma prasība radniecīgajos uzņēmumos izmantot vienu un to pašu shēmu.

(5) Uz peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas maiņu norāda pielikumā un paskaidro šīs maiņas iemeslu.

5. Papildināt 5.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta noteiktiem obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem.”

 

 

 

 

5. Papildināt 5.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta noteiktiem obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem.”

 

7.pants

(1) Gada pārskatā katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata postenim, kā arī šā likuma 6.panta otrajā daļā minētajiem papildinājumiem ir jāparāda attiecīgie iepriekšējā gada pārskata rādītāji. Ja šie rādītāji nav salīdzināmi, tie jāizskaidro gada pārskata pielikumā.

 

6. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Gada pārskatā katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata postenim parāda attiecīgos iepriekšējā pārskata gada skaitļus. Ja pārskata gadā atklātas iepriekšējo gadu kļūdas vai mainīta grāmatvedības politika, attiecīgo iepriekšējā pārskata gada posteņa rādītāju koriģē. Par katru gadījumu, kad dati nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu datu korekcijas, sniedz skaidrojumu gada pārskata pielikumā."

 

 

 

6. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Gada pārskatā katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata postenim parāda attiecīgos iepriekšējā pārskata gada skaitļus. Ja pārskata gadā atklātas iepriekšējo gadu kļūdas vai mainīta grāmatvedības politika, attiecīgo iepriekšējā pārskata gada posteņa rādītāju koriģē. Par katru gadījumu, kad dati nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu datu korekcijas, sniedz skaidrojumu gada pārskata pielikumā."

19.pants

(1) Uzkrājumi ir paredzēti noteikta veida zaudējumu, saistību vai izmaksu segšanai, kuri attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzami vai droši zināmi, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās un segšanas datums nav skaidri zināms.

7. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav skaidri zināms."

 

 

 

7. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav skaidri zināms."

 

 

8. Papildināt 3.nodaļu ar 20.1 un 20.2 pantu šādā redakcijā:

“20.1 pants

(1) Atliktā nodokļa saistību summas (ja tādas ir) norāda bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā, pievienojot jaunu posteni “Atliktā nodokļa saistības”, bet atliktā nodokļa aktīvu summas (ja tādas ir) — apgrozāmo līdzekļu (posteņu grupa “Debitori”) un ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā, pievienojot jaunu posteni “Atliktā nodokļa aktīvi”.

(2) Ar atliktā nodokļa saistībām un atliktā nodokļa aktīviem saistītos ieņēmumus un izmaksas (ja tādas ir) norāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pievienojot jaunu attiecīgi nosauktu posteni kārtas numuru secībā pēc posteņa “Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu”.

 

 

 

8. Papildināt 3.nodaļu ar 20.1 un 20.2 pantu šādā redakcijā:

“20.1 pants

(1) Atliktā nodokļa saistību summas (ja tādas ir) norāda bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā, pievienojot jaunu posteni “Atliktā nodokļa saistības”, bet atliktā nodokļa aktīvu summas (ja tādas ir) — apgrozāmo līdzekļu (posteņu grupa “Debitori”) un ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā, pievienojot jaunu posteni “Atliktā nodokļa aktīvi”.

(2) Ar atliktā nodokļa saistībām un atliktā nodokļa aktīviem saistītos ieņēmumus un izmaksas (ja tādas ir) norāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pievienojot jaunu attiecīgi nosauktu posteni kārtas numuru secībā pēc posteņa “Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu”.

 

20.2 pants

Uzņēmumi, kuri izvēlas novērtēt ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus un pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, pamatojoties uz patieso vērtību, bilancē iekļauj jaunus attiecīgi nosauktus posteņus ilgtermiņa ieguldī­jumu sastāvā un norāda tos atsevišķi.”

1

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 20.2 pantu šādā redakcijā:

“20.2 pants

Uzņēmumi, kuri izvēlas novērtēt ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus un pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, pamatojoties uz patieso vērtību, tos norāda atsevišķi, bilances aktīvā  iekļaujot jaunus attiecīgi nosauktus posteņus.”

Atbalstīt

20.2 pants

Uzņēmumi, kuri izvēlas novērtēt ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus un pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, pamatojoties uz patieso vērtību, tos norāda atsevišķi, bilances aktīvā  iekļaujot jaunus attiecīgi nosauktus posteņus.”

25.pants

(1) Gada pārskata posteņi jānovērtē atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

3) novērtēšana jāveic ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

a) pārskatā jāiekļauj tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;

b) jāņem vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;

c) jāaprēķina un jāņem vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

9. Aizstāt 25.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā vārdus "gada pārskata sastādīšanas dienu" ar vārdiem "dienu, kad gada pārskatu paraksta šā likuma 61.panta otrajā daļā minētā persona vai pārvaldes institūcija".

 

 

 

 

9. Aizstāt 25.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā vārdus "gada pārskata sastādīšanas dienu" ar vārdiem "dienu, kad gada pārskatu paraksta šā likuma 61.panta otrajā daļā minētā persona vai pārvaldes institūcija".

 

27.pants

Tādu ilgtermiņa ieguldījumu objektu sākotnējā vērtība, kuru lietošanas periods ir ierobežots, pakāpeniski jānoraksta (jāamortizē) paredzētajā lietošanas periodā. Zemes gabala sākotnējo vērtību nedrīkst pakļaut norakstīšanai (amortizācijai).

10. Aizstāt 27.pantā vārdus "lietošanas periods" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "lietderīgās lietošanas laiks" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

10. Aizstāt 27.pantā vārdus "lietošanas periods" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "lietderīgās lietošanas laiks" (attiecīgā locījumā).

 

28.pants

(1) Ja ilgtermiņa ieguldījuma objekta vērtība nepārejošu apstākļu dēļ ir zemāka par to vērtību, kāda aprēķināta saskaņā ar šā likuma 26. un 27. panta nosacījumiem, attiecīgie objekti vērtējami atbilstoši zemākajai vērtībai.

(4) Vērtības samazināšana atbilstoši šā panta pirmās un otrās daļas nosacījumiem un grozījumi atbilstoši šā panta trešās daļas nosacījumiem pietiekami pamatoti un detalizēti jāparāda atsevišķā bilances postenī gada pārskata pielikumā.

11. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par to vērtību, kāda aprēķināta saskaņā ar šā likuma 26. un 27.panta nosacī­jumiem, un sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, attiecīgais objekts vērtējams atbilstoši zemākajai vērtībai.";

 izslēgt ceturtajā daļā vārdus "atsevišķā bilances postenī".

 

 

 

11. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par to vērtību, kāda aprēķināta saskaņā ar šā likuma 26. un 27.panta nosacī­jumiem, un sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, attiecīgais objekts vērtējams atbilstoši zemākajai vērtībai.";

 izslēgt ceturtajā daļā vārdus "atsevišķā bilances postenī".

29.pants

(1) Pamatlīdzekļus un ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, kuru vērtība ir būtiski lielāka par to iegādes vai izgatavošanas pašizmaksu vai to novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, tomēr var novērtēt atbilstoši augstākajai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums ir ilgstošs. Pamatlīdzekļu nolietojums un ieguldījumu vērtības samazināšanās katru gadu jāaprēķina atbilstoši iegrāmatotajai attiecīgā gada vērtībai un tādās pašās summās jāiegrāmato peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(2) Šādas pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums ir jāiegrāmato postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" iedaļā "Pašu kapitāls".

12. 29.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ilgtermiņa ieguldījumu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs.”;

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums pilnībā vai daļēji kompensē tā paša ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtības samazinājumu, kas iepriekšējos pārskata gados bija ietverts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas, šādu vērtības pieaugumu summā, kas nepārsniedz minētās izmaksas, ietver peļņas vai zaudē­jumu aprēķinā kā ieņēmumus tajā pārskata gadā, kad tas konstatēts.”

 

 

 

12. 29.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ilgtermiņa ieguldījumu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs.”;

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums pilnībā vai daļēji kompensē tā paša ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtības samazinājumu, kas iepriekšējos pārskata gados bija ietverts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas, šādu vērtības pieaugumu summā, kas nepārsniedz minētās izmaksas, ietver peļņas vai zaudē­jumu aprēķinā kā ieņēmumus tajā pārskata gadā, kad tas konstatēts.”

32.pants

(2) Krājumu atlikumus var novērtēt atbilstoši vai nu ražošanas, vai iegādes pašizmaksai vai zemākajām tirgus cenām bilances datumā, turklāt obligāti jālieto zemākā novērtējuma cena. Krājumu atlikumu novērtējums nedrīkst būt augstāks par tirgus cenu.

 

13. Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Krājumu atlikumus novērtē atbilstoši iegādes vai ražošanas pašizmak­sai vai zemākajām tirgus cenām bilances datumā atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks. Īpašos gadījumos — ja krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi palielinās to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas izmaksas — attiecīgās krājumu vienības novērtē atbilstoši neto pārdošanas vērtībai.”

 

 

 

13. Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Krājumu atlikumus novērtē atbilstoši iegādes vai ražošanas pašizmak­sai vai zemākajām tirgus cenām bilances datumā atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks. Īpašos gadījumos — ja krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi palielinās to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas izmaksas — attiecīgās krājumu vienības novērtē atbilstoši neto pārdošanas vērtībai.”

35.pants

(1) Izmaksas, kas saistītas ar šā likuma 10.panta iedaļas "I. Nemateriālie ieguldījumi" 1. - 4.postenī minēto nemateriālo ieguldījumu izveidošanu, ir sistemātiski jānoraksta lietderīgās lietošanas periodā.

14. Aizstāt 35.panta pirmajā daļā vārdu "periodā" ar vārdu "laikā".

 

 

 

 

14. Aizstāt 35.panta pirmajā daļā vārdu "periodā" ar vārdu "laikā".

 

 

37.pants

(4) Par ilgtermiņa parādiem uzskatāmi visi parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Visi pārējie parādi uzskatāmi par īstermiņa parādiem.

(5) Īstermiņa parādos atsevišķos posteņos jāparāda:

1) dividendes vai summas, kuras paredzētas uzņēmuma īpašniekam vai sadalīšanai starp uzņēmuma īpašniekiem;

2) summas, kuras uzskatāmas par uzņēmuma saistībām nākamajā pārskata gadā;

3) jebkuras saistības pret darbiniekiem algu izmaksas ziņā;

4) jebkuri uzņēmuma nodokļu un nodevu parādi valsts un pašvaldību institūcijām.

15. Izteikt 37.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Ilgtermiņa kreditoru parādu posteņos ietver tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru posteņos.

(5) Īstermiņa kreditoru posteņos ietver summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības ciklā."

 

 

 

15. Izteikt 37.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Ilgtermiņa kreditoru parādu posteņos ietver tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru posteņos.

(5) Īstermiņa kreditoru posteņos ietver summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības ciklā."

39.pants

(1) Papildus šā likuma 26., 28. un 29.pantā paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem koncerna mātes uzņēmums, ja uz to neattiecas likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" 8. un 9.pantā noteiktie atbrīvojumi, savā gada pārskatā līdzdalību koncerna meitas uzņēmuma pamatkapitālā un līdzdalību asociētā uzņēmuma pamatkapitālā novērtē šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā paredzētajā kārtībā.

(2) Līdzdalību koncerna meitas uzņēmuma pamatkapitālā, kā arī līdzdalību asociētā uzņēmuma pamatkapitālā sākotnēji parāda iegādes izmaksās attiecīgā bilances postenī "Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā" vai "Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā".

(3) Katra pārskata gada beigās postenī "Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā" vai postenī "Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā" norādīto summu palielina vai samazina atbilstoši līdzdalības daļas vērtības izmaiņām koncerna meitas uzņēmuma vai asociētā uzņēmuma pašu kapitālā pārskata gadā. Šim nolūkam izmanto attiecīgi koncerna meitas uzņēmuma vai asociētā uzņēmuma īpašnieku pilnsapulcē apstiprinātā gada pārskata informāciju. Kapitāla līdzdalības daļas vērtības pieaugumu vai samazinājumu koncerna meitas uzņēmuma vai asociētā uzņēmuma pašu kapitālā pārskata gadā parāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā vienā no šādiem posteņiem:

1) postenī "Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos", ja tā ir koncerna meitas vai asociētā uzņēmuma peļņas daļa,

2) postenī "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un vērtspapīru vērtības samazināšanās", ja tā ir koncerna meitas vai asociētā uzņēmuma zaudējumu daļa.

(4) Postenī "Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā" vai postenī "Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā" norādīto summu katra pārskata gada beigās samazina arī par aprēķināto dividenžu summu, kas attiecas uz šo līdzdalību. Koncerna meitas uzņēmuma aprēķināto dividenžu summas apmērā samazina bilances posteņa "Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā" atlikumu un palielina bilances posteņa "Radniecīgo uzņēmumu parādi" atlikumu. Asociētā uzņēmuma aprēķināto dividenžu apmērā samazina bilances posteņa "Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā" atlikumu un palielina bilances posteņa "Asociēto uzņēmumu parādi" atlikumu.

(5) Ja peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos" norādītais kapitāla līdzdalības daļas vērtības pieaugums pārskata gadā pārsniedz aprēķināto dividenžu summu, starpību ieskaita rezervē, kuru nedrīkst sadalīt dividendēs, izlietot zaudējumu segšanai, ieskaitīt kapitālos vai citās rezervēs, izlietot sociālajai sfērai, labdarībai, ne arī citiem mērķiem.

(6) Nosakot kapitāla līdzdalības daļas vērtības izmaiņas koncerna meitas uzņēmuma vai asociētā uzņēmuma pašu kapitālā pārskata gadā, izslēdz savstarpējo darījumu rezultātā radušos ieņēmumus un izmaksas, attiecīgi piemērojot likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" 21.panta pirmās daļas noteikumus.

(7) Īpašos gadījumos drīkst atkāpties no šā panta sestās daļas prasībām, ja savstarpējo darījumu rezultātā radušos ieņēmumu un izmaksu summas ir tik mazas, ka arī bez to izslēgšanas ir iespējams sniegt patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna meitas uzņēmuma vai asociētā uzņēmuma kapitāla līdzdalības daļas vērtības izmaiņām pārskata gadā.

(8) Šo pantu nepiemēro, ja informācija par koncerna meitas uzņēmuma vai asociētā uzņēmuma pašu kapitālu, peļņu vai zaudējumiem ir nenozīmīga šā likuma 4.panta trešajā daļā noteikto prasību īstenošanai.

16. Izslēgt 39.pantu.

 

 

 

 

16. Izslēgt 39.pantu.

 

40.pants

Gada pārskata pielikumā ar skaitļiem, tekstā un tabulās sniedz šā likuma 5., 6., 7., 9., 16., 17., 19., 23., 25., 26., 28., 29., 31., 36. un 37.pantā pieprasītos skaidrojumus, salīdzinājumus, detalizācijas un pamatojumus, kā arī šā likuma 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54. un 55.4 pantā noteikto informāciju.

17. Aizstāt 40.pantā skaitļus un vārdus "54. un 55.4 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "54., 55.4 un 55.7 pantā".

 < /p>

 

 

 

17. Aizstāt 40.pantā skaitļus un vārdus "54. un 55.4 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "54., 55.4 un 55.7 pantā".

 

 

18. Papildināt 7.nodaļu ar 55.5, 55.6 un 55.7 pantu šādā redakcijā:

 "55.5 pants

(1) Atkāpjoties no šā likuma 27., 28. un 29.pantā paredzētajiem novērtēša­nas noteikumiem, ieguldījuma īpašumus pēc to sākotnējās uzskaites izmaksās atļauts novērtēt patiesajā vērtībā, ja tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

1) visiem ieguldījuma īpašumu objektiem ir pastāvīgi pieejamas cenas aktīvajā tirgū par līdzīgiem ieguldījuma īpašuma objektiem tajā pašā atrašanās vietā vai stāvoklī vai saskaņā ar līdzīgiem nomas vai citiem līgumiem (ja tādi noslēgti);

2) visiem ieguldījuma īpašumu objektiem patieso vērtību nosaka, atsevišķi novērtējot katru zemes gabalu, ēku vai tās daļu. Vērtību nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs.

(2) Atkāpjoties no šā likuma 26., 27., 28., 29., 30. un 32.pantā paredzē­tajiem novērtēšanas noteikumiem, bioloģiskos aktīvus sākotnējā uzskaitē un turpmāk atļauts novērtēt patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas (piemēram, komisijas maksas, maksājumi preču biržām, ar norēķiniem saistītie nodokļi un nodevas), ja tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

1) bioloģisko aktīvu objektam ir aktīvs tirgus un pastāvīgi pieejamas tirgus cenas;

2) bioloģisko aktīvu objektam iespējams ar citām atzītām metodēm noteikt ticamu patieso vērtību tā pašreizējā atrašanās vietā un stāvoklī.

(3) Atkāpjoties no šā likuma 27., 28. un 29.pantā paredzētajiem novērtē­šanas noteikumiem, pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, kamēr tie atbilst to klasifikācijas kritērijiem, atļauts novērtēt zemākajā no vērtībām, salīdzinot šo aktīvu uzskaites vērtību un patieso vērtību, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas. Ja fakti vai notikumi norāda uz pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldī­jumu vērtības samazināšanos, veic vērtības samazināšanās pārbaudi un nosaka zaudējumus, kurus radījusi šo ieguldījumu vērtības samazināšanās.

 55.6 pants

Amortizācijai nepakļauj ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus vai pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, kurus uzņēmums novērtē, pamato­joties uz patieso vērtību. Šo aktīvu vērtības izmaiņas, kas radušās, veicot novērtēšanu attiecīgi patiesajā vērtībā vai patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, vai veicot vērtības samazināšanās pārbaudi, iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

 55.7 pants

(1) Ja ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi vai pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi ir novērtēti attiecīgi patiesajā vērtībā vai patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, pielikumā atsevišķi par katru minēto posteņu grupu iekļauj vismaz šādu informāciju:

1) posteņu grupā iekļauto aktīvu apraksts;

2) metodes, kuras piemēro, un nozīmīgākie pieņēmumi, uz kuriem pama­tojas, lai noteiktu šo aktīvu patieso vērtību;

3) bilances vērtība atbilstoši iepriekšējā gada bilancei;

4) palielinājumi (ja tādi ir) pārskata gadā, atsevišķi norādot tos palielinājumus, kuri radušies no iegādēm;

5) atsavināšanas (ja tādas ir) pārskata gadā;

6) peļņa vai zaudējumi no vērtības korekcijām pārskata gadā;

7) jebkura pārvietošana (ja tāda ir) uz citām posteņu grupām pārskata gadā.

(2) Par pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, papildus sniedz šādas ziņas:

1) paredzētais šo ieguldījumu atsavināšanas laiks un atsavināšanas notei­kumi;

2) ja ir iedalījums struktūrvienībās (pamatdarbības veids, filiāle vai cita skaidri atšķirama uzņēmuma sastāvdaļa), – struktūrvienība, uz kuru šī informā­cija attiecas."

 

 

 

18. Papildināt 7.nodaļu ar 55.5, 55.6 un 55.7 pantu šādā  redakcijā:

 "55.5 pants

(1) Atkāpjoties no šā likuma 27., 28. un 29.pantā paredzētajiem novērtēša­nas noteikumiem, ieguldījuma īpašumus pēc to sākotnējās uzskaites izmaksās atļauts novērtēt patiesajā vērtībā, ja tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

1) visiem ieguldījuma īpašumu objektiem ir pastāvīgi pieejamas cenas aktīvajā tirgū par līdzīgiem ieguldījuma īpašuma objektiem tajā pašā atrašanās vietā vai stāvoklī vai saskaņā ar līdzīgiem nomas vai citiem līgumiem (ja tādi noslēgti);

2) visiem ieguldījuma īpašumu objektiem patieso vērtību nosaka, atsevišķi novērtējot katru zemes gabalu, ēku vai tās daļu. Vērtību nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs.

(2) Atkāpjoties no šā likuma 26., 27., 28., 29., 30. un 32.pantā paredzē­tajiem novērtēšanas noteikumiem, bioloģiskos aktīvus sākotnējā uzskaitē un turpmāk atļauts novērtēt patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas (piemēram, komisijas maksas, maksājumi preču biržām, ar norēķiniem saistītie nodokļi un nodevas), ja tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

1) bioloģisko aktīvu objektam ir aktīvs tirgus un pastāvīgi pieejamas tirgus cenas;

2) bioloģisko aktīvu objektam iespējams ar citām atzītām metodēm noteikt ticamu patieso vērtību tā pašreizējā atrašanās vietā un stāvoklī.

(3) Atkāpjoties no šā likuma 27., 28. un 29.pantā paredzētajiem novērtē­šanas noteikumiem, pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, kamēr tie atbilst to klasifikācijas kritērijiem, atļauts novērtēt zemākajā no vērtībām, salīdzinot šo aktīvu uzskaites vērtību un patieso vērtību, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas. Ja fakti vai notikumi norāda uz pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldī­jumu vērtības samazināšanos, veic vērtības samazināšanās pārbaudi un nosaka zaudējumus, kurus radījusi šo ieguldījumu vērtības samazināšanās.

 55.6 pants

Amortizācijai nepakļauj ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus vai pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, kurus uzņēmums novērtē, pamato­joties uz patieso vērtību. Šo aktīvu vērtības izmaiņas, kas radušās, veicot novērtēšanu attiecīgi patiesajā vērtībā vai patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, vai veicot vērtības samazināšanās pārbaudi, iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

 55.7 pants

(1) Ja ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi vai pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi ir novērtēti attiecīgi patiesajā vērtībā vai patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, pielikumā atsevišķi par katru minēto posteņu grupu iekļauj vismaz šādu informāciju:

1) posteņu grupā iekļauto aktīvu apraksts;

2) metodes, kuras piemēro, un nozīmīgākie pieņēmumi, uz kuriem pama­tojas, lai noteiktu šo aktīvu patieso vērtību;

3) bilances vērtība atbilstoši iepriekšējā gada bilancei;

4) palielinājumi (ja tādi ir) pārskata gadā, atsevišķi norādot tos palielinājumus, kuri radušies no iegādēm;

5) atsavināšanas (ja tādas ir) pārskata gadā;

6) peļņa vai zaudējumi no vērtības korekcijām pārskata gadā;

7) jebkura pārvietošana (ja tāda ir) uz citām posteņu grupām pārskata gadā.

(2) Par pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, papildus sniedz šādas ziņas:

1) paredzētais šo ieguldījumu atsavināšanas laiks un atsavināšanas notei­kumi;

2) ja ir iedalījums struktūrvienībās (pamatdarbības veids, filiāle vai cita skaidri atšķirama uzņēmuma sastāvdaļa), – struktūrvienība, uz kuru šī informā­cija attiecas."

 


 

61.pants

(1) Uzņēmuma gada pārskatā norāda šādas ziņas:

1) uzņēmuma nosaukums (komersanta firma) un juridiskā adrese, kā arī reģistrācijas numurs komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā;

2) individuālajam (ģimenes) uzņēmumam, zemnieka vai zvejnieka saimniecībai — arī īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

3) individuālajam komersantam — arī komersanta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

4) personālsabiedrībai (līgumsabiedrībai) — arī tās veids, personiski atbildīgo biedru (līgumsabiedrības komplementāro dalībnieku) un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

5) kapitālsabiedrībai (statūtsabiedrībai) — arī tās veids, izpildinstitūcijas locekļu, padomes locekļu (ja tai ir izveidota padome) un revidenta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un amats. Šīs ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā no šiem amatiem aizgājušas.

19. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

 "61.pants

(1) Uzņēmuma gada pārskatā norāda šādas ziņas:

1) uzņēmuma nosaukum s (komersanta firma) un juridiskā adrese, kā arī reģistrācijas numurs komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā;

2) individuālajam uzņēmumam, zemnieka un zvejnieka saimniecībai – arī īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

3) individuālajam komersantam – arī komersanta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

4) personālsabiedrībai – arī tās veids, personiski atbildīgo biedru un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

5) kapitālsabiedrībai – arī tās veids, izpildinstitūcijas locekļu, padomes locekļu (ja ir izveidota padome) un revidenta vārds, uzvārds un amats. Šīs ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā no šiem amatiem atbrīvotas;

6) kooperatīvajai sabiedrībai – arī tās veids, valdes locekļu un padomes locekļu (ja ir izveidota padome) vārds, uzvārds un amats. Šīs ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā no šiem amatiem atbrīvotas.

 

 

 

19. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

 "61.pants

(1) Uzņēmuma gada pārskatā norāda šādas ziņas:

1) uzņēmuma nosaukums (komersanta firma) un juridiskā adrese, kā arī reģistrācijas numurs komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā;

2) individuālajam uzņēmumam, zemnieka un zvejnieka saimniecībai – arī īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

3) individuālajam komersantam – arī komersanta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

4) personālsabiedrībai – arī tās veids, personiski atbildīgo biedru un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

5) kapitālsabiedrībai – arī tās veids, izpildinstitūcijas locekļu, padomes locekļu (ja ir izveidota padome) un revidenta vārds, uzvārds un amats. Šīs ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā no šiem amatiem atbrīvotas;

6) kooperatīvajai sabiedrībai – arī tās veids, valdes locekļu un padomes locekļu (ja ir izveidota padome) vārds, uzvārds un amats. Šīs ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā no šiem amatiem atbrīvotas.

(2) Finanšu pārskatu un vadības ziņojumu paraksta šādas personas:

1) individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības gada pārskatu — attiecīgi uzņēmuma vai saimniecības īpašnieks vai cita amatpersona, kurai uzņēmumu reģistrā reģistrētas tiesības pārstāvēt attiecīgo individuālo uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību. Ģimenes uzņēmuma gada pārskatu paraksta ģimenes loceklis, kurš pārstāv ģimenes uzņēmuma īpašniekus, vai cita amatpersona, kurai uzņēmumu reģistrā reģistrētas tiesības pārstāvēt ģimenes uzņēmumu;

2) individuālā komersanta gada pārskatu — komersants vai cita persona, kurai ir notariāli apliecināts speciāls pilnvarojums parakstīt šo pārskatu;

3) personālsabiedrības (līgumsabiedrības) gada pārskatu — visi šīs sabiedrības biedri (dalībnieki) vai tie sabiedrības biedri (dalībnieki), kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību;

4) kapitālsabiedrības (statūtsabiedrības) gada pārskatu — šīs sabiedrības izpildinstitūcijas locekļi un padomes locekļi (ja tai ir izveidota padome) vai rīkotājdirektors (ja sabiedrības izpildinstitūcijā ir viens loceklis).

(2) Uzņēmuma gada pārskatu paraksta:

1) individuālā uzņēmuma, zemnieka un zvejnieka saimniecības gada pārskatu – īpašnieks vai cita amatpersona, kurai uzņēmumu reģistrā reģistrētas tiesības pārstāvēt attiecīgo individuālo uzņēmumu, zemnieka un zvejnieka saimniecību;

2) individuālā komersanta gada pārskatu – komersants vai cita persona, kurai ir notariāli apliecināts pilnvarojums parakstīt šo pārskatu;

3) personālsabiedrības gada pārskatu – visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību;

4) kapitālsabiedrības gada pārskatu – valde;

5) kooperatīvās sabiedrības gada pārskatu – valde.

 

 

 

(2) Uzņēmuma gada pārskatu paraksta:

1) individuālā uzņēmuma, zemnieka un zvejnieka saimniecības gada pārskatu – īpašnieks vai cita amatpersona, kurai uzņēmumu reģistrā reģistrētas tiesības pārstāvēt attiecīgo individuālo uzņēmumu, zemnieka un zvejnieka saimniecību;

2) individuālā komersanta gada pārskatu – komersants vai cita persona, kurai ir notariāli apliecināts pilnvarojums parakstīt šo pārskatu;

3) personālsabiedrības gada pārskatu – visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību;

4) kapitālsabiedrības gada pārskatu – valde;

5) kooperatīvās sabiedrības gada pārskatu – valde.

(3) Ja kāda no šā panta otrās daļas 3. un 4.punktā minētajām personām uzskata, ka finanšu pārskats vai vadības ziņojums nav apstiprināms, vai arī tai ir kādi iebildumi, šī persona savu atšķirīgo viedokli var norādīt īpašā piezīmē.

(3) Ja personālsabiedrības biedrs, kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības valdes loceklis uzskata, ka gada pārskats nav apstiprināms, vai izvirza iebildumus, viņš savu atšķirīgo viedokli norāda īpašā piezīmē."

 

 

 

(3) Ja personālsabiedrības biedrs, kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības valdes loceklis uzskata, ka gada pārskats nav apstiprināms, vai izvirza iebildumus, viņš savu atšķirīgo viedokli norāda īpašā piezīmē."

62.pants

(1) Ja kapitālsabiedrības (statūtsabiedrības) rādītāji pārsniedz divus no šā likuma 54.panta otrās daļas kritērijiem, tās sagatavoto gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība (turpmāk — zvērināts revidents) atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem".

(2) Izslēgta ar 16.12.99. likumu, kas stājas spēkā no 19.01.2000.

(3) Ja kapitālsabiedrības (statūtsabiedrības) gada pārskatā pēc tam, kad zvērināts revidents to ir pārbaudījis, izdarīti kādi grozījumi, zvērinātam revidentam pārskats no jauna jāpārbauda tieši attiecībā uz izdarītajiem grozījumiem. Šāda atkārtota pārbaude jāpiemin zvērināta revidenta atzinumā par gada pārskata pārbaudīšanu.

63.pants

(1) Gada pārskata pārbaudei ir jāaptver arī grāmatvedības pārbaude, lai noskaidrotu, vai uzskaite uzņēmumā atbilst grāmatvedības pamatnoteikumiem. Pārbaudē arī jānoskaidro, vai ir ievērotas likuma prasības un uzņēmuma statūtu noteikumi.

(2) Kapitālsabiedrības (statūtsabiedrības) likumīgie pārstāvji iesniedz zvērinātam revidentam gada pārskatu tūlīt pēc tā sastādīšanas.

(3) Zvērināts revidents drīkst pieprasīt no kapitālsabiedrības (statūtsabiedrības) likumīgajiem pārstāvjiem visas ziņas un paskaidrojumus, kas vajadzīgi rūpīgai pārbaudei. Ja tas nepieciešams, šādu informāciju viņš var pieprasīt arī pirms gada pārskata saņemšanas.

(4) Ne zvērināts revidents, ne viņa palīgi nedrīkst izpaust pārbaudes gaitā uzzinātos uzņēmuma komercnoslēpumus.

20. Izslēgt 62. un 63.pantā vārdu "(statūtsabiedrības)".

 

 

 

 

20. Izslēgt 62. un 63.pantā vārdu "(statūtsabiedrības)".

 

 

67.pants

(1) Ja tiek publicēts uzņēmuma gada pārskats un zvērinātu revidentu ziņojumi pilnībā, tiem jābūt tādā formā un redakcijā, kādā tie tika revidēti, turklāt kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu.

(2) Ja gada pārskats netiek pilnībā publicēts, skaidri jānorāda, ka tas publicēts saīsinātā formā un pilnībā pieejams Uzņēmumu reģistrā. Šajā gadījumā zvērināta revidenta ziņojumu nepublicē, bet publikācijā norāda, vai zvērinātam revidentam ir bijuši iebildumi vai piezīmes vai viņš ir sniedzis negatīvu atzinumu vai atteicies sniegt atzinumu.

 

21. Izteikt 67.pantu šādā redakcijā:

“67.pants

(1) Ja uzņēmuma gada pārskatu publicē pilnībā, tam jābūt tādā formā un redakcijā, kādā tas tika revidēts. Ja saskaņā ar šā likuma 62.panta prasībām gada pārskatu ir pārbaudījis zvērināts revidents, gada pārskatu publicē kopā ar zvērināta revidenta ziņojuma pilnu tekstu.

(2) Ja uzņēmuma gada pārskatu nepublicē pilnībā, skaidri norāda, ka tas publicēts saīsināts un pilnībā ir pieejams Uzņēmumu reģistrā. Šajā gadījumā publicē nevis zvērināta revidenta ziņojuma pilnu tekstu, bet gan zvērināta revidenta sagatavotu publicētajam informācijas apjomam atbilstošu saīsinātu revidenta ziņojumu. Tajā informē par to, vai zvērināta revidenta ziņojumā sniegts atzi­nums bez iebildēm, atzinums ar iebildēm vai negatīvs atzinums vai arī ietverts atteikums sniegt atzinumu vai norādījums uz apstākļiem, kuriem zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību.”

 

 

 

21. Izteikt 67.pantu šādā redakcijā:

“67.pants

(1) Ja uzņēmuma gada pārskatu publicē pilnībā, tam jābūt tādā formā un redakcijā, kādā tas tika revidēts. Ja saskaņā ar šā likuma 62.panta prasībām gada pārskatu ir pārbaudījis zvērināts revidents, gada pārskatu publicē kopā ar zvērināta revidenta ziņojuma pilnu tekstu.

(2) Ja uzņēmuma gada pārskatu nepublicē pilnībā, skaidri norāda, ka tas publicēts saīsināts un pilnībā ir pieejams Uzņēmumu reģistrā. Šajā gadījumā publicē nevis zvērināta revidenta ziņojuma pilnu tekstu, bet gan zvērināta revidenta sagatavotu publicētajam informācijas apjomam atbilstošu saīsinātu revidenta ziņojumu. Tajā informē par to, vai zvērināta revidenta ziņojumā sniegts atzi­nums bez iebildēm, atzinums ar iebildēm vai negatīvs atzinums vai arī ietverts atteikums sniegt atzinumu vai norādījums uz apstākļiem, kuriem zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību.”

Pārejas noteikumi

1. Ar šo likumu izdarītie grozījumi piemērojami gada pārskatiem, sākot ar 1999.pārskata gadu, izņemot grozījumus likuma 10.pantā attiecībā uz īstermiņa kreditoriem un ilgtermiņa kreditoriem un grozījumus likuma 17.panta trešajā daļā, kas piemērojami, sākot ar 2000.pārskata gadu.

 2. Konsolidētie gada pārskati, sākot ar 1999.pārskata gadu, sagatavojami atbilstoši likumam "Par konsolidētajiem gada pārskatiem.

3. Likuma 1.panta trešā daļa attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām piemērojama, sākot ar 2005.pārskata gadu.

4. Līdz dienai, kad spēkā stāsies attiecīgi grozījumi likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām”, ar terminu “ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” saprot terminu “ieguldījumu sabiedrība”.

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.728 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem un kārtību, kādā sagatavojami naudas plūsmas pārskati un pašu kapitāla izmaiņu pārskati", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.728 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem un kārtību, kādā sagatavojami naudas plūsmas pārskati un pašu kapitāla izmaiņu pārskati", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 78/660/EEC, 83/349/EEC, 84/569/EEC, 89/666/EEC, 90/604/EEC, 90/605/EEC, 94/8/EC, 1999/60/EC, 2001/65/EC un 2003/51/EC.

 

 

23. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1978.gada 25.jūlija Ceturtās direktīvas 78/660/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta “g” apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem;

2) Padomes 1983.gada 13.jūnija Septītās direktīvas 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta “g” apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem;

3) Padomes 1984.gada 27.novembra direktīvas 84/569/EEK par direktīvā 78/660/EEK ECU izteikto summu pārskatīšanu;

4) Padomes 1989.gada 21.decembra Vienpadsmitās direktīvas 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti;

5) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīvas 90/604/EEK, ar ko direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU;

6) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīvas 90/605/EEK, ar ko attiecībā uz darbības jomu groza direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem;

7) Padomes 1994.gada 21.marta direktīvas 94/8/EK, ar ko direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ECU izteikto summu pārskatīšanu;

8) Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/60/EK, ar ko direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ECU izteiktajām summām;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīvas 2001/65/EK, ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

10) Padomes 2003.gada 13.maija direktīvas 2003/38/EK, ar kuru attiecībā uz eiro izteiktajām summām groza direktīvu 78/660/EEK, kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK.”

 

 

 

23. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1978.gada 25.jūlija Ceturtās direktīvas 78/660/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta “g” apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem;

2) Padomes 1983.gada 13.jūnija Septītās direktīvas 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta “g” apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem;

3) Padomes 1984.gada 27.novembra direktīvas 84/569/EEK par direktīvā 78/660/EEK ECU izteikto summu pārskatīšanu;

4) Padomes 1989.gada 21.decembra Vienpadsmitās direktīvas 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti;

5) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīvas 90/604/EEK, ar ko direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU;

6) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīvas 90/605/EEK, ar ko attiecībā uz darbības jomu groza direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem;

7) Padomes 1994.gada 21.marta direktīvas 94/8/EK, ar ko direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ECU izteikto summu pārskatīšanu;

8) Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/60/EK, ar ko direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ECU izteiktajām summām;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīvas 2001/65/EK, ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

10) Padomes 2003.gada 13.maija direktīvas 2003/38/EK, ar kuru attiecībā uz eiro izteiktajām summām groza direktīvu 78/660/EEK, kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK.”