Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

    Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 (reģ. Nr. 1028)

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

 

Otrā lasījuma redakcija

 

 

Nr.

p.k.

 

Iesniegtie priekšlikumi (63)

 

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Ceļu satiksmes likums

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

 

 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “inspekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “aģentūra” (attiecīgā locījumā) un vārdus “Latvijas Autoceļu direkcija” (attiecīgā locījumā) — ar vārdiem “Latvijas Valsts ceļi” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “inspekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “aģentūra” (attiecīgā locījumā) un vārdus “Latvijas Autoceļu direkcija” (attiecīgā locījumā) — ar vārdiem “Latvijas Valsts ceļi” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) ceļa īpašnieks - valsts, pašvaldība, fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš pieder uz īpašuma tiesību pamata;

 

 

 

 

 

2) ceļa pārvaldītājs - īpašnieks vai cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš nodots pārvaldījumā (pārziņā);

 

 

 

 

 

3) ceļš - jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), ceļu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas un citas inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi);

 

 

 

 

 

4) ceļu drošības audits - neatkarīga un sistemātiska projektu (arī būvprojektu) un ceļu tīkla pārbaudes procedūra, kurā no satiksmes drošības viedokļa novērtē potenciālās bīstamās vietas, kur var veidoties konfliktsituācijas, kā arī esošās bīstamās vietas un posmus un par kuras rezultātiem sastāda audita atzinumu;

 

 

 

 

 

5) ceļu satiksme - attiecības, kas rodas, pārvietojoties pa ceļiem ar transportlīdzekļiem vai bez tiem;

 

 

 

 

 

6) ceļu satiksmes dalībnieks - jebkura persona, kas atrodas uz ceļa vai tieši piedalās ceļu satiksmē;

 

 

 

 

 

7) ceļu satiksmes negadījums - ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās personas mantai vai videi, kā arī citā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana, noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis;

 

 

 

 

 

8) Ceļu satiksmes noteikumi - Ministru kabineta normatīvais akts, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību un ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām personām;

 

 

 

 

 

9) diennakts tumšais laiks - laiks no vakara krēslas iestāšanās līdz rīta krēslas izzušanai;

 

 

 

 

 

10) gājējs - persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām vai invalīdu ratiņos. Šis termins neattiecas uz personām, kas veic darbus uz ceļa braucamās daļas;

2. 1.pantā:

izteikt 10.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Šis termins neattiecas uz personām, kas veic darbus uz brauktuves, un uz satiksmes regulētājiem;”;

 

 

 

2. 1.pantā:

izteikt 10.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Šis termins neattiecas uz personām, kas veic darbus uz brauktuves, un uz satiksmes regulētājiem;”;

11) mehāniskais transportlīdzeklis - pašgājējs transportlīdzeklis, arī traktortehnika, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju, izņemot mopēdus un sliežu transportlīdzekļus;

 

1.

Atbildīgā komisija

Izteikt likuma 1.panta 11.punktu šādā redakcijā:

“mehāniskais transportlīdzeklis - pašgājējs transportlīdzeklis, arī traktortehnika, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju, izņemot mopēdus un sliežu transportlīdzekļus, kā arī trolejbuss.”;

atbalstīts

izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

“11) mehāniskais transportlīdzeklis — pašgājējs transportlīdzeklis,  traktortehnika, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju, izņemot mopēdus un sliežu transportlīdzekļus, kā arī trolejbuss;

12) mopēds — divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzeklis, kura motora darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12) mopēds — divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzeklis, kura motora darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai kura maksimālā jauda ir ne lielāka par 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;”;

 

 

 

 12) mopēds — divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzeklis, kura motora darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai kura maksimālā jauda ir ne lielāka par 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;”;

13) motocikls - divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar blakusvāģi vai bez tā. Šis termins attiecas arī uz sniega motocikliem;

 

 

 

 

 

14) nepietiekama redzamība - tādi laikapstākļi (migla, lietus, sniegs un tamlīdzīgi apstākļi), kuru dēļ redzamība uz ceļa ir tuvāka par 300 metriem, arī mijkrēslis;

 

 

 

 

 

15) operatīvais transportlīdzeklis - mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar ieslēgtu mirgojošu zilu vai sarkanu bākuguni un speciālu skaņu signālu;

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15) operatīvais transportlīdzeklis — mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar iedegtu mirgojošu zilu vai zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu;”;

 

 

 

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15) operatīvais transportlīdzeklis — mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar iedegtu mirgojošu zilu vai zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu;”;

16) pasažieris - persona, kas atrodas transportlīdzeklī vai uz tā (izņemot transportlīdzekļa vadītāju), kā arī persona, kas iekāpj transportlīdzeklī vai uzkāpj uz tā, izkāpj no transportlīdzekļa vai nokāpj no tā;

 

 

 

 

 

17) pašmasa - atbilstoši valsts standartam nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, bet bez pasažieriem un kravas;

 

 

 

 

 

18) piekabe (puspiekabe) - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli. Šis termins neattiecas uz motociklu blakusvāģiem;

 

 

 

 

 

19) pilna masa - izgatavotāja noteikta transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu. Vilcējam ar piekabi pilna masa ir vilcēja un piekabes pilnu masu summa, bet vilcējam ar puspiekabi - vilcēja pašmasas, pasažieru masas un puspiekabes pilnas masas summa;

 

 

 

 

 

20) starptautiskie autotransporta pārvadājumi - jebkuri pārvadājumi ar autotransporta līdzekļiem, šķērsojot vismaz vienas valsts robežu;

 

 

 

 

 

21) traktortehnika - traktors, kombains vai cita speciāla pašgājēja mašīna ar iekšdedzes motoru, ja tā nav būvēta uz automobiļa bāzes;

 

 

 

 

 

22) tramvajs - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa sliedēm savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu. Šis termins neattiecas uz elektrovilcieniem;

 

 

 

 

 

23) transportlīdzeklis - ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora;

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

“231) transportlīdzekļa apkalpes loceklis — persona, kura vada transportlīdzekli vai atrodas tajā, lai veiktu pasažieru vai kravas komercpārvadājumu vai pašpārvadājumu tās fiziskās vai juridiskās personas uzdevumā, kura to nodarbina;”;

 

 

 

papildināt pantu ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

“231) transportlīdzekļa apkalpes loceklis — persona, kura vada transportlīdzekli vai atrodas tajā, lai veiktu pasažieru vai kravas komercpārvadājumu vai pašpārvadājumu tās fiziskās vai juridiskās personas uzdevumā, kura to nodarbina;”;

24) transportlīdzekļa īpašnieks - fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder transportlīdzeklis. Par valsts vai pašvaldības transportlīdzekļa īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma tiešā vai pastarpinātā valsts pārvaldes iestāde, uz kuras vārda transportlīdzeklis reģistrēts;

 

 

 

 

 

25) transportlīdzekļa turētājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska pamata (mantas īres, nomas, patapinājuma līgums u.c.) lieto transportlīdzekli. Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata;

 

 

 

 

 

26) transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati - tehnisko datu kopums, kas nepieciešams transportlīdzekļa reģistrācijai;

 

 

 

 

 

27) transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaude - veselības pārbaude, lai noteiktu medicīnisko pretindikāciju esamību, ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (slimība, trauma);

 

 

 

 

 

28) transportlīdzekļa vadītājs - fiziskā persona, kas vada transportlīdzekli vai apmāca vadīt transportlīdzekli personu, kurai nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Šis jēdziens uz personu, kura ir vadījusi transportlīdzekli, at tiecas līdz tam brīdim, kad šo transportlīdzekli sāk vadīt cita persona;

 

 

 

 

 

29) transportlīdzekļa valdītājs - persona, kuras tiesiskā valdījumā ir transportlīdzeklis uz mantojuma tiesību pamata;

 

 

 

 

 

30) tricikls un kvadricikls — attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 45 kilometrus stundā vai kuram ir iekšdedzes motors ar 50 kubikcentimetru vai lielāku darba tilpumu [kvadricikla pašmasa nepārsniedz 400 kilogramus (550 kilogramus, ja tas paredzēts kravu pārvadāšanai) un jauda — 15 kilovatus]. Šis termins attiecas uz četrriteņu mopēdiem ar pašmasu virs 350 kilogramiem, bet neattiecas uz motocikliem ar blakusvāģi;

 

 

 

 

 

31) trolejbuss - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa ceļu savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu;

izteikt 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

“31) trolejbuss — mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa ceļu savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu;

 

 

 

izteikt 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

“31) trolejbuss — mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa ceļu savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu;

32) velosipēds - transportlīdzeklis, kuru ar savu muskuļu spēku virza cilvēks, kas atrodas uz tā (izņemot invalīdu ratiņus);

32) velosipēds — transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot uz tā esošā cilvēka muskuļu spēku (izņemot invalīdu ratiņus). Velosipēds var būt aprīkots ar palīgmotoru, kura jauda ir ne lielāka par 0,25 kW;”.

 

 

 

32) velosipēds — transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot uz tā esošā cilvēka muskuļu spēku (izņemot invalīdu ratiņus). Velosipēds var būt aprīkots ar palīgmotoru, kura jauda ir ne lielāka par 0,25 kW;”.

33) vilcējs - mehāniskais transportlīdzeklis, kas brauc savienojumā ar piekabi (puspiekabi).

 

 

 

 

 

3.pants. Ceļu satiksmes tiesiskais pamats

 

 

 

 

 

(1) Ceļu satiksmes tiesiskais pamats ir šis likums un citi likumi, Ceļu satiksmes noteikumi un citi Ministru kabineta normatīvie akti, valsts standarti, kā arī starptautiskie līgumi, kuru dalībvalsts ir Latvija.

 

 

 

 

 

(2) Ceļu satiksmes kārtību Latvijā nosaka Ministru kabinets, apstiprinot Ceļu satiksmes noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2003 likumu)

 

 

 

 

 

4.pants. Ceļu satiksmes pārvalde un šā likuma izpildes nodrošināšana

 

 

 

 

 

(1) Ceļu satiksmes vispārējo pārvaldi realizē Ministru kabinets un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei.

 

 

 

 

 

(2) Ceļu satiksmes pārvaldi atbilstoši savai kompetencei realizē Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, Zemkopības ministrija un to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošas iestādes vai uzņēmumi.

3.  4.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus “un to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošas iestādes vai uzņēmumi”;

 

 

 

 

3.  4.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus “un to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošas iestādes vai uzņēmumi”;

(3) Satiksmes ministrija veic valsts uzraudzību pār likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmes drošības jomā, kā arī izsniedz licences transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanai un mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecībai. Satiksmes ministrs izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus. Licences traktortehnikas vadītāju sagatavošanai un traktortehnikas un tās piekabju mazumtirdzniecībai izsniedz Zemkopības ministrija.

 

2.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Satiksmes ministrija organizē un koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī veic valsts uzraudzību pār likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmes drošības jomā. Satiksmes ministrs izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus.”

atbalstīts

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Satiksmes ministrija organizē un koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī veic valsts uzraudzību pār likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmes drošības jomā. Satiksmes ministrs izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus.”;

(4) Valsts policija saskaņā ar likumu "Par policiju" nodrošina kārtību uz ceļiem, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, veic satiksmes uzraudzību, kontrolē ceļu stāvokli, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un transportlīdzekļu tehnisko stāvokli.

 

 

 

 

 

(5) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē transportlīdzekļus, piešķir un anulē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības, nodrošina un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē, veic ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību, pamatojoties uz informāciju, ko Valsts policija sniedz Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā, nodrošina statistiku par ceļu satiksmes negadījumiem un tās analīzi, kā arī veic citas ar ceļu satiksmes drošību saistītas darbības atbilstoši savai kompetencei. Ceļu satiksmes drošības direkcija savas kompetences ietvaros izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus. Ceļu satiksmes drošības direkcija par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē maksu Satiksmes ministrijas noteiktajā apmērā.

papildināt piekto daļu pēc vārdiem “kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli” ar vārdiem “transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesu”;

 

 

 

papildināt piekto daļu pēc vārdiem “kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli” ar vārdiem “transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesu”;

(6) Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija reģistrē traktortehniku, veic traktortehnikas valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli, piešķir un anulē traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības, nodrošina un uztur traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu. Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē maksu Zemkopības ministrijas noteiktajā apmērā.

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra reģistrē traktortehniku un tās piekabes, veic traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli, piešķir un anulē traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības, nodrošina informācijas apmaiņu traktortehnikas, tās piekabju, traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasē maksu Zemkopības ministrijas noteiktajā apmērā.”

3.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 4.panta 6.daļu šādā redakcijā:

„(6) Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra reģistrē traktortehniku un tās piekabes, veic traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli, piešķir un anulē traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības, kontrolē traktortehnikas vadītāju un instruktoru apmācības procesu, kā arī nodrošina un uztur traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasē maksu Zemkopības ministrijas noteiktajā apmērā.”

 

atbalstīts

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra reģistrē traktortehniku un tās piekabes, veic traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli, piešķir un anulē traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības, kontrolē traktortehnikas vadītāju un instruktoru apmācības procesu, kā arī nodrošina un uztur traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasē maksu Zemkopības ministrijas noteiktajā apmērā.”

(7) Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina Ceļu satiksmes noteikumu un ceļu satiksmes drošības pamatu mācīšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības mācību iestādēs pēc programmām, kuras saskaņotas ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

 

 

 

 

 

(8) Latvijas Autoceļu direkcija uzrauga ceļu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī, veic ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu saskaņošanu un uzrauga satiksmes organizāciju un tās tehnisko līdzekļu izvietojuma atbilstību Latvijā obligāti piemērojamo standartu un citu normatīvu prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar jaunu 4.1pantu šādā redakcijā:

“4.1 pants. Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecība

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr. 5

 

 

 

 

(1) Ar mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecību ir tiesīgs nodarboties licencēts komersants.

 

 

 

 

 

(2) Par licences saņemšanu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecībai ir maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju licenču izsniegšanas kārtību un prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecībai nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

5.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar 4.1pantu šādā redakcijā:

“4.1 pants. Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecība

atbalstīts

4. Papildināt likumu ar   4.1pantu šādā redakcijā:

“4.1 pants. Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecība

 

 

 

(1) Transportlīdzekļu (izņemot tramvaju, trolejbusu un velosipēdu) un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai ir nepieciešama atļauja (licence). Ar transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecību ir tiesīgs nodarboties licencēts komersants.

 

(1) Transportlīdzekļu (izņemot tramvaju, trolejbusu un velosipēdu) un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai ir nepieciešama atļauja (licence). Ar transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecību ir tiesīgs nodarboties licencēts komersants.

 

 

 

(2) Atļauju (licenci) transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku un tās piekabes) un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai izsniedz Satiksmes ministrija.

 

(2) Atļauju (licenci) transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku un tās piekabes) un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai izsniedz Satiksmes ministrija.

 

 

 

(3) Atļauju (licenci) traktortehnikas, tās piekabju un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai izsniedz Zemkopības ministrija.

 

(3) Atļauju (licenci) traktortehnikas, tās piekabju un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai izsniedz Zemkopības ministrija.

 

 

 

(4) Par atļaujas (licences) saņemšanu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(4) Par atļaujas (licences) saņemšanu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(5) Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecības atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību un prasības transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai nosaka Ministru kabinets.”

 

(5) Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecības atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību un prasības transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai nosaka Ministru kabinets.”

6.pants. Ceļa pārvaldītāja pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Ceļa pārvaldītājam ir pienākums:

 

 

 

 

 

1) nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī;

 

 

 

 

 

2) nodrošināt ceļa, tā mākslīgo būvju un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem;

 

6.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 6.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) organizēt satiksmi un nodrošināt ceļa, tā mākslīgo būvju un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā;”.

atbalstīts

5. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) organizēt satiksmi un nodrošināt ceļa, tā mākslīgo būvju un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā;”;

3) nodrošināt, lai nekavējoties tiktu novērsti šķēršļi, kas traucē satiksmi un apdraud tās drošību, bet, ja tas nav iespējams, nodrošināt bīstamo vietu aprīkošanu ar atbilstošiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem līdz šo šķēršļu likvidēšanai;

 

 

 

 

 

4) nodrošināt, lai tiktu izanalizēti ceļu satiksmes negadījumi, tādējādi pastāvīgi pilnveidojot satiksmes organizāciju;

 

 

 

 

 

5) kontrolēt ceļa darbu veikšanas kārtību;

 

 

 

 

 

6) nodrošināt ceļu drošības audita veikšanu;

 

 

 

 

 

7) norādītajos termiņos un kārtībā izpildīt Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas amatpersonu priekšrakstus, kas izdoti to kompetences ietvaros;

 

 

 

 

 

8) atlīdzināt personām zaudējumus, kuri tām radušies šo pienākumu neizpildes gadījumā.

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets nosaka ceļu drošības auditēšanas kārtību.

4. Papildināt 6.panta otro daļu pēc vārdiem “drošības auditēšanas” ar vārdiem “un ceļu drošības auditoru sertificēšanas”.

 

 

 

papildināt otro daļu pēc vārdiem “drošības auditēšanas” ar vārdiem “un ceļu drošības auditoru sertificēšanas”.

(3) Valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Ceļu būvniecības, remonta un rekonstrukcijas projektēšana

 

 

 

 

 

(1) Ceļu, to inženierbūvju un dzelzceļa pārbrauktuvju būvniecības, remonta un rekonstrukcijas projektiem jāatbilst spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un ceļu satiksmes drošības normatīviem. Projektu atbilstība minētajām prasībām jāapstiprina projektētājam. Projekti jāsaskaņo ar Latvijas Autoceļu direkciju.

 

 

 

 

 

(2) Par ekspluatācijā nododamiem ceļu būvniecības, remonta un rekonstrukcijas objektiem ir jāsaņem Latvijas Autoceļu direkcijas atzinums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2001. likumu un 08.07.2003. likumu)

 

7.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par ekspluatācijā nododamiem ceļu būvniecības, remonta un rekonstrukcijas objektiem ir jāsaņem Latvijas Valsts ceļu atzinums par to atbilstību normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

redakcionāli precizēts

6. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par ekspluatācijā nododamiem ceļu būvniecības, remonta un rekonstrukcijas objektiem saņemams Latvijas Valsts ceļu atzinums par to atbilstību normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā.”

III nodaļa
Transportlīdzekļi un to reģistrācija

 

 

 

 

 

9.pants. Transportlīdzekļu izmantošana ceļu satiksmē

 

 

 

 

 

(1) Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot reģistrētus transportlīdzekļus, kuru konstrukcija un tehniskais stāvoklis atbilst Latvijā obligāti piemērojamo standartu un normatīvu prasībām, attiecībā uz kuriem ir veikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un kuriem ir dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē.

 

 

 

 

 

(2) Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot motociklus, triciklus, kvadriciklus un traktortehniku, jābūt divām valsts reģistrācijas numura zīmēm, bet motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, traktortehnikai, mopēdiem un piekabēm — vienai valsts reģistrācijas numura zīmei. Zīmes piestiprināmas šim nolūkam paredzētajās vietās.

 

 

 

 

 

5. Papildināt 9.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Uz trolejbusiem un tramvajiem jābūt uzkrāsotiem diviem reģistrācijas numuriem.”

8.

Atbildīgā komisija

Izteikt 9.panta otro daļu  šādā redakcijā:

(2) Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot motociklus, triciklus, kvadriciklus, trolejbusus un traktortehniku, jābūt divām valsts reģistrācijas numura zīmēm, bet motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, traktortehnikai, mopēdiem un piekabēm — vienai valsts reģistrācijas numura zīmei. Zīmes piestiprināmas šim nolūkam paredzētajās vietās. Uz trolejbusiem un tramvajiem jābūt uzkrāsotiem diviem reģistrācijas numuriem.”

 

atbalstīts

7. Izteikt 9.panta otro daļu  šādā redakcijā:

(2) Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot motociklus, triciklus, kvadriciklus, trolejbusus un traktortehniku, jābūt divām valsts reģistrācijas numura zīmēm, bet motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, traktortehnikai, mopēdiem un piekabēm — vienai valsts reģistrācijas numura zīmei. Zīmes piestiprināmas šim nolūkam paredzētajās vietās. Uz trolejbusiem un tramvajiem jābūt uzkrāsotiem diviem reģistrācijas numuriem.”

 

10.pants. Transportlīdzekļu reģistrācija

 

 

 

 

 

(1) Ceļu satiksmē iesaistītos mehāniskos transportlīdzekļus, to piekabes un mopēdus, izņemot šā likuma 47.panta trešajā daļā minēto gadījumu, piecu dienu laikā pēc to iegādes vai ievešanas dienas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehniku un tās piekabes — Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā. Tramvajus un trolejbusus reģistrē vietējās pašvaldības to noteiktajā kārtībā. Ja ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli vai tā piekabi uz Latvijā izdotas pilnvaras vai Latvijā noslēgta līguma pamata lieto persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta (juridiskajai personai — atrašanās vieta) ir Latvijā, piecu dienu termiņš skaitāms no pilnvaras izdošanas vai līguma noslēgšanas dienas. Ja mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, datiem par īpašnieku vai ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietotāju, piecu dienu laikā jāveic pārreģistrācija.

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Deputāts P.Kalniņš

Papildināt 10.panta 1.daļu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:

“Pārreģistrācija nav jāveic, ja reģistrā ir uzskaites tehniskie dati gan par transporta līdzekļa īpašnieku, gan transporta līdzekļa turētāju. Gadījumos, ja, mainoties īpašnieka uzskaites datiem, pilnībā saglabājas dati par tā turētāju.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 10.panta pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks vai turētājs, vai kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, piecu dienu laikā jāveic attiecīgā transportlīdzekļa pārreģistrācija.”;

 

nav atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

8. 10.pantā:

izteikt pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks vai turētājs, vai kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, piecu dienu laikā jāveic attiecīgā transportlīdzekļa pārreģistrācija.”;

 

 

11.

Atbildīgā komisija

Papildināt 10.panta pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums, šā transportlīdzekļa pārreģistrācija veicama līdz nākamajai valsts tehniskajai apskatei vai līdz izbraukšanai ar šo transportlīdzekli no valsts. Pārreģistrācija līdz izbraukšanai ar transportlīdzekli no valsts veicama arī gadījumā, ja mainās transportlīdzekļa īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums un īpašnieks ar šo transportlīdzekli pats izbrauc no valsts vai izsniedz pilnvaru izbraukšanai no valsts personai, kura nav transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs.”;

atbalstīts

papildināt pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums, šā transportlīdzekļa pārreģistrācija veicama līdz nākamajai valsts tehniskajai apskatei vai līdz izbraukšanai ar šo transportlīdzekli no valsts. Pārreģistrācija līdz izbraukšanai ar transportlīdzekli no valsts veicama arī gadījumā, ja mainās transportlīdzekļa īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums un īpašnieks ar šo transportlīdzekli pats izbrauc no valsts vai izsniedz pilnvaru izbraukšanai no valsts personai, kura nav transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs.”;

(2) Transportlīdzekli reģistrē uz tā īpašnieka (fiziskās vai juridiskās personas) vārda. Ja transportlīdzeklim ir vairāki īpašnieki, to reģistrē uz viena līdzīpašnieka - fiziskās vai juridiskās personas - vārda pēc visu līdzīpašnieku savstarpējas vienošanās.

 

 

 

 

 

(3) Valsts vai pašvaldības īpašumā esošus transportlīdzekļus reģistrē uz tās tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes vārda, kura likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar šiem transportlīdzekļiem.

 

 

 

 

 

(4) Pirms tiesas sprieduma par mantošanu vai mantojuma apliecības saņemšanas iespējamais mantinieks, uzrādot šo faktu apliecinošus dokumentus, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Ja iespējamie mantinieki ir vairāki, tie var vienoties, kurš no viņiem būs transportlīdzekļa valdītājs, un šī vienošanās jāapliecina notāram vai citai Civillikuma 1474.pantā norādītajai personai. Līdz tiesas spriedumam vai mantojuma apliecības saņemšanai ir aizliegta šā transportlīdzekļa atsavināšana.

 

12.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 10.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pirms tiesas sprieduma par mantošanu vai mantojuma apliecības saņemšanas iespējamais mantinieks, uzrādot šo faktu apliecinošus dokumentus, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Ja iespējamie mantinieki ir vairāki, tie var vienoties, kurš no viņiem būs transportlīdzekļa valdītājs. Šīs vienošanās sastādīšana, kā arī citas darbības ar transportlīdzekli, kuras skar pārējo iespējamo mantinieku tiesības, izdarāmas attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā visu iespējamo mantinieku klātbūtnē vai arī ar noteikumu, ka ir iesniegta visu iespējamo mantinieku rakstveida piekrišana, ko apliecinājis notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona. Līdz tiesas spriedumam vai mantojuma apliecības saņemšanai ir aizliegta šā transportlīdzekļa atsavināšana.”

 

atbalstīts

 

 

redakcionāli precizēts

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pirms tiesas sprieduma par mantošanu vai mantojuma apliecības saņemšanas iespējamais mantinieks, uzrādot šo faktu apliecinošus dokumentus, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Ja iespējamie mantinieki ir vairāki, tie var vienoties, kurš no viņiem būs transportlīdzekļa valdītājs. Šīs vienošanās sastādīšana, kā arī citas attiecībā uz transportlīdzekli veicamās darbības, kuras skar pārējo iespējamo mantinieku tiesības, izdarāmas attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā visu iespējamo mantinieku klātbūtnē vai arī ar noteikumu, ka ir iesniegta visu iespējamo mantinieku rakstveida piekrišana, ko apliecinājis notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona. Līdz tiesas spriedumam vai mantojuma apliecības saņemšanai ir aizliegta šā transportlīdzekļa atsavināšana.”;

(5) Transportlīdzekli reģistrē uz tādas fiziskās personas vārda, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai kura saskaņā ar Civillikuma 220.pantu izsludināta par pilngadīgu, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgas personas. Ja transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgas personas (viena vai vairākas), to reģistrē uz nepilngadīgās personas vārda un reģistrācijas apliecībā norāda datus par tās aizbildni.

 

13.

Deputāts I.Solovjovs

Izteikt likuma 10.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Transportlīdzekli reģistrē uz tādas fiziskās personas vārda, kura sasniegusi 20 gadu vecumu” ...un tālāk kā likuma tekstā.

nav atbalstīts

 

(6) Transportlīdzekļus, kurus saskaņā ar šā likuma 24.pantu drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku (aizbildņu) piekrišanu.

 

 

 

 

 

(7) Latvijā nav jāreģistrē tehnoloģiskie agregāti, kurus īslaicīgi pārvieto pa ceļiem Latvijas teritorijā, un velosipēdi. Tehnoloģisko agregātu uzskaitījumu un pārvietošanas kārtību regulē Ceļu satiksmes noteikumi.

 

 

 

 

 

(8) Aizliegts reģistrēt:

 

 

 

 

 

1) mehāniskos transportlīdzekļus, kas pēc konstrukcijas ir paredzēti braukšanai pa ceļa kreiso pusi. Šī prasība neattiecas uz specializētajiem pasta transportlīdzekļiem, specializētajiem ceļu dienesta transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas ievesti no ārvalstīm uz laiku;

 

 

 

 

 

2)  mehāniskos transportlīdzekļus (izņemot traktortehniku un tās piekabes), piekabes un mopēdus, kuru ražotājiem nav piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods. Latvijā starptautisko izgatavotāja identifikācijas kodu piešķir saskaņā ar valsts standartu LVS 88:1997 “Transportlīdzekļu marķēšana”. Šī prasība neattiecas uz iepriekš ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem.

 

 

 

 

 

(9) Lēmuma pieņemšanu par reģistrāciju vai noņemšanu no uzskaites var atlikt, taču ne ilgāk kā uz 15 dienām, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti tiek meklēti, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai reģistrācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti. Šādā gadījumā lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju pēc nepieciešamās pārbaudes pieņem attiecīgās policijas iestādes.

6. Izteikt 10.panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Ceļu satiksmes drošības direkcija atsaka transportlīdzekļa reģistrāciju, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti ir izsludināti meklēšanā, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai reģistrācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti. Par pieņemto lēmumu un tā pamatojumu Ceļu satiksmes drošības direkcija nekavējoties informē Valsts policiju, kā arī nosūta tai reģistrācijai iesniegtos dokumentus. Valsts policija veic pārbaudi un informē Ceļu satiksmes drošības direkciju, vai attiecīgo transportlīdzekli ir tiesības reģistrēt transportlīdzekļu reģistrā.”

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

10.panta devītajā daļā:

izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ceļu satiksmes drošības direkcija atsaka transportlīdzekļa reģistrāciju, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti ir izsludināti meklēšanā, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai citi reģistrācijai nepieciešamie dati, kurus izgatavotājs norādījis uz transportlīdzekļa, vai reģistrācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti.”

 

aizstāt otrajā teikumā vārdu “nosūta” ar vārdu “nodod”.

 

 

atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr. 15

 

 

 

15.

Atbildīgā komisija

Izteikt likuma 10.panta devīto daļu šādā redakcijā

“(9) Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atsaka transportlīdzekļa reģistrāciju, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti ir izsludināti meklēšanā, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai citi reģistrācijai nepieciešamie dati, kurus izgatavotājs norādījis uz transportlīdzekļa, vai reģistrācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti. Par pieņemto lēmumu un tā pamatojumu Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra nekavējoties informē Valsts policiju, kā arī nodod tai reģistrācijai iesniegtos dokumentus. Valsts policija veic pārbaudi un informē Ceļu satiksmes drošības direkciju vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru par to, vai attiecīgo transportlīdzekli ir tiesības reģistrēt transportlīdzekļu reģistrā.”

atbalstīts

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atsaka transportlīdzekļa reģistrāciju, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti ir izsludināti meklēšanā, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai citi reģistrācijai nepieciešamie dati, kurus izgatavotājs norādījis uz transportlīdzekļa, vai reģistrācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti. Par pieņemto lēmumu un tā pamatojumu Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra nekavējoties informē Valsts policiju, kā arī nodod tai reģistrācijai iesniegtos dokumentus. Valsts policija veic pārbaudi un informē Ceļu satiksmes drošības direkciju vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru par to, vai attiecīgo transportlīdzekli ir tiesības reģistrēt transportlīdzekļu reģistrā.”

 

 

16.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

“10.1 pants. Transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodeva (transportlīdzekļu reģistra nodeva)

Pirms transportlīdzekļu reģistrācijas maksājama transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodeva (transportlīdzekļu reģistra nodeva). Transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevas (transportlīdzekļu reģistra nodevas) maksāšanas kārtību un apmēru nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīts

9. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

“10.1 pants. Transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodeva (transportlīdzekļu reģistra nodeva)

Pirms transportlīdzekļu reģistrācijas maksājama transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodeva (transportlīdzekļu reģistra nodeva). Transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevas (transportlīdzekļu reģistra nodevas) maksāšanas kārtību un apmēru nosaka Ministru kabinets.”

11.pants. Transportlīdzekļu reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļu reģistrēšanai attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā iesniedzami šādi dokumenti:

 

 

 

 

 

1) reģistrācijas iesniegums. Ja transportlīdzeklis pieder vairākām personām, pieteikumu iesniedz viens līdzīpašnieks un pievieno notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu vienošanos par to, uz kura līdzīpašnieka vārda tiks reģistrēts transportlīdzeklis. Ja līdzīpašnieki nevar vienoties, strīdu izšķir tiesa. Reģistrācijas iesniegumu var iesniegt īpašnieka pilnvarota persona, kura iesniegumam pievieno notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru;

 

17.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) reģistrācijas iesniegums. Ja transportlīdzeklis pieder vairākiem īpašniekiem, visas darbības ar transportlīdzekli, kuras skar pārējo līdzīpašnieku īpašuma tiesības, izdarāmas attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā visu līdzīpašnieku klātbūtnē vai arī ar noteikumu, ka ir iesniegta visu līdzīpašnieku rakstveida piekrišana, ko apliecinājis notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona. Ja līdzīpašnieki nevar vienoties, uz kura līdzīpašnieka vārda tiks reģistrēts transportlīdzeklis, strīdu izšķir tiesa. Reģistrācijas iesniegumu var iesniegt īpašnieka pilnvarota persona;

 

 

 

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr. 19

 

2) dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus transportlīdzekļa izgatavošanas dokuments (sertifikāts), Latvijā izdota transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, ārvalstīs izdoti transportlīdzekļa reģistrācijas, kā arī citi dokumenti;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

2) dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus (iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim – reģistrācijas apliecība, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim – transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdots dokuments, kurš apliecina konkrētā transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu);”.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 11.panta 1.daļas 2) punktu šādā redakcijā:

„2) dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, transportlīdzekļa atbilstības apliecinājums – atbilstības sertifikāts, transportlīdzekļa izgatavošanas dokuments (sertifikāts), Latvijā izdota transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, ārvalstīs izdoti transportlīdzekļa reģistrācijas, kā arī citi dokumenti;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr.19

 

 

 

19.

Atbildīgā komisija

Izteikt 11.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) reģistrācijas iesniegums. Ja transportlīdzeklis pieder vairākiem īpašniekiem, visas attiecībā uz transportlīdzekli veicamās darbības, kuras skar pārējo līdzīpašnieku īpašuma tiesības, izdarāmas attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā visu līdzīpašnieku klātbūtnē vai arī ar noteikumu, ka ir iesniegta visu līdzīpašnieku rakstveida piekrišana, ko apliecinājis notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona. Ja līdzīpašnieki nevar vienoties, uz kura līdzīpašnieka vārda tiks reģistrēts transportlīdzeklis, strīdu izšķir tiesa;

atbalstīts

10. 11.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) reģistrācijas iesniegums. Ja transportlīdzeklis pieder vairākiem īpašniekiem, visas attiecībā uz transportlīdzekli veicamās darbības, kuras skar pārējo līdzīpašnieku īpašuma tiesības, izdarāmas attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā visu līdzīpašnieku klātbūtnē vai arī ar noteikumu, ka ir iesniegta visu līdzīpašnieku rakstveida piekrišana, ko apliecinājis notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona. Ja līdzīpašnieki nevar vienoties, uz kura līdzīpašnieka vārda tiks reģistrēts transportlīdzeklis, strīdu izšķir tiesa;

 

 

 

2) dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus (iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim — reģistrācijas apliecība, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim — transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdots dokuments un citi dokumenti, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu);”;

 

2) dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus (iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim — reģistrācijas apliecība, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim — transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdots dokuments un citi dokumenti, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu);”;

3) izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

 

 

 

 

 

4) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja transportlīdzeklis iepriekš nav reģistrēts uz iesniegumā norādītās personas vārda) vai dokumenti, kas apliecina, ka persona ir transportlīdzekļa valdītājs (ja transportlīdzekli pirms tiesas sprieduma par mantošanu vai mantojuma apliecības saņemšanas reģistrē uz valdītāja vārda).

 

 

 

 

 

(2) Ja transportlīdzeklis ir laulāto kopīga manta, laulātajam, uz kura vārda transportlīdzeklis reģistrēts, tā atsavināšanas (pārdošanas, dāvinājuma, maiņas) gadījumā rakstveidā jāapliecina, ka otram laulātajam nav pretenziju attiecībā uz transportlīdzekļa atsavināšanu.

 

 

 

 

 

 (3) Ja transportlīdzeklim ir tikai viens īpašnieks (fiziskā persona) un šā transportlīdzekļa pārreģistrācija no īpašnieka (atsavinātāja) vārda uz citas fiziskās personas (ieguvēja) vārda notiek attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā abu personu klātbūtnē, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ieguvējam nav jāiesniedz. Transportlīdzekļa pārreģistrāciju šajā gadījumā izdara attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija uz abu pušu rakstveida iesnieguma pamata pēc tam, kad attiecīgi direkcija vai inspekcija ir pārliecinājusies par personu identitāti, kā arī par to, ka transportlīdzeklis pieder atsavinātājam. Šie gadījumi attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuri iepriekš ir reģistrēti Latvijas Republikā un paredzēti turpmākai ekspluatācijai Latvijas Republikā.

7. Izteikt 11.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ja transportlīdzeklim ir tikai viens īpašnieks un šā transportlīdzekļa pārreģistrācija no īpašnieka (atsavinātāja) vārda uz citas personas (ieguvēja) vārda notiek attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā abu personu vai to pilnvarotu personu klātbūtnē, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ieguvējam nav jāiesniedz.”

 

 

 

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ja transportlīdzeklim ir tikai viens īpašnieks un šā transportlīdzekļa pārreģistrācija no īpašnieka (atsavinātāja) vārda uz citas personas (ieguvēja) vārda notiek attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā abu personu vai to pilnvarotu personu klātbūtnē, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ieguvējam nav jāiesniedz.”

12.pants. Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti

 

 

 

 

 

(1) Lai reģistrētu transportlīdzekli, tā īpašniekam jāiesniedz pietiekami dokumentāri pierādījumi par transportlīdzekļa iegūšanu legālā ceļā.

 

 

 

 

 

(2) Dokumenti, ar kuriem pierādāmas īpašuma tiesības, ir:

 

 

 

 

 

1)  izraksts no notariālo aktu grāmatas vai noteiktā kārtībā apliecināts līgums (Civillikuma 1474.pants) par transportlīdzekļa atsavinājumu (dāvinājums, pirkums, maiņa u.tml.), kopmantas dalīšanas līgums vai līgums par kopīpašuma izbeigšanu;

 

 

 

 

 

2) mantojuma apliecība, tiesas spriedums par mantošanu, mantojuma, laulāto kopmantas vai kopīpašuma sadali, īpašuma tiesību atzīšanu, iegūšanu ar ieilgumu vai uz citiem Civillikumā paredzētiem īpašuma tiesību iegūšanas pamatiem;

 

 

 

 

 

3) noteikta parauga pirkuma dokuments, kuru izsniedzis transportlīdzekļu tirdzniecībai licencēts uzņēmums;

8. Izteikt 12.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) rēķins — uzziņa, kuru izsniedzis transportlīdzekļu mazumtirdzniecībai licencēts komersants;”.

 

 

 

11. 12.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) rēķins — uzziņa, kuru izsniedzis transportlīdzekļu mazumtirdzniecībai licencēts komersants;”;

4) dokuments par transportlīdzekļa iegādi ārvalstīs;

 

 

 

 

 

5) akts par juridiskajai personai piederoša transportlīdzekļa nodošanu īpašumā citai personai. Ja transportlīdzeklis nav iepriekš reģistrēts uz šīs juridiskās personas vārda, papildus jāiesniedz dokuments par tā likumīgu iegādi;

 

 

 

 

 

 

 

20.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 12.panta otro daļu ar jaunu 6.punktu šādā redakcijā:

“6) akts par apdrošinājuma ņēmējam – juridiskai vai fiziskai personai, piederoša transportlīdzekļa nodošanu īpašumā “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” noteiktam apdrošinātājam sakarā ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos;”.

uzskatīt līdzšinējo 6., 7. un 8.punktu attiecīgi par 7., 8. un 9.punktu.

atbalstīts

 

 

redakcionāli precizēts

papildināt otro daļu ar jaunu 6.punktu šādā redakcijā:

“6) akts par apdrošinājuma ņēmējam — juridiskajai vai fiziskajai personai — piederoša transportlīdzekļa nodošanu īpašumā Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajam apdrošinātājam sakarā ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos;”;

uzskatīt līdzšinējo 6., 7. un 8.punktu attiecīgi par 7., 8. un 9.punktu.

6) dokuments par loterijā vai citā ceļā legāli laimētu transportlīdzekli;

 

 

 

 

 

7) dokuments par Latvijā izgatavota vai pārbūvēta transportlīdzekļa leģitimāciju;

 

 

 

 

 

8) arhīva izziņa un citi īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

 

 

 

 

 

(3) Visos šajos dokumentos jābūt norādītam: īpašnieka vārdam un uzvārdam (juridiskās personas nosaukumam), adresei un transportlīdzekļa tehniskajiem uzskaites datiem (reģistrācijas numurs, marka, modelis, agregātu numuri, reģistrācijas apliecības numurs) apjomā, kas dod iespēju identificēt konkrēto transportlīdzekli.

 

 

 

 

 

 (4) Ja transportlīdzeklis ievests Latvijā no ārvalstīm, papildus īpašuma tiesības apliecinošam dokumentam attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā jāiesniedz dokuments par to, ka transportlīdzekļa ievešana ir noformēta muitas noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt likumu ar 12.1pantu šādā redakcijā:

“12.1 pants. Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecība

21.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 12.1 pantu šādā redakcijā:

12.1 pants. Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecība

atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr.5

 

 

(1) Ar mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecību ir tiesīgs nodarboties licencēts komersants.

 

(1) Transportlīdzekļu (izņemot tramvaju, trolejbusu un velosipēdu) un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai ir nepieciešama atļauja (licence). Ar transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecību ir tiesīgs nodarboties licencēts komersants.

 

 

 

(2) Licenci mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju (izņemot traktortehniku un tās piekabes) mazumtirdzniecībai izsniedz Satiksmes ministrija.

 

(2) Atļauju (licenci) transportlīdzekļu (izņemot traktortehnikas un tās piekabes) un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai izsniedz Satiksmes ministrija.

 

 

 

(3) Licenci traktortehnikas un tās piekabju mazumtirdzniecībai izsniedz Zemkopības ministrija.

 

(3) Atļauju (licenci) traktortehnikas, tās piekabju un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai izsniedz Zemkopības ministrija.

 

 

 

(4) Par licences saņemšanu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecībai ir maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(4) Par atļaujas (licences) saņemšanu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai ir maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtī bu nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(5) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju licenču izsniegšanas kārtību un prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecībai nosaka Ministru kabinets.”

 

(5) Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecības licenču izsniegšanas kārtību un prasības transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

22.

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 9.pantu.

atbalstīts

 

13.pants. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ir dokuments, kurā uzrādīti transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati, kā arī dati par transportlīdzekļa īpašnieku (valdītāju).

10. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdu “(valdītāju)” ar vārdiem “(valdītāju, turētāju)”.

 

 

 

12. 13.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “(valdītāju)” ar vārdiem “(valdītāju, turētāju)”;

(2) Katram transportlīdzeklim izsniedz tikai vienu reģistrācijas apliecību. Tas neizslēdz transportlīdzekļa piederību vairākiem īpašniekiem.

 

 

 

 

 

 (3) Ja transportlīdzeklis pieder vairākiem īpašniekiem, reģistrācijas apliecību izsniedz uz viena līdzīpašnieka vārda ar atzīmi "kopīpašums". Šajā gadījumā visas darbības ar transportlīdzekli, kuras skar pārējo līdzīpašnieku īpašuma tiesības, izdarāmas attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē vai arī ar noteikumu, ka ir iesniegta visu līdzīpašnieku rakstveida piekrišana, ko apliecinājis notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona.

 

 

 

 

 

 

23.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izslēgt 13.panta trešās daļas otro teikumu.

atbalstīts

izslēgt trešās daļas otro teikumu.

14.pants. Transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma un komercķīlas atzīmes reģistrācija

 

24.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 14.panta nosaukumu un pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“14.pants. Transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu un komercķīlas atzīmes reģistrācija

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr.25

 

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu un komercķīlas atzīmi reģistrē un dzēš attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija.

 

 

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu un komercķīlas atzīmi reģistrē un dzēš attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra. Ceļu satiksmes drošības direkcija un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka iesniegumu, vai normatīvajos aktos noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu reģistrē arī citus aizliegumus.

 

 

(2) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu reģistrē, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu vai likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu. Aizliegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas iesniegumu, pēc kuras iniciatīvas aizliegums reģistrēts, likumā noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu.

 

 

(2) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu reģistrē, pamatojoties uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka iesniegumu vai likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu. Aizliegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas iesni egumu, pēc kuras iniciatīvas aizliegums reģistrēts, likumā noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu. Ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka vārdā iesniegumu iesniedz tā pilnvarota persona, pilnvarojumā jābūt speciālai norādei reģistrēt vai dzēst aizlieguma atzīmi. Fiziskas personas izdotai pilnvarai ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Atbildīgā komisija

Izteikt 14.panta nosaukumu un pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“14. pants. Transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu, kā arī komercķīlas atzīmes reģistrācija.

atbalstīts

13.Izteikt 14.panta nosaukumu un pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“14. pants. Transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu, kā arī komercķīlas atzīmes reģistrācija.

 

 

 

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas un citus aizliegumus, kā arī komercķīlas atzīmi reģistrē un dzēš attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.

 

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas un citus aizliegumus, kā arī komerķīlas atzīmi reģistrē un dzēš attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.

 

 

 

(2) Transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas un citus aizliegumus, kā arī komercķīlas atzīmi reģistrē, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka iesniegumu vai likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu. Aizliegumu dzēš, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, tās personas iesniegumu, pēc kuras iniciatīvas aizliegums reģistrēts, likumā noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu. Ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka vārdā iesniegumu iesniedz viņa pilnvarota persona, pilnvarā jābūt speciālai norādei reģistrēt vai dzēst aizlieguma atzīmi. Pilnvarai nepieciešams notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.”

 

(2) Transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas un citus aizliegumus, kā arī komercķīlas atzīmi reģistrē, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka iesniegumu vai likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu. Aizliegumu dzēš, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, tās personas iesniegumu, pēc kuras iniciatīvas aizliegums reģistrēts, likumā noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu. Ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka vārdā iesniegumu iesniedz viņa pilnvarota persona, pilnvarā jābūt speciālai norādei reģistrēt vai dzēst aizlieguma atzīmi. Pilnvarai nepieciešams notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.”

(3) Ja ir reģistrēts transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegums, transportlīdzekli uz tā īpašnieka iesnieguma pamata nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt komercķīlas atzīmi un īpašnieka maiņu.

 

 

 

 

 

(4) Komercķīlas atzīmi attiecīgajā transportlīdzekļu reģistrā ieraksta, pamatojoties uz komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja pieteikuma norakstu, izrakstu vai kopiju, kas saņemta no Komercķīlu reģistra turētāja. Atzīmi reģistrē, ja nav juridisku šķēršļu attiecīgā transportlīdzekļa ieķīlāšanai. Par atzīmes reģistrēšanu vai reģistrācijas atteikumu paziņo Komercķīlu reģistra turētājam.

 

 

 

 

 

(5) Ja komercķīlas devējam, ieķīlājot transportlīdzekli, ir noteikts aizliegums izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, attiecīgajā transportlīdzekļu reģistrā norāda arī šo aizliegumu. Pēc transportlīdzekļa īpašnieka lūguma viņam izsniedzama jauna transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ar aizlieguma atzīmi.

 

 

 

 

 

(6) Ieķīlāto transportlīdzekli aizliegts pēc tā īpašnieka lūguma noņemt no uzskaites vai reģistrēt tā īpašnieka maiņu bez komercķīlas ņēmēja piekrišanas, par ko pieprasāma informācija no Komercķīlu reģistra turētāja.

 

 

 

 

 

(7) Komercķīlas tiesības izlietošanas gadījumā iesniegumu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites vai pārreģistrācijai īpašnieka vietā iesniedz komercķīlas ņēmējs. Iesniegumam papildus pievienojams Komercķīlu reģistra turētājam iesniegtā paziņojuma noraksts ar atzīmi, ka nav saņemts tiesas nolēmums par aizliegumu komercķīlas ņēmējam pārdot ieķīlāto mantu vai šāda satura Komercķīlu reģistra paziņojums elektroniskā veidā.

 

 

 

 

 

(8) Komercķīlas atzīme dzēšama, pamatojoties uz Komercķīlu reģistra turētāja paziņojumu.

(1999.gada 20.decembra likuma redakcijā, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2003. likumu)

 

 

 

 

 

14.1 pants. Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācijas pieejamība

 

26.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants. Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošās informācijas pieejamība

atbalstīts

 

14. Izteikt 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants. Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošās informācijas pieejamība

(1) Informācija par juridiskajai personai piederošu transportlīdzekli un informācija par personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus ir pieejama ikvienam, ja to neierobežo citi likumi.

 

 

(1) Informācija par fiziskai personai piederošu transportlīdzekli, identificējot personas datus, ir ierobežotas pieejamības informācija un to var iegūt tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī Ministru kabineta noteiktas personas, kurām informācija nepieciešama darba vai dienesta funkciju veikšanai.

redakcionāli precizēts

(1) Informācija par fiziskajai personai piederošu transportlīdzekli, identificējot personas datus, ir ierobežotas pieejamības informācija, un to var iegūt tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī Ministru kabineta noteiktas personas, kurām informācija nepieciešama darba vai dienesta funkciju veikšanai.

(2) Informāciju par fiziskajai personai piederošu transportlīdzekli var iegūt tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, ja šādas tiesības attiecīgajām iestādēm paredz likums, kā arī Ministru kabineta noteiktas personas, kurām informācija nepieciešama dienesta funkciju veikšanai.

 

 

(2) Informācija par juridiskai personai piederošu transportlīdzekli, informācija par personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus, informācija par personas neapmaksātajiem sodiem likumā noteiktā termiņā, kas piemēroti par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī pārējā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošā informācija ir vispārpieejama informācija.

 

redakcionāli precizēts

(2) Informācija par juridiskajai personai piederošu transportlīdzekli, par personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus, par likumā noteiktajā termiņā personas neapmaksātajiem sodiem, kas piemēroti par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī pārējā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošā informācija ir vispārpieejama informācija.

(3) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē personas, kas ieguvušas informāciju par transportlīdzekļa piederību un personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus.

 

 

(3) Transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs) par savu transportlīdzekli ir tiesīgs saņemt visu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošo informāciju, tai skaitā informāciju par personām, kas izdarījušas administratīvos pārkāpumus ar attiecīgo transportlīdzekli, personai uzliktos sodus un to apmēru, aizliegumus, kas piemēroti transportlīdzeklim u.tml.

 

redakcionāli precizēts

(3) Transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs, turētājs) par savu transportlīdzekli ir tiesīgs saņemt visu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošo informāciju, tai skaitā informāciju par personām, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus ar attiecīgo transportlīdzekli, šīm personām uzliktos sodus un to apmēru, aizliegumus, kas piemēroti transportlīdzeklim, u.tml.

(4) Transportlīdzekļa īpašniekam, kā arī transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības iegūt ziņas par personām, kuras noteiktā periodā no Ceļu satiksmes drošības direkcijas saņēmušas ziņas par viņu, izņemot ziņas par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citām institūcijām, par kurām šādas ziņas izpaust likums aizliedz.

 

 

(4) Transportlīdzekļa īpašniekam, kā arī transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības iegūt ziņas par personām, kuras noteiktā periodā no Ceļu satiksmes drošības direkcijas saņēmušas ziņas par viņu, izņemot ziņas par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citām institūcijām, par kurām šādas ziņas izpaust likums aizliedz.

 

redakcionāli precizēts

(4) Transportlīdzekļa īpašniekam, kā arī transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības iegūt ziņas par personām, kuras noteiktā periodā no Ceļu satiksmes drošības direkcijas saņēmušas ziņas par viņu, izņemot ziņas par valsts institūcijām, kas ir kriminālprocesa virzītājas, operatīvās darbības subjekti, vai citām institūcijām, par kurām šādas ziņas izpaust aizliedz likums.

(5) Informācijas saņēmējs ir atbildīgs par to, ka šī informācija tiek izmantota tikai viņa dienesta funkciju veikšanai, un nav tiesīgs to nodot trešajām personām.

 

 

(5) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē personas, kas ieguvušas informāciju par transportlīdzekļa piederību, personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus, administratīvos pārkāpumus izdarījušajām personām, kā arī personas, kas ieguvušas informāciju par personām piemērotajiem sodiem un to apmēru.

 

redakcionāli precizēts

(5) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē tās personas, kuras ieguvušas informāciju par transportlīdzekļa piederību, par personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus, par administratīvos pārkāpumus izdarījušajām personām, kā arī tās personas, kuras ieguvušas informāciju par personām piemērotajiem sodiem un to apmēru.

(6) Sniedzot statistiskās ziņas vai citas vispārīga rakstura ziņas, Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina, ka konkrēto transportlīdzekļa īpašnieku nav iespējams identificēt.

 

 

(6) Šī panta pirmajā daļā minētais informācijas saņēmējs ir atbildīgs par to, ka šī informācija tiek izmantota tikai viņa darba vai dienesta funkciju veikšanai, un nav tiesīgs to nodot trešajām personām.

 

redakcionāli precizēts

(6) Šā panta pirmajā daļā minētais informācijas saņēmējs ir atbildīgs par to, ka attiecīgā informācija tiek izmantota tikai viņa darba vai dienesta funkciju veikšanai, un nav tiesīgs to nodot trešajām personām.

(7) Kārtību, kādā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošā informācija pieprasāma un nododama atklātībai, kā arī pieejamās informācijas apjomu nosaka Ministru kabinets.

(2003.gada 8.jūlija likuma redakcijā)

 

 

(7) Sniedzot statistiskās ziņas vai citas vispārīga rakstura ziņas, Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina, ka konkrēto transportlīdzekļa īpašnieku nav iespējams identificēt.

 

(7) Sniedzot statistiskās ziņas vai citas vispārīga rakstura ziņas, Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina to, ka konkrēto transportlīdzekļa īpašnieku nav iespējams identificēt.

 

 

 

(8) Kārtību, kādā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošā informācija pieprasāma un nododama atklātībai, kā arī pieejamās informācijas apjomu nosaka Ministru kabinets.

 

(8) Kārtību, kādā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošā informācija pieprasāma un nododama atklātībai, kā arī pieejamās informācijas apjomu nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 (9) Ceļu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz Valsts policijas sniegto informāciju transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, informē transportlīdzekļu īpašnieku par to, ka attiecīgā transportlīdzekļa lietotājam ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.”

 

redakcionāli precizēts

(9) Ceļu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz Valsts policijas sniegto informāciju transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram, paziņo transportlīdzekļa īpašniekam, ka attiecīgā transportlīdzekļa lietotājam ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.pants. Transportlīdzekļu izgatavošana un pārbūve

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļus Latvijā var izgatavot noteiktā kārtībā reģistrēta komercsabiedrība (uzņēmējsabiedrība), kurai ir izstrādāta, saskaņota un reģistrēta jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskā dokumentācija un kurai ir piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods.

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 15.panta 1.daļu šādā redakcijā:

(1) Transportlīdzekļus Latvijā var izgatavot noteiktā kārtībā reģistrēta komercsabiedrība (uzņēmējsabiedrība), kurai ir izstrādāta, saskaņota un reģistrēta jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskā dokumentācija un kurai ir piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods (izņemot traktortehniku).”

Atbildīgā komisija

Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Transportlīdzekļus Latvijā var izgatavot noteiktā kārtībā reģistrēta kapitālsabiedrība, kurai ir izstrādāta, saskaņota un reģistrēta jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskā dokumentācija un kurai ir piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods (izņemot traktortehniku un tās piekabes).”

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

15. 15.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļus Latvijā var izgatavot noteiktā kārtībā reģistrēta kapitālsabiedrība, kurai ir izstrādāta, saskaņota un reģistrēta jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskā dokumentācija un kurai ir piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods (izņemot traktortehniku un tās piekabes).”;

(2) Jaunbūvējamo mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku), to piekabju un mopēdu konstrukcijas normatīvtehnisko dokumentāciju saskaņo un starptautisko izgatavotāja identifikācijas kodu piešķir Ceļu satiksmes drošības direkcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(3) Par transportlīdzekļu pārbūvi tiek uzskatīta transportlīdzekļu agregātu, mezglu, sistēmu, iekārtu uzstādīšana, pārveidošana, nomaiņa vai demontāža, kuras rezultātā mainās transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati vai galvenie konstruktīvie parametri.

 

 

 

 

 

 (4) Par pārbūvēto mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku), to piekabju un mopēdu pārbūves tehnisko projektu vai individuāli pārbūvēto mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku), to piekabju un mopēdu atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem attiecīgs Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditētas personas atzinums.

 

29.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 15.panta 4.daļu šādā redakcijā:

„(4) Par pārbūvēto mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju (izņemot traktortehniku un to piekabju), un mopēdu pārbūves tehnisko projektu vai individuāli pārbūvēto mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju (izņemot traktortehniku un to piekabju) un mopēdu atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem attiecīgs Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditētas personas atzinums.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par pārbūvēto mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju (izņemot traktortehniku un tās piekabes) un mopēdu pārbūves tehnisko projektu vai individuāli pārbūvēto mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju (izņemot traktortehniku un tās piekabes) un mopēdu atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem attiecīgs Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditētas personas atzinums.

(5) Par pārbūvētās traktortehnikas atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem attiecīgs Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas atzinums.

11. Izteikt 15.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par pārbūvētās traktortehnikas atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām, kas saskaņotas ar traktortehnikas ražotāju, un traktortehnikas piekabju atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem attiecīgs Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras atzinums.”

 

 

 

 (5) Par pārbūvētās traktortehnikas atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām, kas saskaņotas ar traktortehnikas ražotāju, un traktortehnikas piekabju atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem attiecīgs Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras atzinums. ”

(6) Transportlīdzekļu pārbūves veikšanas kārtību, prasības attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un aprīkojumu pēc pārbūves, kā arī kārtību, kādā saņemams atzinums par pārbūvētā transportlīdzekļa atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Papildināt likumu ar 15.1pantu šādā redakcijā:

“15.1pants. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšana

 

 

 

 

 

(1) Lai nodrošinātu Latvijas tirgū piedāvāto mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, traktortehnikas un tās piekabju, kā arī sastāvdaļu atbilstību drošības, ekoloģijas un nekaitīguma prasībām, tiek veikta to atbilstības novērtēšana.

 

 

 

 

 

 

(2) Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku un tās sastāvdaļas), to piekabju un sastāvdaļu sertificēšanu veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet testēšanu — Ceļu satiksmes drošības direkcija vai testēšanas laboratorijas, kuru kompetenci ir novērtējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

30.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 15.1panta 2.daļu šādā redakcijā:

„(2) Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku un tās sastāvdaļas un tās piekabju), to piekabju un sastāvdaļu sertificēšanu veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet testēšanu Ceļu satiksmes drošības direkcija vai testēšanas laboratorijas, kuru kompetenci ir novērtējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”.

atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr. 31

 

 

(3) Traktortehnikas un tās sastāvdaļu sertificēšanu veic Sertifikācijas un testēšanas centrs, bet testēšanu — Sertifikācijas un testēšanas centrs vai testēšanas laboratorijas, kuru kompetenci ir novērtējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

 

 

 

 

 

(4) Atbilstības novērtēšanas kārtību un tehniskās prasības mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, traktortehnikas un tās piekabju, kā arī tehniskās prasības minēto transportlīdzekļu sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets nosaka arī transportlīdzekļus, uz kuriem neattiecas atbilstības novērtēšana, pieļaujamās atkāpes atsevišķu prasību izpildē, tirgus uzraudzības institūcijas un tirgus uzraudzības kārtību, savstarpējās atzīšanas un informācijas apmaiņas (paziņošanas) kārtību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Atbildīgā komisija

Izteikt 15.1pantu šādā redakcijā:

“15.1pants. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšana

atbalstīts

16. Papildināt likumu ar 15.1pantu šādā redakcijā:

“15.1pants. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšana

 

 

 

“(1) Lai nodrošinātu Latvijas tirgū piedāvāto mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu un traktortehnikas, to piekabju un sastāvdaļu atbilstību drošības, ekoloģijas un nekaitīguma prasībām, tiek veikta to atbilstības novērtēšana.

 

(1) Lai nodrošinātu Latvijas tirgū piedāvāto mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu un traktortehnikas, to piekabju un sastāvdaļu atbilstību drošības, ekoloģijas un nekaitīguma prasībām, tiek veikta to atbilstības novērtēšana.

 

 

 

(2) Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku, tās sastāvdaļas un piekabes), to piekabju un sastāvdaļu sertificēšanu veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet testēšanu — Ceļu satiksmes drošības direkcija vai testēšanas laboratorijas, kuru kompetenci ir novērtējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

 

(2) Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku, tās sastāvdaļas un piekabes), to piekabju un sastāvdaļu sertificēšanu veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet testēšanu — Ceļu satiksmes drošības direkcija vai testēšanas laboratorijas, kuru kompetenci ir novērtējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

 

 

 

(3) Traktortehnikas, tās piekabju un sastāvdaļu sertificēšanu veic Sertifikācijas un testēšanas centrs, bet testēšanu — Sertifikācijas un testēšanas centrs vai testēšanas laboratorijas, kuru kompetenci ir novērtējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

 

(3) Traktortehnikas, tās piekabju un sastāvdaļu sertificēšanu veic Sertifikācijas un testēšanas centrs, bet testēšanu — Sertifikācijas un testēšanas centrs vai testēšanas laboratorijas, kuru kompetenci ir novērtējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

 

 

 

(4) Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas kārtību un tehniskās prasības nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets nosaka arī transportlīdzekļus, uz kuriem neattiecas atbilstības novērtēšana, pieļaujamās atkāpes atsevišķu prasību izpildē, tirgus uzraudzības institūcijas, kā arī tirgus uzraudzības un savstarpējās atzīšanas un informācijas apmaiņas (paziņošanas) kārtību.”

 

(4) Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas kārtību un tehniskās prasības nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets nosaka arī transportlīdzekļus, uz kuriem neattiecas atbilstības novērtēšana, pieļaujamās atkāpes atsevišķu prasību izpildē, tirgus uzraudzības institūcijas, kā arī tirgus uzraudzības un savstarpējās atzīšanas un informācijas apmaiņas (paziņošanas) kārtību.”

 

 

16.pants. Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu tehniskā kontrole

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu, kā arī lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē. Lai pastāvīgi kontrolētu to transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu, kuri piedalās ceļu satiksmē un kurus izmanto komercpārvadājumiem, tiek veikta transportlīdzekļu tehniskā kontrole uz ceļiem.

 

 

 

 

 

(2) Ja transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates laikā tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un atbilst satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām un ir izpildītas citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas saistītas ar transportlīdzekļu piedalīšanos ceļu satiksmē (piemēram, samaksāta transportlīdzekļa ikgadējā nodeva, samaksāts uzliktais naudas sods un veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana), transportlīdzeklim Ceļu satiksmes drošības direkcija vai attiecīgi Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Atļauju piedalīties ceļu satiksmē apliecina šā likuma 25.panta pirmajā daļā noteiktie dokumenti un uzlīmes, kas ir izdrukas no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra.

 

 

 

 

 

(3) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju (izņemot traktortehniku) valsts tehnisko apskati veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros veic Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditēta persona.

13. 16.pantā:

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Akreditētā persona nedrīkst vienlaicīgi veikt komercdarbību, kas saistīta ar transportlīdzekļu tirdzniecību, apkopi, remontu vai atjaunošanu, kā arī tehnisko kontroli tās īpašumā (valdījumā, turējumā) esošajiem transportlīdzekļiem.”;

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 16.panta 3.daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„(3) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju (izņemot traktortehniku un to piekabju) valsts tehnisko apskati veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros veic Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditēta persona.”

 

atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr.33

 

 

 

33.

Atbildīgā komisija

Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju (izņemot traktortehniku un tās piekabes) valsts tehnisko apskati veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros — Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditēta persona. Akreditētā persona nedrīkst vienlaikus veikt komercdarbību, kas saistīta ar transportlīdzekļu tirdzniecību, apkopi, remontu vai atjaunošanu, kā arī tehnisko kontroli tās īpašumā (valdījumā, turējumā) esošajiem transportlīdzekļiem.”;

atbalstīts

17. 16.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju (izņemot traktortehniku un tās piekabes) valsts tehnisko apskati veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros — Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditēta persona. Akreditētā persona nedrīkst vienlaikus veikt komercdarbību, kas saistīta ar transportlīdzekļu tirdzniecību, apkopi, remontu vai atjaunošanu, kā arī tehnisko kontroli tās īpašumā (valdījumā, turējumā) esošajiem transportlīdzekļiem.”;

(4) Traktortehnikas valsts tehnisko apskati veic Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija. Tramvaju un trolejbusu tehniskā stāvokļa kontroli nodrošina vietējās pašvaldības.

 

34.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 16.panta 4.daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„(4) Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati veic Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.”

atbalstīts

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati veic Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.”;

(5) Transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Turpmākās transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veic atbilstoši termiņam, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamo transportlīdzekļu, kā arī autoapmācības iestādēs transportlīdzekļu vadītāju apmācībai izmantojamo un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā attiecīgi reģistrēto transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne retāk kā divas reizes gadā.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Turpmākās transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veic atbilstoši termiņam, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē.”;

 

 

 

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad attiecīgais transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Turpmākās transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veic atbilstoši termiņam, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē.

(6) Atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod uz laiku līdz 13 mēnešiem.

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

(6) Atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod uz 12 mēnešiem, bet, lai nodrošinātu vienmērīgu transportlīdzekļu skaita sadalījumu gadā pa mēnešiem, šo termiņu var noteikt uz laiku līdz 13 mēnešiem. Autobusam, vieglajam taksometram, kā arī autoapmācībai paredzētajam un attiecīgi reģistrētajam transportlīdzeklim atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod uz sešiem mēnešiem, bet, lai nodrošinātu vienmērīgu transportlīdzekļu skaita sadalījumu gadā pa mēnešiem, šo termiņu var noteikt uz laiku līdz septiņiem mēnešiem.”;

 

 

 

(6) Atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod uz 12 mēnešiem, bet, lai nodrošinātu vienmērīgu transportlīdzekļu skaita sadalījumu gadā pa mēnešiem, šo termiņu var noteikt uz laiku līdz 13 mēnešiem. Autobusam, vieglajam taksometram, kā arī autoapmācībai paredzētajam un attiecīgi reģistrētajam transportlīdzeklim atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod uz sešiem mēnešiem, bet, lai nodrošinātu vienmērīgu transportlīdzekļu skaita sadalījumu gadā pa mēnešiem, šo termiņu var noteikt uz laiku līdz septiņiem mēnešiem.”;

(7) Kārtību, kādā tiek veikta transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu tehniskā kontrole, nosaka Ministru kabinets. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu, kā arī šo prasību izpildes novērtēšanas kritērijus apstiprina satiksmes ministrs.

papildināt septītās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “tehniskā kontrole” ar vārdiem “uz ceļiem”;

aizstāt septītās daļas otrajā teikumā vārdus “apstiprina satiksmes ministrs” ar vārdiem “nosaka Ministru kabinets”;

 

 

 

 

papildināt septītās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “tehniskā kontrole” ar vārdiem “uz ceļiem”;

aizstāt septītās daļas otrajā teikumā vārdus “apstiprina satiksmes ministrs” ar vārdiem “nosaka Ministru kabinets”;

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Lēmuma par atļauju piedalīties ceļu satiksmē apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

 

 

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Lēmuma par atļauju piedalīties ceļu satiksmē apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

IV nodaļa
Ceļu satiksmes dalībnieku pienākumi un tiesības

 

 

 

 

 

19.pants. Ceļu satiksmes dalībnieku vispārīgie pienākumi un tiesības

 

 

 

 

 

(1) Ceļu satiksmes dalībniekiem ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.

 

 

 

 

 

(2) Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, citiem satiksmes dalībniekiem jādod tam ceļš, lai operatīvais transportlīdzeklis un transportlīdzekļi, kurus tas pavada, varētu braukt netraucēti.

 

 

 

 

 

(3) Ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus.

 

 

 

 

 

(4) Katram ceļu satiksmes dalībniekam ir tiesības uzskatīt, ka arī citas personas ceļu satiksmes norisē izpildīs noteiktās prasības.

 

 

 

 

 

(5) Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības uzzināt viņa vadītā transportlīdzekļa apstādināšanas iemeslu, kā arī tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura to apstādinājusi.

14. Aizstāt 19.panta piektajā daļā vārdu “apstādināšanas” ar vārdu “apturēšanas”.

 

 

 

18. Aizstāt 19.panta piektajā daļā vārdu “apstādināšanas” ar vārdu “apturēšanas”.

21.pants. Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai (speciālpilnvara, ģenerālpilnvara vai universālpilnvara, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai noņemt no uzskaites) ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fiziskai personai piederoša transportlīdzekļa atsavināšanai vai noņemšanai no uzskaites izdotajai pilnvarai (speciālpilnvara, ģenerālpilnvara vai universālpilnvara, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai noņemt no uzskaites) ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Juridiskai personai piederoša transportlīdzekļa atsavināšanai vai noņemšanai no uzskaites izdoto pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks. Pārējām reģistrācijas darbībām Ministru kabinets ir tiesīgs noteikt citu pilnvarojuma kārtību.”

 

 

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr.36

 

 

 

36.

Atbildīgā komisija

Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļa atsavināšanai vai noņemšanai no uzskaites izdotajā pilnvarā (speciālpilnvara, ģenerālpilnvara vai universālpilnvara) jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt transportlīdzekli vai noņemt to no uzskaites. Fiziskās personas izdotajai pilnvarai nepieciešams notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītas personas apliecinājums. Pilnvaru juridiskajai personai piederoša transportlīdzekļa atsavināšanai vai noņemšanai no uzskaites izdod transportlīdzekļa īpašnieks, un šajā gadījumā Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums nav obligāts.”;

atbalstīts

19. 21.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļa atsavināšanai vai noņemšanai no uzskaites izdotajā pilnvarā (speciālpilnvara, ģenerālpilnvara vai universālpilnvara) jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt transportlīdzekli vai noņemt to no uzskaites. Fiziskās personas izdotajai pilnvarai nepieciešams notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītas personas apliecinājums. Pilnvaru juridiskajai personai piederoša transportlīdzekļa atsavināšanai vai noņemšanai no uzskaites izdod transportlīdzekļa īpašnieks, un šajā gadījumā Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums nav obligāts.”;

(2) Pilnvarojumu Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai var dot jebkurā Civillikuma 1474.pantā noteiktajā formā.

 

 

 

 

 

(3) Ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka, pilnvarojumam lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kā arī pilnvarojumam lietot Latvijā reģistrētu transportlīdzekli ārpus Latvijas ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiskā persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs)."

(2000.gada 17.jūlija likuma redakcijā, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2003. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 21.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka, pilnvarojumam lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiskā persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs).”

Atbildīgā komisija

Izteikt 21.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka, ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, nepieciešama pilnvara. Fiziskās personas izdotajai pilnvarai nepieciešams notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Pilnvaru juridiskajai personai piederoša transportlīdzekļa lietošanai izdod transportlīdzekļa īpašnieks, un šajā gadījumā Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums nav obligāts.”

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr. 38

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka, ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, nepieciešama pilnvara. Fiziskās personas izdotajai pilnvarai nepieciešams notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Pilnvaru juridiskajai personai piederoša transportlīdzekļa lietošanai izdod transportlīdzekļa īpašnieks, un šajā gadījumā Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums nav obligāts.”

22.pants. Transportlīdzekļu vadītāji

 

 

 

&nbs p;

 

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļa vadītāja apliecību var iegūt likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kurai ir tiesības Latvijā uzturēties ilgāk par sešiem mēnešiem un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad šo tiesību iegūšana noteiktā laika periodā ir liegta.

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 22.panta pirmo daļu ar vārdiem šādā redakcijā:

“Informāciju par medicīnisko pretindikāciju esamību vai neesamību Ceļu satiksmes drošības direkcijai un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai sniedz ārstniecības personas”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļa vadītāja apliecību var iegūt likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendārajā gadā un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad šo tiesību iegūšana noteiktā laika periodā ir liegta. Informāciju par medicīnisko pretindikāciju esamību vai neesamību Ceļu satiksmes drošības direkcijai un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai sniedz ārstniecības personas”.

atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr. 40

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

20. 22.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļa vadītāja apliecību var iegūt likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendārajā gadā un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad šo tiesību iegūšana noteiktā laika periodā ir liegta. Informāciju par medicīnisko pretindikāciju esamību vai neesamību Ceļu satiksmes drošības direkcijai un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai sniedz ārstniecības personas.”;

(2) Transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniedz uz noteiktu termiņu. Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 (3) Kārtību, kādā tiek veiktas veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, kā arī transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes un tiek atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības personām, kurām ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

15. 22.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Ar transportlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību ir tiesības nodarboties licencētam komersantam un izglītības iestādei, kuras darbību reglamentējošajā dokumentā ir paredzēta attiecīga apmācības programma.”;

 

 

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Ar transportlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību ir tiesības nodarboties licencētam komersantam un izglītības iestādei, kuras darbību reglamentējošajā dokumentā ir paredzēta attiecīga apmācības programma.”;

(4) Kvalifikācijas prasības speciālistiem un prasības mācību iestādēm, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, kā arī transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par licences saņemšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai ir maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par licences saņemšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

23.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecību kategorijas, kuras dod tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus

 

 

 

 

 

(1) (Izslēgta ar 08.07.2003. likumu).

 

 

 

 

 

(2) Vadītāja apliecību kategorijām atbilstošie transportlīdzekļi:

 

 

 

 

 

1) A1 - motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus un jauda nepārsniedz 11 kilovatus (15 zirgspēkus);

 

 

 

 

 

2) (izslēgts ar 08.07.2003. likumu);

 

 

 

 

 

3) A - motocikli;

 

 

 

 

 

4) B1 - tricikli un kvadricikli;

 

 

 

 

 

5) B - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus, B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

 

41.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 23.panta otrās daļas 5.punktu aiz vārdiem “mehāniskie transportlīdzekļi” ar vārdiem “izņemot A kategorijas motociklus”.

 

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

21. 23.pantā:

papildināt otrās daļas 5.punktu pēc vārdiem “mehāniskie transportlīdzekļi” ar vārdiem “izņemot A kategorijas motociklus”;

6) C1 - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, bet nepārsniedz 7500 kilogramus un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

7) C - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

8) D1 - mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, bet nepārsniedz 16 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

9) D - mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

10) BE - B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā;

 

 

 

 

 

11) C1E - C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 000 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

 

 

 

 

 

12) CE - C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

13) D1E - D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 000 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

 

 

 

 

 

14) DE - D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

15) TRAM - tramvaji;

 

 

 

 

 

16) TROL - trolejbusi;

 

 

 

 

 

17) M - mopēdi.

 

 

 

 

 

(3) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt vismaz vienas kategorijas mehānisko transportlīdzekli, tramvaju vai trolejbusu, atļauts vadīt arī M kategorijas transportlīdzekļus.

16. Izteikt 23.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt vismaz vienas kategorijas mehānisko transportlīdzekli vai tramvaju, atļauts vadīt arī M kategorijas transportlīdzekļus.”

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt vismaz vienas kategorijas mehānisko transportlīdzekli vai tramvaju, atļauts vadīt arī M kategorijas transportlīdzekļus.”

(4) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus, atļauts vadīt arī A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus.

 

 

 

 

 

(5) Traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijām atbilstoša traktortehnika:

 

 

 

 

 

1) A - riteņtraktori ar motora jaudu līdz 150 zirgspēkiem;

 

 

 

 

 

2) B - visi riteņtraktori;

 

 

 

 

 

3) C - visi kāpurķēžu traktori;

 

 

 

 

 

4) D - graudaugu, tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnas;

 

 

 

 

 

5) E - autogreideri.

 

 

 

 

 

 (6) Speciālās traktortehnikas vadītāja apliecībās ieraksta tās traktortehnikas (meliorācijas, meža izstrādes un kopšanas mašīnas, ekskavatori, buldozeri, cauruļu licējmašīnas u.c.) nosaukumu, kuras vadīšanā reflektants nolicis eksāmenu.

 

 

 

 

 

 

24.pants. Transportlīdzekļu vadītāju un atsevišķu kategoriju ceļu satiksmes dalībnieku vecuma ierobežojumi

 

 

 

 

 

(1) Personai, kas vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja tiesības, ir jābūt sasniegušai šādu vecumu:

 

 

 

 

 

1) 16 gadus - A1 un B1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai;

 

 

 

 

 

2) 18 gadus — A, B un C1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. Tiesības vadīt motociklus, kuru motora jauda pārsniedz 25 kilovatus (34 zirgspēkus) vai 0,16 kilovatus uz kilogramu (0,22 zirgspēkus uz kilogramu), ir personām, kurām A kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz divi gadi, izņemot gadījumus, kad persona sasniegusi 21 gada vecumu un nokārtojusi attiecīgus vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus;

 

42.

Deputāts I.Solovjovs

Izslēgt likuma 24.panta pirmās daļas 2) punktā kategorijas: “B un C1”

nav atbalstīts

 

3) 21 gadu - C, D1, D, BE, C1E kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai, kā arī tramvaju un trolejbusu vadīšanai;

 

 

 

 

 

4) 16 gadus - riteņtraktoru ar motora jaudu līdz 150 zirgspēkiem un kāpurķēžu traktoru vadītāja apliecības iegūšanai;

 

 

 

 

 

5) 17 gadus - visu veidu traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai.

 

 

 

 

 

 

 

43.

Deputāts I.Solovjovs

Papildināt likuma 24.panta pirmo daļu ar 6) punktu šādā redakcijā:

“6) 20 gadus – B un C1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai.”

nav atbalstīts

 

(2) Personas, kuras atrodas obligātajā aktīvajā militārajā dienestā, var iegūt C, CE, D1 un D kategorijas vadītāja apliecību no 19 gadu vecuma.

 

 

 

 

 

(3) Apmācīt personas vadīt transportlīdzekli drīkst ne agrāk kā divus gadus pirms attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai noteiktā vecuma sasniegšanas.

 

 

 

 

 

(4) Vadīt mopēdu atļauts no 14 gadu vecuma.

 

 

 

 

 

(5) Braukt ar velosipēdu bez pilngadīgas personas pavadības, vadīt pajūgu, jāt vai dzīt ganāmpulku pa ceļu atļauts no 12 gadu vecuma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2003. likumu)

 

 

 

 

 

25.pants. Transportlīdzekļu vadītāja pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt turpmāk minētajiem dokumentiem, kas jāiedod pārbaudei pēc policijas darbinieku, robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zonā) pieprasījuma:

 

 

 

 

 

1) dokuments par tiesībām vadīt atbilstīgas kategorijas transportlīdzekli;

17. 25.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) transportlīdzekļa vadītāja apliecība;”;

44.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 25.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) vadītāja apliecība;”;

 

 

atbalstīts

22. 25.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) vadītāja apliecība;”;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

 

 

 

 

 

3) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālas informācijas (uzlīme) par izdarīto apdrošināšanu;

 

 

 

 

 

4) dokumenti, kuri saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem vadītājam nepieciešami, lai vadītu attiecīgu transportlīdzekli (operatīvo transportlīdzekli vai tamlīdzīgu transportlīdzekli) vai pārvadātu attiecīgu kravu (bīstamu, lielgabarīta, smagsvara un tamlīdzīgu kravu);

 

 

 

 

 

5) pilnvara transportlīdzekļa lietošanai, izbraucot no Latvijas, ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka valdītāja vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja. Pilnvarai ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiskā persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs);

 

 

 

 

 

6) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati.

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati.”;

 

 

 

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati.”;

(11) Mopēda vadītājam jābūt klāt šā panta pirmās daļas 1., 2. un 5.punktā minētajiem dokumentiem.

 

 

 

 

 

(2) Vadītājam pirms izbraukšanas jāpārbauda, vai transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un nokomplektēts, kā arī jāseko transportlīdzekļa t ehniskajam stāvoklim ceļā.

 

 

 

 

 

(3) Transportlīdzekļa vadītājam jāievēro šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošu normatīvo aktu prasības, pārvietojoties pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama transporta kustība.

 

 

 

 

 

(4) Ja transportlīdzekļa vadītājam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu laiku, vadītāja apliecība uzskatāma par nederīgu no dienas, kad viņam paziņots attiecīgais lēmums. Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums 10 dienu laikā nodot nederīgo transportlīdzekļa vadītāja apliecību lēmumā norādītajai institūcijai.

 

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja persona vadītāja apliecību nav nodevusi un tiek konstatēta tās izmantošana, transportlīdzekļa vadītāja apliecība tiek aizturēta.”

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 25.panta ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Ja persona vadītāja apliecību nav nodevusi un tiek konstatēta tās izmantošana, vadītāja apliecība tiek aizturēta. Vadītāja apliecību aiztur un iznīcina Valsts policijas un Ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonas.”

Atbildīgā komisija

Papildināt 25.panta ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Ja persona vadītāja apliecību nav nodevusi un tiek konstatēta tās izmantošana, vadītāja apliecība tiek aizturēta. Vadītāja apliecību aiztur un iznīcina Valsts policijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras amatpersonas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr.46

papildināt ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Ja persona vadītāja apliecību nav nodevusi un tiek konstatēta tās izmantošana, vadītāja apliecība tiek aizturēta. Vadītāja apliecību aiztur un iznīcina Valsts policijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras amatpersonas.”

 

28.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas aizliegums

 

 

 

 

 

Aizliegts vadīt transportlīdzekli:

1) transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir mazāks par diviem gadiem, — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet mopēdu un velosipēdu vadītājiem — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1 promili;

18. Izteikt 28.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs nepārsniedz divus gadus, — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, kā arī mopēdu un velosipēdu vadītājiem — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;”.

 

 

 

23. Izteikt 28.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs nepārsniedz divus gadus, — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, kā arī mopēdu un velosipēdu vadītājiem — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;”.

2) atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā;

 

 

 

 

 

3) esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību;

 

 

 

 

 

4) ja vadītājam nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību;

 

 

 

 

 

5) ja ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

 

 

 

 

 

 

 

30.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu nosaka Valsts policijas amatpersona transportlīdzekļa vadītājam, kurš alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu pret ceļu satiksmes drošību, par kuru var saukt pie kriminālatbildības, vai izdarījis pārkāpumu, par kuru paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana. Šādā gadījumā transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un viņa transportlīdzekļa vadītāja apliecība aizturama līdz laikam, kad Valsts policijas amatpersona vai procesa virzītājs krimināllietā pieņem attiecīgu lēmumu.

 

 

 

 

 

(2) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nedrīkst izmantot, ja:

 

 

 

 

 

1) beidzies transportlīdzekļa vadītāja apliecības derīguma termiņš, — līdz jaunas apliecības saņemšanai;

 

 

 

 

 

2) mainījies transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds vai personas kods un 30 dienu laikā transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav apmainīta, — līdz jaunas apliecības saņemšanai;

 

 

 

 

 

3) par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzliktais naudas sods nav samaksāts gada laikā no soda uzlikšanas dienas, — līdz naudas soda samaksai;

 

 

 

 

 

4) transportlīdzekļa vadītājs nav normatīvajos aktos noteiktajā termiņā veicis kārtējo veselības pārbaudi vai veselības pirmstermiņa pārbaudi, — līdz veselības pārbaudei;

 

 

 

 

 

5) pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros transportlīdzekļa vadītājam ir piemērots ietekmēšanas līdzeklis — transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu.

 

 

 

 

 

(3) Par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu izdara attiecīgu ierakstu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā.

19.  Papildināt 30.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā: 

“Ziņas par nederīgām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iekļauj nederīgo dokumentu reģistrā.”

 

 

 

 

24.  Papildināt 30.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā: 

“Ziņas par nederīgām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iekļauj nederīgo dokumentu reģistrā.”

(4) Ja transportlīdzekļa vadītājs pārkāpj noteikto vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, viņa transportlīdzekļa vadītāja apliecība tiek aizturēta.

(2003.gada 8.jūlija likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nodaļa
C1, D1, C un D kategorijas vadītāju apliecībām atbilstošu
automobiļu vadītāju darba un atpūtas laiks

20. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

“V nodaļa. Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laiks

 

 

 

25. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

“V nodaļa. Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laiks

31.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika ievērošanu

31.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti

 

 

 

31.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti

(1) Prasības attiecībā uz darba un atpūtas laiku un tā uzskaiti transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vada C1, D1, C un D kategorijas vadītāja apliecībai atbilstošu transportlīdzekli, nosaka Ministru kabinets.

(1) Prasības attiecībā uz darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti transportlīdzekļu apkalpes locekļiem, kas veic pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Padomes 1985.gada 20.decembra regula (EEK) Nr.3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu (turpmāk - regula (EEK) Nr.3820/85), nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(1) Prasības attiecībā uz darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti transportlīdzekļu apkalpes locekļiem, kas veic pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Padomes 1985.gada 20.decembra regula (EEK) Nr.3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu [turpmāk — regula (EEK) Nr.3820/85], nosaka Ministru kabinets.

(2) Prasības šo kategoriju transportlīdzekļu aprīkošanai ar darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīcēm un šo ierīču lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Izņēmumus, kad pārvadājumiem nepiemēro regulas (EEK) Nr.3820/85 prasības, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Izņēmumus, kad pārvadājumiem nepiemēro regulas (EEK) Nr.3820/85 prasības, nosaka Ministru kabinets.

 

 

31.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīču uzstādīšana

 

 

 

31.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīču uzstādīšana

 

(1) Iekšzemes pārvadājumos papildus Padomes 1985.gada 20.decembra regulas (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, 3.panta 1.punktā minētajiem izņēmumiem ar kontrolierīci neaprīko transportlīdzekļus, kuri minēti regulas (EEK) Nr.3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu:

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 31.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Iekšzemes pārvadājumos papildus Padomes 1985.gada 20.decembra regulas (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, 3.panta 1.punktā minētajiem izņēmumiem ar kontrolierīci var neaprīkot transportlīdzekļus, kuri minēti regulas (EEK) Nr.3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 31.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Iekšzemes pārvadājumos papildus Padomes 1985.gada 20.decembra regulas (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, 3.panta 1.punktā minētajiem izņēmumiem ar kontrolierīci var neaprīkot transportlīdzekļus, kuri minēti regulas (EEK) Nr.3820/85:”

atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 (1) Iekšzemes pārvadājumos papildus Padomes 1985.gada 20.decembra regulas (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, 3.panta 1.punktā minētajiem izņēmumiem ar kontrolierīci var neaprīkot transportlīdzekļus, kuri minēti regulas (EEK) Nr.3820/85:

 

1) 13.panta 1.punkta “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” un “j” apakšpunktā;