Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt pirmās nodaļas otro daļu un 1.panta otro daļu pēc vārdiem "Eiropas ekonomisko interešu grupas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas komercsabiedrības" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt likumu ar 2.12 pantu šādā redakcijā:

"2.12 pants. Eiropas komercsabiedrību reģistrācija

Ierakstus komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrību saskaņā ar komercdarbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem izdara Uzņēmumu reģistrs.

Padomes 2001.gada 8.oktobra Regulas (EK) Nr.2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem 8.panta astotajā daļā, 25.panta otrajā daļā, 26.panta pirmajā daļā, 54.panta otrajā daļā, 55.panta trešajā daļā un 64.pantā minētos uzdevumus veic Uzņēmumu reģistrs."

3. Papildināt 4.panta 12.punktu pēc vārda "līdzdalību" ar vārdiem "Eiropas komercsabiedrībā".

4. Papildināt 9.panta ceturto daļu pēc vārdiem "Eiropas ekonomisko interešu grupām" ar vārdiem "Eiropas komercsabiedrībām".

Likums stājas spēkā 2004.gada 8.oktobrī.

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

ekonomikas ministrs

J.Lujāns

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd likums “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” nosaka subjektus un juridiskos faktus, kurus reģistrē Uzņēmumu reģistrs.

Saskaņā ar komercdarbību regulējošiem normatīviem aktiem šobrīd nav iespējama pārrobežu apvienošanās un juridiskās adreses pārcelšana no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz otru, nelikvidējot komercsabiedrību.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Ievērojot to, ka no 2004.gada 8.oktobra ir piemērojama Padomes 2001.gada 8.oktobrī pieņemtā Regula Nr.2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem, likums ir jāpapildina ar normu, ka Uzņēmumu reģistrs veic Eiropas komercsabiedrību reģistrāciju, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Padomes 2001.gada 8.oktobra Regulas Nr. 2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem (turpmāk – regulas) 8.panta astoto daļu, 25.panta otro daļu, 26.panta pirmo daļu, 54.panta otro daļu, 55. panta trešo daļu un 64.pantu. Saskaņā ar regulas 68.panta otro daļu Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jānosaka normatīvajos aktos par minētajos regulas pantos veicamajām darbībām atbildīgās kompetentās iestādes.

Regula paredz, ka Kopienas teritorijā var izveidot Eiropas komercsabiedrību kā Eiropas akciju sabiedrību (Societas Europea jeb SE). Minētās regulas mērķis ir ieviest mehānismu, kā dažāda veida sabiedrības no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm var izveidot vienu Eiropas komercsabiedrību, tādējādi veicinot pārrobežu apvienošanos (piemēram, starp akciju sabiedrībām no dažādām dalībvalstīm) un izveidojot Eiropas komercdarbības subjektu ar vienotu regulējumu Eiropas Savienībā. Regula piedāvā vairākas iespējas pārrobežu sadarbības veicināšanai, kas nebija iespējamas līdz šim: 1) akciju sabiedrību pārrobežu apvienošanos, jo līdz šim apvienoties varēja tikai komercsabiedrības vienas dalībvalsts ietvaros; 2) juridiskās adreses pārcelšanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti bez Eiropas komercsabiedrības likvidācijas procedūras (līdzīga iespēja ir noteikta Eiropas ekonomisko interešu grupām saskaņā ar regulu 2137/85).

 3. Cita informācija

 Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts paredz, ka Uzņēmumu reģistrs veiks Padomes 2001.gada 8.oktobrī pieņemtās Regulas Nr.2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem 68.panta otrajā daļā minētās kompetentās iestādes pienākumus.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

 likumprojekts šo jomu neskar 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 likumprojekts šo jomu neskar 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

__________

6. Cita informācija

 

 Nav

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Papildus tiks virzīts Eiropas komercsabiedrību likumprojekts, kas noteiks jautājumus, ko tieši pieļauj regula un kas ar regulu nav regulēti, kā arī ieviesīs normas Padomes 2001.gada 8.oktobra direktīvas 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā, ieviešanai.

2. Cita informācija

 Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts nosaka atbildīgo iestādi Padomes 2001.gada 8.oktobrī pieņemtās regulas Nr.2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem 68.panta otrajā daļā minēto uzdevumu veikšanai.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

     

 

 

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā
akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 ______

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

  Nav

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Uzņēmumu reģistram tiek paredzēta papildus funkcija – Eiropas komercsabiedrību reģistrācija, kā arī citas regulas 8.panta astotajā daļā, 25.panta otrajā daļā, 26.panta pirmajā daļā, 54.panta otrajā daļā, 55. panta trešajā daļā un 64.pantā veicamās darbības.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Komunikācijas plāns nav izstrādāts.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 Indivīds lēmumus varēs pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav

Tieslietu ministres vietā - ekonomikas ministrs J.Lujāns

14.09.2004. 15:02

909

K.Nešpora

7031735 kristinen@ur.gov.lv

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

     

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

I.Brazauska

K.Nešpora