Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 17.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Bāriņtiesu (pagasttiesu) lietu paraugnomenklatūru pēc saskaņošanas ar tieslietu ministru apstiprina bērnu un ģimenes lietu ministrs."

2. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"(1) Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Par administratīvajiem aktiem nav uzskatāmi bāriņtiesu (pagasttiesu) lēmumi, kuri:

1) tiek pieņemti pēc tiesas pieprasījuma;

2) pieņemti saskaņā ar šā likuma 22.panta otro daļu;

3) iesniedzami izšķiršanai tiesā (Civillikuma 280.pants)."

 

 

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par bāriņtiesām un pagasttiesām””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2004.gada 1.februārī stājās spēkā Administratīvā procesa likums, kurā ir noteikta administratīvo aktu pārsūdzēšanas kārtība.

Bāriņtiesām (pagasttiesām) nav apstiprinātas vienotas paraugnomenklatūras, kura atbilstu Latvijas Republikas Civillikuma un likuma „Par bāriņtiesām un pagasttiesām” normām.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par bāriņtiesām un pagasttiesām” tiek novērstas pretrunas ar Administratīvā procesa likumā ietvertajām tiesību normām, tajā skaitā tiek precizēta bāriņtiesu (pagasttiesu) lēmumu pārsūdzēšanas kārtība, kā arī paredzēts deleģējums bāriņtiesu (pagasttiesu) paraugnomenklatūras apstiprināšanai.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Ir noteikta kārtība bāriņtiesu (pagasttiesu) lēmumu pārsūdzēšanai, līdz ar ko administratīvā procedūra tiek vienkāršota, kā arī nodrošināta tiesību normu tiesiska, precīza un efektīva piemērošana publiski tiesiskajās attiecībās.

3. Sociālo seku izvērtējums

Grozījumi likumā aizstāvēs cilvēku intereses, nodrošinot demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatprincipus.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budţeta izdevumos:

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Projekta īstenošana notiks ikgadējā budžeta ietvaros, papildus līdzekļi netiks pieprasīti.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nepieciešams izdot bāriņtiesu (pagasttiesu) paraugnomenklatūru. Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir sagatavojusi bāriņtiesu (pagasttiesu) paraugnomenklatūras projektu, kurš ir saskaņots ar Tieslietu ministriju.

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas projekta izstrādes gaitā ar nevalstiskajām organizācijām nav veiktas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas projekta izstrādes gaitā ar nevalstiskajām organizācijām nav veiktas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Grozījumi likumprojektā ievietoti Bērnu un ģimenes lietu ministrijas mājas lapā www.bm.gov.lv, sadaļā „Projekti”.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas projekta izstrādes gaitā ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas.

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju izveidošana nav nepieciešama. Esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī būs pieejams Bērnu un ģimenes lietu ministrijas mājas lapā www.bm.gov.lv, sadaļā „Projekti”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts neparedz indivīda tiesību ierobežojumus.

4. Cita informācija

-

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Politikas un juridiskā departamenta direktores p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Baštiks

A.Cinis

Z.Matīsa

I.Ligere

L.Rieksta- Riekstiņa

 

18.08.2004. 13:54

813

L.Rieksta-Riekstiņa

7356487, Laila.Rieksta-Riekstina@bm.gov.lv