Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā tās sagatavoto likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā’’, un nodot to vienai komisijai – Juridiskajai komisijai.

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 86. panta trešo daļu, Juridiskā komisija lūdz izskatīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā tajā pašā Saeimas sēdes darba kārtībā.

Pielikumā: minētais likumprojekts uz 9. lpp. un anotācija uz 3. lpp.

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas

Republikas Advokatūras likumā”

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 84.nr., 2003, 161.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

„3. Advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kurš sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot vai pārstāvot tiesā fizisko vai juridisko personu likumīgās intereses, sniedzot juridiskas konsultācijas, gatavojot juridiskus dokumentus un veicot citas juridiskas darbības.”

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

„4. Latvijā par advokātiem šajā likumā noteiktajā kārtībā var būt:

1) zvērināti advokāti,

2) zvērinātu advokātu palīgi,

3) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri ieguvuši advokāta kvalifikāciju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Ārvalstu, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu, advokāti Latvijā var praktizēt saskaņā ar Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem par juridisko palīdzību.”

3.Izslēgt 8.panta otro daļu.

4. Izslēgt 9. un 10. pantu.

5. Papildināt 14. pantu ar 2. punktu šādā redakcijā mainot turpmāko punktu numerāciju:

‘’2) ir ar nevainojamu reputāciju;’’

6. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

„15. Par zvērinātiem advokātiem nevar uzņemt personas:

1) kuras neatbilst šā likuma 14.panta prasībām;

2) kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcībnespējīgām,

3) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

4) kuras ir tiesājamie, apsūdzētie vai aizdomās turētie krimināllietā;

5) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

6) kuras izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

7) kuras izslēgtas no zvērinātu advokātu skaita, izņemot personas, kuras izslēgtas pēc pašas lūguma (16. panta 7. punkts);

8) kuras strādā valsts vai pašvaldību iestādēs, izņemot mācībspēkus izglītības iestādēs.”

7. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

„16. No zvērinātu advokātu skaita izslēdz personas:

1) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

2) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) kuras izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

4) kuras šī likuma 39.pantā paredzētajā iesniegumā nepatiesi apliecinājušas, ka viņu uzņemšanai zvērinātos advokātos nav šķēršļu;

5) kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcībnespējīgām;

6) kuras mirušas;

7) kuras iesniegušas Latvijas Zvērinātu advokātu padomē lūgumu par izslēgšanu.”

8. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

„17. No zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas krimināllietas izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā atstādina tos zvērinātus advokātus, kas ir aizdomās turētie, apsūdzētie vai tiesājamie tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

Zvērinātus advokātus, kuriem par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts aiz neuzmanības, piemērots kriminālsods – brīvības atņemšana atstādina no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas uz laiku, kamēr viņi atrodas ieslodzījuma vietā.”

9. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

„20. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir zvērinātu advokātu kopums, kas darbojas uz šā likuma un statūtu pamata.”

10. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

„Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcijas ir zvērinātu advokātu kopsapulce, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, revīzijas komisija un disciplinārlietu komisija.”

11. Papildināt likumu ar 24.1pantu šādā redakcijā:

“24.1 Kopsapulcē var piedalīties un balsstiesības tajā ir arī Eiropas Savienības dalībvalstu advokātiem, kuri reģistrējušies Latvijas Zvērinātu advokātu padomē saskaņā ar šā likuma 121. pantu.”

12. Izteikt 25.panta 2.punktu šādā redakcijā:

„2) ievēlē uz trim gadiem Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, padomes locekļus, revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju;”

13. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

„27. Kopsapulce nav tiesīga lemt, ja ieradusies mazāk kā puse no visiem zvērinātiem advokātiem.”

14. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

„28. Ja kvoruma nesanākšanas dēļ kopsapulcē nav notikušas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vēlēšanas, padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā mēneša laikā sasauc jaunu kopsapulci, bet, ja uz šo kopsapulci ierodas mazāk kā puse no visiem zvērinātiem advokātiem, par to sastāda protokolu, jaunas vēlēšanas nerīko, bet padome saglabā savas pilnvaras līdz nākamajai gada kopsapulcei.”

15. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

„31. Latvijas Zvērinātu advokātu padomi, tās priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju ievēlē aizklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.

Pārējos jautājumus kopsapulce izlemj atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.”

16. Izteikt trešās sadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„Trešā sadaļa
Zvērinātu advokātu padome, revīzijas komisija un disciplinārlietu komisija”

17. Papildināt 33.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sastāvā ir deviņi locekļi.”

18. 34. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

„1) pieņem lēmumu par uzņemšanu un ieskaitīšanu zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaitā un lemj par izslēgšanu vai atstādināšanu no zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaita;”;

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

„2) ved zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu sarakstus un nodrošina šo sarakstu publiskošanu;”;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) uzrauga zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu darbību, izskata par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, kā arī ierosina disciplinārlietas;”;

svītrot 6. punktu;

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

„8) izdod zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu apliecības;”

19. Papildināt 36.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.”

20. Papildināt 38.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Revīzijas komisijas sastāvā ir trīs locekļi.”

21. Papildināt likumu ar 38.1pantu šādā redakcijā:

„38.1 Zvērinātu advokātu disciplinārlietas izskata disciplinārlietu komisija.”

22. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

„39. Personai, kas vēlas iestāties zvērinātu advokātu skaitā, jāiesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniegums un attiecīgi dokumenti. Iesniegumā pretendents apliecina savu atbilstību šā likuma 14.panta pirmās daļas 1-6. punkta prasībām un to, ka tās uzņemšanai nav 15.panta 1.- 7.punktā minēto šķēršļu.”

23. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

„42. Ja iesniegumu par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā iesniegusi persona, kuras strādā valsts vai pašvaldību iestādēs (šā likuma 15.panta 8. punkts), tai šis amats jāatstāj līdz zvēresta nodošanas dienai.

Izņēmuma gadījumos Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērinātiem advokātiem strādāt valsts vai pašvaldību iestādēs.”

24. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

„52. Krimināllietās zvērināti advokāti uzņemas aizstāvēt aizdomās turētos, apsūdzētos, tiesājamos un notiesātos vai nu pēc vienošanās ar viņiem vai viņu pārstāvjiem, vai tiesas priekšsēdētāja, procesa virzītāja, kā arī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā.”

25. Izteikt 54.pantu šādā redakcijā:

„54. Vest lietas tiesas priekšsēdētājs, procesa virzītājs, kā arī Latvijas Zvērināto advokātu padome uzdod zvērinātiem advokātiem tikai pēc saskaņošanas ar katras tiesas rajonā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko.”

26. Izslēgt 56.pantu.

27. Izslēgt 59.pantā vārdus “un naudas summu grāmata.”

28. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

„61. Ja tiesas priekšsēdētājs, procesa virzītājs vai Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzdevusi zvērinātam advokātam vest pēc nozīmējuma krimināllietu vai to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām), šim advokātam likumā noteiktajā kārtībā par lietas vešanu piespriežama šā likuma 58. pantā paredzētā atlīdzība no valsts budžeta līdzekļiem.

Šīs atlīdzības summas likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos piedzenamas valsts labā.”

29. Izslēgt 69.pantu.

30. Izteikt 71.pantu šādā redakcijā:

„71. Par likumu un citu normatīvo aktu, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtu, kā arī par zvērinātu advokātu darbību regulējošo instrukciju un zvērinātu advokātu profesionālās ētikas normu pārkāpšanu Latvijas Zvērinātu advokātu padome var ierosināt disciplinārlietu pēc tiesas vai prokurora priekšlikuma, kā arī pēc personu sūdzībām vai pēc pašas iniciatīvas, nosūtot lietas materiālus izskatīšanai disciplinārlietu komisijai.

Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ir tiesība izskaidrot zvērinātiem advokātiem viņu rīcības nepareizību, neierosinot disciplinārlietu.”

31. Papildināt likumu ar 71.1pantu šādā redakcijā:

„71.1 Disciplinārlietu komisijā ir septiņi locekļi. Disciplinārlietu komisija no savu locekļu vidus ievēlē tās priekšsēdētāju.”

32. Papildināt likumu ar 71.2 un 71.3pantu šādā redakcijā:

„71.2 Pēc disciplinārlietas izskatīšanas disciplinārlietu komisija pieņem lēmumu:

1) par disciplinārsoda uzlikšanu zvērinātam advokātam vai

2) par disciplinārlietas izbeigšanu.

Disciplinārlietu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no tās locekļiem.

Disciplinārlietu komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Ja kādam no disciplinārlietu komisijas locekļiem ir atšķirīgas domas, tās ieraksta protokolā.

Lēmumu paraksta visi disciplinārlietu komisijas locekļi.

Lēmumā norāda, vai zvērināta advokāta veiktās darbības ir disciplinārpārkāpums un kāds sods uzlikts.

71.3 Disciplinārlietu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs.”

33. Izslēgt 72.pantā vārdus “Ierosinot disciplinārlietu,”

34. Izteikt 73.pantu šādā redakcijā:

„73. Disciplinārlietu komisijai ir tiesības uzlikt šādus sodus:

1) izteikt piezīmi;

2) izteikt rājienu;

3) noteikt citu prakses vietu vai aizliegt praktizēt noteiktā vietā uz laiku līdz trim gadiem;

4) aizliegt izpildīt advokāta pienākumus uz laiku, ne ilgāku par gadu;

5) izslēgt no zvērinātu advokātu skaita.

Pamatojoties uz šā panta pirmās daļas 5. punktā minēto lēmumu, personu no zvērinātu advokātu skaita izslēdz Latvijas Zvērinātu advokātu padome.”

35. Izteikt 74.pantu šādā redakcijā:

„74. Uzlikt disciplinārsodu - izslēgt no zvērinātu advokātu skaita - var tikai šādos gadījumos:

1) par tīšu likuma pārkāpumu;

2) par rupju Zvērinātu advokātu ētikas kodeksa normu pārkāpumu;

3) ja disciplinārsods tiek uzlikts atkārtoti;

4) ja zvērināts advokāts nepilda ar disciplinārsodu uzlikto pienākumu.”

36. Izslēgt 75.pantu.

37. Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

„76. Disciplinārsodu zvērinātam advokātam var uzlikt ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc disciplinārpārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas dienas.”

38. Izteikt 77.pantu šādā redakcijā:

„77. Disciplinārlietu komisija nevar uzlikt zvērinātam advokātam nevienu no šā likuma 73.pantā minētajiem sodiem, ja tā iepriekš nav pieprasījusi no šā zvērināta advokāta rakstveida paskaidrojumus.”

39. Izteikt 78.pantu šādā redakcijā:

„78. Izskatot disciplinārlietu, disciplinārlietu komisija uzaicina zvērinātu advokātu mutvārdu paskaidrojumu sniegšanai.”

40. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

„79. Ja zvērināts advokāts disciplinārlietu komisijas noteiktajā termiņā nedod paskaidrojumus vai neierodas disciplinārlietu komisijas sēdē bez attaisnojošiem iemesliem, disciplinārlietu komisija pieņem lēmumu, pamatojoties uz lietā noskaidrotajiem apstākļiem un tās rīcībā esošajām ziņām.”

41. Izteikt 80.pantu šādā redakcijā:

„80. Disciplinārlietu komisijai, izskatot disciplinārlietas, ir tiesības uzklausīt arī citu personu paskaidrojumus un prasīt lietpratēju atzinumus, kā arī pieprasīt ziņas un dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no citām iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem) un to amatpersonām.”

42. Izteikt 81.pantu šādā redakcijā:

„81. Disciplinārlietu komisijas lēmumus disciplināri sodītais var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

43. Izteikt 82.pantu šādā redakcijā:

„82. Par zvērināta advokāta sodīšanu disciplinārlietu komisija pēc lēmuma spēkā stāšanās paziņo sūdzības iesniedzējam, Latvijas Zvērinātu advokātu padomei un tieslietu ministram. Par zvērināta advokāta izslēgšanu Latvijas Zvērinātu advokātu padome izsludina arī oficiālā laikrakstā.”

44. Izteikt 83.pantu šādā redakcijā:

„83. Par zvērināta advokāta palīgu var būt divdesmit vienu gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, kas:

1) atbilst šā likuma 14.panta 1., 2., 4. un 5. punktā paredzētajiem noteikumiem;

2) norādījis, kurš no zvērinātiem advokātiem piekritis būt par viņa patronu - uzņēmies vadīt, apmācīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu.”

45. Izteikt 84.pantu šādā redakcijā:

„84. Par zvērināta advokāta palīga patronu var būt zvērināts advokāts, kas ne mazāk kā piecus gadus praktizējis kā zvērināts advokāts un spēj vadīt, apmācīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu.”

46. Izteikt 86.pantu šādā redakcijā:

„86. Par zvērinātu advokātu palīgiem nevar uzņemt personas, kas minētas šā likuma 15.panta 2.-8.punktā, bet no zvērinātu advokātu palīgu skaita izslēdzamas personas, kas minētas 16.panta 1.- 3. un 5. – 7.punktā. Zvērinātu advokātu palīgi atstādināmi no pienākumu pildīšanas saskaņā ar 17.panta noteikumiem.”

47. Izteikt 94.pantu šādā redakcijā:

„94. Pēc sešiem mēnešiem zvērināta advokāta palīgs kārto pirmo zvērināta advokāta palīga eksāmenu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā. Pēc šī eksāmena nokārtošanas zvērināta advokāta palīgs var vest lietas tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs uz patrona pārpilnvarojuma pamata un viņa vadībā.

Ja zvērināta advokāta palīgs nenokārto eksāmenu gada laikā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome lemj par viņa izslēgšanu no zvērinātu advokātu palīgu skaita.”

48. Izteikt 95.pantu šādā redakcijā:

„95. Pēc viena gada zvērināta advokāta palīgs kārto otro zvērināta advokāta palīga eksāmenu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā. Ja nokārtots otrais eksāmens un ja attiecīgās tiesas nav devušas negatīvas atsauksmes, Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērināta advokāta palīgam vest lietas tiesās bez pārpilnvarojuma, izņemot krimināllietas apgabaltiesās un Augstākajā tiesā, kuras zvērināta advokāta palīgs var vest uz patrona pārpilnvarojuma pamata un viņa vadībā.

Patrona pienākums nav faktiski nodarbināt palīgu, kam izdota šā likuma 98. pantā paredzētā apliecība.”

49. Izteikt 96.pantu šādā redakcijā:

„96. Kad zvērināta advokāta palīgs patrona vadībā nostrādājis trīs gadus, viņš var kārtot advokāta eksāmenu.”

50. Svītrot 97. pantu.

51. Izteikt 98.pantu šādā redakcijā:

„98. Lietu vešanai bez patrona pārpilnvarojuma šā likuma 95.pantā noteiktajā kārtībā Latvijas Zvērinātu advokātu padome zvērināta advokāta palīgam izsniedz attiecīgu apliecību.”

 

52. Izteikt 102.pantu šādā redakcijā:

„102. Attiecībā uz zvērinātu advokātu palīgu tiesībām un pienākumiem piemērojami šā likuma 48. - 68. panta noteikumi.”

53. Izteikt 111.pantu šādā redakcijā:

„111. Zvērināts advokāts šā likuma 110.pantā noteiktajos gadījumos ir atbildīgs par klientam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies viņa vadībā savus pienākumus veicoša zvērināta advokāta palīga, kurš nav nokārtojis otro zvērināta advokāta palīga eksāmenu, sniegtās juridiskās palīdzības, kā arī uz patrona pārpilnvarojuma pamata vesto lietu rezultātā.”

54. Izteikt 116.pantu šādā redakcijā:

„116. Zvērināti advokāti praktizē individuāli vai arī sadarbībā vienīgi ar citiem zvērinātiem advokātiem.

Zvērināti advokāti var izveidot zvērinātu advokātu birojus, kurus reģistrē Latvijas Zvērinātu advokātu padomē.”

55. Izteikt 124.pantu šādā redakcijā:

„124. Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts, kas praktizē ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, tiesas procesos krimināllietās ir tiesīgs piedalīties tikai kopā ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas advokātu.”

56. Papildināt pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

„2. Latvijas Zvērinātu advokātu padome pirmo reizi disciplinārlietu komisiju ievēlē uz atlikušo padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļu un revīzijas komisijas pilnvaru laiku.”

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā”

anotācija

 

 

Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

Normatīvā akta projektā tiek pilnveidots zvērinātu advokātu disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas mehānisms, paredzot Latvijas Zvērinātu advokātu padomes kompetencē tikai disciplinārlietas ierosināšanas funkciju un paredzot izveidot atsevišķu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūciju - disciplinārlietu komisiju, kuras kompetencē ietilpst Latvijas Zvērinātu advokātu padomes ierosināto disciplinārlietu izskatīšana, lietā esošo dokumentu un informācijas izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par attiecīgā disciplinārsoda piemērošanu.

Projektā tiek noteikta jauna zvērinātu advokātu palīgu uzņemšanas kārtība, palīgi un zvērināts advokāts var brīvi izvēlēties pretendentu zvērināta palīga amatam, tādejādi tiek atcelta Latvijas Zvērinātu advokātu padomes kompetence izlemt jautājumus par pretendenta uzņemšanu zvērināta advokāta palīga amatā pie attiecīgā zvērināta advokāta un tiek palielināta iespēja pretendentiem tikt uzņemtiem zvērinātu palīgu amatā.

Projektā tiek samazināts darbības termiņš zvērināta palīga amatā, pēc kura izbeigšanas tas dod tiesības zvērināta advokāta palīgam kārtot advokāta eksāmenu. Bet lai nodrošinātu zvērināta advokāta palīga zināšanu un sniegtās juridiskās palīdzības kvalitātes pārbaudi tiek noteikta zvērināta advokāta palīga eksaminācija pēc noteikta laika perioda, kas dod tiesības viņam vest noteiktas lietas tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs ar patrona un bez patrona pilnvarojuma.

Lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 16.februāra direktīvas 98/5/EC normas Latvijā, projektā tiek precizēta Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu, kas praktizē ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, kompetence piedalīties tiesas procesos, paredzot, ka tikai tiesas procesos krimināllietās viņš ir tiesīgs piedalīties kopā tikai ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas advokātu.

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 16.februāra direktīvas 98/5/EC normas.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas veiktas ar Tieslietu ministriju, Latvijas Zvērinātu advokātu padomi

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas

4. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta ar laikraksta “Latvijas Vēstnesis”, normatīvo aktu informācijas sistēmas (NAIS) starpniecību.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa