Grozījumi likumā ²Par pievienotās vērtības nodokli²

24.02.2004

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"” (Reģ.nr.631) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 182.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 182.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

7) ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona - fiziskā vai juridiskā persona un ar līgumu vai norunu saistītas minēto personu grupas vai to pārstāvji, kas veic šā likuma 2.panta otrajā daļā minētos darījumus un šajā likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

1.  1.pantā:

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) apliekamā persona – fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu ar līgumu vai norunu saistīta grupa, vai šādas grupas pārstāvis, kas reģistrējies Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;";

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Juridiskais birojs

1. pantā:

ierosinām aizstāt 7. punktā terminu “apliekamā persona” ar terminu “ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk tekstā arī – apliekamā persona)”;

 

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 7. punktā vārdu “reģistrējies” ar vārdu “reģistrēts”;

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1.  1.pantā:

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk tekstā arī – apliekamā persona) – fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu ar līgumu vai norunu saistīta grupa, vai šādas grupas pārstāvis, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;";

9) priekšnodoklis — pievienotās vērtības nodokļa summa, kas norādīta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajai personai izrakstītajā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem tās saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

 

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) priekšnodoklis – pievienotās vērtības nodokļa summa, kas:

a) norādīta apliekamajai personai izrakstītajā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem tās saimnieciskās darbības nodrošināšanai,

b) aprēķināta par preču iegādi Eiropas Kopienas teritorijā (turpmāk – Kopienas teritorija), pamatojoties uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – cita dalībvalsts) apliekamās personas izrakstīto rēķinu,

c) aprēķināta par saņemtajiem pakalpojumiem Kopienas teritorijā vai iekšzemē, pamatojoties uz citas dalībvalsts apliekamās personas vai Kopienas teritorijā nereģistrētas personas izrakstīto rēķinu,

d) samaksāta avansā par precēm vai pakalpojumiem,

 

 

 

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) priekšnodoklis – pievienotās vērtības nodokļa summa, kas:

a) norādīta apliekamajai personai izrakstītajā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem tās saimnieciskās darbības nodrošināšanai,

b) aprēķināta par preču iegādi Eiropas Kopienas teritorijā (turpmāk – Kopienas teritorija), pamatojoties uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – cita dalībvalsts) apliekamās personas izrakstīto rēķinu,

c) aprēķināta par saņemtajiem pakalpojumiem Kopienas teritorijā vai iekšzemē, pamatojoties uz citas dalībvalsts apliekamās personas vai Kopienas teritorijā nereģistrētas personas izrakstīto rēķinu,

d) samaksāta avansā par precēm vai pakalpojumiem,

 

e) samaksāta muitas iestādē par iekšzemē ievestajām precēm,

3

Tautas partijas frakcija

1.pantā:

izteikt 9.punkta e) apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) norādīta par iekšzemē ievestajām precēm,”

Neatbalstīt

 

e) samaksāta muitas iestādē par iekšzemē ievestajām precēm,

 

f) izmaksāta kā kompensācija zemnieku saimniecībai saskaņā ar likuma 13.1 pantu;";

 

 

 

f) izmaksāta kā kompensācija zemnieku saimniecībai saskaņā ar likuma 13.1 pantu;";

13) muitas vērtība - vērtība, kas noteikta saskaņā ar Muitas likumu;

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13) muitas vērtība – vērtība, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas lietās;";

 

 

 

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13) muitas vērtība – vērtība, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas lietās;";

15) ieskaits - šā likuma izpratnē: darījums, kurā norēķini par pārdotajām (iepirktajām) precēm, arī vērtspapīriem, vai pakalpojumiem notiek, pamatojoties uz prasījuma dzēšanu ar pretprasījumu;

izslēgt 15.punktā vārdus "arī vērtspapīriem";

 

 

 

izslēgt 15.punktā vārdus "arī vērtspapīriem";

17) preču imports - preču ievešana brīvam apgrozījumam iekšzemē, veicot normatīvajos aktos par muitas lietām paredzētās preču muitošanas darbības;

 

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17) preču imports – preču ievešana iekšzemē no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām;";

 

 

 

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17) preču imports – preču ievešana iekšzemē no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām;";

19) lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumi:

a) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas veic lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi (to skaitā piena kombināti, gaļas kombināti, konservu kombināti, labības pārstrādes uzņēmumi, cukurfabrikas),

b) lopbarības ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas pārstrādā iepirktu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju,

c) organizācijas, kas iepērk neapstrādātu lauksaimniecības produkciju valsts rezerves veidošanai;

izslēgt 19.punkta "c" apakšpunktu;

 

 

 

izslēgt 19.punkta "c" apakšpunktu;

22) līzinga kreditēšana — finansiāls darījums, kurā līzinga devējs, kas darbojas saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, pamatojoties uz noslēgto līzinga kreditēšanas līgumu, izsniedz līzinga ņēmējam kredīta summu līzinga objekta iegādei, vienlaikus iegūstot īpašuma tiesības uz konkrētu preci (līzinga objektu) kā līzinga ņēmējam izsniegtā kredīta nodrošinājumu un saglabājot šīs tiesības līdz pilnīgai līzinga kreditēšanas līgumā paredzēto līzinga ņēmēja saistību izpildei. Līzinga kreditēšanas līgumam beidzoties un līzinga ņēmējam izpildot visas līgumā paredzētās saistības, līzinga objekts pāriet līzinga ņēmēja īpašumā.

 

izslēgt 22.punktu;

 

 

 

izslēgt 22.punktu;

 

papildināt pantu ar 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. un 37.punktu šādā redakcijā:

"23) Kopienas teritorija – Eiropas Savienības teritorija, kas noteikta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 299.pantā;

24) trešās teritorijas – Eiropas Savienības teritorijas, uz kurām neattiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 299.panta nosacījumi un kuras ir minētas Eiropas Padomes 1977.gada 17.maija direktīvas 77/388/EEC 3.panta trešajā daļā;

25) trešās valstis – valstis, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis;

 

 

 

papildināt pantu ar 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. un 37.punktu šādā redakcijā:

"23) Kopienas teritorija – Eiropas Savienības teritorija, kas noteikta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 299.pantā;

24) trešās teritorijas – Eiropas Savienības teritorijas, uz kurām neattiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 299.panta nosacījumi un kuras ir minētas Eiropas Padomes 1977.gada 17.maija direktīvas 77/388/EEC 3.panta trešajā daļā;

25) trešās valstis – valstis, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis;

 

26) neapliekamā persona – persona, kas neatbilst šā panta 7.punkta nosacījumiem un kuras juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā;

 

4

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 26. punktā terminu “neapliekamā persona” ar terminu “ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamā persona (turpmāk tekstā arī – neapliekamā persona)”.

Atbalstīt

26) ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamā persona (turpmāk tekstā arī – neapliekamā persona) – persona, kas neatbilst šā panta 7.punkta nosacījumiem un kuras juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā;

 

 

27) citas dalībvalsts apliekamā persona – persona, kas ir reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, izņemot Latvijas Republiku;

28) citas dalībvalsts neapliekamā persona – persona, kura nav reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona kādā Eiropas Savienības dalībvalstī un kuras juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts;

29) preču eksports – preču izvešana no iekšzemes uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām;

30) transportlīdzeklis:

a) sauszemes motorizētais transportlīdzeklis, kura motora tilpums ir lielāks par 48 kubikcentimetriem vai jauda ir lielāka par 7,2 kilovatiem,

b) kuģis vai cits kuģošanas līdzeklis, kas ir garāks par 7,5 metriem,

c) gaisa kuģis, kura pacelšanās masa ir lielāka par 1550 kilogramiem;  

31) jauns transportlīdzeklis:

a) sauszemes motorizētais transportlīdzeklis, kurš ir lietots mazāk par sešiem mēnešiem vai ir nobraucis mazāk par 6000 kilometriem,

b) kuģis vai cits kuģošanas līdzeklis, kurš ir lietots mazāk par trijiem mēnešiem vai ir nopeldējis mazāk par 100 stundām,

c) gaisa kuģis, kurš ir lietots mazāk par trijiem mēnešiem vai ir nolidojis mazāk par 40 stundām;

32) preču piegāde Kopienas teritorijā – preču piegāde, kurā preces no iekšzemes nosūta vai transportē uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti;

33) preču piegāde attālumā Kopienas teritorijā – apliekamās personas preču piegāde citas dalībvalsts personai, kas nav reģistrējusies preču saņemšanas valstī kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona, un šo preču nosūtīšanu vai transportēšanu nodrošina preču piegādātājs vai trešā persona preču piegādātāja vārdā;

34) preču iegāde Kopienas teritorijā – preču saņemšana iekšzemē no citas dalībvalsts apliekamās personas;

35) trīsstūrveida darījumi – preču piegāde Kopienas teritorijā, kurā ir iesaistītas trīs personas un katra persona ir reģistrēta kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona citā dalībvalstī;

36) preču transporta pakalpojums Kopienas teritorijā – preču transporta pakalpojums, ja preču iekraušana un izkraušana notiek dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs;

37) Kopienas teritorijā nereģistrēta persona – persona, kas nav reģistrējusies kā nodokļu maksātājs nevienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm."

 

 

 

27) citas dalībvalsts apliekamā persona – persona, kas ir reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, izņemot Latvijas Republiku;

28) citas dalībvalsts neapliekamā persona – persona, kura nav reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona kādā Eiropas Savienības dalībvalstī un kuras juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts;

29) preču eksports – preču izvešana no iekšzemes uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām;

30) transportlīdzeklis:

a) sauszemes motorizētais transportlīdzeklis, kura motora tilpums ir lielāks par 48 kubikcentimetriem vai jauda ir lielāka par 7,2 kilovatiem,

b) kuģis vai cits kuģošanas līdzeklis, kas ir garāks par 7,5 metriem,

c) gaisa kuģis, kura pacelšanās masa ir lielāka par 1550 kilogramiem;  

31) jauns transportlīdzeklis:

a) sauszemes motorizētais transportlīdzeklis, kurš ir lietots mazāk par sešiem mēnešiem vai ir nobraucis mazāk par 6000 kilometriem,

b) kuģis vai cits kuģošanas līdzeklis, kurš ir lietots mazāk par trijiem mēnešiem vai ir nopeldējis mazāk par 100 stundām,

c) gaisa kuģis, kurš ir lietots mazāk par trijiem mēnešiem vai ir nolidojis mazāk par 40 stundām;

32) preču piegāde Kopienas teritorijā – preču piegāde, kurā preces no iekšzemes nosūta vai transportē uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti;

33) preču piegāde attālumā Kopienas teritorijā – apliekamās personas preču piegāde citas dalībvalsts personai, kas nav reģistrējusies preču saņemšanas valstī kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona, un šo preču nosūtīšanu vai transportēšanu nodrošina preču piegādātājs vai trešā persona preču piegādātāja vārdā;

34) preču iegāde Kopienas teritorijā – preču saņemšana iekšzemē no citas dalībvalsts apliekamās personas;

35) trīsstūrveida darījumi – preču piegāde Kopienas teritorijā, kurā ir iesaistītas trīs personas un katra persona ir reģistrēta kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona citā dalībvalstī;

36) preču transporta pakalpojums Kopienas teritorijā – preču transporta pakalpojums, ja preču iekraušana un izkraušana notiek dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs;

37) Kopienas teritorijā nereģistrēta persona – persona, kas nav reģistrējusies kā nodokļu maksātājs nevienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm."


 

2.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to apliekamā vērtība

(1) Ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk arī — nodoklis) apliek:

1) visu ar šo nodokli apliekamo darījumu vērtību, ja attiecīgos darījumus iekšzemē veikusi ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk arī — apliekamā persona), ja šajā likumā nav noteikts citādi;

2) preču importu neatkarīgi no tā, vai preces importē ar nodokli apliekamā persona vai jebkura cita persona, ja precēm tiek piemērota muitas procedūra, kas paredz muitas maksājumu veikšanu.

2. 2.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

 

 

 

2. 2.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

(2) Ar nodokli apliekamie darījumi (turpmāk arī — apliekamie darījumi) ir:

1) preču piegāde, arī pašpatēriņš;

2) pakalpojumu sniegšana, arī pašpatēriņš;

3) preču imports.

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Saimnieciskās darbības ietvaros veiktie ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – nodoklis) apliekamie darījumi (turpmāk – apliekamie darījumi) ir:

1) preču piegāde, arī pašpatēriņš;

2) pakalpojumu sniegšana, arī pašpatēriņš;

3) preču imports.";

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Saimnieciskās darbības ietvaros veiktie ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – nodoklis) apliekamie darījumi (turpmāk – apliekamie darījumi) ir:

1) preču piegāde, arī pašpatēriņš;

2) pakalpojumu sniegšana, arī pašpatēriņš;

3) preču imports.";

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Par apliekamiem darījumiem Kopienas teritorijā uzskatāmi arī darījumi, kas minēti šā likuma 18.pantā.";

 

 

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Par apliekamiem darījumiem Kopienas teritorijā uzskatāmi arī darījumi, kas minēti šā likuma 18.pantā.";

 

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Atkārtoti lietojamā iepakojuma depozīta maksa, kas ir noteikta normatīvajos aktos, nav iekļaujama preces apliekamajā vērtībā.";

 

 

 

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Atkārtoti lietojamā iepakojuma depozīta maksa, kas ir noteikta normatīvajos aktos, nav iekļaujama preces apliekamajā vērtībā.";

(8) Preču importa darījumos ar nodokli apliekamā vērtība ir importējamo preču muitas vērtība, kā arī muitas nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis, citi nodokļi un nodevas, ja to paredz konkrētie normatīvie akti, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

 

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Preču importa darījumos ar nodokli apliekamajā vērtībā iekļauj  importēto preču muitas vērtību, preču transporta pakalpojuma vērtību no Eiropas Savienības robežas līdz preču saņēmējam (vai pirmajai preču pārkraušanas vietai Latvijas Republikas muitas teritorijā, kas norādīta preču pārvadājuma pavaddokumentos), aprēķināto muitas nodokli, aprēķināto dabas resursu nodokli, aprēķināto akcīzes nodokli, citus aprēķinātos nodokļus un nodevas, ja to paredz konkrētie normatīvie akti, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā minēto pakalpojumu vērtību, ja tā nav iekļauta muitas vērtībā.";

5

Juridiskais birojs

2. pantā:

ierosinām aizstāt astotajā daļā vārdus “kā arī” ar vārdiem “kā arī iekļauj”;

 

Atbalstīt

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Preču importa darījumos ar nodokli apliekamajā vērtībā iekļauj  importēto preču muitas vērtību, preču transporta pakalpojuma vērtību no Eiropas Savienības robežas līdz preču saņēmējam (vai pirmajai preču pārkraušanas vietai Latvijas Republikas muitas teritorijā, kas norādīta preču pārvadājuma pavaddokumentos), aprēķināto muitas nodokli, aprēķināto dabas resursu nodokli, aprēķināto akcīzes nodokli, citus aprēķinātos nodokļus un nodevas, ja to paredz konkrētie normatīvie akti, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī iekļauj likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā minēto pakalpojumu vērtību, ja tā nav iekļauta muitas vērtībā.";

 

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

"(81) Atliktā akcīzes nodokļa maksājums, kas tiek piemērots saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli",  netiek iekļauts preces apliekamajā vērtībā.";

 

 

 

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

"(81) Atliktā akcīzes nodokļa maksājums, kas tiek piemērots saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli",  netiek iekļauts preces apliekamajā vērtībā.";

(14) Ja apliekamā persona, pārstāvot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nereģistrētu ārvalsts fizisko vai juridisko personu, piedalās preču piegādes vai pakalpojumu nodrošināšanā, tiek uzskatīts, ka šī persona pati ir piegādājusi preces vai sniegusi pakalpojumus, un ar nodokli ir apliekama visa iekšzemē sniegto pakalpojumu vai piegādāto preču vērtība.

izslēgt četrpadsmito daļu;

 

 

 

izslēgt četrpadsmito daļu;


 

(15) Komisijas tirdzniecībā, kas veikta komisijas tirdzniecībai paredzētā atsevišķi iekārtotā mazumtirdzniecības veikalā ar fizisko personu īpašumā esošām lietotām precēm vai fizisko personu pašu ražotām nepārtikas precēm, izņemot tirdzniecību ar lietotām precēm, kas ievestas no ārvalstīm pārdošanai, ar nodokli ir apliekama starpniecības (komisijas) atlīdzība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

izteikt piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(15) Darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām nodoklis piemērojams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.";

 

 

 

izteikt piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(15) Darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām nodoklis piemērojams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.";

(18) Nomas pirkuma (līzinga) darījumā ar nodokli apliekamā vērtība ir līzinga objekta tirgus vērtība līguma slēgšanas brīdī, kā arī visi līgumā noteiktie papildu maksājumi. Ja līzinga objekts nav apliekams ar nodokli saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo daļu, ar nodokli neapliek arī līgumā noteiktos papildu maksājumus.

izteikt astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(18) Nomas pirkuma (līzinga) darījumā ar nodokli apliekamā vērtība ir līzinga objekta tirgus vērtība līguma slēgšanas laikā, kā arī visi līgumā noteiktie papildu maksājumi.";

6

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt astoņpadsmitajā daļā vārdus “līguma slēgšanas laikā” ar vārdiem “līguma slēgšanas dienā”.

 

Atbalstīt

izteikt astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(18) Nomas pirkuma (līzinga) darījumā ar nodokli apliekamā vērtība ir līzinga objekta tirgus vērtība līguma slēgšanas dienā, kā arī visi līgumā noteiktie papildu maksājumi.";

(20) Ja persona Muitas likumā noteiktajā kārtībā no iekšzemes izved preces, lai tās pārstrādātu vai apstrādātu citā valstī, un pēc tam atkal ieved, ar nodokli apliekamā preču vērtība tiek noteikta saskaņā ar Muitas likumu.

 

izteikt divdesmito daļu šādā redakcijā:

"(20) Ja persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas lietās no iekšzemes izved preces, lai tās pārstrādātu vai apstrādātu trešajās valstīs vai trešajās teritorijās, un pēc tam atkal ieved iekšzemē, ar nodokli apliekamā preču vērtība ir starpība starp preces vērtību pirms preču izvešanas no iekšzemes un tās vērtību pēc preču ievešanas iekšzemē."

 

 

 

izteikt divdesmito daļu šādā redakcijā:

"(20) Ja persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas lietās no iekšzemes izved preces, lai tās pārstrādātu vai apstrādātu trešajās valstīs vai trešajās teritorijās, un pēc tam atkal ieved iekšzemē, ar nodokli apliekamā preču vērtība ir starpība starp preces vērtību pirms preču izvešanas no iekšzemes un tās vērtību pēc preču ievešanas iekšzemē."

3.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija

(1) Personu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā veic, ievērojot šādus nosacījumus:

1) fiziskās personas reģistrē pēc to pastāvīgās dzīvesvietas;

2) juridiskās personas reģistrē pēc to juridiskās adreses;

3) līgumsabiedrības reģistrē pēc Uzņēmumu reģistrā fiksētās adreses;

4) ja personu grupa kopīgas saimnieciskās darbības veikšanai darbojas uz līguma pamata, reģistrē šīs personu grupas pilnvaroto fizisko personu pēc tās pastāvīgās dzīvesvietas;

5) ja ārvalstu persona Latvijas Republikā nav izveidojusi reģistrētu pastāvīgo pārstāvniecību, bet iekšzemē veic vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus darījumus, tiek reģistrēta viena no šādām personām:

a) tās pilnvarotā persona Latvijas Republikā pēc šīs personas juridiskās adreses vai pastāvīgās dzīvesvietas,

b) ārvalstu persona - vienā no darījuma izpildes vietām Latvijas Republikā.

3. 3.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1., 4.punktā un 5.punkta "a" apakšpunktā vārdu "pastāvīgās" ar vārdu  "deklarētās";

aizstāt pirmās daļas 5.punkta ievaddaļā un "b" apakšpunktā vārdu "ārvalstu" ar vārdiem  "Kopienas teritorijā nereģistrēta";

 

 

 

3. 3.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1., 4.punktā un 5.punkta "a" apakšpunktā vārdu "pastāvīgās" ar vārdu  "deklarētās";

aizstāt pirmās daļas 5.punkta ievaddaļā un "b" apakšpunktā vārdu "ārvalstu" ar vārdiem  "Kopienas teritorijā nereģistrēta";

 

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā par darījumiem Kopienas teritorijā nosaka likuma 26.pants."; 

 

 

 

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā par darījumiem Kopienas teritorijā nosaka likuma 26.pants."; 

(2) Apliekamā persona ir arī budžeta institūcija, ja tā veic preču piegādes un sniedz pakalpojumus citām personām. Valsts prezidenta kanceleja, Saeima un Ministru kabinets drīkst nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamās personas un neaplikt veiktos darījumus ar pievienotās vērtības nodokli.

(3) Ja fizisko vai juridisko personu un šādu personu ar līgumu vai norunu saistīto grupu vai to pārstāvju ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā sasniegusi vai pārsniegusi 10 000 latu, tām ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamām personām.

 

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Budžeta institūcija reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja tā veic apliekamus darījumus un šādi darījumi var radīt konkurences izkropļojumus. Reģistrācija budžeta institūcijai ir obligāta, ja tā:

1) sniedz telekomunikāciju pakalpojumus;

2) piegādā preces (tai skaitā ūdeni, gāzi, elektrību, tvaiku, siltumenerģiju);

3) sniedz preču transporta pakalpojumus;

4) sniedz ostu vai lidostu pakalpojumus;

5) sniedz sabiedriskos pasažieru pārvadājumu pakalpojumus;

6) veic lauksaimniecības intervences darījumus, pildot regulu nosacī­jumus par lauksaimniecības ražojumu tirgus kopēju organizāciju;

7) organizē tirdzniecības gadatirgus un izstādes;

8) sniedz noliktavu pakalpojumus;

9) sniedz komerciāla rakstura reklāmu;

10) sniedz tūrisma pakalpojumus;

11) sniedz komerciāla rakstura televīzijas un radio pakalpojumus;

7

Juridiskais birojs

3. pantā:

ierosinām aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus “var radīt konkurences izkropļojumus” ar vārdiem “var radīt būtiskus konkurences izkropļojumus”;

Atbalstīt

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Budžeta institūcija reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja tā veic apliekamus darījumus un šādi darījumi var radīt būtiskus konkurences izkropļojumus. Reģistrācija budžeta institūcijai ir obligāta, ja tā:

1) sniedz telekomunikāciju pakalpojumus;

2) piegādā preces (tai skaitā ūdeni, gāzi, elektrību, tvaiku, siltumenerģiju);

3) sniedz preču transporta pakalpojumus;

4) sniedz ostu vai lidostu pakalpojumus;

5) sniedz sabiedriskos pasažieru pārvadājumu pakalpojumus;

6) veic lauksaimniecības intervences darījumus, pildot regulu nosacī­jumus par lauksaimniecības ražojumu tirgus kopēju organizāciju;

7) organizē tirdzniecības gadatirgus un izstādes;

8) sniedz noliktavu pakalpojumus;

9) sniedz komerciāla rakstura reklāmu;

10) sniedz tūrisma pakalpojumus;

11) sniedz komerciāla rakstura televīzijas un radio pakalpojumus;

 

12) sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus;

8

Juridiskais birojs

ierosinām papildināt otrās daļas 12. punktu ar tekstu šādā redakcijā: “(ievērojot 6. panta 1. daļā minētos atbrīvojumus)”;

Atbalstīt

12) sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus (ievērojot 6. panta 1. daļā minētos atbrīvojumus);

 

13) piegādā preces darbinieku personīgajām vajadzībām;

 

 

 

13) piegādā preces darbinieku personīgajām vajadzībām;

 

14) sniedz nomas pakalpojumus.

 

 

 

14) sniedz nomas pakalpojumus.

 

(3) Uzsākot apliekamu darījumu veikšanu, fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītās grupas vai to pārstāvji reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.";

 

 

 

(3) Uzsākot apliekamu darījumu veikšanu, fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītās grupas vai to pārstāvji reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.";


 

(5) Ja fizisko vai juridisko personu un šādu personu ar līgumu vai norunu saistīto grupu vai to pārstāvju veikto ar nodokli apliekamo darījumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nesasniedz šā panta trešajā daļā noteikto summu, tām ir tiesības reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamām personām.

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja fizisko vai juridisko personu un šādu personu ar līgumu vai norunu saistīto grupu vai to pārstāvju ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav sasniegusi vai nav pārsniegusi 10000 latu, tām ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.";

9

Juridiskais birojs

ierosinām papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā: “Minētā norma ir attiecināma arī uz budžeta institūcijām.”

Atbalstīt

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja fizisko vai juridisko personu un šādu personu ar līgumu vai norunu saistīto grupu vai to pārstāvju ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav sasniegusi vai nav pārsniegusi 10000 latu, tām ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Minētā norma ir attiecināma arī uz budžeta institūcijām.";

(10) Ja ārvalstu fiziskā vai juridiskā persona, kura nav izveidojusi reģistrētu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijas Republikā, iekšzemē sniedz vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus pakalpojumus, tai šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamai personai, jāaprēķina un jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis budžetā neatkarīgi no apliekamo pakalpojumu vērtības.

 

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ja Kopienas teritorijā nereģistrēta persona, kura nav izveidojusi reģistrētu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijas Republikā, iekšzemē veic vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus darījumus, tai šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamai personai, jāaprēķina un jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis budžetā neatkarīgi no apliekamo darījumu vērtības. Minētā norma nav attiecināma uz tām  Kopienas teritorijā nereģistrētām personām, kuras Kopienas teritorijā neapliekamajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, sniedz šā likuma 4.panta septītās daļas 11.punktā minētos pakalpojumus.";

10

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt likuma 3.panta desmitās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

²Minētā norma nav attiecināma uz tām Kopienas teritorijā nereģistrētām personām, kuras iekšzemē sniedz šā likuma 4.panta septītajā daļā minētos pakalpojumus, kā arī uz tām Kopienas teritorijā nereģistrētām personām, kuras Kopienas teritorijā sniedz neapliekamām personām, kas neveic saimniecisko darbību šā likuma 4.panta septītās daļas 11.punktā minētos pakalpojumus.²

 

Atbalstīt

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ja Kopienas teritorijā nereģistrēta persona, kura nav izveidojusi reģistrētu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijas Republikā, iekšzemē veic vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus darījumus, tai šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamai personai, jāaprēķina un jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis budžetā neatkarīgi no apliekamo darījumu vērtības. Minētā norma nav attiecināma uz tām Kopienas teritorijā nereģistrētām personām, kuras iekšzemē sniedz šā likuma 4.panta septītajā daļā minētos pakalpojumus, kā arī uz tām Kopienas teritorijā nereģistrētām personām, kuras Kopienas teritorijā sniedz neapliekamām personām, kas neveic saimniecisko darbību šā likuma 4.panta septītās daļas 11.punktā minētos pakalpojumus.²

 


 

(11) Ja šā panta desmitajā daļā minētā persona nav reģistrējusies kā apliekamā persona, pievienotās vērtības nodokli maksā tā apliekamā persona, kura nodrošina attiecīgo pakalpojumu sniegšanu iekšzemē, vai, ja tādas nav, — pakalpojumu saņēmējs, ja tas ir reģistrējies kā apliekamā persona.

izslēgt vienpadsmito daļu.

 

 

 

izslēgt vienpadsmito daļu.

4.pants. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vieta

(1) Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vieta tiek noteikta saskaņā ar šā panta nosacījumiem, un šī vieta ir kritērijs, pēc kura nosaka, vai preču piegāde un pakalpojumu sniegšana ir notikusi iekšzemē vai ne, kā arī to, kāda pievienotās vērtības nodokļa likme piemērojama.

4. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šo pantu.";

 

 

 

4. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šo pantu.";

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Darījumiem Kopienas teritorijā:

1) preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šo pantu, ja likuma VI nodaļā nav noteikts citādi;

2) preču iegādes vietu Kopienas teritorijā un preču importēšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma VI nodaļu.";

 

 

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Darījumiem Kopienas teritorijā:

1) preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šo pantu, ja likuma VI nodaļā nav noteikts citādi;

2) preču iegādes vietu Kopienas teritorijā un preču importēšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma VI nodaļu.";

(2) Preču piegādes vieta:

1) ir iekšzeme, ja:

a) preču piegāde sākas un beidzas iekšzemē neatkarīgi no tā, vai piegāde notikusi tikai iekšzemes teritorijā vai šķērsojot valsts robežu,

b) preču piegāde sākas citā valstī un beidzas iekšzemē (preču imports),

c) (izslēgts ar 06.11.2003. likumu);

2) nav iekšzeme, ja preču piegāde sākas iekšzemē un beidzas citā valstī (preču eksports).

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Preču piegādes vieta:

1) ja preces tiek transportētas – vieta, kur atrodas preces, kad tiek uzsākta preču transportēšana;

2) ja preces netiek transportētas – vieta, kur atrodas preces, kad notiek preču piegāde;

3) ja preces tiek piegādātas uz kuģiem, lidmašīnām vai vilcieniem tālākai pārdošanai pasažieriem to pārvadāšanas laikā – vieta, kur tiek uzsākta pasažieru pārvadāšana;

4) ja preces tiek montētas vai uzstādītas – vieta, kur preces tiek montētas vai uzstādītas.";

11

Juridiskais birojs

4. pantā:

ierosinām aizstāt otrās daļas 1. un 2. punktā vārdu “transportētas” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “nosūtītas vai transportētas” (attiecīgā locījumā).

 

Atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Preču piegādes vieta:

1) ja preces tiek nosūtītas vai transportētas – vieta, kur atrodas preces, kad tiek uzsākta preču nosūtīšana vai transportēšana;

2) ja preces netiek nosūtītas vai transportētas – vieta, kur atrodas preces, kad notiek preču piegāde;

3) ja preces tiek piegādātas uz kuģiem, lidmašīnām vai vilcieniem tālākai pārdošanai pasažieriem to pārvadāšanas laikā – vieta, kur tiek uzsākta pasažieru pārvadāšana;

4) ja preces tiek montētas vai uzstādītas – vieta, kur preces tiek montētas vai uzstādītas.";

(3) Par pakalpojumu sniegšanas vietu uzskatāma pakalpojumu sniedzēja juridiskā adrese vai dzīvesvieta, ja šajā pantā nav noteikts citādi. Pakalpojumu sniedzēja juridiskā adrese vai dzīvesvieta ir iekšzeme, ja pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.

aizstāt trešās daļas pirmajā teikumā vārdu "dzīvesvieta" ar vārdiem "deklarētā dzīvesvieta" un izslēgt otro teikumu;

 

 

 

aizstāt trešās daļas pirmajā teikumā vārdu "dzīvesvieta" ar vārdiem "deklarētā dzīvesvieta" un izslēgt otro teikumu;

(6) Transporta pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek transportēšana, ievērojot iekšzemē un ārvalstīs veiktos attālumus. Transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu un tranzīta pārvadājumiem, nodokli piemēro saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu.

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek transportēšana. Pasažieru transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek pasažieru pārvadāšana, ievērojot iekšzemē un citās valstīs veiktos attālumus. Preču transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu, preču importu un tranzīta pārvadājumiem, pakalpojuma sniegšanas vieta nav iekšzeme.";

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek transportēšana. Pasažieru transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek pasažieru pārvadāšana, ievērojot iekšzemē un citās valstīs veiktos attālumus. Preču transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu, preču importu un tranzīta pārvadājumiem, pakalpojuma sniegšanas vieta nav iekšzeme.";

(7) Pakalpojuma saņēmēja juridiskā adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta uzskatāma par pakalpojuma sniegšanas vietu šādiem pakalpojumiem:

1) patentu, autortiesību, licenču, preču zīmju un līdzīgu tiesību piešķiršana, nodošana citu rīcībā un kontrolē;

2) ar reklāmu vai sabiedrisko darbību saistīti pakalpojumi, arī reklāmas aģentu un reklāmas aģentūru darbība;

3) juridiskie (arī advokātu, notāru), grāmatvedības, revīzijas, konsultāciju, tulkošanas, ekspertīžu, inženieru, tirgus izpētes un vadības pakalpojumi, kā arī patentu valdes darbība;

4) datu apstrāde;

5) informācijas sniegšana, arī pieredzes apmaiņa;

6) pakalpojumi, kas tiek sniegti, nodrošinot ar personālu, izņemot šā personāla sagatavošanu un apmācību;

7) lietu noma, izņemot nekustamā īpašuma un transportlīdzekļu nomu;

8) telekomunikāciju pakalpojumi;

izteikt septītās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(7) Pakalpojuma saņēmēja juridisko adresi uzskata par pakalpojuma sniegšanas vietu šādiem pakalpojumiem, ja apliekamā persona sniedz šos pakalpojumus citas dalībvalsts apliekamai personai vai Kopienas teritorijā nereģistrētai personai:";

 

 

 

izteikt septītās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(7) Pakalpojuma saņēmēja juridisko adresi uzskata par pakalpojuma sniegšanas vietu šādiem pakalpojumiem, ja apliekamā persona sniedz šos pakalpojumus citas dalībvalsts apliekamai personai vai Kopienas teritorijā nereģistrētai personai:";

9) starpniecības aģentu pakalpojumi.

izteikt septītās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) starpniecības aģenta pakalpojumi, ja starpniecības aģents piedalās šajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanā;";

 

 

 

izteikt septītās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) starpniecības aģenta pakalpojumi, ja starpniecības aģents piedalās šajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanā;";

 

papildināt septīto daļu ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

10) radio un televīzijas apraides pakalpojumi;

11) elektroniski sniegtie pakalpojumi, tai skaitā:

a) elektroniskā tīkla programmu piegāde, elektroniskā tīkla uzturēšana un apkalpošana, programmu un iekārtu uzturēšana no attāluma,

b) datu bāzes un programmatūras piegāde un atjaunināšana,

c) attēlu, tekstu un informācijas piegāde, pieejas datu bāzēm nodrošināšana,

d) mūzikas ierakstu, filmu, spēļu, to skaitā laimes spēļu un azartspēļu, piegāde,

e) dažādu reportāžu (tai skaitā politisku, kultūras, mākslas, sporta, zinātnes un izklaides raidījumu un notikumu) piegādes,

f) tālmācība;

12) finanšu un apdrošināšanas darījumi, ieskaitot pārapdrošināšanu, izņemot seifu īri un nomu.";

 

 

 

papildināt septīto daļu ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

10) radio un televīzijas apraides pakalpojumi;

11) elektroniski sniegtie pakalpojumi, tai skaitā:

a) elektroniskā tīkla programmu piegāde, elektroniskā tīkla uzturēšana un apkalpošana, programmu un iekārtu uzturēšana no attāluma,

b) datu bāzes un programmatūras piegāde un atjaunināšana,

c) attēlu, tekstu un informācijas piegāde, pieejas datu bāzēm nodrošināšana,

d) mūzikas ierakstu, filmu, spēļu, to skaitā laimes spēļu un azartspēļu, piegāde,

e) dažādu reportāžu (tai skaitā politisku, kultūras, mākslas, sporta, zinātnes un izklaides raidījumu un notikumu) piegādes,

f) tālmācība;

12) finanšu un apdrošināšanas darījumi, ieskaitot pārapdrošināšanu, izņemot seifu īri un nomu.";

 

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Šā panta septītās daļas 11.punktā minēto pakalpojumu sniegšanas vieta ir iekšzeme, ja Kopienas teritorijā nereģistrēta persona sniedz šos pakalpojumus neapliekamajai personai, kas neveic saimniecisko darbību.";

 

 

 

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Šā panta septītās daļas 11.punktā minēto pakalpojumu sniegšanas vieta ir iekšzeme, ja Kopienas teritorijā nereģistrēta persona sniedz šos pakalpojumus neapliekamajai personai, kas neveic saimniecisko darbību.";

(10) Ja nereģistrēta ārvalsts persona sniedz šā panta septītajā daļā minētos pakalpojumus, nodokli budžetā maksā pakalpojuma saņēmējs, ja tas ir apliekamā persona.

izslēgt desmito daļu.

 

 

 

izslēgt desmito daļu.

5.pants. Nodokļa likmes

(2) Nodokļa likmi 0 procentu apmērā nosaka preču piegādēm un pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 7.pantu.

5. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokļa 0 procentu likmi nosaka preču piegādēm un pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 7., 13., 28., 32. un 33.pantu."

 

 

 

5. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokļa 0 procentu likmi nosaka preču piegādēm un pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 7., 13., 28., 33. un 34.pantu."

6.pants. Izņēmumi

(1) Ar nodokli neapliek šādu preču piegādes un pakalpojumus:

4) izglītības, sagatavošanas kursu un iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumus, ko sniedz valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, ko sniedz šīs izglītības iestādes;

6.  6.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izglītības, sagatavošanas kursu un iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumus, ko sniedz valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes personām, kuras apgūst kādu akreditēto izglītības programmu. Atbrīvojums piemērojams arī ēdināšanas pakalpojumiem, ko sniedz šīs izglītības iestādes.";

 

 

 

6.  6.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izglītības, sagatavošanas kursu un iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumus, ko sniedz valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes personām, kuras apgūst kādu akreditēto izglītības programmu. Atbrīvojums piemērojams arī ēdināšanas pakalpojumiem, ko sniedz šīs izglītības iestādes.";


 

6) bibliotēku pakalpojumus;

izslēgt pirmās daļas 6.punktu;

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 6.punktu;

8) teātru, kino, cirka izrādes, koncertdarbību, sarīkojumus kultūras iestādēs, muzeju, izstāžu, zooloģisko dārzu un botānisko dārzu apmeklējumus, bērniem domātus un labdarības mērķiem veltītus sarīkojumus, pašdarbības mākslas kolektīvu un sporta sarīkojumus;

 

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) šādus kultūras pasākumus un ieejas maksu šajos pasākumos:

a) teātra un cirka izrādes,

b) koncertdarbību un sarīkojumus kultūras iestādēs,

c) bibliotēku pakalpojumus,

d) muzeju, izstāžu, zooloģisko dārzu un botānisko dārzu darbību,

e) bērniem paredzētus sarīkojumus, pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumus un labdarības mērķiem veltītus sarīkojumus;";

12

Deputāts J.Urbanovičs

Papildināt 6.panta pirmās daļas 8.punktu ar jauniem “f” un “g” apakšpunktiem šādā redakcijā:

“f) ieejas maksu kinoizrādēs;

g) ieejas maksu sporta sarīkojumos.”

Neatbalstīt

 

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) šādus kultūras pasākumus un ieejas maksu šajos pasākumos:

a) teātra un cirka izrādes,

b) koncertdarbību un sarīkojumus kultūras iestādēs,

c) bibliotēku pakalpojumus,

d) muzeju, izstāžu, zooloģisko dārzu un botānisko dārzu darbību,

e) bērniem paredzētus sarīkojumus, pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumus un labdarības mērķiem veltītus sarīkojumus;";

12) apbedīšanas pakalpojumus un Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko organizāciju sniegtos reliģiskos un rituālos pakalpojumus;

izslēgt pirmās daļas 12.punktu;

13

Deputāts J.Urbanovičs

Atjaunot likumā 6.panta pirmās daļas 12.punktu

Neatbalstīt

 

izslēgt pirmās daļas 12.punktu;

13) apdrošinātāju un apdrošināšanas starpnieku sniegtos apdrošināšanas pakalpojumus atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam;

izteikt pirmās daļas 13.punktu šādā redakcijā:

"13) apdrošinātāju un apdrošināšanas starpnieku sniegtos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus;";

 

 

 

izteikt pirmās daļas 13.punktu šādā redakcijā:

"13) apdrošinātāju un apdrošināšanas starpnieku sniegtos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus;";

17) finansiālos darījumus, tajā skaitā:

a) kreditēšanu (arī līzinga kreditēšanu) un naudas aizdevumu piešķiršanu un kontroli, kā arī pakalpojumus, kas saistīti ar galvojumiem, garantijām un to uzraudzību, ko veic kredīta piešķīrējs,

b) pakalpojumus, kas saistīti ar noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšanu, skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, uzticības (trasta) operācijām,

c) pakalpojumus, kas saistīti ar maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu, kā arī tirdzniecību ar maksāšanas līdzekļiem un citiem naudas tirgus instrumentiem, izņemot maksāšanas līdzekļus, kas tiek piegādāti kolekcionēšanai vai satur dārgmetālu,

d) pakalpojumus (ieskaitot starpniecību), kas saistīti ar ieguldījumiem kapitālā un vērtspapīru glabāšanu, atsavināšanu un pārvaldīšanu, kā arī ar vērtspapīru izlaišanu;

izteikt pirmās daļas 17.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"17) šādus finanšu darījumus:";

 

izslēgt pirmās daļas 17.punkta "a" apakšpunktā vārdus "(arī līzinga kreditēšanu)";

 

 

 

izteikt pirmās daļas 17.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"17) šādus finanšu darījumus:";

 

izslēgt pirmās daļas 17.punkta "a" apakšpunktā vārdus "(arī līzinga kreditēšanu)";

21) mākslas, dokumentālās un animācijas filmas (izņemot videofilmas VHS formātā), ja tās piegādā vai izplata Latvijas Republikā oficiāli reģistrēts izplatītājs vai filmu veidotājs;

25) ugunsdrošības pakalpojumus, ko sniedz Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departaments, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju ugunsdrošības dienesti, brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un brīvprātīgie ugunsdrošības formējumi;

 

izslēgt pirmās daļas 21. un 25.punktu;

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 21. un 25.punktu;

 

papildināt pirmo daļu ar  29. un 30.punktu šādā redakcijā:

"29) zobārstniecības pakalpojumus;

30) pedagogu pasniegtās privātstundas vispārējās izglītības un augstskolu mācību programmu ietvaros.";

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar  29. un 30.punktu šādā redakcijā:

"29) zobārstniecības pakalpojumus;

30) pedagogu pasniegtās privātstundas vispārējās izglītības un augstskolu mācību programmu ietvaros.";

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmās daļas 8.punktā minēto atbrīvojumu var piemērot fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītās grupas vai to pārstāvji (uzņēmumi, iestādes, organizācijas), kuras, sniedzot šos pakalpojumus, sistemātiski negūst peļņu, vai, ja peļņa tiek gūta, atbrīvojumu piemēro tādā gadījumā, ja gūtā peļņa tiek novirzīta vai ieguldīta šo pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai."

 

 

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmās daļas 8.punktā minēto atbrīvojumu var piemērot fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītās grupas vai to pārstāvji (uzņēmumi, iestādes, organizācijas), kuras, sniedzot šos pakalpojumus, sistemātiski negūst peļņu, vai, ja peļņa tiek gūta, atbrīvojumu piemēro tādā gadījumā, ja gūtā peļņa tiek novirzīta vai ieguldīta šo pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai."

“6.2 pants. Nodokļa 5 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 5 procentu likmi piemēro:

1) medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

2) medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm, kas paredzētas invalīdu un slimnieku personīgajai lietošanai, saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

3) veterināro medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

4) zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

5) grāmatu piegādēm;

6) masu informācijas līdzekļu piegādēm, izņemot:

a) erotiska un pornogrāfiska rakstura masu informācijas līdzekļus,

b) masu informācijas līdzekļus, kuros reklāmas apjoms pārsniedz 50 procentus;

7) viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs);

8) ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā;

9) kanalizācijas pakalpojumiem;

10) sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem.”

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Tautas partijas frakcija

Izteikt 6.2 panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) masu informācijas līdzekļu piegādēm, izņemot:

a) erotiska un pornogrāfiska rakstura masu informācijas līdzekļus,

b) reklāmizdevumus;”

 

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt likuma 62.panta 6.punktu šādā redakcijā:

6) šādiem masu informācijas līdzekļiem:

a) avīzēm, žurnāliem, biļeteniem un citiem periodiskajiem izdevumiem, kas iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, kuru vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura izdevumus, kā arī tādus izdevumus, kuru saturiskā ievirze un uzdevumi ir reklāmas vai komercsludinājumu publicēšana;

b) komerciālās televīzijas un komerciālā radio abonentmaksai.²

Daļēji atbalstīts

(15) priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

7. 6.2 pantā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

6) šādiem masu informācijas līdzekļiem:

a) avīzēm, žurnāliem, biļeteniem un citiem periodiskajiem izdevumiem, kas iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, kuru vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura izdevumus, kā arī tādus izdevumus, kuru saturiskā ievirze un uzdevumi ir reklāmas vai komercsludinājumu publicēšana;

b) komerciālās televīzijas un komerciālā radio abonentmaksai.²;

 

 

7. Papildināt 6.2 pantu ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"11) apbedīšanas pakalpojumiem;

12) ieejas maksai sporta pasākumos;

13) ieejas maksai kinoizrādēs, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura kinoizrādes."

16

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt 6.2.panta 11.punktu.

Neatbalstīt

 

papildināt pantu ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"11) apbedīšanas pakalpojumiem;

12) ieejas maksai sporta pasākumos;

13) ieejas maksai kinoizrādēs, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura kinoizrādes."

7.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana

(1) Nodokļa 0 procentu likme tiek piemērota:

1) preču piegādēm, kuru piegādes vieta saskaņā ar šā likuma 4.pantu nav iekšzeme;

8. 7.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) preču eksportam un to preču piegādēm, kas ievestas Kopienas teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam, ja piegādes veiktas muitas noliktavās un brīvajās zonās;";

 

 

 

8. 7.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) preču eksportam un to preču piegādēm, kas ievestas Kopienas teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam, ja piegādes veiktas muitas noliktavās un brīvajās zonās;";

2) pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu un tranzīta pārvadājumiem un pakalpojumiem brīvajā zonā un muitas noliktavā, kas tieši saistīti ar ārvalstu precēm (ieskaitot transporta, ekspedīcijas, preču uzglabāšanas, iekraušanas, izkraušanas, ekspertīzes un šķirošanas pakalpojumus);

papildināt pirmās daļas 2.punktu aiz vārdiem "preču eksportu" ar vārdiem "preču importu";

 

 

 

papildināt pirmās daļas 2.punktu aiz vārdiem "preču eksportu" ar vārdiem "preču importu";

3) pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šā likuma 4.pantu nav iekšzeme;

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "šā likuma 4.pantu" ar vārdiem "šo likumu";

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "šā likuma 4.pantu" ar vārdiem "šo likumu";

4) pakalpojumiem, kas tiek sniegti ar starptautisko transportu, kā arī preču piegādēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar starptautiskā transporta apgādi un apkopi:

a) transportlīdzekļu piegādei, pārbūvei, remontam, apkopei, nolīgšanai un izīrēšanai un ar šīm darbībām saistītām piegādēm un pakalpojumiem,

b) ar transportlīdzekļu apgādi saistītām preču piegādēm,

c) transportlīdzekļu aģentēšanai un ar kravu apkalpošanu saistītiem pakalpojumiem;

 

papildināt pirmās daļas 4.punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) starpniecības pakalpojumiem, kas sniegti, pārdodot biļetes pasažieru pārvadājumiem ar starptautisko transportu;";

 

 

 

papildināt pirmās daļas 4.punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) starpniecības pakalpojumiem, kas sniegti, pārdodot biļetes pasažieru pārvadājumiem ar starptautisko transportu;";

6) uz paritātes principa pamata — preču piegādēm un pakalpojumiem, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniegti:

a) ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

b) starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, to darbiniekiem, kuri Latvijas Republikas teritorijā bauda diplomātisko statusu;

 

aizstāt pirmās daļas 6.punkta "a" apakšpunktā vārdu "ārvalstu" ar vārdiem "trešo valstu";

papildināt pirmās daļas 6.punkta "b" apakšpunktu pirms vārdiem "starptautisko organizāciju" ar vārdiem "trešo valstu";

17

Juridiskais birojs

7. pantā:

ierosinām izslēgt vārdus “aizstāt pirmās daļas 6. punkta “a” apakšpunktā vārdu “ārvalstu” ar  vārdiem “trešo valstu”. Tā vietā ierosinām papildināt likumprojektu ar tekstu šādā redakcijā:

“izteikt pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

6) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā - preču piegādēm un pakalpojumiem, kas tiek sniegti:

a) uz paritātes principa pamata – ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

b) uz paritātes principa pamata  - starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, to darbiniekiem, kuri Latvijas Republikas teritorijā bauda diplomātisko statusu,

c) Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

d) Eiropas Savienības starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, to darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā noteikts diplomātiskais statuss,

e) Eiropas Kopienas institūcijām saskaņā ar Protokolu par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm,

f) Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO).”

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

6) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā - preču piegādēm un pakalpojumiem, kas tiek sniegti:

a) uz paritātes principa pamata – ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

b) uz paritātes principa pamata  - starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, to darbiniekiem, kuri Latvijas Republikas teritorijā bauda diplomātisko statusu,

c) Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

d) Eiropas Savienības starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, to darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā noteikts diplomātiskais statuss,

e) Eiropas Kopienas institūcijām saskaņā ar Protokolu par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm,

f) Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO).”

8) pārstrādes pakalpojumiem, kurus Latvijas Republikā nereģistrētai ārvalstu personai sniedz persona, kas ievedusi Latvijas Republikā preces saskaņā ar Muitas likumā noteikto muitas procedūru "ievešana pārstrādei", saņēmusi muitas iestādes atļauju šo preču pārstrādei un izved kompensācijas produktus no Latvijas Republikas;

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) pārstrādes pakalpojumiem, kurus Kopienas teritorijā nereģistrētai personai sniedz persona, kas ievedusi iekšzemē preces saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas lietās noteikto muitas procedūru "ievešana pārstrādei", saņēmusi muitas iestādes atļauju šo preču pārstrādei un izved kompensācijas produktus no Kopienas teritorijas;";

 

 

 

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) pārstrādes pakalpojumiem, kurus Kopienas teritorijā nereģistrētai personai sniedz persona, kas ievedusi iekšzemē preces saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas lietās noteikto muitas procedūru "ievešana pārstrādei", saņēmusi muitas iestādes atļauju šo preču pārstrādei un izved kompensācijas produktus no Kopienas teritorijas;";

9) to preču piegādēm beznodokļu tirdzniecības veikaliem, kuras paredzētas tālākai realizēšanai (piegādei) fiziskajām personām, kas izbrauc no Latvijas Republikas muitas teritorijas uz ārvalstīm, ievērojot Muitas likumā un citos normatīvajos aktos muitas lietās noteikto kārtību;

 

18

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 7.panta pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā;

²9) to preču piegādēm beznodokļu tirdzniecības veikaliem, kuras paredzētas tālākai realizēšanai (piegādei) fiziskajām personām, kas izbrauc no iekšzemes uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām;²

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā;

²9) to preču piegādēm beznodokļu tirdzniecības veikaliem, kuras paredzētas tālākai realizēšanai (piegādei) fiziskajām personām, kas izbrauc no iekšzemes uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām;²

 

papildināt pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā – preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti:

a) Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem,

b) Eiropas Savienības starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, to darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā noteikts diplomātiskais statuss,

c) Eiropas Kopienas institūcijām saskaņā ar Protokolu par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm,

d) Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO);";

19

Juridiskais birojs

ierosinām izslēgt likumprojektā iekļauto normu par pirmās daļas papildināšanu ar 11. punktu;

 

Atbalstīt

 

(4) Nodokli, ko ārvalstu fiziskās personas samaksājušas par precēm (ja to vērtība pārsniedz 50 latu), kuras tiek izvestas no Latvijas Republikas muitas teritorijas, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksā Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas saņēmis licenci pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai ārvalstu fiziskajām personām. Licences izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā licencētais uzņēmums un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu, nosaka Ministru kabinets.

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "ārvalstu" ar vārdiem "trešajās valstīs un trešajās teritorijās reģistrētas" (attiecīgā locījumā).

20

Juridiskais birojs

ierosinām ceturtajā daļā paredzētajā grozījumā aizstāt vārdus “trešajās valstīs un trešajās teritorijās” ar vārdiem “trešajās valstīs vai trešajās teritorijās”;

 

Atbalstīt

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "ārvalstu" ar vārdiem "trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētas" (attiecīgā locījumā).

8.pants. Pievienotās vērtības nodokļa rēķins

(1) Preču piegāde ir notikusi, ja preces ir nosūtītas un ir izrakstīts pievienotās vērtības nodokļa rēķins (turpmāk - nodokļa rēķins) vai atlīdzība par piegādi ir saņemta pirms preču nosūtīšanas.

9.  8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "un" ar vārdu "vai";

 

 

 

9.  8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "un" ar vārdu "vai";

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Preču iegāde Kopienas teritorijā ir notikusi, ja ir saņemtas preces vai ir saņemts nodokļa rēķins. Preču iegādi Kopienas teritorijā arī uzskata par notikušu, ja ir veikta samaksa par preci avansā.";

 

 

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Preču iegāde Kopienas teritorijā ir notikusi, ja ir saņemtas preces vai ir saņemts nodokļa rēķins. Preču iegādi Kopienas teritorijā arī uzskata par notikušu, ja ir veikta samaksa par preci avansā.";

(2) Pakalpojuma sniegšana ir notikusi, ja pakalpojums ir sniegts pasūtītājam un ir izrakstīts nodokļa rēķins vai atlīdzība par pakalpojumu ir saņemta pirms pakalpojuma sniegšanas.

aizstāt otrajā daļā vārdu "un" ar vārdu "vai";

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdu "un" ar vārdu "vai";

(4) Apliekamai personai nodokļa rēķins saskaņā ar šā panta sesto daļu jāizsniedz par jebkuru ar nodokli apliekamu preču piegādi vai pakalpojumu ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no darījuma brīža. Ja apliekamā persona saņem pakalpojumus no nereģistrētas ārvalstu personas un maksā nodokli budžetā kā pakalpojumu saņēmēja, nodokļa rēķins izrakstāms septiņu dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no pakalpojumu sniedzēja. Ja maksājumi tiek veikti saskaņā ar līgumu bez rēķina izrakstīšanas, nodokļa rēķins izrakstāms maksājuma veikšanas brīdī.

aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus "šā panta sesto daļu" ar vārdiem "šo pantu";

izslēgt ceturtās daļas otro un trešo teikumu;

 

 

 

 

aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus "šā panta sesto daļu" ar vārdiem "šo pantu";

izslēgt ceturtās daļas otro un trešo teikumu;

 

 

papildināt pantu ar 4.1 un 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(41) Apliekamā persona, kas veic preču iegādi Kopienas teritorijā, par iegādātajām precēm nodokļa rēķinu neizraksta. Apliekamā persona nodokļa aprēķināšanai un priekšnodokļa atskaitīšanai veic nepieciešamos aprēķinus uz preču piegādātāja izrakstītā nodokļa rēķina pamata.

(42) Apliekamā persona, saņemot likuma 30.pantā minētos pakalpojumus no citas dalībvalsts apliekamās personas un likuma 4.panta septītajā daļā minētos pakalpojumus no Kopienas teritorijā nereģistrētas personas, par saņemtajiem pakalpojumiem nodokļa rēķinu neizraksta. Apliekamā persona nodokļa aprēķināšanai un priekšnodokļa atskaitīšanai veic nepieciešamos aprēķinus, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu.";

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

8.pantā

papildināt pantu ar 41.daļu šādā redakcijā:

²(41) Ja darījumu veic nepārtraukti ilgstošā laika periodā, tad nodokļa rēķins izrakstāms par laika periodu, kas nevar būt ilgāks par divpadsmit mēnešiem.²

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 8.pantu ar 43.daļu šādā redakcijā:

²(43) Ja darījumu veic nepārtraukti ilgstošā laika periodā, tad nodokļa rēķins izrakstāms par laika periodu, kas nevar būt ilgāks par sešiem mēnešiem.²

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(22)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

papildināt pantu ar 4.1, 4.2 un 4.3 daļu šādā redakcijā:

"(41) Apliekamā persona, kas veic preču iegādi Kopienas teritorijā, par iegādātajām precēm nodokļa rēķinu neizraksta. Apliekamā persona nodokļa aprēķināšanai un priekšnodokļa atskaitīšanai veic nepieciešamos aprēķinus uz preču piegādātāja izrakstītā nodokļa rēķina pamata.

(42) Apliekamā persona, saņemot likuma 31.pantā minētos pakalpojumus no citas dalībvalsts apliekamās personas un likuma 4.panta septītajā daļā minētos pakalpojumus no Kopienas teritorijā nereģistrētas personas, par saņemtajiem pakalpojumiem nodokļa rēķinu neizraksta. Apliekamā persona nodokļa aprēķināšanai un priekšnodokļa atskaitīšanai veic nepieciešamos aprēķinus, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu.

(43) Ja darījumu veic nepārtraukti ilgstošā laika periodā, tad nodokļa rēķins izrakstāms par laika periodu, kas nevar būt ilgāks par sešiem mēnešiem.²;

 

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:

1) rēķina izrakstīšanas datums;

2) rēķina numurs;

3) preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta);

4) preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā vai citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

5) preču vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta);

6) preču vai pakalpojumu saņēmēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā vai citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja tāds ir;

7) preču piegādes datums vai pakalpojuma sniegšanas datums;

8) piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma nosaukums, daudzums (apjoms) un mērvienība;

9) piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma cena (vienas vienības vērtība bez nodokļa);

 

 

 

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:

1) rēķina izrakstīšanas datums;

2) rēķina numurs;

3) preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta);

4) preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā vai citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

5) preču vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta);

6) preču vai pakalpojumu saņēmēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā vai citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja tāds ir;

7) preču piegādes datums vai pakalpojuma sniegšanas datums;

8) piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma nosaukums, daudzums (apjoms) un mērvienība;

9) piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma cena (vienas vienības vērtība bez nodokļa);

 

10) piemērotās atlaides (tai skaitā rabati), ja tās nav atskaitītas no vienas vienības vērtības;

23

Juridiskais birojs

8. pantā:

ierosinām izslēgt 5.1 daļas 10. punktā vārdus “(tai skaitā rabati)”;

Atbalstīt

10) piemērotās atlaides, ja tās nav atskaitītas no vienas vienības vērtības;

 

11) piemērotā nodokļa likme;

12) aprēķinātā nodokļa summa;

13) darījuma kopsumma bez nodokļa;

14) ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam tiek piemērota nodokļa 0 procentu likme vai gadījumos, ja par nodokļa samaksu budžetā ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs, – atsauce uz likuma pantu, saskaņā ar kuru tiek piemērots nodoklis;

15) ja tiek piegādāti jauni transportlīdzekļi, – norāde uz to;

 

 

 

11) piemērotā nodokļa likme;

12) aprēķinātā nodokļa summa;

13) darījuma kopsumma bez nodokļa;

14) ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam tiek piemērota nodokļa 0 procentu likme vai gadījumos, ja par nodokļa samaksu budžetā ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs, – atsauce uz likuma pantu, saskaņā ar kuru tiek piemērots nodoklis;

15) ja tiek piegādāti jauni transportlīdzekļi, – norāde uz to;

 

16) ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam tiek piemērota  speciālā shēma, – atsauce uz likuma pantu, saskaņā ar kuru nodoklis tiek piemērots;

24

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 5.1 daļas 16. punktā vārdus “piemērota speciālā shēma” ar vārdiem “piemēroti šai likumā  paredzētie īpašie noteikumi (likuma 13., 13.1, 13.2, 13.3, 31. un 33. pants)”»

Atbalstīt

16) ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam tiek piemēroti šai likumā  paredzētie īpašie noteikumi (likuma 13., 13.1, 13.2, 13.3, 31. un 33. pants), – atsauce uz likuma pantu, saskaņā ar kuru nodoklis tiek piemērots;

 

17) ja par nodokļa samaksu ir atbildīga pilnvarotā persona, pilnvarotās personas apliekamās personas reģistrācijas numurs apliekamo personu reģistrā, nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods) un adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta).";

 

 

 

17) ja par nodokļa samaksu ir atbildīga pilnvarotā persona, pilnvarotās personas apliekamās personas reģistrācijas numurs apliekamo personu reģistrā, nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods) un adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta).";

(6) Par nodokļa rēķiniem izmantojami dokumenti, kuri noformēti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un kuros ietverta šāda informācija:

1) preču nosūtītāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (fiziskajai personai - vārds, uzvārds), juridiskā adrese (fiziskajai personai - pastāvīgā dzīvesvieta), kā arī Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs;

2) preču vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai - vārds, uzvārds), juridiskā adrese (fiziskajai personai - pastāvīgā dzīvesvieta), kā arī Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs;

izteikt sestās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(6) Darījumos iekšzemē, kuru vērtība ir mazāka par 100 latiem, par nodokļa rēķinu var izmantot dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:";

 

aizstāt sestās daļas 1. un 2.punktā vārdus "pastāvīgā dzīvesvieta" ar vārdiem "deklarētā dzīvesvieta";

 

 

 

 

izteikt sestās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(6) Darījumos iekšzemē, kuru vērtība ir mazāka par 100 latiem, par nodokļa rēķinu var izmantot dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:";

 

aizstāt sestās daļas 1. un 2.punktā vārdus "pastāvīgā dzīvesvieta" ar vārdiem "deklarētā dzīvesvieta";

 

(7) Par nodokļa rēķinu var izmantot arī no apliekamās personas saņemto pirkuma čeku, ja tajā sniegta šā panta sestajā daļā minētā informācija. Tādam čekam, kurā nav ietverta pilnīga šā panta sestajā daļā minētā informācija, pievienojama kvīts ar trūkstošo informāciju un attiecīgā rekvizīta nosaukumu, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

 

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Par nodokļa rēķinu var izmantot arī no apliekamās personas saņemto kases čeku, ja tajā sniegta šā panta sestajā daļā minētā informācija. Ja kases čekā nav norādīta pilnīga šā panta sestajā daļā minētā informācija, kases čekam pievieno kvīti, kurā ir norādīts kases čeka datums un numurs un šā panta sestajā daļā minētie rekvizīti, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

25

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

septītajā daļā vārdu ²kvīti² aizvietot ar vārdiem ²attaisnojuma dokumentu²;

 

Atbalstīt

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Par nodokļa rēķinu var izmantot arī no apliekamās personas saņemto kases čeku, ja tajā sniegta šā panta sestajā daļā minētā informācija. Ja kases čekā nav norādīta pilnīga šā panta sestajā daļā minētā informācija, kases čekam pievieno attaisnojuma dokumentu, kurā ir norādīts kases čeka datums un numurs un šā panta sestajā daļā minētie rekvizīti, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(8) Ja elektroniskā kases aparāta čeks ir izdots par pirkumu, kura vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka par 20 latiem un tajā nav ietverta šā panta sestās daļas otrajā punktā minētā informācija, čeks izmantojams par nodokļa rēķinu, ja tajā ir ierakstīts preču saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai - vārds, uzvārds) un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs. Ierakstu izdara čeka virspusē vai otrajā pusē, un preču nosūtītājs apliecina to ar parakstu un spiedogu.

(8) Ja kases čeks ir izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 20 latiem un tajā nav ietverta šā panta sestās daļas otrajā punktā minētā informācija, kases čeks izmantojams par nodokļa rēķinu, ja tajā ir ierakstīts preču  (pakalpojumu) saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds), juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta) un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs. Ierakstu preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) izdara čeka virspusē vai otrā pusē, apliecinot ierakstu ar parakstu un spiedogu.";

 

 

 

(8) Ja kases čeks ir izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 20 latiem un tajā nav ietverta šā panta sestās daļas otrajā punktā minētā informācija, kases čeks izmantojams par nodokļa rēķinu, ja tajā ir ierakstīts preču  (pakalpojumu) saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds), juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta) un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs. Ierakstu preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) izdara čeka virspusē vai otrā pusē, apliecinot ierakstu ar parakstu un spiedogu.";

 

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

"(81) Darījumos ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu personām par nodokļa rēķinu uzskatāms dokuments, kurā ietverta šā panta 5.1 daļā minētā informācija."

 

 

 

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

"(81) Darījumos ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu personām par nodokļa rēķinu uzskatāms dokuments, kurā ietverta šā panta 5.1 daļā minētā informācija."

10.pants. Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana

(1) Tikai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētai apliekamai personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt:

1) no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē. Minētos atskaitījumus drīkst veikt pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas vai — preču piegādes darījumos — pēc nodokļa rēķina un preču saņemšanas;

10.  10.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Minētos atskaitījumus drīkst veikt pēc nodokļa rēķina vai preču vai pakalpojumu saņemšanas, vai pēc nodokļa summas samaksas avansā.";

 

 

 

10.  10.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Minētos atskaitījumus drīkst veikt pēc nodokļa rēķina vai preču vai pakalpojumu saņemšanas, vai pēc nodokļa summas samaksas avansā.";


 

2) samaksāto nodokļa summu par iekšzemē ievestajām precēm savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai atbilstoši nodokļa samaksu apliecinošiem dokumentiem par preču importu, kuros kā pasūtītājs vai importētājs ir norādīta apliekamā persona;

 

26

Tautas partijas frakcija

10.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) muitas deklarācijā norādīto nodokļa summu par iekšzemē ievestajām precēm savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai;”

Neatbalstīt

 

 

3) aprēķināto nodokļa summu, kas apliekamajai personai taksācijas periodā jāmaksā kā pakalpojuma saņēmējai saskaņā ar pašas izrakstītajiem nodokļa rēķiniem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē;

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "saskaņā ar pašas izrakstītajiem nodokļa rēķiniem";

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "saskaņā ar pašas izrakstītajiem nodokļa rēķiniem";

4) muitas deklarācijā norādīto, bet nesamaksāto pievienotās vērtības nodokli par ievestajiem pamatlīdzekļiem ražošanas tehnoloģiskajam procesam — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

27

Tautas partijas frakcija

svītrot pirmās daļas 4.punktu

 

Neatbalstīt

 

 

5) nomas pirkuma (līzinga) darījumos — saņemtajos nodokļa rēķinos, kas izrakstīti nomas pirkuma (līzinga) līgumā noteiktajos maksājumu termiņos, norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.

izslēgt pirmās daļas 5.punktu;

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 5.punktu;

 

papildināt pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) nodokļa summas, kas norādītas no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem tādu pakalpojumu nodrošināšanai, kuri minēti:

a) likuma 6.panta pirmās daļas 13. un 17.punktā, ja pakalpojumu saņēmējs ir Kopienas teritorijā nereģistrēta persona,

b) likuma 6.panta pirmās daļas 13.punktā, ja veiktie darījumi ir tieši saistīti ar preču eksportu;

7) aprēķināto nodokļa summu par Kopienas teritorijā iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.";

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) nodokļa summas, kas norādītas no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem tādu pakalpojumu nodrošināšanai, kuri minēti:

a) likuma 6.panta pirmās daļas 13. un 17.punktā, ja pakalpojumu saņēmējs ir Kopienas teritorijā nereģistrēta persona,

b) likuma 6.panta pirmās daļas 13.punktā, ja veiktie darījumi ir tieši saistīti ar preču eksportu;

7) aprēķināto nodokļa summu par Kopienas teritorijā iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.";

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem ir neapliekamajām perso­nām par jaunu transportlīdzekļu piegādi citas dalībvalsts personai.";

 

 

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem ir neapliekamajām perso­nām par jaunu transportlīdzekļu piegādi citas dalībvalsts personai.";

(2) Nodokļa rēķins uzskatāms par samaksātu, ja uz konkrētā maksājuma dokumenta bez attiecīgā nodokļa rēķina identifikācijas datiem ir arī bankas atzīme par samaksu (bankas zīmogs, maksājuma datums un bankas operatora paraksts). Par nodokļa rēķina samaksu skaidrā naudā liecina kases čeks. Ja nepieciešams, kases čekam pievieno apzīmogotu kvīti, kas kopā ar čeku ietver pilnu šā likuma 8.panta sestajā daļā noteikto informāciju.

izslēgt otro daļu;

 

 

 

izslēgt otro daļu;

(3) Par dokumentiem, kas apliecina nodokļa samaksu par preču importu, izmantojami:

1) muitas deklarācija vai normatīvajos aktos noteikts cits preču pavaddokuments ar muitas iestādes atzīmi, ka pievienotās vērtības nodoklis ir samaksāts;

2) muitas maksājumu kvīts, bankas vai citas iestādes (pasta, telegrāfa) maksājuma dokuments, kas apliecina, ka nodoklis ir samaksāts.

 

28

Tautas partijas frakcija

svītrot trešo daļu.

Neatbalstīt

 

 


 

(9) Ja apliekamā persona veic gan apliekamus, gan neapliekamus darījumus un ja ir nodrošināta atsevišķa to preču un pakalpojumu uzskaite, kas tiek izmantoti tikai apliekamo darījumu veikšanai, priekšnodoklis atskaitāms no budžetā maksājamās nodokļa summas, nepiemērojot šā panta desmitajā daļā minēto proporciju.

aizstāt devītajā daļā vārdus "tikai apliekamo" ar vārdiem "apliekamo vai neapliekamo";

 

 

 

aizstāt devītajā daļā vārdus "tikai apliekamo" ar vārdiem "apliekamo vai neapliekamo";

 

papildināt pantu ar 11.1 un 11.2 daļu šādā redakcijā:

"(111) Ja apliekamā persona veic gan ar nodokli apliekamus, gan neapliekamus darījumus un tās veikto apliekamo darījumu vērtība taksācijas periodā ir lielāka par 95 procentiem no kopējo darījumu vērtības, šai personai ir tiesības atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, nepiemērojot šā panta desmitajā daļā noteikto proporciju.

(112) Ja apliekamā persona taksācijas gada laikā veic vienu neapliekamu darījumu, kas nav saistīts ar apliekamās personas saimniecisko darbību, apliekamajai personai ir tiesības neapliekamā darījuma vērtību neiekļaut priekšnodokļa aprēķināšanas proporcijā.";

 

 

 

papildināt pantu ar 11.1 un 11.2 daļu šādā redakcijā:

"(111) Ja apliekamā persona veic gan ar nodokli apliekamus, gan neapliekamus darījumus un tās veikto apliekamo darījumu vērtība taksācijas periodā ir lielāka par 95 procentiem no kopējo darījumu vērtības, šai personai ir tiesības atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, nepiemērojot šā panta desmitajā daļā noteikto proporciju.

(112) Ja apliekamā persona taksācijas gada laikā veic vienu neapliekamu darījumu, kas nav saistīts ar apliekamās personas saimniecisko darbību, apliekamajai personai ir tiesības neapliekamā darījuma vērtību neiekļaut priekšnodokļa aprēķināšanas proporcijā.";

(12) Citām apliekamām personām samaksātās nodokļa summas, kas saskaņā ar šo pantu nav atskaitāmas no budžetā maksājamā nodokļa kā priekšnodoklis, ieskaitāmas preču piegādes vai sniegto pakalpojumu pašizmaksā.

 

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) No citām apliekamām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas, valsts budžetā samaksātās nodokļa summas par brīvam apgrozījumam izlaistajām (importētajām) precēm un valsts budžetā samaksātās nodokļa summas saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.1 daļu, kas saskaņā ar šo pantu nav atskaitāmas no budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis, iekļaujamas preču piegādes vai sniegto pakalpojumu pašizmaksā."

 

 

 

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) No citām apliekamām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas, valsts budžetā samaksātās nodokļa summas par brīvam apgrozījumam izlaistajām (importētajām) precēm un valsts budžetā samaksātās nodokļa summas saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.1 daļu, kas saskaņā ar šo pantu nav atskaitāmas no budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis, iekļaujamas preču piegādes vai sniegto pakalpojumu pašizmaksā."

11.pants. Nodokļa deklarācija

(1) Apliekamā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa deklarāciju ar nodokļa aprēķinu par taksācijas periodu 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Apliekamās personas, kuras pievienotās vērtības nodokli maksā budžetā centralizēti par vairākiem uzņēmumiem (filiālēm, nodaļām), kā arī zemnieku saimniecības pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu iesniedz ne vēlāk kā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

11.  11.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem "pēc taksācijas perioda beigām" ar vārdiem "ja šajā likumā nav noteikts citādi";

 

 

 

11.  11.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem "pēc taksācijas perioda beigām" ar vārdiem "ja šajā likumā nav noteikts citādi";

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Apliekamās personas, kuras piegādā preces citu dalībvalstu apliekamām personām, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatus par preču piegādēm Kopienas teritorijā (turpmāk – pārskats). Pārskats iesniedzams par katru kalendāra ceturksni līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. Apliekamās personas, kuras nodokli budžetā maksā centralizēti par vairākiem uzņēmumiem (filiālēm, nodaļām), kā arī zemnieku saimniecības pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu iesniedz pārskatu par taksācijas periodu ne vēlāk kā līdz ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam."

 

 

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Apliekamās personas, kuras piegādā preces citu dalībvalstu apliekamām personām, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatus par preču piegādēm Kopienas teritorijā (turpmāk – pārskats). Pārskats iesniedzams par katru kalendāra ceturksni līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. Apliekamās personas, kuras nodokli budžetā maksā centralizēti par vairākiem uzņēmumiem (filiālēm, nodaļām), kā arī zemnieku saimniecības pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu iesniedz pārskatu par taksācijas periodu ne vēlāk kā līdz ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam."


 

12.pants. Nodokļa iemaksāšanas kārtība

 

12.  12.pantā:

papildināt pantu ar 1.1, 1.2, 1.3 un 1.4 daļu šādā redakcijā:

"(11) Par šā likuma 4.panta septītajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no citas dalībvalsts apliekamās personas vai Kopienas teritorijā nereģistrētas personas, nodokli aprēķina un maksā budžetā pakalpojuma saņēmējs, ja tas ir apliekamā persona, neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību.

(12) Šā panta 1.1 daļā minēto aprēķināto nodokli neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, iemaksā valsts budžetā līdz nākamā kalendāra mēneša piecpadsmitajam datumam un informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot paziņojumu par šāda pakalpojuma saņemšanu un nodokļa samaksu. Ministru kabinets apstiprina šī paziņojuma veidlapu.

(13) Šā panta 1.1 daļas nosacījumi neattiecas uz valsts vai pašvaldību institūcijām, ja tās šos pakalpojumus saņem savu izpildvaras funkciju nodrošināšanai.

(14) Apliekamā persona, kas atkārtoti lietojamam iepakojumam piemēro depozīta sistēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, iesniedzot nodokļa deklarāciju par pēctaksācijas gada janvāri, veic preces apliekamās vērtības korekciju par iepriekšējā taksācijas gadā atpakaļ nesaņemtā depozīta iepakojuma vērtību un no šīs vērtības aprēķināto nodokļa summu iemaksā valsts budžetā.";

 

 

 

12.  12.pantā:

papildināt pantu ar 1.1, 1.2, 1.3 un 1.4 daļu šādā redakcijā:

"(11) Par šā likuma 4.panta septītajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no citas dalībvalsts apliekamās personas vai Kopienas teritorijā nereģistrētas personas, nodokli aprēķina un maksā budžetā pakalpojuma saņēmējs, ja tas ir apliekamā persona, neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību.

(12) Šā panta 1.1 daļā minēto aprēķināto nodokli neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, iemaksā valsts budžetā līdz nākamā kalendāra mēneša piecpadsmitajam datumam un informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot paziņojumu par šāda pakalpojuma saņemšanu un nodokļa samaksu. Ministru kabinets apstiprina šī paziņojuma veidlapu.

(13) Šā panta 1.1 daļas nosacījumi neattiecas uz valsts vai pašvaldību institūcijām, ja tās šos pakalpojumus saņem savu izpildvaras funkciju nodrošināšanai.

(14) Apliekamā persona, kas atkārtoti lietojamam iepakojumam piemēro depozīta sistēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, iesniedzot nodokļa deklarāciju par pēctaksācijas gada janvāri, veic preces apliekamās vērtības korekciju par iepriekšējā taksācijas gadā atpakaļ nesaņemtā depozīta iepakojuma vērtību un no šīs vērtības aprēķināto nodokļa summu iemaksā valsts budžetā.";

(2) Ievedot preces iekšzemē, nodokli maksā muitas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ievedot preces iekšzemē, nodokli maksā jebkura persona, izlaižot preces brīvam apgrozījumam. Nodoklis par preču importu kļūst iekasējams tajā brīdī, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis.";

29

Tautas partijas frakcija

12.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ievedot preces iekšzemē, nodokli aprēķina, izlaižot preces brīvam apgrozījumam. Aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā:

1) apliekamā persona – par taksācijas periodu šā panta pirmajā daļā noteiktajos termiņos;

2) jebkura persona, izņemot šīs daļas 1.punktā minēto, - dienā, kad maksājams muitas nodoklis.”

Neatbalstīt

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ievedot preces iekšzemē, nodokli maksā jebkura persona, izlaižot preces brīvam apgrozījumam. Nodoklis par preču importu kļūst iekasējams tajā brīdī, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis.";

(21) Ja apliekamā persona Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieved pamatlīdzekli ražošanas tehnoloģiskajam procesam, nodokli var nemaksāt, bet norādīt nodokļa deklarācijā kā aprēķināto nodokli, ja persona iesniedz muitas iestādē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izdotu izziņu, ka tā ir apliekamā persona un tai nav pievienotās vērtības nodokļa parāda.

papildināt 2.1 daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Minētā norma nav attiecināma uz vieglo automašīnu ievešanu, ja vieglo automašīnu noma vai nomas pirkuma (līzinga) darījumi, taksometru pakalpojumu sniegšana un autovadītprasmes apmācība nav apliekamās personas pamatdarbība.";

30

Tautas partijas frakcija

svītrot 21. daļu

 

Neatbalstīt

 

papildināt 2.1 daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Minētā norma nav attiecināma uz vieglo automašīnu ievešanu, ja vieglo automašīnu noma vai nomas pirkuma (līzinga) darījumi, taksometru pakalpojumu sniegšana un autovadītprasmes apmācība nav apliekamās personas pamatdarbība.";

(22) Lai pamatlīdzekļi, ko apliekamās personas ievedušas ražošanas tehnoloģiskajam procesam, neradītu negodīgu konkurenci valstī, Ekonomikas ministrija apstiprina to preču sarakstu, kuru analogi tiek ražoti Latvijā vai kuras ieved šo preču ražotāju oficiālie pārstāvji Latvijā. Importējot minētajā sarakstā iekļautos pamatlīdzekļus vai to analogus, šā panta 2.1 daļa nav piemērojama.

izslēgt 2.2 daļu;

 

 

 

izslēgt 2.2 daļu;


 

 

 

31

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

12.pantā:

papildināt ar 23.daļu šādā redakcijā:

²(23) Ja ievedot preces iekšzemē no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām, šīm precēm tiek piemērots muitas galvojums saskaņā ar Kopienas muitas kodeksu, tad persona, kas ir atbildīga par muitas parāda nomaksu iesniedz nodrošinājumu par iespējamo nodokļa parādu. Ministru kabinets nosaka nodrošinājuma apjomu, tā iesniegšanas, piemērošanas un samazināšanas kārtību.²

Atbalstīt

papildināt ar 23.daļu šādā redakcijā:

²(23) Ja ievedot preces iekšzemē no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām, šīm precēm tiek piemērots muitas galvojums saskaņā ar Kopienas muitas kodeksu, tad persona, kas ir atbildīga par muitas parāda nomaksu iesniedz nodrošinājumu par iespējamo nodokļa parādu. Ministru kabinets nosaka nodrošinājuma apjomu, tā iesniegšanas, piemērošanas un samazināšanas kārtību.²;

(6) Darījumā, kas veikts kā nomas pirkums (līzings), nodoklis maksājams kopā ar veicamajiem maksājumiem nomas pirkuma (līzinga) līgumā norādītajos termiņos. Ja nomas pirkuma (līzinga) līgums noslēgts par šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto preču piegādi, bet noslēgtā līguma nosacījumi netiek izpildīti un tā rezultātā līzinga objekts paliek līzinga devēja īpašumā, nodoklis piemērojams kā nomas darījumam un attiecināms uz visiem iepriekš veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem. Šādā gadījumā nesamaksātā nodokļa apmēram piemēro likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.pantā paredzēto pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu.

izslēgt sesto daļu;

 

 

 

izslēgt sesto daļu;

(111) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības aizkavēt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu, par to rakstveidā informējot apliekamo personu, šādos gadījumos:

1)  ja šā panta vienpadsmitajā daļā noteiktajā laikā pieņemts lēmums par apliekamās personas maksājamo nodokļu kontroles (pārbaudes, revīzijas) uzsākšanu, par tiem darījumiem, kuru pārbaudei nepieciešama papildu informācija, — līdz dienai, kad nodokļu administrācija ir izvērtējusi darījumu un pieņēmusi lēmumu par pieprasījuma pamatotību;

2) ja personām, kuras uzskatāmas par apliekamās personas saistītām personām likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 18.punkta izpratnē, ir pievienotās vērtības nodokļa parāds valsts budžetam, — līdz dienai, kad saistītā persona ir samaksājusi minēto nodokli.

papildināt 11.1 daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) persona nevar dokumentāri pierādīt nodokļa 0 procentu likmes piemērošanas pamatotību – līdz brīdim, kad ir saņemti eksportu apliecinoši dokumenti vai dokumenti, kas apliecina nodokļa 0 procentu likmes piemērošanu.";

 

 

 

papildināt 11.1 daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) persona nevar dokumentāri pierādīt nodokļa 0 procentu likmes piemērošanas pamatotību – līdz brīdim, kad ir saņemti eksportu apliecinoši dokumenti vai dokumenti, kas apliecina nodokļa 0 procentu likmes piemērošanu.";

(12) Valsts ieņēmumu dienests var atteikties atmaksāt apliekamai personai šā panta vienpadsmitajā daļā minēto nodokļa pārmaksu šādos gadījumos:

1) apliekamai personai ir nodokļu vai citu obligāto maksājumu parādi valsts budžetam. Šādos gadījumos pārmaksātā summa tiek novirzīta attiecīgo nodokļu vai citu obligāto maksājumu segšanai. Valsts ieņēmumu dienests nevar atteikties atmaksāt minēto pārmaksu gadījumos, ja nodokļu parāds ir pagarināts Finanšu ministrijā vai Valsts ieņēmumu dienestā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā un saistības tiek pildītas;

2) persona ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamā persona saskaņā ar šā likuma 3.panta piekto daļu;

3) persona nevar dokumentāri pierādīt nodokļa 0 procentu likmes piemērošanas pamatotību;

izslēgt divpadsmitās daļas 2. un 3.punktu;

 

 

 

izslēgt divpadsmitās daļas 2. un 3.punktu;

4) persona taksācijas periodā pieprasa atmaksāt pārmaksāto nodokļa summu, bet to darījumu vērtība, kuriem piemērojama nodokļa 0 procentu likme atbilstoši šā likuma 7.pantam, nepārsniedz 50 procentus no kopējās apliekamo darījumu vērtības. Beidzoties taksācijas gadam, pārmaksātā nodokļa summa atmaksājama no valsts budžeta pilnā apmērā atbilstoši nodokļa gada deklarācijai. Šā punkta nosacījumi nav attiecināmi uz nodokli, kas samaksāts par iegādātajām vai ievestajām precēm un par saņemtajiem pakalpojumiem Valsts investīciju programmā ietverto projektu realizācijai.

 

32

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

divpadsmitās daļas 4.punktā vārdus ²šā likuma 7.pantam² aizstāt ar vārdiem ²šim likumam²;

Atbalstīt

divpadsmitās daļas 4.punktā vārdus ²šā likuma 7.pantam² aizstāt ar vārdiem ²šim likumam²;

(121) Šā panta divpadsmitās daļas 2.punktā minētie ierobežojumi ir spēkā 12 mēnešus no dienas, kad persona reģistrēta apliekamo personu reģistrā, vai kamēr ar nodokli apliekamo darījumu kopējā vērtība ir sasniegusi 10 000 latu. Ja šā panta divpadsmitās daļas 2.punktā minētā persona veic darījumus, kas saskaņā ar šā likuma 7.pantu ir apliekami ar nodokļa 0 procentu likmi, tad pārmaksātā nodokļa summa šajā pantā noteiktajā kārtībā atmaksājama no valsts budžeta vai novirzāma citu nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu veikšanai tādā apmērā, kas nepārsniedz 18 procentus no apliekamo darījumu kopējās vērtības.

izslēgt 12.1 daļu.

 

 

 

izslēgt 12.1 daļu.


 

12.pants. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana ārvalstu juridiskajām personām

(1) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nereģistrētām ārvalstu juridiskajām personām par Latvijas Republikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem samaksāto nodokli atmaksā pēc paritātes principa, ja ir ievēroti nosacījumi, ka ārvalsts juridiskā persona:

1) nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

2) ir reģistrējusi uzņēmējdarbību savā mītnes zemē — valstī, kurā tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (arī identisks vai pēc būtības līdzīgs nodoklis), un ir reģistrējusies savā mītnes zemē kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona;

3) neveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem reģistrējamu uzņēmējdarbību Latvijas Republikā.

(2) Ministru kabinets, ievērojot šā panta pirmās daļas prasības:

1) nosaka nodokļa atmaksāšanas kārtību, termiņus un atmaksājamā nodokļa minimālo summu;

2) nosaka Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus;

3) apstiprina iesnieguma veidlapas paraugu nodokļa atmaksāšanai.

13. Izteikt 12.2 pantu šādā redakcijā:

"12.2 pants. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana citu dalīb­valstu apliekamajām personām un trešajās valstīs vai trešajās teritorijās  reģistrētām apliekamajām personām

(1) Citu dalībvalstu apliekamajām personām, kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, samaksāto pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un par preču importu atmaksā, ja šī persona:

1) ir reģistrējusi uzņēmējdarbību Kopienas teritorijā; 

2) neveic saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem reģistrējamu uzņēmējdarbību Latvijas Republikā.

(2) Kopienas teritorijā nereģistrētām personām, kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, samaksāto pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem atmaksā pēc paritātes principa, ja šī persona:

1) nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

2) ir reģistrējusi uzņēmējdarbību un ir reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona savā mītnes zemē ārpus Kopienas teritorijas – valstī, kurā tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (arī identisks vai pēc būtības līdzīgs nodoklis);

3) neveic saskaņā ar tiesību aktiem reģistrējamu uzņēmējdarbību Latvijas Republikā.

(3) Ministru kabinets, ievērojot šā panta pirmās un otrās daļas prasības:

1) nosaka nodokļa atmaksāšanas kārtību, termiņus un atmaksājamā nodokļa minimālo summu;

2) nosaka Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus;

3) apstiprina iesnieguma nodokļa atmaksāšanai veidlapas paraugu."

33

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 12.2 panta pirmās daļas 2. punktā vārdus “tiesību aktiem” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem”.

 

Atbalstīt

13. Izteikt 12.2 pantu šādā redakcijā:

"12.2 pants. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana citu dalīb­valstu apliekamajām personām un trešajās valstīs vai trešajās teritorijās  reģistrētām apliekamajām personām

(1) Citu dalībvalstu apliekamajām personām, kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, samaksāto pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un par preču importu atmaksā, ja šī persona:

1) ir reģistrējusi uzņēmējdarbību Kopienas teritorijā; 

2) neveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem reģistrējamu uzņēmējdarbību Latvijas Republikā.

(2) Kopienas teritorijā nereģistrētām personām, kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, samaksāto pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem atmaksā pēc paritātes principa, ja šī persona:

1) nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

2) ir reģistrējusi uzņēmējdarbību un ir reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona savā mītnes zemē ārpus Kopienas teritorijas – valstī, kurā tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (arī identisks vai pēc būtības līdzīgs nodoklis);

3) neveic saskaņā ar tiesību aktiem reģistrējamu uzņēmējdarbību Latvijas Republikā.

(3) Ministru kabinets, ievērojot šā panta pirmās un otrās daļas prasības:

1) nosaka nodokļa atmaksāšanas kārtību, termiņus un atmaksājamā nodokļa minimālo summu;

2) nosaka Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus;

3) apstiprina iesnieguma nodokļa atmaksāšanai veidlapas paraugu."

13.pants. Nodokļa piemērošana tūrisma (ceļojumu) firmu un aģentūru pakalpojumiem

(7) Ja tūrisma (ceļojumu) firmu vai aģentūru pakalpojumi tiek sniegti gan iekšzemē, gan ārpus Latvijas Republikas robežām, ar nodokļa 0 procentu likmi tiek aplikta tikai tā pakalpojumu daļa, kas saistīta ar darījumiem ārpus Latvijas Republikas robežām, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

14. Izteikt 13.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja tūrisma (ceļojumu) firmu vai aģentūru pakalpojumi tiek sniegti gan Kopienas teritorijā, gan ārpus tās, ar nodokļa 0 procentu likmi tiek aplikta tikai tā pakalpojumu daļa, kas saistīta ar darījumiem ārpus Kopienas teritorijas."

 

 

 

14. Izteikt 13.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja tūrisma (ceļojumu) firmu vai aģentūru pakalpojumi tiek sniegti gan Kopienas teritorijā, gan ārpus tās, ar nodokļa 0 procentu likmi tiek aplikta tikai tā pakalpojumu daļa, kas saistīta ar darījumiem ārpus Kopienas teritorijas."

13.1 pants. Nodokļa piemērošana zemnieku saimniecībām

(2) Kompensāciju var izmaksāt arī šādas apliekamās personas, ja tās ievēro šā panta septītajā un astotajā daļā lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumiem noteiktos nosacījumus:

1) lauksaimniecības un zvejniecības kooperatīvās sabiedrības;

2) paju sabiedrības par lauksaimniecības produkciju.

 

15. Papildināt 13.1 panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Lauku atbalsta dienests, kas iepērk no zemnieku saimniecībām pašu ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju intervences uzkrājumu veidošanai."

 

 

 

 

 

15. Papildināt 13.1 panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Lauku atbalsta dienests, kas iepērk no zemnieku saimniecībām pašu ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju intervences uzkrājumu veidošanai."

 

 

 

16. Papildināt likumu ar 13.3 pantu šādā redakcijā:

"13.3 pants. Nodokļa piemērošana ieguldījumu zeltam

(1) Šā likuma izpratnē ieguldījumu zelts ir:

1) zelts zelta stieņos vai platēs tādā svarā, kādu atzīst dārgmetālu tirgū un kura prove ir vienāda vai lielāka nekā 995, neatkarīgi no tā, ir vai nav izdoti vērtspapīri par šo zeltu;

2) zelta monētas ar zelta provi, vienādu vai lielāku nekā 900, kuras emitētas pēc 1800.gada un kuras ir vai ir bijušas likumīgs maksāšanas līdzeklis to izcelsmes valstī, un kuras pārdod par cenu, kas nepārsniedz tajās esošā zelta brīvā tirgus vērtību vairāk kā par 80 procentiem.

(2) Ar nodokli neapliek:

1) ieguldījumu zelta piegādi iekšzemē un Kopienas teritorijā;

2) ieguldījumu zelta iegādi Kopienas teritorijā;

3) ieguldījumu zelta importu;

4) starpniecības aģenta pakalpojumus, kas sniegti darījumos ar ieguldī­jumu zeltu.

(3) Apliekamajai personai saskaņā ar šā panta ceturto daļu ir tiesības piemērot nodokli ieguldījumu zelta piegādei un starpniecības aģenta pakalpojumam, ja tā par šo izvēli ir informējusi Valsts ieņēmumu dienestu pirms darījuma veikšanas.

(4) Apliekamā persona:

1) kas parasti piegādā zeltu rūpnieciskām vajadzībām, var izvēlēties piemērot nodokli šā panta pirmās daļas 1.punktā minētā ieguldījumu zelta piegādei;

2) kas ražo ieguldījumu zeltu vai pārveido jebkādu zeltu par ieguldījumu zeltu, var izvēlēties piemērot nodokli šā panta pirmajā daļā minētā ieguldījumu zelta piegādei;

3) kas sniedz starpniecības aģenta pakalpojumus, piedaloties šīs daļas
1. un 2.punktā minētajās ieguldījumu zelta piegādēs,
var izvēlēties piemērot nodokli starpniecības aģenta pakalpojumam.

(5) Apliekamajai personai, kas veic no nodokļa atbrīvotu ieguldījumu zelta piegādi, ir tiesības, piemērojot likuma 10.pantā noteikto kārtību, nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt nodokli, kas aprēķināts:

1) par ieguldījumu zelta iegādi no citām apliekamajām personām vai citas dalībvalsts apliekamajām personām, kuras izvēlējušās piemērot nodokli ieguldījumu zelta piegādei;

2) par zelta iegādi no citām apliekamajām personām vai citas dalībvalsts apliekamajām personām vai zelta importu, ja šo zeltu apliekamā persona vai starpniecības aģents apliekamās personas vārdā pārveidos par ieguldījumu zeltu;

3) par pakalpojumiem, kas saņemti, lai pārveidotu zelta vai ieguldījumu zelta formu, svaru un provi.

(6) Apliekamajai personai, kas ražo ieguldījumu zeltu vai pārveido zeltu par ieguldījumu zeltu, neatkarīgi no tā, vai šī apliekamā persona saskaņā ar šā panta ceturto daļu ir izvēlējusies piemērot nodokli ieguldījumu zelta piegādei vai ne, ir tiesības, piemērojot šā likuma 10.pantā noteikto kārtību, nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt aprēķināto nodokli par iegādātajām precēm no citām apliekamajām personām vai citas dalībvalsts apliekamajām personām vai importētajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar ieguldījumu zelta ražošanu.

(7) Apliekamajai personai, kas veic darījumus ar ieguldījumu zeltu, dokumenti, kas saistīti ar šiem darījumiem, jāuzglabā piecus gadus pēc kalendāra gada beigām, kurā darījums ir beidzies."

 

 

 

16. Papildināt likumu ar 13.3 pantu šādā redakcijā:

"13.3 pants. Nodokļa piemērošana ieguldījumu zeltam

(1) Šā likuma izpratnē ieguldījumu zelts ir:

1) zelts zelta stieņos vai platēs tādā svarā, kādu atzīst dārgmetālu tirgū un kura prove ir vienāda vai lielāka nekā 995, neatkarīgi no tā, ir vai nav izdoti vērtspapīri par šo zeltu;

2) zelta monētas ar zelta provi, vienādu vai lielāku nekā 900, kuras emitētas pēc 1800.gada un kuras ir vai ir bijušas likumīgs maksāšanas līdzeklis to izcelsmes valstī, un kuras pārdod par cenu, kas nepārsniedz tajās esošā zelta brīvā tirgus vērtību vairāk kā par 80 procentiem.

(2) Ar nodokli neapliek:

1) ieguldījumu zelta piegādi iekšzemē un Kopienas teritorijā;

2) ieguldījumu zelta iegādi Kopienas teritorijā;

3) ieguldījumu zelta importu;

4) starpniecības aģenta pakalpojumus, kas sniegti darījumos ar ieguldī­jumu zeltu.

(3) Apliekamajai personai saskaņā ar šā panta ceturto daļu ir tiesības piemērot nodokli ieguldījumu zelta piegādei un starpniecības aģenta pakalpojumam, ja tā par šo izvēli ir informējusi Valsts ieņēmumu dienestu pirms darījuma veikšanas.

(4) Apliekamā persona:

1) kas parasti piegādā zeltu rūpnieciskām vajadzībām, var izvēlēties piemērot nodokli šā panta pirmās daļas 1.punktā minētā ieguldījumu zelta piegādei;

2) kas ražo ieguldījumu zeltu vai pārveido jebkādu zeltu par ieguldījumu zeltu, var izvēlēties piemērot nodokli šā panta pirmajā daļā minētā ieguldījumu zelta piegādei;

3) kas sniedz starpniecības aģenta pakalpojumus, piedaloties šīs daļas
1. un 2.punktā minētajās ieguldījumu zelta piegādēs,
var izvēlēties piemērot nodokli starpniecības aģenta pakalpojumam.

(5) Apliekamajai personai, kas veic no nodokļa atbrīvotu ieguldījumu zelta piegādi, ir tiesības, piemērojot likuma 10.pantā noteikto kārtību, nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt nodokli, kas aprēķināts:

1) par ieguldījumu zelta iegādi no citām apliekamajām personām vai citas dalībvalsts apliekamajām personām, kuras izvēlējušās piemērot nodokli ieguldījumu zelta piegādei;

2) par zelta iegādi no citām apliekamajām personām vai citas dalībvalsts apliekamajām personām vai zelta importu, ja šo zeltu apliekamā persona vai starpniecības aģents apliekamās personas vārdā pārveidos par ieguldījumu zeltu;

3) par pakalpojumiem, kas saņemti, lai pārveidotu zelta vai ieguldījumu zelta formu, svaru un provi.

(6) Apliekamajai personai, kas ražo ieguldījumu zeltu vai pārveido zeltu par ieguldījumu zeltu, neatkarīgi no tā, vai šī apliekamā persona saskaņā ar šā panta ceturto daļu ir izvēlējusies piemērot nodokli ieguldījumu zelta piegādei vai ne, ir tiesības, piemērojot šā likuma 10.pantā noteikto kārtību, nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt aprēķināto nodokli par iegādātajām precēm no citām apliekamajām personām vai citas dalībvalsts apliekamajām personām vai importētajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar ieguldījumu zelta ražošanu.

(7) Apliekamajai personai, kas veic darījumus ar ieguldījumu zeltu, dokumenti, kas saistīti ar šiem darījumiem, jāuzglabā piecus gadus pēc kalendāra gada beigām, kurā darījums ir beidzies."

V. nodaļa

Nobeiguma noteikumi

15.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(1) Apliekamās personas atbildību par nodokļa pareizu un savlaicīgu nenomaksāšanu nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

(2) Ja nodokļa deklarācijā ir samazināta aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa summa vai palielināta no budžeta atmaksājamā nodokļa summa vai uz nākamo taksāc ijas periodu attiecināmā nodokļa summa, nodokļu administrācija aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen samazināto (palielināto) nodokļa summu un soda naudu tās apmērā.

(3) Ja persona saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamā persona, bet veic apliekamus darījumus, šī persona no dienas, kad tai bija jāreģistrējas šajā likumā noteiktajā kārtībā, tiek pakļauta pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem bez tiesībām uz priekšnodokļa atskaitījumiem. Ja minētā persona veic ar nodokli apliekamas kokmateriālu piegādes, šai personai no dienas, kad tai bija jāreģistrējas šajā likumā noteiktajā kārtībā, tiek piemērota soda nauda, kas noteikta 18 procentu apmērā no piegādāto kokmateriālu vērtības.

(4) Ja persona nelikumīgi izsniedz nodokļa rēķinu, saņem pievienotās vērtības nodokli, ko tai nav tiesību saņemt, vai ar nodomu veic citas šajā likumā neatļautas darbības, tad nelikumīgi saņemtās nodokļa summas Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā un iekasēt soda naudu 200 procentu apmērā no nelikumīgi saņemtās nodokļa summas.

(5) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu).

(6) Ja apliekamā persona, kas, ievedot pamatlīdzekļus, nav maksājusi nodokli saskaņā ar šā likuma 12.panta 2.1 daļu, viena gada laikā no ievešanas brīža tos iznomā vai citādi atsavina, tā maksā soda naudu, kas noteikta 18 procentu apmērā no muitas deklarācijā norādītās ievesto pamatlīdzekļu vērtības. Šī norma nav piemērojama tām apliekamajām personām, kurām pamatlīdzekļu nomas vai līzinga darījumu veikšana ir pamatdarbība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.97. likumu, 25.11.99. likumu, 23.11.2000. likumu un 06.11.2003. likumu)

16.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdi, kas rodas par nodokļa aprēķināšanu, izskatāmi saskaņā ar likumiem.

17.pants. Likuma normu piemērošanas kārtība

Likuma normu piemērošanas kārtību, sniedzot likuma normu interpretāciju un skaidrojošus piemērus, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

 

17. Izslēgt V nodaļu.

 

 

 

 

 

17. Izslēgt V nodaļu.

 

 

 

18. Papildināt likumu ar VI un VII nodaļu šādā redakcijā:

"VI nodaļa

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana darījumiem Eiropas Kopienas teritorijā

 

 

 

18. Papildināt likumu ar VI un VII nodaļu šādā redakcijā:

"VI nodaļa

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana darījumiem Eiropas Kopienas teritorijā

 

18.pants. Apliekamie darījumi Kopienas teritorijā

Apliekamie darījumi Kopienas teritorijā ir:

1)      saimnieciskās darbības ietvaros veiktie šā likuma 2.panta otrajā daļā minētie darījumi un preču iegāde Kopienas teritorijā;

2) neapliekamu personu veiktā jaunu transportlīdzekļu iegāde Kopienas teritorijā.

 

 

 

18.pants. Apliekamie darījumi Kopienas teritorijā

Apliekamie darījumi Kopienas teritorijā ir:

1)      saimnieciskās darbības ietvaros veiktie šā likuma 2.panta otrajā daļā minētie darījumi un preču iegāde Kopienas teritorijā;

2) neapliekamu personu veiktā jaunu transportlīdzekļu iegāde Kopienas teritorijā.

 

19.pants. Preču piegādes vieta Kopienas teritorijā

(1) Ja preces tiek nosūtītas vai transportētas no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, preču piegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana, ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts apliekamā persona.

(2) Ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts neapliekamā persona, preču piegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur tiek uzsākta preču nosūtīšana vai transportēšana.

(3) Montēto vai uzstādīto preču piegādes vieta ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā preces tiek montētas vai uzstādītas.

(4) Jauna transportlīdzekļa piegādes vieta ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis tiek reģistrēts.

 

 

 

19.pants. Preču piegādes vieta Kopienas teritorijā

(1) Ja preces tiek nosūtītas vai transportētas no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, preču piegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana, ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts apliekamā persona.

(2) Ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts neapliekamā persona, preču piegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur tiek uzsākta preču nosūtīšana vai transportēšana.

(3) Montēto vai uzstādīto preču piegādes vieta ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā preces tiek montētas vai uzstādītas.

(4) Jauna transportlīdzekļa piegādes vieta ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis tiek reģistrēts.

 

20.pants. Preču iegādes vieta Kopienas teritorijā

Ja preces tiek nosūtītas vai transportētas no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, preču iegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana.

 

 

 

20.pants. Preču iegādes vieta Kopienas teritorijā

Ja preces tiek nosūtītas vai transportētas no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, preču iegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana.

 

21.pants. Preču importēšanas vieta

Preču importēšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā tiek (noslēgta) pabeigta muitas procedūra – preču izlaišana brīvam apgrozījumam.

34

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 21. panta nosaukumā un tekstā vārdus “preču importēšanas vieta” ar vārdiem “preču importēšanas vieta Kopienas teritorijā”.

Atbalstīt

21.pants. Preču importēšanas vieta Kopienas teritorijā

Preču importēšanas vieta Kopienas teritorijā ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā tiek (noslēgta) pabeigta muitas procedūra – preču izlaišana brīvam apgrozījumam.

 

22.pants. Preču transporta pakalpojuma sniegšanas vieta Kopienas teritorijā

(1) Preču transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā uzsāk preču transportēšanu, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(2) Ja preču transporta pakalpojums tiek sniegts citas dalībvalsts apliekamai personai, preču transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

(3) Preču transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir iekšzeme, ja preču transporta pakalpojumu apliekamā persona saņem no citas dalībvalsts apliekamās personas.

35

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 22. panta nosaukumā un tekstā vārdus “preču transporta pakalpojums” ar vārdiem “preču transporta pakalpojums Kopienas teritorijā” (attiecīgā locījumā).

 

Atbalstīt

22.pants. Preču transporta pakalpojuma Kopienas teritorijā sniegšanas vieta

(1) Preču transporta pakalpojuma Kopienas teritorijā sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā uzsāk preču transportēšanu, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(2) Ja preču transporta pakalpojums Kopienas teritorijā tiek sniegts citas dalībvalsts apliekamai personai, preču transporta pakalpojuma Kopienas teritorijā sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

(3) Preču transporta pakalpojuma Kopienas teritorijā sniegšanas vieta ir iekšzeme, ja preču transporta pakalpojumu Kopienas teritorijā apliekamā persona saņem no citas dalībvalsts apliekamās personas.

 

23.pants. Ar preču transportēšanu Kopienas teritorijā saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta

Ja preču pārkraušanas vai uzglabāšanas, vai citi ar preču transportēšanu Kopienas teritorijā saistītie pakalpojumi tiek sniegti pakalpojuma saņēmējam, kurš ir reģistrējies kā apliekamā persona citā Eiropas Savienības dalībvalstī, nevis preču iekraušanas vai pārkraušanas dalībvalstī, tad par pakalpojuma sniegšanas vietu uzskata to dalībvalsti, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

 

 

 

23.pants. Ar preču transportēšanu Kopienas teritorijā saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta

Ja preču pārkraušanas vai uzglabāšanas, vai citi ar preču transportēšanu Kopienas teritorijā saistītie pakalpojumi tiek sniegti pakalpojuma saņēmējam, kurš ir reģistrējies kā apliekamā persona citā Eiropas Savienības dalībvalstī, nevis preču iekraušanas vai pārkraušanas dalībvalstī, tad par pakalpojuma sniegšanas vietu uzskata to dalībvalsti, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

 

24.pants. Starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta darījumiem Kopienas teritorijā

(1) Starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.panta trešo daļu un septītās daļas 9.punktu. Ja starpniecības aģents sniedz pakalpojumu citas dalībvalsts apliekamajai personai, pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

(2) Ja starpniecības aģents piedalās preču transporta pakalpojuma Kopienas teritorijā sniegšanā, starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā uzsāk preču transporta pakalpojumu. Ja starpniecības aģents piedalās preču transporta pakalpojuma Kopienas teritorijā sniegšanā citas dalībvalsts apliekamai personai, starpniecības aģenta pakalpo­juma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

(3) Ja starpniecības aģents piedalās šā likuma 23.pantā minēto pakalpojumu nodrošināšanā, starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā faktiski tiek sniegts pakalpojums. Ja starpniecības aģents piedalās minēto pakalpojumu nodrošināšanā un pakalpojums tiek sniegts citas dalībvalsts apliekamai personai, starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

 

 

 

24.pants. Starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta darījumiem Kopienas teritorijā

(1) Starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.panta trešo daļu un septītās daļas 9.punktu. Ja starpniecības aģents sniedz pakalpojumu citas dalībvalsts apliekamajai personai, pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

(2) Ja starpniecības aģents piedalās preču transporta pakalpojuma Kopienas teritorijā sniegšanā, starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā uzsāk preču transporta pakalpojumu. Ja starpniecības aģents piedalās preču transporta pakalpojuma Kopienas teritorijā sniegšanā citas dalībvalsts apliekamai personai, starpniecības aģenta pakalpo­juma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

(3) Ja starpniecības aģents piedalās šā likuma 23.pantā minēto pakalpojumu nodrošināšanā, starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā faktiski tiek sniegts pakalpojums. Ja starpniecības aģents piedalās minēto pakalpojumu nodrošināšanā un pakalpojums tiek sniegts citas dalībvalsts apliekamai personai, starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

 

25.pants. Ar kustamo (ķermenisko) lietu saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta

Ar kustamo (ķermenisko) lietu saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta ir vieta, kur pakalpojums tiek sniegts. Ja šis pakalpojums tiek sniegts citas dalībvalsts apliekamajai personai un kustamā lieta pēc pakalpojuma sniegšanas tiek izvesta no iekšzemes, pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.

36

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 25. panta nosaukumā un pirmajā teikumā tekstu pēc vārdiem “sniegšanas vieta” ar vārdiem “Kopienas teritorijā”.

 

Atbalstīt

25.pants. Ar kustamo (ķermenisko) lietu saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta Kopienas teritorijā

Ar kustamo (ķermenisko) lietu saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta Kopienas teritorijā ir vieta, kur pakalpojums tiek sniegts. Ja šis pakalpojums tiek sniegts citas dalībvalsts apliekamajai personai un kustamā lieta pēc pakalpojuma sniegšanas tiek izvesta no iekšzemes, pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.


 

 

26.pants. Reģistrēšanās Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā

(1) Ja neapliekamās juridiskās personas vai neapliekamās fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, preču iegādes Kopienas teritorijā vērtība bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz vai pārsniedz 7000 latu, tad šai personai 30 dienu laikā jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Pēc reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā šī persona var no tā brīvprātīgi izstāties ne agrāk kā pēc diviem gadiem no reģistrācijas dienas.

(2) Ja citas dalībvalsts persona iekšzemē neapliekamai personai piegādā preces, kurām Latvijas Republikā tiek piemērots akcīzes nodoklis, tad šai citas dalībvalsts personai pirms darījuma veikšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no piegādāto akcīzes preču vērtības.

(3) Ja citas dalībvalsts apliekamā persona veic preču piegādi attālumā Kopienas teritorijā un preces tiek saņemtas Latvijā, un šādu preču piegāžu kopsumma bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz vai pārsniedz 24000 latu, tad šai citas dalībvalsts apliekamajai personai 30 dienu laikā jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

37

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 26. panta pirmo un trešo daļu pēc vārdiem “30 dienu laikā” ar vārdiem “pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas”.

 

 

Atbalstīt

26.pants. Reģistrēšanās Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā

(1) Ja neapliekamās juridiskās personas vai neapliekamās fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, preču iegādes Kopienas teritorijā vērtība bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz vai pārsniedz 7000 latu, tad šai personai 30 dienu laikā pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Pēc reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā šī persona var no tā brīvprātīgi izstāties ne agrāk kā pēc diviem gadiem no reģistrācijas dienas.

(2) Ja citas dalībvalsts persona iekšzemē neapliekamai personai piegādā preces, kurām Latvijas Republikā tiek piemērots akcīzes nodoklis, tad šai citas dalībvalsts personai pirms darījuma veikšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no piegādāto akcīzes preču vērtības.

(3) Ja citas dalībvalsts apliekamā persona veic preču piegādi attālumā Kopienas teritorijā un preces tiek saņemtas Latvijā, un šādu preču piegāžu kopsumma bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz vai pārsniedz 24000 latu, tad šai citas dalībvalsts apliekamajai personai 30 dienu laikā pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

 

(4) Ja citas dalībvalsts persona piegādā preces un tās iekšzemē montē vai uzstāda neapliekamajai personai, tad šai citas dalībvalsts personai pirms darījuma veikšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no montēto vai uzstādīto preču vērtības.

(5) Ja citas dalībvalsts persona iekšzemē sniedz šā likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā un piektajā daļā minētos pakalpojumus jebkurai personai, tad šai citas dalībvalsts personai pirms pakalpojumu sniegšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no sniegtā pakalpojuma vērtības.

(6) Ja citas dalībvalsts persona sniedz iekšzemē šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā un sestajā daļā minētos pakalpojumus neapliekamajai personai, tad šai citas dalībvalsts personai pirms pakalpojumu sniegšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no sniegtā pakalpojuma vērtības.

(7) Citas dalībvalsts personai ir tiesības reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, nesasniedzot šā panta trešajā daļā minēto reģistrēšanās slieksni.

 

 

 

(4) Ja citas dalībvalsts persona piegādā preces un tās iekšzemē montē vai uzstāda neapliekamajai personai, tad šai citas dalībvalsts personai pirms darījuma veikšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no montēto vai uzstādīto preču vērtības.

(5) Ja citas dalībvalsts persona iekšzemē sniedz šā likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā un piektajā daļā minētos pakalpojumus jebkurai personai, tad šai citas dalībvalsts personai pirms pakalpojumu sniegšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no sniegtā pakalpojuma vērtības.

(6) Ja citas dalībvalsts persona sniedz iekšzemē šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā un sestajā daļā minētos pakalpojumus neapliekamajai personai, tad šai citas dalībvalsts personai pirms pakalpojumu sniegšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no sniegtā pakalpojuma vērtības.

(7) Citas dalībvalsts personai ir tiesības reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, nesasniedzot šā panta trešajā daļā minēto reģistrēšanās slieksni.


 

 

 

38

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt likuma 26.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

²(8) Citas dalībvalsts persona, iekšzemē veicot preču iegādi Kopienas teritorijā, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no iegādāto preču vērtības. Minētā norma nav attiecināma uz tām citas dalībvalsts personām, kas neveic saimniecisko darbību Kopienas teritorijā.²

Atbalstīt

(8) Citas dalībvalsts persona, iekšzemē veicot preču iegādi Kopienas teritorijā, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no iegādāto preču vērtības. Minētā norma nav attiecināma uz tām citas dalībvalsts personām, kas neveic saimniecisko darbību Kopienas teritorijā.

 

27.pants. Trīsstūrveida darījumi

(1) Trīsstūrveida darījumos ir iesaistīti preču nosūtītājs, starpnieks un preču gala saņēmējs. Preču nosūtītājs pēc starpnieka norādījumiem preces nosūta preču gala saņēmējam.

 

 

 

27.pants. Trīsstūrveida darījumi

(1) Trīsstūrveida darījumos ir iesaistīti preču nosūtītājs, starpnieks un preču gala saņēmējs. Preču nosūtītājs pēc starpnieka norādījumiem preces nosūta preču gala saņēmējam.

 

(2) Trīsstūrveida darījumos:

1) preču nosūtītājs veic preču piegādi Kopienas teritorijā starpniekam;

2) starpnieks veic preču iegādi Kopienas teritorijā un preču piegādi Kopienas teritorijā preču saņēmējam. Ceturkšņa pārskatā par preču piegādēm Kopienas teritorijā šādu piegādi atzīmē ar burtu "S";

3) preču saņēmējs veic preču iegādi Kopienas teritorijā.

39

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 27. panta otrās daļas 2. punktā vārdus “preču saņēmējam” ar vārdiem “preču gala saņēmējam”.

 

Atbalstīt

(2) Trīsstūrveida darījumos:

1) preču nosūtītājs veic preču piegādi Kopienas teritorijā starpniekam;

2) starpnieks veic preču iegādi Kopienas teritorijā un preču piegādi Kopienas teritorijā preču gala saņēmējam. Ceturkšņa pārskatā par preču piegādēm Kopienas teritorijā šādu piegādi atzīmē ar burtu "S";

3) preču saņēmējs veic preču iegādi Kopienas teritorijā.

 

28.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana

(1) Apliekamās personas preču piegādēm Kopienas teritorijā piemēro nodokļa 0 procentu likmi, ja:

1) preču pavaddokumentos (tajā skaitā rēķinā) norādītais preču saņēmējs ir citas dalībvalsts apliekamā persona ar derīgu reģistrācijas numuru šīs dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

2) preces ir nosūtītas vai transportētas no iekšzemes ar galapunktu citā dalībvalstī un to apliecina preču piegādātāja rīcībā esošie preču transporta dokumenti.

(2) Nodokļa 0 procentu likmi piemēro starpnieka veiktajām preču piegādēm, ja tas piedalās trīsstūrveida darījumos saskaņā ar likuma 27.pantu.

(3) Apliekamās personas veiktajām montēšanai vai uzstādīšanai paredzēto preču piegādēm citas dalībvalsts apliekamajai personai piemēro nodokļa 0 procentu likmi. Preču montēšanas vai uzstādīšanas pakalpojuma vērtība iekļaujama preču piegādes vērtībā.

(4) Apliekamās personas sniegtajam preču transporta pakalpojumam Kopienas teritorijā piemēro nodokļa 0 procentu likmi, ja tas tiek sniegts citas dalībvalsts apliekamajai personai.

(5) Jebkuras personas jaunu transportlīdzekļu piegādei citas dalībvalsts personai piemēro nodokļa 0 procentu likmi.

(6) Ja apliekamā persona sniedz citas dalībvalsts apliekamai personai pakalpojumus, kas minēti šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2.punktā un septītajā daļā, pakalpojumiem piemēro nodokļa 0 procentu likme.

(7) Ja apliekamā persona citas dalībvalsts apliekamai personai sniedz pakalpojumus, kas minēti šā likuma 25.pantā un pēc pakalpojuma sniegšanas kustamā lieta tiek izvesta no iekšzemes, pakalpojumam piemēro nodokļa 0 procentu likme.

(8) Ja apliekamā persona – starpniecības aģents – citas dalībvalsts apliekamai personai sniedz pakalpojumus, kas minēti šā likuma 24.pantā, pakalpojumam piemēro nodokļa 0 procentu likme.

40

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 28. panta nosaukumu ar vārdiem “darījumiem Kopienas teritorijā”.

 

Atbalstīt

28.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana darījumiem Kopienas teritorijā

(1) Apliekamās person as preču piegādēm Kopienas teritorijā piemēro nodokļa 0 procentu likmi, ja:

1) preču pavaddokumentos (tajā skaitā rēķinā) norādītais preču saņēmējs ir citas dalībvalsts apliekamā persona ar derīgu reģistrācijas numuru šīs dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

2) preces ir nosūtītas vai transportētas no iekšzemes ar galapunktu citā dalībvalstī un to apliecina preču piegādātāja rīcībā esošie preču transporta dokumenti.

(2) Nodokļa 0 procentu likmi piemēro starpnieka veiktajām preču piegādēm, ja tas piedalās trīsstūrveida darījumos saskaņā ar likuma 27.pantu.

(3) Apliekamās personas veiktajām montēšanai vai uzstādīšanai paredzēto preču piegādēm citas dalībvalsts apliekamajai personai piemēro nodokļa 0 procentu likmi. Preču montēšanas vai uzstādīšanas pakalpojuma vērtība iekļaujama preču piegādes vērtībā.

(4) Apliekamās personas sniegtajam preču transporta pakalpojumam Kopienas teritorijā piemēro nodokļa 0 procentu likmi, ja tas tiek sniegts citas dalībvalsts apliekamajai personai.

(5) Jebkuras personas jaunu transportlīdzekļu piegādei citas dalībvalsts personai piemēro nodokļa 0 procentu likmi.

(6) Ja apliekamā persona sniedz citas dalībvalsts apliekamai personai pakalpojumus, kas minēti šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2.punktā un septītajā daļā, pakalpojumiem piemēro nodokļa 0 procentu likme.

(7) Ja apliekamā persona citas dalībvalsts apliekamai personai sniedz pakalpojumus, kas minēti šā likuma 25.pantā un pēc pakalpojuma sniegšanas kustamā lieta tiek izvesta no iekšzemes, pakalpojumam piemēro nodokļa 0 procentu likme.

(8) Ja apliekamā persona – starpniecības aģents – citas dalībvalsts apliekamai personai sniedz pakalpojumus, kas minēti šā likuma 24.pantā, pakalpojumam piemēro nodokļa 0 procentu likme.

 

 

41

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt likumu ar jaunu 29.pantu un attiecīgi mainot esošo pantu numerāciju:

²29.pants. Ar nodokli apliekamā preču piegādes Kopienas teritorijā vērtība un preču iegādes Kopienas teritorijā vērtība

(1) Preču piegādes Kopienas teritorijā vērtību nosaka saskaņā ar likuma 2.panta ceturto daļu.

(2) Preču iegādes Kopienas teritorijā vērtībā ietilpst visi maksājumi (tai skaitā par starpniecību, apdrošināšanu, iepakošanu, transportēšanu), ko piegādātājs iekasē no pircēja, kā arī dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis un citi nodokļi un nodevas, ja to paredz konkrētie normatīvie akti, izņemot pievienotās vērtības nodokli.²

Atbalstīt

29.pants. Ar nodokli apliekamā preču piegādes Kopienas teritorijā vērtība un preču iegādes Kopienas teritorijā vērtība

(1) Preču piegādes Kopienas teritorijā vērtību nosaka saskaņā ar likuma 2.panta ceturto daļu.

(2) Preču iegādes Kopienas teritorijā vērtībā ietilpst visi maksājumi (tai skaitā par starpniecību, apdrošināšanu, iepakošanu, transportēšanu), ko piegādātājs iekasē no pircēja, kā arī dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis un citi nodokļi un nodevas, ja to paredz konkrētie normatīvie akti, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

 

29.pants. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība par preču iegādi Kopienas teritorijā

(1) Ja apliekamā persona saņem preces no citas dalībvalsts apliekamās personas, tad tā aprēķina un maksā valsts budžetā nodokli, piemērojot šim darījumam nodokļa likmi saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo vai ceturto daļu.

(2) Ja neapliekamā persona veic preču iegādi Kopienas teritorijā, tā nodokli neaprēķina un valsts budžetā nemaksā līdz šā likuma 26.panta pirmajā daļā minētā reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai.

(3) Ja neapliekamā juridiskā persona vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, ir sasniegusi šā likuma 26.panta pirmajā daļā minēto reģistrācijas slieksni, tad tā pēc reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā par preču iegādi Kopienas teritorijā aprēķina un maksā valsts budžetā nodokli, piemērojot šim darījumam nodokļa likmi saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo vai ceturto daļu.

42

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 29. panta pirmo un trešo daļu pirms vārdiem “nodokļa likmi” ar vārdu “atbilstošo”.

 

Atbalstīt

30.pants. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība par preču iegādi Kopienas teritorijā

(1) Ja apliekamā persona saņem preces no citas dalībvalsts apliekamās personas, tad tā aprēķina un maksā valsts budžetā nodokli, piemērojot šim darījumam atbilstošo nodokļa likmi saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo vai ceturto daļu.

(2) Ja neapliekamā persona veic preču iegādi Kopienas teritorijā, tā nodokli neaprēķina un valsts budžetā nemaksā līdz šā likuma 26.panta pirmajā daļā minētā reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai.

(3) Ja neapliekamā juridiskā persona vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, ir sasniegusi šā likuma 26.panta pirmajā daļā minēto reģistrācijas slieksni, tad tā pēc reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā par preču iegādi Kopienas teritorijā aprēķina un maksā valsts budžetā nodokli, piemērojot šim darījumam atbilstošo nodokļa likmi saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo vai ceturto daļu.

 

(4) Ja apliekamā persona saņem preces no citas dalībvalsts apliekamās personas un šī persona pati vai trešā persona tās vārdā minētās preces uzstāda vai montē, tad nodokli valsts budžetā maksā preču saņēmējs.

 

 

 

(4) Ja apliekamā persona saņem preces no citas dalībvalsts apliekamās personas un šī persona pati vai trešā persona tās vārdā minētās preces uzstāda vai montē, tad nodokli valsts budžetā maksā preču saņēmējs.

 

30.pants. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība par pakalpojumiem Kopienas teritorijā

(1) Ja citas dalībvalsts apliekamā persona sniedz preču transporta pakalpojumu Kopienas teritorijā apliekamajai personai, tad nodokli valsts budžetā par saņemto pakalpojumu maksā pakalpojuma saņēmējs. 

(2) Ja apliekamā persona saņem šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā un septītajā daļā minētos pakalpojumus, tad nodokli budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs.

 

 

 

31.pants. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība par pakalpojumiem Kopienas teritorijā

(1) Ja citas dalībvalsts apliekamā persona sniedz preču transporta pakalpojumu Kopienas teritorijā apliekamajai personai, tad nodokli valsts budžetā par saņemto pakalpojumu maksā pakalpojuma saņēmējs. 

(2) Ja apliekamā persona saņem šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā un septītajā daļā minētos pakalpojumus, tad nodokli budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs.


 

 

31.pants. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Kopienas teritorijā

(1) Kopienas teritorijā nereģistrēta persona, kura Kopienas teritorijā sniedz neapliekamajai personai, kas neveic saimniecisko darbību, šā likuma 4.panta septītās daļas 11.punktā minētos pakalpojumus, var reģistrēties šo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā. Valsts ieņēmumu dienests reģistrē šo personu kā elektronisko pakalpojumu sniedzēju Kopienas teritorijā neatkarīgi no sniegto pakalpojumu vērtības.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā persona nodokli maksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā neatkarīgi no sniegto pakalpojumu vērtības.

(3) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā šā panta pirmajā daļā minētā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrācijas iesniegumu;

2) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests reģistrē šā panta pirmajā daļā minēto personu kā elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju Kopienas teritorijā, un reģistrācijas termiņus;

3) kārtību un termiņus, kādos Valsts ieņēmumu dienests sniedz citām dalībvalstīm informāciju par Kopienas teritorijā nereģistrētās personas reģistrāciju Latvijas Republikā elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Kopienas teritorijā;

4) kārtību un termiņus, kādos Kopienas teritorijā nereģistrētā persona, kas ir reģistrējusies Latvijas Republikā elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Kopienas teritorijā, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa deklarācijas un iemaksā nodokļa summas par šā panta pirmajā daļā minētajiem pakalpojumiem;

5) kārtību un termiņus, kādos Valsts ieņēmumu dienests nosūta katrai Eiropas Savienības dalībvalstij, kurā ir sniegts šā panta pirmajā daļā minētais pakalpojums, no Kopienas teritorijā nereģistrētās personas saņemtās nodokļa deklarācijas un informāciju par veiktajiem maksājumiem;

6) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests pārsūta katrai Eiropas Savienības dalībvalstij, kurā ir sniegts šā panta pirmajā daļā minētais pakalpojums, tai piekritīgo nodokļa summu.

(4) Nodoklis, kuru šā panta pirmajā daļā minētā Kopienas teritorijā nereģistrētā persona ir samaksājusi iekšzemē par precēm un pakalpojumiem savu elektroniski sniegto pakalpojumu nodrošināšanai, atmaksājams no valsts budžeta, piemērojot likuma 12.2 pantā noteikto kārtību.

 

 

 

32.pants. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Kopienas teritorijā

(1) Kopienas teritorijā nereģistrēta persona, kura Kopienas teritorijā sniedz neapliekamajai personai, kas neveic saimniecisko darbību, šā likuma 4.panta septītās daļas 11.punktā minētos pakalpojumus, var reģistrēties šo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā. Valsts ieņēmumu dienests reģistrē šo personu kā elektronisko pakalpojumu sniedzēju Kopienas teritorijā neatkarīgi no sniegto pakalpojumu vērtības.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā persona nodokli maksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā neatkarīgi no sniegto pakalpojumu vērtības.

(3) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā šā panta pirmajā daļā minētā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrācijas iesniegumu;

2) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests reģistrē šā panta pirmajā daļā minēto personu kā elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju Kopienas teritorijā, un reģistrācijas termiņus;

3) kārtību un termiņus, kādos Valsts ieņēmumu dienests sniedz citām dalībvalstīm informāciju par Kopienas teritorijā nereģistrētās personas reģistrāciju Latvijas Republikā elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Kopienas teritorijā;

4) kārtību un termiņus, kādos Kopienas teritorijā nereģistrētā persona, kas ir reģistrējusies Latvijas Republikā elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Kopienas teritorijā, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa deklarācijas un iemaksā nodokļa summas par šā panta pirmajā daļā minētajiem pakalpojumiem;

5) kārtību un termiņus, kādos Valsts ieņēmumu dienests nosūta katrai Eiropas Savienības dalībvalstij, kurā ir sniegts šā panta pirmajā daļā minētais pakalpojums, no Kopienas teritorijā nereģistrētās personas saņemtās nodokļa deklarācijas un informāciju par veiktajiem maksājumiem;

6) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests pārsūta katrai Eiropas Savienības dalībvalstij, kurā ir sniegts šā panta pirmajā daļā minētais pakalpojums, tai piekritīgo nodokļa summu.

(4) Nodoklis, kuru šā panta pirmajā daļā minētā Kopienas teritorijā nereģistrētā persona ir samaksājusi iekšzemē par precēm un pakalpojumiem savu elektroniski sniegto pakalpojumu nodrošināšanai, atmaksājams no valsts budžeta, piemērojot likuma 12.2 pantā noteikto kārtību.

 

32.pants. Nodokļa piemērošana, izlaižot preces brīvam apgrozījumam iekšzemē

(1) Ja preces, kas ievestas Kopienas teritorijā, tiek izlaistas brīvam apgrozījumam iekšzemē, nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo vai ceturto daļu, preču saņēmējs maksā valsts budžetā pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam.

43

Tautas partijas frakcija

32.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem:

“saskaņā ar šā likuma 12.panta otro daļu”

 

Neatbalstīt

 

33.pants. Nodokļa piemērošana, izlaižot preces brīvam apgrozījumam iekšzemē

(1) Ja preces, kas ievestas Kopienas teritorijā, tiek izlaistas brīvam apgrozījumam iekšzemē, nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo vai ceturto daļu, preču saņēmējs maksā valsts budžetā pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam.

 

(2) Apliekamā persona, kas darbojas citas dalībvalsts apliekamās personas vārdā, izlaižot preces brīvam apgrozījumam, piemēro nodokļa 0 procentu likmi, ja:

1) preču pavaddokumentos ir norādīts, ka preču saņēmējs ir citas dalībvalsts apliekamā persona, kurai ir derīgs pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs;

2) preces pēc izlaišanas brīvam apgrozījumam tiek pārsūtītas šīs daļas 1.punktā minētajam preču saņēmējam uz citu dalībvalsti.

(3) Šā panta otrajā daļā minētā apliekamā persona, preces pēc izlaišanas brīvam apgrozījumam pārsūtot uz citu dalībvalsti, preču piegādi uzrāda savā nodokļa deklarācijā un ceturkšņa pārskatā par preču piegādēm Kopienas teritorijā.

(4) Ja preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam citā dalībvalstī un tiek pārsūtītas apliekamai personai saimnieciskās darbības nodrošināšanai iekšzemē, šī persona aprēķina un maksā nodokli valsts budžetā.

 

 

 

(2) Apliekamā persona, kas darbojas citas dalībvalsts apliekamās personas vārdā, izlaižot preces brīvam apgrozījumam, piemēro nodokļa 0 procentu likmi, ja:

1) preču pavaddokumentos ir norādīts, ka preču saņēmējs ir citas dalībvalsts apliekamā persona, kurai ir derīgs pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs;

2) preces pēc izlaišanas brīvam apgrozījumam tiek pārsūtītas šīs daļas 1.punktā minētajam preču saņēmējam uz citu dalībvalsti.

(3) Šā panta otrajā daļā minētā apliekamā persona, preces pēc izlaišanas brīvam apgrozījumam pārsūtot uz citu dalībvalsti, preču piegādi uzrāda savā nodokļa deklarācijā un ceturkšņa pārskatā par preču piegādēm Kopienas teritorijā.

(4) Ja preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam citā dalībvalstī un tiek pārsūtītas apliekamai personai saimnieciskās darbības nodrošināšanai iekšzemē, šī persona aprēķina un maksā nodokli valsts budžetā.

 

33.pants. Nodokļa piemērošana, veicot jaunu transportlīdzekļu iegādes un piegādes Kopienas teritorijā

(1) Jebkura persona, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no citas dalībvalsts personas un reģistrējot to iekšzemē, maksā pievienotās vērtības nodokli.

(2) Ja neapliekamā persona iegādājas jaunu transportlīdzekli no citas dalībvalsts personas, tā informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot paziņojumu par jauna transportlīdzekļa iegādi un nodokļa samaksu.

(3) Ja neapliekamā persona piegādā jaunu transportlīdzekli jebkurai citas dalībvalsts personai, tad šādai piegādei piemēro nodokļa 0 procentu likmi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

34.pants. Nodokļa piemērošana, veicot jaunu transportlīdzekļu iegādes un piegādes Kopienas teritorijā

(1) Jebkura persona, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no citas dalībvalsts personas un reģistrējot to iekšzemē, maksā pievienotās vērtības nodokli.

(2) Ja neapliekamā persona iegādājas jaunu transportlīdzekli no citas dalībvalsts personas, tā informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot paziņojumu par jauna transportlīdzekļa iegādi un nodokļa samaksu.

(3) Ja neapliekamā persona piegādā jaunu transportlīdzekli jebkurai citas dalībvalsts personai, tad šādai piegādei piemēro nodokļa 0 procentu likmi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

(4) Ministru kabinets nosaka atmaksājamā nodokļa summu un kārtību, kādā neapliekamā persona:

1) noformē un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā nodokļa rēķinu par jauna transportlīdzekļa piegādi;

2) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā dokumentus nodokļa atmaksāšanai no valsts budžeta;

3) saņem no valsts budžeta atmaksājamo nodokļa summu par jauna transportlīdzekļa piegādi.

44

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 33. panta ceturtajā daļā vārdus “atmaksājamā nodokļa summu” ar vārdiem “kārtību, kādā aprēķināma atmaksājamā nodokļa summa”.

 

Atbalstīt

(4) Ministru kabinets nosaka “kārtību, kādā aprēķināma atmaksājamā nodokļa summa un kārtību, kādā neapliekamā persona:

1) noformē un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā nodokļa rēķinu par jauna transportlīdzekļa piegādi;

2) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā dokumentus nodokļa atmaksāšanai no valsts budžeta;

3) saņem no valsts budžeta atmaksājamo nodokļa summu par jauna transportlīdzekļa piegādi.

 

VII nodaļa. Nobeiguma noteikumi

 

 

 

VII nodaļa. Nobeiguma noteikumi

 

34.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(1) Apliekamās personas atbildību par nodokļa pareizu un savlaicīgu nesamaksāšanu nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

(2) Ja nodokļa deklarācijā ir samazināta aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa summa vai palielināta no budžeta atmaksājamā nodokļa summa vai uz nākamo taksācijas periodu attiecināmā nodokļa summa, nodokļu administrācija aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen samazināto (palielināto) nodokļa summu un soda naudu tās apmērā.

(3) Ja persona saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamā persona, bet veic apliekamus darījumus, šī persona no dienas, kad tai bija jāreģistrējas šajā likumā noteiktajā kārtībā, tiek pakļauta pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem bez tiesībām uz priekšnodokļa atskaitījumiem. Ja minētā persona veic ar nodokli apliekamas kokmateriālu piegādes, šai personai no dienas, kad tai bija jāreģistrējas šajā likumā noteiktajā kārtībā, tiek piemērota soda nauda, kas noteikta 18 procentu apmērā no piegādāto kokmateriālu vērtības.

(4) Ja persona nelikumīgi izsniedz nodokļa rēķinu, saņem pievienotās vērtības nodokli, ko tai nav tiesību saņemt, vai ar nodomu veic citas šajā likumā neatļautas darbības, tad nelikumīgi saņemtās nodokļa summas Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā un iekasēt soda naudu 200 procentu apmērā no nelikumīgi saņemtās nodokļa summas.

 

 

 

35.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(1) Apliekamās personas atbildību par nodokļa pareizu un savlaicīgu nesamaksāšanu nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

(2) Ja nodokļa deklarācijā ir samazināta aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa summa vai palielināta no budžeta atmaksājamā nodokļa summa vai uz nākamo taksācijas periodu attiecināmā nodokļa summa, nodokļu administrācija aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen samazināto (palielināto) nodokļa summu un soda naudu tās apmērā.

(3) Ja persona saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamā persona, bet veic apliekamus darījumus, šī persona no dienas, kad tai bija jāreģistrējas šajā likumā noteiktajā kārtībā, tiek pakļauta pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem bez tiesībām uz priekšnodokļa atskaitījumiem. Ja minētā persona veic ar nodokli apliekamas kokmateriālu piegādes, šai personai no dienas, kad tai bija jāreģistrējas šajā likumā noteiktajā kārtībā, tiek piemērota soda nauda, kas noteikta 18 procentu apmērā no piegādāto kokmateriālu vērtības.

(4) Ja persona nelikumīgi izsniedz nodokļa rēķinu, saņem pievienotās vērtības nodokli, ko tai nav tiesību saņemt, vai ar nodomu veic citas šajā likumā neatļautas darbības, tad nelikumīgi saņemtās nodokļa summas Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā un iekasēt soda naudu 200 procentu apmērā no nelikumīgi saņemtās nodokļa summas.

 

(5) Ja apliekamā persona, kas, ievedot pamatlīdzekļus, nav maksājusi nodokli saskaņā ar šā likuma 12.panta 2.1 daļu, viena gada laikā no ievešanas brīža tos iznomā vai citādi atsavina, tā maksā soda naudu, kas noteikta 18 procentu apmērā no muitas deklarācijā norādītās ievesto pamatlīdzekļu vērtības. Šī norma nav piemērojama tām apliekamajām personām, kurām pamatlīdzekļu nomas vai līzinga darījumu veikšana ir pamatdarbība.

45

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 34. panta piektajā daļā vārdu “citādi”.

 

 

Atbalstīt

(5) Ja apliekamā persona, kas, ievedot pamatlīdzekļus, nav maksājusi nodokli saskaņā ar šā likuma 12.panta 2.1 daļu, viena gada laikā no ievešanas brīža tos iznomā vai  atsavina, tā maksā soda naudu, kas noteikta 18 procentu apmērā no muitas deklarācijā norādītās ievesto pamatlīdzekļu vērtības. Šī norma nav piemērojama tām apliekamajām personām, kurām pamatlīdzekļu nomas vai līzinga darījumu veikšana ir pamatdarbība.

 

(6) Ja apliekamā persona, piegādājot preces vai sniedzot pakalpojumus citas dalībvalsts personai, ir nepamatoti piemērojusi nodokļa 0 procentu likmi, tad tā maksā valsts budžetā nesamaksātā nodokļa summu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(7) Ja neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, nav paziņojusi Valsts ieņēmumu dienestam par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.2 daļu vai nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā pēc likuma 26.pantā noteiktā reģistrācijas sliekšņa par preču iegādēm Kopienas teritorijā sasniegšanas, tad tā maksā valsts budžetā nesamaksātā nodokļa summu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

 

 

 

(6) Ja apliekamā persona, piegādājot preces vai sniedzot pakalpojumus citas dalībvalsts personai, ir nepamatoti piemērojusi nodokļa 0 procentu likmi, tad tā maksā valsts budžetā nesamaksātā nodokļa summu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(7) Ja neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, nav paziņojusi Valsts ieņēmumu dienestam par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 12.panta 1.2 daļu vai nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā pēc likuma 26.pantā noteiktā reģistrācijas sliekšņa par preču iegādēm Kopienas teritorijā sasniegšanas, tad tā maksā valsts budžetā nesamaksātā nodokļa summu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

 

35.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdi, kas rodas par nodokļa piemērošanu un aprēķināšanu, izskatāmi normatīvajos aktos, kas reglamentē strīdu izskatīšanu nodokļu jautājumos, noteiktajā kārtībā.

46

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest iespēju izslēgt 35. pantu.

Atbalstīt

 

 

36.pants. Likuma normu piemērošanas kārtība

Likuma normu piemērošanas kārtību, sniedzot likuma normu interpretāciju un skaidrojošus piemērus, reglamentē Ministru kabineta noteikumi."

 

 

 

36.pants. Likuma normu piemērošanas kārtība

Likuma normu piemērošanas kārtību, sniedzot likuma normu interpretāciju un skaidrojošus piemērus, reglamentē Ministru kabineta noteikumi."

 

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 33., 34., 35., 36. un 37.punktu šādā redakcijā:

"33. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.aprīlim izdod likuma ²Par pievienotās vērtības nodokli² 2.panta piecpadsmitajā daļā, 7.panta pirmajā un ceturtajā daļā, 12.panta 2.1 daļā, 12.2 pantā, 31.panta trešajā daļā un 33.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus.

34. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.aprīlim izdod noteikumus, kas saistīti ar pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumiem Kopienas teritorijā.

35. Ja līgums par nomas pirkumu (līzingu) noslēgts līdz 2004.gada 30.aprīlim, nodoklis par šo darījumu maksājams kopā ar veicamajiem maksājumiem līgumā norādītajos termiņos, piemērojot tādu nodokļa likmi, kāda bija piemērojama līzinga objektam līguma slēgšanas brīdī. Ja nomas pirkuma (līzinga) līgums noslēgts par šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto preču piegādi, bet līguma nosacījumi netiek izpildīti un tādēļ līzinga objekts paliek līzinga devēja īpašumā, nodoklis piemērojams kā nomas darījumam un attiecināms uz visiem iepriekš veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem. Šādā gadījumā nesamaksātā nodokļa apmēram piemēro likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.pantā paredzēto pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu.

36. Līzinga kreditēšana, kas tiek veikta saskaņā ar līgumu, kas noslēgts līdz 2004.gada 30.aprīlim, ir uzskatāma par finanšu darījumu, un nodoklis tam nav piemērojams. 

37. Nodoklis par precēm, kas ievestas iekšzemē no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai kandidātvalstīm līdz 2004.gada 30.aprīlim, piemērojot kādu no muitas procedūrām vai režīmiem, tiek piemērots un maksājams budžetā likumā noteiktajā kārtībā pēc muitas procedūras – preču izlaišana brīvam apgrozī­jumam – noslēgšanas."

 

 

 

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 33., 34., 35., 36. un 37.punktu šādā redakcijā:

"33. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.aprīlim izdod likuma ²Par pievienotās vērtības nodokli² 2.panta piecpadsmitajā daļā, 7.panta pirmajā un ceturtajā daļā, 12.panta 2.1 daļā, 12.2 pantā, 32.panta trešajā daļā un 34.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus.

34. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.aprīlim izdod noteikumus, kas saistīti ar pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumiem Kopienas teritorijā.

35. Ja līgums par nomas pirkumu (līzingu) noslēgts līdz 2004.gada 30.aprīlim, nodoklis par šo darījumu maksājams kopā ar veicamajiem maksājumiem līgumā norādītajos termiņos, piemērojot tādu nodokļa likmi, kāda bija piemērojama līzinga objektam līguma slēgšanas brīdī. Ja nomas pirkuma (līzinga) līgums noslēgts par šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto preču piegādi, bet līguma nosacījumi netiek izpildīti un tādēļ līzinga objekts paliek līzinga devēja īpašumā, nodoklis piemērojams kā nomas darījumam un attiecināms uz visiem iepriekš veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem. Šādā gadījumā nesamaksātā nodokļa apmēram piemēro likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.pantā paredzēto pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu.

36. Līzinga kreditēšana, kas tiek veikta saskaņā ar līgumu, kas noslēgts līdz 2004.gada 30.aprīlim, ir uzskatāma par finanšu darījumu, un nodoklis tam nav piemērojams. 

37. Nodoklis par precēm, kas ievestas iekšzemē no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai kandidātvalstīm līdz 2004.gada 30.aprīlim, piemērojot kādu no muitas procedūrām vai režīmiem, tiek piemērots un maksājams budžetā likumā noteiktajā kārtībā pēc muitas procedūras – preču izlaišana brīvam apgrozī­jumam – noslēgšanas."

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.