Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts otrajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās””

otrajam lasījumam (reģ. nr. 531)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(reģ. nr. 531)

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2.lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās

Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"

     

Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"

 

Izdarīt likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. (1) Līdz 1999.gada 1.martam Latvijas pilsoņi - dzīvojamās ēkas īpašnieki vai augļu dārza lietotāji, kuriem zeme piešķirta augļu dārza ierīkošanai ar apbūves tiesībām, var pieteikties uz zemes iegūšanu īpašumā par maksu, ja bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki nav pieprasījuši šo zemi vai pieprasījuši par to kompensāciju, vai saņēmuši līdzvērtīgu zemi citā vietā. Šādas tiesības ir arī bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem - Latvijas pilsoņiem, ja viņu zemes gabalam piegulošā zemes gabala platība ir mazāka par pilsētas apbūvei noteikto minimālo apbūves gabala lielumu vai tā konfigurācija nepieļauj zemes gabala daļas atdalīšanu. Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem ir tiesības šo zemes gabalu iegūt īpašumā par maksu atbilstoši zemes gabala kadastrālajai vērtībai, maksājot ar privatizācijas sertifikātiem vai latiem pēc zemes izpircēja izvēles.

         

(2) Zemes komisijas līdz 1999.gada 1.martam (Rīgas un Daugavpils pilsētas zemes komisijas - līdz 1999.gada 1.aprīlim) izsūta personām, kuru pieteikumi zemes iegūšanai īpašumā par maksu vēl nav izskatīti, paziņojumu, kurā ir norādīti iesniedzamie dokumenti. To iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā 1999.gada 1.maijs (Rīgas un Daugavpils pilsētās - ne vēlāk kā 1999.gada 1.jūlijs).

         

(3) Ja dokumenti nav iesniegti šajā likumā noteiktajā termiņā, tiesības izpirkt zemi tiek zaudētas likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.pantā noteiktajā kārtībā.

         

(4) Pilsētu zemes komisijas visus iesniegtos zemes pieprasījumus izskata un attiecīgos atzinumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem līdz 1999.gada 1.jūlijam (Rīgas un Daugavpils pilsētas zemes komisijas - līdz 1999.gada 1.oktobrim).

         
 

1. Papildināt 2.pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Zemes pastāvīgie lietotāji (izņemot bijušos zemes īpašniekus vai viņu mantiniekus), kuriem atzītas zemes īpašuma tiesības saskaņā ar šajā likumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem pilsētu zemes komisiju atzinumiem par zemes nodošanu īpašumā par maksu, līdz 2004.gada 31.decembrim iesniedz pilsētu zemes komisijās zemes izpirkšanas ierosinājumu un noteiktā kārtībā pasūta Valsts zemes dienesta attiecīgajā reģionālajā nodaļā zemes īpašuma sagatavošanu reģistrācijai zemesgrāmatā. Pilsētas zemes komisija pārbauda zemes izpirkšanas ierosinājuma atbilstību zemes komisijas atzinumam par zemes nodošanu īpašumā par maksu un divu nedēļu laikā paziņo iesniedzējam par ierosinājuma reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt ierosinājumu, ja ierosinājuma iesniedzējam nav tiesību zemi izpirkt.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

2.panta piektajā daļā aizstāt vārdus “pastāvīgie lietotāji” ar vārdu “lietotāji”.

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 2.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Dzīvojamās ēkas īpašnieki vai augļu dārza lietotāji, kuriem zeme piešķirta augļu dārza ierīkošanai ar apbūves tiesībām, pamatojoties uz pilsētas zemes komisijas atzinumu par zemes nodošanu īpašumā par maksu, pasūta zemes robežu uzmērīšanu un līdz 2004.gada 31.decembrim iesniedz zemes robežu plānus Valsts zemes dienesta attiecīgajai reģionālajai nodaļai.”

Atbalstīt, iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 2.pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(5) Dzīvojamās ēkas īpašnieki vai augļu dārza lietotāji, kuriem zeme piešķirta augļu dārza ierīkošanai ar apbūves tiesībām, pamatojoties uz pilsētas zemes komisijas atzinumu par zemes nodošanu īpašumā par maksu, pasūta zemes robežu uzmērīšanu un līdz 2004.gada 31.decembrim iesniedz zemes robežu plānus Valsts zemes dienesta attiecīgajai reģionālajai nodaļai.

 

(6) Zemi, kuras izpirkšanas ierosinājums iesniegts līdz 2004.gada 31.decembrim un pēc tam reģistrēts pilsētas zemes komisijā, var izpirkt, izmantojot par maksāšanas līdzekli privatizācijas vai īpašuma kompensācijas sertifikātus šajā likumā noteiktajā kārtībā. Līgums par zemes izpirkšanu noslēdzams ar Hipotēku un zemes banku triju mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tiesībām izpirkt zemi. Ja triju mēnešu laikā līgums nav noslēgts, lēmums par tiesībām izpirkt zemi zaudē spēku un pēc 2004.gada 31.decembra nav atjaunojams.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 2.panta sesto daļu šādā redakcijā:

(6) Personām, kuras ir izpildījušas šā panta piektajā daļā minētos nosacījumus, ir tiesības zemi izpirkt, par maksāšanas līdzekli izmantojot privatizācijas sertifikātus šajā likumā noteiktajā kārtībā. Līgums par zemes izpirkšanu noslēdzams ar Hipotēku un zemes banku triju mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts pilsētas zemes komisijas lēmums par tiesībām izpirkt zemi. Ja minētajā laikā līgums nav noslēgts, lēmums par tiesībām izpirkt zemi zaudē spēku.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Personām, kuras ir izpildījušas šā panta piektajā daļā minētos nosacījumus, ir tiesības zemi izpirkt, par maksāšanas līdzekli izmantojot privatizācijas sertifikātus šajā likumā noteiktajā kārtībā. Līgums par zemes izpirkšanu noslēdzams ar Hipotēku un zemes banku triju mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts pilsētas zemes komisijas lēmums par tiesībām izpirkt zemi. Ja minētajā laikā līgums nav noslēgts, lēmums par tiesībām izpirkt zemi zaudē spēku.

 

(7) Zeme, par kuru līdz 2004.gada 31.decembrim nav iesniegts izpirkšanas ierosinājums, piekrīt valstij, izņemot zemi, kura saskaņā ar pilsētas zemes komisijas lēmumu ir nepieciešama pašvaldību funkciju veikšanai. Pēc īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz valsts vārda saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" valsts tai piekrītošo zemi iznomā vai atsavina Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Līdz zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda tās līdzšinējie zemes lietotāji saglabā zemes lietošanas tiesības. Bijušie zemes īpašnieki un viņu mantinieki, kuriem zemes īpašuma tiesības atzītas likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" noteiktajā kārtībā, saglabā zemes lietošanas tiesības līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā."

4

Deputāts J.Urbanovičs

Izteikt 2.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Zeme, par kuru līdz 2004.gada 31.decembrim nav iesniegts izpirkšanas ierosinājums, piekrīt pašvaldībai. Pēc īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” pašvaldība tai piekrītošo zemi iznomā vai atsavina Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Līdz zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldību vārda tās līdzšinējie zemes lietotāji saglabā zemes lietošanas tiesības. Bijušie zemes īpašnieki un viņu mantinieki, kuriem zemes īpašuma tiesības atzītas likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteiktajā kārtībā, saglabā zemes lietošanas tiesības līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā”.

Neatbalstīt

 
   

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts I.Solovjovs

Papildināt 2.pantu ar septīto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(7) Zeme, par kuru līdz 2004.gada 31.decembrim nav iesniegts izpirkšanas ierosinājums, piekrīt valstij, izņemot zemi, kura saskaņā ar pilsētas zemes komisijas lēmumu ir nepieciešama pašvaldību funkciju veikšanai un zemi, uz kuru jau ir nostiprinātas īpašumtiesības zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vārda. Pēc īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz valsts vārda saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” valsts tai piekrītošo zemi iznomā vai atsavina Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Līdz zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldību vārda tās līdzšinējie zemes lietotāji saglabā zemes lietošanas tiesības. Bijušie zemes īpašnieki un viņu mantinieki, kuriem zemes īpašuma tiesības atzītas likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteiktajā kārtībā, saglabā zemes lietošanas tiesības līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

6

Atbildīgā komisija

Izteikt 2.panta septīto daļu šādā redakcijā:

”(7) Zeme, attiecībā uz kuru līdz 2004.gada 31.decembrim nav izpildīti šā panta piektajā un sestajā daļā minētie nosacījumi, piekrīt valstij vai pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”. Pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas uz valsts vai pašvaldības vārda uz zemes gabala esošās dzīvojamās ēkas īpašniekiem un augļu dārza lietotājiem, kuriem zeme piešķirta augļu dārza ierīkošanai ar apbūves tiesībām, ir zemes nomas tiesības uz pagaidu lietošanā esošo zemes gabalu.”

Atbalstīt

(7) Zeme, attiecībā uz kuru līdz 2004.gada 31.decembrim nav izpildīti šā panta piektajā un sestajā daļā minētie nosacījumi, piekrīt valstij vai pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”. Pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas uz valsts vai pašvaldības vārda uz zemes gabala esošās dzīvojamās ēkas īpašniekiem un augļu dārza lietotājiem, kuriem zeme piešķirta augļu dārza ierīkošanai ar apbūves tiesībām, ir zemes nomas tiesības uz pagaidu lietošanā esošo zemes gabalu.”

5.pants. (1) Zemes reforma uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi.

         

(2) Pilsētu zemes komisijas izbeidz savu darbību, ja tās ir izpildījušas likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā noteiktos pasākumus un šā likuma 2.panta prasības.

2. Izteikt 5.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Pilsētu zemes komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad veikti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktie pasākumi. Lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem pilsētas vai novada dome pēc Valsts zemes dienesta ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju.

     

2. Izteikt 5.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Pilsētu zemes komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad veikti likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma 2.pantā noteiktie pasākumi. Lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem pilsētas vai novada dome pēc Valsts zemes dienesta ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju.

(3) Gadījumos, kad pilsētu zemes komisijas ir pieņēmušas lēmumus par zemes īpašuma un lietošanas tiesībām, bet īpašniekiem un lietotājiem dokumenti nav izsniegti, tos šā likuma 15.pantā noteiktajā kārtībā pārņem attiecīgās Valsts zemes dienesta nodaļas.

(3) Pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem Valsts zemes dienesta attiecīgā reģionālā nodaļa."

   

Red. precizēts

(3) Pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem Valsts zemes dienesta attiecīgā reģionālā nodaļa.”

6.pants. Mēneša laikā pēc zemes reformas pabeigšanas pilsētas pašvaldība sagatavo un iesniedz Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par attiecīgo darbu izpildi, norādot zemes platības, kuras saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 7.pantu nostiprināmas uz valsts vārda.

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Mēneša laikā pēc zemes reformas pabeigšanas pilsētas pašvaldība sagatavo un iesniedz Valsts zemes dienestā paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par attiecīgo darbu izpildi, norādot zemes platības, kuras saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 7.pantu un šā likuma 2.panta septīto daļu nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vārda."

7

Atbildīgā komisija

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Mēneša laikā pēc zemes reformas pabeigšanas pilsētas pašvaldība sagatavo un iesniedz Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par attiecīgo darbu izpildi, norādot zemes platības, kuras saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 7.pantu un šā likuma 2.panta septīto daļu nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda.”

Atbalstīt

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Mēneša laikā pēc zemes reformas pabeigšanas pilsētas pašvaldība sagatavo un iesniedz Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par attiecīgo darbu izpildi, norādot zemes platības, kuras saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 7.pantu un šā likuma 2.panta septīto daļu nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda.”

17.pants. Ja ir nokavēts termiņš, līdz kuram bija jāiesniedz dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības, Centrālā zemes komisija var atjaunot zemes īpašuma tiesības vai piešķirt kompensāciju. Centrālās zemes komisijas lēmumu mēneša laikā pēc tā paziņošanas var pārsūdzēt tiesā.

4. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Ja ir nokavēts termiņš, līdz kuram bija jāiesniedz dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības, Centrālā zemes komisija var piešķirt kompensāciju, ja kompensācija pieprasīta līdz 2003.gada 31.decembrim, vai atjaunot zemes īpašuma tiesības. Centrālās zemes komisijas lēmumu mēneša laikā pēc tā paziņošanas var pārsūdzēt tiesā."

8

 

9

 

 

 

 

10

Juridiskais birojs

Precizēt 17.pantā norādīto datumu

Deputāts P.Simsons

Grozījumu 4.punktā attiecībā uz likuma 17.pantu kompensācijas pieprasīšanas gala datumu noteikt 2004.gada 31.decembri.

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt