Līgums latviešu valodā

Līgums latviešu valodā

Anotācija

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas

brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu

1.pants. Denonsēt 1996.gada 19.aprīlī Rīgā parakstīto Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu un tā grozījumus (turpmāk – Līgums) (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14.nr.; 1999, 6.nr.; 2000, 2., 20.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 23.nr.).

2.pants. Līgums zaudē spēku tā 42.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Ekonomikas ministrs

J.Lujāns

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas un Slovakijas Republikas
brīvās tirdzniecības līgums

Preambula

Latvijas Republika un Slovakijas Republika, turpmāk tekstā «Puses»,

ņemot vērā Centrālās Eiropas Brīvās Tirdzniecības Līguma dalībvalstu premjerministru 1995.gada 11.septembra Brno Deklarāciju,

paturot prātā savu nodomu aktīvi piedalīties ekonomiskās integrācijas procesā, kurš būtībā ir Eiropas kontinenta stabilitātes veicināšanas svarīgākais elements, un izsakot savu gatavību sadarboties šā procesa stabilizācijas ceļu un veidu meklēšanā,

vēlreiz apstiprinot savu ciešo apņemšanos ievērot tirgus ekonomikas principus, uz kuriem tiek pamatotas Pušu savstarpējās attiecības,

paturot prātā savu uzticību Konferences «Par drošību un sadarbību Eiropā» Noslēguma Aktam, Parīzes Hartai un it īpaši tiem principiem, kas formulēti Bonnas Konferences «Par ekonomisko sadarbību Eiropā» noslēguma dokumentā,

nolēmušas šajā nolūkā pakāpeniski likvidēt visus šķēršļus veiksmīgai, būtībā visaptverošai savstarpējai tirdzniecībai saskaņā ar 1994.gada Vispārējās Vienošanās Par Tarifiem un Tirdzniecību noteikumiem,

būdamas negrozāmi pārliecinātas, ka šis Līgums veicinās savstarpēji izdevīgo tirdzniecisko sakaru intensifikāciju un dos ieguldījumu Eiropas integrācijas procesā,

ņemot vērā to, ka neviens šī Līguma noteikums nav skaidrojams kā tāds, kas Puses atbrīvo no saistībām, kas tām ir attiecībā uz citiem starptautiskiem līgumiem un citām organizācijām, it īpaši Pasaules Tirdzniecības Organizāciju,

ar šo ir vienojušās par sekojošo:

1.pants. Mērķi

1. Puses pakāpeniski izveido brīvās tirdzniecības sfēru būtībā visas divpusējās tirdzniecības ietvaros atbilstoši šī Līguma noteikumiem un saskaņā ar dokumenta «1994.gada Vispārējā Vienošanās par Tarifiem un Tirdzniecību» XXIV pantu un dokumentu «Vienošanās par 1994.gada Vispārējās Vienošanās par Tarifiem un Tirdzniecību XXIV panta interpretāciju».

2. Šī Līguma mērķi ir:

(a) paplašinot savstarpējo tirdzniecību, veicināt Pušu ekonomisko saišu harmonisku pilnveidošanos un tādējādi stimulēt saimniecisko rosmi Pusēs, uzlabot dzīves un nodarbinātības apstākļus, kā arī paaugstināt ražošanas efektivitāti un finansiālo stabilitāti,

(b) Pušu savstarpējā tirdzniecībā nodrošināt godīgus konkurences nosacījumus,

(c) tādējādi, likvidējot tirdzniecības barjeras, dot savu ieguldījumu harmoniskā pasaules tirdzniecības pilnveidošanā un paplašināšanā.

I. nodaļa
Rūpnieciskie ražojumi

2.pants. Darbības sfēra

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz rūpnieciskajiem ražojumiem, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Pusēm. Šī Līguma aspektā «rūpnieciskie ražojumi» ir izstrādājumi, kas ietverti Harmonizētās Preču un Pakalpojumu Klasificēšanas un Kodēšanas Sistēmas 25. - 97.nodaļā, izņemot šī Līguma 1.pielikumā minētos izstrādājumus.

3.pants. Importa nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā nav ieviešami nekādi jauni importa nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Šī Līguma spēkā stāšanās brīdī Puses savstarpēji atceļ visus importa nodokļus un visus maksājumus ar līdzvērtīgu efektu.

4.pants. Pamatnodokļi

1. Katram izstrādājumam piemērojamais pamatnodoklis, uz kuru attiecināmi turpmākie šajā Līgumā noteiktie atvieglojumi, atbilst likmei, kuru nosaka vislielākās labvēlības režīms, kas ir spēkā kopš 1996.gada 1.janvāra.

2. Ja, pamatojoties uz erga omnes principu, pēc šī Līguma stāšanās spēkā tiek piemērots jebkāds tarifu samazinājums, tad šādi samazināti nodokļi aizstāj 1.paragrāfā minētos pamatnodokļus, sākot ar šo samazinājumu piemērošanas datumu.

3. Samazinātie nodokļi, kas aprēķināti saskaņā ar 2.paragrāfa nosacījumiem, tiek piemēroti, noapaļojot līdz pirmajai decimālzīmei.

4. Puses informē viena otru par attiecīgajām nacionālajām nodokļu pamatlikmēm, kuras ir spēkā attiecīgajā valstī saskaņā ar 2.paragrāfa nosacījumiem.

5.pants. Fiskāla rakstura nodokļi

3.panta noteikumi attiecas arī uz fiskāla rakstura muitas nodokļiem.

6.pants. Eksporta nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā nav ieviešami nekādi jauni eksporta nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Eksporta nodokļi ir atceļami saskaņā ar šī Līguma 1.protokola noteikumiem.

3. Šī Līguma spēkā stāšanās brīdī Puses savstarpēji atceļ visus maksājumus ar eksporta nodokļiem līdzvērtīgu efektu.

7.pants. Kvantitatīvie ierobežojumi importam un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā nav ieviešami nekādi jauni kvantitatīvie ierobežojumi importam vai pasākumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Visi kvantitatīvie ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu attiecībā uz tādu izstrādājumu importu, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Pusēm, ir atceļami šī Līguma spēkā stāšanās brīdī, izņemot gadījumus, kas paredzēti šī Līguma 2.pielikumā.

8.pants. Kvantitatīvie ierobežojumi eksportam un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā nav ieviešami nekādi jauni kvantitatīvie ierobežojumi eksportam vai pasākumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Visi kvantitatīvie ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu attiecībā uz tādu izstrādājumu eksportu, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Pusēm, ir atceļami šī Līguma spēkā stāšanās brīdī, izņemot gadījumus, kas paredzēti šī Līguma 3.pielikumā.

9.pants. Informēšanas kārtība par formāli - juridisko noteikumu projektiem

1. Par izdodamo formāli - juridisko noteikumu un to grozījumu projektiem, kurus Puses ir paredzējušas pieņemt, tās oficiāli informē viena otru visagrākajā praktiski iespējamajā stadijā un saskaņā ar šī Līguma 4.pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. Apvienotā Komiteja pieņem lēmumu par datumu, kurā ieviešami 1.paragrāfa nosacījumi.

II. nodaļa
Lauksaimnieciskie ražojumi

10.pants. Darbības sfēra

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz tādiem lauksaimnieciskajiem ražojumiem, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Pusēm. Šī Līguma aspektā «lauksaimnieciskie ražojumi» ir tādi izstrādājumi, kas ietverti Harmonizētās Preču un Pakalpojumu Klasificēšanas un Kodēšanas Sistēmas 1. - 24.nodaļā, ieskaitot šī Līguma 1.pielikumā minētos izstrādājumus.

11.pants. Importa nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā nav ieviešami nekādi jauni importa nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Importa nodokļi ir piemērojami saskaņā ar šī Līguma 2.protokola noteikumiem.

3. Šī Līguma spēkā stāšanās brīdī Puses savstarpēji atceļ visus maksājumus ar importa nodokļiem līdzvērtīgu efektu.

12.pants. Pamatnodokļi

1. Katram izstrādājumam piemērojamais pamatnodoklis, uz kuru attiecināmi turpmākie šajā Līgumā noteiktie atvieglojumi, atbilst likmei, kuru nosaka vislielākās labvēlības režīms, kas ir spēkā kopš 1996.gada 1.janvāra.

2. Ja, pamatojoties uz erga omnes principu, pēc šī Līguma stāšanās spēkā tiek piemērots jebkāds tarifu samazinājums, tad šādi samazināti nodokļi aizstāj 1.paragrāfā minētos pamatnodokļus, sākot ar šo samazinājumu piemērošanas datumu.

3. Samazinātie nodokļi, kas aprēķināti saskaņā ar 2.paragrāfa nosacījumiem, tiek piemēroti, noapaļojot līdz pirmajai decimālzīmei.

4. Puses informē viena otru par attiecīgajām nacionālajām nodokļu pamatlikmēm, kuras ir spēkā attiecīgajā valstī saskaņā ar 2.paragrāfa nosacījumiem.

13.pants. Eksporta nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā nav ieviešami nekādi jauni eksporta nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Šī Līguma spēkā stāšanās brīdī Puses savstarpēji atceļ visus importa nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu efektu.

14.pants. Koncesijas un lauksaimniecības politika

1. Nemazinot saskaņā ar šī Līguma 2.protokolu piešķirtās koncesijas, šīs nodaļas noteikumi nekādā veidā neierobežo Pušu attiecīgās lauksaimniecības politikas īstenošanu vai jebkādu šai politikai atbilstošu pasākumu veikšanu, ieskaitot atbilstošo Līguma par Lauksaimniecību noteikumu ieviešanu Pasaules Tirdzniecības Organizācijas ietvaros.

2. Puses oficiāli informē viena otru par īstenotajām izmaiņām attiecīgajā lauksaimniecības politikā un par visiem piemērotajiem pasākumiem, kas var ietekmēt šajā Līgumā paredzētos nosacījumus attiecībā uz Pušu savstarpējo tirdzniecību ar lauksaimniecības ražojumiem. Pēc ikvienas Puses lūguma nekavējoties ir sarīkojamas apspriedes situācijas analizēšanai.

15.pants. Īpašie aizsardzības pasākumi

Neatkarīgi no citiem šī Līguma un it īpaši 28.panta noteikumiem un ņemot vērā lauksaimniecības produktu tirgu īpašo jūtīgumu, gadījumā, ja to izstrādājumu imports, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Pusēm un kam tiek piemērotas saskaņā ar šo Līgumu piešķirtās koncesijas, izraisa nopietnus otrās Puses tirgus izkropļojumus, tad ieinteresētā Puse nekavējoties rīko apspriedes, lai atrastu piemērotu risinājumu. Pamatojoties uz šādu risinājumu, ieinteresētā Puse var veikt tādus pasākumus, kādus tā uzskata par nepieciešamiem.

16.pants. Veterinārie, veselības aizsardzības un fitosanitārie pasākumi

1. Pasākumi, kas attiecas uz veterināro un fitosanitāro kontroli, ir saskaņojami kā starp Pusēm, tā arī ar Eiropas Savienības likumiem.

2. Veterinārsanitārie pasākumi un veterināro dienestu darbība atbilst Starptautiskās Epizootisko Slimību Pārvaldes Kodeksam un citām starptautiskajām konvencijām šajā jomā.

3. Puses apņemas neieviest tādus diskriminējošus vai citus nepieņemamus pasākumus, kas varētu ierobežot informācijas, dzīvnieku, augu vai preču virzību.

III. nodaļa
Vispārējie nosacījumi

17.pants. Preču izcelsmes noteikumi un sadarbība muitas administrācijā

1. Šī Līguma 3.protokolā formulēti preču izcelsmes noteikumi un attiecīgās administratīvās sadarbības metodes.

2. Puses īsteno atbilstošus pasākumus, tajā skaitā regulāras Apvienotās Komitejas pārbaudes un administratīvās sadarbības shēmas, lai nodrošinātu šī Līguma 3.protokola noteikumu un šī Līguma 3. - 8., 11. - 13., 18. un 29.panta noteikumu efektīvu un saskaņotu piemērošanu, lai pēc iespējas vienkāršotu tirdzniecības formalitātes, kā arī lai panāktu savstarpēji pieņemamus jebkuru to problēmu risinājumus, kas rodas sakarā ar šo noteikumu funkcionēšanu.

3. Administratīvās institūcijas muitas jautājumos savstarpēji sadarbojas saskaņā ar šī Līguma 4.protokola noteikumiem.

18.pants. Iekšējā nodokļu sistēma

1. Puses atturas no jebkādiem iekšējiem fiskāliem pasākumiem vai prakses, kas tieši vai netieši rada diskrimināciju starp precēm, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Pusēm.

2. Eksportētāji nedrīkst gūt labumu no to iekšzemes nodokļu atmaksāšanas, kuru apjoms ir lielāks nekā tiešo vai netiešo nodokļu summa, ar kuru aplikti uz vienas Puses teritoriju eksportētie izstrādājumi.

19.pants. Vispārīgie izņēmumi

Šis Līgums pieļauj tādus attaisnojamus aizliegumus un ierobežojumus attiecībā uz importa precēm, eksportprecēm vai tranzītprecēm, kuri ir motivēti ar sabiedriskās morāles, valsts politikas vai valsts drošības interesēm; cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības un veselības aizsardzības nepieciešamību; tādu nacionālo bagātību aizsardzību, kurām piemīt mākslinieciska, vēsturiska vai arheoloģiska vērtība; intelektuālā īpašuma aizsardzību vai noteikumiem, kas attiecas uz zeltu un sudrabu, vai noplicināmu dabas resursu saglabāšanu, ja šie pasākumi ir efektīvi saistībā ar iekšzemes ražošanas vai patēriņa ierobežojumiem. Šādi aizliegumi vai ierobežojumi tomēr nedrīkst būt patvaļīgas diskriminācijas līdzekļi vai maskēti ierobežojumi attiecībā uz Pušu savstarpējo tirdzniecību.

20.pants. Ar drošības interesēm motivētie izņēmumi

Šajā Līgumā nav nekā tāda, kas kādu Pusi atturētu no jebkuru lietderīgu pasākumu veikšanas, ja tā tos uzskata par nepieciešamiem:

(a) lai neļautu izpaust tādu informāciju, kas kaitē tās būtiskām drošības interesēm;

(b) tās būtisko drošības interešu aizsardzībai vai starptautisko saistību vai nacionālās politikas īstenošanai

(i) attiecībā uz ieroču, munīcijas un kara inventāra tirdzniecību, nodrošinot, ka šādi pasākumi nepasliktina konkurences nosacījumus izstrādājumiem, kas nav paredzēti specifiski militāriem mērķiem, un attiecībā uz šādu tirdzniecību ar citām precēm, materiāliem un pakalpojumiem, kas tieši vai netieši tiek veikta militāra objekta apgādes nolūkā, vai

(ii) attiecībā uz bioloģisko vai ķīmisko ieroču, atomieroču un citu kodolspridzekļu neizplatīšanu, vai

(iii) kuri veikti kara vai cita nopietna starptautiska sasprindzinājuma laikā.

21.pants. Valsts monopoli

1. Puses pakāpeniski noregulē jebkuru komerciāla rakstura valsts monopolu tā, lai līdz 1999.gada 1.jūlijam tiktu nodrošināts, ka starp Pušu pavalstniekiem nepastāv nekāda diskriminācija attiecībā uz preču iegādes un realizācijas nosacījumiem.

2. Šī panta noteikumi attiecas uz jebkuru institūciju, ar kuras palīdzību Pušu kompetentās varas iestādes, likumīgi vai faktiski, tieši un netieši uzrauga, nosaka vai ievērojami ietekmē Pušu savstarpējo importu vai eksportu. Šie nosacījumi līdzīgi tiek piemēroti monopoliem, uz kuriem Puses ir pilnvarojušas citas institūcijas.

22.pants. Maksājumi

1. Maksājumi brīvi konvertējamā valūtā attiecībā uz Pušu savstarpējo tirdzniecību ar precēm, kā arī šādu maksājumu pārvedumi uz tās šī Līguma Puses teritoriju, kas ir kreditora rezidences valsts, netiek pakļauti nekādiem ierobežojumiem.

2. Puses atturas no jebkādiem maiņas vai administratīviem ierobežojumiem attiecībā uz tādu īstermiņa un vidēja termiņa kredītu piešķiršanu, atmaksāšanu vai akceptēšanu, kas attiecas uz preču tirdzniecību, kurā piedalās kādas Puses rezidents.

3. Neatkarīgi no 2.paragrāfa noteikumiem, jebkuriem pasākumiem, kuri attiecas uz tekošajiem maksājumiem, kas saistīti ar preču pārvietošanu, jāatbilst dokumenta «Rakstiskā vienošanās ar Starptautisko Valūtas Fondu par pareiza līguma noformēšanas noteikumiem» VIII pantā formulētajiem nosacījumiem.

23.pants. Konkurences noteikumi attiecībā uz uzņēmumiem

1. Sekojošais ir nesavienojams ar šī Līguma pienācīgu funkcionēšanu tādā mērā, ciktāl tas ietekmē Pušu savstarpējo tirdzniecību:

(a) visas tādas vienošanās starp uzņēmumiem, uzņēmumu asociāciju pieņemtie lēmumi, kā arī starp uzņēmumiem saskaņota prakse, kuru mērķis vai rezultāts ir konkurences novēršana, ierobežošana vai izkropļošana;

(b) viena vai vairāku uzņēmumu savas dominējošās pozīcijas Pušu teritorijās kā vienotā veselumā vai būtiskā to daļā ļaunprātīga izmantošana.

2. 1.paragrāfa noteikumi attiecas uz visu uzņēmumu aktivitātēm, ieskaitot valsts uzņēmumus un uzņēmumus, kuriem Puses ir piešķīrušas speciālas vai ekskluzīvas tiesības. Uzņēmumiem, kam uzticēts veikt pakalpojumus ar vispārīgu ekonomisku nozīmi vai kuriem ir ieņēmumu gūšanas monopola raksturs, ir pakļaujami 1.paragrāfa noteikumiem tādā mērā, ciktāl šo noteikumu piemērošana netraucē tiem uzlikto īpašo valsts uzdevumu izpildi saskaņā ar likumu vai faktiski.

3. 1(a).paragrāfa noteikumi II nodaļā aplūkoto izstrādājumu aspektā neattiecas uz tādiem līgumiem, lēmumiem un praksi, kas ir neatņemama nacionālā tirgus organizācijas daļa.

4. Ja Puse uzskata, ka noteiktā prakse nav savienojama ar 1., 2. un 3.paragrāfu, un, ja šāda prakse draud radīt vai rada nopietnu kaitējumu šīs Puses interesēm vai materiālu kaitējumu tās iekšējai rūpniecībai, tad šī Puse var veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar 32.pantā izklāstīto procedūru un ievērojot tās nosacījumus.

24.pants. Valsts palīdzība

1. Ikkatra palīdzība, ko piešķīrusi Valsts - šī Līguma Puse - vai kas piešķirta no Valsts resursiem jebkurā formā, kas izkropļo vai draud izkropļot konkurenci, dodot priekšrocības noteiktiem uzņēmumiem vai noteiktu preču ražošanai tādā mērā, kas var ietekmēt Pušu savstarpējo tirdzniecību, nav savienojama ar korektu šī Līguma funkcionēšanu.

2. 1.paragrāfa noteikumi nav piemērojami II nodaļā minētajiem izstrādājumiem.

3. Puses garantē informācijas atklātību valsts sniegtās palīdzības jomā, inter alia, iesniedzot viena otrai ikgadējus pārskatus par sniegtās palīdzības kopsummu un sadalījumu, kā arī pēc otrās Puses lūguma sniedzot tai informāciju par palīdzības shēmām un konkrētiem atsevišķiem valsts palīdzības gadījumiem.

4. Ja Puse uzskata, ka kāds atsevišķs praktisks pasākums, tajā skaitā tāds, kas attiecas uz lauksaimniecību,:

nav savienojams ar 1.paragrāfa noteikumiem un nav ieviests adekvāti atbilstošajiem
3.paragrāfa noteikumiem, vai,

ja tādu noteikumu nav un ja šis praktiskais pasākums rada vai draud radīt nopietnu kaitējumu šīs Puses interesēm vai materiālu kaitējumu šīs Puses iekšzemes ražošanai,

tad šī Puse var veikt attiecīgus pasākumus, pamatojoties uz 32.panta nosacījumiem un saskaņā ar tiem. Šādi attiecīgi pasākumi ir veicami tikai Pasaules Tirdzniecības Organizācijas un jebkura atbilstoša tās paspārnē noritējušu sarunu ceļā noslēgta dokumenta noteiktajā kārtībā un saskaņā ar tā nosacījumiem, kas piemērojami Pušu starpā.

25.pants. Sabiedriskais pasūtījums

1. Par šī Līguma mērķi Puses uzskata sava attiecīgā sabiedriskā pasūtījuma tirgus liberalizāciju.

2. Puses pakāpeniski izstrādā savus atbilstošos noteikumus attiecībā uz sabiedrisko pasūtījumu nolūkā dot otras Puses piegādātājiem iespēju, vēlākais 2001.gada 1.janvārī, piekļūt preču piegādes kontraktu slēgšanas procedūrām Pušu attiecīgajā sabiedriskā pasūtījuma tirgū saskaņā ar Līguma par valsts pasūtījumu noteikumiem Pasaules Tirdzniecības Organizācijas ietvaros.

3. Apvienotā Komiteja pārbauda ar šī panta mērķu sasniegšanu saistītās izstrādnes un var rekomendēt 2.paragrāfa noteikumu īstenošanas praktiskās formas, lai nodrošinātu brīvu pieejamību, atklātību, kā arī tiesību un pienākumu pilnīgu līdzsvaru.

4. 3.paragrāfā minētās pārbaudes gaitā Apvienotā Komiteja drīkst izskatīt, it īpaši šai sfērai atbilstošo starptautisko izstrādņu aspektā, tirgus aptverto attiecību paplašināšanas iespēju un/vai 2.paragrāfā paredzēto tirgus atvērtības pakāpi.

5. Puses cenšas pievienoties attiecīgām Konvencijām, kuras noslēgtas Pasaules Tirdzniecības Organizācijas aizbildniecībā noritējušu sarunu ceļā.

26.pants. Intelektuālā īpašuma aizsardzība

1. Puses pēc nediskriminējošiem principiem īsteno un garantē intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, ieskaitot pasākumus šādu tiesību piešķiršanai un īstenošanai. Šī aizsardzība pakāpeniski pilnveidojama līdz līmenim, kurš atbilst tiem daudzpusējo līgumu reālajiem standartiem, kas noteikti šī Līguma 5.pielikumā pirms 1999.gada 1.jūlija.

2. Šī Līguma aspektā «intelektuālā īpašuma aizsardzība» konkrēti ir autortiesību, ieskaitot datorprogrammas un datubāzes, un radniecīgu tiesību, tirdzniecības zīmju, ģeogrāfisko apzīmējumu, rūpnieciskā dizaina, patentu, integrālo shēmu topoloģiju, kā arī nepublicētas informācijas par zinātniski - tehniskajiem ražošanas noslēpumiem aizsardzība.

3. Puses sadarbojas jautājumos, kas attiecas uz intelektuālo īpašumu. Pēc jebkuras Puses lūguma tās notur ekspertu apspriedes par šiem jautājumiem, konkrēti, par tādām aktivitātēm, kas saistītas ar pašlaik pastāvošām vai turpmākām starptautiskām konvencijām par intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesību harmonizēšanu, administrēšanu un ievērošanas nodrošināšanu, un par aktivitātēm tādās starptautiskajās organizācijās kā Pasaules Tirdzniecības Organizācija un Pasaules Intelektuālā Īpašuma Organizācija, kā arī par Pušu attiecībām ar trešajām valstīm attiecībā uz intelektuālo īpašumu.

27.pants. Dempings

Ja kāda Puse konstatē, ka dotā Līguma regulētajās tirdznieciskajās attiecībās tiek īstenots dempings dokumenta «1994.gada Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību» VI panta izpratnē, tad saskaņā ar šī Līguma 32.pantā noteikto procedūru un pamatojoties uz šīs procedūras nosacījumiem, tā drīkst pret šādu praksi vērst attiecīgus pasākumus atbilstoši dokumenta «1994.gada Vispārējā Vienošanās par Tarifiem un Tirdzniecību» VI pantam un dokumentam «Vienošanās par 1994.gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību VI panta īstenošanu».

28.pants. Vispārējie aizsardzības pasākumi

Gadījumos, kad kāds izstrādājums tiek ievests tādos palielinātos apjomos un tādos apstākļos, kas rada vai draud radīt:

(a) nopietnu kaitējumu tiem pašmāju ražotājiem, kuri importējošās Puses teritorijā ražo analoģiskus vai tieši konkurējošus izstrādājumus, vai

(b) būtiskus izkropļojumus jebkurā attiecīgā ekonomikas sektorā vai grūtības, kuru dēļ
būtiski pasliktinātos reģiona ekonomiskā situācija,

tad ieinteresētā Puse drīkst veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar 32.pantā noteikto procedūru un pamatojoties uz šīs procedūras nosacījumiem.

29.pants. Strukturālā regulēšana

1. Kā īpašu pagaidu pasākumu, kas daļēji vājina 3.panta noteikumus, jebkura Puse drīkst īstenot muitas nodokļu paaugstinājumu.

2. Šie pasākumi drīkst būt saistīti tikai ar jaunām ražošanas nozarēm vai noteiktiem sektoriem, kuros norisinās restrukturizācija vai kuri saskaras ar nopietnām grūtībām, it īpaši, ja šo grūtību dēļ rodas nozīmīgas sociālas problēmas.

3. Šo pasākumu rezultātā ieviestie importa nodokļi, kas kādā no Pusēm tiek piemēroti izstrādājumiem, kuru izcelsmes valsts ir otra Puse, nedrīkst pārsniegt 25% ad valorem, un ir jāsaglabā priekšrocības elements muitas nodokļa likmei izstrādājumiem, kuru izcelsmes valsts ir otra Puse. Šiem pasākumiem pakļaujamās preces importa summārā vērtība nedrīkst pārsniegt 15% no otrajā Pusē ražoto rūpniecības preču kopimporta tā pēdējā gada laikā, par kuru ir pieejami statistikas dati, kā tas noteikts I nodaļā.

4. Šādu pasākumu piemērošanas periods nedrīkst pārsniegt trīs gadus, ja vien Apvienotā Komiteja nav atļāvusi pagarināt šo periodu. Šie pasākumi ir jāatceļ, vēlākais, 2001.gada 1.janvārī.

5. Šādi pasākumi attiecībā uz kādu izstrādājumu nav ieviešami, ja pagājuši vairāk nekā trīs gadi kopš visu nodokļu un kvantitatīvo ierobežojumu likvidēšanas vai tādu maksājumu un pasākumu likvidēšanas, kuriem attiecībā uz šo izstrādājumu ir ekvivalents efekts.

6. Ieinteresētā Puse informē otru Pusi par visiem tiem īpašajiem pasākumiem, kurus tā paredzējusi veikt izņēmuma kārtā, un pirms to ieviešanas pēc otras Puses lūguma ir noturamas apspriedes par šiem pasākumiem un to aptvertajiem sektoriem Apvienotās Komitejas ietvaros. Šādu pasākumu veikšanas gadījumā ieinteresētā Puse iesniedz Apvienotajā Komitejā to muitas nodevu likvidēšanas kalendāro plānu, kuras ir ieviestas saskaņā ar šo pantu. Šis plāns paredz, ka šādu nodokļu atcelšana tiek uzsākta ne vēlāk kā divus gadus pēc to ieviešanas. Apvienotā Komiteja var pieņemt lēmumu par savādāka kalendārā plāna apstiprināšanu.

30.pants. Re - eksports un nopietns deficīts

Ja 6. un 8.panta izpilde izraisa:

(a) re - eksportu uz kādu trešo valsti, pret kuru eksportējošā Puse attiecībā uz kādu konkrētu izstrādājumu piemēro kvantitatīvos eksporta ierobežojumus, eksporta nodokļus vai maksājumus un pasākumus ar līdzvērtīgu efektu; vai

(b) nopietnu tāda izstrādājuma deficītu vai deficīta draudus, kurš ir būtisks eksportējošajai Pusei;

un ja minētās situācijas rada vai spēj radīt ievērojamas grūtības eksportējošajai Pusei, tad šī Puse drīkst veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar 32.pantā noteikto procedūru un pamatojoties uz šīs procedūras nosacījumiem.

31.pants. Saistību izpilde

1. Puses veic jebkādus vispārīgus vai specifiskus pasākumus, kas nepieciešami šajā Līgumā noteikto atbilstošo saistību izpildei. Puses cenšas panākt šajā Līgumā formulēto saistību izpildi.

2. Ja kāda Puse uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi kādu no šī Līguma izrietošu saistību, tad ieinteresētā Puse drīkst veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar 32.pantā noteikto procedūru un pamatojoties uz šīs procedūras nosacījumiem.

32.pants. Aizsardzības pasākumu piemērošanas procedūra

1. Pirms tiek uzsākta turpmākajos šī panta paragrāfos izklāstītās aizsardzības pasākumu piemērošanas procedūras īstenošana, Puses cenšas visas savstarpējās pretrunas atrisināt tiešu apspriežu ceļā.

2. Ja kāda Puse to preču importu, kuru dēļ var rasties 28.pantā aplūkotā situācija, pakļauj administratīvas kontroles procedūrai nolūkā gūt operatīvu informāciju par ārējās tirdzniecības procesu virzību, tad tā informē otru Pusi.

3. Nekādi neietekmējot 7.paragrāfu, tā Puse, kura apsver iespēju ieviest aizsardzības pasākumus, nekavējoties par to atbilstoši ziņo otrajai Pusei un piegādā visu atbilstošo informāciju. Risinājuma meklēšanas nolūkā nekavējoties tiek sarīkotas Pušu apspriedes Apvienotajā Komitejā.

4. (a) Apvienotā Komiteja šo gadījumu vai situāciju izskata 27., 28. un 30.panta aspektā un var pieņemt jebkādu lēmumu, kas nepieciešams, lai izbeigtu grūtības, par kurām ir ziņojusi attiecīgā Puse. Ja šāds lēmums netiek pieņemts trīsdesmit dienu laikā pēc jautājuma iesniegšanas izskatīšanai Apvienotajā Komitejā, tad ieinteresētā Puse var veikt pasākumus, kuri nepieciešami situācijas normalizēšanai.

(b) Ieinteresētā Puse 31.panta aspektā drīkst īstenot attiecīgos pasākumus pēc apspriežu noslēguma vai pēc tam, kad pagājuši trīs mēneši kopš datuma, kurā otrajai Pusei tika iesniegts pirmais ziņojums.

(c) Ieinteresētā Puse 23. un 24.panta aspektā sniedz Apvienotajai Komitejai visu nepieciešamo palīdzību, lai izskatītu gadījumu, kā arī, ja nepieciešams, izbeigtu praksi, pret kuru izvirzīti iebildumi. Ja attiecīgajai Pusei Apvienotās Komitejas noteiktajā termiņā neizdodas izbeigt praksi, pret kuru izvirzīti iebildumi, vai, ja Apvienotajai Komitejai neizdodas panākt izlīgumu trīsdesmit dienu laikā kopš datuma, kad jautājums tika iesniegts izskatīšanai, tad ieinteresētā Puse drīkst veikt pasākumus, lai novērstu aplūkojamās prakses, pret kuru izvirzīti iebildumi, radītās grūtības.

5. Otrajai Pusei nekavējoties tiek iesniegts paziņojums par veiktajiem aizsardzības pasākumiem. Tiem jābūt ierobežotiem tāda to apjoma un darbības laika aspektā, kurš ir absolūti nepieciešams, lai normalizētu situāciju, kura bija par iemeslu to piemērošanai, un tie nedrīkst pārsniegt to kaitējumu, ko izraisījusi aplūkojamā prakse vai problēma. Prioritāte ir piešķirama tiem pasākumiem, kuri vismazāk traucē dotā Līguma darbību.

6. Veiktie aizsardzības pasākumi periodiski apspriežami Apvienotajā Komitejā attiecībā uz to pēc iespējas ātrāku atvieglināšanu vai atcelšanu tad, kad apstākļi vairs neattaisno to piemērošanu.

7. Ja kādu ārkārtēju apstākļu dēļ ir nepieciešama tūlītēja rīcība un nav iespējama iepriekšēja pārbaude, tad 27., 28. un 30.pantam atbilstošos gadījumos ieinteresētā Puse drīkst nevilcinoties piemērot situācijas uzlabošanai absolūti nepieciešamos pagaidu pasākumus. Par šādiem pasākumiem bez kavēšanās tiek paziņots un tiek noturētas Pušu apspriedes Apvienotajā Komitejā.

33.pants. Maksājumu bilances grūtības

1. Puses pieliek visas pūles, lai nebūtu jāpiemēro ierobežojoši pasākumi, tajā skaitā tādi pasākumi, kas attiecas uz importu maksājumu bilances noregulēšanas nolūkā.

2. Ja vienai no Pusēm ir vai nenovēršami draud nopietnas maksājumu bilances grūtības, tad šī Puse drīkst saskaņā ar attiecīgām dokumenta «1994.gada Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību» normām veikt tādus ierobežojošus pasākumus, tajā skaitā attiecībā uz preču importu, kuru piemērošanas laiks ir limitēts un kuri absolūti nepieciešami tikai maksājumu bilances normalizēšanai. Maksājumu bilancei uzlabojoties, šie pasākumi ir pakāpeniski mīkstināmi, un tie ir atceļami tad, kad apstākļi vairs neattaisno to piemērošanu. Attiecīgā Puse n ekavējoties informē otru Pusi par to ieviešanu un, kad vien praktiski iespējams, par to likvidēšanas kalendāro plānu.

34.pants. Attīstība nākotnē

1. Ja kāda Puse uzskata, ka dotā Līguma iedibināto attiecību pilnveidošana un izvēršana, tās attiecinot uz vēl neaptvertajām nozarēm, atbilst abu Pušu saimnieciskajām interesēm, tad šī Puse iesniedz otrajai Pusei pamatotu lūgumu. Puses drīkst dot Apvienotajai Komitejai norādījumu izskatīt šo lūgumu un, kur tas ir nepieciešams, sniegt rekomendācijas, it īpaši attiecībā uz sarunu uzsākšanu.

2. Puses saskaņā ar saviem nacionālajiem likumiem ratificē vai apstiprina 1.paragrāfā izklāstītās procedūras rezultātā noslēgtos līgumus.

IV. nodaļa
Institucionālie un noslēguma noteikumi

35.pants. Apvienotā Komiteja

1. Apvienotā Komiteja tiek iedibināta ar šo dokumentu, un tās sastāvā ir Slovakijas Republikas Valdības nozīmēts pārstāvis, no vienas puses, un Latvijas Republikas Valdības nozīmēts pārstāvis, no otras puses.

2. Šī Līguma īstenošanu uzrauga un pārvalda Apvienotā Komiteja.

3. Šī Līguma pienācīgas izpildes nolūkā Puses apmainās ar informāciju un pēc jebkuras Puses lūguma notur apspriedes Apvienotās Komitejas ietvaros. Apvienotā Komiteja pastāvīgi analizē iespējas, kā turpmāk novērst visus šķēršļus Pušu savstarpējā tirdzniecībā.

4. Šajā Līgumā paredzētajos jautājumos Apvienotā Komiteja drīkst pieņemt lēmumus. Citos jautājumos Apvienotā Komiteja drīkst sniegt rekomendācijas.

36.pants. Apvienotās Komitejas darbības procesuālās normas

1. Lai nodrošinātu šī Līguma atbilstošu izpildi, Apvienotā Komiteja notur apspriedes, kad vien tas ir nepieciešams, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Katra Puse ir tiesīga lūgt noturēt apspriedi.

2. Apvienotās Komitejas rīcības pamatā ir kopēja vienošanās.

3. Ja kādas Puses pārstāvis Apvienotajā Komitejā ir pieņēmis kādu lēmumu ar iebildi, kas īstenojas tikai pēc starptautisku juridisku prasību izpildes, tad šis lēmums stājas spēkā, ja vien nav norādīts vēlāks datums, tajā dienā, kad tiek paziņots par iebildes atcelšanu.

4. Dotā Līguma aspektā Apvienotā Komiteja pati pieņem savas darbības procesuālās normas, kurās, inter alia, tiek iekļauti noteikumi par sapulču sasaukšanu, Priekšsēdētāja iecelšanu un viņa pilnvaru termiņu.

5. Apvienotā Komiteja drīkst pieņemt lēmumu izveidot tādas apakškomitejas un darba grupas, kādas tā uzskata par nepieciešamām savu uzdevumu izpildes veicināšanai.

37.pants. Šī Līguma un citu līgumu regulētās tirdznieciskās attiecības

1. Šis Līgums piemērojams Slovakijas Republikas un Latvijas Republikas tirdznieciskajām attiecībām.

2. Šis Līgums neaizliedz muitas ūniju, brīvās tirdzniecības zonu vai pierobežas tirdzniecības sistēmu saglabāšanu vai dibināšanu, ja vien tās negatīvi neietekmē tirdzniecības režīmu un it īpaši normas, kas attiecas uz šajā Līgumā paredzētajiem preču izcelsmes noteikumiem.

38.pants. Pielikumi un Protokoli

1. Šī Līguma 1. līdz 5.pielikums un 1. līdz 4.protokols ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Apvienotā Komiteja drīkst pieņemt lēmumu par Pielikumu un Protokolu grozījumiem. Šādā gadījumā grozījumi stājas spēkā datumā, kurā saņemta pēdējā diplomātiskā nota, kas apstiprina, ka tos ir sankcionējusi attiecīgās Puses Valdība.

39.pants. Grozījumi

Tie šī Līguma grozījumi, kuri nav 38.panta 2.paragrāfā minētie grozījumi, stājas spēkā datumā, kad saņemta pēdējā diplomātiskā nota, kas apstiprina, ka ir izpildītas visas saskaņā ar katras Puses nacionālajiem likumiem nepieciešamās procedūras, lai grozījumi stātos spēkā.

40.pants. Stāšanās spēkā

1. Šis Līgums ir ratificējams un stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā datumā, kas seko ratifikācijas dokumentu savstarpējās apmaiņas datumam.

2. Ratifikācijas dokumentu savstarpējā apmaiņa notiek Bratislavā.

41.pants. Iepriekšēja piemērošana

Līdz šī Līguma spēkā stāšanās brīdim saskaņā ar 40.panta noteikumiem, Slovakijas Republika piemēros šo Līgumu ar 1996.gada 1.jūliju, nodrošinot, ka Latvijas Republika līdz 1996.gada 15.jūnijam paziņos, ka ir izpildītas visas nepieciešamās Latvijas Republikas konstitucionālās prasības, lai šīs Līgums stātos spēkā un ka Latvija piemēros šo Līgumu, sākot ar 1996.gada 1.jūliju.

42.pants. Darbības laiks un denonsēšana

1. Šis Līgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku.

2. Jebkura Puse drīkst denonsēt šo Līgumu, iesniedzot attiecīgu rakstveida notu otrajai Pusei. Šī Līguma darbība izbeidzas tā septītā mēneša pirmajā dienā, kas seko datumam, kurā otra Puse saņēma šo notu.

Apliecinot iepriekš minēto, attiecīgas pilnvarotās personas parakstījušas šo Līgumu.

Parakstīts Rīgā, 1996.gada 19.aprīlī, divos autentiskos oriģināleksemplāros angļu valodā.

Latvijas Republikas Slovakijas Republikas

vārdā vārdā

Saprašanās memorands

1. Attiecīgās abu Pušu institūcijas izskata iespēju noslēgt vienošanos par savstarpēju testēšanas un kalibrācijas laboratoriju, sertifikācijas institūciju, produktu un kvalitātes sistēmu Pusēs izdotu sertifikātu par savstarpēju mēriekārtu tipa atestācijas atzīšanu, kā arī procedūru, kuru rezultātā tiek apstiprināti mērījumu rezultāti, kalibrācija un atbilstība prasībām, akreditācijas atzīšanu.

2. Attiecībā uz 38.panta 2.punktu, Valdība rīkojas saskaņā ar tiesiskajām procedūrām, kuras nosaka spēkā esošā likumdošana.

3. Puses vienojas ne vēlāk kā pēc diviem gadiem kopš šī Līguma stāšanās spēkā Apvienotās Komitejas ietvaros novērtēt to koncesiju rezultātus, kuras izsniegtas attiecībā uz 2.protokolā minētajiem izstrādājumiem, un drīkst pieņemt lēmumu par iespējamiem grozījumiem abpusējās koncesijās un to preču sarakstā, kuras ir ietvertas 2.protokola Pielikumos.

4. Šī Līguma 3.protokola 4.pantā formulētā diagonālā kumulācija ir piemērojama tikai tad, ja šajā pantā minētajām valstīm ir Brīvās Tirdzniecības Līgums vai Līgums par muitas ūnijas nodibināšanu, kas ietver identiskus preču izcelsmes noteikumus abām Pusēm. Valstīm, kuras šī Līguma spēkā stāšanās datumā neatbilst šim nosacījumam, šis pants ir piemērojams, sākot ar datumu, kurā stājas spēkā vai nu Brīvās Tirdzniecības Līgums vai Līgums par muitas ūnijas nodibināšanu, vai arī grozījumi šādā Līgumā, kas ietver identiskus preču izcelsmes noteikumus attiecībās starp šo valsti un pēdējo no Pusēm.

Jebkura atsauce uz šī Līguma 3.protokola 4.pantu ir piemērojama saskaņā ar šo Saprašanās Memorandu.

5. Šī Līguma 3.protokola 15.pantā formulētais aizliegums atpakaļatmaksāt muitas nodevas vai atbrīvot no muitas nodevām ir daļēji atceļams uz laiku, līdz tas tiks piemērots Eiropas Savienībai un EBTA valstīm.

I pielikums

2. un 10.pantā minēto izstrādājumu saraksts

ex

3502

Albumīni, albumināti un citi albumīna atvasinājumi:

   

- Olu albumīns:

ex

3502 11

-- Kaltēts

 

3502 11 90

--- Pārējais

ex

3502 19

-- Pārējais

 

3502 19 90

--- Pārējais

ex

3502 20

- Piena albumīni, ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus

   

-- Pārējie

 

3502 20 91

--- Kaltēts (piem., plākšņu, zvīņu, pārslu, pulvera veidā)

 

3502 20 99

--- Pārējais

 

4501

Dabīgais korķis, vienkārši apstrādāta jēlviela; korķa atlikas; sadrupināts, granulēts vai samalts korķis

 

5201 00

Kokvilna, nekārsta vai nesukāta

 

5301

Linšķiedra, jēlmateriāls vai apstrādāts materiāls, bet nevērpta; linu atsukas un atlikas (tajā skaitā pakulas un spaļi)

 

5302

Parastās kaņepes (Cannabis sativa), jēlmateriāls vai apstrādātas, bet

   

nevērptas; parasto kaņepju atsukas un atlikas (tajā skaita pakulas un spaļi)

II pielikums

Attiecas uz 7.panta 2.punktu

Ne vēlāk kā līdz 2001.gada 1.janvārim Slovakijas Republika atceļ kvantitatīvos ierobežojumus importam un pasākumus ar līdzvērtīgu efektu attiecībā uz šādiem ražojumiem, kuru izcelsmes valsts ir Latvija:

HS pozīcija

Preču apraksts

2701

- Akmeņogles, briketēs vai olveida blokos sapresēta ogļu

 

smelkne un tamlīdzīgs cietais kurināmais no akmeņoglēm

2702

- Brūnogles

4707

- Papīra un kartona makulatūra un atgriezumi

8418

- Ledusskapji, saldēšanas kameras un citas dzesēšanas

 

un saldēšanas iekārtas*

* Attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas nesatur ozona slāni bojājošas vielas.

III pielikums

Attiecas uz 8.panta 2.punktu

1. Līdz 1997.gada 1.janvārim Slovakijas Republika atceļ kvantitatīvos ierobežojumus eksportam un pasākumus ar līdzvērtīgu efektu attiecībā uz šādiem ražojumiem:

HS/CN kods

HS/CN kods

HS/CN kods

HS/CN kods

2505

3102 40

4407 29 20

7211

2517 10

4102

ex 4407 29 50

7212

2517 10 10

4103 90 00

4407 29 70

7213

2517 10 10 10

4403 20 00

4407 29 83

7214

2517 10 10 90

4403 91 00

4407 29 85

7215

2517 10 20

4403 92 00

4407 29 99

7216

2517 10 20 10

4403 99 10

4407 91

7218

2517 10 20 90

4403 99 20

4407 92

7219

2517 10 80

4403 99 30

4407 99

7220

2523 29 00

4403 49 70

4702 00 00

7221

2523 90 10

ex 4403 49 90

4703 21 00

7222

2523 90 90

4403 99 50

4703 29 00

7223

2620 20 00

4403 99 99

7102

7224

7802 00

4407 10 10 10

7106

7225

2620 30 00

4407 10 30 10

7108

7226

7404 00

4407 10 50 10

7201

7227

2620 40 00

4407 10 71 10

7204

7228

7602 00

4407 10 79 10

7206

7229

2701

4407 10 91 10

7207

7301

2702

4407 10 93 10

7208

7302

2704 00

4407 10 99 10

7209

7304

2716 00 00

ex 4407 29 10

7210

7305

3102 10

   

7306

2. punktā uzskaitītās automātiskās licences ir ieviestas eksporta kontrolei. Ar šī līguma spēkā stāšanās brīdi Slovakijas Republika nepielieto eksporta kvantitatīvos ierobežojumus attiecībā uz Latvijas Republiku.

3. Slovakijas Puse regulāri informēs Apvienoto Komiteju par to, ka nosacījumi pasākumu ar līdzvērtīgu efektu eksporta kvantitatīvajiem ierobežojumiem ieviešanai tiek ievēroti.

IV pielikums

Attiecas uz 9.panta 1.punktu

Procedūra, kas nosaka tehnisko noteikumu projektu
paziņošanas kārtību

1.pants

Šīs procedūras aspektā:

(a) «tehniskā specifikācija» ir dokumentā iekļautā specifikācija, kurā noformulētas prasības attiecībā uz tādām preču īpašībām kā kvalitātes līmenis, izpildījums, drošums vai gabarīti, tajā skaitā precei piemērojamas prasības attiecībā uz terminoloģiju, simboliem, izmēģinājumpārbaudēm un to metodēm, iepakojumu, marķējumu vai etiķetēm;

(b) «tehniskie noteikumi» ir tehniskās specifikācijas, tajā skaitā attiecīgie administratīvie noteikumi, izņemot vietējo varas institūciju izdotos noteikumus, kuru ievērošana ir juridiski vai faktiski obligāta, preci realizējot vai izmantojot kādā no Pusēm vai tās lielākajā daļā;

(c) «tehnisko noteikumu projekts» ir tāds tehniskās specifikācijas, tajā skaitā administratīvo noteikumu, teksts, kurš ir formulēts ar mērķi to apstiprināt vai gala rezultātā panākt tā kā formāli juridiskas normas stāšanos spēkā, pie kam šis teksts ir tādā sagatavošanas stadijā, kad vēl iespējami tā būtiski grozījumi;

(d) «izstrādājumi» ir visas šajā Līgumā ietvertās preces.

2.pants

1. Paziņojumā ir:

(a) iekļauts tehnisko noteikumu projekta pilns teksts oriģinālvalodā un pilnīgs teksta tulkojums vai īss tā rezumējums angļu valodā;

(b) norādīts, vai tehniskais noteikums ir identisks ar starptautiskas vai reģionālas institūcijas izstrādāto aplūkojamās problēmas subjekta tehnisko specifikāciju jeb tas atšķiras no šīs specifikācijas; nesakritības gadījumā norādāmi atšķirību cēloņi;

(c) norādīts tās nacionālās valsts varas institūcijas nosaukums un adrese, kuras kompetencē ietilpst tālākas informācijas sniegšana attiecībā uz šo noteikumu;

(d) norādīts paredzamais spēkā stāšanās datums.

2. Ja tehnisko noteikumu projektā tiek vienkārši iekļauts kāda starptautiska vai Eiropas standarta pilnīgs teksts, tad pietiekama ir informācija, kas dod norādes uz šo attiecīgo standartu.

3.pants

Jebkura Puse drīkst lūgt papildinformāciju par to tehnisko noteikumu projektu, par kuru ir ziņots procedūrā noteiktajā kārtībā.

4.pants

1. Puse drīkst sniegt komentārus par paziņoto tehnisko noteikumu projektu.

2. Puses apmainās ar informāciju par saviem oficiālās aptaujas punktiem.

5.pants

Komentārus attiecībā uz konkrēto paziņojumu drīkst iesniegt triju mēnešu laikā kopš datuma, kurā Puse saņēmusi noteikumu projekta tekstu. Šo triju mēnešu laikā noteikumus nedrīkst pieņemt.

6.pants

Ar papildu paziņojumu norāda, kādā apjomā iespējams ņemt vērā jebkuru no Puses saņemtajiem komentāriem, jebkuras izmaiņas satura ziņā, salīdzinot ar paziņoto projektu, kā arī, ja tiek mainīts datums, ar kuru stājas spēkā šie noteikumi.

7.pants

Triju mēnešu pauze neattiecas uz gadījumiem, kad tādu kritisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar sabiedrības drošību vai veselības aizsardzību, augu un dzīvnieku dzīvības un veselības aizsardzību, kompetentās valsts varas institūcijas ir spiestas tehniskos noteikumus izstrādāt ļoti īsā laikā, lai tos nekavējoties deklarētu vai ieviestu bez iespējas apspriesties. Ir jāizskaidro iemesli, kuri pamato veikto pasākumu neatliekamību.

8.pants

Puses šī Līguma ietvaros notur regulāras apspriedes, lai nodrošinātu apmierinošu procedūras funkcionēšanu.

V pielikums

Attiecas uz 26.panta 1.punktu

Par intelektuālo īpašumu

26.panta 1.punktā minētie daudzpusējie Līgumi ir šādi:

- 1883.gada 20.marta Parīzes Konvencija par industriālā īpašuma aizsardzību (1967.gada Stokholmas Akts);

- 1886.gada 9.septembra Bernes Konvencija par literāro un māksliniecisko darbu aizsardzību (1971.gada Parīzes Akts);

- 1961.gada 26.oktobra Starptautiskā konvencija par izpildītāju, fonogrammu ražotāju un radioraidīšanas organizāciju aizsardzību (Romas konvencija);

- 1973.gada 5.oktobra Eiropas Patentu konvencija;

- Madrides Vienošanās par simbolu starptautisko reģistrāciju (1967.gada Stokholmas Akts ar 1979.gadā izdarītiem grozījumiem);

- protokols pie Madrides Vienošanās par simbolu starptautisko reģistrāciju (Madride, 1989.gads);

- līgums par sadarbību patentu jomā (Vašingtona, 1970.gads, ar 1979.gadā izdarītiem grozījumiem un 1984.gadā izdarītām izmaiņām);

- 1961.gada 2.decembra Starptautiskā Konvencija par augu jauno varietāšu aizsardzību, labota un papildināta Ženēvā 1972.gada 10.novembrī un 1978.gada 23.oktobrī.

1. protokols

Attiecas uz 6.panta 2.punktu

Muitas nodokļu atcelšana no Latvijas Republikas puses

1. Ar šī Līguma spēkā stāšanas datumu Slovakijas Republika nepiemēros muitas nodokļus eksportam.

2. Latvijas Republika atcels muitas nodokļus eksportam precēm, kuras tā eksportē uz Slovakijas Republiku un kuras ir uzskaitītas šī Protokola A Pielikumā, vēlākais, 1999.gada 1.janvārī.

3. Latvijas Republika atcels muitas nodokļus eksportam precēm, kuras tā eksportē uz Slovakijas Republiku un kuras nav uzskaitītas šī Protokola A Pielikumā, šī Līguma spēkā stāšanās brīdī.

1. protokola A pielikums

HS pozīcija

No.CN

Apraksts

Likme

1

2

2

3

2520

 

Ģipsis; anhidrīts (ģipsis bez ūdens); sīkgraudainais ģipšakmens (dedzinātais ģipsis vai kalcija sulfāts), nekrāsots vai krāsots, kas satur vai nesatur nelielu

daudzumu paātrinātāju vai palēninātāju

5%

     
     
     

2521

 

Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un pārējie kaļķa akmeņi, ko izmanto kaļķu un cementa gatavošanai

5%

     

ex 4403

 

Neapstrādāti, mizoti vai nemizoti, brusoti

 
   

vai nebrusoti kokmateriāli:

 
   

- Citi, skuju koku:

 
 

4403.20001

-- Pārējie skujkoku apaļkoki ar garumu

6 Ls/m3

   

virs 2 m un diametru no 14 līdz 24 cm

 
 

4403.20002

-- Pārējie skujkoku apaļkoki ar garumu

6 Ls/m3

   

virs 2 m un diametru 26 cm un vairāk

 
   

- Citi

 

1

2

2

3

ex 4403.91000

-- No ozola (Quercus spp.)

 
 

4403.91001

--- Ozolu apaļkoki ar garumu virs 1 m

50 Ls/m3

   

un diametru virs 14 cm

 
 

ex 4403.92000

-- No dižskābarža (Fagus spp.)

 
 

4403.92001

--- Dižskābaržu apaļkoki ar garumu virs 1 m

60 Ls/m3

   

un diametru virs 14 cm

 
 

ex 4403.99000

-- Citi

 
 

4403.99900

- -- Citi, ne skuju koku:

 
 

4403.99901

---- Apaļkoki ar garumu virs 1,6 m un diametru

16 Ls/m3

   

no 14 līdz 24 cm (finierkluči, sērkociņkluči

 
   

un A šķiras zāģbaļķi)

 
 

4403.99902

---- Apaļkoki ar garumu virs 1,6 m un diametru

20 Ls/m3

   

26 cm un vairāk (finierkluči, sērkociņkluči

 
   

un A šķiras zāģbaļķi)

 
 

4403.99903

---- Apaļkoki ar garumu virs 1,6 m un diametru

2 Ls/m3

   

no 14 līdz 24 cm (izņemot finierklučus,

 
   

sērkociņklučus un A šķiras zāģbaļķus)

 
 

4403.99904

---- Apaļkoki ar garumu virs 1,6 m un diametru

2 Ls/m3

   

26 cm un vairāk (izņemot finierklučus,

 
   

sērkociņklučus un A šķiras zāģbaļķus)

 
 

4403.99909

---- Oša, gobas, vīksnas, skābarža, kļavas u.c. Latvijas izcelsmes cieto lapu koku apaļkoki ar garumu virs 1 m un diametru virs 14 cm

50 Ls/m3

     
     

7204

 

Melno metālu atgriezumi un lūžņi;

 
   

lietņi pārkausēšanai (šihtas lietņi),

 
   

kas iegūti no melno metālu lūžņiem

100%

7404

 

Vara atgriezumi un lūžņi

20%

7503

 

Niķeļa atgriezumi un lūžņi

20%

7602

 

Alumīnija atgriezumi un lūžņi

20%

2. protokols

Attiecas uz 11.panta 3.punktu

Muitas nodokļu atcelšana un koncesiju lauksaimniecībā
apmaiņa starp Latvijas Republiku un Slovakijas Republiku

1. Muitas nodokļi importam, kurus Slovakijas Republika piemēro šī Protokola
A Pielikumā uzskaitītajām precēm, kuru izcelsmes valsts ir Latvijas Republika, tiks atcelti šī Līguma spēkā stāšanās brīdī.

2. Muitas nodokļi importam, kurus Slovakijas Republika piemēro šī Protokola
B Pielikumā uzskaitītajām precēm, kuru izcelsmes valsts ir Latvijas Republika, tiks samazināti šajā Pielikumā noteikto tarifu kvotu ietvaros vai bez tām līdz šajā Pielikumā noteiktajam līmenim šī Līguma spēkā stāšanās brīdī.

3. Muitas nodokļi importam, kurus Slovakijas Republika piemēro šī Protokola
C Pielikumā uzskaitītajām precēm, kuru izcelsmes valsts ir Latvijas Republika, tiks piemēroti vislielākās labvēlības režīma likmes apmērā.

4. Muitas nodokļi importam, kurus Latvijas Republika piemēro šī Protokola
D Pielikumā uzskaitītajām precēm, kuru izcelsmes valsts ir Slovakijas Republika, tiks atcelti šī Līguma spēkā stāšanās brīdī.

5. Muitas nodokļi importam, kurus Latvijas Republika piemēro šī Protokola E Pielikumā uzskaitītajām precēm, kuru izcelsmes valsts ir Slovakijas Republika, tiks samazināti šajā Pielikumā noteikto tarifu kvotu ietvaros vai bez tam līdz šajā Pielikumā noteiktajam līmenim šī Līguma spēkā stāšanas brīdī.

6. Muitas nodokļi importam, kurus Latvijas Republika piemēro šī Protokola F Pielikumā uzskaitītajām precēm, kuru izcelsmes valsts ir Slovakijas Republika, tiks piemēroti vislielākās labvēlības režīma likmes apmērā.

2. protokola A pielikums

HS/CN kodi

010111

020450

030191

030221

030239

030265

030329

030343

010210

020500

030192

030222

030240

030266

030331

030349

010310

020810

030193

030223

030250

030269

030332

030350

01041010

020820

030199

030229

030261

030270

030333

030360

010420

020890

03021110

030231

030262

030310

030339

030371

010519

02109021

030212

030232

030263

03032110

030341

030372

010600

030110

030219

030233

030264

030322

030342

030373

030374

050690

071130

08101005

100810

130212

152190

20099049

030375

050710

07119040

08101080

100820

130213

152200

20099071

030376

050790

07119060

081020

100830

130214

160300

20099073

030377

050800

071220

081040

110220

130219

160411

20099079

030378

050900

071230

081050

110230

130220

160412

210111

030379

051000

07129011

081090

110313

130231

160413

210112

030380

051110

07129019

081190

110314

130232

160414

210120

030410

051191

07131010

081210

11032940

130239

160415

210130

030420

051199

071320

081220

11032950

140110

160416

210310

030490

060110

071331

081290

11041950

140120

160419

210390

030510

060120

071332

081310

11041991

140190

160420

210410

030520

060210

071333

081320

110620

140210

160430

210420

030530

060220

071339

081330

110630

140290

160510

220110

030541

060230

071340

081340

120100

140310

160520

220190

030542

060240

071350

081350

120210

140390

160530

22043010

030549

060290

071390

081400

120220

140410

160540

230110

030551

06031015

071410

090111

120300

140420

160590

230120

030559

06031055

071420

090112

120400

140490

170220

230210

030561

06041010

071490

090121

12050010

150300

170410

230220

030562

07019051

080111

090122

120600

150410

180100

230230

030563

07020015

080119

090190

120710

150420

180200

230240

030569

07020020

080121

090210

120720

150430

180310

230250

030611

07020025

080122

090220

120730

150510

180320

230310

030612

07020045

080131

090230

120740

150590

180400

230320

030613

07020050

080132

090240

120750

150600

180500

230330

030614

07041005

080211

090300

120760

150710

190110

230400

030619

07041080

080212

090411

120791

150790

190240

230500

030621

07051105

080221

090412

120792

150810

190300

230610

030622

07051180

080222

090420

120799

150890

190410

230620

030623

07069011

080231

090500

120810

150910

190420

230630

030624

07070010

080232

090610

120890

150990

190490

230640

030629

07070015

080240

090620

120911

151000

20019010

230650

030710

07070020

080250

090700

120919

151110

20019040

230660

030721

07070035

080290

090810

120921

151190

20019060

230670

030729

07070040

080300

090820

120930

151221

200310

230690

030731

070910

080410

090830

120991

151229

200320

230700

030739

070920

080420

090910

12099910

151311

200570

230810

030741

070930

080430

090920

121110

151319

20059030

230890

030749

070940

080440

090950

121120

151321

20059050

35021190

030751

07095130

080450

091010

121190

151329

20060010

35021990

030759

07095150

080510

091020

121210

151511

200791

35022091

030760

07095190

080520

091030

121220

151519

200811

35022099

030791

070952

080530

091050

121230

151521

200819

450110

030799

070960

080540

091091

121292

151529

200820

450190

050100

070990

080590

091099

121299

151530

200830

520100

050210

07108010

080610

100510

121300

151540

200911

530110

050290

07108061

080620

100590

121410

151550

200919

530121

050300

07108069

080711

100610

121490

151560

200920

530129

050400

07108080

080719

100620

130110

151590

200930

530130

050510

07108085

080720

100630

130120

151800

200940

530210

050590

071110

080910

100640

130190

152000

200980

530290

050610

071120

080930

100700

130211

152110

20099041

 

2. protokola B pielikums

HS/CN kodi, tarifu likme procentos, kvota

010290

20

020443

25

070970

10

 

200560

5

 

020110

25

040110

25

17049010

5

 

200580

5

 

020120

25

040120

25

17049030

5

 

200840

4

 

020130

25

040130

25

17049055

5

 

200850

5

 

020210

25

070310

5

17049081

5

 

200860

5

 

020220

25

070320

5

180610

10

50 t*

200870

5

 

020230

25

070390

5

180620

   

200891

5

 

020410

25

07051110

10

180631

   

200892

5

 

020421

25

070519

10

180632

   

200899

4

 

020422

25

070521

10

180690

   

200950

10

 

020423

25

070529

10

190211

5

100 t*

200960

4

 

020430

25

070810

10

190219

   

220300

10

100 t*

020441

25

070820

10

190220

   

220860

30

150 t*

020442

25

070890

10

190230

   

220870

   
             

220890

   

* Importētajām precēm, kuru izcelsme Latvijas Republikā nav apstiprināta, tiks attiecināta VLR tarifu likme.

2. protokola C pielikums

HS/CN kodi

010119

010592

020329

020680

020726

021011

02109031

02109090

010120

010593

020610

020690

020727

021012

02109039

03021190

010391

010599

020621

020711

020732

021019

02109041

03032190

010392

020311

020622

020712

020733

021020

02109049

040210

01041030

020312

020629

020713

020734

02109010

02109060

040221

01041080

020319

020630

020714

020735

02109011

02109071

040229

010511

020321

020641

020724

020736

02109019

02109079

040291

010512

020322

020649

020725

020900

02109029

02109080

040299

040310

07019010

071140

11032910

12099999

170260

200540

210320

040390

07019059

07119010

11032920

121010

170290

200551

210330

040410

07019090

07119030

11032930

121020

170310

200559

210500

040490

07020030

07119070

11032990

121291

170390

20059010

210610

040510

0702003510

07119090

110411

150100

17049051

20059060

210690

040520

0702003590

07129005

110412

150200

17049061

20059070

220210

040590

0702004010

07129030

11041910

151211

17049065

20059075

220290

040610

0702004090

07129050

11041930

151219

17049071

20059080

220410

040620

0704101010

07129090

11041999

151410

17049075

20060031

220421

040630

0704101020

07131090

110421

151490

17049099

20060035

220429

040640

0704101090

080810

110422

151610

190120

20060038

22043092

040690

070420

080820

110423

151620

190190

20060091

22043094

040700

070490

080920

110429

151710

190510

20060099

22043096

040811

070610

080940

110430

151790

190520

200710

22043098

040819

07069005

08101010

110510

160100

190530

200799

220510

040891

07069017

081030

110520

160210

190540

200880

220590

040899

07069030

081110

110610

160220

190590

200970

220600

040900

07069090

081120

110710

160231

200110

20099011

220710

041000

07070025

090930

110720

160232

200120

20099019

220720

06031011

07070030

090940

110811

160239

20019020

20099021

220820

06031013

0707009010

091040

110812

160241

20019030

20099029

220840

06031021

0707009090

100110

110813

160242

20019050

20099031

220850

06031025

07095110

100190

110814

160249

20019065

20099039

220900

06031029

071010

100200

110819

160250

20019070

20099051

230910

06031051

071021

100300

110820

160290

20019075

20099059

230990

06031053

071022

100400

110900

170111

20019085

20099092

240110

06031061

071029

100890

12050090

170112

20019091

20099094

240120

06031065

071030

110100

120922

170191

20019096

20099095

240130

06031069

071040

110210

120923

170199

200210

20099096

240210

060390

07108051

110290

120924

170211

200290

20099097

240220

06041090

07108059

110311

120925

170219

200410

20099098

240290

060491

07108070

110312

120926

170230

200490

210210

240310

060499

07108095

110319

120929

170240

200510

210220

240391

070110

071090

110321

12099991

170250

200520

210230

240399

2. protokola D pielikums

HS/CN kodi

010111

030373

050690

080510

091010

121000

151221

200819

010210

030374

050710

080520

091020

121110

151229

200820

010310

030375

050790

080530

091030

121120

151311

200830

010420

030376

050800

080540

091050

121190

151319

200911

01041010

030377

050900

080590

091091

121210

151321

200919

010519

030378

051000

080610

091099

121220

151329

200920

010600

030379

051110

080620

100510

121230

151511

200930

020450

030380

051191

080711

100590

121292

151519

200940

020810

030510

051199

080719

100610

121299

151521

200980

020820

030520

070310

080720

100620

121300

151529

210011

020890

030530

070320

080910

100630

121410

151530

210112

030110

030541

07051180

080930

100640

121490

151540

210120

030191

030542

070910

081020

100700

130110

151550

210130

030192

030549

070920

081040

100810

130120

151560

210310

030193

030551

070930

081050

100820

130190

151590

210390

03019919

030559

070940

081090

100830

130211

151800

210410

03019990

030562

070952

081190

110220

130212

152000

210420

030221

030563

070960

081210

110230

130213

152110

220110

030222

030569

070990

081220

110313

130214

152190

22043010

030223

030611

071110

081290

110314

130219

152200

230110

030229

030612

071120

081310

11032940

130220

160300

230120

030231

030613

071130

081320

11032950

130231

160411

230210

030232

030614

071220

081330

11041950

130232

160412

230220

030233

030619

07129011

081340

11041991

130239

160413

230400

030239

030621

07129019

081350

110620

140110

160414

230500

030240

030622

071410

081400

110630

140120

160415

230610

030250

030623

071420

090111

110812

140190

160430

230620

030261

030624

071490

090112

120100

140210

160510

230630

030262

030629

080111

090121

120210

140290

160520

230640

030263

030710

080119

090122

120220

140310

160530

230650

030264

030721

080121

090190

120300

140390

160540

230660

030265

030729

080122

090210

120400

140410

160590

230670

030266

030731

080131

090220

12050010

140420

170220

230690

030269

030739

080132

090230

120600

140490

170410

230700

030270

030741

080211

090240

120710

150300

180100

230810

030329

030749

080212

090300

120720

150410

180200

230890

030331

030751

080221

090411

120730

150420

180310

35021190

030332

030760

080222

090412

120740

150430

180320

35021990

030333

030791

080231

090420

120750

150510

180400

35022091

030339

030799

080232

090500

120760

150590

180500

35022099

030341

050100

080240

090610

120791

150600

190110

450110

030342

050210

080250

090620

120792

150710

190240

450190

030343

050290

080290

090700

120799

150790

190300

520100

030349

050300

080300

090810

120810

150810

190410

530110

030350

050400

080410

090820

120890

150890

190420

530121

030360

050510

080420

090830

120911

150910

190490

530129

030371

050590

080430

090910

120919

150990

200570

530130

030372

050610

080440

090920

120921

151000

200791

530210

   

080450

090950

120930

151100

200811

530290

2. protokola E pielikums

HS/CN kodi, tarifu likme, kvota

010290

20%

070810

10%

11041999

50 Ls/t

 

180632

10%

 

010290

20%

070820

10%

110421

50 Ls/t

 

180690

10%

 

020110

25%

070890

10%

110422

50 Ls/t

 

190211

5%

 

020120

25%

070970

10%

110423

50 Ls/t

 

190219

5%

100 t*

020130

25%

071320

5%

110429

50 Ls/t

 

190220

5%

 

020210

25%

071331

5%

110430

50 Ls/t

 

190230

5%

 

020220

25%

071332

5%

110500

50 Ls/t

 

200560

5%

 

020230

25%

071340

5%

110610

50 Ls/t

 

200580

5%

 

020410

25%

071350

5%

110811

5%

 

200840

4%

 

020421

25%

071390

5%

110814

5%

 

200850

5%

 

020422

25%

100200

50 Ls/t

110819

5%

 

200860

5%

 

020423

25%

100300

50 Ls/t

110820

5%

 

200870

5%

 

020430

25%

100400

50 Ls/t

120922

50 Ls/t

 

200891

5%

 

020441

25%

10089090

50 Ls/t

120923

50 Ls/t

 

200892

5%

 

020442

25%

110100

50 Ls/t

120924

50 Ls/t

 

200899

4%

 

020443

25%

110210

50 Ls/t

120925

50 Ls/t

 

200950

5%

 

040110

25%

110290

50 Ls/t

120926

50 Ls/t

 

200960

4%

 

040120

25%

110311

50 Ls/t

12092910

50 Ls/t

 

2203

10%

100 t*

040130

25%

110321

50 Ls/t

12092980

50 Ls/t

 

220421

4 Ls/hl

 

0601

5%

11032910

50 Ls/t

170300

5%

 

220429

4 Ls/hl

 

0602

5%

11032920

50 Ls/t

17049010

5%

 

22043092

4 Ls/hl

400 t*

070390

5%

11032930

50 Ls/t

17049030

5%

 

22043094

4 Ls/hl

 

07051105

10%

11032990

50 Ls/t

17049055

5%

 

22043096

4 Ls/hl

 

07051110

10%

110411

50 Ls/t

17049081

5%

 

22043098

4 Ls/hl

 

070519

10%

110412

50 Ls/t

180610

10%

 

220860

30%

 

070521

10%

11041910

50 Ls/t

180620

10%

 

220870

30%

50 t*

070529

10%

11041930

50 Ls/t

180631

10%

50 t*

220890

30%

 

* Importētajām precēm, kurām nav izcelsmes apliecinājuma, tiks piemērota VLR tarifu likme.

2. protokola F pielikums

HS/CN kodi

010119

020725

040390

070700

100110

160241

190540

220190

010120

020726

040410

070951

100190

160242

190550

220210

010391

020727

040490

071010

10089010

160249

200110

220290

010392

020732

040510

071021

110312

160250

200120

220410

01041030

020733

040520

071022

110319

160590

200190

220510

01041080

020734

040590

071029

110710

160416

200210

220590

010511

020735

040610

071030

110720

160419

200290

220600

010512

020736

040620

071040

110813

160420

200310

220710

010592

020900

040630

071080

110900

170111

200320

220720

010593

021011

040640

071090

12050090

170112

200410

220820

010599

021012

040690

071140

12092950

170191

200490

220830

020311

021019

040700

071190

120991

170199

200510

220840

020312

021020

040811

071230

120999

170211

200520

220850

020319

021090

040819

07129005

121291

170219

200540

220900

020321

03019911

040891

07129030

150100

170230

200551

230230

020322

030211

040899

07129050

150200

170240

200559

230240

020329

030212

040900

07129090

151211

170250

200590

230250

020500

030219

041000

071310

151219

170260

200600

230310

020610

030310

060310

071333

151410

170290

200710

230320

020621

030321

060390

071339

151490

17049051

200799

230330

020622

030322

060410

080810

151610

17049061

200880

230910

020629

030410

060491

080820

151690

17049065

200970

230990

020630

030420

060499

080920

151710

17049071

200990

240110

020641

030490

070110

080940

151790

17049075

210210

240120

020680

030561

070190

081010

160100

17049099

210220

240130

020690

040210

070200

081030

160210

190120

210230

240210

020711

040221

070410

081110

160220

190190

210320

240220

020712

040229

070420

081120

160231

190510

210330

240290

020713

040291

070490

090930

160232

190520

210500

240310

020714

040299

070610

090940

160239

190530

210610

240391

020724

040310

070690

091040

   

210690

240399

3. protokols

Attiecas uz 17.panta 1.punktu

Par «izcelsmes produktu» koncepcijas definīciju
un administratīvās sadarbības metodēm

I. NODAĻA
VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.pants. Definīcijas

Šī Protokola nolūkos:

(a) «ražošana» nozīmē jebkāda veida apstrādi vai pārstrādi, tanī skaitā salikšanu vai specifiskas operācijas;

(b) «materiāls» nozīmē jebkādu sastāvdaļu, izejvielu, komponentu vai daļu u.tml., kura tiek izmantota produkcijas ražošanai;

(c) «produkcija» nozīmē produkciju, kas tiek ražota, pat ja tā ir paredzēta vēlākai izmantošanai citās ražošanas operācijās;

(d) «preces» nozīmē gan materiālus, gan produkciju;

(e) «muitas vērtība» nozīmē vērtību, kas noteikta saskaņa ar Līguma par Vispārējās Vienošanās par Tarifiem un Tirdzniecību 7.panta ieviešanu, kas parakstīts Ženēvā 1979.gada 12.aprīlī;

(f) «ex works cena» nozīmē produkcijas rūpnīcas cenu, kas samaksāta ražotājam, kura uzņēmumā ir veikta pēdējā apstrāde vai pārstrāde; tā kā dotajā cenā ietilpst visu izmantoto materiālu vērtība, atņemot visus iekšējos nodokļus, kuri ir vai var tikt atmaksāti, kad iegūtā produkcija tiek eksportēta;

(g) «materiālu vērtība» nozīmē izmantoto neizcelsmes materiālu muitas vērtību importēšanas brīdī vai, ja tā nav zināma vai nevar tikt noskaidrota, tad pirmo noskaidroto tirgus cenu, kas samaksāta par materiāliem attiecīgajā teritorijā;

(h) «izcelsmes materiālu vērtība» nozīmē (g) apakšpunktā minēto materiālu tādu muitas vērtību, kas piemērojama mutatis mutandis;

(i) «pievienotā vērtība» jāuzskata kā ex works cena, no kuras atņemta visu tajā iekļauto preču, kurām nav izcelsmes tajā valstī, kurās tās ir iegūtas, muitas vērtība;

(j) «grupas» un «pozīcijas» nozīmē grupas un pozīcijas (četru ciparu kodus), kurus lieto nomenklatūrā, kas veido Preču Apraksta un Kodēšanas Harmonizēto Sistēmu, kas šajā Protokolā ir minēta kā «Harmonizētā sistēma» vai «HS»;

(k) «klasificēts» attiecas uz produkcijas vai materiāla klasifikāciju attiecīgajā pozīcijā;

(l) «sūtījums» nozīmē produkciju, kas visa tiek vienlaicīgi sūtīta no viena eksportētāja vienam kravas saņēmējam vai kuras pārvadājumu no eksportētāja pie kravas saņēmēja noformē ar vienu un to pašu transporta dokumentāciju vai, ja tāda nav, tad ar vienu un to pašu rēķinu;

(m) «teritorijas» ietver teritoriālos ūdeņus.

II. NODAĻA
«IZCELSMES PRODUKCIJAS» JĒDZIENA DEFINĒJUMS

2.pants. Izcelsmes kritēriji

Šī Līguma izpildes mērķiem sekojoša produkcija tiks uzskatīta par Līguma slēdzējas Puses izcelsmes produkciju:

a) produkcija, kas pilnībā iegūta šajā Valstī, kā tas noteikts šī Protokola 5.pantā;

b) produkcija, kas iegūta šajā Valstī un satur materiālus, kuri nav pilnībā iegūti šeit, nodrošinot, ka minētie materiāli ir izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi šajā Valstī, kā tas ir noteikts šī Protokola 6.pantā.

3.pants. Bilaterālā izcelsmes kumulācija

Līguma slēdzējas Puses izcelsmes materiāli šī Protokola izpratnē tiek uzskatīti par citas Līguma slēdzējas Puses izcelsmes materiāliem, ja tie tiek iekļauti šeit iegūtā produkcijā. Nav nepieciešams, lai šie materiāli tur būtu pakļauti pietiekamai apstrādei vai pārstrādei, nodrošinot, ka to apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7.(1) panta teikto.

4.pants. Diagonālā izcelsmes kumulācija

1. Materiāli, kuri pakļauti 2. un 3.punkta noteikumiem un kuru izcelsme ir ES, Polija, Ungārija, Slovakijas Republika, Bulgārija, Rumānija, Igaunija, Lietuva, Slovēnija, Islande, Norvēģija vai Šveice, Līgumslēdzējas Puses valsts un šo valstu savstarpējo līgumu izpratnē, tiek uzskatīti par Līguma slēdzējas Puses izcelsmes materiāliem, ja tie tiek iekļauti šeit iegūtā produkcijā. Nav nepieciešams, lai šie materiāli tur būtu pakļauti pietiekamai apstrādei vai pārstrādei.

2. Produkcija, kura ir ieguvusi izcelsmes statusu, pateicoties 1.punkta darbībai, tiek turpināta uzskatīt par produkciju ar Līguma slēdzējas Puses izcelsmi, ja šeit pievienotā vērtība pārsniedz pielietoto kādas no 1.punktā uzskaitīto valstu izcelsmes materiālu vērtību. Ja tas tā nav, attiecīgā produkcija tiks uzskatīta ka kādas no 1.punktā uzskaitīto valstu izcelsmi, saskaņā ar kuras valsts izcelsmes izlietotajiem materiāliem ir lielākā vērtība. Izcelsmes piešķiršanā netiek ņemti vērā 1.punktā uzskaitīto valstu izcelsmes materiāli, kas izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi Līguma slēdzējā Pusē.

3. Šajā pantā nodrošinātā kumulācija var tikt pielietota tikai ar nosacījumu, ka pielietotie materiāli ir ieguvuši izcelsmi, izmantojot identiskus izcelsmes noteikumus šim Protokolam. Puses nodrošina, informē viena otru par to noslēgtajiem līgumiem ar citām valstīm, kas uzskaitītas 1.punktā, un attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem.

5.pant s. Pilnībā iegūta produkcija

1. Sekojošais tiek uzskatīts par pilnībā iegūtu Līguma slēdzējā Pusē:

(a) minerāli, kas iegūti no to augsnes vai jūras dzīlēm;

(b) tur audzēta augu produkcija;

(c) dzīvi dzīvnieki, tur dzimuši un augusi;

(d) produkcija, kas iegūta no tur audzētiem dzīviem dzīvniekiem;

(e) tur medībās vai makšķerējot iegūtā produkcija;

(f) jūras zvejas produkcija vai cita produkcija, ko jūrā, ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem, iegūst to kuģi;

(g) produkcija, kas ražota uz to pārstrādes kuģiem tikai no produkcijas, kas minēta
(f) apakšpunktā;

(h) tur savākti lietoti izstrādājumi, kas der tikai izejmateriālu iegūšanai, tanī skaitā lietotas riepas, kuras der tikai atjaunošanai vai kā atkritumi;

(i) atkritumi un lūžņi, kas radušies tur ražošanas procesā;

(j) produkcija, kas iegūta no jūras dzīlēm vai dzīlēm ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem, nodrošinot, ka tām vienīgajām ir tiesības izstrādāt šo jūras dibenu un dzīles zem tā;

(k) preces, kas ražotas no produkcijas, kas norādīta apakšpunktos no (a) līdz (j).

2. Jēdziens «to kuģi» un «to pārstrādes kuģi» 1.(f) un (g) punktā tiek attiecināts tikai uz kuģiem un pārstrādes kuģiem:

(a) kuri ir reģistrēti vai uzskaitīti Līguma slēdzējā Pusē;

(b) kuri kuģo zem Līguma slēdzējas Puses karoga;

(c) kuri vismaz par 50% pieder Līguma slēdzēju Pušu pilsoņiem vai kompānijai, kuras galvenā mītne ir vienā no šīm valstīm vai kuras vadītājs vai vadītāji, direktoru padomes vai uzraudzības padomes priekšsēdētājs un šādas padomes locekļu vairākums ir Līguma slēdzēju Pušu pilsoņi un kurā papildus līgumsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību gadījumā vismaz puse kapitāla pieder šīm valstīm, viņu valdības iestādēm vai pilsoņiem;

(d) kuru kapteinis un virsnieki ir Līguma slēdzējas Puses pilsoņi;

(e) uz kuriem vismaz 75% no apkalpes ir Līguma slēdzējas Puses pilsoņi.

6.pants. Pietiekami apstrādāta vai pārstrādāta produkcija

1. 2.panta nolūkiem produkcija, kas nav pilnībā iegūta Līguma slēdzējā Pusē, tiek uzskatīta par pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu šeit, ja ir izpildīti šī Protokola
II Pielikuma nosacījumi.

Augstākminētie nosacījumi nosaka visu šī Līguma produkcijas grupu apstrādi vai pārstrādi, kas jāveic neizcelsmes materiāliem, kuri tiek izmantoti šīs produkcijas ražošanā un tikai attiecībā uz šādiem materiāliem. Attiecīgi no tā seko, ka, ja produkcija, kas ieguvusi izcelsmes statusu, izpildot visus šai produkcijai norādītos nosacījumus, tiek izmantota citas produkcijas ražošanā, uz produkciju, kura ietverta iepriekšējā produkcija, attiecināmie nosacījumi neattiecas uz to un netiek ņemti vērā neizcelsmes materiāli, kas var tikt lietoti tās ražošanā.

2. Neievērojot 1.punkta nosacījumus, neizcelsmes materiāli, kuri saskaņā ar šai produkcijai norādītajiem nosacījumiem nedrīkst tikt lietoti šīs produkcijas ražošanā, tomēr var tikt izmantoti, nodrošinot, ka:

(a) to kopējā vērtība nepārsniedz 10% no produkcijas ex works cenas;

(b) ja sarakstā dotas neizcelsmes materiālu maksimālās vērtības viena vai vairākas procentuālas vērtības, šāda procentuāla vērtība netiek pārsniegta, pielietojot šo punktu.

Šis punkts neattiecas uz produktiem, kas aprakstīti Harmonizētās Sistēmas 50. līdz
63. grupās.

3. 1. un 2.punkts tiek pielietoti, izņemot kā dots 7.pantā.

7.pants. Nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes operācijas

1. Sekojošas operācijas tiek uzskatītas kā nepietiekama apstrāde vai pārstrāde, lai iegūtu izcelsmes produkcijas statusu, neņemot vērā, vai 6.panta noteikumi ir izpildīti:

(a) operācijas, lai nodrošinātu produkcijas saglabāšanu labā stāvoklī transportēšanas un uzglabāšanas laikā (ventilēšana, izklāšana, žāvēšana, dzesēšana, turēšana sāls, sēra dioksīda vai citos ūdens šķīdumos, bojāto daļu izņemšana un līdzīgas operācijas);

(b) vienkāršas operācijas, kuras ietver putekļu novākšanu, pārskatīšanu vai atlasi, šķirošanu, klasificēšanu, sakārtošanu un salikšanu (tajā skaitā izstrādājumu komplektu veidošanu), mazgāšanu, krāsošanu, sagriešanu;

(c) (i) iepakojuma maiņa un iepakojumu sadalīšana vai savienošana;

(ii) vienkārša saliešana pudelēs, blašķēs, ievietošana somās, futlāros, kastēs; piestiprināšana pie kartona vai tāfelēm un visas citas vienkāršas iepakošanas operācijas;

(d) zīmju, etiķešu un citu līdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana produkcijai vai tās iepakojumam;

(c) vienkārša produkcijas sajaukšana, viena vai dažāda veida, kur viens vai vairāki komponenti neatbilst šī Protokola nosacījumiem, kas ļautu tos uzskatīt par izcelsmes produkciju;

(f) vienkārša daļu salikšana gatavās produkcijas iegūšanai;

(g) divu vai vairāku operāciju, kuras minētas (a) līdz (f) apakšpunktos, kombinācija;

(h) dzīvnieku kaušana.

8.pants. Kvalifikācijas vienība

1. Par kvalifikācijas vienību šī Protokola noteikumu pielietošanas priekšnoteikumos tiek uzskatīta attiecīgā produkcija, kura tiek uzskatīta par pamata vienību, nosakot klasifikāciju ar Harmonizētās Sistēmas nomenklatūras palīdzību.

Tādējādi seko, ka:

(a) kad produkcija, kuru veido izstrādājumu grupa vai komplekts, tiek klasificēta Harmonizētās Sistēmas vienkāršā grupā, viss kopums veido kvalifikācijas vienību;

(b) kad sūtījums sastāv no vairākiem identiskiem produkcijas veidiem, kurus klasificē vienā un tajā pašā Harmonizētās Sistēmas grupā, katrs produkcijas veids ir jāapskata atsevišķi, pielietojot šī Protokola nosacījumus.

2. Kur saskaņā ar Harmonizētās Sistēmas 5. vispārīgo noteikumu iepakojums klasifikācijas nolūkos tiek iekļauts produkcijā, tam jābūt iekļautam arī izcelsmes noteikšanas nolūkos.

9.pants. Piederumi, rezerves daļas un instrumenti

Piederumi, rezerves daļas un instrumenti, kurus nosūta ar iekārtu, mašīnu, aparātu vai transporta līdzekļi un kuri ir to parastās komplektācijas daļa, un ir iekļauti to cenā vai kuri netiek atsevišķi aprēķināti, šajā jautājumā tiek uzskatīti par vienu vienotu ar atbilstošo iekārtu, mašīnu, aparātu vai transporta līdzekli.

10.pants. Komplekti

Komplekti, kā tie definēti Harmonizētās Sistēmas 3. vispārīgajā noteikumā, tiek uzskatīti par izcelsmes komplektiem, ja katra tos veidojošā sastāvdaļa ir izcelsmes produkcija. Tomēr, ja komplekts sastāv no izcelsmes un neizcelsmes produkcijas, komplekts kopumā tiek uzskatīts par izcelsmes, nodrošinot, ka neizcelsmes produkcijas vērtība nepārsniedz
15 procentus no komplekta ex works cenas.

11.pants. Neitrālie elementi

Lai noteiktu, vai produkcijai ir izcelsme, nav nepieciešams noteikt sekojošā izcelsmi, kas var būt izmantots šīs produkcijas ražošanā:

(a) enerģija un degviela;

(b) aprīkojums un rūpnīca;

(c) mašīnas un instrumenti;

(d) preces, kas neietilpst un nav paredzētas iekļaut produkcijas galīgajā komplektā.

III. NODAĻA
TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

12.pants. Teritorialitātes princips

1. II Nodaļā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz izcelsmes statusa iegūšanu jābūt nepārtraukti izpildītiem kādas no Līguma slēdzējas Puses teritorijām, izņemot, kā noteikts 4.pantā.

2. Ja izcelsmes preces, kas ir eksportētas no vienas Līgumslēdzējas Puses uz citu valsti un tiek atsūtītas atpakaļ, izņemot, kā noteikts 4.pantā, tās jāuzskata kā neizcelsmes, ja vien muitas iestādēm var pierādīt, ka:

(a) atpakaļ atsūtītās preces ir tas pašas preces, kuras tika eksportētas;

(b) tās nav izgājušas nekādas operācijas, izņemot tās, kas nepieciešamas to saglabāšanai labā stāvoklī tajā valstī un eksportējot.

13.pants. Tiešie pārvadājumi

1. Priekšrocības, kuras sniedz šis Līgums, tiek attiecinātas tikai uz produkciju, kas izpilda šī Protokola noteikumus, kura tiek pārvadāta starp Līguma slēdzējām Pusēm vai caur citām valstīm, kā aprakstīts 4.pantā. Tomēr produkcija, kas veido vienotu, nesadalītu sūtījumu, var tikt pārvadāta caur citu teritoriju, ja tas nepieciešams, ar pārkraušanu vai pagaidu uzglabāšanu šajā teritorijā, nodrošinot, ka preces paliek tranzīta vai uzglabāšanas valsts muitas iestāžu uzraudzībā un ka ar tām neveiks operācijas, citas kā izkraušana, pārkraušana vai jebkura operācija, lai saglabātu tās labā stāvoklī.

Kādas no Līguma slēdzējas Puses izcelsmes produkcija var tikt transportēta pa cauruļvadiem cauri teritorijai, kura nav Līguma slēdzēju Pušu teritorija.

2. Apstiprinājums tam, ka 1.punkta nosacījumi ir izpildīti, jāiesniedz importējošās valsts muitas iestādēm, izmantojot:

(a) kravas pavadzīmi, kurā uzrādīts ceļš cauri tranzīta zemei; vai

(b) tranzīta valsts muitas iestāžu izsniegto sertifikātu:

(i) dodot produkcijas precīzu aprakstu;

(ii) norādot produkcijas izkraušanas un pārkraušanas datumus un, ja iespējams, izmantotā kuģa nosaukumus vai citu izmantoto transportu;

(iii) apliecinot apstākļus, kādos produkcija atradās tranzīta valstī;

vai

(c) tam iztrūkstot, jebkādus pieradošos dokumentus.

14.pants. Izstādes

1. Produkcija, kura sūtīta no vienas Līguma slēdzējas Puses izstādei trešajā valstī, citā kā norādīts 4.pantā, un pēc izstādes ir pārdota importēšanai uz otru Līguma slēdzēju Pusi, importējot iegūst priekšrocības no šī Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka produkcija atbilst šī Protokola prasībām, līdz ar to dodot tai tiesības tikt atzītai kā ar Līguma slēdzējas Puses izcelsmi un nodrošinot, ka muitas iestāžu prasību apmierināšanai tiek uzrādīts, ka:

(a) eksportētājs ir nosūtījis šo produkciju no vienas Līguma slēdzējas Puses uz valsti, kurā ir notikusi izstāde, un ir to tur izstādījis;

(b) produkcija ir tikusi pārdota vai citādi nodota no eksportētāja citas Līguma slēdzējas Puses personai;

(c) produkcija ir tikusi nosūtīta pēdējai Līguma slēdzējai Pusei izstādes laikā vai nekavējoties pēc tās valstī, kurā tā tika sūtīta uz izstādi;

(d) produkcija, kopš tā tika nosūtīta uz izstādi, nav lietota nekādiem nolūkiem, izņemot demonstrēšanu izstādē.

2. Izcelsmes apliecinājumam jābūt izsniegtam un sastādītam saskaņā ar V Nodaļas nosacījumiem un iesniegtam importējošās valsts muitas iestādēm parastajā veidā. Tajā jābūt minētam izstādes nosaukumam un adresei. Kur nepieciešams, var tikt pieprasīti papildus pierādījumu dokumenti par produkcijas būtību un apstākļiem, kādos tā tika izstādīta.

3. 1.punkts jāattiecina uz jebkurām tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgām sabiedriskām izrādēm vai demonstrējumiem, kuri netiek organizēti privātiem mērķiem veikalos vai darījumu telpās ar nolūku pārdot ārzemju produkciju un kuru laikā produkcija paliek muitas kontrolē.

IV. NODAĻA
MUITAS NODEVU ATMAKSĀŠANA
VAI ATBRĪVOŠANA NO TĀM

15.pants. Aizliegums atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā

1. Materiāliem, kuriem nav izcelsmes kādā no 4.pantā minētajām valstīm vai Līguma slēdzējā Pusē šī Protokola skaidrojumā un kam ir izdots vai sastādīts izcelsmes apstiprinājums saskaņā ar V Nodaļas nosacījumiem, nav atļauts atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā kādā no Līguma slēdzējām Pusēm.

2. 1.punkta aizliegums attiecas uz jebkuru atlīdzināšanas, atlaišanas vai nemaksāšanas kārtību, daļēju vai pilnīgu, muitas nodokļiem un maksājumiem ar līdzvērtīgu efektu, kas tiek pielietota jebkurā no Līguma slēdzējām Pusēm attiecībā uz materiāliem, kas tiek izmantoti ražošanā, gadījumā, ja šāda atlīdzināšanas, atlaišanas vai nemaksāšanas kārtība tiek attiecināta, teorētiski vai faktiski, kad produkcija, kas iegūta no iepriekšminētajiem materiāliem, tiek eksportēta un netiek attiecināta, kad tā tiek atgriezta iekšējai lietošanai šajā valstī.

3. Produkcijas, kurai izdots izcelsmes apstiprinājums, eksportētājam jābūt gatavam jebkurā brīdī pēc muitas iestāžu pieprasījuma iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas apstiprina, ka nav saņemts atlīdzinājums attiecībā uz neizcelsmes materiāliem, kas izmantoti attiecīgās produkcijas ražošanā, un ka visi muitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu, kas attiecināmi uz šādiem materiāliem, ir faktiski nomaksāti.

4. 1. līdz 3.punkta nosacījumi attiecas arī uz iepakojumu 8.(2) panta skaidrojumā, piederumiem, rezerves daļām un instrumentiem 9.panta skaidrojumā un komplektiem 10.panta skaidrojumā, ja tiem nav izcelsmes.

5. 1. līdz 4.punkta nosacījumi attiecas tikai uz tāda veida materiāliem, uz kuriem šis Līgums attiecas. Turklāt tas nenoliedz Līguma slēdzējām Pusēm pielietot cenu kompensācijas pasākumus zemkopības produkcijai, kas uz to attiecināma eksporta gadījumā, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

6. Pretēji 1.punkta nosacījumiem Līgumslēdzējas Puses drīkst pielietot muitas nodevu un pasākumu ar līdzvērtīgu efektu atmaksāšanu vai atbrīvošanu no tām attiecībā uz materiāliem, kas izmantoti izcelsmes preču ražošanā, ievērojot sekojošus nosacījumus:

(a) 5 procenti vai tāda zemāka likme, kas ir spēkā Līgumslēdzējā Pusē, no muitas nodokļiem tiek saglabāti attiecībā uz precēm, kuras aprakstītas HS Nodaļās 25 līdz 49 un
64 līdz 97;

(b) 10 procenti vai tāda zemāka likme, kas ir spēkā Līgumslēdzējā Pusē, no muitas nodokļiem tiek saglabāti attiecībā uz precēm, kuras aprakstītas HS Nodaļās 50 līdz 63.

Šī punkta nosacījumi būs spēkā līdz 1998.gada 31.decembrim un var tikt kopīgi pārskatīti.

V. NODAĻA
IZCELSMES APLIECINĀJUMS

16.pants. Vispārīgie noteikumi

1. Līguma slēdzējas Puses izcelsmes produkcija šī Protokola izpratnē, importējot citā Līguma slēdzējā Pusē, iegūst no šī Līguma, iesniedzot

(a) kustības sertifikātu EUR.1, kura paraugs dots III Pielikumā; vai

(b) 21.(1) pantā aprakstītajos gadījumos deklarāciju, kuras teksts dots IV Pielikumā, ko iesniedz eksportētājs uz rēķina - faktūras, kravas pavadzīmes vai jebkura cita komerciāla dokumenta, kas apraksta attiecīgo produkciju pietiekami detalizēti, lai to varētu identificēt (šeit un turpmāk saukta par «deklarāciju uz rēķina - faktūras»).

2. Neievērojot 1.punkta nosacījumus, izcelsmes produkcija šī Protokola izpratnē 26.pantā aprakstītajos gadījumos iegūst no šī Līguma bez nepieciešamības iesniegt kādu no augstākminētajiem dokumentiem.

17.pants. EUR.1 kustības sertifikāta izsniegšanas kārtība

1. EUR.1 kustības sertifikāts jāizsniedz eksportētājas valsts muitas iestādēm, pamatojoties uz eksportētāja vai eksportētāja atbildībā uz tā pilnvarotā pārstāvja iesniegumu rakstiskā formā.

2. Šim nolūkam eksportētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāaizpilda gan EUR.1 kustības sertifikāts, gan iesnieguma veidlapa, kuru paraugi doti III Pielikumā. Šīm veidlapām jābūt aizpildītām vienā no Līguma slēdzēju Pušu valstu valodām vai angļu valodā saskaņā ar eksportējošās valsts nacionālās likumdošanas nosacījumiem. Ja tās tiek aizpildītas ar roku, tās jāaizpilda ar tinti un drukātiem burtiem. Produkcijas apraksts jādod šim nolūkam paredzētajā rūtiņā, neatstājot brīvu līniju. Ja aile nav pilnībā aizpildīta, zem apraksta pēdējās rindas jānovelk horizontāla svītra, svītrojot tukšo laukumu.

3. Eksportētājam, kurš ir griezies pēc EUR.1 kustības sertifikāta izsniegšanas, jebkurā laikā uz eksportētājas valsts muitas iestāžu pieprasījuma, kurās EUR.1 kustības sertifikāts tiek izsniegts, jābūt gatavam iesniegt visus atbilstošos dokumentus, kuri apliecinātu attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu, kā arī šī Protokola citu prasību izpildi.

4. Eksportētājvalsts muitas iestādes izsniedz EUR.1 kustības sertifikātu, ja attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta kā Līguma slēdzējas Puses vai kādas no 4.pantā minēto valstu izcelsmes produkcija un izpilda citas šī Protokola prasības.

5. Izsniedzējas muitas iestādei jāsper visi nepieciešamie soļi, lai pārbaudītu produkcijas izcelsmes statusu un šī Protokola citu prasību izpildi. Šim nolūkam tam ir tiesības pieprasīt jebkurus pierādījumus un veikt jebkuru eksportētāja uzskaites inspekciju vai jebkādu citu pārbaudi, kuru tās uzskata par derīgu. Izsniedzējas muitas iestādes arī nodrošinās, ka 2.punktā minētās anketas tiks pienācīgi aizpildītas. Jo sevišķi tās pārbaudīs, vai ailes, kas domātas produkcijas aprakstam, tiks aizpildītas tā, lai izslēgtu jebkuru iespēju tās papildināt viltošanas nolūkos.

6. EUR.1 kustības sertifikāta izdošanas datums uzrādīts sertifikāta 11.ailē.

7. Eksportējošās valsts muitas iestādēm EUR.1 kustības sertifikāts jāizsniedz, kad produkcija, uz kuru tas attiecas, tiek eksportēta. Tam jābūt pieejamam eksportētājam, tiklīdz notiek faktiskā eksportēšana vai tā ir nodrošināta.

18.pants. Retrospektīvi izsniegti EUR.1 kustības sertifikāti

1. Neievērojot 17.(7) panta nosacījumus, EUR.1 kustības sertifikāti izņēmuma veidā var tikt izsniegti pēc produkcijas eksporta, ja:

(a) tie vēl nav izsniegti eksportēšanas laikā kļūdu vai netīšas nolaidības, vai īpašu apstākļu dēļ;

(b) muitas iestādēm pietiekoši tiek pierādīts, ka EUR.1 kustības sertifikāts ticis izsniegts, bet tehnisku iemeslu dēļ nav akceptēts importēšanai.

2. 1.punkta izpildei eksportētājam šajā iesniegumā ir jāuzrāda produkcija, uz kuru attiecas EUR.1 kustības sertifikāts, eksportēšanas vieta un datums un jānorāda savas prasības iemesli.

3. Muitas iestādes var retrospektīvi izsniegt EUR.1 kustības sertifikātu tikai pēc pārbaudes, ka eksportētāja iesniegumā sniegtā informācija saskan ar norādītajiem datiem.

4. Retrospektīvi izsniegtajiem EUR.1 kustības sertifikātiem jābūt apstiprinātiem ar vienu no sekojošām frāzēm:

«VYSTAVENE DODATOČNE»

«IZDOTS PĒC PREČU EKSPORTA»

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

«DELIVRE A POSTERIORI»

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

5. 4.punktā minētajam apstiprinājumam jābūt ievietotam EUR.1 kustības sertifikāta ailē «Atzīmes».

19.pants. EUR.1 kustības sertifikātu dublikātu izsniegšana

1. EUR.1 kustības sertifikāta nozagšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā eksportētājs var griezties pie muitas iestādēm, kuras to izsniedza, pēc dublikāta, kuru sastāda uz to rīcībā esošo eksporta dokumentu pamata.

2. Šādā veidā izsniegtajam dublikātam jābūt apstiprinātam ar vienu no sekojošiem vārdiem:

«DUPLIKAT»

«DUBLIKĀTS»

«DUPLICATE»

«DUPLICATA»

«DUPLIKAT».

3. 2.punktā minētajam apstiprinājumam un izsniegšanas datumam un oriģinālā sertifikāta sērijas numuram jābūt iekļautam EUR.1 kustības sertifikāta dublikāta ailē «Atzīmes».

4. Dublikāts, kuram jāsatur EUR.1 kustības sertifikāta oriģināla izsniegšanas datums, stājas spēkā no šī datuma.

20.pants. Kustības sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz izdotu vai iepriekš sastādītu izcelsmes apstiprinājumu

Ja produkcija, kas veido vienu sūtījumu, uz kuru attiecas EUR.1 kustības sertifikāts vai pavadzīmes deklarācija, ir iesniegta kontrolei Līguma slēdzējas Puses muitas iestādei, ir iespējams aizvietot oriģinālo izcelsmes apstiprinājumu ar vienu vai vairākiem EUR.1 kustības sertifikātiem, ko izsniedz šī muitas iestāde ar mērķi nosūtīt visu vai daļu produkcijas citām muitas iestādēm, neskatoties uz to, vai tās ir tajā pašā Līguma slēdzējas Puses valstī.

21.pants. Deklarācijas uz rēķina - faktūras sastādīšanas nosacījumi

1. Deklarāciju uz rēķina - faktūras, kā minēts 16.(1) pantā, var sastādīt:

(a) atzīts eksportētājs 22.panta izpratnē;

(b) jebkurš eksportētājs jebkuram sūtījumam, kas sastāv no viena vai vairākiem iepakojumiem, kas satur izcelsmes produkciju, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 6000 ECU.

2. Deklarācija uz rēķina - faktūras var tikt sastādīta, ja attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta kā Līguma slēdzējas Puses vai 4.pantā uzskaitīto valstu izcelsmes produkcija un izpilda citas šī Protokola prasības.

3. Eksportētājam, kas sastāda deklarāciju uz rēķina - faktūras, jābūt gatavam jebkurā brīdī pēc eksportētājvalsts muitas iestāžu pieprasījuma iesniegt visus atbilstošos dokumentus, kas apstiprina attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu, kā arī citu šī Protokola prasību izpildi.

4. Eksportētājam jāsastāda deklarācija uz rēķina - faktūras, kuras paraugs dots
IV Pielikumā, drukāta vai iespiesta, uz rēķina - faktūras, kravas pavadzīmes vai cita komerciāla dokumenta, lietojot vienu no lingvistiskajām versijām, kas minētas šajā Pielikumā, saskaņā ar eksportētājvalsts nacionālo likumdošanu. Deklarācija var tikt arī sastādīta rakstiski; šādā gadījumā tai jābūt rakstītai ar tinti un drukātiem burtiem.

5. Deklarācijām uz rēķina - faktūras jāsatur eksportētāja paraksts. Tomēr atzītam eksportētājam 22.panta izpratnē nav jāparaksta šāda deklarācija, nodrošinot, ka tas iesniedz eksportējošās valsts muitas iestādēm rakstisku apstiprinājumu, ka tas uzņemas pilnu atbildību par katru rēķinu - faktūru, kas identificē to kā parakstītāju.

6. Deklarācijas uz rēķina - faktūras var sastādīt eksportētājs, kad produkcija, uz kuru tā attiecas, tiek eksportēta, vai pēc tam ar nosacījumu, ka tā tiek iesniegta importējošās valsts muitas iestādēm ne vēlāk kā divus gadus pēc attiecīgo preču importa.

22.pants. Atzīts eksportētājs

1. Eksportētājvalsts muitas iestādes var pilnvarot jebkuru eksportētāju, šeit un turpmāk - «atzīts eksportētājs», kas veic regulārus šī Līguma produkcijas sūtījumus un kas piedāvā muitas iestādēm visas nepieciešamās garantijas, lai apstiprinātu šīs produkcijas izcelsmes statusu, kā arī citu šī Protokola nosacījumu izpildi, sastādīt deklarācijas uz rēķina - faktūras, neievērojot attiecīgās produkcijas vērtību.

2. Muitas iestādes var garantēt atzīta eksportētāja statusu, uzstādot jebkuru nosacījumu, kuru tās uzskata par atbilstošu.

3. Muitas iestādes garantē atzītam eksportētājam muitas pilnvaras numuru, kas jāuzrāda deklarācijā uz rēķina - faktūras.

4. Muitas iestādes uzrauga atzītā eksportētāja pilnvarojuma izmantošanu.

5. Muitas iestādes var pārtraukt pilnvarojumu jebkurā brīdī. Tās to dara, ja atzītais eksportētājs vairs nenodrošina garantijas, kas minētas 1.punktā, neizpilda nosacījumus, kas uzskaitīti 2.punktā, vai savādāk nekorekti izmanto pilnvarojumu.

23.pants. Izcelsmes apliecinājuma derīgums

1. Izcelsmes apliecinājums ir derīgs eksportējošā valstī četrus mēnešus kopš izsniegšanas datuma, un tas noradītajā periodā jāiesniedz importējošās valsts muitas iestādēm.

2. Izcelsmes apliecinājumi, kas ir iesniegti importētājas valsts muitas iestādēm pēc pēdējās 1.punktā noteiktās dienas, var tikt akceptēti priekšrocību režīma pielietošanas nolūkos, ja no šo dokumentu iesniegšanas līdz noteiktajam beigu datumam kavējums ir radies ārkārtēju iemeslu dēļ.

3. Citos nokavētas iesniegšanas gadījumos importējošās valsts muitas iestādes var akceptēt izcelsmes apliecinājumu, ja produkcija tiek tām iesniegta pirms norādītā beigu datuma.

24.pants. Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

EUR.1 kustības sertifikāts un deklarācija uz rēķina - faktūras jāiesniedz importējošās valsts muitas iestādēm saskaņā ar kārtību, kura tiek pielietota šajā valstī. Norādītās iestādes var pieprasīt EUR.1 kustības sertifikāta vai rēķina deklarācijas tulkojumu. Tās arī var prasīt pievienot importa deklarācijai importētāja paziņojumu, ka produkcija atbilst nosacījumiem, kuri tiek prasīti šī Līguma izpildei.

25.pants. Importēšana pa daļām

Ja pēc importētāja pieprasījuma un importējošās valsts muitas iestāžu noteiktajiem nosacījumiem izjaukta vai nesalikta produkcija Harmonizētās Sistēmas 2.(a) vispārējo noteikumu, kas ietilpst nodaļas XVI un XVII vai HS grupās O;7308 un 9406, izpratnē tiek importēta pa daļām, tad šādas produkcijas vienots izcelsmes apliecinājums jāiesniedz muitas iestādēm, importējot pirmo daļu.

26.pants. Izņēmumi no izcelsmes apstiprinājuma

1. Produkcija, ko privātpersona sūta nelielā iepakojumā privātpersonai vai kas sastāda daļu no ceļotāju personiskās bagāžas, tiek atzīta kā izcelsmes produkcija bez formāla izcelsmes apstiprinājuma, nodrošinot, ka šāda produkcija netiek importēta tirdzniecības nolūkos un ir deklarēta kā šī Protokola nosacījumu izpildoša, un ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumā, ja produkcija ir nosūtīta pa pastu, šī deklarācija var tikt sastādīta uz muitas deklarācijas C2/CP3 vai uz papīra lapas, kas pievienota šim dokumentam.

2. Gadījuma rakstura imports, kas sastāv pamatā no saņēmēja vai ceļotāja, vai to ģimenes locekļu personiskās lietošanas priekšmetiem, netiek uzskatīts kā imports tirdzniecības nolūkos, ja tas ir acīmredzams no produkcijas dabas un daudzuma, ka nav komerciāla rakstura nodomu.

3. Turklāt kopējā šādas produkcijas vērtība nedrīkst pārsniegt 500 ECU nelielu iepakojumu gadījumā vai 1200 ECU gadījumā, ja šī produkcija veido ceļotāja personisko bagāžu.

27.pants. Papildu dokumenti

Dokumenti, kas minēti 17.(3) un 21.(3) pantos un kas tiek lietoti EUR.1 kustības sertifikāta vai deklarācijas uz rēķina - faktūras aprakstītās produkcijas apstiprināšanai, ka tā var tikt uzskatīta par Līguma slēdzējas Puses vai kādas no 4.pantā uzskaitīto valstu izcelsmes produkciju un ka tā izpilda šī Protokola prasības, var sastāvēt, inter alia, no sekojošiem:

(a) eksportētāja vai nacionālā piegādātāja veikto operāciju nolūkā iegūt attiecīgo produkciju tiešas liecības, kas ir bijusi, piemēram, tā rēķinos vai iekšējā grāmatvedībā;

(b) dokumentiem, kas apstiprina materiālu, kas izmantoti attiecīgās produkcijas ražošanā, izcelsmi un kurus izdevusi vai kuri ir sastādīti Valstī, kurā šie dokumenti ir lietoti saskaņā ar šīs Valsts nacionālo likumdošanu;

(c) dokumentiem, kas apstiprina attiecīgās produkcijas ražošanā izmantotajiem materiāliem veikto apstrādi vai pārstrādi šajā Valstī, kurus izdevusi vai kuri sastādīti Valstī, kurā šie dokumenti ir lietoti saskaņā ar šīs Valsts nacionālo likumdošanu;

(d) EUR.1 kustības sertifikāta vai deklarācijas uz rēķina - faktūras, kas apstiprina materiālu, kas izmantoti attiecīgās produkcijas ražošanā, izcelsmi un kurus izdevusi vai kuri ir sastādīti Līguma slēdzējā Pusē vai kādā no 4.pantā minētajām valstīm saskaņā ar šim Protokolam identiskiem izcelsmes noteikumiem.

28.pants. Izcelsmes apstiprinājuma un papildu dokumentu uzglabāšana

1. Eksportētājam, kas iesniedz pieprasījumu EUR.1 kustības sertifikāta izsniegšanai, jāuzglabā 17.(3) pantā minētie dokumenti vismaz trīs gadus.

2. Eksportētājam, kas sastāda deklarāciju uz rēķina - faktūras, jāuzglabā šīs deklarācijas kopija un 21.(3) pantā minētie dokumenti vismaz trīs gadus.

3. Eksportētājas Valsts muitas iestādēm, kuras izdod EUR.1 kustības sertifikātu, jāuzglabā vismaz trīs gadus 17.(2) pantā minētā pieteikuma veidlapa.

4. Importētājas Valsts muitas iestādēm jāuzglabā vismaz trīs gadus tām iesniegtais EUR.1 kustības sertifikāts un deklarācija uz rēķina - faktūras.

29.pants. Nesakritības un formālas kļūdas

1. Nelielu nesakritību starp ziņām, kuras sniegtas EUR.1 kustības sertifikātā vai deklarācijā uz rēķina - faktūras, un tām, kuras sniegtas muitas iestādēm iesniegtajos dokumentos ar nolūku veikt produkcijas importēšanas formalitātes, atklāšana nevar ipso facto padarīt EUR.1 kustības sertifikātu vai deklarāciju uz rēķina - faktūras par likumīgu spēku zaudējušu, ja ir pienācīgi pamatota šo dokumentu saistība ar piegādāto produkciju.

2. Acīmredzamas formālas kļūdas, tādas kā drukas kļūdas EUR.1 kustības sertifikātā vai deklarācijā uz rēķina - faktūras, nevar būt par iemeslu šī dokumenta noraidīšanai, ja šīs kļūdas nav tādas, kuras rada šaubas par šajā dokumentā sniegto ziņu precizitāti.

30.pants. Ekijos (ECU) izteiktās summas

1. Eksportējošās valsts nacionālajā valūtā izteiktajām summām, kuras ir ekvivalentas ekijos izteiktajām summām, jābūt fiksētām eksportējošā valstī un paziņotām otrai Līguma slēdzējai Pusei.

2. Ja summas pārsniedz atbilstošas summas, kuras fiksē importējošā valsts, pēdējai tās ir jāpieņem, ja rēķins par produkciju ir sastādīts eksportējošās valsts valūtā. Ja rēķins par produkciju ir sastādīts citas Līguma slēdzējas Puses valūtā, importējošā Valsts atzīst un pieņem attiecīgās Valsts notificēto summu.

3. Summām, kuras tiek izmantotas jebkurā dotajā nacionālajā valūtā, jābūt ekvivalentām šajā nacionālajā valūtā summām, kuras izteiktas ekijos 1995.gada oktobra pirmajā darba dienā.

4. Ekijos izteiktās summas un to ekvivalenti nacionālajās valūtās tiks pārskatīti Apvienotajā Komitejā pēc kādas no Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma. Veicot šo pārskatīšanu, Apvienotajai Komitejai jānodrošina, lai nenotiktu jebkurā nacionālajā valūtā lietoto summu samazinājums, bez tam vēlama attiecīgo ierobežojumu darbības saglabāšana reālos termiņos. Šim mērķim tā var nolemt mainīt ekijos izteiktās summas.

VI. NODAĻA
ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪB AS NOSACĪJUMI

31.pants. Savstarpējā sadarbība

1. Attiecīgo Līguma slēdzēju Pušu muitas iestādes nodrošina viena otru ar zīmogu, kurus lieto to muitas iestādes EUR.1 kustības sertifikātu izsniegšanai, paraugiem. Turklāt tās nodrošinās viena otru ar muitas iestāžu adresēm, kuras atbildīgas par EUR.1 kustības sertifikātu izsniegšanu vai šo sertifikātu un deklarāciju uz rēķina - faktūras apstiprināšanu.

2. Nolūkā nodrošināt šī Protokola pareizu pielietošanu Līguma slēdzējas Puses palīdzēs viena otrai, ar kompetentu muitas administrāciju palīdzību, EUR.1 kustības sertifikātu un deklarāciju uz rēķina - faktūras autentiskuma un tajos uzrādītās informācijas pareizības pārbaudē.

32.pants. Izcelsmes apstiprinājuma pārbaude

1. Sekojoša EUR.1 kustības sertifikātu un deklarāciju uz rēķina - faktūras pārbaude jāveic izlases kārtībā vai jebkurā brīdī, kad importējošās valsts muitas iestādēm ir pamats apšaubīt šo dokumentu autentiskumu, attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu vai šī Protokola citu prasību izpildi.

2. 1.punkta nosacījumu izpildes nolūkā importējošās valsts muitas iestādēm jāatgriež EUR.1 kustības sertifikāts vai rēķins - faktūra, ja tas ir iesniegts, vai deklarācija, vai šo dokumentu kopijas eksportējošās valsts muitas iestādēm, paziņojot, kur tas ir nepieciešams, izmeklēšanas iemeslus pēc būtības vai formas.

3. Tās sekojošās pārbaudes pieprasījuma atbalstam nosūtīs visus dokumentus un informāciju, kas ir iegūta, domājot, ka informācija, kas norādīta uz iepriekšminētajiem dokumentiem, ir nepareiza.

4. Pārbaude jāveic eksportējošās valsts muitas iestādēm. Šim nolūkam tām jābūt tiesīgām pieprasīt jebkādas liecības un veikt jebkādu eksportētāja uzskaites inspekciju vai jebkādu citu pārbaudi, kuru tā uzskata par pieņemamu.

5. Ja importējošās valsts muitas iestādes nolemj pārtraukt priekšrocību režīmu attiecīgajai produkcijai, kamēr tiek gaidīti pārbaudes rezultāti, tām jāpiedāvā izsniegt produkciju importētājam, pakļaujot to drošības pasākumiem, kuri atzīti par nepieciešamiem.

6. Muitas iestādes, kuras pieprasa pārbaudi, jāinformē par šīs pārbaudes rezultātiem, cik ātri vien iespējams. Šiem rezultātiem skaidri jānorāda, vai dokumenti ir autentiski un vai attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta par izcelsmes produkciju, un vai tā izpilda šī Protokola citas prasības.

33.pants. Strīdu izšķiršana

Ja rodas strīdi attiecībā uz 32.panta pārbaudes procedūrām, kuri nevar tikt izšķirti starp muitas iestādēm, kuras pieprasa pārbaudi, un muitas iestādēm, kuras ir atbildīgas par pārbaudes veikšanu, vai ja tās paceļ jautājumu par šī Protokola interpretāciju, tiem jābūt iesniegtiem Apvienotajai Komitejai izskatīšanai.

Visos gadījumos strīdu starp importētāju un importējošās valsts muitas iestādēm izšķiršana notiks pēc šīs valsts likumdošanas.

34.pants. Sodi

Sodi jāuzliek jebkurām personām, kuras sastādīja vai lika sastādīt dokumentu, kurš produkcijas priekšrocības režīma saņemšanas nolūkā satur neprecīzu informāciju.

35.pants. Brīvās zonas

1. Līguma slēdzējām Pusēm jāsper visi nepieciešamie soļi, lai nodrošinātu, ka produkcija, kuru aptver izcelsmes apliecinājums un kuru transportējot izmanto brīvo zonu, kas atrodas to teritorijā, netiek aizstāta ar citām precēm un ka tā netiks pakļauta kaut kādai darbībai, izņemot normālas operācijas, lai pasargātu to no bojāšanās.

2. Izņēmumu no 1.punkta nosacījumiem nolūkos, kad Līguma slēdzējas Puses izcelsmes produkcija, kura nodrošināta ar izcelsmes apliecinājumu, tiek importēta brīvajā zonā un tur pakļauta apstrādei vai pārstrādei, attiecīgajām iestādēm pēc eksportētāja pieprasījuma jāizsniedz jauns EUR.1 kustības sertifikāts, ja veiktā apstrāde vai pārstrāde ir atbilstoša šī Protokola nosacījumiem.

VII. NODAĻA
NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

36.pants. Muitas apakškomiteja

1. Muitas apakškomiteja tiks izveidota, tai uzticot vadīt administratīvo sadarbību šī Protokola korektas un vispārīgas pielietošanas nolūkā, kā arī risināt jebkurus citus tai piekritīgus jautājumus muitas jomā.

2. Apakškomiteja sastāvēs no abu Līgumslēdzēju Pušu ekspertiem, kuri ir atbildīgi par muitas jautājumiem.

37.pants. Pielikumi

Šī Protokola pielikumi veido tā neatņemamu sastāvdaļu.

38.pants. Preces tranzītā vai uzglabāšanā

Preces, kas atbilst II Nodaļas nosacījumiem un kuras Līguma spēkā stāšanās brīdī tiek vai nu transportētas vai atrodas pagaidu uzglabāšanā muitas noliktavās vai brīvajās zonās, Līguma slēdzējā Pusē var tikt akceptētas kā izcelsmes produkcija, par kurām četru mēnešu laikā no šī datuma importētājas Valsts muitas iestādēm jāiesniedz izcelsmes apstiprinājums, kas sastādīts retrospektīvi, un jebkuri citi dokumenti, kas nodrošina papildu liecību par transporta apstākļiem.

3. protokola I pielikums

Ievadpiezīmes tabulai 3.protokola II pielikumā

1.piezīme

Tabulā doti nepieciešamie nosacījumi visai produkcijai, uz kuru attiecas šis Līgums, lai tā tiktu uzskatīta par pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu šī Protokola 6.panta izpratnē.

2.piezīme

2.1. Saraksta pirmās divas kolonnas apraksta iegūto produkciju, pirmā kolonna sniedz pozīcijas numuru vai grupas numuru, kurus izmanto Harmonizētajā Sistēmā, un otrā kolonna sniedz preču aprakstu, kuru izmanto šajā sistēmā atbilstošajai pozīcijai vai grupai. Katram ierakstam pirmajās divās kolonnās 3. vai 4. kolonnās ir norādīts noteikums. Dažos gadījumos, kur ierakstu pirmajā kolonnā ievada «ex», tas norāda, ka 3. vai 4. kolonnu noteikumi attiecas tikai uz to pozīcijas daļu, kura aprakstīta 2.kolonnā.

2.2. Kur vairāki pozīciju numuri tiek grupēti kopā 1.kolonnā vai tiek dots grupas numurs un produkcijas apraksts 2.kolonnā tāpat dots vispārīgos jēdzienos, kopīgie noteikumi 3. vai 4. kolonnās attiecas uz visu produkciju, kura pēc Harmonizētās Sistēmas tiek klasificēta šīs grupas pozīcijās vai jebkurā pozīcijā, kura grupēta kopā 1.kolonnā.

2.3. Ja sarakstā ir atšķirīgi nolikumi attiecībā uz dažādu produkciju vienā pozīcijā, katra atkāpe satur aprakstu tai pozīcijas daļai, kurai atbilst blakus esošie 3. vai 4.kolonnas noteikumi.

2.4. Ja ierakstam pirmajās divās kolonnās noteikumi ir aprakstīti gan 3., gan 4. kolonnās, eksportētājs var izvēlēties kā alternatīvu pielietot vienu vai otru noteikumu. Ja 4.kolonnā nav doti izcelsmes noteikumi, jāpielieto 3.kolonnā dotie noteikumi.

3.piezīme

3.1. Šī Protokola 6.(1) panta noteikumi attiecībā uz produkciju, kas ir ieguvusi izcelsmes statusu un kura tiek izmantota citas produkcijas iegūšanā, jāpielieto neatkarīgi no tā, vai šis statuss iegūts rūpnīcā, kurā šī produkcija tiek izmantota, citā rūpnīcā tajā pašā valstī vai citā Līguma slēdzējā Pusē.

Piemērs:

8407.pozīcijas dzinējs, kuram noteikums nosaka, ka neizcelsmes materiālu, kuri var tikt iestrādāti, vērtība nedrīkst pārsniegt 40% no ex works cenas, ir izgatavots no 7224.pozīcijas «citiem tērauda sakausējumiem, kuri rupji apstrādāti ar kalšanu».

Ja šis kalums ir kalts attiecīgajā valstī no neizcelsmes stieņiem, tad kalums jau ir ieguvis izcelsmi, izmantojot ex 7224.pozīcijas noteikumu sarakstā. Tas kā izcelsmes produkts var tikt ieskaitīts dzinēja vērtības aprēķinā neatkarīgi no tā, vai tas ir ražots tajā pašā vai citā rūpnīcā. Neizcelsmes stieņu vērtība tādējādi netiek ņemta vērā, kad tiek saskaitīta izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība.

3.2. Noteikumi sarakstā attēlo minimālo apstrādes vai pārstrādes apjomu, kas nepieciešams, un lielāka apjoma apstrādes vai pārstrādes veikšana arī piešķir izcelsmes statusu; attiecīgi pretēji - mazāka apjoma apstrādes vai pārstrādes veikšana nevar nodrošināt izcelsmes statusu. Tādējādi, ja noteikumi nodrošina, ka neizcelsmes materiāli noteiktā ražošanas stadijā var tikt izmantoti, šādu materiālu izmantošana agrākā ražošanas stadijā ir atļauta, bet vēlākā - ne.

3.3. Neievērojot 3.2.punkta nosacījumus, kur teikts, ka «jebkuras nodaļas materiāli» var tikt izmantoti, tās pašas nodaļas kā prece materiāli arī var tikt izmantoti, tomēr pakļaujot tos specifiskiem ierobežojumiem, kuri var būt šajos noteikumos. Tomēr teksts «ražošana no jebkuras nodaļas materiāliem, ieskaitot citus materiālus no nodaļas O;...» nozīmē, ka var tikt izmantoti tikai materiāli, kas klasificēti tajā pašā nodaļā, kurā klasificēta prece ar citu aprakstu kā tai precei, kas dota 2 kolonnā.

3.4. Kad noteikums sarakstā nosaka, ka produkcija var tikt ražota no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka jebkurš viens vai vairāki materiāli var tikt izmantots. Netiek prasīts, lai tiktu izmantoti visi.

Piemērs:

Noteikums audumu ex paragrāfs 50 līdz 55 ražošanai nosaka, ka var tikt izmantotas dabīgās šķiedras un var tikt izmantoti, citu materiālu starpā, ķīmiskie materiāli. Tas nenozīmē, ka abiem jābūt izmantotiem; var tikt izmantots viens vai otrs, vai abi kopā.

3.5. Kad noteikums sarakstā nosaka, ka produkcijai jābūt ražotai no noteikta materiāla, nosacījums, saprotams, nenoliedz citu materiālu izmantošanu, kuri nevar izpildīt noteikumu tiem piemītošas dabas dēļ (skat. arī piezīmi 6.2. attiecībā uz tekstilu).

Piemērs:

1904.pozīcijas noteikums, kurš īpaši izslēdz labības vai tās atvasinājumu izmantošanu, neliedz izmantot minerālos sāļus, ķimikālijas vai citus papildinājumus, kuri netiek iegūti no labības.

Tomēr tas neattiecas uz produkciju, kas var tikt ražota no līdzīgas dabas materiāla agrākā ražošanas stadijā, jo nevar tikt ražota no šī sarakstā minētā materiāla.

Piemērs:

Gadījumā, kad izstrādājums ir izgatavots no neaustajiem materiāliem, ja tiek pieļauta tikai neizcelsmes dzijas izmantošana šai izstrādājumu klasei, nav iespējams sākt ar neausto audumu pat tad, ja neaustie audumi nevar normāli tikt izgatavoti no dzijas. Šādos gadījumos sākuma materiāls varētu būt stadijā pirms dzijas, tas ir, šķiedras stadijā.

3.6. Ja saraksta noteikumā neizcelsmes materiālu, kuri var tikt izmantoti, maksimālajai vērtībai tiek doti divi vai vairāki procentu rādītāji, tad šie procentu rādītāji nevar tikt saskaitīti kopā. Visu izmantoto neizcelsmes materiālu maksimālā vērtība nekad nedrīkst pārsniegt augstāko no dotajiem procentu radītājiem. Bez tam individuālie procentu rādītāji nedrīkst tikt pārsniegti attiecībā uz noteiktajiem materiāliem, uz kuriem tie attiecas.

4.piezīme

4.1. Jēdziens «dabīgās šķiedras» sarakstā tiek lietots attiecībā uz šķiedrām, tanī skaitā atkritumiem, izņemot mākslīgās vai sintētiskās šķiedras, un ir ierobežots stadijā pirms vērpšanas, un, ja nav noteikts citādi, jēdziens «dabīgās šķiedras» iekļauj sevī šķiedras, kuras ir kārstas, ķemmētas vai citādi pārstrādātas, bet nevērptas.

4.2. Jēdziens «dabīgās šķiedras» aptver 0503.pozīcijas zirgu astrus, 5002. un
5003. pozīciju zīdu, kā arī 5101. līdz 5105. pozīciju vilnas šķiedru, smalkus vai rupjus dzīvnieku matus, 5201. līdz 5203. pozīciju kokvilnas šķiedras un citas 5301. līdz
5305. pozīciju augu šķiedras.

4.3. Jēdzieni «tekstila pulpa», «ķīmiskie materiāli» un «papīra ražošanas materiāli» tiek lietoti sarakstā, lai aprakstītu materiālus, kuri nav klasificēti 50. līdz 63. grupās un kuri var tikt izmantoti mākslīgo, sintētisko vai papīra šķiedru vai dziju ražošanai.

4.4. Jēdziens «mākslīgā štāpeļšķiedra» tiek lietots attiecībā uz 5501. līdz 5507. pozīciju sintētisko vai mākslīgo pavedienu auklu, štāpeļšķiedrām vai atkritumiem.

5.piezīme

5.1. Gadījumā, ja produkcija ir klasificēta pozīcijās, uz kurām šinī piezīmē ir izdarīta atsauce, tad saraksta 3.kolonnā noteiktie nosacījumi netiek attiecināti uz jebkuru tekstila pamatmateriālu, kurš izmantots tās ražošanā un, kopā ņemot, sastāda 10% vai mazāk no izmantoto tekstila pamatmateriālu svara (bet zemāk skatīt arī 5.3. un 5.4. piezīmes).

5.2. Tomēr šis pieļāvums var tikt attiecināts tikai uz jaukto produkciju, kura izgatavota no diviem vai vairākiem tekstila pamatmateriāliem.

Sekojošie ir tekstila pamatmateriāli:

- zīds,

- vilna,

- rupjie dzīvnieku mati,

- smalkie dzīvnieku mali,

- zirgu astri,

- kokvilna,

- papīra ražošanas materiāli un papīrs,

- lini,

- kaņepāji,

- džuta un citu tekstila lūksnu šķiedras,

- sizāls un citas Agave dzimtas tekstila šķiedras,

- kokosriekstu, abakas, rāmijas un citu tekstilaugu šķiedras,

- sintētiskie pavedieni,

- mākslīgie pavedieni,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,

- sintētiskas štāpeļšķiedras no poliestera,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliakrilonitrila,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliimīda,

- sintētiskas štāpeļšķiedras no politetrafluoroetilēna,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no polifenilēna sulfīda,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no polivinilhlorīda,

- citas sintētiskās štāpeļšķiedras,

- mākslīgās štāpeļšķiedras no viskozes,

- citas mākslīgās štāpeļšķiedras.

Piemērs:

5205.pozīcijas dzija, kura izgatavota no 5203.pozīcijas kokvilnas šķiedras un 5506.pozīcijas sintētiskās štāpeļšķiedras, ir jauktā dzija. Tādējādi neizcelsmes sintētiskā štāpeļšķiedra, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas), var tikt izmantota līdz 10% no dzijas svara.

Piemērs:

5112.pozīcijas vilnas audums, kurš izgatavots no 5107.pozīcijas vilnas dzijas un 5509.pozīcijas sintētiskās štāpeļšķiedras dzijas, ir jauktais audums. Tādējādi sintētiskā dzija, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas), vai vilnas dzija, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no nekārstajām vai neķemmētajām un citādi vērpšanai nesagatavotām dabīgajām šķiedrām), vai šo divu kombinācija drīkst sastādīt līdz 10% no auduma svara.

Piemērs:

5802.pozīcijas cauršūtie tekstila audumi, kuri izgatavoti no 5205.pozīcijas kokvilnas dzijas un 5210.pozīcijas kokvilnas auduma, ir jaukta produkcija tikai tad, ja pats kokvilnas audums ir jaukts audums, kurš ir izgatavots no dzijām, kuras klasificētas divās atsevišķās pozīcijās, vai ja izmantotās kokvilnas dzijas pašas ir jauktas.

Piemērs:

Ja attiecīgais cauršūtais tekstila audums bija izgatavots no 5205.pozīcijas kokvilnas dzijas un 5407.pozīcijas sintētiskā auduma, tad, saprotams, izmantotās dzijas ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli, un cauršūtais tekstila audums attiecīgi ir jaukta produkcija.

Piemērs:

Tepiķis ar pušķiem, kuri izgatavoti gan no mākslīgās dzijas, gan kokvilnas dzijas, un ar džutas pamatni ir jaukta produkcija, jo tiek izmantoti trīs tekstila pamatmateriāli. Tādējādi jebkuri neizcelsmes materiāli var tikt izmantoti ražošanas stadijā, kas ir vēlāka, kā noteikumi atļauj, nodrošinot, ka to galīgais svars, kopā ņemot, nepārsniedz 10% no paklāja tekstila materiālu svara. Tādējādi abi, džutas pamatne un/vai mākslīgās dzijas, varētu tikt importēti ražošanas stadijā, kura nodrošina, ka tiek sasniegti svara nosacījumi.

5.3. Gadījumā, ja audumā iestrādāta «grodota vai negrodota dzija, kura izgatavota no poliuretāna segmentiem ar poliestera lokaniem segmentiem», šis pieļāvums sastāda 20% no visas dzijas.

5.4. Gadījumā, ja audumi, kuri satur lenti ar alumīnija folijas serdeni vai plastikāta plēves serdeni ar vai bez alumīnija pulvera seguma, kuru platums nepārsniedz 5 mm, kuras no abām pusēm iespiestas starp divām plastikāta plēvēm, šis pieļāvums sastāda 30% attiecībā uz šo lenti.

6.piezīme

6.1. Kas attiecas uz tekstila produkciju, kas sarakstā atzīmēta ar atzīmi, kas norāda uz piezīmi zem teksta, tad var tikt izmantoti arī tekstila materiāli, izņemot oderes un starplikas, kas neatbilst šī saraksta 3.kolonnas noteikumiem attiecīgajai gatavajai produkcijai, ar priekšnosacījumu, ka tie tiek klasificēti citā pozīcijā nekā produkcija un ka to vērtība nepārsniedz 8% no produkcijas ex works cenas.

6.2. Materiāli, kuri netiek klasificēti 50. līdz 63. grupās, var tikt brīvi izmantoti, ja tie satur vai nesatur tekstilu.

Piemērs:

Ja noteikums sarakstā nodrošina, ka noteiktam tekstila priekšmetam, piem., biksēm, jāizmanto dzija, tas neliedz izmantot metāla priekšmetus, piem., pogas, jo pogas netiek klasificētas 50. līdz 63. grupās. Tāda paša iemesla dēļ tas neliedz izmantot rāvējslēdzējus pat tad, ja šie rāvējslēdzēji parasti satur tekstilu.

6.3. Ja procentuālie noteikumi tiek pielietoti, apdares un piederumu vērtībai jābūt ņemtai vērā, kad tiek saskaitīta iestrādāto neizcelsmes materiālu vērtība.

7.piezīme

7.1. Nodaļu O;ex 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 nolūkiem, «specifiski procesi» ir sekojošie:

(a) vakuuma destilēšana;

(b) redestilēšana ar pārtvaicēšanu;

(c) krekings;

(d) reformēšana;

(e) izvilkšana ar atsevišķu šķīdinātāju palīdzību;

(f) process, kas satur visas sekojošās operācijas: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrītu; neitralizācija ar sārmu aģentiem; dekolorizācija un attīrīšana ar dabiski aktīvu zemi, aktivizētu zemi, aktivizētu kokogli vai boksītu;

(g) polimerizācija;

(h) kodināšana;

(i) izomerizācija.

7.2. Nodaļu O;2710, 2711 un 2712 nolūkiem «specifiski procesi» ir:

(a) vakuuma destilēšana;

(b) redestilēšana ar frakcionēšanas procesu;

(c) krekings;

(d) reformēšana;

(e) izvilkšana ar atsevišķu šķīdinātāju palīdzību;

(f) process, kas satur visas sekojošās operācijas: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrītu; neitralizācija ar sārmu aģentiem; dekolorizācija un attīrīšana ar dabiski aktīvu zemi, aktivizētu zemi, aktivizētu kokogli vai boksītu;

(g) polimerizācija;

(h) kodināšana;

(i) izomerizācija;

(j) attiecībā uz smagajām eļļām, kas aprakstītas tikai nodaļā O;ex 2710, desulfurizācija ar ūdeņradi, kā rezultātā apstrādātie produkti zaudē vismaz 85% sēra satura (metode ASTM D 1266-59 T);

(k) attiecībā uz precēm, kas aprakstītas tikai 2710.nodaļā, - deparafēšana ar kādu procesu, citu kā filtrēšana;

(l) attiecībā uz smagajām eļļām, kas aprakstītas tikai nodaļā O;ex 2710, darbība ar ūdeņradi zem spiediena vairāk neka 20 bāri pie temperatūras vairāk nekā 250 gr.C, pielietojot katalizatorus, citus kā tos, kas izraisa desulfurizāciju, ja ūdeņradis veido aktīvu elementu ķīmiskajā reakcijā. Turpmāka darbība ar ūdeņradi uz mitrinošajām eļļām ar nolūku īpaši uzlabot krāsu vai stabilitāti (noturību), tomēr netiek uzskatīta par specifisku procesu.

7.3. Nodaļu O;2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 vienkāršas operācijas kā tīrīšana, atsālīšana, ūdens izdalīšana, filtrēšana, iekrāsošana, apzīmēšana, sēra satura iegūšana sajaukšanas ar dažādiem sēru saturošiem materiāliem rezultātā jebkura šo operāciju kombinācija vai līdzīgas operācijas nepiešķir izcelsmi.

3. protokola II pielikums

Apstrādes vai pārstrādes operāciju saraksts,
kas veicamas ar neizcelsmes materiāliem,
lai ražotā produkcija varētu iegūt izcelsmes statusu

Šajā sarakstā minētās preces var nebūt minētas līgumā, tādēļ nepieciešams ievērot citus šī līguma nosacījumus.

< TR>

HS pozīcija

Preces apraksts

Ar neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde vai pārstrāde,

   

lai tie iegūtu izcelsmes statusu

1

2

3

1.grupa

Mājlopi (dzīvi)

Visiem dzīvniekiem šajā pozīcijā

 
   

jābūt izcelsmei pilnībā

 

2.grupa

Gaļas un ēdami gaļas subprodukti

Ražošana, kurā visi 1.grupas materiāli iegūti pilnībā

 

3.grupa

Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem

 
 

ūdens bezmugurkaulnieki

3.grupas materiāliem ir izcelsme

 

1

2

3

ex 4.grupa

Lauksaimniecības produkti; putnu olas,

Ražošana, kurā visi no 4.grupas lietotie

 
 

dabiskais medus, ēdamie dzīvnieku

materiāli iegūti pilnībā

 
 

valstības produkti, kas nav citās pozīcijās minēti vai klasificēti, izņemot:

   

04.03

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, jogurts, kefīrs un pārējie fermentētie un acidificētie piena veidi un krējums, ar aromatizētājvielām vai kam pievienoti

Ražošana, kurā:

 
 

- visiem 4.grupā izmantotajiem

 
 

materiāliem jau ir izcelsme,

 
 

- visām 2009 preču pozīcijas sulām

 
 

augļi, rieksti vai kakao

(izņemot ananasu, citronu un greipfrūtu)

 
   

jābūt izcelsmei, un

 
   

- visu 17.grupā izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas

 
   

ex works cenas

 

ex 5.grupa

Produkti ar dzīvnieku valsts izcelsmi,

Ražošana, kurā visiem 5.grupā

 
 

kas nav citās grupās klasificēti vai iekļauti, izņemot:

izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 0502

Pārstrādāti cūku un kuiļu sari

Tīrīšana, dezinficēšana, šķirošana,

 
   

izstiepšana

 

6.grupa

Dzīvi koki un citi stādi; sīpoli, saknes

Ražošana, kurā:

 
 

u.tml.; grieztas puķes (ziedi), dekoratīvi zaļumi

- visiem 6.grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     
     
     

7.grupa

Ēdami dārzeņi, saknes un citi augi

Ražošana, kurā visiem 7.grupā

 
   

izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

8.grupa

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu

Ražošana, kurā:

 
 

un meloņu mizas

- visiem augļiem un riekstiem jau ir izcelsme,

 
   

- visu izmantoto materiālu vērtība

 
   

nepārsniedz 30% no produkcijas

ex works cenas

 

ex 9.grupa

Kafija, tēja, matē un garšvielas, izņemot:

Ražošana, kurā visiem 9.grupā

 
   

izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

0901

Kafija ar vai bez kofeīna, grauzdēta vai negrauzdēta, kafijas pupiņu čaulas, kafijas aizvietotāji, kam jebkurā daudzumā kafija ir viena no sastāvdaļām

Ražošana no jebkuras citas gru pas materiāliem

 
     
     

0902

Tēja ar vai bez garšas uzlabojumiem

vai piedevām

Ražošana no jebkuras citas grupas materiāliem

 

ex 0910

Garšvielu maisījumi

Ražošana no jebkuras citas grupas materiāliem

 

10.grupa

Graudi

Ražošana, kurā visiem 10.grupā izmantotajiem

 
   

materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 11.grupa

Sausie produkti: cietes, iesals, inulīns,

Ražošana, kurā visiem graudiem,

 
 

kviešu glutēns, izņemot:

ēdamiem dārzeņiem, saknēm un citiem 0714 grupas augiem vai lietotajiem

 
   

augļiem jau ir izcelsme

 

ex 1106

Milti, putraimi, pūderi, gatavoti no izžāvētām pupiņām un citiem

pākšaugiem no 0713 grupas

0708 grupas dārzeņu malšana un izžāvēšana

 
     

1

2

3

12.grupa

Eļļas sēklas, eļļveidīgie augļi, dažādi graudi, sēklas, augļi, industriāli vai medicīniski izmantojami

augi, salmi un lopbarība

Ražošana, kurā visiem 12.grupā

 
 

izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 
     

1301

Laks, dabiskas gumijas, sveķi, gumijas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

sveķi, oleosveķi, piem., balzams

vērtība nepārsniedz 50% no 1301 grupas

 
   

izmantoto materiālu produkcijas

ex works cenas

 

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni; pektināti un pektāti; agars un līmes, un citi augu izcelsmes sabiezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti

   
     
     
 

- Augu līme un sabiezinātāji, pārveidoti

Ražošana no nepārveidotas augu līmes un

 
   

sabiezinātājiem

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

14.grupa

Augu izcelsmes materiāli, augu un

Ražošana, kurā visiem 14.grupā

 
 

dārzeņu produkti, kas nav citur klasificēti

izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 15.grupa

Dzīvnieku/augu izcelsmes tauki un eļļas un to blakusprodukti, pārstrādāti, ēdami tauki, dzīvnieku vai augu izcelsmes vaski, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
     

1501

Cūku tauki, putnu gaļas tauki, kas nav

   
 

klasificēti 0209 vai 1503 grupās

   
 

- Tauki no kauliem vai atliekām

Ražošana no jebkuras citas pozīcijas,

 
   

izņemot 0203, 0206, 0207 vai 0506 pozīcijas kauliem

 
 

- Pārējie

Ražošana no gaļas vai ēdamiem subproduktiem no cūkām, kas klasificētas 0203 vai 0206, vai no gaļas vai ēdamiem gaļas subproduktiem no putnu gaļas

pozīcijas 0207

 
     
     
     

1502

Liellopu tauki, tauki no aitām un kazām,

   
 

kas nav klasificēti 1503 grupā

   
 

- Cietās daļas

Ražošana no jebkuras citas grupas

 
   

materiāliem, ieskaitot materiālus no

1504 grupas

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visiem 2., 3.grupas

 
   

materiāliem jau ir izcelsme

 

1504

Nerafinēti vai rafinēti, bet bez pārmaiņām to ķīmiskajā sastāvā, zivju un jūras zīdītāju tauki un eļļa, kā arī to frakcijas

   
     
     
 

- Zivju eļļa un tauki, kā arī jūras

Ražošana no visu pozīciju materiāliem, ieskaitot citus 15.04 preču pozīcijas materiālus

 
 

zīdītājdzīvnieku cietās frakcijas

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visiem 2. un 3.grupas

 
   

izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

1505

Rafinēts lanolīns

Ražošana no nepārstrādātas vilnas

 
   

taukiem no 1505 pozīcijas

 

1

2

3

1506

Citi dzīvnieku izcelsmes tauki, eļļas un to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti, bez ķīmiskas modifikācijas

   
     
 

- Frakcijas

Ražošana no jebkuriem citu pozīciju materiāliem, ieskaitot citus materiālus no 1506 pozīcijas

 
     
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visiem 2.grupas

 
   

izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

1507-1515

Augu eļļas un to frakcijas:

   
 

- Sojas, maltu riekstu, palmas, kopras, palmriekstu, babasu, oitišas eļļas, džodžobas eļļas frakcijas, eļļas

tehniskām un industriālām vajadzībām, eļļas visām citām vajadzībām, kas neder pārtikai

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
     
     
 

- Frakcijas, izņemot džodžobas eļļu

Ražošana no citiem materiāliem no 1507 līdz 1515 poz.

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem

 
   

materiāliem jau ir izcelsme

 

1516

Pilnīgi vai daļēji hidrogenizēti, pāresterizēti, reesterificēti vai

elaidinizēti, nerafinēti vai rafinēti, bet tālākai apstrādei nepakļauti dzīvnieku tauki un eļļas, un to frakcijas

Ražošana, kurā:

- visiem 2.grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme,

- visiem augu izcelsmes materiāliem jābūt izcelsmei, bet var arī izmantot 1507, 1508, 1511 un 1513 grupas materiālus

 
   
   
   
     

1517

Margarīns, ēdami maisījumi, gatavoti no dzīvnieku vai augu izcelsmes taukiem vai eļļām vai no dažādu tauku/eļļu frakcijām no šīs nodaļas, tikai ne eļļas vai to frakcijas no 1516 pozīcijas

Ražošana, kurā:

 
 

- visiem 2. un 4.grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme,

- visiem augu izcelsmes materiāliem jau ir izcelsme, var arī izmantot 1507, 1508, 1511 un 1513 grupas materiālus

 
   
   
     

16.grupa

Produkcija no gaļas, kuras izcelsme ir zivis un vēžveidīgie, moluski un citi ūdens bezmugurkaulnieki

Ražošana, kurā visi 1.grupas dzīvnieki tiek izmantoti, arī visiem 3.grupas izmantotajiem materiāliem

jau ir izcelsme

 
   
     

ex 17.grupa

Cukurs un cukura konfektes, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
   

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 1701

Parastais vai biešu cukurs, ķīmiski tīra sukroze, cietā veidā, ar garšas uzlabotājiem un krāsām

Ražošana, kurā visu izmantoto 17.grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
   

1702

Pārējie cukuri, tajā skaitā ķīmiski tīra laktoze, maltoze, glikoze un fruktoze cietā veidā; cukura sīrups bez aromatizētājvielām vai krāsvielām;

mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar dabīgo medu; karameles

   
     
     
     
     
 

- Ķīmiski tīra fruktoze un maltoze

Ražošana no citu grupu materiāliem,

 
   

ieskaitot citus materiālus no 17.02 preču pozīcijas

 
 

- Citi cukuri cietā veidā, ar garšvielām

Ražošana, kurā visu 17.grupas izmantoto

 
 

vai krāsvielām

materiālu vērtība nepārsniedz 30% no

 
   

produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem

 
   

materiāliem jau ir izcelsme

 

1

2

3

ex 1703

Melase, kas ražota kā cukura rafinējums,

Ražošana, kurā visu 17.grupas izmantoto

 
 

ar garšvielām vai krāsvielām

materiālu vērtība nepārsniedz 30% no

 
   

produkcijas ex works cenas

 

1704

Kakao nesaturoši konditorejas izstrādājumi no cukura (izņemot

balto šokolādi)

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto 17.grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     

18.grupa

Kakao un kakao izstrādājumi

Ražošana, kurā:

 
   

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto 17.grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas produkti no miltiem, putraimiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur vai satur mazāk

par 40% kakao, citā vietā neminēti;

pārtikas produkti no izejvielām, kas norādītas 04.01 līdz 04.04 preču pozīcijā, kas nesatur vai satur par 5% kakao pulvera, citā vietā neminēti:

   
     
     
     
     
     
 

- Iesala ekstrakts

Ražošana no 10.grupas labības

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, nodrošinot, ka jebkura cita 17.grupas materiāla vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     

1902

Makaronu izstrādājumi, vārīti vai nevārīti, ar pildījumu (gaļa vai citi produkti) vai bez tā, vai sagatavoti ar citu paņēmienu kā spageti, makaroni, radziņi, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, viļņoti

stobriņmakaronu izstrādājumi un kuskusmakaroni, gatavi vai negatavi lietošanai

   
     
     
     
     
     
 

- Sastāvā 20% vai mazāk gaļas, gaļas subprodukti, zivis, vēžveidīgie vai moluski

Ražošana, kurā visai izmantotajai labībai un tās atvasinājumiem (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) jau ir izcelsme

 
   
     
 

- Sastāvā vairāk nekā 20% (no svara) gaļas, gaļas subprodukti, zivis, vēžveidīgie vai moluski

Ražošana, kurā:

 
 

- visai izmantotajai labībai un tās atvasinājumiem (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) jau ir izcelsme,

- visiem 2. un 3.grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 
     
     
     

1903

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes, pārslu, graudu, putraimu, kliju vai tām līdzīgās formās

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 11.08 preču pozīcijā klasificēto kartupeļu cieti

 
   

1

2

3

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai to produktus (piem., kukurūzas pārslas); pārējie graudaugi, izņemot kukurūzu, graudu veidā, iepriekš novārīti vai

Ražošana, kurā:

 
 

- neizmanto 1806 grupas materiālus;

 
 

- kurā visai izmantotajai labībai un tās

 
 

atvasinājumiem jau ir izcelsme;

 
 

- kurā visu 17.grupas izmantoto materiālu

 
 

sagatavoti citā veidā

vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

1905

Kakao nesaturoši vai saturoši maizes un miltu konditorejas izstrādājumi;

vafeļu diski, tukšas kapsulas, kas noderīgas farmācijā, vafeles, rīspapīrs

un līdzīgi produkti

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas,

 
 

materiāliem, izņemot 11.grupas materiālus

 
     
     

ex 20.grupa

Izstrādājumi no dārzeņiem, augļiem,

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem

 
 

riekstiem vai citām augu daļām, izņemot:

augļiem, riekstiem un dārzeņiem jau ir izcelsme

 

ex 2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti saldie kartupeļi, kuru saturā

ir vismaz 5% cietes

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 2004 un

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti kartupeļi pulvera, rupji

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā

 

ex 2005

sasmalcinātā vai pārslu veidā;

produkcijai

 

2006

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu miziņas un citas augļu daļas, konservētas cukurā (izžāvētas, glazūrā vai kristalizētas)

Ražošana, kurā visu 17.grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
   
   

2007

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi vai pastētes, kas ir vārītas, ar vai bez cukura vai citām

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē

 
 

pozīcijā, citā kā produkcijai,

 
 

saldinātājvielām

- visu izmantoto materiālu vērtība

 
   

nepārsniedz 30% no produkcijas

ex works cenas

 

ex 2008

- Rieksti bez spirta vai cukura

Ražošana, kurā izcelsmes riekstu un eļļas

 
   

sēklu no 0801., 0802. un 1202. līdz

 
   

1207. grupām vērtība pārsniedz 60% no ex works cenas

 
 

- Zemesriekstu eļļa, palmu kodoli; uz

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

graudaugu pamata veidots maisījums; kukurūza

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
 

- Citi, izņemot augļus un riekstus, kas

Ražošana, kurā:

 
 

nav gatavoti vārot, tvaicējot vai vārot

- visus izmantotos materiālus klasificē

 
 

ūdeni, bez cukura vai sasaldēti

pozīcijā, citā kā produkcijai,

 
   

- jebkura izmantotā 17.grupas materiāla

 
   

vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

2009

Augļu sulas, dārzeņu sulas, ieskaitot

Ražošana, kurā:

 
 

vīnogu, nefermentētas, bez spirta, ar vai

- visus izmantotos materiālus klasificē

 
 

bez cukura vai citām saldinātājvielām

pozīcijā, citā kā produkcijai,

 
   

- jebkura izmantotā 17.grupas materiāla

 
   

vērtība nepārsniedz 30% no podukcijas ex works cenas

 

ex 21.grupa

Dažādi ēdami preparāti, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
   

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

1

2

3

2101

Kafijas, tējas vai matē ekstrakti; esences un koncentrāti un produkti uz to bāzes

vai arī uz kafijas, tējas vai matē bāzes;

apgrauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizvietotāji, to ekstrakti, esences un koncentrāti

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē

 
 

pozīcijā, citā kā produkcijai,

 
 

- cigoriņiem jau jābūt izcelsmei

 
     

2103

Produkti mērču gatavošanai un gatavas mērces; jauktas piedevas un garšvielas; sinepju pulveris un smelkne, un gatavas sinepes

   
     
     
 

- Produkti mērču gatavošanai un gatavas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

sinepju pulveri un gatavas sinepes

 
 

mērces; jauktas piedevas un garšvielas

 
     
 

- Sinepju pulveris un gatavas sinepes

Ražošana no jebkuras citas preču

 
   

pozīcijas materiāliem

 

ex 2104

Gatavas zupas un buljoni un pusfabrikāti

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 20.02 līdz 20.05 preču pozīcijās minētos jau sagatavotus vai konservētus dārzeņus

 
 

to sagatavošanai

 
     

2106

Citā vietā neminēti pārtikas produkti

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
   

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 22.grupa

Dzērieni, alkoholiskie dzērieni un etiķis,

Ražošana, kurā:

 
 

izņemot:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

 
     
   

- visas vīnogas jeb to frakcijas, kas tiek

 
   

lietotas, ir jau ar izcelsmi

 

2202

Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukuru vai citu saldinātājvielu, vai aromātisko

vielu piedevu, un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu un dārzeņu sulas, kas klasificējamas 20.09 preču pozīcijā

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu 17.grupā izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas,

- jebkurai izmantotajai augļu sulai (izņemot ananasu, citronu un greipfrūtu sulu) jau ir izcelsme

 
   
   
   
     
     

2208

Nedenaturēts etilspirts ar spirta saturu ne mazāk kā 80% no tilpuma; spirts, liķieri un pārējie alkoholiskie dzērieni

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē

 
 

pozīcijā, citā kā 2207 un 2208,

 
   

- visām vīnogām vai visiem materiāliem,

 
   

kas atvasināti no vīnogām, jābūt izcelsmei,

 
   

un araku drīkst lietot līdz 5% no tilpuma

 

ex 23.grupa

Atlikumi no pārtikas rūpniecības, gatava

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

lopu barība, izņemot:

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 2301

Cilvēku uzturā nederīga vaļa gaļa; cilvēku uzturā nederīgi no zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai ūdens bezmugurkaulniekiem iegūti milti, rupja maluma milti un lodītes

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
     
     

1

2

3

2303

Atlikumi no kukurūzas stērķeles ražošanas (neieskaitot liķieru koncentrātus) ar proteīnu kā sastāvdaļu,

rēķinātu uz sausā produkta, pārsniedzot 40% svara

Ražošana, kurā visai izmantotajai

 
 

kukurūzai jau ir izcelsme

 
     

ex 2306

Eļļas blokus un citas cietas atliekas, kas

Ražošana, kurā visām olīvām jau ir

 
 

radušās no olīvu eļļas ekstrakcijas, kuru

izcelsme

 
 

sastāvā ir vismaz 3% vai vairāk olīvu eļļas

   

2309

Lopbarības preparāti

Ražošana, kurā visiem graudiem, cukuriem, melasei, pienam un izmantotajai gaļai jau ir izcelsme un kurā

visiem 3.grupas materiāliem jau ir izcelsme

 
     
     

ex 24

Tabaka un pārstrādāti tabakas

Ražošana, kurā visiem 24.grupas

 
 

aizvietotāji, izņemot:

materiāliem jau ir izcelsme

 

2402

Cigāri, čerūti, mazie cigāri, cigaretes no

Ražošana, kurā vismaz 70% no tabakas svara vai no 2401 grupas tabakas atliekām jau ir izcelsme

 
 

tabakas vai tabakas aizvietotājiem

 

ex 2403

Pīpes tabaka

Ražošana, kurā vismaz 70% no tabakas

 
   

svara vai no 2401 grupas tabakas atliekām jau ir izcelsme

 

ex 25.grupa

Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
 

materiāli, kaļķi un cements, izņemot:

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 2504

Dabīgais kristāliskais grafīts, ar bagātinātu oglekļa saturu, attīrīts

un malts

Dabīgā kristāliskā grafīta oglekļa satura

 
 

bagātināšana, attīrīšana un malšana

 

ex 2515

Marmors, sazāģēts vai citādi apstrādāts taisnstūra (to skaitā kvadrāta) blokos vai plātnēs līdz 25 cm biezumam

Marmora (pat agrāk jau zāģēta), kura biezums pārsniedz 25 cm, zāģēšana vai sadalīšana citā veidā

 
   
   

ex 2516

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un pārējie pieminekļu un celtniecības akmeņi, sazāģēti vai citādi apstrādāti taisnstūra (to skaitā kvadrāta) blokos

vai plātnēs līdz 25 cm biezumam

Akmens (pat agrāk jau zāģēta), kura biezums pārsniedz 25 cm, zāģēšana vai sadalīšana citā veidā

 
   
   
     

ex 2518

Dedzinātais dolomīts

Nededzināta dolomīta dedzināšana

 

ex 2519

Drupināts dabiskais magnija karbonāts (magnezīts), kas hermētiski noslēgts konteineros, un magnija oksīds, ar vai bez piemaisījumiem, citi kā kausēts

magnēzijs vai pārdedzinātais (aglomerētais) magnēzijs

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot dabīgo magnija karbonātu (magnezītu)

 
   
   
     

ex 2520

Zobārstniecībai īpaši sagatavots ģipsis

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 2524

Dabīgās azbesta šķiedras

Ražošana no azbesta koncentrāta

 

ex 2525

Vizlas pulveris

Vizlas vai vizlas atbiru malšana

 

ex 2530

Krāszemes, dedzinātas vai pulverizētas (maltas)

Krāszemju dedzināšana vai malšana

 

26.grupa

Rūdas, izdedži un pelni

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
   

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

1

2

3

ex 27.grupa

Minerālais kurināmais, nafta un tās pārtvaices produkti; bituminozie

minerāli; minerālvasks; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 2707

Eļļas, kuras aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru, analoģiskas minerāleļļām, kas iegūtas akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaices rezultātā, no kura tilpuma

ne mazāk par 65% destilē 250 grādu C

(to skaitā naftas spirtu un benzola maisījumi) izmantošanai kā

motoru degvielu un apkurei

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

 
     
     
     
     
     
     

ex 2709

Naftas no bitumeniem materiāliem

Destruktīva bitumeno materiālu destilācija

 

2710

Naftas pārstrādes produkti un produkti, kas iegūti no bituminoziem minerāliem, citiem kā jēlnaftas; citā vietā neminēti produkti, kas satur 70% un vairāk

naftas produktu, kas iegūti no bituminoziem minerāliem un ir šo produktu pamatsastāvdaļas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem un/vai viena vai vairākas specifiskas procedūras

vai

Citas darbības, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var tikt izmantoti, ja to vērtība

nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
   
   
   
   
     
     

2711

Petroleja, gāzes un citi gāzes hidrokarboni

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība

nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     
     
     
     
     

2712

Rafinēts vazelīns, parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, pulējamais vasks, attīrīts ozokerīts,

lignītvasks, kūdras vasks un pārējie minerālvaski un analoģiski produkti, kas iegūti sintēzes vai citu procesu rezultātā, krāsoti vai nekrāsoti

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi

 
 

vai

 
 

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība

nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
   
   
     

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citi naftas eļļu vai citu bitumenu materiālu attikumi

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi

 
 

vai

 
   

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība

nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     
     
     

1

2

3

2714

Bitumens un asfalts, dabīgs, bitumena darva un piķa smiltis, asfaltīti un asfaltiski akmeņi

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi

 
 

vai

 
   

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība

nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     
     
     

2715

Bitumeni maisījumi, kuru pamatā ir dabīgs asfalts, dabīgs bitumens, naftas bitumens, minerāla piķis un minerāla darvas piķis

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi

 
 

vai

 
 

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība

nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     
     
     

ex 28.grupa

Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu un retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu

organiskie un neorganiskie savienojumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā

pašā pozīcijā klasificētos materiālus,

ja to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 
   

ex 2805

«Mischmetal»

Ražošana, elektrolītiski un termiski apstrādājot, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     
     

ex 2811

Sēra trioksīds

Ražošana no sēra dioksīda

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

     
     
     

ex 2833

Alumīnija sulfāts

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     

ex 2840

Nātrija perborāts

Ražošana no nātrija tetraborāta pentahidrāta

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

     
     
     

ex 29.grupa

Organiskie ķīmiskie savienojumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot materiālus, kas klasificēti tajā pašā pozīcijā, nodrošinot, kā materiālu

vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   

1

2

3

ex 2901

Asiliskie hidrokarboni, kurus lieto

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
 

enerģijai vai kā kurināmo

 
     
     

ex 2902

Ciklāni un ciklēni (kas nav azulēni), benzīns, toluēns, ksilīni, kurus izmanto enerģijai vai kā kurināmo

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
     

ex 2905

Šīs pozīcijas spirtu, kā arī etilspirta vai

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus

29.05 pozīcijā klasificētos. Tomēr var izmantot šīs pozīcijas metāla alkoholātus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

glicerīna metālu alkoholāti

   
   

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to

anhidrīdi, haloīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfētie, nitridētie un

nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr 29.15 un 29.16 preču pozīciju visu izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 
 

ex 2932

- Cikliskie ēteri un to halogenētie,

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu 29.09 pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

sulfētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

   
 

- Cikliskie acetāti un cikliskie pusacetāti, kā arī to halogenētie, sulfētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   
     

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(s)

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu 29.32 un

29.33 preču pozīcijās izmantoto

materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt

20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   
   

2934

Pārējie heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu 29.32, 29.33 un 29.34 pozīcijās izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   
   

ex 30.grupa

Farmaceitiskie produkti, izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr drīkst izmantot tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     

1

2

3

3002

Cilvēku asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi un pārējās asins daļas, vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un līdzīgi produkti

   
     
     
     
     
 

- Produkti, kas sastāv no divām vai vairākām sastāvdaļām, kas sajauktas terapijas vai profilakses vajadzībām, vai nesajaukta produkcija šīm pašām

vajadzībām, fasēta precīzās devās vai formās vai iesaiņota mazumtirdzniecībai

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem

30.02 pozīcijas materiāliem. Var

izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, kā to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
   
   
 

- Pārējie:

   
 

-- Cilvēku asinis

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem

30.02 pozīcijas materiāliem. Var izmantot

šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
 

- Terapijas un profilakses vajadzībām

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem

30.02 pozīcijas materiāliem. Var izmantot

šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
 

sagatavotas dzīvnieku asinis

 
     
     
 

-- Asins daļas, citas kā imūnserumi,

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem

30.02 pozīcijas materiāliem. Var izmantot

šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
 

hemoglobīns un serumglobulīns

 
     
     
 

-- Hemoglobīns, asins globulīns un serumglobulīns

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem

30.02 pozīcijas materiāliem. Var izmantot

šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
 

- Pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem

30.02 pozīcijas materiāliem. Var izmantot

šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
 

Medikamenti (izņemot 30.02, 30.05 un

   
 

30.06 preču pozīcijas)

   

3003 un 3004

- Iegūti no amikamicīna no 2941 preču pozīcijas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 30.03 vai 30.04 pozīciju materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no

produkcijas ex works cenas,

 
     
     
     
     

1

2

3

 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

 
   

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 30.03 vai 30.04 pozīciju materiālus, nodrošinot, ka to vērtība

nepārsniedz 20% no produkcijas

ex works cenas,

 
     
     
     
   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     

ex 31.grupa

Mēslojumi, izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā

pašā pozīcijā klasificētos materiālus,

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     

ex 3105

Minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; pārējie mēslojumi; šīs grupas preces tabletēs un citās līdzīgās formās vai iepakojumā,

kura svars nepārsniedz 10 kg, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus,

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 
 
 
 

- nātrija nitrātu

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
 

- kalcija cianamīdu

- kālija sulfātu

 
 

- magnēzija kālija sulfātu

   

ex 32.grupa

Miecvielu un krāsošanas ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un krāsvielas; krasa un lakas; tepes un pārējās mastikas; tinte; izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā

pašā pozīcijā klasificētos materiālus,

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 
   
     

ex 3201

Tanīni un to sāļi, ēteri un esteri un citi atvasinājumi

Ražošana no augu izcelsmes tanīna ekstraktiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

     
     
     

3205

Krāsu lakas; uz to pamata izgatavotie preparāti, kas minēti šīs grupas

3.piezīmē(1)

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 32.03, 32.04 un 32.05. Tomēr var izmantot

32.05 pozīcijas materiālus, nodrošinot,

ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   
   

ex 33.grupa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un tualetes līdzekļi; izņemot 33.01 pozīciju, kam noteikums minēts zemāk

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā

pašā pozīcijā klasificētos materiālus,

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu

izmantoto materiālu

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 
   
   

1

2

3

3301

Ēteriskas eļļas (brīvas no terpēniem vai

ar tiem saistītas), to skaitā cietās un attīrītās; rezinoīdi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļas,

vaskos vai līdzīgās vielās, kas iegūtas ar anflerāžas vai macerācijas metodi; terpēnu blakusprodukti, kas iegūti, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem;

ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no šīs pašas pozīcijas citas «grupas»(2) materiāliem. Tomēr var izmantot tās pašas grupas

materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 
 
   
   
     

ex 34.grupa

Ziepes, virsmas aktīvas organiskās

vielas, mazgāšanas un eļļošanas līdzekļi, mākslīgie un gatavie vaski, pulēšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un līdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, «zobārstnieciskais vasks» un zobārstnieciskie līdzekļi uz ģipša bāzes; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
   
   

3403

Smērvielas, kas gatavotas uz naftas vai naftas eļļas bāzes, vai minerāleļļas bāzes, ja tajos ir 70% vai mazāk minētie

Rafinēšanas operācijas un/vai viens vai

 
 

vairāki specifiski procesi

 
 

vai

 
 

produkti kopsvarā

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     

3404

Mākslīgie un gatavie vaski:

   
 

- Mākslīgie un gatavie vaski uz parafīna, naftas vasku, no bitumena materiāliem iegūto vasku bāzes, pulējamais vasks

vai zīmogvasks

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā

pašā pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
     
 

- Pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

- 15.16 pozīcijas hidrogenizētās eļļas,

   

kurām ir vasku īpašības;

   

- 3823 pozīcijas ķīmiski nedefinētās

   

taukskābes vai rūpnieciskie taukspirti, kuriem ir vasku īpašības;

 
   

- 34.04 pozīcijas materiālus. Tomēr šos

 
   

materiālus var izmantot, nodrošinot, ka to

 
   

vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 

ex 35.grupa

Olbaltumvielas, modificētās cietes,

līmes; enzīmi; izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā

pašā pozīcijā klasificētos materiālus,

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
     

1

2

3

3505

Dekstrīni un pārējās modificētās cietes (piem., želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes, kas iegūtas uz cietes, dekstrīnu vai citu modificēto ciešu pamata;

   
     
     
 

- Esterificētas un ēterificētas cietes

Ražošana no jebkuras pozīcijas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

materiāliem, to skaitā citiem

35.05 pozīcijas materiāliem

     
     
 

- Pārējās

Ražošana no jebkuras pozīcijas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

materiāliem, izņemot 11.08 pozīcijas materiālus

     
     

ex 3507

Gatavie enzīmi, kas citur nav minēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

36.grupa

Sprāgstvielas; pirotehniskie izstrādājumi; sērkociņi; piroforie sakausējumi; daži degvielu veidi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā

pašā pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   
   

ex 37.grupa

Fotopreces un kinopreces; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā

pašā pozīcijā klasificētos materiālus,

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     

3701

Neeksponētas gaismjutīgas fotoplates un plakanās fotofilmas no jebkādiem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālus; neeksponētas

gaismjutīgas plakanas momentuzņēmumu filmas, iesaiņotas vai neiesaiņotas:

   
     
     
     
     
 

- Iesaiņotas neeksponētas gaismjutīgas momentuzņēmumu filmas krāsu fotogrāfijai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā 37.01 vai 37.02. Tomēr var izmantot 37.02 pozīcijā klasificētos materiālus,

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
     
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā 37.01 vai 37.02. Tomēr 37.01 un

37.02 pozīcijās klasificētos materiālus

var izmantot, ja vien to vērtība saskaitot

nepārsniedz 20% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     

3702

Neeksponētas gaismjutīgas filmas ruļļos no jebkādiem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālus; neeksponētas gaismjutīgas

momentuzņēmumu filmas ruļļos

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli tiek klasificēti pozīcijā, citā kā 37.01 vai 37.02

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   
   

1

2

3

3704

Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs,

kartons un tekstilmateriāli, eksponēti,

bet neattīstīti

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

tiek klasificēti pozīcijā, citā kā

37.01 līdz 37.04

     
     

ex 38.grupa

Pārējie ķīmiskie produkti, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr tajā pašā pozīcijā

klasificētos materiālus var izmantot, ja vien to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   
   

ex 3801

- Koloidālais grafīts eļļas suspensijā un puskoloidālais grafīts, oglekļa pastas elektrodiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
   
 

- Grafīta pasta, kas ir vairāk nekā

30% grafīta, pēc svara, maisījums ar minerāleļļām

Ražošana, kurā visu izmantoto 34.03 preču pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   
     

ex 3803

Rafinēta taleļļa

Neattīrītas taleļļas rafinēšana

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

     
     
     

ex 3805

Attīrīti sulfātterpentīna spirti

Sulfātterpentīna jēlspirtu attīrīšana ar

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

destilāciju vai rafinēšanu

     
     

ex 3806

Esteru sveķi

Ražošana no sveķus saturošām skābēm

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

     
     
     

ex 3807

Koka darva (koka darvas piķis)

Koka darvas destilācija

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

     
     
     

3808

Insekticīdi, redenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējoši

līdzekļi un analoģiski līdzekļi, iesaiņoti mazumtirdzniecībai vai preparātu un izstrādājumu veidā (piem., ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces, mušpapīrs)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     

3809

Apdares līdzekļi, krāsas nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsvielas un pārējie produkti un preparāti (piem., apstrādei

un kodinātāji), tie, kurus izmanto tekstilrūpniecības, papīra, ādas vai analogās rūpniecības nozarēs, kas citur nav minētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     

1

2

3

3810

Preparāti metāla virsmas kodināšanai, šķīdinātāji un citi papildus preparāti lodēšanai; metināšanai; lodēšanas vai metināšanas pulveri un pastas, kas

satur metālu vai citus materiālus; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai seguma materiālus elektrodu vai stieņu metināšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     

3811

Pretdetonācijas līdzekļi, antioksidanti, sveķu veidošanās inhibitori, viskozitātes uzlabotāji, pretkorozijas preparāti un citas gatavas piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai citiem šķīdumiem, ko izmanto tādos pašos nolūkos kā minerāleļļas:

   
     
     
     
     
 

- Gatavas piedevas smēreļļai, kas satur

Ražošana, kurā visi 38.11 pozīcijā klasificētie izmantotie materiāli nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas
Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
 

naftas eļļas vai no bitumina minerāliem iegūtas eļļas

 
     
 

- Pārējie

 
     

3812

Gatavi gumijas akcelatori; salikti plastizatori gumijai vai plastmasai; citur nekur neminēti; antioksidanti un citi salikti stabilizatori gumijai vai plastmasai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     

3813

Pagatavojumi un lādiņi ugunsdzēšamajiem aparātiem;

pielādētas ugunsdzēšamās granātas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3814

Organiski salikti šķīdinātāji un atšķaidītāji, citur neminēti; gatavi

krāsas vai lakas noņēmēji

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3818

Ķīmiskie elementi, ko izmanto elektronikā, disku, oblātu vai analogās formās; ķīmiskie savienojumi,

ko izmanto elektronikā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     

3819

Šķīdumi hidrauliskām bremzēm un citi gatavi šķīdumi hidrauliskai transmisijai, kas svara ziņā nesatur vai satur mazāk

par 70% naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumena materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     
     

3820

Pretsasalšanas un pretapledošanas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

šķīdumi

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3822

Salikti, diagnostikā vai laboratorijā izmantojami reaģenti, taču ne tie, kas klasificēti 30.02 vai 30.06 pozīcijās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3823

Industriālas monokarboksiliskas taukskābes, tauku spirts (alkohols), taukskābju eļļas no rafinēšanas

procesiem; industriālie tauku alkoholi

   
     
     
 

- Industriālas monokarboksiliskas taukskābes, tauku spirts (alkohols), taukskābju eļļas no rafinēšanas procesiem

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
 

- Industriālie tauku alkoholi

Ražošana no jebkuras grupas materiāliem,

 
   

ieskaitot no pozīcijas O;3823

 

1

2

3

3824

Gatavās saistvielas liešanas veidņiem vai serdeņiem; ķīmijas un līdzīgu rūpniecības nozaru produkti (ieskaitot maisījumus, kas sastāv no dabīgajiem produktiem), kas nav minēti citā vietā; citur neminētu

ķīmijas un līdzīgu rūpniecības nozaru atlikumi

   
     
     
     
     
 

Sekojošais no šīs pozīcijas:

   
 

- Gatavās saistvielas liešanas veidņiem

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā

pašā pozīcijā klasificētos materiālus,

nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

vai serdeņiem uz dabīgo sveķu pamata

   
   
     
 

- Naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri

   
 

- Sorbitols, izņemot 29.05 preču pozīcijā minēto

   
 

- Naftas sulfonāti, izņemot naftas sulfonātus, kas iegūti no amonjaka vai etanolamīniem; sēru saturošas sulfonskābes, kas iegūtas no bitumena minerāliem un tā sāļiem

   
     
     
 

- Jonu apmaiņas sveķi

   
 

- Elektrovakuumaparātu gāzes absorbētāji

   
 

- Sārmains dzelzs oksīds gāzes attīrīšanai

   
 

- Sālskābe, kas bagātināta ar amonjaku,

   
 

un oksīds, kas iegūts akmeņogļu attīrīšanas procesā

   
 

- Sulfonaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un to esteri

   
 

- Fusela un Dipela eļļa

   
 

- Sāļu maisījumi, kam ir dažādi anjoni

   
 

- Pastas kopēšanai uz želatīna pamata, ar

   
 

vai bez papīra vai tekstila pamatnes

   
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 3901

Polimēri primārās formās, plastmasas atkritumi, atlūzas un lūžņi; izņemot pozīcijas O;3907 un 3912, kuriem noteikumi doti zemāk:

   

līdz 3915

   
     
 

- Papildu homopolimerizācijas produkti

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas,

- visu 39.grupas preču materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto 39.grupas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

     
     

1

2

3

ex 3907

Kopolimērs, kas iegūts no polikarbonāta

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas(3)

 
 

un akrilonitrila-butadiēna-stirola kopolimēra (ABS)

 
     
     
     
 

- Poliesteri

Ražošana, kurā visu izmantoto 39.grupas materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas, un/vai ražošana no tetrabromopolikarbonāta

(bisfenols A)

 
     
     
     

3912

Celuloze un tās ķīmiskās frakcijas, citur

Ražošana, kurā jebkura materiāla, kas aprakstīts tajā pašā grupā, vērtība nepārsniedz 20% no produkta

ex works cenas

 
 

neminētas, neapstrādātā veidā

 
     

ex 3916

Plastmasas pusfabrikāti, kā arī tās izstrādājumi,

   

līdz 3921

izņemot ex 3916, ex 3917, ex 3920 un

ex 3921 preču pozīcijas, kam noteikumi minēti zemāk

   
     
 

- Plakani izstrādājumi, pakļauti tālākai apstrādei, ne tikai virsmu apstrādei vai sagriezti formās, citās kā taisnstūrveidīgās (to skaitā kvadrātveida); pārējie izstrādājumi, kas pakļauti apstrādei, ne tikai virsmas apstrādei

Ražošana, kurā izmantotā 39.grupas materiāla vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 
 
   
 

- Pārējie

   
 

-- Papildus homopolimerizācijas produkti

Ražošana, kurā:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

- visu izmantoto materiālu vērtība

   

nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas,

   

- izmantotā 39.grupas materiāla vērtība

   

nepārsniedz 20% no produkcijas

ex works cenas(3)

 
 

---- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto 39.grupas materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas(4)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   
   
     

ex 3916

Profili un caurules

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas,

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

un ex 3917

 
   
   

- visu materiālu vērtība, kas klasificēti tajā pašā pozīcijā kā produkcija, nepārsniedz 20% no produkcijas

ex works cenas

     
     

ex 3920

- Jonomēru loksne vai plēve

Ražošana no daļējas termoplastiskās sāls, kas ir etilēna un metakrilskābes kopolimērs, daļēji neitralizēts ar metāla joniem, galvenokārt cinka un nātrija

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   
   
   

1

2

3

 

- Reģenerētas celulozes plātnes poliamīdi

Ražošana, kurā visu materiālu vērtība, kas klasificēti tajā pašā pozīcijā kā produkcija, neparsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
 

vai polietilēns

 
     

ex 3921

Metalizēta plastmasas folija

Ražošana no ārkārtīgi caurspīdīgas poliesteru folijas, kam biezums ir

mazāks par 25 mikroniem(5)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   
     
     

3922 līdz 3926

Plastmasas izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     

ex 40.grupa

Gumija un tās izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 4001

Laminētas loksnes vai krepa gumija apaviem

Dabīgās gumijas plākšņu laminēšana

 

4005

Pildītais, nevulkanizētais kaučuks primārās formās vai plātnēs, plāksnēs

vai lentēs

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu,

 
 

izņemot dabīgo gumiju, vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

 
   

ex works cenas

 

4012

Atjaunotas vai lietotas pneimatiskās gumijas riepas; pilnās vai pneimatiskās riepas, gumijas maiņu protektori un lentes:

   
     
     
 

- Atjaunotas pneimatiskās, pilnās vai

Lietotu riepu atjaunošana

 
 

puspneimatiskās gumijas riepas

   
 

- Pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 40.11 un

40.12 pozīcijās klasificētos

 
     

ex 4017

Izstrādājumi no cietās gumijas

Ražošana no cietās gumijas

 

ex 41.grupa

Jēlādas (citas kā kažokādas) un izstrādāta āda, izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
   

ex 4102

Aitu vai jēru jēlādas bez apmalojuma

Apmatojuma noņemšana no aitu vai jēru ādām

 

4104 līdz 4107

Āda bez apmatojuma vai vilnas, cita kā 41.08 vai 41.09 pozīcijās klasificētā āda

Nemiecētas ādas miecēšana

vai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
   
     
     

4109

Lakāda un lakādas imitācija; metalizēta

Ražošana no 41.04 līdz 41.07 pozīcijās

 
 

āda

klasificētām ādām, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     

42.grupa

Izstrādājumi no ādas; seglu piederumi un zirglietas; ceļojuma priekšmeti; rokassomas un analoģiski izstrādājumi, priekšmeti, kas pagatavoti no dzīvnieku zarnām (bet ne no zīdtārpiņiem)

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
     
     

ex 43.grupa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas,

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

izstrādājumi no tām; izņemot:

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

1

2

3

ex 4302

Miecētas vai izstrādātas kažokādas, saliktas

   
 

- Plātnes, krusti un līdzīgas formas

Balināšana vai krāsošana kā papildinājums miecētu un izstrādātu nesaliktu kažokādu apgriešanai

un salikšanai

 
     
     
 

- Pārējās

Ražošana no miecētām vai izstrādātām

 
   

nesaliktām kažokādām

 

4303

Izstrādājumi no kažokādām, apģērba

Ražošana no miecētām vai izstrādātām

 
 

piederumi un pārējie kažokādu izstrādājumi

nesaliktām 43.02 pozīcijā klasificētām kažokādām

 

ex 44.grupa

Koksne un tās izstrādājumi; kokogles;

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

izņemot:

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 4403

Brusoti kokmateriāli

Ražošana no mizotiem vai nemizotiem,

 
   

vai neaptēstiem apaļkokiem

 

ex 4407

Garumā sazāģēti vai sašķelti kokmateriāli, ēvelēti vai lobīti, aptēsti, slīpēti vai savienoti ar tapām, resnāki

par 6 mm

Ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar tapām

 
     
     

ex 4408

Vienslāņa finiera plāksnes finierskaidas saplāksnim resnumā līdz 6 mm, salīmētas; kā arī gareniski sazāģēta, ēvelēta vai lobīta koksne resnumā

līdz 6 mm, aptēsta, slīpēta vai savienota ar tapām

Salīmēšana, ēvelēšana, slīpēšana vai

 
 

savienošana ar tapām

 
     
     

ex 4409

Zāģmateriāli (to skaitā nesaliktas parketa plankas un apmales) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, rievoti,

ar aptēstām malām, profilējot savienoti pusapaļi, fasonēti, noapaļoti) kādā no

malām vai šķautnēm ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, savienoti ar tapām vai nesavienoti

   
     
     
     
     
     
 

- Slīpēti vai savienoti ar lapām

Slīpēšana vai savienošana ar tapām

 
 

- Noapaļoti vai fasonēti

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex 4410 līdz

Izstrādājumi ar noapaļotām malām,

kā arī fasonēti izstrādājumi, to skaitā grīdlīstes un citi fasonēti dēļi

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex 4413

   

ex 4415

Kastes, sprosti, grozi, toveri un citi

Ražošana no pēc izmēra neapgrieztiem

 
 

analoģiski izstrādājumi iesaiņošanai no koka

dēļiem

 

ex 4416

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citi

Ražošana no skaldītiem mucu dēlīšiem,

 
 

mucenieku izstrādājumi, kā arī to daļas no koka

kas nav citādāk apstrādāti, kā tikai zāģēti divās pamatvirsmās

 

ex 4418

- Koka celtniecības un galdniecības izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

šūnainos koka paneļus, jumstiņus un jumta lubiņas

 
     
     
 

- Noapaļoti un fasonēti izstrādājumi

Noapaļošana un fasonēšana

 

ex 4421

Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai tapas apaviem

Ražošana no jebkuras pozīcijas kokmateriāliem, izņemot 44.09 pozīcijā klasificēto piesūcināto koksni

 
     

1

2

3

ex 45.grupa

Korķis un tā izstrādājumi; izņemot

45.03 pozīcijā klasificēto, kam

noteikumi minēti zemāk

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
 

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

4503

Izstrādājumi no dabīgā korķa

Ražošana no 45.01 pozīcijā klasificētā korķa

 

46.grupa

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pīšanas materiāliem, pīti izstrādājumi (pinumi)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
 

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

47.grupa

Koksnes vai citu augu šķiedrvielu papīra

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

masa, papīra un kartona atgriezumi un makulatūra

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 48.grupa

Papīrs un kartons; izstrādājumi no papīra

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

pulpas, no papīra vai no kartona,

izņemot:

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 4811

Papīrs un kartons, ruļļos, loksnēs vai vienīgi sagriezts

Ražošana no 47.grupā klasificētā papīra izejvielām

 

4816

Kopējamais papīrs, paškopējošais vai

Ražošana no papīra izgatavošanas

 
 

cits kopējamais vai novelkamais

papīrs (izņemot to, kas klasificēts

48.09 pozīcijā), trafareti kopējamiem

aparātiem un ofseta plates no papīra, iepakotas kastēs vai neiepakotas

materiāliem, kas minēti 47.grupā

 
     
     
     

4817

Aploksnes, pastkartes, atklātnes bez zīmējuma un kartītes sarakstei no papīra vai kartona; kārbas, papīra somas, piezīmju grāmatiņas no papīra vai

kartona ar papīra piederumu

komplektiem kancelejai

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē

 
 

pozīcijā, citā kā produkcijai, un

 
 

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 

ex 4818

Tualetes papīrs

Ražošana no 47.grupā klasificētā papīra izejvielām

 

ex 4819

Kastes, kārbas, maisi, somas un citi iesaiņojuma priekšmeti no papīra, kartona, celulozes vates vai

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē

 
 

pozīcijā, cita kā produkcijai,

 
 

celulozes šķiedru auduma

- visu izmantoto materiālu vērtība

 
   

nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 

ex 4820

Vēstuļu bloki

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 4823

Pārējie papīra veidi, kartons, celulozes vate un celulozes šķiedru audums, sagriezts pēc noteikta izmēra un formas

Ražošana no 47.grupā klasificētā papīra izejvielām

 
     

ex 49.grupa

Grāmatas, avīzes, reprodukcijas un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksta teksti un rasējumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
     

4909

Iespiestas vai ilustrētas atklātnes; apsveikuma, ielūguma vai līdzīga satura kartītes, ilustrētas vai neilustrētas, ar vai bez aploksnēm, ar vai bez rotājumiem

Ražošana no materiāliem, kas nav

 
 

klasificēti 49.09 vai 49.11 pozīcijās

 
     

1

2

3

4910

Visu veidu kalendāri, ieskaitot noplēšamos:

   
 

- Pārliekamie kalendāri, kam maināmais

Ražošana, kurā:

 
 

bloks nostiprināts uz pamata, izņemot papīra vai kartona pamatu

- visus izmantotos materiālus klasificē

 
 

pozīcijā, citā kā produkcijai, un

 
   

- visu izmantoto materiālu vērtība

 
   

nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana no materiāliem, kas nav

 
   

klasificēti 49.09 vai 49.11 pozīcijās

 

ex 50.grupa

Zīda, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
   

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 5003

Zīda atlikumi (to skaitā kokoni, nederīgi attīšanai, vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas), kārstas vai ķemmētas

Zīda atlikumu kāršana un ķemmēšana

 
     
     

5004 līdz

Zīda dzija un no zīda atlikām vērpta dzija

Ražošana no(6):

 

ex 5006

 

- jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai

 
   

ķemmētām, vai citādi sagatavotām vērpšanai,

 
   

- citām dabīgām šķiedrām, kas nav

 
   

kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskā materiāla vai tekstila pulpas, vai

 
   

- no materiāliem, no kuriem ražo papīru

 

5007

Audumi no dabīgā zīda vai zīda atlikumiem:

   
 

- Saturoši gumijas diegu

Ražošana no vienkāršas dzijas(5)

 
 

- Pārējie

Ražošana no(5):

 
   

- kokosšķiedru dzijas,

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskās štāpeļšķiedras, kas nav kārsta

 
   

vai ķemmēta, vai kā citādi sagatavota vērpšanai,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

 
   

- papīra

 
   

vai

 
   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana, un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     
     
     
     

ex 51.grupa

Vilna, smalkie un rupjie dzīvnieku mati; dzija no zirgu astriem un audums; izņemot tos, kas klasificēti 51.06 līdz 51.10 un 51.11 līdz 51.13 pozīcijās,

kam noteikumi minēti zemāk

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
     
     

1

2

3

5106 līdz

Vilnas dzija, no smalkiem un rupjiem

Ražošana no(7):

 

5110

dzīvnieku matiem vai zirgu astriem

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
     
   

- dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai

 
   

ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5111 līdz

Audumi no vilnas, no smalkiem un

   

5113

rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem:

   
 

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no(7) vienkāršas dzijas

 
 

- Pārējie

Ražošana no(8):

 
   

- kokosšķiedras dzijas,

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav

 
   

kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- papīra

 
   

vai

 
   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     
     
     

ex 52.grupa

Kokvilna, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto mater.

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

5204 līdz

Kokvilnas dzija un diegi

Ražošana no(8):

 

5207

 

- jēlzīda vai zīda atlikām, karstām vai

 
   

ķemmētām, vai citādi sagatavotām vērpšanai,

 
   

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
     
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5208 līdz

Kokvilnas audumi:

   

5212

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no(9) vienkāršas dzijas

 
 

- Pārējie

Ražošana no(9):

 
   

- kokosšķiedras dzijas,

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav

 
   

kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 

1

2

3

   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- papīra

 
   

vai

 
   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     
     
     

ex 53.grupa

Pārējās augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un to audumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos grupas

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

5306 līdz

Dzija no pārējām augu tekstilšķiedrām,

Ražošana no(10):

 

5308

papīra dzija

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai

 
   

ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai

 
   

ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5309 līdz

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām;

   

5311

audumi no papīra dzijas:

   
 

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no(10) vienkāršas dzijas

 
 

- Pārējie

Ražošana no(10):

 
   

- kokosšķiedras dzijas,

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
     
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- papīra

 
   

vai

 
   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     
     
     

5401 līdz

No sintētiskā pavediena iegūtā dzija,

Ražošana no(11):

 

5406

monopavediens un diegi

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai

 
   

ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai

 

1

2

3

   

- dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai

 
   

ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5407 un 5408

Audumi no sintētiskās šķiedras pavedieniem:

   
 

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no(11) vienkāršas dzijas

 
 

- Pārējās

Ražošana no(12):

 
   

- kokosšķiedras dzijas,

 
   

- dabīgām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav

 
   

kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- papīra

 
   

vai

 
   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     
     
     

5501 līdz 5507

Sintētiskās štāpeļšķiedras

Ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

5508 līdz

Sintētisko štāpeļšķiedru dzija un diegi

Ražošana no(12):

 

5511

šūšanai

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas nav kārstas

 
   

vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai

 
   

ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5512 līdz

Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām

   

5516

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no vienkāršas dzijas(13)

 
 

- Pārējie

Ražošana no(13):

 
   

- kokosšķiedras dzijas,

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
     
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

-papīra

 
   

vai

 

1

2

3

   

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     
     
     

ex 56.grupa

Vate, tūba un neaustie materiāli; speciāla dzija, auklas, lauvas un virves, kā arī to

Ražošana no(13):

 
 

- kokosšķiedru dzijas,

 
 

izstrādājumi, izņemot:

- dabīgām šķiedrām,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5602

Tūba, piesūcināta vai nepiesūcināta, ar vai bez apvalka, ar segumu vai bez tā, laminēta vai nelaminēta

   
     
 

- Filcs, iegūts ar adatošanas paņēmienu

Ražošana no(14):

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
   

Tomēr var izmantot:

 
   

- 54.02 pozīcijas polipropilēna pavedienus,

 
   

- 55.03 vai 55.06 pozīciju polipropilēna šķiedras

 
   

Tomēr

 
   

- 55.01 pozīcijas polipropilēna pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāks par 9 decitekiem, nodrošinot, kā to vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
 

- Pārējie

Ražošana no(14):

 
   

- dabīgām šķiedrām,

 
   

- no kazeīna ražotām mākslīgām štāpeļšķiedrām, vai

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

5604

Gumijas pavedieni un kords ar tekstila segumu; 54.04 vai 54.05 pozīcijās klasificētā tekstildzija un lente un līdzīgi izstrādājumi, piesūcināti, ar segumu,

apklāti vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasu:

   
     
     
     
 

- Gumijas pavediens un kords ar tekstila

Ražošana no gumijas pavediena, kas nav

 
 

segumu

pārklāts ar tekstilmateriāliem

 
 

- Pārējie

Ražošana no(15):

 
   

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

 
     
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- papīra izejvielām

 

1

2

3

5605

Metalizēti pavedieni, dekorēti vai nedekorēti; 54.04 vai 54.05 pozīcijā klasificētiem tekstila pavedieniem un lentēm un līdzīgiem izstrādājumiem, kas

kombinēti ar metāla pavedienu, lentu vai pulveri vai apklāti ar metālu

Ražošana no(15):

 
 

- dabīgām šķiedrām,

 
 

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi

 
 

vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām,

 
 

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- papīra izejvielām

 

5606

Pozumenta pavediens, lente vai līdzīgi 54.04 vai 54.05 pozīcijās klasificēti izstrādājumi, dekoratīvie (izņemot

56.05 pozīcijā klasificētos un dekoratīvos

izstrādājumus no zirgu astriem); šenila dzijas, to skaitā šenila dzija no pūkām; fasonētā cilpainā dzija

Ražošana no(15):

 
 

- dabīgām šķiedrām,

 
 

- nekārstām vai neķemmētām, vai citādi

 
 

vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām,

 
 

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- papīra izejvielām

 

57.grupa

Paklāji un citas grīdsegas:

   
 

- No adatu cauršūtā filca

Ražošana no(15):

 
   

- dabīgām šķiedrām,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
   

Tomēr var izmantot:

 
   

- 54.02 pozīcijā klasificēto polipropilēna pavedienu,

 
   

- 55.03 vai 55.06 pozīcijā klasificētos

 
   

polipropilēna pavedienus

 
   

vai

 
   

- 55.01 pozīcijas polipropilēna pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāks par 9 decitekiem, nodrošinot, kā to vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
   

Ražošana no(16):

 
 

- No pārējā filca

- nekārstām vai neķemmētām, vai citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

 
     
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
   

Ražošana no(16):

 
 

- Pārējie

- kokosšķiedras dzijas,

 
   

- sintētiskās vai mākslīgās pavedienu dzijas,

 
   

- dabīgām šķiedrām,

 
   

- nekārstām vai neķemmētām, vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām

 
   

štāpeļšķiedrām

 

ex 58.grupa

Speciālie audumi, audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi, izņemot:

   
     
 

- Kombinēti ar gumijas diegu

Ražošana no monopavediena(16)

 
 

- Pārējie

Ražošana no(17):

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav

 
   

kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

 
   

vai

 

1

2

3

   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     
     
     

5805

Rokām austi gobelēni flanders, aubusson, beauvais tehnikās un līdzīgi izstrādājumi, izšūti gobelēni (piem., sīkdūrienā, krustdūrienā), komplektēti vai ne

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
     

5810

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu

Ražošana, kurā:

 
 

izšuvumu veidā

- visus izmantotos materiālus klasificē

 
   

pozīcijā, citā kā produkcijai,

 
   

- visu izmantoto materiālu vērtība

 
   

nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 

5901

Tekstilaudumi, sveķoti vai cietināti, pielietojami grāmatu iesiešanai un līdzīgiem mērķiem; pausaudums; caurspīdīgie audumi zīmēšanai;

gruntētais linaudekls gleznošanai, bukrams un līdzīga stīvdrēbe cepuru pamatnēm

Ražošana no dzijas

 
     
     
     
     

5902

Riepu kordaudumi un augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem

   
     
 

- Saturoši pēc svara ne vairāk kā 50% tekstilmateriālu

Ražošana no dzijas

 
 

- Pārējie

Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem vai

 
   

tekstilcelulozes

 

5903

Tekstilaudumi, piesūcināti, ar segumu vai dublēti ar celulozes atvasinājumiem vai citiem mākslīgiem plastiskiem materiāliem, bet citiem kā 59.02 preču

pozīcijā minētie

Ražošana no dzijas

 
 

vai

 
 

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 
   
     
     
     
     
     

5904

Linolejs, piegriezts vai nepiegriezts pēc

Ražošana no dzijas(18)

 
 

formas; grīdas seguma materiāli uz

   
 

tekstila pamatnes, piegriezti vai nepiegriezti pēc formas

   

5905

Tapetes no tekstilmateriāliem:

   
 

- Piesūcinātas, pārklātas, segtas vai

Ražošana no dzijas(19)

 
 

laminētas ar gumiju, plastmasu vai

citiem materiāliem

   

1

2

3

 

- Pārējie

Ražošana no(19):

 
   

- kokosrieksta šķiedrām,

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
     
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- papīra

 
   

vai

 
   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā beršana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     
     
     

5906

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot

- Ražošana no(19):

 
 

59.02 preču pozīcijas materiālus

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- mākslīgajām štāpeļšķiedrām, nekārstām,

 
   

neķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai, vai

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilcelulozes

 
 

- Pārējie audumi no sintētisko pavedienu dzijas, saturoši pēc svara vairāk par

90% tekstilmateriālu

Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem

 
     
 

- Pārējie

Ražošana no dzijas

 

5907

Tekstilmateriāli, piesūcināti, nosegti vai pārklāti; apgleznoti audekli teātra dekorācijām, mākslas studiju foniem

un līdzīgiem mērķiem

Ražošana no dzijas

 
 

vai

 
 

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana),

kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     
     
     

5908

Dakts no auduma, austas, pītas vai adītas lampām un analoģiskiem priekšmetiem; vāciņi kvēllampām un cauruļveida trikotāžas gāzes degļi, piesūcināti

vai nepiesūcināti

   
     
     
     
 

- Piesūcināti vāciņi kvēllampām

Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes degļiem

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

1

2

3

5909 līdz

Tekstilizstrādājumi, kas piemēroti

   

5911

izmantošanai rūpniecībā:

   
 

- Pulēšanas diski vai gredzeni, citi kā

Ražošana no dzijas vai 6310 preču pozīcijas lupatām

 
 

- Austi audumi, kādus mēdz izmantot papīra ražošanā vai citiem tehniskiem nolūkiem ar vai bez filca, var būt vai nebūt piesūcināti vai apvilkti ar vai bez tūbām, galiem vai virpojumiem, ar vai

bez «weft», var būt vai nebūt plakanā veidā austi ar/vai «weft» numuru no

5911 pozīcijas

Ražošana no(20):

 
 

- kokosšķiedras dzijas,

 
 

- dabīgajām šķiedrām,

 
 

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

 
   
 

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilcelulozes

 
 

- Pārējie

Ražošana no(20):

 
   

- kokosšķiedras dzijas,

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

 
     
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilcelulozes

 

60.grupa

Trikotāžas audumi

Ražošana no(20):

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

 
     
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilcelulozes

 

61.grupa

Apģērbs un apģērba piederumi no trikotāžas:

   
 

- Šūtie vai citādi savienoti no diviem vai vairākiem trikotāžas auduma gabaliem, kas ir piegriezti vai uzreiz izgatavoti pēc formas:

Ražošana no dzijas(21)

 
     
     
 

- Pārējie

Ražošana no(20):

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

 
     
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilcelulozes

 

ex 62.grupa

Apģērbi un apģērba piederumi, bet ne

Ražošana no dzijas(22) (23)

 
 

trikotāžas; izņemot:

   

ex 6202,

Sieviešu, meiteņu un bērnu apģērbs un

Ražošana no dzijas(23)

 

ex 6204,

apģērba piederumi bērniem, izšūti

vai

 

ex 6206,

 

Ražošana no neizšūtiem audumiem, nodrošinot, ka izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz

40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 6209,

   

ex 6211

   

ex 6210 un

Uguns izturīgie piederumi no auduma, kas pārklāts ar aluminizēta poliestera

Ražošana no dzijas(23)

 

ex 6216

vai

 
 

foliju

Ražošana no nepārklāta auduma, nodrošinot, ka izmantota nepārklātā auduma vērtība nepārsniedz

40% no produkcijas ex works cenas(23)

 
     
     

1

2

3

6213 un 6214

Kabatas lakatiņi, šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri un analogi izstrādājumi:

   
 

- Izšūti

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas(22) (23)

 
   

vai

 
   

Ražošana no neizšūtiem audumiem, nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu vērtība nepārsniedz

40% no produkcijas ex works cenas(23)

 
     
     
 

- Pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas(22) (23)

 
   

vai

 
   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana,

kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     
     
     

6217

Pārējie gatavie apģērba piederumi; apģērba daļas vai tā piederumi, citi kā 62.12 preču pozīcijā minētie:

   
     
 

- Izšūtie

Ražošana no dzijas(24)

 
   

vai

 
   

Ražošana no neizšūtiem audumiem, nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu vērtība nepārsniedz

40% no produkcijas ex works cenas(24)

 
     
     
 

- Uguns izturīgie piederumi no auduma, kas pārklāts ar aluminizēta poliestera

Ražošana no dzijas(24)

 
 

vai

 
 

foliju

Ražošana no nepārklāta auduma, nodrošinot, ka izmantotā nepārklātā auduma vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas(24)

 
     
     
 

- Piegrieztas starplikas apkaklēm un

Ražošana, kurā:

 
 

aprocēm

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, un

 
     
   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

 
     
 

- Pārējie

Ražošana no dzijas(24)

 

ex 63.grupa

Pārējie gatavie izstrādājumi no tekstila; komplekti; apģērbi un izstrādājumi no tekstila; lupatām; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
 

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

6301 līdz 6304

Segas, ceļotāju pledi, gultas veļa utt., aizkari utt.,

   
 

pārējie mēbeļu izstrādājumi:

   
 

- No filca vai neaustajiem materiāliem

Ražošana no(25):

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

1

2

3

 

- Pārējie:

   
 

-- Izšūti

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas (25) (26)

 
   

vai

 
   

Ražošana no neizšūtiem audumiem (bet ne trikotāžas), nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
 

-- Pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas(25) (26)

 

6305

Maisi un somas preču iesaiņošanai

Ražošana no(25):

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

 
     
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

6306

Brezents, audekla nojumes un sauljumi; teltis; buru laivām, buru dēļiem vai sauszemes līdzekļiem; kempinga piederumi:

   
     
     
 

- No neaustajiem materiāliem

Ražošana no(25):

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
 

- Pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas(27)

 

6307

Pārējie gatavie izstrādājumi, to skaitā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

apģērbu piegrieztnes

 

6308

Komplekti, kas sastāv no auduma un dzijas ar vai bez piederumiem paklāju, gobelēnu, izšūto galdautu vai salvešu,

vai līdzīgu tekstila izstrādājumu

izgatavošanai, iesaiņoti mazumtirdzniecībai

Katram šī komplekta priekšmetam jāizpilda tas noteikums, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu iekļauts

komplektā. Tomēr neizcelsmes izstrādājumi var tikt iestrādāti, nodrošinot, ka to kopējā vērtība

nepārsniedz 15% no komplekta

ex works cenas

 
   
   
   
     

ex 64.grupa

Apavi, izņemot:

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 64.06 pozīcijas virsas daļas, kas piestiprinātas saistzolei vai citiem zoles komponentiem

 
     
     

6406

Apavu daļas (to skaitā virsas daļas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolei, bet ne ieliekamās saistzoles);

pieskrūvējamie papēži un analoģiski priekšmeti; getras, galošas un analoģiski priekšmeti, kā arī to daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
   
     
     

ex 65.grupa

Galvassegas un to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
   

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

6503

Filca cepures un citas galvassegas, izgatavotas no 65.01 preču pozīcijas cepuru pusfabrikātiem vai plakanām sagatavēm, ar vai bez oderes vai apdares

Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām(28)

 
     
     

1

2

3

6505

Cepures un citas galvassegas, piegrieztas no trikotāžas, vai mežģiņu vai filca, vai citu tekstila auduma gabalos (bet ne lentēs), ar vai bez oderes vai apdares; dažādu materiālu matu tīkliņi ar vai bez oderes vai apdares

Ražošana no tekstilšķiedru dzijas(29)

 
     
     
     

ex 66.grupa

Lietussargi, saulessargi, spieķi, pātagas un to daļas; izņemot 66.01 pozīcijā klasificētos, kam noteikumi minēti

zemāk

Ražošana, kurā visus materiālus klasificē

 
 

pozīcijā, citā kā produkcijai

 
     

6601

Lietussargi un saulessargi (to skaitā lietussargi spieķi, dārza saulessargi) un analogi izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
   

67.grupa

Sagatavotas spalvas un dūnas, izstrādājumi no spalvām un dūnām; mākslīgās pūkas; izstrādājumi

no cilvēku matiem

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
     

ex 68.grupa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un līdzīgu materiālu izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 6803

Izstrādājumi no dabiskā slānekļa vai

Ražošana no apstrādāta slānekļa

 
 

aglomerētā slānekļa

   

ex 6812

Izstrādājumi no azbesta; izstrādājumi no maisījumiem uz azbesta bāzes vai maisījumiem uz azbesta un magnija karbonāta bāzes

Ražošana no jebkuras pozīcijas

 
     
     

ex 6814

Izstrādājumi no vizlas, to skaitā aglomerētā vai reģenerētā vizla uz papīra, no kartona vai cita materiāla pamata

Ražošana no apstrādātas vizlas (to skaitā no aglomerētās vai reģenerētās vizlas)

 
   

69.grupa

Keramikas izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 70.grupa

Stikls un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 7003

Stikls ar nespīdošu virsmu

Ražošana no 7001 pozīcijā

 

ex 7004

 

klasificētajiem materiāliem

 

ex 7005

     

7006

Preču pozīcijās 70.03, 70.04 vai 70.05 klasificētais stikls, izliekts, slīpēts, gravēts, urbts, emaljēts vai citādā veidā apstrādāts, bez rāmja un nav

kombinēts ar citiem materiāliem

Ražošana no 70.01 pozīcijā klasificētiem

 
 

materiāliem

 
     
     

7007

Bezšķembu stikls, kas sastāv no rūdīta

Ražošana no 70.01 pozīcijas materiāliem

 
 

vai daudzkārtainā stikla

   

7008

Daudzkārtainie stikla izolatori

Ražošana no 70.01 pozīcijas materiāliem

 

7009

Stikla spoguļi, rāmjos un bez rāmjiem,

Ražošana no 70.01 pozīcijas materiāliem

 
 

to skaitā atpakaļskata spoguļi

   

7010

Pudeles, pudelītes, flakoni, burkas,

pialas, ampulas un citas stikla tilpnes preču glabāšanai, iesaiņošanai; stikla burkas konservēšanai; aizbāžņi, vāciņi un

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
 

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
 

vai

Stikla izstrādājumu sagriešana, ja vien

 
 

citi analoģiski stikla izstrādājumi

negrieztā stikla vērtība nepārsniedz 50%

 
   

no produkcijas ex works cenas

 

1

2

3

7013

Galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, telpu iekārtojuma un līdzīga pielietojuma priekšmeti

(citi kā 70.10 un 70.18. preču pozīcijā)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

 
   
 

vai

 
   

Stikla izstrādājumu sagriešana, nodrošinot, ka sagrieztā stikla vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     
     
   

vai

 
   

Manuāli pūstā stikla dekorēšana ar rokām (izņemot sietspiedi), nodrošinot, ka manuāli pūstā stikla vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     
     

ex 7019

Izstrādājumi (citi kā dzija) no

Ražošana no:

 
 

stiklšķiedras

- nekrāsotām šķipsnām, pavedieniem, dzijas vai sagrieztiem pavedieniem, vai

 
     
   

- stikla vates

 

ex 71.grupa

Dabiskās vai kultivētās pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, dārgmetāli, parastie metāli, pārklāti

vai plakēti ar dārgmetālu, un to izstrādājumi; bižutērija; monētas, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
 

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
     
     

ex 7101

Dabiskās vai kultivētās pērles, pagaidu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

apstrāde transportēšanai

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 7102,

Apstrādāti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie)

Ražošana no neapstrādātiem

 

ex 7103,

dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

 

ex 7104

     

7106,

Dārgmetāli

   

7108,

     

7110

     
 

- Neapstrādāti

Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti 71.06, 71.08 vai 71.10 preču pozīcijās

vai

71.06, 71.08 vai 71.10 preču pozīciju dārgmetālu elektrolītiskā, termiskā un ķīmiskā atdalīšana

 
     
     
     
     
   

vai

 
   

71.06, 71.08 vai 71.10 preču pozīciju dārgmetālu sakausēšana savā starpā ar parastiem metāliem

 
     
 

- Pusfabrikāti vai pulverveida

Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem

 

ex 7107,

Ar dārgakmeņiem pārklāti parastu metālu pusfabrikāti

Ražošana no neapstrādātiem metāliem,

 

ex 7109,

kas pārklāti ar dārgmetāliem

 

ex 7111

     

7116

Izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabiskiem,

mākslīgiem, reģenerētiem)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     

1

2

3

7117

Bižutērija

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
   

vai

 
   

Ražošana no parasto metālu daļām, kas nav pārklātas vai apklātas ar dārgmetāliem, nodrošinot,

ka visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     
     
     

ex 72.grupa

Tērauds un dzelzs; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcija

 

7207

Dzelzs un neleģētā tērauda pusfabrikāti

Ražošana no 72.01, 72.02, 72.03, 72.04

 
   

vai 72.05 pozīcijās klasificētiem materiāliem

 

7208 līdz 7216

Dzelzs un neleģētā tērauda plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

Ražošana no 72.06 pozīcijas lietņiem vai citām pamatformām

 
     

7217

Dzelzs un neleģētā tērauda stieple

Ražošana no 72.07 pozīcijas pusfabrikātu

 
   

materiāliem

 

ex 7218, 7219

Nerūsējoša tērauda pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

Ražošana no 72.18 pozīcijas lietņiem vai citam pamatformām

 

līdz 7222

 

7223

Nerūsējošā tērauda stieple

Ražošana no 72.18 pozīcijas pusfabrikātu

 
   

materiāliem

 

ex 7224, 7225

Pārējo leģēto tēraudu pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, neregulāri satīti ruļļos

Pārējo leģēto tēraudu pārējās loksnes un stieņi, leņķdzelži, profili un sekcijas; leģētā un neleģētā tērauda dobi stieņi urbšanai

Ražošana no 72.24 pozīcijas lietņiem vai citam pamatformām

 

līdz 7227

   

7228

Ražošana no 72.06, 72.18 vai 72.24 pozīciju lietņiem vai citām pamatformām

 
   
     

7229

Pārējo leģēto tēraudu stieple

Ražošana no 72.24 pozīcijas pusfabrikātu

 
   

materiāliem

 

ex 73.grupa

Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda;

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
 

izņemot:

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 7301

Rievkonstrukcijas

Ražošana no 72.06 preču pozīcijā

 
   

klasificētiem materiāliem

 

7302

Melno metālu izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem; sliedes, kontrsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, krusteņi ciešam krustojumam, pārmiju stieņi un citi šķērssavienojumi, gulšņi,

savienojumu uzlikas, pamatnes, savilcēji, āķskrūves un citas detaļas sliežu savienošani un nostiprināšanai

Ražošana no 72.06 pozīcijā klasificētiem

 
 

materiāliem

 
     
     
     
     

7304, 7305

Dzelzs vai tērauda (bet ne čuguna) lielu un mazu izmēru caurules un dobie profili

Ražošana no 72.06, 72.07, 72.18 vai 72.24 pozīcijā klasificētiem materiāliem

 

un 7306

 

ex 7307

No vairākām daļām sastāvošu lielu un mazu izmēru cauruļvadu armatūra no nerūsējoša tērauda

(ISO O;X5Cr NiMo 17.12)

Kaltu sagatavju apvirpošana, urbšana, izrīvēšana, griešana un atgratēšana, kuru vērtība nepārsniedz 35% no produkcijas ex works cenas

 
   
   

1

2

3

7308

Melno metālu konstrukcijas (izņemot 94.06 pozīcijā klasificētās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piem., tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, ažuri

masti, jumti, jumtu pārsegumi, būvstatnes, durvis, logi un to rāmji, sliekšņi, žalūzijas, balustrādes,

kolonnas un kolonnu balsti); plāksnes, stieņi, leņķdzelži, profili, sekcijas, caurules un līdzīgi izstrādājumi izmantošanai metālkonstrukcijās

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā

 
 

kā produkcijai

 
     
     
     
     
     
     

ex 7315

Pretslīdes ķēdes

Ražošana, kurā visu 73.15 pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     
     

ex 74.grupa

Varš un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

 
   

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, un

 
     
   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

 
   

ex works cenas

 

7401

Vara kausējumi; cementējies varš

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

7402

Neattīrīts varš, vara anodi elektrolīzei

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

7403

Neapstrādāts attīrīts varš un vara sakausējumi:

   
 

- Attīrīts varš

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
 

- Vara sakausējumi

Ražošana no neapstrādāta attīrīta vara vai

 
   

atgriezumiem un lūžņiem

 

7404

Vara atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

7405

Vara šablonsakausējumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 75.grupa

Niķelis un tā izstrādājumi; izņemot tos, kas klasificēti 75.01 līdz 75.03 preču pozīcijā, kam noteikumi minēti zemāk

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, un

 
   
   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     

7501 līdz 7503

Niķeļa kausējumi, tā plāva un pārējie niķeļa metalurģijas produkti; neapstrādāts niķelis; niķeļa atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
     

ex 76.grupa

Alumīnijs un tā izstrādājumi; izņemot

Ražošana, kurā:

 
   

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, un

 
     
   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     

7601

Neapstrādāts alumīnijs

Ražošana no termiski vai elektrolītiski apstrādāta nekausēta alumīnija vai alumīnija atgriezumiem un lūžņiem

 
     
     

1

2

3

7602

Alumīnija atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 7616

Alumīnija stieples un stieptā alumīnija izstrādājumi, citi kā stiepļu sieti, pinumi, režģi, tīkli, žogi, armētie audumi un līdzīgie materiāli (to skaitā bezgalīgās lentes)

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot alumīnija stieples un stieptā alumīnija izstrādājumus, citus kā stiepļu sietus, pinumus, režģus, tīklus, žogus,

armētos audumus un līdzīgus materiālus (to skaitā bezgalīgās lentes), un

 
   
   
     
     
     
   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     

77.grupa

Rezervēta iespējamai izmantošanai nākotnē

   

ex 78.grupa

Svins un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

 
   

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, un

 
     
   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     

7801

Neapstrādāts svins:

   
 

- Rafinētais svins

Ražošana no «buljona» vai «darba» svina

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot

78.02 preču pozīcijās klasificētos

atgriezumus un lūžņus

 
     
     
     

7802

Svina atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 79.grupa

Cinks un tā izstrādājumi; izņemot tos,

kas klasificēti 79.01 un 79.02 preču pozīcijās, kam noteikumi minēti zemāk

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, un

 
   
   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     

7901

Neapstrādāts cinks

Ražošana, kura visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot

79.02 pozīcijā klasificētos atgriezumus un lūžņus

 
     
     

7902

Cinka atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 80.grupa

Alva un tās izstrādājumi; izņemot tos,

kas klasificēti 80.01, 80.02 un 80.07 pozīcijās, kam noteikumi minēti zemāk

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, un

 
   
   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
     

1

2

3

8001

Neapstrādāta alva

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot

80.02 pozīcijā klasificētos atgriezumus un lūžņus

 
     
     

8002 un 8007

Alvas atgriezumi un lūžņi; pārējie izstrādājumi no alvas

Ražošana, kurā visus materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

81.grupa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika;

to izstrādājumi:

   
 

- Pārējie parastie metāli, apstrādāti, to izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība, kas klasificēti tajā pašā pozīcijā kā produkcija, nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
   

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 82.grupa

Parasto metālu instrumenti, naži, karotes un dakšiņas; to daļas no parastiem metāliem; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
 

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

8206

Divu vai vairāku 82.02 līdz 82.05 pozīcijās klasificēto instrumentu komplekti, kas paredzēti

mazumtirdzniecībai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā 82.02 un 82.05. Tomēr 82.02 līdz 82.05 pozīciju instrumentus var iestrādāt komplektā, nodrošinot, ka to vērtība

nepārsniedz 15% no komplekta

ex works cenas

 
   
   
     
     

8207

Maināmie instrumenti rokas darbarīkiem ar vai bez piedziņas vai mehāniskiem darbarīkiem (piem., presēšanai, štancēšanai, vītņošanai, urbšanai,

izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai savērpšanai), to skaitā instrumenti metāla vilkšanai vai presēšanai, instrumenti klinšu un

grunts urbšanai

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē

 
 

pozīcijā, citā kā produkcijai, un

 
 

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

 
   
     

8208

Naži un asmeņi mašīnām un

Ražošana, kurā:

 
 

mehāniskajām ierīcēm

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, un

 
     
   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

 
     

ex 8211

Naži ar zāģveida vai citādiem asmeņiem (to skaitā naži koka griešanai) citi kā 82.08 klasificētie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

nažu asmeņus un rokturus no parastiem metāliem

 
   
     

8214

Pārējie griezējinstrumenti (piem., matu griešanas mašīnas, miesnieku vai virtuves naži, cērtņi, papīrnaži); manikīra vai pedikīra komplekti un instrumenti

(to skaitā nagu vīles)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot rokturus no parastiem metāliem

 
   
   
     

8215

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, tortes lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un līdzīgi virtuves vai galda piederumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot rokturus no parastiem metāliem

 
   
   

1

2

3

ex 83.grupa

Pārējie parasto metālu izstrādājumi;

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus

 
 

izņemot:

klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

8302

Citi montējumi, daļas un objekti, kas izmantojami celtniecībā ēkām un automātiskajiem durvju aizvērējiem

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

8302 pozīcijas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
     

ex 8306

Parasto metālu statuetes un citi rotājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot

83.06 pozīcijas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     

ex 84.grupa

Kodolreaktori, katli, iekārtas un mehāniskās ierīces, to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, un

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas, kam noteik.

minēti zemāk

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
     
     

ex 8401

Kodolenerģijas elementi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai(30)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no prod.

ex works cenas

   
     
     

8402

Tvaika katli vai citi tvaiku ģenerējoši katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas arī spēj ražot tvaiku zemā spiedienā); katli ļoti augstai temperatūrai

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, un

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 
 
 
     

8403,

Centrālapkures katli, citi kā 84.02

Ražošana, kurā visus izmantotos

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

ex 8404

pozīcijā klasificētie, un centrālapkures katlu palīgiekārtas

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā 84.03 vai 84.04

     
     

8406

Ūdenstvaika turbīnas un citas tvaika turbīnas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     

8407

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji ar kloķa klaņa vai rotora mehānismu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   

8408

Kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   

8409

Daļas, kas speciāli vai galvenokārt paredzētas 84.07 vai 84.08 pozīcijās klasificētiem dzinējiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   
 

Turbo reaktīvie dzinēji, turbo dzinēji un

Ražošana, kurā:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 

pārējās gāzes turbīnas

- visus izmantotos materiālus klasificē

   

pozīcijā, citā kā produkc.

   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

     

1

2

3

8412

Pārējie dzinēji un motori

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     

ex 8413

Rotācijas sūkņi

Ražošana, kurā:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

- visus izmantotos materiālus klasificē

   

pozīcijā, citā kā produkcijai, un

   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

     

ex 8414

Rūpniecībā izmantojamie ventilatori, gaisa pūtēji un tiem analogas ierīces

Ražošana, kurā:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, un

   
   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

     

8415

Gaisa kondicionēšanas iekārtas ar motoru

darbināmo ventilatoru un ierīcēm gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai, to skaitā tādas iekārtas, kurās gaisa mitrums nevar būt regulēts šķirti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   
     
     

8418

Dzesinātāji, saldētavas un citas elektriskās dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, vai citi siltumsūkņi, citi kā

84.15 pozīcijas gaisa kondicionēšanas iekārtas

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

 
   
     
     
     
     

ex 8419

Iekārtas kokapstrādes, celulozes un papīrrūpniecībai

Ražošana: kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas,

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pašā pozīcijā kā produkcija, tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
     

8420

Kalandri un citas ruļļu mašīnas, izņemot

Ražošana:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

metālam vai stiklam, un to cilindri

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība ne pārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas,

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pašā pozīcijā kā produkcija, tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

   
   
     
     

8423

Iekārtas svēršanai (izņemot ļoti precīzus svarus no 5 cg vai vēl precīzākus), ieskaitot mašīnas svara pārbaudei;

visu veidu svarus

Ražošana:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 

- kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

 

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

   

ex works cenas

1

2

3

8425 līdz

Iekārtas pacelšanai, pārvietošanai,

Ražošana:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8428

iekraušanai vai izkraušanai

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

   
   

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 84.31 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

     
     

8429

Pašgājēji buldozeri, greideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi:

   
     
     
 

- Ceļa veltņi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
 

- Pārējie

Ražošana:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

   
   

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 84.31 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

     
     

8430

Pārējās mašīnas grunts, minerālu vai rūdu

Ražošana:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai vai urbšanai;

paļu dzinēji un izvilcēji, sniega arkli

un sniega tīrītāji

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

 
 

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 84.31 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

   
     

ex 8431

Ceļa veltņu daļas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8439

Iekārtas papīra masas un celulozes šķiedrmateriālu ražošanai vai papīra,

vai kartona ražošanai un apstrādei

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pašā pozīcijā kā produkcijai, tiek izmantots tikai

līdz 25% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
 
   
     
     

8441

Pārējās iekārtas papīra masas, papīra vai kartona ražošanai, ieskaitot visa veida mašīnas papīra vai kartona griešanai

Ražošana:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas, un

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pašā pozīcijā kā produkcija, tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

 
   
     
     

8444 līdz 8447

Šajās preču pozīcijās klasificētas

mašīnas izmantošanai tekstilrūpniecībā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   

1

2

3

ex 8448

Palīgierīces, paredzētas izmantošanai kopā ar 84.44 un 84.45 preču pozīcijās klasificētām mašīnām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8452

Šujmašīnas, izņemot 84.40 preču pozīcijā klasificētās grāmatu brošēšanas mašīnas; šujmašīnām paredzēti skapīši, galdiņi un vāki; šujmašīnu adatas:

   
     
     
 

- Šujmašīnas (tikai slēgdūrienam), kuru galviņas svars nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru

Ražošana:

 
 

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

 
   
   

- kur visu neizcelsmes materiālu, kas izmantoti galviņas salikšanā (bez motora), vērtība nepārsniedz

izmantoto izcelsmes materiālu vērtību,

 
     
     
   

- kur izmantotiem diega nostiepšanas, izšūšanas un zigzaga mehānismiem jau ir izcelsme

 
     
 

- Pārējās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8456 līdz 8466

Darbgaldi un iekārtas, kā arī to daļas,

kas klasificētas 84.56 līdz 84.66 preču pozīcijās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   

8469 līdz 8472

Mašīnas birojam (piem., rakstāmmašīnas, kalkulatori, skaitļošanas, kopēšanas, kā arī brošēšanas iekārtas)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   

8480

Metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes (izņemot kokiles) metālu, metālkarbīdu, stikla, minerālo materiālu, gumijas

vai plastmasas liešanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   
     
     

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

Ražošana, kurā:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

- visus izmantotos materiālus klasificē

   

pozīcijā, citā kā produkcijai,

   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

     

8484

Starplikas un būves no lokšņu materiāla kombinācijā ar citu materiālu vai no divām vai vairākām metāla kārtām saliktas; pakās, aploksnēs vai līdzīgā

iepakojumā iesaiņoti starpliku un blīvju komplekti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     

8485

Elektriskos savienojumus, izolatorus, kontaktus, spoles, vadus un citas līdzīgas detaļas nesaturošas mašīnu daļas, nekur citur šajā grupā neminētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   
     

ex 85.grupa

Elektriskās mašīnas un iekārtas, to daļas; skaņu ierakstu un atskaņošanas aparatūra; aparatūra TV attēla un skaņas ierakstīšanai un reproducēšanai,

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas

 
 
 

- visu izmantoto materiālu vērtība

 

tas daļas un piederumi; izņemot:

nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

ex works cenas

1

2

3

8501

Elektromotori un ģeneratori (izņemot

Ražošana:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

ģeneratoruiekārtas)

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 85.03 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

   
   
     
     

8502

Elektriskie ģeneratori un rotējošie elektropārveidotāji

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 85.01 vai 85.03 preču pozīcijās, tās apkopojot, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
     
     
     

8504

Strāvas padeves ierīces automātiskajām datu apstrādes iekārtām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   

ex 8518

Mikrofoni un to statīvi; skaļruņi, iemontēti vai neiemontēti korpusos; zemas frekvences elektriskie pastiprinātāji; elektriskās skaņas pastiprināšanas iekārtas

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 
 
 
   

8519

Elektroatskaņošanas ierīces, skaņuplašu atskaņotāji, kasešu dekas un cita atskaņošanas aparatūra, kas nav

savienota ar skaņu ierakstu ierīcēm

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
 
   
   

8520

Magnetofoni un cita skaņu ierakstu aparatūra ar vai bez atskaņošanas ierīcēm

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
   

8521

Videoierakstu un atskaņošanas aparatūra, ar vai bez video atskaņošanas ierīcēm

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
   

8522

85.19 līdz 85.21 preču pozīcijās klasificēto aparātu daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

1

2

3

8523

Gatavi, neierakstīti skaņu vai līdzīgi

kodu ierakstu nesēji, izņemot 37.grupas produkciju

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8524

Skaņuplates, lentes un citi ierakstīti skaņu un līdzīgi kodu nesēji, to skaitā skaņuplašu izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37.grupas produkciju:

   
     
     
 

- Skaņuplašu ražošanas matricas un veidnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
 

- Pārējie

Ražošana:

- kura visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 85.23 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     
     

8525

Raidaparatūra radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radiofonijai vai televīzijai, kas satur vai nesatur uztverošo, skaņu ierakstošo vai

atskaņojošo aparatūru; televīzijas kameras

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 
 
 
     

8526

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
     

8527

Uztvērējaparatūra radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radiofonijai,

kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas noņēmēju, atskaņošanas

aparatūru vai pulksteni

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 
 
 
     

8528

Televizori (to skaitā videomonitori un videoprojektori), kombinēti vai nekombinēti ar radiouztvērēju vai skaņas un attēla ieraksta, vai reproducēšanas aparatūru

Ražošana:

- kurā, visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 
 
 
     

8529

Daļas, kas paredzētas galvenokārt vai tikai 85.25 līdz 85.28 pozīcijās klasificētai aparatūrai:

   
     
 

- Kas paredzēta galvenokārt vai tikai videoieraksta un reproducēšanas aparatūrai

Ražošana, kur visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
   

1

2

3

 

- Pārējie

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     

8535 un 8536

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai vai aizsardzībai elektriskajās ķēdēs vai kontaktiem pie elektriskajām ķēdēm

vai tajās

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 85.38 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
 
   
     
     

8537

Pultis, paneļi (ieskaitot ciparu kontrolpaneļus), konsoles, galdi, sadales dēļi un pārējie elektroaparatūras pamati, kas apgādāti ar diviem vai vairākiem

85.35 vai 85.36 pozīcijās klasificētiem aparātiem, strāvas kontrolei vai sadalei, to skaitā 90.grupā klasificētos instrumentus un aparātus, izņemot

85.17 preču pozīcijā klasificētās komutācijas ierīces

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 85.38 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
 
 
   
   
     

ex 8541

Diodes, tranzistori un analogi pusvadītāji, izņemot tos, kas nav ieslēgti integrālajā shēmā (mikroshēmā)

Ražošana:

- kurā visus izmantotos mater. klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
     

8542

Elektroniskās integrālās un mikroshēmas

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 85.41 vai 85.42 pozīcijās, tās apvienojot, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     
     

8544

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos) un citi izolētie elektrības vadi, ar vai bez savienojošām detaļām; šķiedru optiskie

kabeļi, kuru šķiedrām ir individuāli apvalki, ar vai bez pārslēdzējiem vai savienojumu elementiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     

8545

Ogles elektrodi, ogles sukas, lampu vai bateriju ogles vai citi grafīta vai citu oglekļa veidu izstrādājumi, ar vai bez metāla, paredzēti izmantošanai

elektrotehnikā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     

8546

Elektroizolatori no jebkāda veida

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

materiāliem

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

1

2

3

8547

Izolācijas piederumi elektriskām mašīnām, ierīcēm vai iekārtām, kas kā armatūra pilnīgi veido izolācijas

materiālus savrup no sīkām metāla sastāvdaļām (piem., spuldzes vītņu patrona), kas liešanas procesā iekļauti vienīgi komplektēšanas nolūkiem, citi kā

85.46 pozīcijā klasificētie izolācijas materiāli; elektriskie cauruļvadi un to savienojumi, no pamatmetāla izklāti ar izolācijas materiālu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     
     
     

8548

Elektroiekārtu daļas un piederumi, kas citur šajā grupā nav minēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 86.grupa

Dzelzceļa vai tramvaja lokomotīves,

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

ritošais sastāvs un to daļas, u.c.,

izņemot:

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8608

Dzelzceļa vai tramvaja ceļu ierīces; mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās), signalizācijas

iekārtas, iekārtas kustības drošības un kontroles nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšzemes ūdensceļiem, stāvvietās, ostu iekārtojumos vai lidlaukos, to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
 
 
   
     

ex 87.grupa

Sauszemes transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa ritošo sastāvu un tramvajus, to daļas un iekārtas, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8709

Ar celšanas vai takelāžas ierīcēm neapgādāti pašgājēji kravas transportētāji, kas izmantojami rūpnīcās, noliktavās, ostās un lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, ko

izmanto dzelzceļu platformās, to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
 
 
   

8710

Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, motorizētas, ar vai bez bruņojuma, to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
   
   
     

8711

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un velosipēdi ar tiem uzstādītiem palīgmotoriem, ar blakusvāģi vai bez tā:

   
     
 

- Ar iekšdedzes virzuļmotoru, kura cilindra tilpums:

   
 

- nepārsniedz 50 cc

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kurā visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     

1

2

3

 

- pārsniedz 50 cc

Ražošana:

Ražošana, kurā visu

izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

   
   

- kura visu izmantoto neizcelsmes

   

materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

 
 

- Pārējie

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- kurā visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     

ex 8712

Divriteņi bez lodīšu gultņiem

Ražošana no 87.14 pozīcijā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

neklasificētiem materiāliem

     
     

8715

Bērnu ratiņi un to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     

8716

Piekabes un puspiekabes; citi nepašgājēji

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

transportlīdzekļi; to daļas

   
   
     

ex 88.grupa

Lidaparāti, kosmiskie aparāti, to daļas; izņemot tos, kas klasificēti 88.04 un 88.05 pozīcijās, kam noteikumi minēti zemāk

Ražošana, kurā visus izmantotos

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

   
     

ex 8804

Rotošūti

Ražošana no jebkuras pozīcijas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

materiāliem, to skaitā no citiem

88.04 pozīcijas materiāliem

     
     

8805

Lidmašīnu pacelšanās ierīces, klāja bremzes un analogas nosēšanās ierīces; lidotāju sauszemes trenažieri; minēto izstrādājumu daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

   
     

89.grupa

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot

89.06 pozīcijā klasificētos korpusus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   
   
     

1

2

3

ex 90.grupa

Optiskās, fotogrāfiskās kino ierīces un aparāti-mēraparāti, kontroles, precīzijas, medicīnā vai citā ķirurģijā lietojamās ierīces un aparāti; to daļas un

piederumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
 
 
     

9001

Optiskās šķiedras un optiskās šķiedras grīstes; optiskās šķiedras kabeļi, citi kā 85.44 pozīcijā klasificētie; loksnes un plāksnes no polarizētajiem materiāliem; lēcas (to skaitā kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi nesamontēti optiskie materiāli no jebkādiem materiāliem, citi kā šādi elementi no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     

9002

Lēcas, prizmas, spoguļi un pārējie samontētie optiskie elementi no jebkuriem materiāliem, kas ir instrumentu vai aparātu daļas vai piederumi, citi kā šādi elementi no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     

9004

Brilles, aizsargbrilles un tām līdzīgas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

ierīces, koriģējošās un aizsargājošās, un pārējās

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 9005

Binokļi, monokļi, pārējās optiskās caurules un to statīvi, izņemot astronomiskās ierīces un statīvus

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn. 40% no produkcijas

ex works cenas,

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
 
   
     
     
     

ex 9006

Fotokameras (izņemot kinokameras);

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos mater. klasificē pozīcijā citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn. 40% no produkcijas

ex works cenas,

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

zibspuldzes, izņemot gāzizlādes lampas

   
   
     
     
     

9007

Kinoaparāti un projektori ar skaņu

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos mater. klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

ierakstīšanas un atskaņošanas ierīcēm vai bez tām

   
   
     
     
     

1

2

3

9011

Sarežģīti optiskie mikroskopi, to skaitā mikrofotouzņemšanai, mikrokinouzņemšanai vai mikroprojicēšanai

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
 
   
     
     
     

ex 9014

Pārējās navigācijas ierīces un instrumenti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9015

Ģeodēziskās (to skaitā fotogrammetriskās), hidrogrāfiskās, okeanogrāfiskās, hidroloģiskās, meteoroloģiskās vai ģeofiziskās ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     

9016

Svari, kuru jūtīgums ir 5 cg vai lielāks,

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

ar vai bez atsvariem

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9017

Rasēšanas, aizzīmēšanas vai matemātisko aprēķinu (piem., rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, stieņcirkuļi, transportieri, logaritmiskie zīmuļi, diska kalkulatori);

rokas instrumenti līnijizmēru mērīšanai (piem., mērstieņi, ruletes, mikrometri, štangencirkuļi), nekur citur šajā grupā neminēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     

9018

Medicīniskie, ķirurģiskie, stomatoloģiskie un veterinārie instrumenti un ierīces (ieskaitot scintigrāfisko aparatūru), pārējā elektriskā medicīniskā aparatūra

un ierīces redzes asuma noteikšanai:

   
     
     
     
 

- Stomatoloģiskie krēsli ar attiecīgām

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus 90.18 pozīcijā klasificētos materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ierīcēm un spļaujamtrauki

     
     
 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn. 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     

9019

Mehanoterapijas aparatūra; masāžas aparatūra; psiholoģisko testu aparatūra; ozona, skābekļa terapijas un aeroterapijas, mākslīgās elpināšanas

aparatūra un pārējā elpināšanas aparatūra

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 
 
 

1

2

3

9020

Pārējās ierīces elpināšanai un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām daļām un nomaināmiem filtriem

Ražošana, kurā;

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn. 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kuri visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 
 
   
     

9024

Mašīnas un ierīces materiālu (piem., metāla, koksnes, tekstila, papīra, plastmasas) cietības, stiprības, saspiežamības, elastības un citu

mehānisko īpašību noteikšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     

9025

Hidrometri un analogi šķidrumā gremdējami rīki, termometri, barometri, higrometri un psihometri, ar vai bez pieraksta iespējām, šo rīku jebkura kombinācija

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     

9026

Ierīces un aparatūra šķidrumu un gāzes plūsmas, līmeņa, spiediena vai citu lielumu mērīšanai vai pārbaudei

(piem., plūsmas mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma mērītāji), izņemot 90.14, 90.15, 90.28 un 90.32 pozīcijās klasificētos instrumentus un ierīces

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     

9027

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces

un aparatūra (piem., polarimetri, refraktometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma utt. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai gaismas daudzuma mērīšanai vai kontrolei (to skaitā eksponometri); mikrotomi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     
     
     

9028

Gāzes, šķidruma un elektrības padeves

   
 

vai ražošanas mērītāji, ieskaitot kalibrējošos

   
 

- Daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     

9029

Apgriezienu skaita un produkcijas skaitītāji, taksometri, mileometri, soļu skaitītāji un tiem analogas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot

90.14 un 90.15 pozīcijās klasificētos; stroboskopi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     

1

2

3

9030

Oscilogrāfi, spektrometri un citas ierīces un aparatūra elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot 90.28 pozīcijā klasificētās mērierīces; ierīces un

aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmisko vai citu jonizējošo starojumu mērīšanai vai noteikšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     

9031

Mērīšanas un kontroles ierīces, palīgierīces un mašīnas, nekur citur šajā grupā neminētas; profila projektori

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9032

Automātiskās regulēšanas vai kontroles

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

ierīces un aparatūra

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9033

90.grupā klasificēto mašīnu, ierīču un

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

aparatūras daļas un piederumi

(kas nekur citur šajā grupā nav minēti)

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 91.grupa

Pulksteņi un to daļas, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9105

Pārējie pulksteņi

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     

9109

Nokomplektēti un samontēti pulksteņu

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

mehānismi

   
   
     

9110

Nesamontēti vai daļēji samontēti nokomplektēti pulksteņu mehānismi (mehānismu komplekti); samontēti nenokomplektēti pulksteņu mehānismi;

iepriekš nepilnīgi salikti pulksteņu mehānismi

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas,

- augstākmin. robežās materiāls, kas klasificēts 91.14 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 
 
 
     
     

9111

Rokas pulksteņu korpusi, to daļas

Ražošana, kurā:

-visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   
   
   
     

9112

Pulksteņu korpusi un līdzīgi korpusi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas

ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

citām šīs grupas precēm un to daļas

   
   
     

1

2

3

9113

Rokas pulksteņu siksniņas, lentes un

   
 

aproces, kā arī to daļas:

   
 

- No parastā metāla, ar vai bez

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
 

plakēšanas, vai pārklāšanas ar dārgmetāliem

 
 

- Pārējās

 
     

92.grupa

Mūzikas instrumenti, to daļas un

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

piederumi

vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

93.grupa

Ieroči un munīcija, to daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 94.grupa

Mēbeles, gultas piederumi, matraču pamati, dīvānspilveni un analoģiski polsterēti mēbeļu piederumi;

apgaismošanas ierīces un to daļas, kas citā vietā nav minētas; gaismas rādītāji, tablo un analoģiski izstrādājumi; samontētas būvkonstrukcijas; izņemot

ex 94.01, ex 94.03, 94.05 un 94.06 pozīcijās klasificētās preces, kam noteikumi minēti zemāk

Ražošana, kurā visus izmantotos

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

   
   
     
     
     

ex 9401 un ex 9403

Mēbeles no parastajiem metāliem, kas satur nepolsterētu kokvilnas audumu, kam svars ir 300 g/m2 vai mazāks

Ražošana, kurā visus izmantotos

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

vai

Ražošana no jau tādās formās piegriezta

kokvilnas auduma, kas gatavs izmantošanai 94.01 vai 94.03 pozīcijām, nodrošinot, ka:

- to vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas,

- visi pārējie materiāli jau ir izcelsmes un tiek klasificēti pozīcijās, citās kā 94.01 vai 94.03

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 
   
     
     
     
     
     
     

9405

Lampas un apgaismes ierīces, ieskaitot prožektorus, starmešus un to daļas, kas citur nav minēti; spīdoši rādītāji, tablo un līdzīgas ierīces ar pastāvīgi uzstādītiem gaismas avotiem, to daļas, kas citviet nav

minētas

Ražošana, kurā visu izmantoto mat.

 
 

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     

9406

Saliekamās būvkonstrukcijas

Ražošana, kurā izmantoto materiālu

 
   

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 95.grupa

Rotaļlietas, spēles un sporta inventārs,

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

to daļas un piederumi, izņemot:

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

9503

Pārējās rotaļlietas; samazināta lieluma (apjoma) modeļi un analoģiski izklaidēšanās modeļi, darbojošies vai nē;

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē

 
 

pozīcijā, citā kā produkcijai,

 
 

dažādas atjautības spēles

- visu izmantoto materiālu vērtība

 
   

nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 

1

2

3

ex 9506

Golfa nūjas un to daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr golfa nūju uzgaļu pagatavošanai var izmantot rupji

aptēstus blokus

 
     
     
     

ex 96.grupa

Pārējie izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
   

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 9601 un

No dzīvnieku, augu vai minerālu

Ražošana no tās pašas pozīcijas «apstrādāta»

 

ex 9602

izcelsmes materiāliem grieztie izstrādājumi

materiāla griešanai

 

ex 9603

Slotas un sukas (izņemot zaru slotas un līdzīgus izstrādājumus un no caunu vai vāveru spalvām pagatavotas otas), bezmotora rokas mehāniskās

ierīces grīdas uzkopšanai, krāsošanas spilventiņi un ruļļi, špakteļlāpstiņas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu

 
 

vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
     
     
     

9605

Ceļojuma komplekti personiskai higiēnai,

Katram priekšmetam komplektā jāizpilda

 
 

šūšanai, apģērba vai apavu tīrīšanai

noteikumi, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu komplektā. Tomēr var iekļaut neizcelsmes izstrādājumus, nodrošinot, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15% no komplekta ex works cenas

 
     
     
     

9606

Pogas un spiedpogas, aizdares līdzekļi un

Ražošana, kurā:

 
 

spiedpogas, pogu formas un citas šo

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
 

izstrādājumu daļas; pogu sagataves

 
     
     

9612

Rakstāmmašīnu vai līdzīgas lentes, piesūcinātas ar tinti vai citādi

sagatavotas nospiedumu iegūšanai,

spolēs vai kasetēs, vai bez tām; tintes spilventiņi, piesūcināti vai nepiesūcināti ar tinti, ar vai bez kastītēm

Ražošana, kurā:

 
 

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai,

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas

ex works cenas

 
   
   
   

ex 9613

Šķiltavas ar pjezoaizdedzi

Ražošana, kurā visu 96.13 pozīcijā klasificēto un izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas

ex works cenas

 
     
     

ex 9614

Pīpes un pīpju kausiņi

Ražošana no rupji tēstiem blokiem

 

97.grupa

Mākslas darbi, kolekcionēšanas un

Ražošana, kurā visus izmantotos

 
 

antikvārie priekšmeti

materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

(1) 32.grupas 3.piezīme nosaka, ka šie preparāti ir tādi, kurus izmanto jebkādu materiālu krāsošanai vai citu krāsvielu ražošanai, nodrošinot, ka tos klasificē citā 32.grupas pozīcijā.

(2) Par «grupu» uzskata jebkuru pozīcijas daļu, kas atdalīta no pārējām ar semikolu.

(3) Gadījumā, ja produkcija iegūta no materiāliem, kas klasificēti gan 39.01 līdz
39.06 pozīcijās, gan arī 39.07 līdz 39.11 pozīcijās, tad šis ierobežojums attiecas tikai uz to materiālu grupu, kas produkcijā dominē svara dēļ.

(4) Gadījumā, ja produkcija iegūta no materiāliem, kas klasificēti gan 39.01 līdz
39.06 pozīcijās, gan arī 39.07 līdz 39.11 pozīcijās, tad šis ierobežojums attiecas tikai uz to materiālu grupu, kas dominē produktā svara dēļ.

(5) Šī folija jāvērtē kā ārkārtīgi caurspīdīga: folija, kuras optiskais spīdīgums ir mazāks par 2% - noteikts saskaņā ar ASTN-D 1003-16, ko izstrādājis Gardner Hazemeler
(t.i., Hazefactor).

(6) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(7) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(8) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(9) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(10) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(11) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(12) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(13) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(14) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktajām tekstilšķiedrām, skat. 5.piezīmi.

(15) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktām tekstilšķiedrām, skat. 5.piezīmi.

(16) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(17) Īpašos gadījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(18) Īpašos gadījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(19) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktajiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(20) Īpašos gadījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(21) Skat. 6.piezīmi.

(22) Īpašos gadījumos attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(23) Skat. 6.piezīmi.

(24) Skat. 6.piezīmi.

(25) Īpašos gadījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(26) Trikotāžas izstrādājumi, kas nav elastīgi vai gumijoti, iegūti sašujot vai saliekot trikotāžas auduma gabalus (piegriezti vai adīti pēc izmēra), skat. 6.piezīmi.

(27) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktajiem tekstilmateriāliem, skat. 5.piezīmi.

(28) Skat. 6.piezīmi.

(29) Skat. 6.piezīmi.

(30) Šis noteikums ir spēkā līdz 1998.gada 31.decembrim.

3. protokola III pielikums

EUR.1 kustības sertifikāts

1. Katrai veidlapai jābūt 210 x 297 mm lielai; pieļaujamā garuma nobīde ir līdz mīnus
5 mm vai plus 8 mm. Tās izgatavošanā jāizmanto balts, izmēriem atbilstošs rakstāmpapīrs, kas nesatur mehāniskos piemaisījumus un sver ne mazāk par 25 g/m2. Tam jāsatur iespiesta zaļa kopējošās aizmugures pamatne, kas padarītu acīmredzamu jebkādu viltošanu ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem.

2. Šī Līguma Dalībvalstu muitas iestādes var paturēt tiesība s pašām iespiest veidlapas vai var nodot to iespiešanu pilnvarotam spiestuvēm, pēdējā gadījumā katrai veidlapai ir jāsatur atsauce uz šādu pilnvarošanu. Uz katras veidlapas jābūt iespiedēja vārdam un adresei vai zīmei, pēc kuras iespiedēju var identificēt. Uz tās jābūt arī sērijas numuram, iespiestam vai neiespiestam, pēc kura veidlapu var identificēt.

Kustības sertifikāts
(Tulkojums)

1. Eksportētājs (nosaukums, pilna adrese, valsts)

2. Sertifikāts tiek lietots tirdzniecībā starp ...... un .....

3. Saņēmējs (nosaukums, pilna adrese, valsts) (pēc izvēles)

4. Valsts, valstu grupa vai teritorija, kas tiek uzskatīta par izcelsmes vietu

5. Valsts vai valstu grupa, uz kuru preces tiek eksportētās

6. Ziņas par transportu (pēc izvēles)

7. Piezīmes

8. Preces kārtas numurs, iesaiņojuma marķējums un numurs, iesaiņojumu skaits un veids, preču apraksts (1)

(1) Ja preces nav iepakotas, uzrādiet priekšmetu skaitu vai norādiet «berama prece»

9. Bruto svars (kg) vai citi kvantitatīvie rādītāji (litri, m3 utt.)

10. Pavadzīmes (pēc izvēles)

11. Muitas apstiprinājums. Deklarācija ir sertificēta. Eksporta dokuments (2): Veidlapa .... O;..... Muitas iestāde .... Izdevēja valsts vai teritorija .... Datums .... Paraksts ....

(2) Tiek aizpildīts, ja to pieprasa eksportētājas valsts vai teritorijas noteikumi

12. Eksportētāja deklarācija. Es, apakšā parakstījies, deklarēju, ka augstākminētās preces atbilst sertifikāta izsniegšanas noteikumiem. Datums un vieta ... Paraksts ...

13. Pārbaudes pieprasījums. Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamentam, K.Valdemāra ielā 1a, Rīga, Latvija, LV - 1841

Tiek pieprasīta šī sertifikāta autentiskuma un precizitātes pārbaude.

(Datums un vieta)

Zīmoga vieta

(Paraksts)

14. Pārbaudes rezultāts. Veiktā pārbaude apliecina, ka šī sertifikāta (1)

norādītā muitas iestāde ir šī sertifikāta izdevēja un tajā norādītā informācija ir precīza

autentiskums un precizitāte neatbilst prasībām (skat. pievienotās piezīmes)

(Datums un vieta)

Zīmoga vieta

(Paraksts)

(1) Atzīmējiet ar X pareizo.

1. Sertifikātā nedrīkst būt labojumi vai pārrakstīti vārdi. Jebkurš precizējums jāveic, svītrojot nepareizo un pievienojot nepieciešamos labojumus. Šādi precizējumi jāparaksta personai, kas aizpilda sertifikātu, un jāapstiprina izdevējas valsts vai teritorijas muitas iestādei.

2. Starp sertifikātā norādītajām precēm nedrīkst būt brīva vieta un katrai precei jāpiešķir kārtas numurs. Uzreiz zem pēdējās preces jānovelk horizontāla līnija. Jebkura neaizpildīta vieta jāizslēdz tā, lai nebūtu iespējams veikt vēlākus labojumus.

3. Preces jāapraksta saskaņā ar tirdzniecības praksi un pietiekami detalizēti, lai tās varētu identificēt.

3. protokola IV pielikums

Rēķina - faktūras deklarācija

Angļu valodā

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of.....preferential origin.

(2)

(Vieta un datums)

(3)

(Eksportētāja paraksts; turklāt salasāmi jānorāda personas vārds, kas paraksta deklarāciju)

Slovaku valodā

Vyvozce vyrobku uvedenych v tomto dokumente (čislo povolenia ....(1)) vyhlasuje, že krome zretelne označenych, maju tieto vyrobky preferenčny puvod v ...... .

Latviešu valodā

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara O;....(1)) deklark;, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme
no ...... .

Franču valodā

Lķexportateur des produits couverts par le prčsent document (autorisation douaniere
No....(1)) dčclare que sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine prčfčrentielle.

Vācu valodā

Der Ausführer (Ermächtiger Ausführer; Bewilligungs-Nr....(1)) der Waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte... Ursprungswaren sind.

(1) Ja rēķina - faktūras deklarāciju sastāda atbilstoši šī Protokola 22.pantam pilnvarotais eksportētājs, tad pilnvarotā eksportētāja atļaujas numurs ir jāieraksta šajā laukumā. Ja pilnvarotais eksportētājs nesastāda rēķina - faktūras deklarāciju, tad vārdi iekavās ir jāizlaiž vai laukums jāatstāj neaizpildīts.

(2) Šī atzīme var tikt izlaista, ja informācija ir uzrādīta pašā dokumentā.

(3) Skat. šī Protokola 21.(5) pantu. Gadījumos, kad eksportētājam nepieprasa dokumentu parakstīt, tad atbrīvošana no paraksta ietver sevī atbrīvošanu no parakstītāja vārda minēšanas.

4. protokols

Attiecas uz 17.panta 3.punktu

Savstarpējā palīdzība muitas jautājumos

1.pants. Definīcijas

Šī Protokola aspektā:

a) «muitas likumdošana» ir nosacījumi, kuri piemērojami Pušu teritorijās un kuri nosaka preču importu, eksportu, tranzītu un to pakļaušanu jebkurai citai muitas procedūrai, ieskaitot aizlieguma, ierobežojošus un kontroles pasākumus, kurus pieņēmušas minētās Puses;

b) «muitas nodokļi» ir visas nodevas, nodokļi, maksājumi un/vai citi izdevumi, kādi tiek uzlikti un iekasēti Pušu teritorijās saskaņā ar muitas likumdošanu, bet neieskaitot nodevas vai maksājumus, kuri ir ierobežoti attiecībā uz sniegto pakalpojumu aptuvenajām izmaksām;

c) «prasītāja varas iestāde» ir kompetenta administratīva varas institūcija, kuru šim nolūkam ir nozīmējusi Puse un kura vēršas ar lūgumu pēc palīdzības muitas jautājumos;

d) «atbildētāja varas iestāde» ir kompetenta administratīva varas institūcija, kuru šim nolūkam ir nozīmējusi Puse un kura saņem lūgumu pēc palīdzības muitas jautājumos;

e) «likuma pārkāpums» ir jebkurš muitas likumdošanas pārkāpums, kā arī jebkurš šādas likumdošanas pārkāpuma mēģinājums;

r) «muitas iestāde» ir Slovakijas Republikā - Finansu ministrija - Centrālā Muitas administrācija (Ministerstvo financi - Ustredna colna sprava) un Latvijas Republikā - Finansu ministrijas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departaments.

2.pants. Darbības sfēra

1. Puses sniedz palīdzību viena otrai saskaņā ar šo Protokolu un atbilstoši tā nosacījumiem, nodrošinot, ka muitas likumdošana tiek pareizi piemērota, it īpaši novēršot, atklājot un izmeklējot šīs likumdošanas pārkāpumus.

2. Palīdzība muitas jautājumos, kā to paredz šis Protokols, ir spēkā attiecībā uz to Puses muitas iestādi, kura ir kompetenta piemērot šo Protokolu. Tā nav par šķērsli noteikumiem, kuri nosaka savstarpējo palīdzību krimināllietās. Tā neietver arī informāciju, kas iegūta atbilstoši pilnvarām pēc tiesu iestādes lūguma, ja vien šīs iestādes nevienojas par pretējo.

3.pants. Palīdzība pēc lūguma

1. Pēc prasītājas varas iestādes lūguma atbildētāja varas iestāde sniedz visu attiecīgo informāciju, lai dotu tai iespēju nodrošināt muitas likumdošanas pareizu piemērošanu, ieskaitot informāciju attiecībā uz nozīmētajām vai plānotajām operācijām, kuras ir pretrunā vai varētu būt pretrunā ar šādu likumdošanu.

2. Pēc prasītājas varas iestādes lūguma atbildētāja varas iestāde informē, vai eksportētās preces no vienas Puses teritorijas ir tikušas atbilstoši importētas otras Puses teritorijā, precizējot, kur tas nepieciešams, precēm piemēroto muitas procedūru.

3. Pēc prasītājas varas iestādes lūguma atbildētāja varas iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek veikta uzraudzība pār:

a) fiziskajām un juridiskajām personām, attiecībā uz kurām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tās pārkāpj vai ir pārkāpušas muitas likumdošanu;

b) preču kustību, par kurām ir zināms, ka tās varētu izraisīt būtisku muitas likumdošanas pārkāpumu;

c) transporta līdzekļiem, attiecībā uz kuriem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tie ir izmantoti vai varētu tikt izmantoti, lai pārkāptu muitas likumdošanu.

4.pants. Brīvprātīgā palīdzība

Puses savas kompetences robežās sniedz viena otrai palīdzību, ja tās uzskata to par nepieciešamu muitas likumdošanas pareizai piemērošanai, it īpaši, ja tās iegūst informāciju attiecībā uz:

- operācijām, kuras ir bijušas vai varētu būt pretrunā ar šādu likumdošanu un kuras varētu interesēt otru Pusi;

- jaunām metodēm, kuras tiek izmantotas šādu operāciju īstenošanā;

- precēm, par kurām ir zināms, ka tās ir pakļautas būtiskiem muitas likumdošanas pārkāpumiem attiecībā uz importu, eksportu, tranzītu vai jebkuru citu muitas procedūru;

- personām, par kurām ir zināms vai kuras tiek turētas aizdomās par to, ka tās izdara vai ir izdarījušas otras Puses teritorijā spēkā esošās muitas likumdošanas pārkāpumu;

- transporta līdzekļiem un konteineriem, par kuriem ir zināms vai ir aizdomas, ka tie tiek vai varētu tikt izmantoti, lai izdarītu otras Puses teritorijā spēkā esošās muitas likumdošanas pārkāpumu.

5.pants. Nosūtīšana/Paziņošana

Pēc prasītājas varas iestādes lūguma atbildētāja varas iestāde saskaņā ar tās likumdošanu veic visus nepieciešamos pasākumus, lai

- nosūtītu visus dokumentus un

- paziņotu par visiem lēmumiem,

kas ietilpst šī Protokola darbības sfērā, adresātam, kurš atrodas vai ir izveidots tās teritorijā. Šādā gadījuma piemērojams 6.(3) pants.

6.pants. Lūgumu pēc palīdzības forma un saturs

1. Lūgumi atbilstoši šim Protokolam tiek veikti rakstiski. Lūgumam tiek pievienoti dokumenti, kas nepieciešami šī lūguma noformēšanai. Ja situācija ir steidzama, lūgums var tikt pieņemts mutiskā formā, bet tas nekavējoties ir jāapstiprina arī rakstiski.

2. Lūgumi atbilstoši šī panta 1.punktam ietver sekojošu informāciju:

a) prasītāja varas iestāde, kura iesniedz lūgumu;

b) pasākums, par kuru tiek izteikts lūgums;

c) lūguma mērķis un iemesls;

d) likumi, noteikumi un citi iesaistītie likumdošanas elementi;

e) pēc iespējas precīzāka un visaptverošāka informācija par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir izmeklēšanas mērķis;

f) attiecīgo faktu kopsavilkums, izņemot 5.pantā paredzētos gadījumus.

3. Lūgums tiek iesniegts atbildētājas varas iestādes oficiālajā valodā vai šai iestādei pieņemamā valodā.

4. Ja lūgums neatbilst formālajām prasībām, var tikt pieprasīta tā korekcija vai papildināšana; tomēr var tikt noteikti aizsardzības pasākumi.

7.pants. Lūgumu izpilde

1. Lai apmierinātu lūgumu pēc palīdzības, atbildētāja varas iestāde vai, ja tā nespēj darboties patstāvīgi, administratīvais departaments, kuram šī iestāde lūgumu ir adresējusi, savas kompetences un iespēju robežās turpina, it kā tas darbotos pēc paša atzinuma vai pēc tās pašas Puses citu varas iestāžu lūguma, sniegt jau iegūto informāciju, veikt nepieciešamo izmeklēšanu vai noorganizēt tām to veikšanu.

2. Lūgumi pēc palīdzības tiek izpildīti saskaņā ar atbildētājas Puses likumiem, noteikumiem un citiem likumdošanas aktiem.

3. Puses pienācīgi pilnvarotas amatpersonas var ar otras iesaistītās Puses piekrišanu un atbilstoši tās nosacījumiem iegūt no atbildētājas Puses ministrijas vai citas institūcijas, par kuru atbildētāja varas iestāde nes atbildību, informāciju attiecībā uz muitas likumdošanas pārkāpumiem, kas nepieciešama prasītājai varas iestādei šī Protokola mērķiem.

4. Vienas Puses pārstāvji var ar otras Puses piekrišanu piedalīties izmeklēšanā, kas tiek veikta pēdējās teritorijā.

8.pants. Informācijas sniegšanas forma

1. Atbildētāja varas iestāde paziņo par izmeklēšanas rezultātiem prasītājai varas iestādei dokumentu, apstiprinātu dokumentu kopiju, ziņojumu un tamlīdzīgu dokumentu formā.

2. 1.punktā minētos dokumentus var aizstāt ar jebkuras formas kompjuterizētu informāciju, kas sagatavota tam pašam mērķim.

9.pants. Izņēmumi prasībai sniegt palīdzību

1. Ja atbildētāja varas iestāde uzskata, ka meklētā palīdzība varētu aizskart atbildētājas Puses suverenitāti, sabiedrisko kārtību, drošību vai citas būtiskas tās intereses vai tā varētu būt saistīta ar ražošanas, profesionālu vai komercnoslēpumu rupju pārkāpšanu šīs Puses teritorijā, tā var atteikt sniegt šādu palīdzību, sniegt to daļēji vai sniegt to, izvirzot noteiktus nosacījumus vai prasības.

2. Ja lūgumu pēc palīdzības nav iespējams izpildīt, prasītājas varas iestādei par to tiek paziņots nekavējoties un tā tiek informēta par atteikuma iemesliem.

3. Ja muitas iestāde lūdz palīdzību, kuru tā pati nespētu sniegt, ja otras Puses muitas iestāde lūgtu to darīt, tā vērš uzmanību uz šādu faktu savā lūgumā. Šāda lūguma izpilde paliek atbildētājas varas iestādes ziņā.

10.pants. Prasība ieverot konfidencialitāti

1. Jebkura informācija, kas sniegta jebkurā formā atbilstoši šim Protokolam, ir konfidenciāla. Tā ir pakļauta prasībai par oficiālu slepenību un bauda aizsardzību, kādu paredz atbilstošie likumi, kas ir piemērojami tajā Pusē, kura šo informāciju ir saņēmusi.

2. Ziņas par iecelšanu amatā netiek nodotas, ja pastāv pamatoti iemesli uzskatīt, ka šādu ziņu nodošana vai izmantošana varētu būt pretrunā ar kādas no Pusēm likumdošanas pamatprincipiem, it īpaši, ja attiecīgā persona varētu ciest nepamatotus zaudējumus. Pēc attiecīga lūguma saņēmēja Puse informē nosūtītāju Pusi par izmantoto ziņu lietošanu un iegūtajiem rezultātiem.

3. Ziņas par iecelšanu amatā var nodot tikai muitas iestādēm un, nepieciešamības iesniegt apsūdzību gadījumā, prokuratūrai un tiesu iestādēm. Citas personas vai iestādes var iegūt šādu informāciju tikai ar iepriekšēju nosūtītājas Puses pilnvarojumu.

4. Nosūtītāja Puse pārbauda nosūtāmās informācijas pareizību. Ja gadās, ka sniegtā informācija nav bijusi precīza vai tā jāanulē, saņēmējai Pusei par to tiek paziņots bez kavēšanās. Pēdējās pienākums ir veikt labojumus vai anulēšanu.

5. Neliekot šķēršļus dominējošās publiskās intereses gadījumiem, attiecīgā persona saskaņā ar lūgumu var iegūt informāciju par datu bankām un to mērķiem.

11.pants. Informācijas izmantošana

1. Iegūtā informācija tiek izmantota vienīgi šī Protokola mērķiem un katra no Pusēm to drīkst izmantot citiem mērķiem tikai ar iepriekšēju rakstisku tās muitas iestādes piekrišanu, kura sniegusi informāciju, un tā ir pakļauta jebkuriem ierobežojumiem, kurus noteikusi šī iestāde. Šie nosacījumi nav piemērojami informācijai attiecībā uz pārkāpumiem saistībā ar narkotiskajām un psihotropajām vielām. Šādu informāciju var nodot citām iestādēm, kuras ir tieši saistītas ar cīņu pret nelikumīgu narkotiku tirdzniecību, 2.panta robežās.

2. 1.punkts netraucē informācijas izmantošanu jebkurā tiesas prāvā vai administratīvos procesos, kas ierosināti sakarā ar nespēju ievērot muitas likumdošanu.

3. Puses var savos pierādījumu protokolos, ziņojumos, liecībās un lietu un apsūdzību izskatīšanā tiesā izmantot kā pierādījumus iegūto informāciju un dokumentus, saskaņojot to ar šī Protokola nosacījumiem.

4. Lietu un dokumentu oriģināli tiek pieprasīti tikai gadījumos, kad apstiprinātas kopijas ir nepietiekošas saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Nodotie oriģināli tiek atdoti atpakaļ bez kavēšanās, tiklīdz vairs nepastāv iemesls, kura dēļ tie tika sniegti otrajai Pusei.

12.pants. Eksperti un liecinieki

Atbildētājas varas iestādes pārstāvis var būt pilnvarots uzstāties doto pilnvaru ierobežojumu ietvaros kā eksperts vai liecinieks tiesas vai administratīvos procesos saistībā ar jautājumiem, ko aptver šis Protokols atbilstoši otras Puses jurisdikcijai, un sagatavot šādas lietas, dokumentus vai to autentiskas kopijas, kādas var būt nepieciešamas lietas izskatīšanai. Lūgumā uzstāties precīzi jānorāda, par kādu jautājumu, un pamatojoties uz kādu ieņemamo amatu vai kvalifikāciju, pārstāvis tiks pratināts.

13.pants. Ar palīdzības sniegšanu saistītie izdevumi

Puses atsakās no visām prasībām vienai pret otru attiecībā uz tādu izdevumu atmaksu, kuri radušies atbilstoši šim Protokolam, izņemot attiecīgos gadījumos izdevumus ekspertiem un lieciniekiem, kā arī tulkiem un sinhronajiem tulkiem, kuri ir neatkarīgi no sabiedriskajiem pakalpojumiem.

14.pants. Īstenošana

1. Šī Protokola realizācijas organizācija tiek uzticēta Pušu muitas iestādēm. Tās lemj par visiem praktiskajiem līdzekļiem un pasākumiem, kas nepieciešami tā piemērošanai, ievērojot noteikumus datu aizsardzības jomā.

2. Puses konsultējas viena ar otru un sekojoši informē viena otru par detalizētiem izpildes noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šī Panta nosacījumiem.

3. Pušu muitas iestādes saviem pētījumiem var izveidot dienestus, kas savā starpā sadarbojas tieši.

 

 

 

 

Likumprojekta

Par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas

brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Latvijas Republikas tirdzniecības attiecības ar Slovākijas Republiku regulē 1996.gada 19.aprīlī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līgums. Līgums stājās spēkā 1997.gada 1.jūlijā. Par līguma administrēšanu ir atbildīga Ekonomikas ministrija.

2002.gada 6.novembrī Ministru kabinetā ar rīkojumu nr.638 tika apstiprinātas Latvijas Republikas ārējās tirdzniecības politikas vadlīnijas līdz iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā. Saskaņā ar MK rīkojuma nr.638 3.punktu Ekonomikas ministrija ir noteikta par atbildīgo brīvās tirdzniecības līgumu denonsēšanai līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā.

Saskaņā ar “Līguma starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai” projekta (apstiprināts MK 2003.gada 14.aprīlī ar Rīkojumu nr.220 un parakstīts 16.aprīlī) Akta 6.panta 10.daļu jaunās dalībvalstis apņemas no iestāšanās brīža izstāties no jebkādiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm.

2000.gada beigās provizoriski tika slēgta Latvijas Republikas iestāšanās sarunu ES 26.sadaļa “Ārējās attiecības”. Sarunu laikā tika izskatīta Latvijas pievienošanās Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības līgumiem un pieņemts lēmums, ka Latvijai nav nepieciešams pārejas periods sadaļā iekļauto līgumu pārņemšanai. Līdz ar to Latvija ir uzņēmusies saistības likvidēt visas neatbilstības “acquis communautaire” ārējās tirdzniecības likumdošanas jomā ar iestāšanās brīdi ES.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Lai izpildītu Latvijas Republikas saistības attiecībā pret Eiropas Savienību, tai ir jāizstājas no visiem noslēgtajiem tirdzniecības līgumiem līdz iestājai ES, tai skaitā arī no Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma.

Noslēgtie brīvās tirdzniecības līgumi Latvijā ir apstiprināti ar Saeimas pieņemtiem likumiem, tāpēc arī Saeimai ir jālemj par to denonsēšanu.

Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 42.pants paredz kārtību un laiku, kādā tas zaudē spēku. Latvijai par izstāšanos no brīvās tirdzniecības līguma jāpaziņo otrai līgumslēdzējpusei. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līgums vēl darbojas 6 mēnešus.

3.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Pieņemot likumprojektā paredzētos grozījumus, netiks ietekmētas Latvijas ražotāju un eksportētāju tirdzniecības iespējas ar Slovākijas Republiku.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Latvija un Slovākija kļūs par kopējā Eiropas Savienības tirgus dalībniecēm un uzņēmējiem būs iespēja izmantot visas priekšrocības ko sniedz kopējais tirgus.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumpro

jektā paredzēto

grozījumu pieņemšanas rezultātā Lat-vijas budžets nezaudēs ienākumus no ārējās tirdzniecības darījumiem.

Likum

projek

tā pare

dzēto

grozījumu pieņemšanas rezultā

tā Latvijas budžets nezau

dēs ienākumus no ārējās tirdzniecības darījumiem.

Likum

projek

tā pare

dzēto

grozījumu pieņemšanas rezultā

tā Latvijas budžets nezau

dēs ienākumus no ārējās tirdzniecības darījumiem.

Likum

projek

tā pare

dzēto

grozījumu pieņemšanas rezultā

tā Latvijas budžets nezau

dēs ienākumus no ārējās tirdzniecības darījumiem.

Likum

projek

tā pare

dzēto

grozījumu pieņemšanas rezultā

tā Latvijas budcets nezau

dēs ienākumus no ārējās tirdzniecības darījumiem.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

Likum pro

jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

Likum

projekts šo jomu neskar.

Likum

projekts šo jomu neskar.

Likum

projekts šo jomu neskar.

Likum

projekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

6.Cita informācija

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

Likum

pro

jekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Latvija izpilda uzņemtās saistības, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības kopējā tirgus atbilstošas funkcionēšanas nodrošināšanai.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšana jānotificē Pasaules Tirdzniecības organizācijai.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml .), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar “Līguma starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai” projekta (apstiprināts MK 2003.gada 14.aprīlī ar Rīkojumu nr.220 un parakstīts 16.aprīlī) Akta 6.panta 10.daļu, ar kuru jaunās dalībvalstis apņemas no iestāšanās brīža izstāties no jebkādiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

(attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst / neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumpro

jekts šo jomu neskar.

 

5.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Ekonomikas ministrija 2003.gada pavasarī organizēja 6 informatīvās sanāksmes asociāciju pārstāvjiem un uzņēmējiem nozaru griezumā, lai informētu par ārējās tirdzniecības režīma maiņu pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Informatīvās sanāksmes tika organizētas:

  1. Metālapstrādes un mašīnbūves, elektronikas un elektrotehnikas nozaru pārstāvjiem;
  2. Ķīmijas un farmācijas, zāļu ražotāju nozaru pārstāvjiem;
  3. Būvmateriālu ražošanas nozares pārstāvjiem;
  4. Vieglās rūpniecības nozares pārstāvjiem;
  5. Kokrūpniecības nozares pārstāvjiem;
  6. Papīra rūpniecības, iepakojuma, poligrāfijas un izdevējdarbības nozaru pārstāvjiem.

Papildus šīm sanāksmēm, atsaucoties uz uzņēmēju lūgumu, tika organizēta specifiska sanāksme par kvantitatīvajiem ierobežojumiem tērauda importam, kā arī dubultās kontroles sistēmas ieviešanu.

Sanāksmju laikā tika sniegta arī informācija par Latvijas noslēgto brīvās tirdzniecības un tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības līgumu denonsēšanu, kā arī par to kādi līgumi stāsies spēkā denonsēto līgumu vietā un kādas tarifu likmes tiks piemērotas ar trešajām valstīm.

Visa informatīvajās sanāksmēs sniegtā informācija ir ievietota arī Ekonomikas ministrijas interneta mājas lapā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Ārlietu ministrija sagatavos notu par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu un iesniegs to pretējām pusēm saskaņā ar līguma 42.panta nosacījumiem.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var griezties tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

 

03.10.2003 14:45

1383

D.Klinsone

7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv