Priekšlikumi pie pielikumiem

Priekšlikumi pie pielikumiem

Priekšlikumi par izmaiņām ieņēmumos un izdevumos

11.11.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkoptie priekšlikumi

likumprojekta “Par valsts budžetu 2004.gadam” izskatīšanai 2.lasījumā

Priekšlikumi par likumprojekta tekstu

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.

p.

k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2004.gadam ieņēmumos 1 923 276 788 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Kopsavilkuma skaitļus likumprojekta tekstā un pielikumos precizēt pēc balsojumiem par konkrētām pielikumu pozīcijām.

 

Atbalstīt

1.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2004.gadam ieņēmumos 1 923 276 788 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2004.gadam izdevumos 2 072 523 798 latu apmērā un tīrajos aizdevumos –12 097 010 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

       

2.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2004.gadam izdevumos 2 072 523 798 latu apmērā un tīrajos aizdevumos –12 097 010 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 139 575 113 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 102 309 429 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 25 227 808 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 490 967 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabinets

Izteikt 3.panta pirmo, otro un trešo apakšpunktu šādā redakcijā:

“1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 99 673 282 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 25 577 808 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 005 428 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;”

Atbalstīt

Atbalstīt

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 139 575 113 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 99 673 282 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 25 577 808 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 005 428 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

       

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

3

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra vietā īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās N.Muižnieks

Izteikt 3.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;”

Neatbalstīt

Atbalstīt

5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 4 597 035 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

       

6) investīcijām pašvaldībām 4 597 035 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

4

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekta otrajā lasījumā nobalsotos priekšlikumus par līdzekļu piešķiršanu mērķdotācijām pašvaldībām kā pasākumus iekļaut jaunā programmā “Mērķdotācijas pašvaldībām pasākumiem” un izveidot atsevišķu pielikumu ar balsojumam atbilstošu sadalījumu pa pašvaldībām – papildināt 3.pantu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:

“8) pašvaldībām pasākumiem ................ latu apmērā saskaņā ar .......pielikumu.”

 

Atbalstīt

8) pašvaldībām pasākumiem ................ latu apmērā saskaņā ar .......pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

       

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 511 579 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

       

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 511 579 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

 6.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus un valsts investīciju projektus saskaņā ar 15.pielikumu.

       

 6.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus un valsts investīciju projektus saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finanšu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

       

7.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finanšu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

8.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem, kas paredz kārtību, kādā nosaka un groza rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

       

8.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem, kas paredz kārtību, kādā nosaka un groza rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

9.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 058 700 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2004.gadā var sniegt valsts galvojumus 24 840 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

       

9.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 058 700 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2004.gadā var sniegt valsts galvojumus 24 840 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

10.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 24 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 15 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 9 000 000 latu apmērā.

       

10.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 24 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 15 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 9 000 000 latu apmērā.

11.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 77,50 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,66 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,57 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,27 procenti.

       

11.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 77,50 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,66 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,57 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,27 procenti.

12.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir divi procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

       

12.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir divi procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

13.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2004.gadā 121 944 251 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

       

13.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2004.gadā 121 944 251 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

14.pants. Finanšu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

       

14.pants. Finanšu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

15.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

       

15.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

16.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

       

16.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

17.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2 000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

       

17.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2 000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

18.pants. Visi valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

       

18.pants. Visi valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

19.pants. Noteikt Kultūras ministrijai Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai izdevumus 3 554 000 latu apmērā no valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem.

5

Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija

Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Noteikt Finanšu ministrijai nodrošināt izdevumus 3 554 000 latu apmērā no valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem kompensācijai apkrāptajiem noguldītājiem, kuri cietuši no finanšu piramīdas sagraušanas un komercbanku bankrota.”

Neatbalstīt

Neatbalstīt

19.pants. Noteikt Kultūras ministrijai Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai izdevumus 3 554 000 latu apmērā no valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem.

20.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm triju nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas iesniegt Finanšu ministrijā Investīciju projektu ieviešanas plānus atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai. Ja investīciju projektam ir vairāki apakšprojekti vai tā īstenošana notiek dažādās vietās, Investīciju projekta ieviešanas plānu iesniedz par katru sastāvdaļu, uzrādot apakšprojekta īstenošanas vietu. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes triju nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas Finanšu ministrijā iesniedz arī likuma 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” savai nozarei apstiprināto Investīciju projektu ieviešanas plānus un apstiprinājumus par pārējo līdzfinansējuma avotu pieejamību atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai.

 

       

20.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm triju nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas iesniegt Finanšu ministrijā Investīciju projektu ieviešanas plānus atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai. Ja investīciju projektam ir vairāki apakšprojekti vai tā īstenošana notiek dažādās vietās, Investīciju projekta ieviešanas plānu iesniedz par katru sastāvdaļu, uzrādot apakšprojekta īstenošanas vietu. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes triju nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas Finanšu ministrijā iesniedz arī likuma 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” savai nozarei apstiprināto Investīciju projektu ieviešanas plānus un apstiprinājumus par pārējo līdzfinansējuma avotu pieejamību atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai.

21.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm triju mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniegt Finanšu ministrijā projekta realizācijas gala ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes triju mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas Finanšu ministrijā iesniedz arī likuma 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” savai nozarei apstiprināto projektu realizācijas gala ziņojumus par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai.

       

21.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm triju mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniegt Finanšu ministrijā projekta realizācijas gala ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes triju mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas Finanšu ministrijā iesniedz arī likuma 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” savai nozarei apstiprināto projektu realizācijas gala ziņojumus par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai.

22.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

       

22.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

23.pants.  Noteikt, ka programmas 02.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

       

23.pants.  Noteikt, ka programmas 02.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

24.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 155 125 328 lati.

       

24.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 155 125 328 lati.

25.pants. Atļaut finanšu ministram norakstīt valsts aizdevumus 5 400 000 latu apmērā likvidētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

6

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 25. pantā vārdu ‘’norakstīt’’ ar vārdiem ‘’Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst’’.

Atbalstīt

Atbalstīt

25.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 5 400 000 latu apmērā likvidētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

26.pants. Finanšu ministram ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai Finanšu ministrijas programmas “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai” 30 864 296 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai.

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Izteikt likuma 26. pantu šādā redakcijā:

“26. pants. Finanšu ministram ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai Finanšu ministrijas programmas “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai” 30 864 396 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu avansēšanai un līdzfinansēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Juridiskais birojs

Ierosinām 26. pantā paredzēt, ka par Finanšu ministrijas programmas ‘’Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai’’ līdzekļu pārdali attiecīgajām ministrijām lemj Ministru kabinets.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 26. pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai Finanšu ministrijas programmas “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 30 864 296 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Daļēji

iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

(nr.9)

 

 

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

(nr.9)

 

Atbalstīt

26.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai Finanšu ministrijas programmas “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 30 864 296 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

27.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

     

 

27.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

28.pants. Noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa mēneša neapliekamo minimumu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12.pantam 21 lata apmērā.

10

 

 

 

 

11

Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija

Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa mēneša neapliekamo minimumu 30 lata apmērā.”

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 28. pantu pēc vārda ‘’nodokļa’’ ar vārdu ‘’maksātāja’’.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

28.pants. Noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamo minimumu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12.pantam 21 lata apmērā.

 

12

Ministru kabinets

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“...pants. Noteikt, ka programmas 04.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai”, 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei”, 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”, 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” izpildītājs ir Reģionālās un attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.“

Atbalstīt

Atbalstīt

29.pants. Noteikt, ka programmas 04.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai”, 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei”, 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”, 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” izpildītājs ir Reģionālās un attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

 

13

Ministru kabinets

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“... pants. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai "Pedagogu darba samaksas paaugstināšana" izdevumus 2 523 686 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa valsts budžeta programmām un apakšprogrammām.”

Atbalstīt

Atbalstīt

30.pants. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai "Pedagogu darba samaksas paaugstināšana" izdevumus 2 523 686 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa valsts budžeta programmām un apakšprogrammām

 

 

 

14

Ministru kabinets

Iekļaut likumprojekta tekstā pantu šādā redakcijā:

"Ministru kabinetam ir tiesības piešķirt ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm līdzekļus valsts investīciju projektiem, kā arī kapitālajām iegādēm un citiem iepriekšējā gadā uzsāktiem, valstij svarīgiem īpašiem pasākumiem atbilstoši 2003.gadā katras ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes veikto iemaksu apjomam, kas ieskaitītas īpašā Valsts kases kontā."

Atbalstīt

Neatbalstīt

 
 

15

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Ministru kabinetam līdz 2004.gada 31.decembrim ir tiesības pagarināt samaksas termiņu tiem a/s „Olaines ķīmiski – farmaceitiskā rūpnīca” valsts un pašvaldību budžetā ieskaitāmo nokavēto nodokļu maksājumiem, kuri izveidojušies līdz 2003.gada 1.novembrim, neaprēķinot likumā “Par nodokļiem un nodevām” un konkrētajos nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu, kā arī dzēst iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu, kas šiem nodokļu maksājumiem aprēķināta līdz tā mēneša, kurā tiek pieņemts lēmums par pagarināšanu, pirmajam datumam un soda naudu, ja izpildīti šādi nosacījumi:

a) uzņēmējsabiedrība ražo augstas tehnoloģijas produktus un šās uzņēmējsabiedrības neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti pirms taksācijas periodā ir vairāk nekā 75 procenti;

b) uzņēmējsabiedrības parādu saistības uz 2003.gada 31.decembri nepārsniedz tā aktīvus. Nosakot uzņēmējsabiedrības parādu saistības, netiek ņemtas vērā saskaņā ar šo pantu dzēšamās summas;

c) attiecībā uz pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu maksājumu termiņa pagarinājumu un nokavējuma naudas dzēšanu ir saņemta tās pašvaldības piekrišana, kuras budžetā ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no attiecīgā nodokļa maksājumiem;

d) kārtējie nodokļu maksājumi no 2004.gada 1.janvāra ir veikti pilnā apmērā un likumos noteiktajos termiņos.”

 

Atbalstīt

31.pants. Ministru kabinetam līdz 2004.gada 31.decembrim ir tiesības pagarināt samaksas termiņu tiem a/s „Olaines ķīmiski – farmaceitiskā rūpnīca” valsts un pašvaldību budžetā ieskaitāmo nokavēto nodokļu maksājumiem, kuri izveidojušies līdz 2003.gada 1.novembrim, neaprēķinot likumā “Par nodokļiem un nodevām” un konkrētajos nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu, kā arī dzēst iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu, kas šiem nodokļu maksājumiem aprēķināta līdz tā mēneša, kurā tiek pieņemts lēmums par pagarināšanu, pirmajam datumam un soda naudu, ja izpildīti šādi nosacījumi:

a) uzņēmējsabiedrība ražo augstas tehnoloģijas produktus un šās uzņēmējsabiedrības neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti pirms taksācijas periodā ir vairāk nekā 75 procenti;

b) uzņēmējsabiedrības parādu saistības uz 2003.gada 31.decembri nepārsniedz tā aktīvus. Nosakot uzņēmējsabiedrības parādu saistības, netiek ņemtas vērā saskaņā ar šo pantu dzēšamās summas;

c) attiecībā uz pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu maksājumu termiņa pagarinājumu un nokavējuma naudas dzēšanu ir saņemta tās pašvaldības piekrišana, kuras budžetā ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no attiecīgā nodokļa maksājumiem;

d) kārtējie nodokļu maksājumi no 2004.gada 1.janvāra ir veikti pilnā apmērā un likumos noteiktajos termiņos.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

       

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

Priekšlikumi par 6.pielikumu

1.lasījuma nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

Likumprojekta "Par valsts budcetu 2004.gadam"

6.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

       
 

Ls

       
   

449

Politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Neatbalstīt

Neatbalstīt

KOPĀ

95 124 329

 

+ 600 000

   
           

Piemaksu noteikšanai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas

969 217

 

- 600 000

   

obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri māca latviešu valodu un citus mācību priekšmetus latviešu valodā mazākumtautību skolēniem (līdzekļu sadali nosaka Izglītības un zinātnes ministrija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt 6.pielikuma otro rindkopu (mērķdotācijas programmas nosaukums):

“Piemaksu noteikšanai darba samaksai un valsts sociālas apdrošināšanas obligātajam iemaksām pedagogiem, kuri māca latviešu valodu mazākumtautību skolēniem (līdzekļu sadali nosaka Izglītības un zinātnes ministrija)”

 

Neatbalstīt

           

Darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri īsteno kristīgās mācības un ētikas programmu (līdzekļu sadali nosaka Izglītības un zinātnes ministrija)

161 001

       
           

PAVISAM KOPĀ

96 254 547

       
           

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs pēc jaunā mācību gada sākuma, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2003.gada 1.septembrī.

         

 

 

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

451

Ministru kabinets

Izteikt 6.pielikumu jaunā redakcijā:

“Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

Atbalstīt

Atbalstīt

 

Rajoni

Republikas nozīmes pilsētas

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga

24 807 172

 

 

 

 

Daugavpils

3 885 588

 

 

 

 

Jelgava

2 164 714

 

 

 

 

Jūrmala

1 943 265

 

 

 

 

Liepāja

2 924 253

 

 

 

 

Rēzekne

1 486 938

 

 

 

 

Ventspils

1 584 862

 

 

 

Aizkraukles

 

1 933 782

 

 

 

Alūksnes

 

1 402 022

 

 

 

Balvu

 

1 495 050

 

 

 

Bauskas

 

2 404 932

 

 

 

Cēsu

 

2 846 330

 

 

 

Daugavpils

 

1 604 753

 

 

 

Dobeles

 

1 942 699

 

 

 

Gulbenes

 

1 506 146

 

 

 

Jēkabpils

 

2 384 368

 

 

 

Jelgavas

 

1 686 009

 

 

 

Krāslavas

 

1 708 451

 

 

 

Kuldīgas

 

1 846 181

 

 

 

Liepājas

 

1 816 620

 

 

 

Limbacu

 

1 847 779

 

 

 

Ludzas

 

1 549 563

 

 

 

Madonas

 

2 174 535

 

 

 

Ogres

 

2 448 227

 

 

 

Preiļu

 

2 103 635

 

 

 

Rēzeknes

 

2 033 759

 

 

 

Rīgas

 

4 894 374

 

 

 

Saldus

 

1 941 369

 

 

 

Talsu

 

2 286 033

 

 

 

Tukuma

 

2 521 779

 

 

 

Valkas

 

1 561 329

 

 

 

Valmieras

 

2 801 008

 

 

 

Ventspils

 

669 123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

92 206 648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemaksu noteikšanai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri māca latviešu valodu un citus mācību priekšmetus latviešu valodā mazākumtautību skolēniem (līdzekļu sadali nosaka Izglītības un zinātnes ministrija)

1 220 598

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri īsteno kristīgās mācības un ētikas programmu (līdzekļu sadali nosaka Izglītības un zinātnes ministrija)

191 154

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVISAM KOPĀ

93 618 400

 

 

 

 

Priekšlikumi par 7.pielikumu

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2004.gadam"

7.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

Ls

KOPĀ

4 543 505

 

 

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs pēc jaunā mācību gada sākuma, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2003.gada 1.septembrī.

 

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

452

Ministru kabinets

Izteikt 7.pielikumu jaunā redakcijā:

“Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

Atbalstīt

Atbalstīt

 

Rajoni

Republikas nozīmes pilsētas

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga

1 314 679

 

 

 

 

Daugavpils

214 022

 

 

 

 

Jelgava

141 481

 

 

 

 

Jūrmala

96 358

 

 

 

 

Liepāja

172 432

 

 

 

 

Rēzekne

82 060

 

 

 

 

Ventspils

89 377

 

 

 

Aizkraukles

 

89 840

 

 

 

Alūksnes

 

61 524

 

 

 

Balvu

 

63 949

 

 

 

Bauskas

 

116 137

 

 

 

Cēsu

 

132 706

 

 

 

Daugavpils

 

67 229

 

 

 

Dobeles

 

90 498

 

 

 

Gulbenes

 

64 075

 

 

 

Jēkabpils

 

113 628

 

 

 

Jelgavas

 

72 205

 

 

 

Krāslavas

 

66 458

 

 

 

Kuldīgas

 

82 999

 

 

 

Liepājas

 

92 629

 

 

 

Limbacu

 

84 064

 

 

 

Ludzas

 

63 612

 

 

 

Madonas

 

101 208

 

 

 

Ogres

 

122 108

 

 

 

Preiļu

 

88 774

 

 

 

Rēzeknes

 

76 677

 

 

 

Rīgas

 

232 077

 

 

 

Saldus

 

88 900

 

 

 

Talsu

 

108 006

 

 

 

Tukuma

 

123 356

 

 

 

Valkas

 

68 028

 

 

 

Valmieras

 

136 056

 

 

 

Ventspils

 

26 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

4 543 505

 

 

 

 

Priekšlikumi par 8.pielikumu

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2004.gadam"

8.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

Ls

KOPĀ

1 335 261

 

 

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs pēc jaunā mācību gada sākuma, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2003.gada 1.septembrī.

 

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

453

Ministru kabinets

Izteikt 8.pielikumu jaunā redakcijā:

“Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

Atbalstīt

Atbalstīt

 

Rajoni

Republikas nozīmes pilsētas

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga

855 724

 

 

 

 

Daugavpils

327 683

 

 

 

 

Jelgava

144 862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOPĀ

 1 328 269

 

 

 

 

Priekšlikumi par 9.pielikumu

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2004.gadam"

9.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

Ls

KOPĀ

176 116

 

 

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs pēc jaunā mācību gada sākuma, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2003.gada 1.septembrī.

 

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

454

Ministru kabinets

Izteikt 9.pielikumu jaunā redakcijā:

“Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

Atbalstīt

Atbalstīt

 

Rajoni

Republikas nozīmes pilsētas

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelgava

128 194

 

 

 

Dobeles

54 914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOPĀ

 183 108

 

 

 

 

Priekšlikumi par 10.pielikumu

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2004.gadam"

10.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām

un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

 

Ls

Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

KOPĀ

13 705 859

 

 

PAVISAM KOPĀ

25 227 808

 

 

Piezīme. Līdzekļu sadali izglītības iestādēm nosaka republikas nozīmes pilsētas vai rajona pašvaldība.

 

 

 

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs pēc jaunā mācību gada sākuma, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2003.gada 1.septembrī.

 

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

455

Ministru kabinets

Izteikt 10.pielikumu jaunā redakcijā:

“Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”

Atbalstīt

Atbalstīt

 

Rajoni

Republikas nozīmes pilsētas

Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Ls

Pavisam kopā, Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga

3 068 761

5 344 631

 

 

 

 

Daugavpils

438 208

784 494

 

 

 

 

Jelgava

293 795

563 628

 

 

 

 

Jūrmala

88 731

162 350

 

 

 

 

Liepāja

484 585

863 942

 

 

 

 

Rēzekne

313 851

628 136

 

 

 

 

Ventspils

20 177

59 210

 

 

 

Aizkraukles

 

323 232

572 505

 

 

 

Alūksnes

 

341 714

652 851

 

 

 

Balvu

 

253 036

522 543

 

 

 

Bauskas

 

566 171

992 049

 

 

 

Cēsu

 

709 946

1 608 665

 

 

 

Daugavpils

 

300 708

493 345

 

 

 

Dobeles

 

163 561

315 130

 

 

 

Gulbenes

 

162 571

258 751

 

 

 

Jēkabpils

 

300 969

658 751

 

 

 

Jelgavas

 

272 194

438 938

 

 

 

Krāslavas

 

141 738

259 117

 

 

 

Kuldīgas

 

518 643

920 293

 

 

 

Liepājas

 

456 003

881 463

 

 

 

Limbacu

 

133 824

255 090

 

 

 

Ludzas

 

143 415

299 938

 

 

 

Madonas

 

230 273

420 137

 

 

 

Ogres

 

188 195

393 487

 

 

 

Preiļu

 

284 928

608 800

 

 

 

Rēzeknes

 

506 103

988 463

 

 

 

Rīgas

 

564 107

967 323

 

 

 

Saldus

 

433 173

904 275

 

 

 

Talsu

 

238 936

438 055

 

 

 

Tukuma

 

638 111

1 364 391

 

 

 

Valkas

 

190 349

361 346

 

 

 

Valmieras

 

774 581

1 300 946

 

 

 

Ventspils

 

153 477

294 765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOPĀ

 13 698 066

25 577 808

 

 

 

 

Priekšlikumi par 11.pielikumu

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2004.gadam"

11.pielikums

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu

apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

Ls

KOPĀ

6 490 967

 

 

* Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs pēc jaunā mācību gada sākuma, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2003.gada 1.septembrī.

 

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

456

Ministru kabinets

Izteikt 11.pielikumu jaunā redakcijā:

“Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

Atbalstīt

Atbalstīt

 

Rajoni

Republikas nozīmes pilsētas

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga

1 577 687

 

 

 

 

Daugavpils

289 525

 

 

 

 

Jelgava

163 035

 

 

 

 

Jūrmala

146 266

 

 

 

 

Liepāja

237 839

 

 

 

 

Rēzekne

80 591

 

 

 

 

Ventspils

126 643

 

 

 

Aizkraukles

 

111 348

 

 

 

Alūksnes

 

97 435

 

 

 

Balvu

 

94 625

 

 

 

Bauskas

 

159 465

 

 

 

Cēsu

 

185 590

 

 

 

Daugavpils

 

91 390

 

 

 

Dobeles

 

100 306

 

 

 

Gulbenes

 

85 740

 

 

 

Jēkabpils

 

138 900

 

 

 

Jelgavas

 

96 326

 

 

 

Krāslavas

 

110 026

 

 

 

Kuldīgas

 

140 905

 

 

 

Liepājas

 

143 411

 

 

 

Limbacu

 

110 831

 

 

 

Ludzas

 

87 365

 

 

 

Madonas

 

153 010

 

 

 

Ogres

 

178 375

 

 

 

Preiļu

 

101 809

 

 

 

Rēzeknes

 

152 630

 

 

 

Rīgas

 

321 938

 

 

 

Saldus

 

111 378

 

 

 

Talsu

 

145 249

 

 

 

Tukuma

 

151 400

 

 

 

Valkas

 

100 488

 

 

 

Valmieras

 

171 571

 

 

 

Ventspils

 

42 331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOPĀ

 6 005 428

 

 

 

 

Priekšlikumi par 12.pielikumu

1.lasījuma nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2004.gadam"

12.pielikums

Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

457

Ministru kabinets

Izteikt 12.pielikumu jaunā redakcijā:

“Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

Atbalstīt

Atbalstīt

Rajoni

Republikas nozīmes pilsētas

Ls

 

Rajoni

Republikas nozīmes pilsētas

Ls

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Rīga

48 472

 

 

Rīga

48 224

   
 

Daugavpils

9 165

 

 

Daugavpils

9 137

   
 

Jelgava

11 572

 

 

Jelgava

11 611

   
 

Jūrmala

2 521

 

 

Jūrmala

2 431

   
 

Liepāja

6 913

 

 

Liepāja

6 305

   
 

Rēzekne

6 883

 

 

Rēzekne

6 601

   
 

Ventspils

5 414

 

 

Ventspils

6 130

   

Aizkraukles

 

6 864

 

Aizkraukles

 

6 784

   

Alūksnes

 

7 092

 

Alūksnes

 

6 774

   

Balvu

 

8 619

 

Balvu

 

8 941

   

Bauskas

 

8 619

 

Bauskas

 

8 067

   

Cēsu

 

12 413

 

Cēsu

 

11 933

   

Daugavpils

 

6 055

 

Daugavpils

 

6 001

   

Dobeles

 

6 760

 

Dobeles

 

7 059

   

Gulbenes

 

7 931

 

Gulbenes

 

7 688

   

Jēkabpils

 

10 774

 

Jēkabpils

 

10 367

   

Jelgavas

 

6 360

 

Jelgavas

 

6 917

   

Krāslavas

 

8 683

 

Krāslavas

 

8 816

   

Kuldīgas

 

8 518

 

Kuldīgas

 

8 043

   

Liepājas

 

10 906

 

Liepājas

 

11 230

   

Limbacu

 

8 347

 

Limbacu

 

8 744

   

Ludzas

 

8 975

 

Ludzas

 

8 844

   

Madonas

 

13 448

 

Madonas

 

13 695

   

Ogres

 

13 447

 

Ogres

 

12 939

   

Preiļu

 

9 868

 

Preiļu

 

9 578

   

Rēzeknes

 

7 747

 

Rēzeknes

 

8 150

   

Rīgas

 

22 386

 

Rīgas

 

21 999

   

Saldus

 

8 407

 

Saldus

 

8 761

   

Talsu

 

20 073

 

Talsu

 

20 088

   

Tukuma

 

11 591

 

Tukuma

 

12 065

   

Valkas

 

10 915

 

Valkas

 

11 144

   

Valmieras

 

9 494

 

Valmieras

 

9 784

   

Ventspils

 

4 643

 

Ventspils

 

5 024

   
                 
 

KOPĀ

349 874

 

 

 KOPĀ

 349 874

   

 

 

Priekšlikumi par 14.pielikumu

1.lasījuma nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2004.gadam"

14.pielikums

Valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētie ieņēmumi un izdevumi

 

 

   

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Valsts informācijas tīkla aģentūra”

Ls

2004.gada projekts

       

 

 

       

1. Ieņēmumi par valsts nozīmes datu pārraides tīkla sniegtajiem pakalpojumiem no šādām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm:

2 511 579

       

 

       

Ministru kabinets

27 044

       

Aizsardzības ministrija

38 520

       

Ārlietu ministrija

65 000

       

Finanšu ministrija

393 826

       

Iekšlietu ministrija

696 061

 

 

458

Ministru kabinets

Palielināt ieņēmumus par valsts nozīmes datu pārraides tīkla sniegtajiem pakalpojumiem Iekšlietu ministrijai par 32 479 Ls.

Atbalstīt

Atbalstīt

Izglītības un zinātnes ministrija

2 230

       

Zemkopības ministrija

324 559

       

Satiksmes ministrija

34 021

       

Labklājības ministrija

141 000

       

Tieslietu ministrija

378 634

       

Vides ministrija

53 498

       

Kultūras ministrija

63 888

       

Valsts zemes dienests

142 071

       

Valsts kontrole

15 000

       

Augstākā tiesa

2 238

       

Veselības ministrija

5 000

       

Prokuratūra

128 989

       

 

 

       

2. Izdevumi

2 511 579

       

 

Priekšlikumi par 17.pielikumu

1.lasījuma nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2004.gadam"

17.pielikums

Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2004.gadam

 

 

 

   

Nr.p.

k.

Iestāde vai budžeta programma

Ls

2004.gada projects

       

1.

Aizsardzības ministrija

91 373 808

       

2.

Ministru kabinets

269 699

       

 

Krīzes kontroles centrs

108 321

       

 

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

161 378

       

3.

Ārlietu ministrija

975 471

       

 

Rīcības plāna dalībai NATO izpilde

339 000

       

 

NATO pārstāvniecības uzturēšanas izdevumi

636 471

       

4.

Valsts zemes dienests

450 854

       

 

Karšu izgatavošanas izdevumi

450 854

       

5.

Iekšlietu ministrija

20 233 864

       

 

Motorollas SmartZone "Astro" izveides un uzturēšanas izdevumi

 

 

 

429 899

 

 

 

 

459

Ministru kabinets

Precizēt pasākuma nosaukumu “Motorollas SmartZone "Astro" izveides un uzturēšanas izdevumi” un izteikt to šādā redakcijā:

“Radiosakaru sistēmas Motorolla SmartZone "Astro" izveides izdevumi”

Atbalstīt

Atbalstīt

 

Mobilizācijas gatavības sistēmas darbības izdevumi

687 000

       

 

Aizsardzības līdzekļu iegāde

452 770

       

 

Informācijas sistēmas drošības nodrošināšana

122 416

       

 

Robecsardze

15 852 570

       

 

Valsts noslēpuma aizsardzības nodrošinājums atbilstoši NATO standartiem (slepeni)

55 361

       

 

Ķīmisko avāriju likvidēšanas gatavības nodrošināšana un uzturēšana

274 668

       

 

Drošības policija

2 359 180

       

6.

Satversmes aizsardzības birojs

3 540 555

       

7.

Latvijas Bankas apsardze

4 600 000

       

8.

Satiksmes ministrija

250 000

       

 

Krasta automātiskās identifikācijas sistēma

250 000

       

9.

Vides ministrija

250 000

       

 

Hidrometereoloģijas radars

250 000

       

 

KOPĀ

121 944 251