Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

8. Saeimas Prezidijam

2003. gada 16. aprīlī

8/7 – 2/42

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu "Par Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu”.

 

 

 

Pielikumā:

 

 

  1. Likumprojekts (uz divām lapām).
  2. Anotācija (uz trīs lapām).

 

Likumprojekts

Par Otrā pasaules kara antihitleriskās

koalīcijas cīnītāju statusu

1.pants. Šā likuma mērķis ir atzīt to cilvēku nopelnus Latvijas tautas un cilvēces labā, kuri cīnījās pret nacistiskās Vācijas un tās sabiedroto karaspēku un okupācijas režīmu Otrā pasaules kara laikā.

2.pants. Par Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītājiem atzīstami Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri laika posmā no 1939. gada 1. septembra līdz 1945. gada 2. septembrim:

1) karoja antihitleriskās koalīcijas regulāro bruņoto spēku vienībās;

2) karoja partizānu vienībās vai piedalījās pagrīdes pretošanās cīņā pret nacistiskās Vācijas okupācijas režīma militārajiem formējumiem un administrāciju;

3) veicināja bruņoto un pagrīdes pretošanās cīņu, sniedzot antihitleriskās koalīcijas kareivjiem, partizāniem vai pagrīdes pretošanās cīnītājiem materiālu un citādu palīdzību, riskējot ar savu brīvību un dzīvību;

4) riskējot ar savu brīvību un dzīvību, glāba cilvēkus, kurus vajāja nacistiskās Vācijas okupācijas vara.

3.pants. Par Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītājiem nevar atzīt personas, kuras piedalījušās komunistiskā vai nacistiskā režīma politiskajās represijās vai sodītas par smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem, ja tās nav reabilitētas.

4.pants. Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāja statusu piešķir tā pašvaldība, kas veikusi attiecīgās personas reģistrāciju dzīvesvietā, ja persona var pamatot savu lūgumu ar šādiem dokumentiem:

1) Latvijas valsts arhīvu vai citu valstu arhīvu izsniegtu dokumentu par šā likuma 2. pantā minēto darbību Otrā pasaules kara laikā;

2) Latvijas Republikas tiesas spriedumu, ar kuru tiesa konstatē faktu par attiecīgās personas darbību Otrā pasaules kara laikā, gadījumos, kad arhīvos nav saglabājušies šo faktu apliecinoši dokumenti;

3) PSRS izsniegto Lielā Tēvijas kara dalībnieka apliecību;

4) citu valstu izsniegto dokumentu par piedalīšanos Otrajā pasaules karā antihitleriskās koalīcijas pusē vai antinacistu pretošanās kustībā.

5.pants. Iesniegto materiālu iepriekšējai izskatīšanai pašvaldība izveido komisiju, kurā iekļaujami arī likumos noteiktajā kārtībā reģistrēto Otrā pasaules kara dalībnieku organizāciju pārstāvji.

 

6.pants. Pašvaldības lēmumu par atteikumu piešķirt Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāja statusu var pārsūdzēt tiesā.

7.pants. Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītājiem tiek izsniegta noteikta parauga apliecība.

8.pants. Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītājiem ir visas tiesības, kas likumos un citos normatīvajos aktos paredzētas politiski represētajām personām.

9.pants. Pašvaldība ir tiesīga lemt par sociālo garantiju noteikšanu Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītājiem un sava budžeta ietvaros piešķirt viņiem atvieglojumus atsevišķu nodokļu un nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā.

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2004. gada 1.janvārim izstrādā Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāja apliecības paraugu, nodrošina apliecību izgatavošanu, kā arī nodrošina likuma izpildi, iekļaujot attiecīgus priekšlikumus valsts budžeta projektā 2004. gadam.

2. Likums stājas spēkā 2004. gada 9. maijā.

8. Saeimas deputāti:

 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Par Otrā pasaules kara antihitleriskās

koalīcijas cīnītāju statusu”

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreiz cilvēkiem, kuri upurēja savu veselību un dzīvību, cīnoties pret nacismu Otrā pasaules kara laikā Latvijas Republikā nav paredzēts oficiāls statuss. Šo cilvēku skaits Latvija ir apmērām 12000, un ar katru gadu viņu skaits paliek arvien mazāks sakarā ar vecumu un smagiem sociāliem apstākļiem. Atšķirībā no vairākuma Eiropas valstu, Latvija šo cilvēku nopelni cilvēces labā nav pagodināti ar valsts atzinumu. Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statuss nostiprināts normatīvajos aktos Lietuvā, Polijā, kā arī vairākās ES dalībvalstīs (Dānijā, Francijā, Vācijā, Itālijā).

2. Normatīvā akta projekta būtība

Projekts paredz piešķirt Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītājiem oficiālo statusu un attiecīgas sociālas garantijas.

3. Cita informācija

Projekts paredz piešķirt Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītājiem tādas pašas sociālas garantijas, kuri tagad ir Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījās Otrajā pasaules karā Vācijas pusē un pēc kara bija represēti.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

nav ietekmes

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neietekmē

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts pieņemšanas gadījumā sekmēs saskaņai Latvijas sabiedrība, un izlīguma panākšanai starp bijušajiem karavīriem, kuri piedalījās Otrajā pasaules karā pretējās pusēs.

4. Ietekme uz vidi

Vide netiek ietekmēta.

5. Cita informācija

Likumprojekta pieņemšanu ar izpratni un pateicību uztvers Eiropas tautas, kuras cietušas no nacistu režīma, kā arī šo valstu valdības, ar to paaugstināsies Latvijas Republikas starptautiskais prestižs.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nav

234,4

321,6

291,6

268,160

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

2003. gada budžetā transporta kompensācijām politiski represētajiem ir paredzēta dotācija LVL 1 113 516 apmērā. Tas nozīmē, ka viena politiski represētā transporta izdevumiem no valsts budžeta gadā vidēji piešķirti LVL 29,30. Līdz ar to piedāvātā likuma īstenošanai būs nepieciešams paredzēt budžetā papildus līdzekļus LVL 351 600 apmērā gadā. Sakarā ar mirstību var paredzēt, ka šī summa ik gadu samazināsies par aptuveni LVL 30 000.

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

MK noteikumi “Par Otrā pasaules kara Antihitleriskās koalīcijas cīnītāja apliecības paraugu”

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

-

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvais akts atbilst 1994. gada 30. aprīļa Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības Vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību 14. pantam

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Ir notikušas konsultācijas ar Latvijas antihitleriskās koalīcijas cīnītāju asociāciju

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta likumprojektu

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

-