Grozījumi likumā

 

 

Grozījumi likumā

"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

 

 

  1. Izslēgt 8. panta 3. daļas 10. apakšpunktu.
  2. Izslēgt 13. panta 1. daļas 2. un 3. apakšpunktus.
  3. Izveidot 13 pantā 1. daļā jaunu 5. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
  4. "personas, kurām piešķirta vai pārrēķināta valsts vecuma pensija, izdienas pensija, invaliditātes pensija atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērs."

  5. Izdarīt izmaiņas 13. panta 1. daļas 4. apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:
  6. "personām, kuras saskaņā ar likumiem ir atzītas par politiski represētām personām, nodokļu papildus atvieglojumu apmēru un to piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

  7. Izslēgt 17. panta 10. daļas5. apakšpunktu.
  8. Likums stājās spēkā 2004. gada 1. janvārī.

 

Likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd pensionāri maksā ienākuma nodokli no pensijas neatkarīgi no to izmaksas avota.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumi paredz ienākuma nodokļa no pesijas atcelšanu.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts tieši šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts būtiski neietekmēs valsts budžetu un pašvaldību budžetus

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts šo jomu neskar

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.