Līgums latviešu valodā

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Anotācija

 

 

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līgumu

par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības policijas misijā (ESPM) Bosnijā-Hercegovinā (BH)

1.pants. 2002.gada 12.decembrī Briselē parakstītais Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līgums par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības policijas misijā (ESPM) Bosnijā-Hercegovinā (BH) (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS

LĪGUMS

PAR LATVIJAS REPUBLIKAS DALĪBU

EIROPAS SAVIENĪBAS POLICIJAS MISIJĀ (ESPM)

BOSNIJĀ-HERCEGOVINĀ (BH)

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA,

no vienas puses, un

EIROPAS SAVIENĪBA,

no otras puses,

turpmāk tekstā kopā sauktas “Piedalošās puses”,

IEVĒROJOT

- Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās policijas darba grupas (SPDG) klātbūtni Bosnijā-Hercegovinā kopš 1996.gada un Eiropas Savienības piedāvājumu ar 2003.gada 1.janvāri nodrošināt SPDG turpinājumu Bosnijā-Hercegovinā,

- to, ka Bosnija-Hercegovina šo piedāvājumu pieņēmusi, apliecinot to ar 2002.gada 2. un 4.marta vēstulēm, kurās, inter alia, noteikts, ka ESPM Plānošanas grupai tiek piešķirts tāds pats statuss, kāds Bosnijā-Hercegovinā pašlaik piešķirts Eiropas Savienības Uzraudzības misijas (ESUM) locekļiem,

- Eiropas Savienības Padomes 2002.gada 11.martā apstiprinātos Kopīgos pasākumus 2002/210/CFSP par Eiropas Savienības Policijas misiju, kurā paredzēts, ka ES neietilpstošās NATO Eiropas dalībvalstis un citas Eiropas Savienības kandidātvalstis, kā arī citas ES neietilpstošas EDSO dalībvalstis, kas pašreiz nodrošina personālu SPDG, tiek aicinātas piedalīties ESPM,

- 2002. gada 4.oktobrī noslēgto līgumu starp ES un Bosniju-Hercegovinu par ESPM darbību Bosnijā-Hercegovinā, tajā skaitā noteikumus par ESPM personāla statusu,

VIENOJAS PAR SEKOJOŠO:

1.pants

Pamatojums

Latvijas Republika darbojas atbilstoši Kopīgajiem pasākumiem 2002/210/CFSP par Eiropas Savienības Policijas misiju (ESPM) Bosnijā-Hercegovinā, tajā skaitā tās Pielikumam par ESPM misijas definīciju, kuru Eiropas Savienības Padome pieņēma 2002. gada 11. martā, kā arī atbilstoši sekojošajos pantos minētajiem noteikumiem.

2.pants

Uz ESPM komandētais personāls

1. Latvijas Republika palīdz ESPM ar četriem komandētiem policijas darbiniekiem. Šo personālu komandē vismaz uz vienu gadu, ievērojot, ka tiek nodrošināta atbilstoša komandētā personāla rotācija.

2. Latvijas Republika nodrošina, ka tās personāls, kas komandēts uz ESPM, pilda savus pienākumus saskaņā ar Kopīgo pasākumu 2002/210/CFSP noteikumiem.

3. Latvijas Republika savlaicīgi informē ESPM un Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātu par jebkādām izmaiņām tās palīdzībā ESPM.

4. Uz ESPM komandētais personāls tiek pakļauts plašām medicīniskām pārbaudēm, vakcinācijai un saņem medicīnisko izziņu no attiecīgajām Latvijas Republikas iestādēm par atbilstību pienākuma pildīšanai. Uz ESPM komandētajam personālam jābūt šādai izziņai.

5. Latvijas Republika sedz izmaksas par tās komandēto policijas darbinieku un/vai starptautiskā civilā personāla nosūtīšanu, tajā skaitā par algām, pabalstiem, medicīniskiem izdevumiem, apdrošināšanu, kā arī sedz ceļojuma izmaksas uz Bosniju-Hercegovinu un no tās.

3.pants

Uz ESPM komandētā personāla statuss

1. Uz ESPM komandētais Latvijas Republikas personāls līdz 2002.gada 31.decembrim darbojas saskaņā ar ESPM Plānošanas grupas līgumu, un sākot ar 2003.gada 1.janvāri – saskaņā ar līgumu, kas noslēgts 2002.gada 4.oktobrī starp Eiropas Savienību un Bosniju-Hercegovinu par ESPM darbību Bosnijā-Hercegovinā.

2. Latvijas Republikas pienākums ir atbildēt uz jebkādām pretenzijām, kas saistītas ar ESPM personāla locekļa komandēšanu un kas saņemts no darbiniekiem, vai saistītas ar darbiniekiem. Latvijas Republika ir atbildīga par jebkādu prasību celšanu pret komandēto personu.

3. ESPM ir misija bez bruņojuma, un kā tādai tai nav ieroču lietošanas noteikumu.

4. Komandētie policijas darbinieki strādā savas valsts policijas formas tērpā. ESPM nodrošina beretes un atšķirības zīmes.

4.pants

Komandu došanas kārtība

1. Latvijas Republikas palīdzība ESPM nekaitē Savienības lēmumu pieņemšanas autonomijai. Latvijas Republikas komandētais personāls pilda savus pienākums un rīkojas saskaņā ar ESPM interesēm.

2. Viss ESPM personāls atrodas pilnīgā savu valstu atbilstošo institūciju pakļautībā.

3. Valsts institūcijas nodod operatīvo komandēšanu (OPCOM) ESPM Misijas vadītājam/Policijas komisāram, kurš to īsteno atbilstoši komandēšanas un kontroles hierarhijas struktūrai.

4. Misijas vadītājs/Policijas komisārs vada ESPM un uzņemas ikdienas darbību vadīšanu.

5. Operācijas ikdienas vadīšanā Latvijas Republikai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas piedalās operācijā, saskaņā ar Kopīgo pasākumu 2002/210/CFSP 8.panta 2.daļu. Šie noteikumi tiek piemēroti operācijas normālas darbības gadījumā, tajā skaitā policijas misijas galvenajā birojā.

6. ESPM Misijas vadītājs/Policijas komisārs ir atbildīgs par misijas personāla disciplināro kontroli. Ja tas ir piemērojams, disciplinārās darbības īsteno iesaistītās valsts institūcija.

7. Latvijas Republika nosaka valsts pārstāvniecības kontaktpunktu (VPKP), kas pārstāv valsti misijas ietvaros. VPKP atskaitās ESPM Misijas vadītājam/Policijas komisāram par nacionālajiem jautājumiem un ir atbildīgi par pārstāvniecības ikdienas disciplīnu.

8. Eiropas Savienība lēmumu izbeigt operāciju pieņem pēc konsultēšanās ar Latvijas Republiku, ievērojot, ka šī valsts palīdz ESPM misijas izbeigšanas dienā.

 

5.pants

Klasificētā informācija

Latvijas Republika veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās personāls, kas komandēts uz ESPM, rīkojoties ar ES klasificēto informāciju, ievēro Eiropas Savienības Padomes drošības noteikumus, kas noteikti ar Padomes 2001. gada 19.marta lēmumu 2001/264/EC.

6.pants

Pašreizējie izdevumi

1. Latvijas Republika iemaksā ESPM pašreizējos izdevumos 25 000 eiro gadā. Latvijas Republika apsver iespēju brīvprātīgi veikt papildus iemaksas pašreizējos izdevumos, ņemot vērā savus resursus un dalības līmeni.

2. ESPM Misijas vadītājs/Policijas komisārs un attiecīgais Latvijas Republikas administratīvais dienests paraksta vienošanos par Latvijas Republikas iemaksām ESPM pašreizējos izdevumos. Līgumā tiek ietverti sekojoši noteikumi:

(a) paredzēto iemaksu summa, ietverot iespējamās brīvprātīgās papildus iemaksas, ja tādas ir,

(b) maksājumu kārtība un konkrētās summas lietošana,

(c) apstiprināšanas kārtība summas kontrolei un auditam, ja tas ir piemēroti.

3. Latvijas Republika formāli paziņo ESPM un Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam par kopējo iemaksu apjomu pašreizējiem izdevumiem līdz 2002.gada 15.novembrim un tālāk līdz katra gada 1.novembrim un paraksta finansu vienošanos līdz katra gada 15.decembrim.

4. Latvijas Republikas iemaksas ESPM pašreizējos izdevumos tiek pārskaitītas līdz katra gada 31.martam uz bankas kontu, kas norādīts konkrētajai valstij.

 

 

 

 

7.pants

Neatbilstība

Ja viena no Piedalošajām pusēm nespēj pildīt savas augstāk minētajos pantos minētās saistības, otrai pusei ir tiesības izbeigt šo līgumu, paziņojot par to divus mēnešus iepriekš.

8.pants

Spēkā stāšanās

Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Tas paliek spēkā visu laiku, kamēr Latvijas Republika palīdz ESPM.

 

 

Parakstīts Briselē, 2002.gada 12.decembrī angļu valodā, četros eksemplāros.

 

Latvijas Republikas

vārdā

Eiropas Savienības

vārdā

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktores pienākumu izpildītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

M.Gulbis

J.Rekšņa

I.Šnepsta

T.Stragova

A.Zamozdika

         

20.02.2003. 15:02

vārdu skaits: 898

A.Zamozdika 7219003

aija.zamozdika@iem.gov.lv

 

 

 

 

AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION

AND THE REPUBLIC OF LATVIA

ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF LATVIA

IN THE EUROPEAN UNION POLICE MISSION (EUPM)

IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (BiH)

 

 

EUROPEAN UNION,

on the one hand, and

THE REPUBLIC OF LATVIA,

on the other hand,

Together hereinafter referred to as the “Participating Parties”,

TAKING INTO ACCOUNT

HAVE AGREED AS FOLLOWS

 

 

ARTICLE 1

Framework

 

The Republic of Latvia shall associate itself with the provisions of the Joint Action 2002/210/CFSP on the European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia and Herzegovina including its annex on the mission statement for EUPM, adopted by the Council of the European Union on 11 March 2002, in accordance with the provisions stipulated in the following articles.

 

ARTICLE 2

Personnel seconded to the EUPM

 

 1. The Republic of Latvia shall contribute to the EUPM with four seconded police officers. This personnel should be seconded for a minimum of one year, taking into account that appropriate rotation of seconded personnel shall be ensured.

2. The Republic of Latvia shall ensure that its personnel seconded to the EUPM undertake their mission in conformity with the provisions of the Joint Action 2002/210/CFSP.

3. The Republic of Latvia shall inform in due course the EUPM and the General Secretariat of the Council of the European Union of any change to its contribution to the EUPM.

4. Personnel seconded to the EUPM shall undergo an extensive medical examination, vaccination and be certified medically fit for duty by a competent authority from the Republic of Latvia. A copy of this certification shall accompany the personnel seconded to the EUPM.

5. The Republic of Latvia shall bear the cost of sending the police officers and/or the international civilian staff seconded by it, including salaries, allowances, medical expenses, insurance, and travel expenses to and from Bosnia and Herzegovina.

 

 

ARTICLE 3

Status of personnel seconded to the EUPM

 

 1. Personnel seconded to the EUPM by the Republic of Latvia shall be covered, until 31 December 2002 under the agreement applicable to the EUPM Planning team, and as of 1 January 2003 under the agreement concluded on 4 October 2002 between the European Union and Bosnia and Herzegovina on the activities of the EUPM in Bosnia and Herzegovina.
 2. The Republic of Latvia shall be responsible for answering any claims linked to the secondment of an EUPM staff member, from or concerning the staff member. The Republic of Latvia shall be responsible for bringing any action against a secondee.

3. The EUPM is an unarmed mission and as such has no rules of engagement.

4. Seconded police officers shall work in their national police uniforms. Berets and insignia shall be provided by the EUPM.

 

ARTICLE 4

Chain of command

 

1. The contribution of the Republic of Latvia to the EUPM is without prejudice to the decision-making autonomy of the Union. The personnel seconded by the Republic of Latvia shall carry out his/her duties and conduct himself/herself in accordance with the interests of the EUPM.

2. All EUPM personnel shall remain under the full command of their national authorities.

3. National authorities shall transfer Operational Command (OPCOM) to the EUPM Head of Mission/Police Commissioner, who shall exercise that command through a hierarchical structure of command and control.

4. The Head of Mission/Police Commissioner shall lead the EUPM and assume its day-to-day management.

5. The Republic of Latvia shall have the same rights and obligations in terms of day-to-day management of the operation as European Union Member States taking part in the operation, in accordance with Article 8, paragraph 2, of the Joint Action 2002/210/CFSP. This shall take place on the ground in the normal course of the operation, including within the police mission headquarters.

6. The EUPM Head of Mission/Police Commissioner shall be responsible for disciplinary control over mission personnel. Where applicable, disciplinary action shall be exercised by the national authority concerned.

7. A national contingent Point of Contact (NPCs) shall be appointed by the Republic of Latvia to represent its national contingent in the mission. NPCs shall report to the EUPM Head of Mission/Police Commissioner on national matters and shall be responsible for day to day contingent discipline.

8. The decision by the European Union to end the operation shall be made following consultation with the Republic of Latvia, provided that this State is still contributing to the EUPM at the date of termination of the mission.

ARTICLE 5

Classified information

 

The Republic of Latvia shall take appropriate measures to ensure that, when EU classified information is handled by its personnel seconded to the EUPM, this personnel respects the European Union Council’s security regulations, which are contained in the Council decision 2001/264/EC of 19 March 2001.

 

 

 

 

ARTICLE 6

Contributions to the running costs

1. The Republic of Latvia shall contribute to the running costs of the EUPM an amount of EUR 25 000 per year. The Republic of Latvia shall consider making additional contributions of voluntary nature to these running costs, taking into account its means and level of participation.

2. An arrangement shall be signed between the EUPM Head of Mission/Police Commissioner and the relevant administrative services of the Republic of Latvia on the contributions of the Republic of Latvia to the running costs of EUPM. This arrangement shall include the following provisions on:

 1. the concerned amount, including the possible additional contributions of voluntary nature, if any,
 2. the arrangements for payment and management of the concerned amount,
 3. the verification arrangements covering control and audit of the concerned amount, where appropriate.

3. The Republic of Latvia shall formally communicate to the EUPM and to the General Secretariat of the Council of the European Union the total amount of its contribution to the running costs by 15 November 2002 and thereafter by 1 November of each year and shall conclude the financial arrangement by 15 December of each year.

4. The contributions of the Republic of Latvia to the running costs of the EUPM shall be deposited by the 31 March of each year in the bank account which shall be indicated to that State.

 

ARTICLE 7

Non compliance

 

Should one of the Participating Parties fail to comply with its obligations laid down in the previous Articles, the other Party shall have the right to terminate this agreement by serving a two months notice.

ARTICLE 8

Entry into force

 

This agreement shall enter into force upon signature. It shall remain into force for the duration of the contribution of to the EUPM.

Done at Brussels, on 12.12.2002, in the English language in four copies.

 

For the For the

European Union Republic of Latvia

Anotācija likumprojektam “Par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līgumu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības policijas misijā (ESPM) Bosnijā-Hercegovinā (BH)”

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

Ņemot vērā Latvijas virzību uz Eiropas Savienību (ES), piedalīšanās Eiropas Savienības policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā (ESPM) ir viena no Latvijas prioritātēm.

2002.gada 4.oktobrī ES un Bosnija-Hercegovina parakstīja līgumu par ESPM darbību Bosnijā-Hercegovinā, tajā skaitā par ESPM personāla statusu. Tādējādi 2003.gada 1.janvārī ES pārņēma no Apvienoto Nāciju Organizācijas policijas misijas Bosnijā-Hercegovinā vadību. Jau 2002.gada nogalē ES aicināja ESPM piedalīties arī kandidātvalstis, tajā skaitā Latviju.

2002.gada 23.septembrī Iekšlietu ministrija ar Latvijas Republikas pārstāvniecības ES starpniecību iesniedza izvērtēšanai deviņas policistu kandidatūras. Darbam ESPM tika akceptēti četri Latvijas policisti.

Līdz šim Latvijas normatīvie akti regulēja tikai Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās misijās. Un tā kā dalība ESPM būs pirmā civilā misija, kurā dalību ņems apstiprinātie policisti, ir nepieciešams grozīt normatīvos aktus, lai ne tikai bruņoto spēku pārstāvji varētu piedalīties starptautiskajās misijās. Līdz šim nebija arī noteiktas sistēmas ar finansējumu saistīto jautājumu risināšanai.

Papildus grozījumu izstrādāšanai juridiskais pamats dalībai ESPM tika radīts, parakstot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līgumu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā (turpmāk tekstā Līgums). Līgumu parakstīja ārlietu ministre S.Kalniete 2002.gada 12.decembrī.

Līdzīgus līgumus ir parakstījusi arī Polija, Bulgārija, Kipra, Čehija, Slovākija, Slovēnija, Lietuva, Igaunija, Rumānija, Ungārija, Polija, Turcija, kā arī Kanāda, Krievija, Ukraina, Norvēģija, Šveice un Islande.

Vienlaicīgi ar Līgumu Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs parakstīja uz Līguma 6.panta otrās daļas balstīto Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Eiropas Savienības policijas misijas Bosnijā-Hercegovinā Misijas vadītāja/Policijas komisāra finansu vienošanos, ar kuru Latvija apņēmās ESPM budžetā iemaksāt 25 000 eiro (summa nav atkarīga no nosūtīto policistu skaita). Minētā summa tika pārskaitīta uz ESPM kontu 2002.gada decembra otrajā pusē.

2. Normatīvā akta projekta būtība.

Līguma parakstīšana bija nepieciešama, lai Latvija kā nākamā ES dalībvalsts, nosūtot policistus darbam uz ESPM, paustu savu atbalstu un gatavību sniegt palīdzību ES vai to dalībvalstu organizētajiem pasākumiem miera un kārtības uzturēšanai atsevišķos reģionos.

Līguma mērķis ir radīt tiesisko pamatu Latvijas dalībai ESPM. Līgums paredz policistu nosūtīšanas kārtību, uzturēšanās ilgumu, nosūtīto personu statusu, tiesības un pienākumus, komandu došanas kārtību, klasificētās informācijas aizsardzību un citus ar uzturēšanos saistītos jautājumus. Vienlaicīgi Līgums paredz Latvijas pienākumu iemaksāt ESPM budžetā 25 000 eiro, tādējādi palīdzot īstenot šīs misijas uzdevumus.

3. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums.

Normatīvā akta projekts tiešā veidā neietekmē nodarbinātību, bezdarba līmeni un citus sociālās vides jautājumus.

4. Ietekme uz vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2003.

2004.

2005.

2006.

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

0

16.0

16.0

16.0

16.0

3. Finansiālā ietekme.

0

- 16.0

- 16.0

- 16.0

- 16.0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

0

0

0

0

0

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nepieciešamie papildus izdevumi

VALSTS POLICIJA:

2003.gadā

 1. Dalības maksa par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības policijas misijā Bosnijā – Hercegovinā (turpmāk – dalības maksa):
 • 25 000 eiro (dalības maksa) x Ls 0,62 (1 eiro = 0,62Ls) = Ls 15 250
 • Ls 15 200 (tika samaksāta 2002.gada 28.decembrī no Finanšu ministrijas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem) = Ls 50 (82 eiro) parāds par 2003.gadu sakarā ar

eiro kursa celšanos, kas tiks segta 2003.gadā no Iekšlietu ministrijai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

 1. Latvijas policijas dalības ES policijas misijā Bosnijā - Hercegovinā nodrošināšana (turpmāk - dalības nodrošināšana):

saskaņā ar Ministru kabineta 13.01.2003. sēdē nolemto (prot. Nr.2, 3§) tika piešķirts papildus finansējums 2003.gada 11 mēnešiem Ls 195 284 apmērā.

2004.gadā un turpmāk ik gadus

 1. Dalības maksa:

25 000 eiro x Ls 0,63 = Ls 15 750

 1. Dalības nodrošināšana:

1100 - atalgojumi

1140 - piemaksa* policijas darbiniekiem:

Kopā mēnesī (4 darbiniekiem):

Ls 671 + Ls 735 + Ls 734 + Ls 708 = Ls 2848

Kopā gadā:

Ls 2848 x 12 mēneši = Ls 34 176

1200 - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:

Kopā mēnesī:

Ls 859

Kopā gadā:
Ls 10 306

1563 – ēdināšanas izdevumi un 1459 – pārējie pakalpojumi:

- dienas nauda**

Kopā mēnesī:

4 darbinieki x 30 dienas x Ls 24.40 (40 $ x Ls 0.61) = Ls 2928

Kopā gadā:

Ls 2928 x 12 mēneši = Ls 35 136

- naktsmītnes izdevumi**

Kopā mēnesī:

4 darbinieki x 30 naktis x Ls 71.37 (117$ x Ls 0.61) = Ls 8564

Kopā gadā:

Ls 8564 x 12 mēneši = Ls 102 768

- ceļa izdevumi

Kopā gadā:

4 darbinieki x Ls 350 = Ls 1400

 

1400 - pakalpojumu apmaksa:

- dzīvības un veselības apdrošināšana
Kopā gadā:

4 darbinieki x Ls 1400 = Ls 5 600

 • vīzas noformēšana

Kopā gadā:

4 darbinieki x Ls30,50 (50$ x Ls 0,61) =

Ls122

 

1500 - materiālu, energoresursu, ūdens un inventārs vērtībā līdz Ls 50 par vienību iegāde:

- ekipējums 1 darbiniekam:

Ls 600 (III A klases bruņu veste atklātai nēsāšanai) + Ls 350 (bruņu ķivere ar ballistisko aizsargstiklu) + Ls 150 (plastmasas ķivere ar sejsargu_ + Ls 30 (policijas steks) + Ls 10 (roku dzelži) + Ls 50 (gāzmaska) + Ls 100 (elektrošoks) + Ls 5 (asaru gāzes baloniņš) + Ls 30 (kabatas lukturis) + Ls 55 (individuālā medicīniskā aptieciņa) + Ls 10 (rokas kompass) + Ls 80 (binoklis 8x30) + Ls 30 (universālais nazis) = Ls 1500

Kopā gadā:

4 darbinieki x Ls 1500 = Ls 6 000

KOPĀ MĒNESĪ:

Ls 2848 + Ls 859 + Ls 2 928 + Ls 8 564 = Ls 15  199

KOPĀ GADĀ:

 Ls 34 176 + Ls 10 306 + Ls 35 136 + Ls 102 768 + Ls 1 400 + Ls 5 600 +Ls 122 + Ls 6 000 =

Ls 195 508

Ls 195 508 – Ls 195 284 (2003.gadā piešķirts) = Ls 224

195.3

 

 

 

16.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.8

0.2

 

 

 

16.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.8

0.2

 

 

 

16.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.8

0.2

 

 

 

16.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.8

0.2

6. Cita informācija.

1. * Aprēķinos piemēroti 1995.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 158 „Noteikumi par kārtību, kādā veidojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās”.

2. ** Naktsmītnes un dienas naudas izdevumi tiks precizēti pēc informācijas iegūšanas par reālajām izmaksām, kas jāsedz Latvijas Republikai.

3. Aprēķinos 2004., 2005., 2006.gadiem un vidēji piecu gadu laikā pēc kārtēja gada izmantots:

1 eiro = Ls 0.63, 1 $ = Ls 0.61, bet plānojot izdevumus turpmākajiem gadiem būs jāprecizē aprēķini, jo jāņem vērā iespējamās eiro kursa svārstības.

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Lai radītu tiesisko pamatu Līguma īstenošanai, tas ir, apstiprināto policistu dalībai ESPM, ir nepieciešams izdarīt grozījumus likumā „Par policiju”. Minētie grozījumi tika izstrādāti un izsludināti 2002.gada 21.novembra valsts sekretāru sanāksmē (prot. nr. 48, 29.§, VSS-1487).

Kad minētie grozījumi tiks pieņemti Saeimā, Iekšlietu ministrija, pamatojoties uz šo likuma „Par policiju” pantu, izstrādās Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā personas tiks nosūtītas un norīkotas uz civilajām misijām. Minētos noteikumus nevar izstrādāt jau šobrīd, jo to redakcija lielā mērā ir atkarīga no Saeimas apstiprinātās redakcijas grozījumiem likumā „Par policiju”.

2. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

2002.gada 11.martā ES Padome apstiprināja Kopīgos pasākumus 2002/210/CFSP par Eiropas Savienības policijas misiju Bosnijā-Hercegovinā. Šajā dokumentā tika paredzēts, ka NATO dalībvalstis (Eiropas valstis), kas neietilpst ES, ES kandidātvalstis, kā arī citas ES neietilpstošās EDSO dalībvalstis tiek uzaicinātas piedalīties ESPM.

2002.gada 4.oktobrī ES un Bosnija-Hercegovina parakstīja līgumu par ESPM darbību Bosnijā-Hercegovinā, tajā skaitā par ESPM personāla statusu.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

2002.gada 11.martā ES Padome apstiprināja Kopīgos pasākumus 2002/210/CFSP par Eiropas Savienības policijas misiju Bosnijā-Hercegovinā (publicēts 13.03.2002. Oficiālajā Izdevumā L 70).

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Līguma 1.pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līguma 2.pants

 

 

 

 

 

 

 

 

Līguma 4.pants

 

 

 

 

 

 

 

 

Līguma 6.pants

ES Padomes

Kopīgie pasākumi 2002/210/CFSP par Eiropas

Savienības policijas misiju Bosnijā-Hercegovinā – 1.pants

 

 

 

 

 

 

 

 

ES Padomes

Kopīgie pasākumi 2002/210/CFSP par Eiropas

Savienības policijas misiju Bosnijā-Hercegovinā – 5.pants

ES Padomes

Kopīgie pasākumi 2002/210/CFSP par Eiropas

Savienības policijas misiju Bosnijā-Hercegovinā – 7.pants

ES Padomes

Kopīgie pasākumi 2002/210/CFSP par Eiropas

Savienības policijas misiju Bosnijā-Hercegovinā – 8.pants

 

 

atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

atbilst

Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līgums par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā tika izstrādāts, ņemot vērā ES Padomes

Kopīgos pasākumus

2002/210/CFSP par Eiropas

Savienības policijas misiju Bosnijā-Hercegovinā, kā arī 2002.gada 4.oktobrī ES un Bosnijas-Hercegovinas parakstīto līgumu par ESPM darbību Bosnijā-Hercegovinā, tajā skaitā par ESPM personāla statusu.

 

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)?

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas un sabiedrības informēšanas pasākumi līdz šim nav veikti, tomēr pirms Līguma parakstīšanas notika konsultācijas ar Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Aizsardzības ministrijas un Ministru prezidenta biroja pārstāvjiem.

VII Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas un netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Tiks sagatavota informācija Iekšlietu ministrijas mājas lapā, tiesību akts tiks iekļauts normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktores pienākumu izpildītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

J.Rekšņa

I.Šnepsta

T.Stragova

A.Zamozdika

       

 

20.02.2003. 14:54

vārdu skaits: 1796

A.Zamozdika 7219003

e-pasts: aija.zamozdika@iem.gov.lv