Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījums likumā “Par arodbiedrībām”

(reģ.nr.128)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

N.p.

k.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījums likumā “Par arodbiedrībām”

     

Grozījums likumā “Par arodbiedrībām”

 

Izdarīt likumā “Par arodbiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt likumā “Par arodbiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4.nr.) šādu grozījumu:

2.pants. Arodbiedrību veidošanas brīvība

         

Tiesības veidot arodbiedrības ir Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kuri strādā vai mācās.

         

Arodbiedrības var veidot pēc arodu, nozaru, teritoriālā vai citiem principiem. Darba devēji var veidot savas arodbiedrības. Arodbiedrību darbības formas, organizatorisko struktūru un to veidošanas kārtību nosaka un regulē pašu arodbiedrību pieņemtie statūti un šis likums.

 

1.

Deputāts S.Fjodorovs

Papildināt 2.panta otro daļu pēc vārdiem “vai citiem principiem” ar vārdiem “bez kaut kādiem ierobežojumiem”.

Neatbalstīt

 

Lēmumu par arodbiedrību darbības izbeigšanu vai arī to apvienošanos teritoriālajās, nozaru vai citās savienībās pieņem arodbiedrības biedri statūtos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Deputāts S.Fjodorovs

Papildināt 2.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“Statūtos tiek paredzēts:

-arodbiedrības nosaukums, mērķi un uzdevumi;

-dalībnieku sastāvs, to skaitā bijušie darbinieki- pensionāri;

-teritorija(pagasts, rajons, pilsēta, republika), kuras ietvaros darbojas arodbiedrība;

-arodbiedrības institūciju veidošanas kārtība, to kompetence, atrašanās vieta (birojs);

-arodbiedrības institūciju pilnvaru termiņš;

-ienākumu avoti un īpašuma veidošanas kārtība un kārtība, kādā šos īpašumus pārvalda;

-kārtība, kādā tiek mainīti statūti;

-reorganizācijas, likvidācijas kārtība;

-citi jautājumi, kas attiecas uz arodbiedrību darbību.”

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

3.pants. Arodbiedrību reģistrācija

         

Pieteikumu par arodbiedrības reģistrēšanu Latvijas Republikas Tieslietu ministrija izskata mēneša laikā pēc pieteikuma un statūtu saņemšanas.

Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

“Iesniegumu par arodbiedrības reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc iesnieguma un statūtu saņemšanas.

     

Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

“Iesniegumu par arodbiedrības reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc iesnieguma un statūtu saņemšanas.

Arodbiedrību reģistrē, ja tajā ir apvienojušies ne mazāk par 50 biedriem vai ne mazāk par vienu ceturtdaļu uzņēmumā, iestādē, organizācijā, profesijā vai nozarē strādājošo. Ja nepieciešams, Tieslietu ministrija var pieprasīt informāciju par reģistrējamās arodbiedrības biedru skaitu.

Arodbiedrību reģistrē, ja tajā ir apvienojušies ne mazāk par 50 biedriem vai ne mazāk par vienu ceturtdaļu uzņēmumā, iestādē, organizācijā, profesijā vai nozarē strādājošo. Ja nepieciešams, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs var pieprasīt informāciju par reģistrējamās arodbiedrības biedru skaitu.

     

Arodbiedrību reģistrē, ja tajā ir apvienojušies ne mazāk par 50 biedriem vai ne mazāk par vienu ceturtdaļu uzņēmumā, iestādē, organizācijā, profesijā vai nozarē strādājošo. Ja nepieciešams, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs var pieprasīt informāciju par reģistrējamās arodbiedrības biedru skaitu.

Arodbiedrību nereģistrē, ja ir pārkāptas šā likuma prasības, kā arī ja tās statūtos paredzētas darbības, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem. Par atteikšanos reģistrēt Tieslietu ministrija paziņo arodbiedrības dibinātājiem triju dienu laikā, norādot atteikuma iemeslus.

Arodbiedrību nereģistrē, ja ir pārkāptas šā likuma prasības, kā arī tad, ja tās statūtos paredzētas darbības, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem. Par atteikšanos reģistrēt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņo arodbiedrības dibinātājiem triju dienu laikā, norādot atteikuma iemeslus.

     

Arodbiedrību nereģistrē, ja ir pārkāptas šā likuma prasības, kā arī tad, ja tās statūtos paredzētas darbības, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem. Par atteikšanos reģistrēt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņo arodbiedrības dibinātājiem triju dienu laikā, norādot atteikuma iemeslus.

Reģistrācijas atteikumu arodbiedrība var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

10.pants. Kolektīvais līgums

         

Arodbiedrības savu biedru vārdā slēdz ar darba devēju kolektīvo līgumu par darba un citiem sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem.

 

3.

Deputāts S.Fjodorovs

Papildināt 10.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Kolektīvajā līgumā obligāti jāparedz, ka uzņēmuma vai organizācijas likvidācija vai citas organizatoriski juridiskas pārmaiņas, pilna vai daļēja ražošanas apturēšana, īpašnieku maiņa, kā dēļ tiek samazināts strādājošo skaits vai pasliktināti darba apstākļi, var tikt īstenotas tikai pēc darba devēja iepriekšēja attiecīga arodbiedrības brīdinājuma ( ne mazāk par diviem mēnešiem).”

Neatbalstīt

 

23.pants. Darbības izbeigšana

         

Arodbiedrība izbeidz savu darbību saskaņā ar arodbiedrības augstākās institūcijas lēmumu.

Ja arodbiedrība izbeidz darbību, tās īpašuma izmantošanas kārtību nosaka arodbiedrību statūti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.

 

 

 

 

   
   

4.

Deputāts S.Fjodorovs

Papildināt 23.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Gadījumos, ja arodbiedrības darbība neatbilst Latvijas Republikas Satversmei, tā tiek apturēta vai aizliegta ar Augstākās tiesas lēmumu pēc Ģenerālprokuratūras iesnieguma.”

Neatbalstīt