Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu””

(reģ. nr. 127)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

Deputāti S.Fjodorovs, M.Bekasovs

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par vārda un uzvārda ieraksta maiņu”

Deputāti B.Cilevičs, A.Bartaševičs, V.Agešins un V.Stepaņenko

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par vārda un uzvārda ieraksta maiņu”

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 
 

Izdarīt likumā "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt visā likumā vārdu "pieteicējs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniedzējs" (attiecīgā locījumā).

     

2. Aizstāt visā likumā vārdu "pieteicējs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniedzējs" (attiecīgā locījumā).

1.pants. Vārda vai uzvārda maiņas iemesli

Vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja tam ir viens no šādiem svarīgiem iemesliem:

1) vārds vai uzvārds ir grūti izrunājams, nav labskanīgs vai tam ir nievājoša nozīme;

2) vārds vai uzvārds neatbilst pieteicēja tautībai;

3) pieteicējam ir dubults uzvārds;

4) pieteicējs vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam otra laulātā uzvārdu, ja tas nav izdarīts, reģistrējot laulību;

5) pieteicējs vēlas iegūt sava faktiskā audzinātāja uzvārdu;

6) pieteicējs vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību;

7) pieteicējs vēlas atgūt savu pirmslaulības uzvārdu, ja laulība atzīta par spēkā neesošu un ar tiesas spriedumu nav atjaunots pirmslaulības uzvārds;

8) pieteicējs vēlas iegūt savas dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;

9) cits iemesls, ja to par svarīgu atzīst Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti B.Cilevičs, A.Bartaševičs, V.Agešins un V.Stepaņenko

Izslēgt 1.panta 2.apakšpunktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

5.pants. Vārda vai uzvārda maiņas pieteikuma izskatīšana

(1) Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis atbilstoši pieteicēja iesniegtajiem dokumentiem pieprasa no dzimtsarakstu iestādēm nepieciešamos reģistru norakstus un citus vārda vai uzvārda maiņai vajadzīgos dokumentus.

(2) Lai novērstu vārda vai uzvārda maiņas izmantošanu ļaunprātīgos nolūkos, dzimtsarakstu nodaļa vārda vai uzvārda maiņas dokumentus nosūta pārbaudei valsts policijas teritoriālajai pārvaldei (nodaļai), kas 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas dod atzinumu par pārbaudes rezultātiem.

(3) Pēc dokumentu pārbaudes dzimtsarakstu nodaļas pārzinis nosūta tos kopā ar savu atzinumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

(4) Vārda vai uzvārda maiņas pieteikuma izskatīšanas termiņš ir trīs mēneši.

3. Izteikt 5.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vārda vai uzvārda maiņas iesnieguma izskatīšanas termiņš ir trīs mēneši. Termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

     

3. Izteikt 5.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vārda vai uzvārda maiņas iesnieguma izskatīšanas termiņš ir trīs mēneši. Termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

II nodaļa. Tautības ieraksta maiņa

9.pants. Tautības ieraksta maiņas iemesli

10.pants. Tautības ieraksta maiņas pieteikums

11.pants. Tautības ieraksta maiņas pieteikumam pievienojamie dokumenti

12.pants.Tautības ieraksta maiņas pieteikuma izskatīšana

13.pants. Atļauja tautības ieraksta maiņai

14.pants. Personu apliecinoša dokumenta izsniegšana

15.pants. Civilstāvokļa reģistru papildināšana

 

4.

 

 

 

5.

Deputāti S.Fjodorovs, M.Bekasovs

Izslēgt II nodaļu.

Deputāti B.Cilevičs, A.Bartaševičs, V.Agešins un V.Stepaņenko

Izslēgt II nodaļu.

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

12.pants.Tautības ieraksta maiņas pieteikuma izskatīšana

(1) Pēc pieteikuma dokumentu pārbaudes dzimtsarakstu nodaļas pārzinis nosūta tos kopā ar savu atzinumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

(2) Tautības ieraksta maiņas pieteikuma izskatīšanas termiņš ir viens mēnesis.

4. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tautības ieraksta maiņas iesniegumu izskata un attiecīgo lēmumu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

     

4. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tautības ieraksta maiņas iesniegumu izskata un attiecīgo lēmumu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

16.pants. Valsts nodeva

Par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ņemama valsts nodeva 20 latu apmērā. Par tautības ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojamas personas, kuras vēlas, lai tautības ieraksts būtu "lībietis (līvs)".

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Deputāti S.Fjodorovs, M.Bekasovs

Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“Par vārda vai uzvārda ieraksta maiņu ņemama valsts nodeva 20 latu apmērā.”

Deputāti B.Cilevičs, A.Bartaševičs, V.Agešins un V.Stepaņenko

Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“Par vārda vai uzvārda ieraksta maiņu ņemama valsts nodeva 20 latu apmērā.”

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 
 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.