Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

(reģ.nr.102)

Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.567

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

Saeimā 2.lasījumā pieņemtais likumprojekts

(dok.nr. 552)

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 3.lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

4.pants. Valsts amatpersonas

(1) Valsts amatpersonas ir:

1)...17)...

18) tādas kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;

19),,,

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 4.panta pirmās daļas 18.punktu šādā redakcijā:

"18) kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, kurš pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%."

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 4.panta pirmās daļas 18.punktu šādā redakcijā:

"18) kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā, vai valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%."

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

papildināt likumproj. ar jaunu pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 4.panta pirmās daļas 18.punktu šādā redakcijā:

"18) kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā, vai valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus."

 

7.pants. Speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi

(1)...

(2) Saeimas deputātiem, Ministru prezidentam, Ministru prezidenta biedram, ministriem, īpašu uzdevumu ministriem, valsts ministriem un parlamentārajiem sekretāriem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu vai Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem;

2) amatu sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā;

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta un radošo darbu;

4) citu amatu vai darbu Saeimā vai Ministru kabinetā, ja to nosaka Saeimas un tās institūciju lēmumi, Ministru kabineta noteikumi vai rīkojumi.

(3) Latvijas Bankas prezidentam, viņa vietniekam un Latvijas Bankas padomes locekļiem, valsts kontrolierim, Valsts kontroles padomes locekļiem, Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas locekļiem un Valsts kontroles kancelejas pārvaldniekam, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekam un Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāram, Satversmes aizsardzības biroja direktoram un viņa vietniekam, Valsts cilvēktiesību biroja direktoram un viņa vietniekam, Valsts prezidenta kancelejas vadītājam un viņa vietniekam, Saeimas Kancelejas direktoram un viņa vietniekam, Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļiem, Sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas padomes locekļiem, Finansu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekiem un padomes locekļiem, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, pārvalžu direktoriem un viņu vietniekiem, teritoriālo iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, tiesnešiem, prokuroriem, zvērinātiem notāriem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšniekam un viņa vietniekam un Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem un militārajiem darbiniekiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu vai Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) pedagoga, zinātnieka un radošo darbu.

(4) ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 7.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "un Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem un militārajiem darbiniekiem";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 7.panta otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) amatu, kuru viņi ieņem starptautiskajās organizācijās un institūcijās, ja to nosaka Saeimas lēmumi, Ministru kabineta noteikumi vai rīkojumi."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 7.pantā:

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) amatu, kuru viņi ieņem starptautiskajās organizācijās un institūcijās, ja to nosaka Saeimas lēmumi, Ministru kabineta noteikumi vai rīkojumi.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt trešajā daļā vārdus "un Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem un militārajiem darbiniekiem";

(5) Pašvaldību domju (padomju) priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju priekšsēdētāju vietniekiem, pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem,valsts un pašvaldību iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļiem, kā arī tādu kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļiem, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) amatu sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā;

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta un radošo darbu;

4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.

 

 

4.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 7.panta piektajā daļā vārdus "kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļiem, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus" ar vārdiem "kapitālsabiedrību valžu locekļiem, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus un kapitālsabiedrību padomju locekļiem, kuri pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā".

 

Atbalstīt

aizstāt piektajā daļā vārdus " kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļiem, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus" ar vārdiem "kapitālsabiedrību valžu locekļiem , kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus un kapitālsabiedrību padomju locekļiem, kuri pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā".

(7) Nacionālo bruņoto spēku civilajiem darbiniekiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja ir saņemta vienības komandiera (priekšnieka) rakstveida atļauja.

 

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Nacionālo bruņoto spēku komandierim un viņa vietniekam, Nacionālo bruņoto spēku štāba priekšniekam, viņa vietniekam un štāba departamentu un pārvalžu priekšniekiem, spēku veidu komandieriem, vienību komandieriem (priekšniekiem) un garnizona priekšniekam ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu vai Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) pedagoga, zinātnieka, ārsta un radošo darbu.";

 

5.

Juridiskais birojs

Izteikt 7. panta septītās daļas tekstu (otrā lasījuma redakcija) šādā redakcijā:

“Nacionālo bruņoto spēku komandierim un viņa vietniekam, Nacionālo bruņoto spēku štāba priekšniekam un viņa vietniekam, departamentu un pārvalžu priekšniekiem, Nacionālo bruņoto spēku veidu komandieriem, vienību komandieriem (priekšniekiem) un garnizonu priekšniekiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu vai Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) pedagoga, zinātnieka, ārsta un radošo darbu.”

 

Atbalstīt

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Nacionālo bruņoto spēku komandierim un viņa vietniekam, Nacionālo bruņoto spēku štāba priekšniekam un viņa vietniekam, departamentu un pārvalžu priekšniekiem, Nacionālo bruņoto spēku veidu komandieriem, vienību komandieriem (priekšniekiem) un garnizonu priekšniekiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu vai Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) pedagoga, zinātnieka, ārsta un radošo darbu.”;

 

papildināt pantu ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pārējiem Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem, militārajiem darbiniekiem un civilajiem darbiniekiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja ir saņemta Nacionālo bruņoto spēku komandiera vai viņa pilnvarotas amatpersonas rakstveida atļauja.";

     

papildināt pantu ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pārējiem Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem, militārajiem darbiniekiem un civilajiem darbiniekiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja ir saņemta Nacionālo bruņoto spēku komandiera vai viņa pilnvarotas amatpersonas rakstveida atļauja.";

(8) Šā panta piektās daļas 4.punktā un sestās daļas 3.punktā minētajos gadījumos attiecīgā valsts amatpersona vai koleģiālā institūcija ir tiesīga nedot atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai, ja tā var radīt interešu konflikta situāciju vai ir pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām, vai arī kaitē attiecīgās valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Atteikumam jābūt noformētam rakstveidā un motivētam. Valsts amatpersona var atteikumu apstrīdēt, vēršoties pie augstākas valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas.

aizstāt līdzšinējā astotajā daļā vārdus un skaitli "un sestās daļas 3.punktā" ar vārdiem un skaitli "sestās daļas 3.punktā un astotajā daļā";

uzskatīt līdzšinējo astoto un devīto daļu attiecīgi par devīto un desmito daļu.

     

 

aizstāt līdzšinējā astotajā daļā vārdus un skaitli "un sestās daļas 3.punktā" ar vārdiem un skaitli "sestās daļas 3.punktā un astotajā daļā";

uzskatīt līdzšinējo astoto un devīto daļu attiecīgi par devīto un desmito daļu.

 

 

 

 

 

 

20.pants. Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja pienākumi

(1)... (3)...

(4) Lai valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs, organizējot valsts amatpersonas darbu, nepieļautu tās atrašanos interešu konflikta situācijā, viņam ir pienākums atbilstoši šajā likumā noteiktajai kompetencei, ja nepieciešams (piemēram, ieceļot amatā, kontrolējot lēmumus), nodrošināt šajā valsts vai pašvaldības institūcijā strādājošo valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudi, deklarācijās norādītās ziņas pārbaudot personiski vai uzdodot to veikt šīs institūcijas iekšējā audita struktūrvienībai vai citai valsts amatpersonai.

(5) ...

(6) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums nekavējoties informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vai šajā likumā noteiktajos gadījumos — Satversmes aizsardzības biroju par atklātajiem šā likuma pārkāpumiem, kurus izdarījušas valsts amatpersonas, un faktiem, kuri viņam kļuvuši zināmi, pārbaudot valsts amatpersonas deklarāciju, un kuri liecina par tādu valsts amatpersonas finansu līdzekļu vai citu mantisko labumu izmantošanu, kas pārsniedz deklarētos ienākumus un uzkrājumus, kā arī tādus ienākumus un uzkrājumus, kuru pamatā ir ar likumu neaizliegti ienākumu avoti.

 

 

3. 20.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums nekavējoties informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vai šajā likumā noteiktajos gadījumos - Satversmes aizsardzības biroja direktoru par atklātajiem šā likuma pārkāpumiem, kurus izdarījušas attiecīgās institūcijas valsts amatpersonas."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts D.Turlais

Izteikt 20.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums nekavējoties informēt Valsts ieņēmumu dienestu vai šajā likumā noteiktajos gadījumos - Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vai Satversmes aizsardzības biroju par atklātajiem šā likuma pārkāpumiem, kurus izdarījušas attiecīgās institūcijas valsts amatpersonas."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

4. 20.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums nekavējoties informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vai šajā likumā noteiktajos gadījumos - Satversmes aizsardzības biroja direktoru par atklātajiem šā likuma pārkāpumiem, kurus izdarījušas attiecīgās institūcijas valsts amatpersonas."

23.pants. Deklarāciju iesniegšanas kārtība

(1) Valsts amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt šādas valsts amatpersonas deklarācijas:

1) deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā;

2) kārtējā gada deklarāciju;

3) deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus;

4) deklarāciju, kuru iesniedz pēc tam, kad amata pienākumu pildīšana ir izbeigta.

(2) Valsts amatpersonas, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētās valsts amatpersonas, deklarācijas iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

(3) Valsts drošības iestādēs strādājošās valsts amatpersonas deklarācijas iesniedz tikai Satversmes aizsardzības biroja direktoram. Satversmes aizsardzības biroja direktors un viņa vietnieks deklarācijas iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam.

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā strādājošās valsts amatpersonas deklarācijas iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam, bet Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks savu deklarāciju — Ministru prezidentam.

4. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Deklarāciju iesniegšanas kārtība

(1) Valsts amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt šādas valsts amatpersonas deklarācijas:

1) deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā;

2) kārtējā gada deklarāciju;

3) deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus;

4) deklarāciju, kuru iesniedz pēc tam, kad amata pienākumu pildīšana ir izbeigta.

(2) Valsts amatpersonas, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētās valsts amatpersonas, deklarācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam.

(3) Valsts drošības iestādēs strādājošās valsts amatpersonas deklarācijas iesniedz Satversmes aizsardzības biroja direktoram.

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks deklarāciju iesniedz Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts D.Turlais

Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts amatpersonas deklarācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam."

Deputāts D.Turlais

Izslēgt 23.panta trešo un ceturto daļu.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 2.lasījumā pieņemto 23.panta trešo daļu pēc vārda "amatpersonas" ar vārdiem "izņemot Satversmes aizsardzības biroja direktoru".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

Atbalstīt

5. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Deklarāciju iesniegšanas kārtība

(1) Valsts amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt šādas valsts amatpersonas deklarācijas:

1) deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā;

2) kārtējā gada deklarāciju;

3) deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus;

4) deklarāciju, kuru iesniedz pēc tam, kad amata pienākumu pildīšana ir izbeigta.

(2) Valsts amatpersonas, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētās valsts amatpersonas, deklarācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam.

(3) Valsts drošības iestādēs strādājošās valsts amatpersonas, izņemot Satversmes aizsardzības biroja direktoru, deklarācijas iesniedz Satversmes aizsardzības biroja direktoram.

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks deklarāciju iesniedz Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai."

26.pants. Deklarāciju publiskā pieejamība

(1)...(5)...

(6) Valsts prezidenta, Saeimas deputātu, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministru, īpašu uzdevumu ministru, valsts ministru, parlamentāro sekretāru un republikas pilsētu domju deputātu deklarācijas ne vēlāk kā mēnesi pēc to iesniegšanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vienlaikus publicējot arī elektroniski. Šīs deklarācijas publicēšanai nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aizstāt 26.panta sestajā daļā vārdus "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aizstāt 26.panta sestajā daļā vārdus "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests".

27.pants. Pārbaudes kārtība

(1) Valsts amatpersonu izdarītos šā likuma pārkāpumus, kā arī saskaņā ar šo likumu obligāti pārbaudāmos faktus izskata un pārbauda šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Valsts amatpersonu un institūciju tiesības un pienākumus šā likuma prasību izpildē un kontrolē nosaka šis likums un citi normatīvie akti.

(3) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pārbauda visu šā likuma 4.panta pirmajā daļā minēto valsts amatpersonu deklarācijas, kā arī šā likuma 4.panta otrajā un trešajā daļā minēto valsts amatpersonu deklarācijas, ņemot vērā informāciju par attiecīgo valsts amatpersonu darbību.

6. Izteikt 27.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts ieņēmumu dienests, Satversmes aizsardzības birojs, Ministru prezidents vai viņa pilnvarota persona atbilstoši šā likuma 23.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzētajai deklarāciju iesniegšanas kārtībai pārbauda valsts amatpersonu deklarācijas, ievērojot šā likuma 28.pantā paredzēto kompetenci. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, ievērojot šā likuma 28.pantā paredzēto kompetenci, pārbauda visu šā likuma 4.panta pirmajā daļā minēto valsts amatpersonu deklarācijas. Ja nepieciešams, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pārbauda šā likuma 4.panta otrajā un trešajā daļā minēto valsts amatpersonu deklarācijas."

 

10.

Deputāts D.Turlais

Izteikt 27.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts amatpersonu deklarācijas pārbauda Valsts ieņēmumu dienests. Ievērojot šajā un citos likumos paredzēto kompetenci, pārbaudēs var tikt iesaistīti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Satversmes aizsardzības biroja darbinieki."

 

Noraidīt

7. Izteikt 27.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts ieņēmumu dienests, Satversmes aizsardzības birojs, Ministru prezidents vai viņa pilnvarota persona atbilstoši šā likuma 23.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzētajai deklarāciju iesniegšanas kārtībai pārbauda valsts amatpersonu deklarācijas, ievērojot šā likuma 28.pantā paredzēto kompetenci. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, ievērojot šā likuma 28.pantā paredzēto kompetenci, pārbauda visu šā likuma 4.panta pirmajā daļā minēto valsts amatpersonu deklarācijas. Ja nepieciešams, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pārbauda šā likuma 4.panta otrajā un trešajā daļā minēto valsts amatpersonu deklarācijas."

28.pants. Deklarāciju un faktu pārbaude

(1) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Satversmes aizsardzības birojam un Ministru prezidentam ir pienākums šajā likumā paredzētajos gadījumos pārbaudīt, vai:

1) deklarācija ir iesniegta noteiktajā kārtībā;

2) deklarācija ir iesniegta noteiktajā termiņā;

3) deklarācija ir aizpildīta pareizi un pilnīgi;

4) deklarācijā ir norādītas ziņas, kas liecina par šajā likumā paredzēto ierobežojumu pārkāpšanu.

 

 

 

 

(2) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam saskaņā ar šā likuma 20.panta ceturtās daļas noteikumiem ir pienākums nodrošināt deklarāciju pārbaudi, lai konstatētu, vai deklarācijā ir norādītas ziņas, kas liecina par šajā likumā paredzēto ierobežojumu pārkāpšanu.

7. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts ieņēmumu dienestam, Satversmes aizsardzības birojam un Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai atbilstoši šā likuma 23.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzētajai valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas piekritībai ir pienākums šajā likumā paredzētajos gadījumos pārbaudīt, vai deklarācija ir:

1) iesniegta un aizpildīta noteiktajā kārtībā;

2) iesniegta noteiktajā termiņā.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Satversmes aizsardzības birojam un Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai atbilstoši šā likuma 23.panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētajai deklarāciju iesniegšanas piekritībai, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam šā likuma 23.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos ir pienākums pārbaudīt, vai deklarācijā ir norādītas ziņas, kas liecina par šajā likumā paredzēto ierobežojumu pārkāpšanu.";

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Deputāts D.Turlais

Izteikt 28.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts ieņēmumu dienestam ir pienākums pārbaudīt, vai deklarācija ir:

1) iesniegta un aizpildīta noteiktajā kārtībā;

2) iesniegta noteiktajā termiņā;

3) vai deklarācijā ir norādītas ziņas, kas liecina par šajā likumā paredzēto ierobežojumu pārkāpšanu."

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts D.Turlais

Izslēgt 28.panta otro daļu.

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

8. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts ieņēmumu dienestam, Satversmes aizsardzības birojam un Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai atbilstoši šā likuma 23.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzētajai valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas piekritībai ir pienākums šajā likumā noteiktajos gadījumos pārbaudīt, vai deklarācija ir:

1) iesniegta un aizpildīta noteiktajā kārtībā;

2) iesniegta noteiktajā termiņā.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Satversmes aizsardzības birojam un Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai atbilstoši šā likuma 23.panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētajai deklarāciju iesniegšanas piekritībai, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam šā likuma 23.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos ir pienākums pārbaudīt, vai deklarācijā ir norādītas ziņas, kas liecina par šajā likumā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu.";

(3) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Satversmes aizsardzības birojam ir pienākums pārbaudīt, vai:

1) valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs Ministru kabineta noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniedzis to personu sarakstus, kuras ieņem valsts amatpersonas amatu;

2) valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja iesniegtie to personu saraksti, kuras ieņem valsts amatpersonas amatu, sastādīti pareizi un ir pilnīgi;

3) valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs ir nodrošinājis attiecīgo valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudi.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts ieņēmumu dienestam un Satversmes aizsardzības birojam ir pienākums pārbaudīt, vai:

1) valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs Ministru kabineta noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniedzis valsts amatpersonu sarakstus;

2) valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja iesniegtie valsts amatpersonu saraksti ir sastādīti pareizi un pilnīgi.";

 

 

 

 

13.

 

Deputāts D.Turlais

28.panta trešajā daļā pēc vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam" izslēgt vārdus "un Satversmes aizsardzības birojam".

Uzskatīt trešo daļu par otro.

 

 

 

Noraidīt

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts ieņēmumu dienestam un Satversmes aizsardzības birojam ir pienākums pārbaudīt, vai:

1) valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs Ministru kabineta noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniedzis valsts amatpersonu sarakstus;

2) valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja iesniegtie valsts amatpersonu saraksti ir sastādīti pareizi un pilnīgi.";

(4) Ja nepieciešams, deklarācijas pārbaudes gaitā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Satversmes aizsardzības birojam vai Ministru prezidentam ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju un dokumentus no attiecīgās valsts amatpersonas, valsts vai pašvaldības institūcijām, komersantiem, sabiedriskajām vai politiskajām organizācijām un to apvienībām, reliģiskajām organizācijām vai citām institūcijām, kā arī no tām personām, kuras norādītas vai saskaņā ar šā likuma noteikumiem bija jānorāda attiecīgajā deklarācijā.

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "Satversmes aizsardzības birojam" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam".

 

 

 

14.

 

Deputāts D.Turlais

Izteikt 28.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja nepieciešams deklarācijas pārbaudes gaitā Valsts ieņēmumu dienestam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Satversmes aizsardzības birojam ir tiesības... (tālāk kā tekstā)."

Uzskatīt ceturto daļu par trešo.

 

 

 

 

Noraidīt

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "Satversmes aizsardzības birojam" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam".

 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Valsts ieņēmumu dienests turpina un pabeidz pārbaudīt tās deklarācijā norādītās ziņas, kuras liecina par šajā likumā paredzēto ierobežojumu pārkāpšanu, ja minētās pārbaudes Valsts ieņēmumu dienests ir sācis līdz 2003.gada 1.februārim, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sāk pildīt savas funkcijas pilnā apjomā."

 

 

 

15.

 

 

Deputāts D.Turlais

Izslēgt pārejas noteikumu 2.1punktu.

 

 

 

Noraidīt

9. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Valsts ieņēmumu dienests turpina un pabeidz pārbaudīt tās deklarācijā norādītās ziņas, kuras liecina par šajā likumā paredzēto ierobežojumu pārkāpšanu, ja minētās pārbaudes Valsts ieņēmumu dienests ir sācis līdz 2003.gada 1.februārim, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sāk pildīt savas funkcijas pilnā apjomā.";

   

16.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Bijušie valsts pilnvarnieki var ieņemt padomes locekļa (priekšsēdētāja) amatu tajā pašā statūtsabiedrībā, kur iepriekš pildījuši valsts pilnvarnieka pienākumus, ja kapitāla daļu turētājs viņus iecēlis šajā amatā un netiek pārkāpti šā likuma 1.panta 5.punktā ietvertie interešu konflikta situāciju raksturojošie kritēriji."

 

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Bijušie valsts pilnvarnieki var ieņemt padomes locekļa (priekšsēdētāja) amatu tajā pašā statūtsabiedrībā, kurā iepriekš pildījuši valsts pilnvarnieka pienākumus, ja kapitāla daļu turētājs viņus iecēlis šajā amatā un netiek pārkāpti šā likuma 1.panta 5.punktā ietvertie interešu konflikta situāciju raksturojošie kritēriji."

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumi nr.567 "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (Latvijas Vēstnesis, 2002, nr.190.)."

 

17.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta pārejas noteikumā vārdus iekavās “Latvijas Vēstnesis, 2002., nr.190” ar vārdiem “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 6.nr.”.

 

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumi nr.567 "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 6.nr.)."

   

 

 

 

18.

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Rasnačs

Papildināt likumprojektu ar šādu likuma "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" spēkā stāšanās nosacījumu:

"Likums stājas spēkā 2003.gada 1.maijā."

 

 

Noraidīt

 
   

 

 

19.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar šādu likuma "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" spēkā stāšanās nosacījumu:

"Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūnijā."

 

 

Atbalstīt

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūnijā."