Grozījumi likumā

Grozījumi likumā

“Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Izdarīt likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums.”

2. Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdu “triju” ar vārdu “septiņu”.

3. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja, pamatojoties uz būvekspertīzes atzinumu, personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja atrodas avārijas stāvoklī vai ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā vai piešķirot vienreizēju pabalstu šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā.”

4. 14.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

aizstāt pirmās daļas 1.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

papildināt pirmo daļu ar 1.1punktu šādā redakcijā:

“11) politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2panta pirmajā daļā, 28.3panta pirmajā daļā vai 28.4panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.”

aizstāt pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

aizstāt pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar “c” apakšpunktu šādā redakcijā:

“c) politiski represētās personas, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas”.

izslēgt pirmās daļas 4.punktā un piektajā daļā vārdu “maznodrošināti” (attiecīgā locījumā);

papildināt pirmo daļu ar 4.1punktu šādā redakcijā:

“4.1) maznodrošinātas politiski represētās personas;”;

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;”;

papildināt pirmo daļu ar 5.1punktu šādā redakcijā:

“5.1) personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;”;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.”

 

5. Izteikt 25.panta tekstu šādā redakcijā:

“Dzīvokļa pabalstu pašvaldība maksā pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā.”

6. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus “dzīvo vai kurā tai bija pēdējā dzīvesvieta” ar vārdiem “bija pierakstīta”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 16.aprīlī.