Projekts

Projekts

25.10.2004

 

Saeimas lēmums

Par kārtību, kādā noformējami priekšlikumi 2005.gada valsts budžeta likumprojektu paketei otrajam lasījumam

Saeima nolemj:

Priekðlikumi 2005.gada valsts budžeta likumprojektu paketei otrajam lasījumam noformējami Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas izstrādātajā kārtībā (sk. pielikumu). Likumprojektu paketē ietilpst šādi likumprojekti:

1)

Par valsts budžetu 2005.gadam

(Reģ.nr.944);

2)

Grozījumi “Likumā par budžetu un finanšu vadību"

(Reģ.nr.945);

3)

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

(Reģ.nr.946);

4)

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

(Reģ.nr.947);

5)

Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”

(Reģ.nr.948);

6)

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

(Reģ.nr.949);

7)

Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā

(Reģ.nr.951).

 

 

Saeimas lēmuma “Par kārtību, kādā noformējami priekšlikumi 2005.gada valsts budžeta likumprojektu paketei otrajam lasījumam” pielikums

I. Kārtība, kādā noformējami priekšlikumi ar valsts budžetu saistītiem likumprojektiem

1. Iesniedzot priekšlikumus ar valsts budžetu saistītiem likumprojektiem, kas maina valsts budžeta ieņēmumus vai izdevumus, attiecīgi priekšlikumi iesniedzami arī likumprojektam “Par valsts budžetu 2005.gadam”.

2. Pārējie priekšlikumi iesniedzami vispārējā kārtībā.

II. Kārtība, kādā noformējami priekšlikumi likumprojektam “Par valsts budžetu 2005.gadam”

1. Iesniedzot priekšlikumu par kādas apropriācijas palielināšanu, vienlaikus norādāms arī līdzekļu avots – kādas citas apropriācijas samazinājums vai cits līdzekļu avots (sk. 14.punkta tabulā 1., 2. un 4.priekšlikumu). Ja priekšlikumā par apropriācijas palielināšanu nav norādīts līdzekļu avots, šāds priekšlikums netiks izskatīts. Līdzekļu avots nav jānorāda, ja priekšlikums paredz grozīt atsevišķu pozīciju uz pārējo pozīciju rēķina, negrozot programmai (apakšprogrammai, pasākumam) atvēlēto līdzekļu kopsummu (sk. 14.punkta tabulā 3.priekšlikumu).

2. Ja priekšlikumā kā līdzekļu avots minēts ieņēmumu (vispārējie ieņēmumi, atsevišķai programmai paredzētie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzība) palielināšana (sk. 14.punkta tabulā 4.priekšlikumu), vēlams norādīt ieņēmumu palielināšanas pamatojumu.

3. Priekšlikumi par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu avotu tās segšanai iesniedzami pa pāriem. Vienu līdzekļu avotu var izmantot vairāku apropriāciju palielināšanai, un vienas apropriācijas palielināšanai var izmantot vairākus līdzekļu avotus. Šādā gadījumā attiecībā uz vienu apropriāciju iesniedzami vairāki priekšlikumi. Galīgie apropriācijas grozījumi nosakāmi kā visu ierosināto grozījumu summa (sk. 14.punkta tabulā 1. un 2. priekšlikumu).

4. Ja priekšlikumi balstīti uz pirmajā lasījumā akceptētajām apropriācijām, norādāms lielums, par kādu attiecīgā apropriācija tiek grozīta.

5. Priekšlikumi iesniedzami attiecībā uz tām apropriācijām, kuras nav atsevišķu apropriāciju kopsumma (priekšlikumi nav iesniedzami par 1. un 3.pielikumu, resoru summāriem finanšu rādītājiem, programmām, kurām ir apakšprogrammas).

6. Ja sakarā ar priekšlikumu par apropriācijas grozījumiem (ieņēmumu izmaiņas, deficīta izmaiņas, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām u.c.) mainās arī likumprojekta teksta daļā minētie kopsavilkuma vai 1. un 3. pielikuma skaitļi, to grozījumi nav jāuzrāda.

7. Ja priekšlikums paredz grozīt apropriāciju, kas attiecas uz atalgojumu, bet neskar citus kārtējos izdevumus, priekšlikumā ietveramas arī sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā kārtējo izdevumu sastāvdaļa.

8. Ja priekšlikums paredz par vienādu lielumu izmainīt apropriācijas programmai, kurai visas pozīcijas ir vienādas, priekšlikumā var neuzrādīt visas pozīcijas (sk. 14.punkta tabulā 2.priekšlikumu).

9. Ja visiem priekšlikumiem vai priekšlikumu grupai ir viens līdzekļu avots – programma, kurai visas pozīcijas ir vienādas, vai ieņēmumu izmaiņas, šo avotu var uzrādīt vienreiz, summējot visos priekšlikumos paredzētās izmaiņas.

10. Attiecībā uz priekšlikumu (zem tā) var dot īsu šā priekšlikuma paskaidrojumu. Paskaidrojums tiks atspoguļots ar budžeta izskatīšanu saistītajos materiālos, bet netiks iekļauts izsludinātajā likumā (sk. 14.punkta tabulā 1.priekšlikumu).

11. Priekšlikumi par grozījumiem 4. un 5.pielikumā, ja nepieciešams, saistāmi ar grozījumiem 15. pielikumā (sk. 14.punkta tabulā 4.priekšlikumu).

12. Priekšlikumi par ārvalstu finanšu palīdzību (4., 5. un 15.pielikums) iesniedzami saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

13. Priekšlikumos par mērķdotācijām investīcijām (pasākumiem) pašvaldībām norādāms rajons, pašvaldība, kura saņems līdzekļus, objekts, veicamie darbi, līdzekļu apjoms. Šādiem priekšlikumiem vēlams pievienot informatīvus materiālus, kas raksturotu pašvaldības, attiecīgās iestādes vai organizācijas viedokli par priekšlikumu.

14. Priekšlikumi attiecībā uz likumprojekta 2., 4., 5., un 15.pielikumu iesniedzami šāda tipa formā (sk. tabulā dotos piemērus); bet pārējie priekšlikumi iesniedzami vispārējā kārtībā.

 

Priekš-likuma nr.

Iestāde

Programma

Budžeta pozīcija

1.lasijumā nobalsots

Priekšlikums

Iestāde

Programma

Budžeta pozīcija

1.lasijumā nobalsots

Priekšlikums

1.

Ar Saeimas lēmumu sadalāmais finansējums

01.00.00 Ar Saeimas lēmumu sadalāmais finansējums

   

Zemkopības ministrija

22.02.00. Augstākā izglītība

   
 

Resursi izdevumu segšanai

1 500 000

-2 261

Resursi izdevumu segšanai

6 707 191

20 000

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 500 000

-2 261

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 262 948

20 000

 

Izdevumi kopā

1 500 000

-2 261

Izdevumi kopā

6 707 191

20 000

 

Uzturēšanas izdevumi

1 500 000

-2 261

Izdevumi kapitālieguldījumiem

293 758

20 000

 

Subsīdijas un dotācijas

1 500 000

-2 261

kapitālie izdevumi

293 758

20 000

       

(kopēšanas tehnikas iegādei)

   

2.

Ar Saeimas lēmumu sadalāmais finansējums

01.00.00 Ar Saeimas lēmumu sadalāmais finansējums

1 500 000

-2 000

Mērķdotācijas pašvaldībām

03.00.00 Mērķdotācijas investīcijām

4 668 875

2 000

       

.....rajona .....pagasta ....skolas jumta remonts

 

2 000

3.

X ministrija

04.00.00 Vides aizsardzība

         
 

Izdevumi kopā

403 123

0

     
 

Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 000

0

     
 

kapitālie izdevumi

5 000

-2 000

     
 

investīcijas

6 000

2 000

     

4.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

   

X ministrija

04.01.00 Nozares attīstība

   
 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

1 24350000

100 000

Resursi izdevumu segšanai

180 000

100 000

       

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

180 000

100 000

       

Izdevumi kopā

180 000

100 000

       

Kārtējie izdevumi

50 000

50 000

       

tajā skaitā atalgojumi

15 600

6 000

       

Izdevumi kapitālieguldījumiem

130 000

50 000

       

investīcijas

130 000

50 000

       

Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus)

   
       

Informācijas drošības attīstība

   
       

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2005.gadā

2006.gadā

100 000

50 000

50 000

-50 000

       

Investīcijas

2005.gadā

2006.gadā

100 000

50 000

50 000

-50 000